Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen"

Transkript

1 NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr /rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes an. Notatet består af tre afsnit: 1. Den tekniske bearbejdelse af resultatrevisionen 2. Krav til form og indhold 3. Inspiration til at udfylde resultatrevisionen - med udgangspunkt i fem tænkte cases. 1. Den tekniske bearbejdelse af resultatrevisionen Arbejdsmarkedsstyrelsen ligger en skabelon ud på som skal bruges til at udarbejde resultatrevisionen. Skabelonen kan trækkes ud på følgende måde: 1. På forsiden i vælges øverste bjælke til venstre: Resultatrevision. Ved at klikke her, kommer man ind på resultatrevisionens menu. 2. Under tilgang i resultatrevisionens menu vælges Resultatrevision 3. Dernæst vælges jobcenter eller kommune i rullemenuerne under Nøgleenhed. 4. Herefter vælges den aktuelle periode i rullemenuen under periode. 5. Nu kan skabelonen åbnes ved at trykke på knappen Åbn i Word og der efter trykke på Åbn i dialogboksen, som kommer frem. Alternativt kan skabelonen åbnes i HTML-format ved at trykke på Vis resultat, men resultatrevisionen kan ikke bearbejdes i dette format. 6. Det er nu muligt at gemme skabelonen i word-format på det lokale drev og arbejde videre med den derfra. Nu kan man gå i gang med at udarbejde resultatrevisionen med udgangspunkt i den udtrukne skabelon. Skabelonen har form som en rapport med en række tabeller og figurer, der er udformet på samme måde for alle jobcentre. Jobcentrene kan derfor sammenligne deres resultater med øvrige jobcentre, fordi de bliver målt på nøjagtigt de samme resultater og indsatsområder. Jobcentrets resultater aflæses i tabellerne og figurerne. Jobcentret skal nu bearbejde skabelonen, således den bliver til den endelige resultatrevision. Bearbejdelsen består i, at jobcentret analyserer de viste resultater og skriver kommentarer til hver enkelt figur/tabel. Jobcentret skal ud fra resultaterne i skabelonen forholde sig til, hvor udfordringerne i jobcentrets indsats ligger. Der er ingen standardsvar til de udfordringer, som jobcentrene står over for. Jobcentret skal overholde en række krav til form og indhold,

2 men der ud over kan jobcentrene kommentere udfordringerne på baggrund af lokale problemstillinger. Tekstboks 1: Problemer med at trække skabelonen ud. På nogle computere skal sikkerhedsindstillingerne på computeren justeres, før at skabelonen kan åbnes. Der findes en vejledning til, hvordan sikkerhedsindstillingerne tilpasses. Vejledningen findes ved at trykke på Hjælp i øverste højre hjørne af resultatrevisionens menu. Nederst i hjælpeteksten, som kommer frem, er der er link til vejledningen. Der kan også forekomme problemer, hvis computeren benytter et ældre styresystem end Windows Krav til form og indhold Der er en række krav til formen. Resultatrevisionen skal først og fremmest udarbejdes i et word-dokument, så man kan skrive i rapporten. Derudover er der fem krav til formen i forbindelse med, at resultatrevisionen udfyldes: 1) Skabelonen skal være urørt dvs., at man ikke må fjerne eller ændre noget i rapporten. Der må heller ikke byttes om på afsnittene. Dog må man gerne gøre plads til kommentarerne ved at lave mellemrum mellem afsnittene eller mellem de enkelte figurer og tabeller. 2) Alle tabeller og figurer skal kommenteres Der skal kommenteres på alle figurer og tabeller uanset, hvor meget der er at skrive. Den eneste undtagelse er, at der ikke skal udarbejdes selvstændige kommentarafsnit til bilagstabellerne, som findes bagerst i skabelonen. Men oplysningerne i bilagstabellerne skal anvendes, når det er relevant. Bilagstabellerne giver detaljerede oplysninger til angivne figurer i resultatrevisionen og kan anvendes til at analysere disse (tilknytningen mellem figurerne og bilagstabellerne står nævnt i tekstbokse og i første linje af tekstafsnittet, som er knyttet til bilagstabellerne). 3) Kommentarafsnittet placeres umiddelbart efter figurerne/tabellerne Der skal afgives kommentarer for hvert af de 7 hovedområder i resultatrevisionen. Det kan foregå på to måder. Man kan enten skrive kommentarer efter hver eneste tabel og figur. Ellers der kan skrives en samlet opfølgning for flere tabeller/figurer i slutningen af hvert hovedområde. For hovedområde 1 skal der være en skarp opdeling af kommentarerne til de tre ministermål, så de kommenteres uafhængigt af hinanden. 4) Kommentarerne adskiller sig fra skabelonens indhold Enten skal skriften i kommentarafsnittene være skrevet i fed, kursiv, ellers skal kommentarafsnittene placeres i tekstbokse. 5) Der tages stilling til både den kommunale og statslige del af indsatsen Man skal forholde sig til både den statslige og den kommunale del af indsatsen i jobcentret for hovedområderne. Den statslige og kommunale udvikling behøver ikke at fylde lige meget i kommentarafsnittene - fx vil den kommunale del af indsatsen fylde det meste af kommentarafsnittet, hvis der kun er meget lidt at bemærke for den statslige del af indsatsen for den pågældende figur/tabel. Der er desuden en række krav for indholdet i resultatrevisionen: 2

3 Jobcentret skal forholde sig til de væsentligste problemstillinger, hvor a) resultaterne i indsatsåret er blevet forringet i forhold til årene forinden i jobcentret. b) resultaterne i jobcentret er mindre gode end sammenligningsgrundlagets c) resultaterne i jobcentret kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet Desuden kan jobcentret efter eget valg inddrage områder, hvor jobcentret gerne vil forbedre indsatsen. Som udgangspunkt bør der fokuseres på de væsentligste problemstillinger i jobcentret (typisk de 1-4 mest markante problemer). Men jobcentret skal, uanset antallet, forholde sig til alle negative resultater, som vedrører ydelses- eller målgrupper af en vis størrelse. Fx er det ikke alarmerende, at der er blevet 50 pct. flere introduktionsydelsesmodtagere, hvis der kun er 0-20 af dem i jobcenteret. Derimod bør en øget andel a-dagpengemodtagere på få procentpoints i jobcenteret gives opmærksomhed i en tid, hvor konjunkturerne er gode, og hvor ledigheden falder. Jobcentret kan, men skal ikke, forklare og analysere de mindre gode resultater. Men jobcentret skal derimod i overordnede vendinger komme med et bud på, hvordan jobcentret kan følge op på indsatsen for at forbedre resultaterne. Der skal ikke laves en detaljeret handlingsplan men kun fremsættes overordnede betragtninger om, hvordan dele af indsatsen kan ændres. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen. Jobcentrenes forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. Med henblik på at sikre et fornuftigt beslutningsgrundlag, kan kommentarerne i resultatrevisionen udarbejdes med udgangspunkt i følgende tre-trins model: Først beskrives de væsentligste udviklingstendenser i jobcenteret. Hvor meget der skal gås i detaljer afhænger af, hvor kompleks figuren/tabellen er og hvor stor en del af udviklingen, som er væsentlig at beskrive. Dernæst laves en kort analyse, hvor man beskriver de resultater, som jobcenteret bør forbedre, og identificerer de dele af indsatsen, der kan være skyld i de mindre gode resultater. Der kan inddrages supplerende oplysninger i analysen fra andre hovedområder i resultatrevisionen (se eksempler herpå i Tal og fortolkning ) eller fra Jobindsats.dk. Her kan jobcenterets egne data og oplysninger eventuelt inddrages, hvis de er væsentlige og ikke indgår i resultatrevisionsrapporten eller kan findes på Jobindsats.dk. Endelig kommer jobcentret med et forslag til, hvordan indsatsen kan ændres med henblik på at forbedre resultaterne. Jobcentrets forslag skal være et overordnet bud på, hvordan de mindre gode indsatsområder forbedres fx at jobcentret bør arbejde på at forbedre rettidigheden for første aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere (jf. caseafsnittet for inspiration). Jobcentret kan foreslå konkrete tiltag, men der er 3

4 ingen grund til at udarbejde detaljerede forslag. De konkrete tiltag skal først besluttes og beskrives i beskæftigelsesplanen. 3. Inspiration til at udfylde resultatrevisionen - med udgangspunkt i fem tænkte cases Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet fem eksempler på, hvordan jobcentrene kan kommentere på resultatrevisionen. Eksemplerne vedrører to af de tre ministermål (hovedområde 1) og tre af de resterende seks hovedområder. Der er i eksemplerne taget udgangspunkt i fem forskellige, fiktive jobcentre. Der er ingen sammenhæng mellem tallene i de enkelte eksempler. Tallene er desuden fiktive men er baserede på realistiske udviklinger for jobcentre af forskellig størrelse. Eksemplerne er ikke skabeloner på, hvordan kommentarerne skal skrives. Eksemplerne giver et indtryk af, hvor grundigt figurerne/tabellerne i resultatrevisionen skal beskrives. Kommentarer på mellem 6-8 linjer og ½-1 side for hver figur/tabel er som regel nok. Der bør være sammenhæng mellem kommentarafsnittenes størrelse og størrelsen af jobcentrets udfordring. Jo større udfordringerne er for jobcentret, desto større er behovet for at analysere udviklingen og for at udpege de indsatsområder, hvor indsatsen skal forbedres. Der vil kunne findes hjælp til analysen i Tal og fortolkning. Der findes et link til Tal og fortolkning i højre hjørne af resultatrevisionen menu på Jobindsats.dk. Dokumentet beskriver, hvad den enkelte tabel/figur viser, og hvordan tallene er beregnet. Her findes nogle steder også henvisninger til, hvilke andre resultater i resultatrevisionen, der kan inddrages i analysen. Hvis der er behov for at inddrage mere detaljerede oplysninger eller supplerende målinger, så findes der flere og mere detaljerede tal på jobindsats.dk. Herunder følger de fem eksempler på, hvordan en resultatrevision kan kommenteres. Kommentarerne er fremhævet med fed og kursiv. Case 1: Arbejdskraftreserven i Sdr. Glistrup 1. Ministerens mål Beskæftigelsesministeren har, efter indstilling fra beskæftigelsesrådet, udmeldt tre beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen. Målene er, at: 1. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt 2. Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen overfor de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de delmål, der er for indsatsen i forbindelse med "En ny chance til alle. 4

5 3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Arbejdskraftreserven Figur 1 viser den månedlige udvikling i antal personer med minimum 3 måneders sammenhængende ledighed i jobcentret. Formålet med figuren er at belyse om arbejdskraftreserven falder i overensstemmelse med ministerens 1. mål. Figur 1. Arbejdskraftreserven. Udvikling i antal personer med min. 3 mdr. sammenhængende ledighed, indekseret (Dec. 06 = 100) dec-06 jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt -07 nov-07 dec-07 Sdr. Glistrup,A-dagpenge S.G., A-dagpenge* Sdr. Glistrup,Start-/khjælp m 1-3 S.G.,Start-/khjælp m 1-3* * S.G. er en forkortelse af sammenligningsgrundlag. Anm.: Metodisk defineres arbejdskraftreserven som forsikrede såvel som ikke-forsikrede med mindst 13 ugers sammenhængende bruttoledighed (ledighed og aktivering). I arbejdskraftreserven er det kun fuldtidsledighed, der tæller med i forhold til de 13 uger. Tabel 1 nedenfor uddyber figur 1. Tabellen viser udviklingen i antal personer med minimum 3 måneders sammenhængende ledighed fra december 2006 til december Formålet med tabel 1 er at vise de absolutte værdier og udviklingen af antallet af personer i arbejdskraftreserven. Tabel 1. Arbejdskraftreserven. Udvikling i antal personer med min. 3 mdr. sammenhængende ledighed. Sdr. Glistrup Sammenligningsgrundlag Dec. 06 (a) Dec. 07 (b) Ændr. i pct. (a-b) Ændr. i pct. (a-b) A-dagpenge ,3-43,3 5

6 Kontanthjælp og starthjælp, match ,0-25,9 Personer i alt ,1-37,5 Anm.: Metodisk defineres arbejdskraftreserven som forsikrede såvel som ikke-forsikrede med mindst 13 ugers sammenhængende bruttoledighed (ledighed og aktivering). I arbejdskraftreserven er det kun fuldtidsledighed, der tæller med i forhold til de 13 uger. En ledighedsperiode på 13 uger er valgt for at sikre, at der er tale om personer, som udgør en reel arbejdskraftreserve og ikke blot personer, der er ledige i en kortere periode i forbindelse med jobskift. Bemærkninger til figur 1 og tabel 1 Det fremgår af figur 1, at arbejdskraftreserven steg i de 3 første måneder af Årsagen til det er især, at en del af personalets ressourcer, som ellers har været brugt til borgerkontakt og sagsbehandling, har været beslaglagt til opgaver i forbindelse med at etablere Jobcenter Sdr. Glistrup. Siden marts er arbejdskraftreserven mindsket kraftigt til under udgangspunktet i december Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere var næsten reduceret med en tredjedel i december 2007 i forhold til december Arbejdskraftreserven er også reduceret for start- og kontanthjælpsmodtagere, men reduktionen på ca. 16 pct. er mindre markant end for dagpengemodtagere. Selvom resultatet er positivt, så reducerede jobcentret arbejdskraftreserven med færre procent, end jobcentrene i Sdr. Glistrups sammenligningsgrundlag i gennemsnit gjorde. Derfor bør vi fokusere på at intensivere indsatsen overfor ledige, der indgår i eller er tæt på at indgå i arbejdskraftreserven. Det gælder især for dagpengemodtagere, hvor sammenligningsgrundlaget reducerede arbejdskraftreserven med 12 procentpoints mere end i Sdr. Glistup. Tal fra Jobindsats viser, at arbejdskraftreserven i december 2007 udgjorde godt 46 pct. af alle ledige mod godt 50 pct. ét år forinden. Andelen er reduceret, men der er fortsat en stor andel af de ledige, som har mere end 13 ugers sammenhængende ledighed i Sdr. Glistrup. Vi bør derfor iværksætte en forstærket indsats over for ledige borgere i arbejdskraftreserven. Det gælder også for borgere, som har en stor risiko for at blive en del af arbejdskraftreserven. Vi forventer, at en ekstra indsats bl.a. rettes mod ufaglærte og unge under 30, som i dag udgør en stor del af arbejdskraftreserven i Sdr. Glistrup. 6

7 Case 2: Opfyldelsen af Ny chance -målene i Bjergager Ny Chance til alle Målgruppen for Ny chance til alle er kontant- og starthjælpsmodtager, der har været passive i 65 uger ud af de seneste 69 uger. Målet er, at 25 pct. af målgruppen har fundet beskæftigelse eller ordinær uddannelse Målet er, at målgruppen har en selvforsørgelsesgrad på 15 pct. Målet er, at målgruppen opnår en aktiveringsgrad på 40 pct. Tabel 2a viser hvor stor en andel af målgruppen for Ny Chance til alle, der har fundet beskæftigelse eller ordinær uddannelse. Tabel 2a. Ny Chance til alle. Andel af målgruppen, der er selvforsørgende, er i fleksjob eller er i en SU godkendt uddannelse, 1kvt07-4kvt07. 1kvt07 2kvt07 3kvt07 4kvt07 Procent 15,4 10,0 9,4 15,2 Antal personer Total Anm.: Procentandelen viser andelen af målgruppen, der forsørger sig selv, dvs. som på opgørelsestidspunktet enten er selvforsørgende, er i fleksjob eller er i en SU-godkendt uddannelse uden samtidig at modtage kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Udover andelen fremgår også de absolutte tal. Dvs. antallet af personer i målgruppen, der er selvforsørgende, er i fleksjob eller er i en SU-godkendt uddannelse. Tillige vises målgruppens samlede størrelse (total) på opgørelsestidspunktet. Resultatet baseres på en opgørelse af målgruppen i den sidste uge i hvert kvartal. Tabel 2b viser hvor stor en andel af målgruppen for Ny Chance til alle, der i gennemsnit forsørger sig selv. Tabel 2b. Ny Chance til alle. Andel af tiden, hvor målgruppen i gennemsnit er selvforsørgende, 1kvt07-4kvt07. 1kvt07 2kvt07 3kvt07 4kvt07 Procent 9,1 10,4 9,5 10,9 Antal uger i selvforsørgelse Total Anm.: Procentandelen viser andelen af tid (opgjort i uger), hvor målgruppen er selvforsørgende. De absolutte tal viser hhv. det samlede antal målgruppeuger i selvforsørgelse og målgruppeuger i alt. De kvartalsvise opgørelser summerer resultaterne fra de foregående kvartaler og viser altså i hvert kvartal resultaterne i indsatsperioden fra start (1. juli 2006) til opgørelsestidspunkt. Tabel 2c viser hvor stor en andel af målgruppen for Ny Chance til alle, der i gennemsnit er aktiveret. Tabel 2c. Ny Chance til alle. Andel af tiden med offentlig forsørgelse, hvor målgruppen i gennemsnit er aktiveret, 1kvt07-4kvt07. 1kvt07 2kvt07 3kvt07 4kvt07 Procent 22,8 26,2 32,1 33,8 Antal uger i aktivering Total Anm.: Tallene viser den andel af tiden med offentlig forsørgelse, hvor personerne i målgruppen i gennemsnit er i aktivitet (aktiveringsgrad). De absolutte tal viser hhv. det samlede antal målgruppeuger i aktivering og målgruppeuger i alt. De kvartalsvise opgørelser summerer resultaterne fra de foregående kvartaler og viser altså i hvert kvartal resultaterne i indsatsperioden fra start (1. juli 2006) til opgørelsestidspunkt. 7

8 Jobcenter Bjergager er et stykke fra at opfylde Ny chance til alle -målene. Jobcentret skal i den forbindelse understrege, at der er tale om en målgruppe, der består af få personer. Derfor kan enkelte meget besværlige sager have stor indflydelse på den samlede målopfyldelse. Mål 1: Andelen af målgruppen, som har fundet beskæftigelse eller ordinær uddannelse er en smule lavere i 4. kvartal end i 1. kvartal Målet er på 25 pct. Procenten i Bjerager lå i 4. kvartal 2007 på 15,2 pct. Der skal gøres en ekstra indsats for at nå dette mål. Mål 2: Målgruppen er selvforsørgende i lidt længere tid i 4. kvartal end i 1. kvartal Det gælder for 10,9 pct. af målgruppen. Det er stadigvæk muligt at nå målet på 15 pct. Mål 3: Bedst går det med at aktivere målgruppen. Her synes udsigten til at opfylde målet på 40 pct. at være inden for rækkevidde. Det ses tydeligt på resultatet, at Jobcentret har prioriteret denne indsats højt. Jobcenter Bjergager har fra starten af året forbedret resultatet med 10 procentpoints. Således er målgruppen i gennemsnit aktiveret i knap 34 pct. af tiden. Målgruppen for Ny chance til alle i Bjergager består primært af borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Det drejer sig om unge, som kun har folkeskolens afgangsprøve fra 9. klasse og kun i ringe grad er interesserede i at vælge en SU godkendt uddannelse. Desuden består målgruppen af ledige i års alderen med forældede kompetencer og/eller psykiske eller fysiske problemer. Sagsbehandlerne i Bjergager har fokus på at motivere og aktivere denne gruppe. Trods opsøgende arbejde, så har det største problem været at finde velegnede tilbud i Bjergager til denne målgruppe. Flere vil gerne uddanne sig eller arbejde, men mangler i dag måske de nødvendige ressourcer og støtte til at påbegynde og holde fast i et job eller en uddannelse. Jobcenter Bjergager vil overveje, om der kan oprettes særlige støtteforanstaltninger til at motivere denne gruppe til at komme i beskæftigelse. 8

9 Case 3: Andel og personer på offentlige forsørgelsesydelser i Vibæk 2. Andel af arbejdsstyrken på offentlige forsørgelsesydelser Den beskæftigelsespolitiske udfordring i jobcentrets geografiske område kan illustreres ved udviklingen i antallet af personer, der modtager offentlige forsørgelsesydelser og er omfattet af beskæftigelsesindsatsen. Det fremgår af figur 2, hvor stor en del af arbejdsstyrken i jobcentrets geografiske område, der har været på offentlige forsørgelsesydelser de seneste tre år. Figuren giver et overordnet billede af udviklingen i den beskæftigelsespolitiske udfordring for jobcentret. Formålet er at vise, hvordan jobcentrets andel af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser har udviklet sig i forhold til gennemsnittet for sammenlignelige jobcentre. Figur 2. Andel af arbejdsstyrken i jobcentrets område, der er på offentlige forsørgelsesydelser. Pct Vibæk Sammenligningsgrundlag Anm.: Andelen er opgjort som pct. af de årige i kommunens geografiske område, der modtager a- dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob eller førtidspension. Opgørelsen for a-dagpenge, kontanthjælp og starthjælp omfatter både aktiverede personer og passive modtagere af ydelsen. Andelen af borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser, falder i Vibæk. En del af faldet skal tilskrives de gode konjunkturer. Men udviklingen tyder også på, at beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Vibæk i 2007 i forhold til 2006 er medvirkende til at reducere andelen af arbejdsstyrken, som modtager offentlige forsørgelsesydelser. Vibæk har nemlig forholdsvist færre ydelsesmodtagere på offentlige forsørgelsesydelser, end det er tilfældet for sammenligningsgrundlaget. 9

10 Tabel 4 nedenfor uddyber figur 2. Tabellen viser antallet af fuldtidspersoner på forskellige ydelser de seneste tre år. Samtidig kan man se ændringen i pct. i antallet af fuldtidspersoner i perioden. Endelig er ændringen i gennemsnittet for sammenlignelige jobcentre også opgjort. Formålet med tabellen er, at det skal fungere som et redskab til at vurdere, om der er særlige grupper, man fremover bør sætte ind over for. Tabel 4. Antal fuldtidspersoner i forskellige ydelsesgrupper (a) 2006 (b) Vibæk 2007 (c) Ændr. i pct. (a-c) Sammenligningsgrundlag Ændr. i pct. (a-c) A-dagpenge ,5-30,9 Kontanthjælp og starthjælp, match ,4 4,0 Kontanthjælp og starthjælp, match ,4-25,6 Introduktionsydelse ,0-57,0 Revalidering inkl. forrevalidering ,2-20,0 Sygedagpenge uger ,9 7,5 - Over 4 uger ,9 10,0 Ledighedsydelse ,4 40,5 Fleksjob ,6 34,4 Førtidspension ,6-6,0 Personer i alt ,8-11,8 Anm.: Opgørelsen for a-dagpenge, kontanthjælp og starthjælp omfatter både aktiverede personer og passive modtagere af ydelsen. Personer, der ikke er matchkategoriseret, men som er tilmeldt jobcentret/af, er placeret i match 1-3, hvorimod ikke-matchkategoriserede ikke-tilmeldte personer er placeret i match 4-5. I forhold til 2005 er der i 2007samlet set blevet 986 færre fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser i Vibæk. Det er et fald på 12,8 pct. Reduktionen skyldes primært, at der bliver langt færre dagpengemodtagere, førtidspensionister og ikke-arbejdsmarkedsparate borgere på kontant- og starthjælp. Reduktionen er i alle tre tilfælde større end for sammenligningsgrundlaget. Den positive udvikling modvirkes i nogen grad af at antallet er øget for andre ydelsesmodtagere - arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender, modtagere af ledighedsydelse og borgere i fleksjob. Jobcentret skønner, at udviklingen for tre af de fire nævnte ydelsesgrupper bør overvejes nærmere. Der er blevet godt 34 pct. flere arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Det er en stor stigning ikke mindst set i forhold til, at stigningen for sammenligningsgrundlaget kun har været på 4 pct. Desuden er antallet af revalidender og forrevalidender steget med godt 2/3 siden 2005, mens det gennemsnitlige antal for sammenligningsgrundlaget i modsætning hertil er faldet med 20 pct. i samme periode. 10

11 Noget af forklaringen er, at Jobcenter Vibæk i de sidste par år har justeret forventningerne til især de svage ledige. Det skyldes bl.a. den store mangel på arbejdskraft. Erfaringerne viser, at det er muligt at få de svagere ledige i arbejde, hvis der gøres en ekstra indsats for denne gruppe. Jobcentret har derfor lagt en linje, hvor fokus er rykket fra de lediges begrænsninger i retning mod deres kompetencer, når de placeres i en matchkategori. Flere ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er desuden blevet tilkendt revalidering ud fra den samme opfattelse om, at de kan komme beskæftigelse, hvis deres muligheder afklares, og at de uddanner sig. Jobcentret er ikke bekymret over stigningen i antallet af revalidender, men jobcentret vil se nærmere på, om der er behov for justeringer i den socialfaglige indsats, for at reducere varigheden af revalideringsforløbene. Den gennemsnitlige varighed er nemlig steget med næsten 20 uger fra 2006 til 2007 (jf. bilagstabel B1). Jobcentret vil i tråd med den nuværende linje overveje en målrettet indsats over for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Vi vil afvikle mere målrettede forløb, som motiverer og hjælper de ledige til at finde arbejde i virksomheder i lokalområdet, der har problemer med at finde arbejdskraft. Forløbene på start- og kontanthjælp i Vibæk varer i gennemsnit varer knap 4 uger længere, end det er tilfældet for sammenligningsgrundlaget (jf. bilagstabel B1). Desuden er gruppen af borgere på passiv forsørgelse (jf. figur 7) næsten uforandret i 2007 i forhold til Det fremgår desuden af tabel 7 i resultatrevisionen, at rettidigheden for første aktiveringstilbud i Jobcenter Vibæk er på 49,8. Det er i forhold til 2006 kun en fremgang på 0,2 procentpoints. Således overvejes det, om en hurtigere og mere intensiv aktiveringsindsats kan nedbringe varigheden af de afsluttede forløb på kontant- og starthjælp for de ledige i match 1-3. Endelig overvejer jobcenter Vibæk, hvordan vi kan få vendt den negative udvikling med et stigende antal sygedagpengemodtagere. Den generelle udvikling i Danmark er, at der bliver flere og længere sygedagpengeforløb. Jobcenter Vibæk klarer sig godt i forhold til sammenligningsgrundlaget med hensyn til at begrænse tilvæksten af længerevarende sygedagpengeforløb over 4 uger. Men det bør overvejes, hvordan vi dæmmes op for, at der kommer flere og længere sygedagpengeforløb i Vibæk. 11

12 Case 4: Besparelsespotentialet i Gamle Have 4. Besparelsespotentiale Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at modtagere af offentlige forsørgelsesydelser hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller bliver selvforsørgende på anden vis. Lange forløb på en offentlig forsørgelsesydelse er forbundet med problemer på flere måder: For den, der modtager offentlig forsørgelse, betyder et langt forløb øget risiko for social marginalisering. For stat og kommune betyder lange forløb store udgifter til forsørgelse og aktivering. Besparelsespotentialet viser, hvor meget stat og kommune kan spare ved at afkorte varigheden af forløbene. Af figur 4 fremgår, hvor lange forløbene i gennemsnit er for de enkelte ydelser, målt i uger. Varigheden er opgjort for de forløb, der er afsluttet i kalenderåret. Formålet med figuren er at vise, om modtagere af offentlig forsørgelse i jobcentrets geografiske område har korte eller lange forløb sammenlignet med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. Figuren kan således give anledning til at vurdere, om jobcentret fremover skal yde en ekstra indsats for at afkorte varigheden af forløb, hvor forløbsvarigheden overstiger gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. Figur 4. Gennemsnitlig varighed af afsluttede forløb, Uger A-dagpenge Kontant-/starthjælp match Kontant-/starthjælp match Introduktionsydelse Revalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Gamle Have Sammenligningsgrundlag Anm.: Personer, der ikke er matchkategoriseret, men som er tilmeldt jobcentret/af, er placeret i match 1-3, hvorimod ikke-matchkategoriserede ikke-tilmeldte personer er placeret i match 4-5. Varigheden af sygedagpengeforløb er inkl. forløb med en varighed på 0-4 uger. Boks 1. Mere information om forløbsvarigheden på de enkelte ydelser I bilagstabel B1 findes mere information om varigheden af forløb på de enkelte ydelser. Her kan man se andelen af forløb i året fordelt på varighed i kommunen. Desuden kan man sammenligne forløbsvarigheden med gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. 12

13 Afsluttede forløb på offentlig forsørgelse i 2007, undtagen sygedagpenge, varer længere i Gamle Have end gennemsnittet for Gamle Haves sammenligningsgrundlag. Jobcentret vil kigge nærmere på, hvorfor den gennemsnitlige varighed af forløbene for kontant- og starthjælpsmodtagere (især match 4-5), revalidering og ledighedsydelse ligger markant højere end sammenligningsgrundlaget. Jobcenter Gamle Have vil forsøge at øge rettidigheden og tilbyde hurtigere og mere aktivering. Således er aktiveringsomfanget faldet for især ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, unge under 30 og ledige over 50 år. Ligeledes går en stor andel af første og sidstnævnte gruppe passive i over 1 år (jf. figur 5-8) Den lange gennemsnitlige varighed for forløbene på ledighedsydelse skyldes bl.a., at jobcentret har haft problemer med at skaffe det nødvendige antal fleksjob i Gamle Have. Der har desuden været udtrykt utilfredshed med de eksisterende fleksjob. Jobcentret vil dels arbejde med at motivere de ledige til at besætte de eksisterende fleksjob og vil udtænke en strategi for, hvordan der skaffes flere fleksjob, der passer til målgruppens kompetencer og behov. På den måde vil ventetiden på at komme i fleksjob kunne forkortes. Tabel 6 viser, hvorvidt stat og kommune potentielt kan spare på udgifterne til forsørgelse. Besparelsespotentialet er opgjort som den potentielle besparelse på forsørgelsesydelser, som kommunen og staten kan opnå, hvis varigheden af forløb kommer på niveau med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. I tabellen er besparelsespotentialet opgjort i mio. kr. Det fremgår desuden, hvor mange procent den potentielle besparelse udgør af statens og kommunens samlede udgifter til forsørgelse. Formålet med tabellen er at belyse, hvor meget det er muligt at spare på de enkelte forsørgelsesydelser ved at gennemføre en målrettet indsats for at afkorte forløbsvarigheden. Tabel 6. Besparelse hvis der opnås en varighed som gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner, Potentiel besparelse Mio. kr. Pct. af udgifterne A-dagpenge 24,9 14,8 Kontanthjælp og starthjælp, match 1-3 7,0 14,9 Kontanthjælp og starthjælp, match 4-5 7,0 16,2 Introduktionsydelse 0,2 31,7 Revalidering, inkl. forrevalidering 5,3 33,5 Sygedagpenge -6,0 - Ledighedsydelse 6,1 40,4 Budgetændring i alt 44,6 11,9 Amn.: Besparelsespotentialet er opgjort som sparet udgift til forsørgelse efter statslig refusion af kontant-/starthjælp, sygedagpenge og revaliderings-/ledighedsydelse. Forsørgelsesudgiften er ekskl. udgift til løntilskud. Ved et negativt besparelsespotentiale er varigheden af forløbene kortere end for sammenligningsgrundlaget og ved et positivt besparelsespotentiale er varigheden af forløbene længere end sammenligningsgrundlaget. Negativt besparelsespotentiale som pct. af udgifterne vises som en bindestreg. Personer, der ikke er matchkategoriseret, men som er tilmeldt jobcentret/af, er placeret i match 1-3, hvorimod ikke-matchkategoriserede ikke-tilmeldte personer er placeret i match 4-5. Varigheden for sygedagpengeforløb er ekskl. forløb med en varighed på 0-4 uger. 13

14 Jobcenter Gamle Have kan spare næsten 25 millioner kroner, hvis forløbene på dagpenge bliver lige så korte som for sammenligningsgrundlaget. Jobcentret har allerede reduceret varigheden med ½ uge fra 2006 til Bilagstabel B1 viser, at jobcentret især bør have fokus på ledige dagpengemodtagere, der er mellem ½-1 år henne i forløbet. Vi bør gøre en ekstra indsats for denne gruppe, fordi det bliver sværere at komme i beskæftigelse, når man ikke får holdt sine kompetencer ved lige. En hurtigere og mere intensiv indsats kunne være en løsning. Som det blev forklaret under figur 4, så vil jobcentret udtænke en strategi, der effektiviserer indsatsen over for kontant- og starthjælpsmodtagere samt revalidender og forrevalidender. Endelig vil jobcentret udtænke en strategi, der skal skabe flere fleksjobs i Gamle Have. Initiativerne har alle til formål at nedbringe varigheden af forløbene på offentlige forsørgelsesydelser. Der kan på den måde spares betydelige beløb i Gamle Have. 14

15 Case 5: Indsats til tiden i Horserød 7. Beskæftigelsesindsatsen: Indsats til tiden I Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der en række minimumskrav til, hvor tit a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler og på at få tilbud om aktivering. Tabel 7 viser, hvor stor en andel af a-dagpenge - og kontanthjælpsmodtagerne, der har fået en samtale eller et tilbud om aktivering rettidigt, dvs. til tiden. Det fremgår også af tabellen, hvordan rettidigheden for jobsamtalerne og afgivelsen af aktiveringstilbud har udviklet sig. Formålet med tabellen er at vise, om lovens minimumskrav til kontakt og aktivering opfyldes, eller om der er behov for at forbedre indsatsen. Tabel 7. Rettidighed i kontaktforløbet og aktiveringsindsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Horserød Rettidighed 2007, andel i pct. Ændring , pct. -point Jobsamtaler 81,9 3,2 A-dagpenge 82,5 2,1 Kontanthjælp 74,2 7,4 Første tilbud 83,5 8,3 A-dagpenge 89,7 8,8 Kontanthjælp 58,5 4,3 Gentagne tilbud 82,1-2,4 A-dagpenge 86,3-2,6 Kontanthjælp 61,2 3,7 Anm.: Rettidigheden er opgjort som andelen af forløb, hvor der rettidigt afholdes en samtale/afgives et tilbud i overensstemmelse med minimumskravene til kontaktforløb og aktivering i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kontanthjælp inkluderer starthjælp og omfatter kun personer i match 1-3. Det skal bemærkes, at rettighederne for jobsamtalerne først er opgjort fra og med Det skyldes, at registreringsmulighederne for jobsamtaler blev indført med det digitale registreringsværktøj (DRV) i oktober Da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har adgang til data om kontant- og starthjælpsmodtagere, der måtte være fritaget for kontakt som følge af fx sygdom, barsel mv., er rettidighedsmålingerne ikke korrigeret herfor. Tal fra Jobindsats.dk viser, at rettidigheden i Horserød på dagpengeområdet ligger 4-10 procentpoint over jobcentre med samme rammevilkår. Tilsvarende ligger rettidigheden for jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere mere end 10 procentpoint over jobcentre med samme rammevilkår, mens første og gentagne aktiveringstilbud, der gives til tiden, ligger en smule over. Rettidigheden er i det hele taget høj og er steget fra 2006 til Eneste undtagelse er gentagne aktiveringstilbud for dagpengemodtagere, som er faldet med 2,6 pct. Indsatsen skal ske til tiden, og der er fra centralt hold fastlagt et forventet niveau på 90 procent for dagpengemodtagere. Det betyder, at rettidigheden skal forbedres en smule. 15

16 På kontanthjælpsområdet er niveauet i forhold til sammenlignelige jobcentre højt, men der er plads til forbedringer på dette område. Vi forventer, at niveauet kan hæves yderligere i 2008, fordi det kraftige fald i ledigheden forventes at fortsætte i Horserød. Sagsbehandlerne har i gennemsnit fået færre sager, og de vil derfor have bedre tid til finde passende aktiveringstilbud i de lidt tungere sager for især kontanthjælpsmodtagere. 16

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted Resultatrevision 2008 Jobcenter Thisted Udarbejdet ultimo april 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Samlet sammenfatning af Resultatrevision 2008 Side 5 Scorecard Ministermål - Bemærkninger Side

Læs mere

rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Varde, Vejen Periode: 2007

rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Varde, Vejen Periode: 2007 Område: Næstved Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Varde, Vejen Periode: 2007 Resultatrevision Med strukturreformen på beskæftigelsesområdet styrkes fokus

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode: 2007

Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode: 2007 Område: Nordfyns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby- Taarbæk, Solrød Periode: 2007

Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby- Taarbæk, Solrød Periode: 2007 Område: Rudersdal Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby- Taarbæk, Solrød Periode: 2007 22. april 2008 Resultatrevision Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret

Læs mere

Resultatrevision Odder

Resultatrevision Odder 1 Område: Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør Periode: 2007 Resultatrevision Odder Høringsproces

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2007

Resultatrevision 2007 Resultatrevision 2007 1 Område: Thisted Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Næstved, Varde, Vejen Periode: 2007 Resultatrevision Med strukturreformen på beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultat- Revision 2007

Resultat- Revision 2007 Resultat- Revision 2007 1 Område: Hedensted Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår - Favrskov, Gribskov, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns og Tårnby/Dragør Periode: 2007 Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2007

Resultatrevision 2007 Resultatrevision 2007 Område: Syddjurs Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Sønderborg Periode:

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Notat. Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen

Notat. Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen Notat Arbejdsmarkedspolitisk Sekretariat Tolderlundsvej 3A, 1. sal 5000 Odense C Tlf. 6551 4965 Fax 6613 1590 E-mail JobcenterSAF@odense.dk Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen Dette

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GENTOFTE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere