Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær"

Transkript

1 Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 24-aug-2009 Udarbejdet af: THS Journalnummer: - Dokumentnavn: Vejledning til Sygefraværspolitik-marts 2010.docx Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær I Danmark er cirka 2/3 af arbejdstyrken 1 hvet år berørt af sygefravær, for University College Lillebælt svarer det til at godt 450 ansatte hvert år er fraværende på grund af sygdom i kortere eller længere tid. Al erfaring viser, at når fravær sættes på dagsordenen, har det en positiv afsmitning på fraværsprocenten, og dermed også på produktiviteten og økonomien. Vejledningens formål Denne vejledning er udarbejdet til inspiration og støtte til primært lederne i University College Lillebælt, men også tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Endvidere vil vejledningen være med til at give overblik for den sygemeldte og dennes kolleger i det processen her er beskrevet. Vejledningen skal understøtte University College Lillebælt s sygefraværspolitik med råd om og til, hvordan hyppigt/stort fravær skal/kan håndteres. Det er en god ide, at de enkelte arbejdspladser supplerer denne vejledning med egne principper og retningslinjer, som tager afsæt i netop deres arbejdsplads. Indhold i vejledningen - Trivsel - Fysisk og psykisk arbejdsmiljø - Hvad er fravær? - Skab dialog o Er du klædt på? - Hvordan indbyder du til samtale? o Overvejelser - De nødvendige samtaler o Kontaktsamtalen o Opfølgningssamtalen o Statussamtalen o Samtalen ved hyppigt, kort sygefravær - Når det ikke er muligt at vende tilbage til jobbet - De nødvendige ledelseskompetencer - Hvor kan du få rådgivning og støtte? 1 Beskæftigelsesministeriet Side 1/14

2 Skematisk oversigt over samtaler Type af samtale Hvornår Hvordan Kontaktsamtalen Efter cirka en uges fravær Ofte telefonisk Sygefraværssamtalen Skal være afholdt inden 4 Møde mellem medarbejder ugers fravær og leder Opfølgningssamtalen Efter 8-9 ugers fravær Mødeform vil typisk være aftalt i forbindelse med sygefraværssamtalen Statussamtalen Efter ugers fravær Møde mellem medarbejder og leder Side 2/14

3 Trivsel Sygefravær truer trivslen. Et øget sygefravær blandt medarbejderne kan være tegn på at der er noget der ikke er i orden på arbejdspladsen. Er trivselen ikke i top kan resultatet være ineffektive og utrygge medarbejdere. Det kan i værste fald bevirke at sygefraværet stiger og dermed øger belastningen af de øvrige medarbejdere, og dermed en øget risiko for flere sygemeldinger. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Undersøgelser viser at der er sammenhæng mellem høj trivsel og lavt sygefravær 2. Trivslen blandt medarbejderne er tæt forbundet med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi kan styrke trivslen og arbejdsmiljøet, idet et dårligt arbejdsmiljø - kan medføre sygdom og dermed fravær arbejdsrelaterede sygdomme - kan svække forsvar mod anden sygdom fx kan stress give nedsat immumforsvar - kan medføre fravær uden sygdom, hvor kombinationen af dårligt arbejdsmiljø og andre forhold fx fyringstrussel, mobning eller skilsmisse belaster én, så man ikke kan gå på arbejde - kan påvirke udstødelse/tilbagevenden mulighed for tilpasning af arbejdet - kan påvirke livsstil og andre årsager til fravær fx kan stress medføre usund levevis, mere rygning eller mere appetit med risiko for fravær. Hvad er fravær? I University College Lillebælt har vi delt fravær op i to typer, nemlig - Hyppigt, kort sygefravær - Længerevarende sygefravær Skab dialog Dialog er helt centralt for at der kan gøres noget ved trivslen og fraværet. Hvis samtalerne skal give afkast er det derfor vigtigt, at du som leder ser samtalerne som en gensidig dialog, og ikke som et forhør, et pålæg, en irettesættelse eller som en kontrolfunktion af medarbejderen. Det vil derfor være en god ide, at du som leder altid inden samtalen opsummere overfor dig selv, hvorfor du ønsker at tale med medarbejderen om dennes fravær og hvad du som leder ønsker at opnå med samtalen. Når du inviterer til en samtale, bør det være - af omsorg for medarbejderen - for at høre om medarbejderen også oplever uhensigtsmæssigheder - for at få en dialog om, hvordan en ønskesituation kunne være - for at belyse mulige handlinger fra leder, kollegaer, medarbejderen og andre. 2 Beskæftigelsesministeriet Side 3/14

4 En sådan samtale er en svær balance, fordi der er tale om en situation, hvor relationen er ulig i kraft af, at du er leder, og din samtalepartner er medarbejder 3. Er du klædt på? Find ud af om du selv føler dig klædt på til at gennemføre samtaler med dine medarbejdere. Har du de nødvendige kompetencer og redskaber? Har du evt. overvejet at drøfte dine oplevelser/overvejelser med andre ledere. Der er også mulighed for at få råd, vejledning og støtte i Løn og Personale. Alle, selv ledere har områder, hvor de står mindre stærkt. Det kan derfor være en god idé at udvikle sine kompetencer på de områder, hvor man føler sig usikker. Hvordan indbyder du til samtale? Hver måned udsender Løn og Personale fraværslister til de enkelte afdelinger. Listerne indeholder oplysninger om sygefravær for de ansatte. Listerne danner grundlag for hvem der evt. skal indbydes til samtale. Ifølge sygefraværspolitikken skal der indkaldes til samtale hvis en ansat - har haft 3-5 sygeperioder indenfor de seneste 3 måneder og/eller - har været syg i mere end en arbejdsuge Det vil være nærmeste leder der indbyder til samtalen og gennemfører samtalen. Den sygemeldte har mulighed for at have en bisidder med til samtalen (fx TR), ligeledes har lederen også mulighed for at ressourceperson er med, hvis vedkommende finder det nødvendigt. Dette kunne fx være en medarbejder fra Løn og Personale. Undersøgelser viser at den hyppige kontakt med arbejdsstedet, er med til at afdramatisere sygefraværet. Det er et tilbud om hjælp frem for snagen i de ansattes privatliv. Det er blevet modtaget positivt, for det opfattes som tillid og omsorg 4. Overvejelser Hvem skal deltage i samtalen? Få klarhed over hvem, der skal deltage i samtalen. Den sygemeldte har mulighed for at tage en bisidder med til samtalen. Lederen kan ligeledes vælge at have en ressourceperson med til samtalen. 3 Beskæftigelsesministeriet 4 Den vigtige samtale Fastholdelse og forebyggelse Side 4/14

5 Hvilken rolle har de enkelte deltagere? Hvem styrer samtalen? Det er mest naturligt, at det er den nærmeste leder der styrer samtalen, men i visse tilfælde kan andre løsninger vælges. Det er derfor vigtigt på forhånd at afklare, hvem der har de overordnede ansvar for samtaleforløbet. Hvornår og hvordan skal der indkaldes til samtalen? Der skal indkaldes i så god tid som muligt, så alle relevante deltagere har mulighed for at deltage i mødet. I langt de fleste tilfælde er det en god idé at indkalde til mødet skriftligt. Det kan dog være en god idé at kontakte den sygemeldte først, så selve indbydelsen i højere grad bliver en bekræftelse på at de er aftalt tid og sted for samtalen. Hvem indkalder til samtalen? Det vil være oplagt, at det er den nærmeste leder som indkalder til samtalen. Er dette ikke tilfældet så husk at lave en klar aftale om hvem der gør hvad. Hvor og hvornår skal samtalen foregå? Fastsæt mødested, tid og dato. I visse tilfælde kan den sygemeldte have behov for, at samtalen afholdes uden for arbejdsstedet hjemme eller i neutrale omgivelser. Dette bør i videst muligt omfang respekteres. Tænk på de fysiske omgivelser De fysiske rammer har indflydelse på den stemning, der er omkring samtalen. Det er derfor vigtigt at stille krav til det lokale, hvor samtalen skal foregå. Der skal helst være: - plads nok til alle - mulighed for at lukke døren, så der ikke kommer forstyrrende gæster midt i mødet - ingen telefoner der ringer, hverken fastnet eller mobiltelefoner - gerne et rundt bord. Runde borde er med til at skabe en mere afslappet stemning. De nødvendige samtaler I University College Lillebælt har vi defineret fem typer af samtaler som vi gennemfører med medarbejdere der er fraværende i længere tid eller har kort, hyppigt fravær. Overordnet er det lederens ansvar, at der bliver inviteret til samtalerne, men for i videst muligt omfang at kunne fastholde medarbejderen til arbejdspladsen er det et fælles ansvar at der er villighed til dialog både fra leder og medarbejders side. Der findes flere typer af samtaler i forbindelse med længere sygdom. Side 5/14

6 1. sygedag Medarbejderen melder sig syg i henhold til personalehåndbogens afsnit om sygdom og børns sygdom. Kontaktsamtalen Efter cirka en uges fravær kontakter lederen den sygemeldte. Samtalen er en omsorgssamtale, som har til formål at afklare udsigten til raskmelding. Endvidere kan samtalen være afklarende i forhold til om sygemeldingen skyldes arbejdsmiljøet på arbejdsstedet. Inden lederen kontakter medarbejderen er det en god idé, at gøre sig en række overvejelser. Som leder skal du være opmærksom på at du: - tager kontakten for at vise omsorg - har de nødvendige oplysninger i forhold til sygemeldingen - prøver at sætte dig ind i situationen, og forestiller dig, hvad du selv ville gøre for at blive raskmeldt hurtigt husk dog at der ikke er sikkert at medarbejderen har det på samme måde som dig! - ved, hvordan medarbejderens arbejdsforhold og opgaver ser ud på det givne tidspunkt - kender de tilbud som medarbejdere kan tilbydes - evt. kan inddrage samarbejdspartnere TR og SR Husk at medarbejderen ikke har pligt til at oplyse om sygdommens art. Kontaktsamtalen vil typisk være en telefonisk kontakt, men er der tale om en alvorlig sygdom fx cancer, blodprop, ulykke eller anden alvorlig hændelse, så bør denne kontakt være anderledes. Det er dog vigtigt, at der også i de situationer tages hurtig kontakt, men kontakten bør dog være en anden, fx en buket blomster. Endvidere kan det være en telefonopringning til de nærmeste pårørende, for at vise omsorg og stille sig til rådighed. Såfremt det efter samtalen skønnes at fraværet bliver længerevarende, laves der referat af samtalen, som sendes til medarbejderen for dennes underskrift. Referatet sendes endvidere til Løn og Personale. Mulighedserklæring Mulighedserklæringen er en ny erklæring, som bruges i forbindelsen med syge medarbejdere. Erklæringen skal være med til at få medarbejderen tilbage på arbejdet. Side 6/14

7 Mulighedserklæringen bruges i de tilfælde, hvor lederen efter dialog med medarbejderen er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages til medarbejderens helbred, for at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet på hel eller deltid enten med de sædvanlige opgaver eller med tilpassede opgaver. Lederen har ikke krav på at få oplyst en diagnose, men kan derimod få oplysninger om funktionsbegrænsninger i forhold til arbejdet 5. Mulighedserklæringen kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet, det vil sige at erklæringen kan anvendes ved både længerevarende forløb, men også ved forløb med gentagende sygemeldinger. Erklæringen kan også udfyldes på et tidspunkt, hvor medarbejderen ikke er sygemeldt, men har gentagende sygemeldinger bag sig. Lederen indkalder medarbejderen til samtale om mulighedserklæringen. Medarbejderen har pligt til at møde op til samtalen inden for normal arbejdstid, hvor sygdommen tillader det. Medarbejderen kan tage en bisidder med til samtalen.det forudsættes at samtalen holdes på medarbejderens normale arbejdssted. Kan medarbejderen ikke møde op til samtalen på grund af sygdom, afholdes samtalen telefonisk. Samtalen omkring mulighedserklæringen kan evt. foregå sammen med en af de her omtalte samtaler, som bruges i University College Lillebælt. Når leder og medarbejder har udfyldt deres del af erklæringen (side 1), medbringer medarbejderen erklæringen til egen læge, som udfylder side 2. Lægen giver her sin vurdering af mulighederne for at genoptage arbejdet helt eller delvist og evt. med ændrede arbejdsfunktioner med videre. Erklæringen udleveres til medarbejderen. Lederen kan fastsætte en frist for afleveringen af erklæringen. Efter modtagelse af erklæringen sendes en kopi til Løn og Personale. 5 Side 7/14

8 De enkelte afdelinger afholder selv udgiften til erklæringen. Erklæringens pris afhænger af den enkeltes sags omfang. Kommunen kan ved opfølgningen, anmode om at se en evt. mulighedserklæring. Lovpligtig sygefraværssamtale Sygefraværssamtalen skal være med til at styrke dialogen mellem leder og medarbejder. Sygefraværssamtalen er en obligatorisk samtale i henhold til Lov om sygedagpenge 7a og skal finde sted senest i den 4. uge, hvor medarbejderen er sygemeldt. Formålet med samtalen er at få afklaret, dels hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, fx, hvornår medarbejderen kan vende gradvist tilbage, hvornår der skal trappes op i arbejdstid, om der er specielle skånehensyn der skal tages i en given periode, så som ændrede arbejdsopgaver, hvilemuligheder, hjemmearbejde mv. I henhold til Lov om sygedagpenge er der pligt til at indkalde alle medarbejdere til samtale. Lederen indkalder medarbejderen til samtalen med et rimeligt varsel. Medarbejderen har mulighed for at tage en bisidder med til samtalen. Lederen kan ligeledes medtage en ressourceperson eller søge råd og vejledning i Løn og Personale. Såfremt særlige forhold taler for det, kan samtalen holdes telefonisk. På baggrund af samtalen skal University College Lillebælt afgive oplysninger til medarbejderens hjembo-kommune. Disse oplysninger skal være hjembokommunen i hænde senest 4 uger efter første sygedag. Det er således ikke tilstrækkeligt, at der er indkaldt til samtalen senest 4 uger efter den første sygedag. Referat fra samtalen indsendes til Løn og Personale, som indberetter til medarbejderens hjembo-kommune. Fastholdelsesplan Hvis den sygemeldte medarbejder forventes at være syg ud over 8 uger fra første sygedag kan medarbejderen anmode om en fastholdelsesplan i henhold til Lov om sygedagpenge 7b. Lederen og medarbejderen udarbejder i fællesskab en fastholdelsesplan. Formålet med fastholdelsesplanen er at leder og medarbejder har en plan for, hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdspladsen helt eller delvist. Fastholdelsesplanen kan fx indeholde en beskrivelse af arbejdspladsindretningen, ændring i arbejdsopgavesammensætningen mv. Fastholdelsesplanen skal være skriftlig, da medarbejderen skal medbringe den til den først- Side 8/14

9 kommende opfølgningssamtale med hjembo-kommunen. Kopi af planen sendes til Løn og Personale. (Løn og Personale har udarbejdet en skabelon) Fordelene ved en fastholdelsesplan er blandt andet at både leder og medarbejder tilkendegiver et ønske om, at medarbejderen skal fastholdes på arbejdspladsen, samtidig er der også afstemt forventninger til sygdomsforløbet mellem leder og medarbejder. Fastholdelsesplanen kan udarbejdes på ethvert tidspunkt i sygdomsforløbet, det er ikke nødvendigt at vente til de 8 uger er gået. Planen kan fx laves allerede ved sygefraværssamtalen. Opfølgningssamtalen Efter yderligere 4-5 ugers sygefravær vil lederen kontakte medarbejderen igen, enten via telefon eller brev. Metoden afhænger af den konkrete situation, og hvad der eventuelt blev aftalt mellem leder og medarbejder ved sidste samtale. Formålet med opfølgningssamtalen er, at få afklaret om der er sket bedring i sygdommen, og om der er udsigt til en tilbagevenden til arbejdet. Det kan eventuelt drøftes om der er mulighed for at påbegynde arbejdet på nedsat tid (delvis sygemelding), ændrede jobfunktioner etc. Statussamtalen Formålet er at få afklaret om der er sket en bedring i sygdommen og om der er udsigt til en snarlig tilbagevenden til arbejdet. Såfremt det ved samtalen kan konstateres, at der fortsat ikke er udsigt til at medarbejderen er i stand til at vende tilbage til arbejdet - helt eller delvist og hvor alle skånehensyn er blevet drøftet og evt. afprøvet - kan det blive nødvendigt at indlede en opsigelse af den sygemeldte medarbejder. Dette vil i alle tilfælde bero på en konkret og individuel vurdering - der er således ikke tale om en automatik i hvornår en sygemeldt medarbejder opsiges. Statussamtalen finder sted efter yderligere 3-4 ugers fravær. Det vil ligesom ved sygefraværssamtalen, være en samtale mellem leder og medarbejder, hvor medarbejderen evt. kan medtage en bisidder efter eget valg. Lægeerklæringer Der findes to typer af lægeerklæringer. Mulighedserklæring Mulighedserklæringen er en erklæring som er med til at understøtte både arbejdsgiver og lægen, i afklaringen af medarbejderen muligheder for at vende tilbage til arbejdspladsen hurtigst muligt. Side 9/14

10 Erklæringen er delt op i 2 afsnit, et som udfyldes af leder og medarbejder og et som udfyldes af lægen. Se i øvrigt afsnit på side 6 vedr. mulighedserklæring. Fri attest Arbejdsgiver kan ifølge Lov om sygedagpenge 36 kræve, at den sygemeldte på tro og love erklærer, at et fravær skyldes sygdom. Arbejdsgiveren kan forlange en tro- og loveerklæring inden for en rimelig frist, dog tidligst på 2. fraværsdag. Hvis sygefraværet ikke varer mere end to arbejdsdage, kan arbejdsgiveren alligevel forlange, at lønmodtageren afleverer erklæringen den dag, hvor arbejdet genoptages. En arbejdsgiver kan desuden kræve dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom. I tilfælde, hvor det er nødvendigt med lægens dokumentation for at fravær skyldes sygdom, anvender lægen en fri attest. Fasthold din medarbejder I langt de fleste tilfælde vil det være den bedste løsning for både University College Lillebælt og medarbejderen, at man i videst mulig omfang fastholder den sygemeldte til arbejdspladsen. Herunder er beskrevet en række muligheder der kan være med til at fastholde den sygemeldte. Delvis sygemelding Bruges i de tilfælde, hvor en medarbejder på trods af sin sygdom godt kan arbejde, men som vil have et øget fravær på grund af deltagelse i behandling og lignende. Det kan også være en støtte til de medarbejdere, der på trods af sygdommen kan gå på arbejde på nedsat tid i en periode. Delvis raskmelding Bruges i de tilfælde, hvor en medarbejder efter længere tids sygdom gradvist kan vende tilbage til arbejdet. Den delvise raskmelding bruges til støtte til at fastholde de medarbejdere, som efter længere tids sygdom er klar til at genoptage arbejdet. Med en delvis raskmelding kan medarbejderen starte på nedsat tid og så gradvis optrappe til sædvanlig arbejdstid. Tilpassede arbejdsopgaver Det er ikke sikkert at den sygemeldte umiddelbart vil kunne løse sine daglige arbejdsopgaver. For at fastholde den sygemeldte til arbejdsmarkedet er det dog vigtigt at vedkommende, hvis det er muligt, møder ind på arbejde. Side 10/14

11 Dette kunne blandt andet betyde at man i en periode varetog nogle andre opgaver end de sædvanlige - altså kigger på den samlede opgaveportefølje for afdelingen og i en periode eller permanent lavede om på opgavefordelingen. Omplacering til anden arbejdsplads i University College Lillebælt For nogle kan være svært at vende tilbage til sin gamle stilling, gamle kollegaer osv. efter en længere fraværsperiode. Det er derfor en mulighed at undersøge om det eventuelt er muligt at omplacer en medarbejder til en anden afdeling indenfor University College Lillebælt. Ønsker man at omplacere til en anden arbejdsplads, søg da altid råd og vejledning i Løn og Personale. Særlige hjælpemidler/redskaber Hvis en medarbejder har brug for en særlig indretning af arbejdspladsen eller hjælpemidler for at klare arbejdet, er det muligt at få jobcenteret i medarbejderens hjembo-kommune til at yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre pladsindretninger, hvis det har afgørende betydning for at medarbejderen kan beholde sit job. Afprøvning af nye jobfunktioner Hvis en medarbejder har begrænsninger i forhold til sine nuværende arbejdsopgaver, kan medarbejderens hjembo-kommune bevilge, at medarbejderen bliver afprøvet i såvel tidligere som nye jobfunktioner. Løntilskud Hvis en medarbejder, der ønskes fastholdt i University College Lillebælt, af helbredsmæssige årsager eller andre årsager er nødt til at skifte til et nyt arbejdsområde, som kræver egentlig optræning/opkvalificering, kan medarbejderens hjembokommune yde løntilskud i en afgrænset periode. Personlig hjælp/assistance Kan anvendes til at fastholde en medarbejder, som på grund af alvorlig funktionsnedsættelse (både fysisk og psykisk) har brug for personlig hjælp til de opgaver som medarbejderen ikke længere kan klare. Den personlige hjælp/assistance kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer om ugen. Det er medarbejderens hjembo-kommune der bevilliger ordningen. 56-aftaler Efter Lov om sygedagpenge 56 er der mulighed for, at en arbejdsgiver, der beskæftiger en medarbejder, hvis fraværsrisiko er væsentligt forøget, kan få refunderet udgiften til dagpenge for de 21 første kalenderdage af hvert sygefravær som følge af lidelsen. Side 11/14

12 En 56-aftale kan indgås, når medarbejderens egen sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig og/eller kronisk lidelse, således at lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage på et år. Indlæggelse En 56-aftale kan desuden indgås, hvis medarbejderen skal indlægges eller gå til ambulant behandling og dette var besluttet på ansættelsestidspunktet. En arbejdsgiver skal derfor ikke afholde sig fra at ansætte en medarbejder på grund af en forestående operation. Der kan også indgås en 56-aftale, hvis arbejdsgiveren i et bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt dagpenge i 21 kalenderdage for de sidste 12 måneder for samme lidelse i tidligere, afsluttede sygeperioder, før indlæggelsen eller behandlingernes påbegyndelse. Der er ikke noget krav om, at de 21 dage skal være én sammenhængende periode. Dage med delvist sygefravær med nedsatte dagpenge tæller som hele dage. Aftalen kan indgås, selv om indlæggelsen/behandlingerne finder sted på andre behandlingsinstitutioner end sygehuse. En godkendt 56-aftale omfatter også refusion af dagpenge udbetalt i forbindelse med efterbehandlinger, kontrolundersøgelser og nødvendig rekreation. Fleksjob Fleksjob kan af hjembokommunen bevilges til personer der permanent har nedsat arbejdsevne. Fleksjob kan bruges til at fastholde medarbejdere, ved at tilbyde mindre belastende arbejdsfunktioner. Det kan handle om at medarbejderen har behov for længere tid til at løse arbejdsopgaver eller andre skånehensyn som eksempelvis nedsat arbejdstid. I forbindelse med oprettelse af fleksjob, har HSU den 8. december 2008 godkendt retningslinjer for job på særlige vilkår. Retningslinjerne er revideret den 7. december 2009 (bilag 4.1). Dette betyder blandt andet at den faglige organisation og det lokale LSU skal inddrages og godkende i processen omkring oprettelse af fleksjob. Det er endvidere besluttet at medarbejderandelen af personer ansat på særlige vilkår (ledige, jobprøvning og personer med nedsat arbejdsevne) indenfor samme faggruppe ikke kan udgøre over 50 %. Når det ikke er muligt at vende tilbage til jobbet Såfremt det kan konstateres at der ikke er udsigt til at medarbejderen er i stand til at vende tilbage til arbejdet - helt eller delvist - og hvor alle skåne- Side 12/14

13 hensyn er blevet drøftet og evt. afprøvet - kan det blive nødvendigt at indlede en opsigelse af den sygemeldte medarbejder. Dette vil i alle tilfælde bero på en konkret og individuel vurdering - der er således ikke tale om en automatik i hvornår en sygemeldt medarbejder opsiges. I de tilfælde, hvor der indledes en opsigelse af den sygemeldte medarbejder skal der altid søges råd og vejledning i Løn og Personale. Det er Løn og Personale der er sagsbehandler på alle uansøgte afskedigelser i University College Lillebælt. Hvor kan man få rådgivning og støtte? Det vil altid være muligt at få rådgivning og vejledning i Løn og Personale. Løn og Personale vil også kunne understøtte i forhold til evt. afholdelse af samtaler med den sygemeldte. De nødvendige lederkompetencer Når der er tale om medarbejdere der er fraværende, er dialog mellem leder og medarbejder vigtig. Mange af de lederkompetencer du skal bruge er de samme kompetencer som dem du bruger i din øvrige ledelse. Der kan dog være kompetencer der er vigtige og nødvendige derudover. Det kan for eksempel handle om at du som leder skal være endnu bedre til at: - værdsætte alle dine medarbejdere - vise en ægte interesse for den enkelte medarbejder - stå for og medvirke til en kultur, hvor alles arbejde betyder noget - stå for og medvirke til en kultur, hvor alle bliver respekteret - stå for og medvirke til en kultur, hvor alle har øje for at støtte hinanden - stå for og medvirke til en kultur, hvor alle ved, at det betyder noget, om man er på arbejde eller ej. Det handler om at værdsætte, anerkende og respektere! Side 13/14

14 Skematisk oversigt over samtaler Type af samtale Hvornår Hvordan Kontaktsamtalen Efter cirka en uges fravær Ofte telefonisk Sygefraværssamtalen Skal være afholdt inden 4 Møde mellem medarbejder ugers fravær og leder Opfølgningssamtalen Efter 8-9 ugers fravær Mødeform vil typisk være aftalt i forbindelse med sygefraværssamtalen Statussamtalen Efter ugers fravær Møde mellem medarbejder og leder Side 14/14

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Torsdag den 11. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: E2.01 Medlemmer Afbud Indkaldte suppleanter Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse.

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Dato: 15-10-2018 Afdeling: HR Retningslinjer for håndtering af sygefravær En åben, ærlig og nærværende dialog om sygefravær er afgørende både for at nedsætte eller fastholde et lavt sygefravær, men også

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Håndtering af sygefravær

Håndtering af sygefravær Håndtering af sygefravær Denne vejledning beskriver hvordan du skal agere, når du er syg eller har medarbejdere der er syge. Den fortæller hvilke roller og ansvar du har, samt hvordan og hvornår der skal

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER 1-5 - 14-28 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. DEN GODE DIALOG... 4 1-5 - 14-28... 4 A. FAST TRACK... 5 B. Rundbordssamtale... 5 C. Flere fraværsperioder...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler

Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler Dato: 01-06-2018 Ref: CØP J.nr.: 81.00.00-P22-1-10 Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler 1. Formål Retningslinjen skal bidrage til sikre og sunde arbejdspladser, hvor ledelse

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Indhold: 1. Indledning Den gode dialog A. FAST TRACK...

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Indhold: 1. Indledning Den gode dialog A. FAST TRACK... RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR 1 5 14-28 Indhold: 1. Indledning...2 2. Den gode dialog...3 1 5 14 28...3 A. FAST TRACK...4 B. Rundbordssamtale...4 C. Flere fraværsperioder...5 D.

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED En partnerskabsaftale er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Arbejdsmarkedsafdelingen aftaler

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Århus Kommunes minimumsstandarder for sygefraværshåndtering

Århus Kommunes minimumsstandarder for sygefraværshåndtering Århus Kommunes minimumsstandarder for sygefraværshåndtering Retningslinier for sygefraværsindsatsen april 2010 1 Indholdsfortegnelse Retningslinier for sygefraværsindsatsen... 3 Indledning... 3 Hvad er

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

NÆRVÆR FRAVÆR. Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret , Acadre 17/26915, 17/172815

NÆRVÆR FRAVÆR. Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret , Acadre 17/26915, 17/172815 NÆRVÆR FRAVÆR Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret 31-07-2017, Acadre 17/26915, 17/172815 Indhold Hvordan håndterer du dine medarbejderes sygefravær?... 3 Hvad skal du, og hvad kan du?...

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Godkendt af SUF MED 23. maj 2017. Gældende fra 1. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med sygefraværspolitikken 3 Mål for fraværsarbejdet

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Vejledning. ved. sygefravær.

Vejledning. ved. sygefravær. Vejledning ved sygefravær. Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmer i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social pension m.v. samt

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Nye sygedagpengeregler

Nye sygedagpengeregler Nye sygedagpengeregler 23. sep. 09 Nye sygedagpengeregler Hvad betyder de for min virksomhed? Nye regler - hvorfor En del af regeringens treparts aftale om sygefravær En tidlig indsats øger syges chance

Læs mere

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Program 08.00 08.30 Introduktion Præsentation af underviser og deltagere Præsentation af program AMU formål og mål Forventningsafstemning 08.30 09.15 Lovgivning

Læs mere

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Professionelle arbejdsmiljøer Vi tager ansvar Gensidig respekt Omsorg for hinanden 1 Fra fravær til nærvær Personalepolitiske

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik.

Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik. SYGEFRAVÆRSINDSATS Dagsorden 1. Møde med Lederne (1. time) Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik. Hvilke udfordringer er der på arbejdspladsen i forhold til sygefraværet?

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere