Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017"

Transkript

1 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping

2 Indhold Kapitel Fælles bestemmelser Overenskomstens område Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede Ansættelse Særlig opsparing Tjenestedragt Gaver Efteruddannelse Tjenestefrihed Arbejdstid Befordringsgodtgørelse/uden Sikkerheds Kapitel 2 Månedslønnede Løn Midlertidig tjeneste i højere stilling Pension Kapitel Deltidsansatte og Timelønnede Deltidsansatte Timelønnede medarbejdere Kapitel

3 Øvrige vilkår Ferie og feriefridage Feriegodtgørelse - deltidsbeskæftigede Sygdom og barns 1. sygedag Bilag 1 Arbejdstid Bilag 2 Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede sygeplejersker på privathospitaler Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler (Finder ikke anvendelse på Privathospitalet Skørping) Bilag 4 Samarbejdsaftale (Finder ikke anvendelse på Privathospitalet Skørping) Bilag 5 Hovedaftale Bilag 6 Oversigt over barsels- og adoptionsbestemmelser Bilag 7 Oversigt over andet fravær af familiemæssige årsager Protokollat 1 Implementering af direktiv om forældreorlov Protokollat 2 Implementer af direktiv om deltidsarbejde Protokollat 3 Implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse Bilag 1 Arbejdstid (Det virksomhedsspecifikke Tjenesteliste Ugentlig arbejdstid Daglig arbejdstid Pauser Aften-/nattjeneste Overarbejde Fridøgn og anden frihed Andre frihedsperioder/opkald... 37

4 9 Søgnehelligdage Weekendtjeneste Afspadsering Hviletid... 39

5 Kapitel 1 Fælles bestemmelser 1 Overenskomstens område ( 1 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Overenskomsten omfatter alle timelønnede og månedslønnede sygeplejersker og radiografer (herefter kaldet medarbejdere), der ansættes på privathospitaler eller tilsvarende klinikker (herefter virksomheden), der er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og som har tiltrådt overenskomsten i henhold til nedenstående stk Stk. 2 Nuværende medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der ikke har overenskomst, kan tiltræde overenskomsten. Stk. 3 Nuværende medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der i forvejen har overenskomst med DSR, kan tiltræde overenskomsten. Eventuelle forskelle mellem det eksisterende overens-

6 komstgrundlag på virksomheden og nærværende overenskomst videreføres i virksomhedsspecifikke særaftaler, medmindre der ved tilpasningsforhandlinger kan opnås enighed om andet. De virksomhedsspecifikke særaftaler knytter sig til overenskomsten og kan alene opsiges til samme tidspunkt og med samme varsel som landsoverenskomsten. Stk. 4 Nyoptagne medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der ikke har overenskomst, kan tiltræde overenskomsten. Stk. 5 Nyoptagne medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der i forvejen har overenskomst med DSR, kan tiltræde overenskomsten. Eventuelle forskelle mellem det eksisterende overenskomstgrundlag på virksomheden og nærværende overenskomst videreføres i virksomhedsspecifikke særaftaler, medmindre der ved tilpasningsforhandlinger kan opnås enighed om andet.

7 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede ( 2 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Ved månedslønnede forstås medarbejdere med mere end gennemsnitlig 8 timers beskæftigelse pr. uge. Gennemsnittet beregnes over 1 måned, dog kan der indgås en konkret og individuel aftale med medarbejderen om en længere periode, dog maksimalt 3 kalendermåneder. Stk. 2 Ved timelønnede forstås medarbejdere med maksimalt 8 timers beskæftigelse i gennemsnit pr. uge. Gennemsnittet beregnes over 1 måned, dog kan der indgås en konkret og individuel aftale med medarbejderen om en længere periode, dog maksimalt 3 kalendermåneder. Timegrænsen betyder at du skal ansættes på månedsløn med ret til pension, løn under sygdom, opsigelsesvarsel m.v. hvis du har 8 timers ansættelse i gennemsnit om ugen (eller derover). Den konkrete undtagelse på 3 mdr. kan ikke forlænges. 3 Ansættelse ( 3 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Ansættelse sker ved en virksomhed. Lov nr. 392 af 22. juni 1993 med senere ændringer vedrørende arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet er gældende. Parterne er enige om, at det i alle situationer tilstræbes, at medarbejderen modtager ansættelsesbrevet senest ved tiltrædelsen. Ansættelsesbrevet skal i alle tilfælde være medarbejderen i hænde senest en måned efter ansættelsesaftalens indgåelse. På DSR s hjemmeside kan du finde en vejledning om ansættelsesbeviser, herunder om lovens krav til oplysninger der skal fremgå af ansættelsesbrevet.

8 Stk. 2 Såfremt virksomheden ikke har udfærdiget et ansættelsesbrev inden for den frist, der er nævnt i stk. 1, kan medarbejderen eller dennes repræsentant skriftligt fremsætte ønske herom over for virksomheden. Du skal altså selv bede om et ansættelsesbrev, hvis du ikke har modtaget den indenfor en mdr. efter du tiltrådte stillingen. Stk. 3 Svarer virksomheden ikke inden for en frist på 15 dage fra modtagelsen af ovennævnte meddelelse, kan sagen rejses fagligt. Får du alligevel ikke et ansættelsesbrev skal du rette henvendelse til din TR eller kredskontoret. Stk. 4 Parterne er enige om, at proceduren foreskrevet i stk. 2 og stk. 3 følges, dersom der opstår strid om, hvorvidt indholdet af et ansættelsesbrev udstedt efter aftalens ikrafttræden er i overensstemmelse med aftalen. Det punkt gælder kun hvis du blev ansat før 1. marts 2007 og ikke har fået et ansættelsesbrev. Stk. 5 Ved fratræden har medarbejderen efter anmodning krav på skriftlig bekræftelse af ansættelsesforholdet, herunder stillingsbetegnelse samt perioden for ansættelsen. En bekræftelse af ansættelsesforholdet bidrager til dokumentation af din samlede sygeplejerskeerfaring og dermed indplacering i løntrinsforløb ved anden ansættelse.

9 4 Særlig opsparing ( 4 i Landsoverenskomsten + 9 i det virksomhedsspecifikke Medarbejderen opsparer 1,3 % af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2015 opsparer medarbejderen i alt 1, 7 pct. af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2016 opsparer medarbejderen i alt 2,0 pct. af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. To gange om året får du udbetalt 1,3 % af den løn du har optjent i de 6 forudgående måneder. Opsparing trækkes ikke af den aftalte løn, men udredes af arbejdsgiveren på samme måde som feriegodtgørelsen på 1,5 %. Procentsatsen stiger til 1,7 den 1. marts 2015 og til 2 % den 1. marts Udbetalingstidspunkterne kan fraviges ved aftale mellem tillidsrepræsentanten/dsr og virksomheden. 5 Tjenestedragt ( 5 i Landsoverenskomsten) Der ydes medarbejderne fri tjenestedragt, inklusiv vask. Du skal altså ikke selv hverken købe eller vaske din uniform. 6 Gaver ( 6 i Landsoverenskomsten) 7 Efteruddannelse ( 8 i det virksomhedsspecifikke Det er for den enkelte medarbejder ikke tilladt at modtage gaver m.m. fra patienter samt disses pårørende. Gaver fra klinikkens leverandører eller potentielle leverandører kan kun accepteres, hvis der foreligger accept fra virksomhedens ledelse. Der kan ydes tjenestefrihed med løn til deltagelse i videre - og efteruddannelse, der af hospitalet og den enkelte medarbejder skønnes relevant for de forskellige arbejdsområder på Privathospitalet. Der skal ikke være tvivl om, at ansatte yder samme service til alle patienter. Fælles kaffe, chokolade og lignende er det tilladt at modtage.

10 Uddannelsesplanlægning indgår som en del af Privathospitalets overordnede planlægning, og Privathospitalet forpligter sig til at give medarbejdere mulighed for maksimal efteruddannelse. Pålagt undervisning uden for normal arbejdstid, honoreres som almindeligt dagarbejde. Honoreringen kan udbetales eller afspadseres. Det betyder at du ikke har krav på honorering efter overarbejdsbestemmelsen. 8 Tjenestefrihed ( 8 i Landsoverenskomsten) 9 Arbejdstid Der kan gives adgang til tjenestefrihed med og uden løn i tilfælde, hvor det er foreneligt med tjenestens tarv. Såfremt der ikke er indgået virksomhedsspecifikke aftaler er bilag 1 er gældende. Igen en kan-bestemmelse. 10 Befordringsgodtgørelse/uden- landsrejse ( 10 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Ved tjenesterejser yder virksomheden rejsegodtgørelse. Under tjenesterejser i egen bil ydes kilometergodtgørelse i henhold til statens godtgørelsessatser. Du får altså refunderet rejseudgifterne, ligesom du jf. stk. 2 er dækning mod ulykker mv. under tjenesterejser. Stk. 2 I forbindelse med rejseaktivitet i ind- og udland tegner virksomheden forsikringsmæssig dækning i anerkendt forsikringsselskab med dækningsomfang som følger: Indland Udland Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Rejseforsikring Rejseforsikring

11 Syge- og hjemtransportforsikring Forsikringssummerne for de enkelte forsikringskategorier fastlægges med vejledende udgangspunkt i reglerne for statsansattes tjenesterejser i udlandet, men detaljeres i de for virksomheden gældende administrative bestemmelser. Rejser tilrettelægges ved virksomhedens foranstaltning og transport, ophold- og fortæringsudgifter refunderes i 11 Sikkerheds- Udvalg ( 11 i Landsoverenskomsten) henhold til bilagsmæssig afregning. Sikkerhedsudvalgets arbejde er omfattet af lov om arbejdsmiljø. Lovens bestemmelser gælder og der er ikke aftalt særskilt vilkår for sikkerhedsarbejdet i virksomheden. Kapitel 2 Månedslønnede sygeplejersker Det virksomhedsspecifikke protokollat er indarbejdet 12 Løn ( 1 i det virksomhedsspecifikke Sygeplejersker ansat på Privathospitalet aflønnes som følger: Stk. 1. Pr. 1. marts 2014 udgør bruttolønnen p.a. kr ,26 Pr. 1. marts 2015 udgør bruttolønnen p.a. kr ,01 Pr. 1. marts 2016 udgør bruttolønnen p.a. kr ,38 Stk. 2 Grundlønnen dækker de funktioner, en sygeplejerske er i stand til at varetage, når denne er nyuddannet. Der ydes erfaringstillæg efter 6 og 12 år, jf. stk. 3.

12 Stk. 3. Medarbejdere med 6 års erfaring som sygeplejerske ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på ,61 kr. p.a. pr. 1. marts 2014, ,48 kr. pr. 1. marts 2015 og ,49 kr. pr. 1. marts Medarbejdere med 12 års erfaring som sygeplejerske ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på ,61 kr. p.a. pr. 1. marts 2014, på ,42 kr. pr. 1. marts 2015 og på ,44 pr. 1. marts Stk. 4. Stillingen som ledende sygeplejerske/chefsygeplejerske aflønnes med en grundløn på ,01 kr. p.a. pr. 1. marts 2014, ,20 kr. pr. 1. marts 2015 og på ,70 kr. pr. 1. marts Stk. 5. Funktionsløn kan bl.a. gives for særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundløn. Funktionsløn baseres på de funktioner, der er knyttet til det job, som medarbejderen varetager, og begrundes i arbejds- og ansvarsområder, herunder vagttilrettelæggelse. Pr. 1.marts 2014 aflønnes booking-funktionen med pensionsgivende tillæg på min. kr ,44 p.a.

13 Tillæg derudover forhandles individuelt mellem den ansatte og Privathospitalet. Pr. 1. marts 2015 udgør tillægget mindst kr ,39 og pr. 1. marts 2016 kr ,67. Stk. 6. Udover den ovenfor nævnte anciennitetsbestemte og pligtige kvalifikationsløn kan ydes kvalifikationsløn (udover grundløn og evt. funktionsløn). Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer (kurser, uddannelse, erfaring m.v.) erhvervet før og under ansættelsen. Pr. 1. marts 2014 ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på min. kr ,44 p.a for kvalifikationer inden for anæstesi, operation og røntgen. Tillæg derudover forhandles individuelt mellem den ansatte og Privathospitalet. Pr. 1. marts 2015 udgør tillægget mindst kr ,39 og pr. 1 marts 2016 kr ,67. Stk. 7. Decentrale aftaler om om funktions- og kvalifikationsløn, udover de i denne overenskomst fastsatte, indgås mellem Privathospitalet og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd og er pensionsgivende.

14 Decentrale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn, indgået mellem Privathospitalet og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd, kan opsiges med 3 måneders varsel eller ændres ved enighed mellem aftalens parter. Opsigelse overfor den enkelte ansatte skal ske med dennes individuelle varsel efter Funktionærloven. Stk. 8. Timeløn i relation til beregning af ulempetillæg inkluderer funktions-, kvalifikations- og grundløn. Arbejdsgiverens pensionsbidrag indgår ikke i beregningen. Stk. 9. Arbejdsgiveren og den enkelte ansatte har en årlig løndrøftelse. Stk. 10. Lønnen udbetales månedsvis bagud, således at lønnen er til disposition den sidste bankdag i måneden, og der tilstilles den ansatte en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Samtidig med udbetalingen af lønnen indbetaler Privathospitalet pensionsbidragene i henhold til 14.

15 13 Midlertidig tjeneste i højere stilling ( 2 i det virksomhedsspecifikke 14 Pension ( 3 i det virksomhedsspecifikke Under midlertidig tjeneste i højere stilling (konstitution) ydes der medarbejderen vederlag fra første dag. Vederlaget beregnes som forskellen mellem den aktuelle løn og den løn, som oppebæres/blev oppebåret af indehaveren af den højere stilling. Som bidrag til den ansattes pensionsordning betaler Privathospitalet 10 % af de i 1 nævnte lønninger, samt af merarbejde jf. 4, stk 4. Endvidere tilbageholder Privathospitalet i den ansattes løn et beløb på 5 %. Pensionsbidragene indbetales af virksomheden til Pensionskassen for Sygeplejersker, og pensionen ydes i henhold til kassens vedtægter. Honorering for merarbejde samt pensionsgivende tillæg opskrives med 100/95 før pensionsdelen beregnes. Kapitel 3 Det virksomhedsspecifikke protokollat 4 og 5 er indarbejdet Deltidsansatte og Timelønnede 15 Deltidsansatte ( 4 i det virksomhedsspecifikke Stk. 1. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert tilfælde normalarbejdstiden. Lønnen reduceres i forhold til den nedsatte arbejdstid.

16 Stk. 2. Ændring af denne normalarbejdstid i nedadgående retning samt omlægning af tjenesten kan kun ske med Funktionærlovens varsel. Stk. 3. Fast merarbejde udover 1 måned skal medføre ændring af lønkvoten. Såfremt medarbejderen ønsker det, kan lønkvoten forblive uændret. Stk. 4. Deltidsbeskæftigede honoreres med normal timeløn for de timer, der ydes ud over den pågældende aftalte ugentlige arbejdstidsnorm og indtil 37 timer. Arbejde herudover honoreres som overarbejde. Der ydes pension af deltidsansattes merarbejde, jf. 3. Tjeneste, der falder uden for hospitalets aftalte daglige arbejdstidsnorm, betragtes som overarbejde. 16 Timelønnede medarbejdere ( 5 i det virksomhedsspecifikke Stk. 1. Medarbejdere, der ansættes med under 8 timers ugentlig beskæftigelse, kan ansættes på timeløn. Timelønnen er pr. 1. marts 2014 kr. 189,50 Pr. 1. marts 2013 udgør timelønnen kr. 191,96 Pr. 1. marts 2016 udgør timelønnen kr. 194,75

17 Stk. 2. Timelønnede har ret til ugentlig afregning. Der tilstilles medarbejderen en specificeret oversigt over det udbetalt beløb. Stk. 3. Med hensyn til: Overenskomsten: 2, midlertidig tjeneste i højere stilling 4, særlig opsparing 5, tjenestedragt, samt Bilag 1: 1, tjenesteliste 3, daglig arbejdstid 5, aften/nattjeneste 6, overarbejde 7, søgnehelligdag 10, weekendtjeneste gælder samme bestemmelser som for månedslønnede medarbejdere. Stk. 4. Såfremt en aftalt tjeneste for en timelønnet ikke kan udnyttes af hospitalet, og såfremt hospitalet ikke kan anvise den pågældende anden tjeneste, har den ansatte - med mindre tjenesten annulleres med et varsel på mindst 4 timer forud for tjenestens påbegyndelse - ret til løn for det antal timer, der var aftalt for den pågældende dag.

18 Stk. 5. For timelønnede kan tjenesteforholdet ophæves uden forudgående varsel. Ved sygdom betragtes timelønnedes ansættelsesforhold som ophævet. Stk. 8 gælder selv om du opsiges på grund af sygdom. Stk. 6. Timelønnede har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridøgnene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn til tjenesten, f.eks. under aften- og nattjeneste. Stk. 7. Der ydes timelønnede ferie efter Ferieloven. Stk. 8. Timelønnede der har gennemsnitlig 32 timers beskæftigelse pr. måned i 6, på hinanden følgende måneder, berettiges til løn under sygdom for allerede planlagte vagter.

19 Kapitel 4 Øvrige vilkår 17 Ferie og feriefridage ( 17 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Medarbejderen er omfattet af den til enhver tid gældende ferielov. Ferieloven indeholder ikke bestemmelser om feriefridage/6. ferieuge. Stk. 2 Medarbejderen holder ferie med løn, og der ydes en særlig feriegodtgørelse på 1½ %. Den særlige feriegodtgørelse træder i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 %. Stk. 3 Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettiget til 5 feriefridage pr. ferieår. Der er tale om en særlig ordning, der fraviger de offentlige bestemmelser om feriefridage/6. ferieuge. Der er udarbejdet en særlig vejledning som findes på hjemmesiden. Feriefridage omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret og placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven.

20 Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden tre uger efter ferieårets udløb rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensationen udbetales sammen med den næstfølgende lønudbetaling. Ved fratræden afvikles resterende feriefridage eller udbetales med sædvanlig timeløn. Feriefridagene fortabes, hvis den ansatte ikke rejser kravet. Der kan ikke ske overførelse til følgende ferieår. Ved fratræden gælder tre ugers kravet ikke.

21 Feriegodtgørelse - deltidsbeskæftigede ( 6 i det virksomhedsspecifikke 18 Sygdom og barns 1. sygedag ( 18 i Landsoverenskomsten) Og 7 i det virksomhedsspecifikke Til deltidsbeskæftigede, som ud over den faste arbejdstid udfører tjeneste, der ikke betragtes som overarbejde, og som ikke er omfattet af den i stk. 2 anførte bestemmelse, ydes der for denne tjeneste alene feriegodtgørelse med 15%. Stk. 1 Medarbejderne oppebærer sædvanlig løn under sygdom. Parterne er enige om, at der ved opsigelse på grund af sygdom skal tages individuelle hensyn, med henblik på om muligt, under hensyntagen til virksomhedens drift, at finde andre løsninger. I tilfælde af barns sygdom har medarbejderen ret til frihed med løn på barnets første sygedag. Skønnes mere frihed nødvendigt, kan der efter aftale afholdes feriedage, eller afspadsering. 19 Graviditet, barsel, adoption m.v. ( 19 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Graviditetsorlov Moderen er berettiget til fravær fra arbejdet på grund af graviditet fra 8 uger før forventet fødsel. Virksomheden betaler sædvanlig løn i perioden. 4 af de 8 uger kan efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden rykkes til afholdelse i forlængelse af forældreorloven efter 19, stk. 4. Mor 8 (4) uger før fødslen + 14 uger efter fødslen Far 4 uger efter fødslen Fælles/deles 12 uger i forlængelse af de 14 uger. Der er tale om en valgmulighed for moderen.

22 Stk. 2 Barselsorlov Moderen er berettiget til fravær i 14 uger efter fødslen. Virksomheden betaler sædvanlig løn i perioden. Stk. 3 Fædreorlov Faderen har ret til fravær i 4 uger i forbindelse med fødslen, eller efter aftale med virksomheden inden for de første 14 uger. Der ydes i perioden sædvanlig løn. Stk. 4 Forældreorlov Virksomheden yder i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov sædvanlig løn under fraværet i indtil 10 uger. Denne betaling kan ydes til en af forældrene til barnet eller til en af adoptanterne. Til medarbejdere med børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere yder virksomheden i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov sædvanlig løn under fravær i indtil 12 uger. Denne betaling kan ydes til en af forældrene til barnet eller adoptanterne. Forældreorloven udvides til 12 uger Stk. 5 Virksomhedens betaling af sædvanlig løn i orlovsperioder, jf. stk. 1-4, er betinget af, at medarbejderen er dagpengeberettiget, samt at virksomheden modtager fuld dagpengerefusion. Såfremt dagpengerefusionen måtte være mindre end den maksimale dagpengesats, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

23 Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder dog ikke for så vidt angår graviditetsorlov i perioden fra 8 uger før forventet fødsel til 4 uger før forventet fødsel. Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder dog ikke for så vidt angår 2 af de 4 ugers fædreorlov, så længe disse ikke er dagpengeberettiget. Det præciseres, at såfremt dagpengesatsen nedsættes, reguleres den udbetalte løn tilsvarende. Stk. 6 Bilag 6 fremstiller skematisk oversigt over de gældende bestemmelser for graviditetes-, barsels- og adoptionsorlov. Med hensyn til andet fravær af familiemæssige årsager henvises til bilag 7. Stk. 7 Medarbejderen har ved adoption ret til orlov med sædvanlig løn i 24 uger efter modtagelsen af barnet. Ved fravær til afhentning af barnet i udlandet har medarbejderen ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 8 uger, når afgiverlandets myndigheder stiller krav om ophold i afgiverlandet før modtagelsen af barnet. Dette fravær er ikke omfattet af reglerne i stk. 5.

24 Stk. 8 I bilag 6 og 7 er i punktform beskrevet de vilkår, såvel overenskomstmæssige som lovmæssige, der gælder for fravær i forbindelse med graviditet, barsel, adoption mv. samt andet fravær af familiemæssige årsager. Når der i bilagene henvises til lovregler, henvises der til disse reglers indhold pr. 3. juli Lovreglerne er ikke hermed gjort til en del af overenskomsten. Der er ikke aftalt indbetaling af pension i de uger, hvor der ikke ydes løn. 20 Opsigelse ( 20 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Den til enhver tid gældende funktionærlovs opsigelsesvarsler anvendes, når en medarbejder opsiges eller siger sin stilling op. Stk. 2 Opsigelse fra virksomhedens side sker skriftligt og begrundet efter forudgående orientering af tillidsrepræsentanten og med kopi til samme. Medarbejderen skal sige sin stilling om med en kalendermåneds varsel og stillingen fratrædes ved månedens udgang. Arbejdsgiverens varsel er 1 6 mdr. afhængig af ansættelsesanciennitet. Stk. 3 Samtidig med fremsendelse af meddelelsen til medarbejderen om afsked vedlægges kopi til brug ved Dansk Sygeplejeråds eventuelle inddragelse i sagen. Medarbejderen inddrager selv organisationen, hvis hun/han ønsker det. Stk. 4 Meddelelse om uansøgt afskedigelse skal være skriftlig og indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede.

25 Tilbageholder virksomheden sådanne oplysninger, skal Dansk Sygeplejeråd orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på en eventuel udlevering til Dansk Sygeplejeråd. Stk. 5 Dansk Sygeplejeråd kan kræve sagen forhandlet med virksomheden. Dansk Sygeplejeråd kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Stk. 6 Hvis en opsagt medarbejder ved sin fratræden har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 11 mdr., kan Dansk Sygeplejeråd kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved forhandling efter stk. 5. Et sådant krav skal fremsættes over for Dansk Erhverv Arbejdsgiver inden for en måned efter forhandlingen. Stk. 7 Et afskedigelsesnævn består af 4 medlemmer og en opmand. 2 medlemmer udpeges af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 2 medlemmer udpeges af Dansk Sygeplejeråd.

26 De 4 medlemmer udpeger i fællesskab en opmand. Hvis de 4 medlemmer ikke kan enes om at udpege en opmand, anmoder de Arbejdsrettens formand om at foretage udpegningen. Stk. 8 Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. Nævnet kan afhøre parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimelig begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold, kan det pålægges virksomheden at afbøde virkningerne af opsigelsen. Hvis ikke både medarbejderen og virksomheden ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, kan nævnet bestemme, at virksomheden skal betale medarbejderen en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen bestemmes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part.

27 21 Funktionær- Loven ( 21 i Landsoverenskomsten) Funktionærloven finder anvendelse for medarbejdere, der beskæftiges gennemsnitligt mere end 8 timer pr. uge. Såfremt en virksomhed udvider til mere end én arbejdsplads, henvises til funktionærlovens regler om væsentlige stillingsændringer. Det betyder at timelønnede, der arbejder mindre end 8 timer om ugen, ikke er omfattet af funktionærloven Tillidsrepræsentant- og samarbejdsbestemmelser ( 10 i det virksomhedsspecifikke Aftalen om "Tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg for personale beskæftiget i (amts)kommuner tilsluttet Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening" er gældende på Privathospitalet. Dog skal der, når forholdene på tjenestestedet tillader det, gives tillidsrepræsentanten tjenestefrihed med løn til deltagelse i kurser, møder m.m., jfr. 9 i aftalen, hvilket medfører, at Privathospitalet ikke skal udrede et beløb pr. præsteret arbejdstime. Landsoverenskomstens Bilag 3 og 4 finder ikke anvendelse 23 Hovedaftale ( 23 i Landsoverenskomsten) Hovedaftale indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd er gældende, jf. bilag Procedure for interessetvister ( 24 i Landsoverenskomsten) Proceduren for interessetvister er følgende: a) Såfremt der opstår en interessetvist, føres der hurtigst muligt mellem virksomhedens leder og tillidsrepræsentanten en forhandling med henblik på at bilægge tvisten.

28 b) Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes sagen inden for en frist af 14 dage efter den lokale forhandling til forhandling mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd. Denne forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen. c) Bilægges interessetvisten ikke ved forhandlingen mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd, kan tvisten ikke videreføres. 25 Fortolkningstvivl ( 25 i Landsoverenskomsten) Uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af nærværende landsoverenskomst eller de tilhørende virksomhedsspecifikke aftaler skal søges løst ved lokal forhandling i virksomheden. Opnås der ikke ved denne forhandling enighed henvises til Hovedaftalens Opsigelse af overenskomst ( 26 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Nærværende overenskomst træder i kraft med virkning fra 1. marts Overenskomsten kan tidligst opsiges til ophør den 28. februar 2017 med 3 måneders varsel, med mindre andet er aftalt mellem parterne.

29 Stk. 2 Fra det tidspunkt at regne, da en opsigelse af overenskomsten får gyldighed, og indtil ny overenskomst indgås, sker aflønning af medarbejder på grundlag af de på overenskomstens sidste gyldighedsdag gældende aftaler.

30 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Arbejdstid Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede sygeplejersker på privathospitaler Tillidsrepræsentantregler (Finder ikke anvendelse på Privathospitalet Skørping) Samarbejdsaftale (Finder ikke anvendelse på Privathospitalet Skørping) Hovedaftale Oversigt over barsels- og adoptionsbestemmelser Oversigt over andet fravær af familiemæssige årsager Protokollat 1 Protokollat 2 Protokollat 3 Implementering af direktiv om forældreorlov Implementer af direktiv om deltidsarbejde Implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse

31 Bilag 1 Arbejdstid (Det virksomhedsspecifikke Hovedområde Overenskomstteksten DSR-bemærkning 1 Tjenesteliste ( 11 i det virksomhedsspecifikke Stk. 1. Tjenesteliste bekendtgøres således, at de ansatte (bortset fra timelønnede) til stadighed er orienteret om tjenestens beliggenhed og med ugentlige fridøgns placering mindst 4 uger forud. Stk. 2. Orientering om afspadsering og om ændringer i tjenestens beliggenhed skal foregå i arbejdstiden og med et varsel på mindst 2 døgn. Sker orienteringen om ændringer i tjenestens beliggenhed med mindre end 2 døgns varsel ydes et tillæg på 25 % af de omlagte timer. Aflyses afspadsering i 2-døgnsperioden, nedskrives afspadseringskontoen, som om afspad-sering havde fundet sted. Den pålagte tjeneste honoreres efter bestemmelserne vedrørende overarbejde eller opkald. Kravet om at orienteringen skal ske i arbejdstiden er ufravigeligt. Hvis en 7-15 vagt omlægges til en vagt ydes tillægget for alle 8 timer. Hvis tjenesten omlægges fra 8-16 til vagt ydes tillægget for timerne mellem kl. 16 og kl. 20. Hvis der er planlagt afsp. af 8 timer, og afsp. aflyses, ydes overarbejdshonorering (timeløn + 30 % for den tjeneste der udføres). Der kan ikke pålægges afsp. med mindre end to døgns varsel og varslet skal gives i arbejdstiden. Afspadseringsregnskabet nedskrives med 8 timer.

32 Hovedområde Overenskomstteksten DSR-bemærkning Stk. 3 Der kan lokalt mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd aftales en fravigelse af ovennævnte bestemmelser.

33 Hovedområde Overenskomstteksten DSR-bemærkning 2 Ugentlig arbejdstid ( 12 i det virksomhedsspecifikke Stk. 1. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 37 timer. Bemærk at der ikke er aftalt en normperiode, hvorfor 1 måned er opgørelsesperioden. Den månedlige arbejdstidsnorm for en fuldtidsansat er 160,33 timer (37 x 52 = 1924 timer : 12). Den ugentlige arbejdstid fordeles ligeligt på ugens 5 arbejdsdage, med mindre der lokalt er aftalt andet. Dvs. at deltidsansatte honoreres for merarbejde op til 37 timer om ugen i gennemsnit over 1 mdr. Først herefter honoreres merarbejde som overarbejde. Tjeneste i forlængelse af en planlagt vagt er altid overarbejde - også for deltidsansatte Bemærkninger Ifølge EU-direktiv 93/104/EF om tilrettelæggelse af arbejdstiden, må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer incl. overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en 4 måneders periode. Bestemmelsen betyder ikke, at man har krav på weekendfrihed. Bestemmelsen angiver en øvre grænse og er en sikring af den ansattes sundhed og sikkerhed, og de fire måneder relaterer sig alene til denne øvre grænse og ikke til beregning a den ugentlige arbejdstid, jf. 1. afsnit i stk Daglig arbejdstid ( 13 i det virksomhedsspecifikke Den daglige arbejdstidsnorm er 5-10 timer. Der kan lokalt mellem Privathospitalet og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd aftales udvidelse af den planlagte daglige arbejdstid til 4-12 timer. Tjeneste udover den fastsatte daglige arbejdstidsnorm betragtes som overarbejde.

34 Hovedområde Overenskomstteksten DSR-bemærkning 4 Pauser ( 14 i det virksomhedsspecifikke Ifølge EU-direktiv 93/104/EF om tilrettelæggelse af arbejdstiden, skal det sikres, at en ansat kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for arbejdsdagen således, at formålet med pausen tilgodeses. EU direktivet sikrer blot at den ansatte har ret til en pause, hvis den daglige arbejdstid er mere end 6 timer. Den ansatte har ret til en betalt spisepause af under ½ times varighed, hvor arbejdsstedet ikke må forlades og den ansatte skal stå til rådighed for arbejdsgiveren. 5 Aften- /nattjeneste ( 15 i det virksomhedsspecifikke 6 Overarbejde ( 16 i det virksomhedsspecifikke Alle medarbejdere, der udfører arbejde mellem kl og 07.30, får herfor en tillægsbetaling på 25% af normaltimelønnen. Tillægsbetalingen beregnes pr. påbegyndt time. Nævnte tillægsbetaling ydes også for overarbejdstimer. Det daglige arbejde tilrettelægges således, at overarbejde så vidt muligt undgås. Ved overarbejde forstås arbejde, der udføres efter anmodning fra den pågældende leder, eller med dennes indforståelse, og som ligger uden for den daglige eller ugentlige arbejdstidsnorm. Overarbejde opgøres i halve timer. Bemærk at honoreringen ydes pr. påbegyndt hele timer. Der er to slags overarbejde. For det første det traditionelle, der ligger i forlængelse af den planlagte tjeneste. Dernæst de timer, der er planlagt, men som er udover 37 timer i gennemsnit opgjort over 1 mdr. - forekommer f.eks. hvis der planlægges med vagter af mere end 7,4 times varighed uden at der ydes frihed udover de fridøgn, der er omtalt i 7. Overarbejde søges godtgjort med frihed, der skal være af samme varighed, som det præsterede overarbejde med tillæg af 50% rundet opad til hele timer. Overarbejde opgøres pr. måned. Overarbejde opgøres i påbegyndte ½ timer Overarbejde skal afvikles indenfor de tre måneder, der følger efter den måned, hvori overarbejdet er optjent. I modsat fald udbetales overarbejdstimerne med timeløn + 50% pr. overarbejdstime.

35 Hovedområde Overenskomstteksten DSR-bemærkning Hvis der gennem længere tid for den ledende sygeplejerske/chefsygeplejersken opstår et væsentligt dokumenteret ekstra arbejde, kan der mellem parterne optages forhandling om ekstra frihed eller kontant honorering. Udgangspunktet er, at den ledende sygeplejerske fuldt ud er omfattet af Bilag 1. Bestemmelsen betyder, at man kan aftale konkret fravigelse for en periode. 7 Fridøgn og anden frihed ( 17 i det virksomhedsspecifikke Stk. 1. Arbejdsugen består af 5 arbejdsdage og 2 sammenhængende fridøgn. Medarbejdere kan ikke pålægges rådighedstjeneste i de ugentlige fridøgn. De ugentlige fridøgn skal sammenlagt have en udstrækning af mindst 55 timer. Stk. 2. Har fridøgnsperioden ikke en længde som anført ovenover, tildeles der i stedet for 2 fridøgnsperioder. Disse skal hver have en længde af mindst 35 timer. Længden af fridøgnsperioderne kan nedsættes til 32 timer, jf. 12. Stk. 3. Inddrages de ugentlige fridøgn, afvikles den pålagte tjeneste efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste. I henhold til 12, er hviletiden aftalt nedsat til 8 timer. Der skal derfor ikke indgås en lokal aftale om nedsættelse af hviletiden. Bestemmelsen vedrører alene fridøgn og ikke nogen anden form for fridage Såfremt inddragelse af fridøgn finder sted med mindre end 14 dages varsel, ydes der et yderligere tillæg på 100% af timesatsen.

36 Hovedområde Overenskomstteksten DSR-bemærkning Stk. 4. Inddrages for en fuldtidsansat anden tilrettelagt frihedsperiode på 24 timer eller mere, afvikles den pålagte tjeneste efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste. Bemærkninger Ifølge EU-direktiv 93/104/EF er det gældende, at ved inddragelse af et fridøgn, erstattes det mistede fridøgn af en anden frihedsperiode af tilsvarende længde, inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den, hvori tjenesten er præsteret. Der kan være tale om hele fridage, som ikke er fridøgn. Inddragelse af afspadsering sker i henhold til 1. Inddragelse af SH dage sker i henhold til 9

37 Hovedområde Overenskomstteksten DSR-bemærkning 8 Andre frihedsperioder/opkald ( 18 i det virksomhedsspecifikke Til ansatte, der opkaldes til tjeneste uden for den normale arbejdstid, ydes der betaling som for overarbejde, dog mindst for 3 timer. Der kan for flere opkald inden for 3 timer kun ydes overarbejdsbetaling for 3 timer. Der kan være tale om en frihedsperiode mellem to normaltjenester. For arbejde ud over 3 timer ydes overarbejdsbetaling pr. påbegyndt time. 9 Søgnehelligdage ( 19 i det virksomhedsspecifikke Stk. 1. Medarbejderne har ret til frihed på søgnehelligdage. Jule- og nytårsaftensdag betragtes som søgnehelligdage, Grundlovsdag og 1. maj dog fra kl Stk. 2. Såfremt der pålægges tjeneste på de nævnte dage, har medarbejderne ret til frihed af samme varighed som det præsterede arbejde samt søgnehelligdagstillæg på enten en halv times frihed eller 50% af timelønnen for hver times tjeneste. Søgnehelligdagstillægget kan enten udbetales eller afspadseres. Der sker ikke traditionel nedskrivning af normtimerne, da der ikke er indført en normperiode, men alle ansatte har ret til frihed på SH dagen, dog uden at der er krav om, at der skal ydes en ekstra fridag for hver SH dag. Arbejdsgiveren må ikke omgås bestemmelsen ved at placere fridøgn og arbejdsfri dage på SH dagen. Stk. 3. Såfremt søgnehelligdagen falder inden for den i 10 nævnte periode træder denne bestemmelse ligeledes i kraft. Det betyder, at der ydes såvel weekendhonorering som SH honorering, hvis SH dagen falder på en fredag (fra kl. 16), en lørdag eller en mandag (til kl. 06).

38 Hovedområde Overenskomstteksten DSR-bemærkning 10 Weekendtjeneste ( 20 i det virksomhedsspecifikke For tjeneste i tidsrummet fra fredag kl til mandag kl ydes der en godtgørelse svarende til 50% af timelønnen. Timelønnen beregnes som 1/1924 af nettoårslønnen. Godtgørelse beregnes pr. påbegyndt time. Det kan mellem Privathospitalet og den enkelte sygeplejerske aftales, at weekendtillægges afspadseres indenfor tre måneder efter den måned hvori trjenesten er præsteret. Bemærk at godtgørelsen beregnes pr. påbegyndt hele time. Til ansatte (bortset fra personale ansat til søndagstjeneste), som i løbet af et kvartal pålægges at udføre tjeneste på flere end 5 søndage, betales der for tjeneste på de overskydende søndage yderligere en godtgørelse svarende til halvdelen af den normale godtgørelse, jfr. ovenstående. Det er en gammel offentlig bestemmelse, som ikke længere findes i KL/DR. Har næppe stor betydning på Skørping. 11 Afspadsering ( 21 i det virksomhedsspecifikke Afspadsering afvikles fortrinsvis løbende og efter aftale med den ansatte. Afspadsering afvikles senest 3 måneder efter indtjening, i modsat fald sker udbetaling med næstfølgende lønudbetaling. Du har altså indflydelse på placeringen af dine afsp. dage/timer. Der kan mellem Privathospitalet og den ansatte aftales, at afspadsering finder sted på et senere tidspunkt/udbetaling finder sted på et tidligere tidspunkt.

39 Hovedområde Overenskomstteksten DSR-bemærkning Afspadseringstimer udbetales med følgende værdi: Merarbejde jf. overenskomstens 15: 1 times merarbejde honoreres med 1 times løn Aften-/nattjeneste jf. 5: 1 time honoreres med 1 time og 15 minutters løn Overarbejde jf. 6: 1 time honoreres med 12 times løn Søgnehelligdags-erstatningsfrihed, jf. 9: Den præsterede tjeneste udbetales med 2 timers løn pr. times tjeneste Weekendtjeneste jf, 10: 1 times weekendtjeneste honoreres med 1½ times løn. 12 Hviletid ( 22 i det virksomhedsspecifikke Hviletiden efter arbejdsmiljøloven kan for den enkelte medarbejder nedsættes til 8 timer i begrænset omfang. Tilsvarende kompenserende hvilketid skal placeres snarest muligt. Såfremt den ansatte på grund af overarbejde ikke kan overholde den planlagte hviletid mellem to tjenerster, ydes der tjenestefrihed med løn indtil hvilketiden er opnået. Der ydes tjenestefrihed med løn uanset om der er planlagt 8 eller 11 timers hviletid.

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Protokollat. om virksomhedsspecifikke særaftaler. for. Privathospitalet Mølholm A/S

Protokollat. om virksomhedsspecifikke særaftaler. for. Privathospitalet Mølholm A/S Protokollat om virksomhedsspecifikke særaftaler for Privathospitalet Mølholm A/S 2017-2020 Kapitel 1 Løn og pension... 3 1 Løn... 3 2 Pension... 4 Kapitel 2 Deltidsansatte og timelønnede... 4 3 Deltidsansatte...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Teres Hospitalet Aarhus 2014-2017 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2014 2017

Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 Indhold Kapitel 1... 4 1. Overenskomstens område... 4 2. Ansættelsesbeviser...

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Bilagt. Protokollat. for. Privathospitalet Danmark A/S

Bilagt. Protokollat. for. Privathospitalet Danmark A/S Bilagt Protokollat om 'drksomhedsspecifikke særaftaler for Privathospitalet Danmark A/S 2017-2020 $ $ $ $ $ $ INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel l -- løn og pension S l Løn... Kapitel 2 ø\rlige \vilkår S 2 Peitsort...fp.øpøøpov-ø'ene.pe

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Kollund 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Mølholm I/S 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Samlet Overenskomstgrundlag. For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA)

Samlet Overenskomstgrundlag. For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA) Samlet Overenskomstgrundlag For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA) 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER LANDSOVERENSKOMST MELLEM Dansk Erhverv Arbejdsgiver OG Dansk Sygeplejeråd OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område...

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Valdemar 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 3 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst Mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd om ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2017-2020 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7 3 Ansættelse...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Aleris-Hamlet Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER LANDSOVERENSKOMST MELLEM Dansk Erhverv Arbejdsgiver OG Dansk Sygeplejeråd OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2017-2020 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For HjerteCenter Varde A/S 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere