Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet"

Transkript

1 Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget min afsluttende gennemgang af sagen. Jeg har noteret mig, at Udlændinge- og Integrationsministeriet primo december 2018 har ændret praksis med hensyn til gennemførelse af ekstraheringspligt, således at der som udgangspunkt udarbejdes et ekstraheringsark ved udlevering af oplysninger, der er omfattet af bl.a. offentlighedslovens 28, stk. 1. Jeg har ligeledes noteret mig, at ministeriet ved sin seneste afgørelse af 31. januar 2019 har givet dig indsigt i de faktiske oplysninger i den interne af 8. maj 2017 i form af et vedlagt ekstraheringsark dvs. i overensstemmelse med den nævnte praksisændring. Jeg har ikke grundlag for at kritisere, at ministeriet ikke i yderligere omfang har givet dig indsigt i den interne . Du har således efter min opfattelse nu fået den aktindsigt, som du efter offentlighedsloven har krav på, og ministeriets afgørelse af 31. januar 2019 giver mig herefter ikke anledning til at foretage mig mere. Med hensyn til ministeriets sagsbehandlingstid forud for ministeriets oprindelige afgørelse af 1. juni 2018 har jeg noteret mig, at ministeriet over for dig har beklaget den meget lange sagsbehandlingstid Dok.nr. 18/ /KL Bedes oplyst ved henvendelse Folketingets Ombudsmand Gammeltorv København K post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: Man.-fre Telefontid: Man.-tors Fre Jeg er enig i, at ministeriets sagsbehandlingstid var alt for lang. Ministeriets samlede sagsbehandlingstid på mere end 8 måneder anser jeg således for meget beklagelig. I den forbindelse bemærker jeg, at ministeriet som jeg forstår det i en periode på ca. 7 måneder ikke foretog reelle sagsbehandlingsskridt i forhold til en, og at ministeriets efterfølgende behandling indtil afgørelsen den 1. juni 2018 varede yderligere ca. 5 uger. Side 1 13

2 Forsinkelsen på nogle uger under ministeriets afsluttende behandling af sagen skyldtes efter det oplyste ministeriets valg af en tidskrævende fremgangsmåde i forbindelse med ekstrahering. Denne forsinkelse kunne efter min opfattelse ikke i den foreliggende sag begrundes med henvisning til, at bestemmelserne i offentlighedslovens 28 giver myndigheder en vis valgfrihed med hensyn til gennemførelse af ekstrahering. For så vidt angår ministeriets anvendelse af bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, i den oprindelige afgørelse af 1. juni 2018 har ministeriet erkendt og beklaget, at nogle af henvisningerne til offentligt tilgængelige kilder i afgørelsen ikke var fuldt ud tilstrækkelige. Disse beklagelser er jeg enig i. Om ministeriets tidligere praksis med hensyn til ekstrahering der som nævnt blev ændret primo december 2018 henviser jeg i øvrigt til pkt. 5 nedenfor. Herefter foretager jeg mig ikke mere i sagen. Jeg henviser til vores tidligere brevveksling i sagen og beklager, at min behandling af sagen desværre er trukket ud. Endvidere henviser jeg til min udtalelse nedenfor. Ombudsmandens udtalelse 1. Kort om sagen Din klage til mig angår Udlændinge- og Integrationsministeriets forskelligt udformede afgørelser af 1. juni 2018 og 31. januar 2019 om aktindsigt i en intern af 8. maj 2017, som vedrører Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 13. december 2017 i sagen Paposhvili mod Belgien (klagesag nr /10). Ministeriet har i begge afgørelser bemærket, at en ikke er omfattet af retten til aktindsigt, da der er tale om et internt dokument, der ikke er afgivet til udenforstående, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Ministeriet har imidlertid fundet, at en indeholder faktiske og relevante oplysninger, der som udgangspunkt er omfattet af retten til aktindsigt, jf. lovens 28, stk. 1, om såkaldt ekstraheringspligt. Side 2 13

3 Ved afgørelsen af 1. juni 2018 gav ministeriet dig imidlertid ikke umiddelbar indsigt i de omtalte faktiske oplysninger. I den forbindelse henviste ministeriet til, at oplysningerne var offentligt tilgængelige i forskellige dokumenter på internettet, og indsatte links hertil. Ministeriet henviste endvidere til bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, hvorefter bestemmelsen i stk. 1 om ekstraheringspligt ikke gælder, hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige. Efter en foreløbig gennemgang af Udlændinge- og Integrationsministeriets afgørelse af 1. juni 2018 samt af ministeriets udtalelse af 20. august 2018 og de sagsakter, som jeg modtog i den forbindelse, anmodede jeg i et brev af 20. december 2018 ministeriet om en supplerende udtalelse. I brevet anførte jeg bl.a. følgende: Det er mit umiddelbare indtryk, at ministeriets anvendelse af offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, har gjort det vanskeligt for Jeppe Findalen at konstatere, hvilke konkrete oplysninger ministeriet har undladt at ekstrahere fra en. ( ) Det er ligeledes mit umiddelbare indtryk, at det er blevet meget vanskeligt for Jeppe Findalen at forstå, hvilken kontekst de ekstraheringspligtige oplysninger indgår i. Jeg beder ministeriet redegøre for, om den samlede henvisning til offentligt tilgængelige kilder i afgørelsen af 1. juni 2018 er tilstrækkelig præcis til, at ministeriet kunne undlade at udlevere oplysningerne under henvisning til offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. I den forbindelse beder jeg Udlændinge- og Integrationsministeriet om at udtale sig om, hvorvidt anvendelsen af offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, har betydet en reel forringelse af Jeppe Findalens ret til aktindsigt i forhold til, hvis Jeppe Findalen havde fået de ekstraheringspligtige oplysninger udleveret. Ministeriet besluttede herefter at genoptage sagen og traf efter en fornyet gennemgang afgørelsen af 31. januar Ved denne afgørelse gav ministeriet dig umiddelbart indsigt i de omtalte faktiske oplysninger i form af et vedlagt ekstraheringsark. Det indeholdt de oplysninger fra dokumentet, der efter ministeriets opfattelse er omfattet af retten til aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 1. Ministeriet bemærkede, at der ikke var fundet grundlag for at udlevere yderligere oplysninger efter bestemmelsen om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. Side 3 13

4 2. Nærmere om en af 8. maj Fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har jeg sammen med andre akter modtaget og gennemgået den fulde version af den interne af 8. maj 2017, dvs. den , som din klage angår. en fylder ca. 1½ side og angår punkter i Paposhvili-dommen. Den indeholder gengivelse af oplysninger fra dommen, oplysninger om ministeriets praksis vedrørende meddelelse af humanitær opholdstilladelse samt interne overvejelser. De faktiske oplysninger i en, som efter ministeriets opfattelse er omfattet af retten til aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 1 om ekstraheringspligt, fremgår af det ekstraheringsark, som du modtog som bilag til ministeriets afgørelse af 31. januar Efter min gennemgang af en kan det ikke give mig anledning til bemærkninger, at ministeriet ikke har anset yderligere oplysninger i en for at være omfattet af ekstraheringspligten. Det kan endvidere ikke give mig anledning til bemærkninger, at ministeriet ikke har fundet grundlag for at give dig indsigt i yderligere oplysninger efter bestemmelsen om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. Efter min opfattelse har du således nu fået den aktindsigt, som du efter offentlighedsloven har krav på. 3. Ministeriets ændrede praksis for anvendelse af bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 2, nr Udlændinge- og Integrationsministeriet besvarede i et brev af 31. januar 2019 min supplerende høring af 20. december I svaret oplyste ministeriet, at det siden primo december 2018 har været ministeriets praksis for gennemførelse af ekstrahering, at der som udgangspunkt udleveres et ekstraheringsark med de oplysninger, der er omfattet af 28, stk. 1, og eventuelt 14 i offentlighedsloven. Om den tidligere praksis oplyste ministeriet bl.a. ( ) at det på tidspunktet for ministeriets afgørelse af 1. juni 2018 om aktindsigt var ministeriets praksis, at der inden for rammerne af 23 i offentlighedsloven som udgangspunkt ikke meddeles aktindsigt direkte i Side 4 13

5 interne s, der er udvekslet mellem medarbejdere i ministeriets departement. Tilsvarende gjaldt som udgangspunkt vedrørende sagsfremstillinger (covers) med interne forelæggelser af sager for ledelsen i ministeriet og ministeren. I sådanne dokumenter meddeltes der efter tidligere praksis så vidt muligt aktindsigt efter bestemmelserne i 28, stk. 2, nr. 2, og/eller 28, stk. 2, nr. 3, i offentlighedsloven Jeg har noteret mig ministeriets ændrede praksis for anvendelse af bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, og at ministeriets afgørelse af 31. januar 2019 er truffet efter den ændrede praksis. Om den tidligere praksis henviser jeg til pkt. 5 nedenfor. 4. Ministeriets sagsbehandlingstid mv I mit brev af 20. december 2018 til ministeriet med anmodning om en supplerende udtalelse bemærkede jeg bl.a. følgende om ministeriets sagsbehandlingstid mv.: ( ) Det fremgår af offentlighedslovens 36, stk. 2, 1. og 2. pkt., at vedkommende myndighed m.v. snarest afgør, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes, og at en anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. I bemærkningerne til 36 (se lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) er bl.a. anført følgende: Bestemmelsen i stk. 2, der med visse ændringer viderefører den gældende lovs 16, stk. 1 og 2, fastslår i 1. pkt., at anmodninger om aktindsigt skal afgøres snarest. Dette krav skal bl.a. ses i sammenhæng med, at en hurtig sagsbehandling og afgørelse af aktindsigtsanmodninger i almindelighed vil være en væsentlig forudsætning for, at offentlighedsloven kan opfylde sin intention om, at medierne ved anvendelsen af loven skal have adgang til at orientere offentligheden om aktuelle sager, der er under behandling i den offentlige forvaltning, jf. også lovforslagets 1, stk. 1, nr. 4, med tilhørende bemærkninger. ( ) Journalist Jeppe Findalen indgav sin anmodning om aktindsigt den 12. september Udlændinge- og Integrationsministeriet traf den 1. juni 2018 afgørelse vedrørende en fra maj Der er således tale om en sagsbehandlingstid på mere end 8 måneder. Side 5 13

6 Min foreløbige gennemgang af ministeriets interne akter i aktindsigtssagen efterlader umiddelbart det indtryk, at der er brugt betydelige ressourcer og lang tid på at fremfinde og vurdere indholdet af offentligt tilgængelige kilder i stedet for at ekstrahere de pågældende oplysninger fra den , som sagen angår. Jeg beder om ministeriets bemærkninger hertil. I den forbindelse beder jeg ministeriet om at oplyse, hvornår ministeriet blev opmærksom på, at en var omfattet af aktindsigtsanmodningen. Jeg beder også ministeriet om at redegøre for, om og i givet fald hvor lang tid sagens behandling vurderes at være blevet forsinket på grund af, at ministeriet har valgt at fremfinde og henvise til en række forskellige offentligt tilgængelige kilder, fremfor blot at udlevere de dele af en, som ministeriet har anset for ekstraheringspligtige. Endvidere stillede jeg i min supplerende høring spørgsmål om grunden til ministeriets fremgangsmåde, herunder hvorfor ministeriet ikke blot havde udleveret de dele af en, som ministeriet anså for ekstraheringspligtige I svaret på min supplerende høring har ministeriet bl.a. anført følgende: Udlændinge- og Integrationsministeriet kan oplyse, at den interne e- mail findes på en sag i ministeriet med j.nr , der blev oprettet i det kontor, der behandler sager om udsendelse, den 5. maj 2017, da ministeriet modtog brev fra Institut for Menneskerettigheder vedlagt en artikel fra EU-ret og Menneskeret 1/2017, side 3 f. Sagsforløb Ministeriet identificerede dokumenter i række sager, herunder sagen med j.nr , allerede i forbindelse med journalistens anmodning om aktindsigt af 12. september Udlændinge- og Integrationsministeriet sendte delafgørelser og andre svar i anledning af aktindsigtsanmodningen den 15. september 2017, den 10. oktober 2017, den 10. november 2017, den 30. januar 2018 og den 31. januar Ministeriet påbegyndte ultimo september 2017 aktindsigtsbehandlingen af dokumenterne i sagen med j.nr vedrørende brev af 5. maj 2017 fra Institut for Menneskerettigheder vedlagt en artikel fra EU-ret og Menneskeret 1/2017, side 3 f. Side 6 13

7 Den 26. februar 2018 traf ministeriet afgørelse om fuld aktindsigt i henvendelsen af 5. maj 2017 fra instituttet. Ministeriet traf den 26. februar 2018 ikke afgørelse vedrørende den interne , idet denne gav anledning til overvejelser i forbindelse med sagen om aktindsigt. Den 18. april 2018 orienterede en af Ombudsmandens medarbejdere telefonisk Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at journalisten havde klaget til Ombudsmanden over sagsbehandlingstiden vedrørende aktindsigt i den interne . I brev af 18. april 2018 henviste Ombudsmanden til 16, stk. 1, i ombudsmandsloven og oversendte journalistens sagsbehandlingstidsklage af 6. april 2018 til ministeriet med henblik på besvarelse direkte over for journalisten, og Ombudsmanden bad ministeriet om underretning. Ombudsmanden foretog sig herefter ikke videre i sagen i anledning af klagen af 6. april Omkring den 23. april 2018 genoptog ministeriet behandlingen af den del af anmodningen, der vedrører aktindsigt i den interne fra maj Den 4. maj 2018 bragte journalisten sagen i erindring for så vidt angår aktindsigt i den interne , og ministeriet oplyste telefonisk over for journalisten, at ministeriet erkendte, at der var gået lang tid med sagen. Den 15. maj 2018 underrettede ministeriet journalisten om status i sagen, jf. 36, stk. 2, i offentlighedsloven. Den 1. juni 2018 traf ministeriet afgørelse over for journalisten vedrørende spørgsmålet om aktindsigt i den interne fra maj Ministeriet underrettede samme dag Ombudsmanden om afgørelsen. Ved brev af 6. juni 2018 kvitterede Ombudsmanden for underretningen om afgørelsen af 1. juni 2018 og anførte, at Ombudsmanden på det foreliggende grundlag ikke foretog sig mere i sagen om sagsbehandlingstid i forbindelse med anmodning om aktindsigt i den interne . I afgørelse af 3. september 2018 til journalisten har ministeriet over for journalisten beklaget den meget lange sagsbehandlingstid i sagen om aktindsigt. Som det fremgår ovenfor, blev ministeriet nærmere opmærksomt på, at en var omfattet af aktindsigtsanmodningen ultimo september 2017, da ministeriet påbegyndte aktindsigtsbehandlingen med gennemgang af akterne i sagen med j.nr vedrørende et brev fra Institut for Menneskerettigheder, hvorpå en var journaliseret. Side 7 13

8 Ministeriet burde have færdiggjort aktindsigtssagen tidligere, og ministeriet kan således henholde sig til ministeriets beklagelse af den 4. maj 2018 og i øvrigt den 3. september 2018 over for journalisten. Ministeriet beklager også, at ministeriet først den 23. april 2018 efter Ombudsmandens henvendelse af 18. april 2018 fortsatte behandlingen af den del af anmodningen, der vedrører aktindsigt i den interne e- mail fra maj I denne forbindelse er ministeriet enigt med Ombudsmanden i, at denne del af sagens behandling desværre er blevet forsinket nogle uger fra ultimo april 2018 til den 1. juni 2018 på grund af, at ministeriet valgte at fremfinde offentligt tilgængelige kilder til brug for en udmøntning af ekstraheringspligten efter 28, stk. 2, nr. 3, i offentlighedsloven, fremfor at udlevere de dele af den interne , som er ekstraheringspligtig. Ministeriet kan henholde sig til sin beklagelse af sagsbehandlingstiden. Med hensyn til grunden til ministeriets fremgangsmåde anførte ministeriet bl.a. følgende: Formålet med retten til aktindsigt efter offentlighedslovens bestemmelser om ekstraheringspligt er at give den, der anmoder om aktindsigt, indsigt i oplysninger om det faktiske grundlag hos en myndighed, som myndighedens vurdering af og eventuel beslutning i en sag er foretaget på grundlag af (jf. f.eks. FOB ). Udlændinge- og Integrationsministeriet bemærker, at hverken offentlighedslovens ordlyd, betænkningen eller lovforslaget til loven indeholder en retlig regulering af, og heller ikke praktiske anvisninger om, på hvilken måde oplysninger om en sags faktiske grundlag, der er omfattet af 28, stk. 1, i offentlighedsloven, altid skal udleveres dvs. på hvilken måde, der skal ske gennemførelse af ekstrahering. Vejledningen til loven indeholder ingen nærmere anvisninger om gennemførelsen. I litteraturen vedrørende 28, stk. 1, i offentlighedsloven er det angivet, at ekstraheringen gennemføres enten ved at, de oplysninger, der skal meddeles aktindsigt i, skrives over i et andet dokument, der herefter udleveres, eller ved, at oplysninger m.v., der i det pågældende dokument kan undtages, lakkes ud eller på anden måde dækkes over, således at det alene er de ekstraheringspligtige oplysninger, der fremgår af det (afledte) udleverede dokument. Side 8 13

9 Hertil kommer ( ) at det fremgår af 28, stk. 2, i offentlighedsloven, at bestemmelsen i 28, stk. 1, bl.a. ikke gælder i det omfang, de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten (jf. 28, stk. 2, nr. 2), eller hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige (jf. 28, stk. 2, nr. 3). Bestemmelsen i 28, stk. 2, angiver således to situationer, hvor 28, stk. 1, ikke finder anvendelse, og efter ministeriets opfattelse ligeledes måder, hvorpå ekstraheringen af oplysninger, der er omfattet af 28, stk. 1, kan gennemføres. Udlændinge- og Integrationsministeriet er på baggrund af det ovennævnte således af den opfattelse, at der foreligger en vis valgfrihed i forhold til, på hvilken måde en myndighed kan gennemføre ekstraheringen af faktiske relevante oplysninger, der er omfattet af 28, stk. 1, i offentlighedsloven, i en sag om aktindsigt. Udlændinge- og Integrationsministeriet bemærker, at det på tidspunktet for ministeriets afgørelse af 1. juni 2018 om aktindsigt var ministeriets praksis, at der inden for rammerne af 23 i offentlighedsloven som udgangspunkt ikke meddeles aktindsigt direkte i interne s, der er udvekslet mellem medarbejdere i ministeriets departement. Tilsvarende gjaldt som udgangspunkt vedrørende sagsfremstillinger (covers) med interne forelæggelser af sager for ledelsen i ministeriet og ministeren. I sådanne dokumenter meddeltes der efter tidligere praksis så vidt muligt aktindsigt efter bestemmelserne i 28, stk. 2, nr. 2, og/eller 28, stk. 2, nr. 3, i offentlighedsloven. Udlændinge- og Integrationsministeriet har således inden for rammerne af offentlighedsloven, hvor der foreligger en vis valgfrihed i forhold til gennemførelsen af ekstraheringen, i den foreliggende sag med afgørelsen af 1. juni 2018 dengang besluttet at gennemføre ekstraheringspligten efter 28, stk. 1, med henvisning til oplysninger, der er offentligt tilgængelige. Ministeriet har endvidere henvist til sin tidligere praksis, hvorefter der som udgangspunkt ikke blev givet aktindsigt direkte i interne s, jf. nærmere pkt. 3 ovenfor Jeg har noteret mig, at ministeriet over for dig har beklaget den meget lange sagsbehandlingstid. Jeg er enig i, at ministeriets sagsbehandlingstid var alt for lang, og bemærker nærmere følgende: Efter det oplyste blev ministeriet ultimo september 2017 opmærksom på, at en af 8. maj 2017 var omfattet af din aktindsigtsanmodning. Side 9 13

10 Ved ministeriets afgørelse af 26. februar 2018 fik du bl.a. aktindsigt i en henvendelse af 5. maj 2017 fra Institut for Menneskerettigheder til ministeriet. I den forbindelse tog ministeriet ikke stilling til spørgsmålet om aktindsigt i e- mailen af 8. maj 2017, da spørgsmålet ifølge ministeriets udtalelse af 31. januar 2019 gav anledning til overvejelser. Karakteren og omfanget af disse overvejelser fremgår ikke af sagen eller af ministeriets udtalelser. Ministeriet har endvidere oplyst, at det efter min henvendelse af 18. april 2018 fortsatte behandlingen af sagen for så vidt angik en omkring den 23. april 2018, dvs. ca. 7 måneder efter, at ministeriet var blevet opmærksom på, at den var omfattet af din anmodning om aktindsigt. Jeg forstår dette således, at ministeriet i den nævnte periode på ca. 7 måneder ikke foretog reelle sagsbehandlingsskridt. Ministeriets efterfølgende behandling i tiden indtil afgørelsen den 1. juni 2018 varede yderligere ca. 5 uger, jf. nærmere pkt. 4,4 nedenfor. Ministeriets samlede sagsbehandlingstid på mere end 8 måneder anser jeg for meget beklagelig, jf. offentlighedslovens 36, stk I perioden på ca. 5 uger efter den 23. april 2018 og indtil afgørelsen den 1. juni 2018 blev sagen efter det oplyste forsinket i nogle uger, fordi ministeriet som følge af sin tidligere praksis valgte at fremfinde offentligt tilgængelige kilder i stedet for som ministeriet senere gjorde at udlevere de dele af den interne , som er ekstraheringspligtig. I den forbindelse har ministeriet anført, at ministeriet inden for rammerne af bestemmelserne i offentlighedslovens 28 om ekstrahering har en vis valgfrihed i forhold til gennemførelsen af ekstraheringen. Jeg bemærker hertil, at den nævnte valgfrihed efter min opfattelse er begrænset til tilfælde, hvor myndighedens valg af en bestemt fremgangsmåde frem for en anden ikke bevirker, at offentlighedslovens krav til sagsbehandlingstid overskrides. Den omtalte yderligere forsinkelse på nogle uger i den foreliggende sag, som efter det oplyste skyldtes ministeriets valg af en mere tidskrævende fremgangsmåde, kunne således efter min mening ikke i den foreliggende sag begrundes med henvisning til den omtalte valgfrihed. Side 10 13

11 5. Ministeriets tidligere anvendelse af bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 2, nr Som nævnt ovenfor under pkt. 1 anmodede jeg i min supplerende høring af 20. december 2018 bl.a. ministeriet om at redegøre for, om den samlede henvisning til offentligt tilgængelige kilder i ministeriets afgørelse af 1. juni 2018 var tilstrækkelig præcis til, at ministeriet kunne undlade at udlevere oplysningerne under henvisning til bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. I den forbindelse anmodede jeg endvidere ministeriet om at udtale sig om, hvorvidt anvendelsen af bestemmelsen havde betydet en reel forringelse af din ret til aktindsigt i forhold til, hvis du havde fået de ekstraheringspligtige oplysninger udleveret. Videre bemærkede jeg under henvisning til ombudsmandssagen FOB , at bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, må fortolkes sådan, at henvisningen til det sted, hvor en oplysning, som i medfør af bestemmelsen ikke ekstraheres, er offentligt tilgængelig, skal være så præcis, at den, der har søgt aktindsigt, kan konstatere, hvilke konkrete oplysninger myndigheden har undladt at ekstrahere. Jeg tilkendegav, at det var min umiddelbare opfattelse, at ministeriets afgørelse af 1. juni 2018 på en række konkrete punkter ikke levede op til dette præcisionskrav Ministeriet har i sit høringssvar af 31. januar 2019 som jeg tidligere har sendt dig kopi af erkendt og beklaget, at nogle af henvisningerne til offentligt tilgængelige kilder i ministeriets afgørelse af 1. juni 2018 ikke var fuldt ud tilstrækkelige. Disse beklagelser er jeg enig i Ministeriet har ikke i sit høringssvar udtrykkeligt forholdt sig til, om ministeriets anvendelse af bestemmelsen i afgørelsen af 1. juni 2018 betød en reel forringelse af din ret til aktindsigt i forhold til, hvis du havde fået de ekstraheringspligtige oplysninger udleveret. Ministeriet har dog bemærket, at ministeriet som udgangspunkt er enig med mig i, at du ved udlevering af oplysningerne ville have modtaget dem i et format, der er mere sammenhængende end de seks kilder af offentligt tilgængeligt materiale, som ministeriet henviste til. På den baggrund og i lyset af ministeriets omtalte beklagelser forstår jeg det sådan, at ministeriet er enig med mig i, at ministeriets valg af fremgangsmåde betød en reel forringelse af din ret til aktindsigt. Side 11 13

12 5.4, På enkelte punkter har ministeriet ikke fuldt ud tilsluttet sig de betragtninger, jeg anførte i høringen af 20. december Disse punkter finder jeg imidlertid ikke nu tilstrækkelig anledning til at forfølge nærmere. Jeg henviser til, at ministeriet ikke har anvendt bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, i sin seneste afgørelse, og til, at ministeriet har ændret sin praksis med hensyn til ekstrahering således, at der som udgangspunkt udleveres et ekstraheringsark med de oplysninger, der er omfattet af 28, stk. 1, jf. pkt. 3 ovenfor. De nævnte punkter har på den baggrund ikke længere væsentlig praktisk betydning. 6. Konklusion Jeg har noteret mig, at Udlændinge- og Integrationsministeriet primo december 2018 har ændret praksis med hensyn til gennemførelse af ekstraheringspligt, således at der som udgangspunkt udarbejdes et ekstraheringsark ved udlevering af oplysninger, der er omfattet af bl.a. offentlighedslovens 28, stk. 1. Jeg har ligeledes noteret mig, at ministeriet ved sin seneste afgørelse af 31. januar 2019 har givet dig indsigt i de faktiske oplysninger i den interne af 8. maj 2017 i form af et vedlagt ekstraheringsark dvs. i overensstemmelse med den nævnte praksisændring. Jeg har ikke grundlag for at kritisere, at ministeriet ikke i yderligere omfang har givet dig indsigt i den interne . Du har således efter min opfattelse nu fået den aktindsigt, som du efter offentlighedsloven har krav på, og ministeriets afgørelse af 31. januar 2019 giver mig herefter ikke anledning til at foretage mig mere. Med hensyn til ministeriets sagsbehandlingstid forud for ministeriets oprindelige afgørelse af 1. juni 2018 har jeg noteret mig, at ministeriet over for dig har beklaget den meget lange sagsbehandlingstid. Jeg er enig i, at ministeriets sagsbehandlingstid var alt for lang. Ministeriets samlede sagsbehandlingstid på mere end 8 måneder anser jeg således for meget beklagelig. I den forbindelse bemærker jeg, at ministeriet som jeg forstår det i en periode på ca. 7 måneder ikke foretog reelle sagsbehandlingsskridt i forhold til Side 12 13

13 en, og at ministeriets efterfølgende behandling indtil afgørelsen den 1. juni 2018 varede yderligere ca. 5 uger. Forsinkelsen på nogle uger under ministeriets afsluttende behandling af sagen skyldtes efter det oplyste ministeriets valg af en tidskrævende fremgangsmåde i forbindelse med ekstrahering. Denne forsinkelse kunne efter min opfattelse ikke i den foreliggende sag begrundes med henvisning til, at bestemmelserne i offentlighedslovens 28 giver myndigheder en vis valgfrihed med hensyn til gennemførelse af ekstrahering. For så vidt angår ministeriets anvendelse af bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, i den oprindelige afgørelse af 1. juni 2018 har ministeriet erkendt og beklaget, at nogle af henvisningerne til offentligt tilgængelige kilder i afgørelsen ikke var fuldt ud tilstrækkelige. Disse beklagelser er jeg enig i. Om ministeriets tidligere praksis med hensyn til ekstrahering der som nævnt blev ændret primo december 2018 henviser jeg i øvrigt til pkt. 5 ovenfor. Jeg har sendt kopi af dette brev til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Herefter foretager jeg mig ikke mere i sagen. Med venlig hilsen Side 13 13

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere spørgsmål om nye oplysninger

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere spørgsmål om nye oplysninger Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere spørgsmål om nye oplysninger 1. Grundlaget for min henvendelse

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere 1. Jeg har modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding. 3.

Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding. 3. 2018-17 Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding En journalist bad Uddannelses- og Forskningsministeriet om aktindsigt i en rapport

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Justitsministeriets sagsnr : sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven

Justitsministeriets sagsnr : sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Justitsministeriets sagsnr. 2017-008-0003: sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven 27-11-2018 1. Indledning I mit brev

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Kulturministeriet Nybrogade København K Kulturministeriets sagsnr. 16/03156: A

Kulturministeriet Nybrogade København K Kulturministeriets sagsnr. 16/03156: A Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen

Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen Udtalt, at Fiskeriministeriet burde have givet en journalist aktindsigt i en konsulentrapport og i brevveksling med konsulentfirmaet, da materialet ikke

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere