K K R S J Æ L L A N D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R S J Æ L L A N D"

Transkript

1 D AG SORDEN 2018 K K R S J Æ L L A N D Dato: :30 Sted: Sørup Herregård Sørupvej Ringsted. Mødet er fra kl Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet fald placeres i tidsrummet kl Der vil være lokaler til rådighed til evt. gruppemøder på Sørup Herregård Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 1. KKR Konstituerende møde i KKR Sjælland Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Sjælland Anmeldelse og godkendelse af valgforbund Valg af formand og næstformand for KKR Sjælland Forretningsorden og overordnede rammer for KKR's virksomhed Udpegelser af politiske repræsentanter til regionale fora KKR Sjællands mødeplan for KKR's hovedområder Eventuelt SIDE 2

3 1. KKR 1.1. Konstituerende møde i KKR Sjælland 2018 I henhold til forretningsordenen for KKR skal der afholdes konstituerende møde i KKR senest den 31. januar i det år, der følger umiddelbart efter kommunevalget. Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i kommunerne i regionen, der længst har været borgmester. Den længst siddende borgmester i kommunerne i Region Sjælland er borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune. I den egenskab er det ligeledes Niels Hörup, der leder mødet, indtil der er valgt formand og næstformand. Herefter overtager formanden mødeledelsen Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Sjælland KKR Sjælland skal godkende sammensætningen og valgene af medlemmer til KKR Sjælland for valgperioden Det indstilles, at sammensætningen og valgene af medlemmer til KKR Sjælland for valgperioden godkendes. KKR Sjælland er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret efter bestemmelserne i KL s love, 14 og 15. Sammensætningen af hvert KKR er fastlagt i KL s love 15 stk. 1 og 2. Det fremgår her, at borgmestrene fra KL s medlemskommuner i hver region er medlemmer af det stedlige KKR (med viceborgmesteren som personlig stedfortræder). Som yderligere medlemmer af KKR vælger kommunalbestyrel- SIDE 3

4 sesmedlemmerne fra de politiske partier og listesamarbejder et antal medlemmer (med personlige stedfortrædere), således at der samlet set opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i KKR, der svarer til stemmetallene ved kommunevalget i KL s medlemskommuner i den pågældende region. KL har henholdsvis den 27. november og den 18. december 2017 orienteret de nyvalgte kommunalbestyrelser om valgene til KKR og proceduren herfor. Ifølge KL s love fordeles pladserne i KL s bestyrelse, udvalg, KKR og KL s øvrige politiske repræsentation mellem de politiske partier og listesamarbejder efter forholdstalsvalgmåden på grundlag af stemmetallet ved kommunevalget i KL s medlemskommuner. I lovenes 6 er det endvidere defineret, at der ved parti forstås partier, der den 1. august i valgåret er opstillingsberettiget til Folketinget. Alle andre kandidatlister vil være at betragte som lokale lister, og disse kan gennem samarbejde med andre lokale kandidatlister i et til KL anmeldt listesamarbejde opnå repræsentation i KL s politiske fora på linje med de politiske partier. Ud fra dette valggrundlag giver kommunevalget den 21. november 2017 følgende stemmemæssigt grundlag for sammensætningen af KKR Sjælland for valgperioden : Stemmefordelingen KV17 for de 17 kommuner i Region Sjælland A B C D F I O S V Ø Å LLD *) Ialt ,47% 3,90% 6,13% 1,20% 5,39% 2,59% 12,67% - 23,76% 4,95% 1,61% 4,33% 100,00% *) Lokallister, der er tilmeldt listesamarbejdet Lokallisterne i Danmark. Det fremgår af KL s love 15 stk. 2, at betingelsen for at blive repræsenteret i KKR er, at et politisk parti eller et listesamarbejde har opnået mindst 2 pct. af de afgivne stemmer ved valget i KL s medlemskommuner i regionen, og er repræsenteret i mindst én kommunalbestyrelse i en medlemskommune. På baggrund af stemmetallene ved kommunevalget den 21. november 2017 og konstitueringen i de enkelte kommunalbestyrelser i december 2017 er det beregnet, at KKR Sjælland sammensættes således for valgperioden : I alt A B C F I O V Ø Å LLD 1) KKR Sjælland Borgmestre Supplerende medlemmer ) Lokallister, der er tilmeldt listesamarbejdet Lokallisterne i Danmark. SIDE 4

5 ./. Beregningen er uddybet i vedlagte bilag om sammensætning af KKR Sjælland /. Der vedlægges endvidere en oversigt over medlemmer og stedfortrædere i KKR Sjælland I note til oversigten fremgår, hvor der afviges fra hovedreglen om, at 1. viceborgmesteren er stedfortræder for borgmesteren til KKR (jf. forretningsordenen for KKR (Bilag 1, punkt 1.2.) om stedfortræder for borgmesteren) Anmeldelse og godkendelse af valgforbund KKR Sjælland skal godkende de evt. valgforbund, der er anmeldt til valget af KKR s formand og næstformand. Det indstilles, at KKR Sjælland godkender de anmeldte valgforbund. I henhold til KL s love 15, stk. 3, kan der indgås valgforbund ved valget af KKR s formand og næstformand. Det er i forretningsordenen for KKR (Bilag 1, punkt 1.4) præciseret: At det udelukkende er de partier og listesamarbejder, der er repræsenteret i det pågældende KKR, der kan indgå i valgforbund, og At valgforbund skal være meddelt til KKR s sekretariat senest tre hverdage før afholdelsen af det konstituerende møde Valg af formand og næstformand for KKR Sjælland Der skal vælges formand og næstformand for KKR Sjælland. Det indstilles, at KKR Sjælland vælger formand og næstformand for perioden SIDE 5

6 Ifølge KL s love 15, stk. 3, vælges der en formand og en næstformand blandt medlemmerne af det pågældende KKR. Valget af formand og næstformand for KKR Sjælland for perioden foretages som forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene ved kommunevalget den 21. november 2017 i KL s medlemskommuner i regionen. Ved valget kan der indgås valgforbund mellem de politiske partier og listesamarbejder, der er repræsenteret i KKR Sjælland. Stemmetallene på de politiske partier og listesamarbejdet Lokallisterne i Danmark fremgår af tabellen i dagsordenens punkt Forretningsorden og overordnede rammer for KKR's virksomhed Der orienteres om forretningsordenen for KKR og de overordnede rammer for KKR s virksomhed (formål, opgaver, økonomi, sekretariat m.v.). Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen om forretningsordenen for KKR og de overordnede rammer for KKR s virksomhed til efterretning. Det fremgår af KL s love 15, stk. 4., at KL s bestyrelse fastlægger forretningsordenen for KKR. I overensstemmelse hermed har KL s bestyrelse den 24. august 2017 godkendt vedlagte Forretningsorden for KKR Forretningsordenen, med tilhørende bilag og tillæg, er gældende for alle fem KKR../. Forretningsordenen fastlægger de overordnede rammer for KKR s virksomhed (formål, opgaver, tilrettelæggelse af mødevirksomheden, økonomi og sekretariat). Forretningsordenens punkt 1 og 2 indeholder en beskrivelse af henholdsvis KKR s formål og KKR s opgaver. Punkt 3 omhandler tilrettelæggelsen af mødevirksomheden i KKR. Som et par af de væsentligste punkter (jf. uddybningen i bilag 1) kan peges på følgende: SIDE 6

7 Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i KKR, kan vedkommendes stedfortræder deltage i mødet. Det påhviler medlemmet at orientere stedfortræderen herom Et medlem udtræder af KKR, hvis den pågældende enten ophører med at være kommunalbestyrelsesmedlem eller udtræder af det parti, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer har valgt den pågældende til KKR (gælder ikke borgmestre, der er fødte medlemmer af KKR) Dagsordener og referater fra KKR s møder offentliggøres på KKR s hjemmeside på kl.dk. Endelig er i forretningsordenens punkt 4 beskrevet grundlaget for KKR s økonomi og sekretariat. Det er her slået fast, at KL finansierer KKR s virksomhed, og stiller sekretariatsbistand til rådighed for KKR. De fem KKR er den regionale del af KL s organisation, og det betyder bl.a., at honoreringen af medlemmerne af KKR og de politiske repræsentanter, der af KKR er udpeget til regionale organer, sker efter det regelsæt, som KL s bestyrelse har fastsat for honoreringen af KL s politikere. Udover sekretariatsbistanden fra KL (dvs. fra KKR-sekretariatet og fagkontorerne i KL) medvirker også kommunernes administrationer til sekretariatsbetjeningen af KKR. Det er KKR, som i samråd med kredsen af kommunaldirektører tilrettelægger, hvordan dette organiseres. I forretningsordenens bilag 1 er uddybet regelgrundlaget for sammensætningen af KKR, valg af medlemmer, konstituering, udtræden af KKR m.v. Endelig findes der i tillægget til forretningsordenen en kort beskrivelse af KKR s strategiske rolle og hovedformål, relationerne til KL, sammenhængen til kommunalbestyrelserne og repræsentanterne i de regionale fora, hovedpunkter i organiseringen af arbejdet samt de centrale hovedtemaer, der tegner sig for KKRs virksomhed på de fem regionale kerneområd er i valgperioden Udpegelser af politiske repræsentanter til regionale fora KKR Sjælland skal udpege politiske repræsentanter for kommunerne til en række regionale fora. SIDE 7

8 Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger politiske repræsentanter for kommunerne til regionale fora efter vedlagte liste. KKR udpeger politiske repræsentanter for kommunerne til regionale fora med hjemmel i KL s love 14, stk. 3. I forretningsordenen for KKR er det i punkt 3.8 fastlagt, at udpegelse af en enkelt repræsentant til varetagelse af et hverv foretages ved flertalsvalg (jf. 24, stk. 1 i kommunestyrelsesloven), mens udpegelse af flere repræsentanter til varetagelse af samme hverv foretages ved forholdstalsvalg (jf. 24 stk. 3 i kommunestyrelsesloven). Det er endvidere præciseret, at som politiske repræsentanter kan kun udpeges medlemmer af kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen../. Der er vedlagt en liste med oversigt over de fora, som KKR Sjælland skal udpege politiske repræsentanter til, og hvor mange medlemmer der skal indstilles/udpeges. I oversigten er det også markeret, hvor der skal udpeges stedfortrædere, og hvor der er krav om ligestilling KKR Sjællands mødeplan for KKR Sjælland skal godkende mødeplanen for den samlede valgperiode Det indstilles, at KKR Sjælland godkender mødeplanen for den samlede valgperiode KKR Sjælland har i de foregående valgperioder haft 5 møder om året. Denne mødekadence og placeringen af de enkelte møder har været afpasset efter de faste årlige planlægningsprocedurer og større regionalpolitiske sager, som KKR er involveret i. KKR kan derudover afholde møder med kommunernes udvalgsformænd eller alle udvalgsmedlemmer i kommunerne som led i drøftelserne om fx den årlige rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet, sundhedsaftalen, den regionale erhvervsudviklingsstrategi m.v. På den måde kan det SIDE 8

9 kommunalpolitiske arbejde i de enkelte kommuner og KKR s arbejde knyttes tættere sammen. Ved planlægningen af mødedatoerne for de fem årlige KKR-møder er der taget hensyn til, at møderne ikke falder sammen med andre af KL s politiske mødeaktiviteter. På den baggrund foreslås det, at møderne i KKR Sjælland i holdes således: År Møder 2018 Mandag den 19. marts Fredag den 22. juni Onsdag den 12. september Onsdag den 14. november 2019 Onsdag den 6. februar Onsdag den 24. april Tirsdag den 18. juni Tirsdag den 10. september Torsdag den 7. november 2020 Onsdag den 5. februar Onsdag den 1. april Tirsdag den 16. juni Mandag den 7. september Onsdag den 11. november 2021 Mandag den 1. februar Onsdag den 21. april Tirsdag den 15. juni Mandag den 30. august Onsdag den 13. oktober Møderne er fra kl. 09:30-12:30. Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres i tidsrummet kl. 08:00 09: KKR's hovedområder KKR er den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem kommunerne regionalt. På det konstituerende møde i KKR vil der blive givet en mundtlig præsentation af rammerne for arbejdet i KKR og KKR s kerneområder. SIDE 9

10 Det indstilles, at KKR Sjælland tager en første drøftelse af arbejdet i KKR i den kommende valgperiode Kommunekontaktrådene (KKR) har eksisteret siden kommunalreformen, og er en del af KL s politiske organisation. Der er fem kommunekontaktråd, ét i hver region. Kommunerne samarbejder i KKR om en række regionale kerneområder, hvor det giver værdi for kommunerne at udvikle og koordinere politikker og opgaver på tværs af kommunerne i hver region og på tværs af KKR'erne. Samarbejdet i KKR er således særligt koncentreret om nedenstående kerneområder: Sundhed, herunder praksisområdet Det specialiserede undervisnings- og socialområde Vækst og erhverv Uddannelse Beskæftigelse Kollektiv trafik og infrastruktur. Sekretariatschef Solvejg Schultz-Jakobsen, KL, vil på det konstituerende møde kort orientere om KKR som politisk forum, samspillet KL og KKR, sekretariatsbetjeningen af KKR m.v. SIDE 10

11 2. Eventuelt SIDE 11

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2018 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2018 10:30 12.00 Sted: Pharmakon Milnersvej 42 3400 Hillerød Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet fald placeres i tidsrummet

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN 2018 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 25-01-2018 10:30 Sted: Comwell Hotel Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D DAGSORDEN 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udv ikle og f astholde et

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2018 K K R S J Æ L L A N D Dato: 22-01-2018 10:30 Sted: Sørup Herregård Sørupvej 26 4100 Ringsted. Mødet er fra kl. 10.30-12.00. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet fald

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2018 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 26-01-2018 10:30 Sted: Comwell Hotel Hvide Hus, 9000 Aalborg. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet fald placeres i tidsrummet kl. 08:30-10:00.

Læs mere

KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.).

KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.). N OTAT Forretningsorden for KKR 2014-2018 KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.). Ifølge 15 i KL s love består hvert KKR

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2014 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 24-01-2014 Tidspunkt: 10:00 Sted: Hotel Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt

Læs mere

Forretningsorden for KKR

Forretningsorden for KKR Forretningsorden for KKR 2018 2022 KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region [indsæt navn] (KKR [indsæt navn]). Ifølge 15 i KL s love

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2018 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2018 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet fald placeres i tidsrummet kl.

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 22-01-2014 Tidspunkt: 10:30-12:00 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Deltagerfortegnelse Syddanmark Ib Kristensen, Billund Johnny Søtrup, Esbjerg

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2018 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 25-01-2018 10:30 Sted: Comwell Hotel Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Dato: Tidspunkt: 10:30 Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Dato: Tidspunkt: 10:30 Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg REFERAT 2014 KKR MIDTJYLLAND Dato: 27-01-2014 30 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2018 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 24-01-2018 10:00 Sted: Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 8600 Silkeborg Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet fald placeres i tidsrummet

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.2 Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Nordjylland 2018-2022...2 Bilag 1: Sammensætning af KKR Nordjylland 2018-2022...2 Bilag 2: Medlemmer

Læs mere

KL s love ISBN 87-7848-874-5

KL s love ISBN 87-7848-874-5 KL 2006 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Omslagsdesign: Per Dalager Jensen Grafisk tilrettelægning og dtp: Kommuneinformation A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneinformation A/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.2 Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Sjælland 2018-2022...2 Bilag 1: Sammensætning af KKR Sjælland...2 Bilag 2: Medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

NOTAT Dato: 11. december 2013 J.nr.: jhs-1.9.7.1-01

NOTAT Dato: 11. december 2013 J.nr.: jhs-1.9.7.1-01 Dato: 11. december 2013 J.nr.: jhs-1.9.7.1-01 Gennemførelse af valg til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening Bestyrelsen for Dansk Affaldsforening vælges på den første ordinære generalforsamling efter afholdt

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse KL 2010 Forretningsorden for KL s bestyre lse I henhold til 7, stk. 3, 4. punktum i KL s love fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2019 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 06-09-2019 10:00 Sted: Hotel Scandic, Hadsundvej 200, Aalborg Øst. Der er ikke gruppemøder før KKR-mødet. KKR-møde kl. 10.00-12.30 med efterfølgende frokost.

Læs mere

FORRETNINGS- ORDEN FOR KL S BESTYRELSE

FORRETNINGS- ORDEN FOR KL S BESTYRELSE KL S VALGPERIODE FORRETNINGSORDEN FORRETNINGS- ORDEN FOR KL S BESTYRELSE 2 Forretningsorden for KL s bestyrelse FORRETNINGSORDEN FOR KL S BESTYRELSE I henhold til KL s loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes

Læs mere

REFERAT Mission. KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt. demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

REFERAT Mission. KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt. demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser REFERAT 2016 K K R S J Æ L L A N D Dato: 13-09-2016 09:30 Sted: Sørup Herregård Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mødet er fra kl. 9.30-13.00. Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres i tidsrummet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Social og Integration Integration Sekretariatet

ROSKILDE KOMMUNE Social og Integration Integration Sekretariatet ROSKILDE KOMMUNE Social og Integration Integration Sekretariatet Dato: 08. 02.2018 J.nr.: Sagsid: Sagsbeh.: Khalil Ahmad Direkte tlf.: 4631 7958 E-mail: khalila@roskilde.dk Forretningsorden for Integrationsrådet

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Forretningsorden for RAR Nordjylland

Forretningsorden for RAR Nordjylland Forretningsorden for RAR Nordjylland 1. Opgaver 1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.: 1. Indgår

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2018 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 17-05-2018 14:00 Sted: Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser 1 Sammensætning af skolebestyrelser Stk. 1. Alle skoler skal oprette en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen sammensættes forskelligt alt efter skolens type. I Jammerbugt

Læs mere

Forretningsorden for Svendborg Kommunes Integrationsråd (SIR)

Forretningsorden for Svendborg Kommunes Integrationsråd (SIR) Forretningsorden for Svendborg Kommunes Integrationsråd (SIR) Kapitel 1 SIR s formål og opgaver 1. SIR har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende,

Læs mere

Forretningsorden for Integrationsrådet

Forretningsorden for Integrationsrådet Forretningsorden for Integrationsrådet Revideret med SAMU beslutning af 24.01.2018 Dato: 31. januar 2018 Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til,

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2013 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 08-10-2013 Kl.: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17)

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) 1) Er en konstitueringsaftale bindende? Nej, en konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke

Læs mere

Forretningsorden for Integrationsrådet. Odsherred Kommune

Forretningsorden for Integrationsrådet. Odsherred Kommune Forretningsorden for Integrationsrådet Odsherred Kommune Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at afgive udtalelse i alle spørgsmål, der har betydning for,

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2018 Gældende pr. 1.1. 2018 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Vedtægter for KL s udvalg m.v.

Vedtægter for KL s udvalg m.v. Vedtægter for KL s udvalg m.v. Valgperioden 2014-2018 c KL 2014 I. Fælles bestemmelser vedrørende de stående udvalg 1 Der nedsættes følgende stående udvalg: Løn- og Personaleudvalget Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.2 Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Nordjylland 2014-2018...2 Bilag 1: Sammensætning af KKR Nordjylland 2014-2018...2 Bilag 2: Medlemmer

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2013 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Hotel Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt

Læs mere

Eksternt organisationscirkulære nr. 6

Eksternt organisationscirkulære nr. 6 Eksternt organisationscirkulære nr. 6 1/6 Familieplejernes organisering Baggrund og formål Organiseringen Familieplejerne i Socialpædagogerne har som primært formål at samle alle familieplejere i Socialpædagogerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.2 Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Sjælland 2014-2018...2 Bilag 1: Sammensætning af KKR Sjælland 2014-2018...2 Bilag 2: Medlemmer

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 18. januar 2018 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 18. januar 2018 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 18. januar 2018 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

IKAST-BRANDE BYRÅD KONSTITUERING, HVERV OG VEDERLÆGGELSE.

IKAST-BRANDE BYRÅD KONSTITUERING, HVERV OG VEDERLÆGGELSE. IKAST-BRANDE BYRÅD KONSTITUERING, HVERV OG VEDERLÆGGELSE KONSTITUERING Det konstituerende møde Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 9. december kl. 18.30-21.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Vedtægter. for. Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune

Vedtægter. for. Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune Center for Byråd, Personale og Strategi Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 84.12.00-P21-1-18 Ref.: Caspar Halbye chalb@mariagerfjord.dk

Læs mere

2014 Vedtægt 2019 Vedtægt

2014 Vedtægt 2019 Vedtægt Vedtægt af 2014 og 2019. 2014 Vedtægt 2019 Vedtægt Navn, hjemsted og opgaver Navn og Hjemsted 1 1 Virksomhedens navn er Videnscenter for Specialpædagogik, forkortet ViSP. ViSPs hjemsted er i Næstved Kommune.

Læs mere

Køge Rådhus Torvet Køge

Køge Rådhus Torvet Køge NOTAT Arbejdsmarked og Borgerservice Center for Dansk og Integration 08-11-2011 2011-1287 2011-205247 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Forslag til forretningsorden for Køge Kommunes Integrationsråd Forslag

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2019-20 Gældende pr. 1.1. 2019 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Ekstrakt af telefonreferat om konstituering

Ekstrakt af telefonreferat om konstituering Enhed KOMJURA, Kommunaljura Sagsbehandler DEPLRH Koordineret med Sagsnr. 2012-00713 Doknr. 39066 Dato 14-12-2012 Ekstrakt af telefonreferat om konstituering Baggrund En kommune har kontaktet ministeriet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

Velkommen til KKR Sjælland

Velkommen til KKR Sjælland 1 Velkommen til KKR Sjælland Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland) er den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. KKR Sjælland Kort fortalt KKR Sjælland består

Læs mere

Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde

Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde 1. juni 2018 Rudersdal Kommune Handicaprådet Forretningsorden Socialområdet administration Sagsbehandler: Eva Høj Tlf. 4611 3316 EHJ@rudersdal.dk Sagsnr.: 18/31050 Handicaprådets formål Handicaprådet rådgiver

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2009 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 28-08-09 Tidspunkt: 10:00 Sted: Aalborg Kongres- og Kulturcenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

NOTAT. Forretningsorden for Køge Kommune Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver

NOTAT. Forretningsorden for Køge Kommune Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver NOTAT Børne- og Uddannelsesforvaltningen Center for Dansk og Integration Forretningsorden for Køge Kommune Integrationsråd 2017-2021 Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 14. juni 2012 Tidspunkt: 12:00 Sted: Bornholm, Griffen i Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Dagsorden for Byrådet

Dagsorden for Byrådet Dagsorden for Byrådet 10.12.2013 Kl. 19:00 A: Socialdemokratiet B: Det Radikale Venstre C: Det Konservative Folkeparti F: Socialistisk Folkeparti I: Liberal Alliance O: Dansk Folkeparti V: Venstre Ø: Enhedslisten

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse Forretningsorden for Storkeredens forældrebestyrelse Version 1 af 28. oktober 2015 Baggrund og formål 1. Denne forretningsorden er udarbejdet på baggrund af, og i overensstemmelse med Styrelsesvedtægten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Forretningsorden for Kodas bestyrelse

Forretningsorden for Kodas bestyrelse 17. september 2014 Forretningsorden for Kodas bestyrelse 1. Bestyrelsens konstituering 1.1. Konstituering og sammensætning Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af det konstituerende skolebestyrelsesmøde tirsdag d kl i personalerummet, Nørre Nissum skole

Referat af det konstituerende skolebestyrelsesmøde tirsdag d kl i personalerummet, Nørre Nissum skole Referat af det konstituerende skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 21.03.17 kl. 17.30 18.30 i personalerummet, Nørre Nissum skole ********************************************************************************

Læs mere

INDSTILLING. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden

INDSTILLING. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden INDSTILLING 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne for Hovedstadens Beredskab 9.1 vedtage en forretningsorden for sit virke. Indstilling Det indstilles,

Læs mere

Forretningsorden for Kontaktudvalget for Arbejdsmarkedets Interessenter (KAI) i Ikast-Brande Kommune

Forretningsorden for Kontaktudvalget for Arbejdsmarkedets Interessenter (KAI) i Ikast-Brande Kommune Forretningsorden for Kontaktudvalget for Arbejdsmarkedets Interessenter (KAI) i Ikast-Brande Kommune Uddrag for kommissorium Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ikast-Brande har i forbindelse med offentliggørelsen

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S Vedtagelse. Som led i etablering af et nyt samlet beredskab for Nordjylland, Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar 2016 fastsætter

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Dok. nr.: x Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune 1 Udvalgets navn Grønt Råd i Ballerup Kommune. I daglig tale Grønt Råd. 2 Formål Grønt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KL S UDVALG

VEDTÆGTER FOR KL S UDVALG KL S VALGPERIODE VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KL S UDVALG 2 VEDTÆGTER FOR KL S UDVALG I. Fælles bestemmelser vedrørende de stående udvalg 1 Der nedsættes følgende stående udvalg: Løn- og Personaleudvalg Miljø-

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Biblioteksforening 2010 ff (venstre spalte). Vedtægtsforslag 2013 (højre spalte)

Vedtægter for Danmarks Biblioteksforening 2010 ff (venstre spalte). Vedtægtsforslag 2013 (højre spalte) Vedtægter for Danmarks Biblioteksforening 2010 ff (venstre spalte). Vedtægtsforslag 2013 (højre spalte) 1 Formål 1. Foreningens formål er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 07-11-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2009 K K R S J Æ L L A N D Dato: 18-08-2009 Tidspunkt: 09:30 Sted: Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, Vordingborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være

Læs mere

Vedtægter for. ældrerådet i Esbjerg Kommune. Udarbejdet af: ældrerådet og Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune,

Vedtægter for. ældrerådet i Esbjerg Kommune. Udarbejdet af: ældrerådet og Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune, Vedtægter for ældrerådet i Esbjerg Kommune Udarbejdet af: ældrerådet og Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune, VEDTÆGTER FOR ÆLDRERÅDET i ESBJERG KOMMUNE Vedtægter for ældrerådet 1 NAVN Ældrerådet i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune 1 Mål og formål Omsorgscenteret Enggården, almene boliger, daghjem og køkken fungerer under de mål og rammer Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for Ældrerådet i Aarhus Kommune

Forretningsorden for Ældrerådet i Aarhus Kommune Forretningsorden for Ældrerådet i Aarhus Kommune Gældende fra 7. feb. 2017 Denne forretningsorden er forankret i Ældrerådets Vedtægt 7 stk. 1. 1 Konstituering: Stk. 1. Ældrerådet konstituerer sig med formand,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.2 Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Hovedstaden 2018-2022...2 Bilag 1: Sammensætningen af KKR Hovedstaden 2018-2022...2 Bilag 2:

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder FORRETNINGSORDENS FORMÅL: Forretningsordenen afspejler den til enhver tid gældende organisering af styrelsens arbejde. Organiseringen skal sikre en demokratisk organiseret

Læs mere

Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune

Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-2-18 Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune Efter kommunestyrelseslovens 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2013 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-10-2013 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, gruppemøder fra kl. 8.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 28. august 2012 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Vedtægter for Studenterforum Metropol ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterforum Metropol ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterforum Metropol ved Professionshøjskolen Metropol Studenterforum Metropol Afdeling for studenterpolitisk aktivitet Sigurdsgade 26 2200 København N www.phmetropol.dk Godkendt på Studenterforum

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-9-18 Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune Efter kommunestyrelseslovens 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til

Læs mere