Antal inviterede: 2557

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal inviterede: 2557"

Transkript

1 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77%

2 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL KAPITAL 6 SAMMENBINDENDE SOCIAL KAPITAL 7 BROBYGGENDE SOCIAL KAPITAL 7 FORBINDENDE SOCIAL KAPITAL 7 8 TILFREDSHED OG ENGAGEMENT 8 FORHOLD INTERNT I TEAM 9 FORHOLD MELLEM TEAMS 10 FORHOLD TIL NÆRMESTE LEDER 11 FORHOLD TIL LEDELSEN 12 INDFLYDELSE 13 LÆRING OG UDVIKLING 14 KRAV I ARBEJDET 15 KRÆNKENDE ADFÆRD SOM DU HAR OPLEVET 16 SYGEFRAVÆR 20 BILAG 21 FRITEKSTER 21 2

3 OM DENNE RAPPORT BRUG OG FORSTÅ DIN RAPPORT RIGTIGT METODE Datagrundlaget for denne rapport er indsamlet af analyseinstituttet interresearch a s via invitationer. Hver mailinvitation indeholdt et unikt link og respondenter, der endnu ikke havde svaret er rykket tre gange i dataindsamlingsperioden. Dataindsamlingen er lavet i defgo.net. PERIODE SPØRGERAMMEN RAPPORTENS DELE DASHBOARD Data er indsamlet i perioden fra d. - 2 april Spørgerammen er delvist bygget op omkring NFA's nyeste model for social kapital og behandler således de forskellige typer af social kapital: - Samlende social kapital inden for enheden - Brobyggende social kapital imellem enhederne - Forbindende social kapital - Mellem ansatte og nærmeste leder - Mellem ansatte og øverste ledelse Herudover undersøges også klassiske trivsels/psykisk APV-temaer, så som krav i arbejdet, udviklingsmuligheder mm. samt naturligvis medarbejdernes overordnede trivsel og engagement. Denne rapport er bygget op af følgende dele: - Dashboard - Medarbejdernes trivsel og engagement - Den sociale kapital i enheden - Trivselstemaer - Bilag På næste side præsenteres en række nøgletal samlet i et "Dashboard", der kan hjælpe dig med at få et overblik over trivslen og den sociale kapital i enheden. 3

4 OM DENNE RAPPORT BRUG OG FORSTÅ DIN RAPPORT RIGTIGT TOLKNING AF RESULTATER Langt de fleste spørgsmål i denne undersøgelse er besvaret på en skala fra 1-5. Uanset spørgsmålets formulering vil et gennemsnit altid være beregnet således, at resultatet kan tolkes efter reglen: Jo højere, jo bedre. "Ved ikke" indgå ikke i beregningerne. Spørgsmål, hvis gennemsnit er vendt om er markeret med *. Almindeligvis kan man antage at følgende gør sig gældende: - Resultater på 40 og under er uacceptable - Resultater mellem 41 og 60 bør forbedres - Resultater mellem 61 og 80 er gode - Resultater mellem 81 og 100 er helt i top. Det kommer dog an på de enkelte spørgsmåls formuleringer og indhold. BILAG Rapportens bilag består af fritekster. SPØRGSMÅL Har du spørgsmål eller kommentarer til denne rapport kan du kontakte din projektleder hos Interresearch A/S. 4

5 DASHBOARD DIT OVERBLIK SVARPROCENT 77% 1964 ud af Ringe Acceptablet Godt Helt i top MedarbejderTrivselsIndeks På tværs af alle undersøgelsens spørgsmål, der er besvaret på en skala, kan der beregnes et nøgletal et medarbejdertrivselsindeks (MTI). Dette nøgletal giver en samlet og enkelt indikation af medarbejdernes trivsel og engagement. SOCIAL KAPITAL INDEX # # SKI TILFREDSHED OG ENGAGEMENT FORHOLD INTERNT I TEAM FORHOLD MELLEM TEAMS FORHOLD TIL NÆRMESTE LEDER FORHOLD TIL LEDELSEN INDFLYDELSE LÆRING OG UDVIKLING KRAV I ARBEJDET Sammenbindende Social Kapital Brobyggende Social Kapital Forbindende Social Kapital TEMAOVERSIGT Her præsenteres et overordnet nøgletal for den sociale kapital i enheden samt nøgletal for hver af de tre typer af social kapital, der er målt i denne undersøgelse. Læs mere på s KRÆNKENDE ADFÆRD SOM DU HAR OPLEVET TOP 3: Mobning [Antal:56] 82 Seksuel chikane [Antal:4] 82 Psykisk vold [Antal:189] 81 Fysisk vold [Antal:196] BUND 3: Grøn: Ingen har svaret, at de har oplevet krænkende adfærd. Rød: En eller flere har svaret, at de har oplevet krænkende adfærd. Se nærmere under temaet krænkende adfærd. TOP OG BUND 3 Jeg synes, at de opgaver jeg løser er meningsfulde Jeg har tillid til mit team/afdelingens evne til at gøre arbejdet godt I vores team/afdeling har vi en kultur, hvor vi hjælper hinanden Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid du har til rådighed til at løse dem? Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Jeg skal gøre ting i mit arbejde, som jeg synes, burde gøres anderledes 5

6 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN SOCIAL KAPITAL Begrebet Social kapital er kommet i fokus på flere og flere danske arbejdspladser de seneste år. I modsætning til tidligere, hvor man hovedsageligt har beskæftiget sig med det psykosociale arbejdsmiljø ud fra en individorienteret tilgang, kan social kapital defineres som en egenskab ved hele arbejdspladsen - dvs. der er ikke tale om en egenskab ved den enkeltes job eller den enkelte medarbejder. I stedet dækker social kapital over en egenskab ved hele arbejdspladsen, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver. Social kapital bygger på de tre områder Samlende, Brobyggende og Forbindende. Høj social kapital kræver, at organisationens medlemmer (dvs. både medarbejdere og ledere) evner at samarbejde, samt at samarbejdet er baseret på et højt niveau af gensidig tillid og retfærdighed. Høj social kapital i en organisation medvirker til høj kvalitet, mere effektivitet, engagerede og innovative medarbejdere, lavere medarbejderomsætning samt færre problemer med stress og sygefravær - både nu og i fremtiden. I figurerne på denne og næste side er den sociale kapital for underenheden beregnet. Først som et samlet mål for social kapital, et såkaldt Social Kapital Indeks (SKI), som opsummerer spørgsmålene om social kapital i ét indekstal, gående fra er således det højest opnåelige. Under SKI'et findes de enkelte indekstal for de tre typer af social kapital, Samlende, Brobyggende og Forbindende social kapital for enheden. SOCIAL KAPITAL INDEKS

7 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN SAMMENBINDENDE SOCIAL KAPITAL BROBYGGENDE SOCIAL KAPITAL FORBINDENDE SOCIAL KAPITAL

8 TILFREDSHED OG ENGAGEMENT Medarbejdernes trivsel giver et overordnet indtryk af, hvordan medarbejderne har det, når de går på arbejde. Ikke hvorfor, kun i hvor høj grad enhedens medarbejderne trives. Alle fem nedenstående spørgsmål giver på, hver deres måde, et øjebliksbillede af medarbejdernes trivsel. Både hvordan medarbejderne ser deres nuværende situation og hvordan de forventer, at deres arbejdsliv vil udvikle sig. Det er vigtigt, at medarbejderne oplever en høj grad af trivsel, da det er en forudsætning for at være motiveret og engageret i deres arbejde. 2.1 Jeg er tilfreds med mit job som helhed, alt taget i betragtning 2.2 Jeg synes, at de opgaver jeg løser er meningsfulde lav grad høj grad 5 Ved ikke Ringsted Kommune, 2019 Basis 2.1 Jeg er tilfreds med mit job som helhed, alt taget i betragtning 1% 2% 16% 46% 35% 0% Jeg synes, at de opgaver jeg løser er meningsfulde 1% 1% 12% 43% 43% 0%

9 FORHOLD INTERNT I TEAM Dette tema dækker den Samlende Sociale Kapital. Lederen kan ikke nødvendigvis have overblik over alle detaljer, derfor er det nødvendigt, at medarbejderne kan lede sig selv, gruppen og arbejdsopgaverne. Dette kræver stærke relationer, da medarbejderne er afhængige af hinandens kompetencer og af at kunne koordinere arbejdet sammen. De stærke relationer opstår, når gruppen har en fælles forståelse for arbejdsopgaverne, føler et sammenhold og som gruppe har fælles selvtillid og ligeværd. Det er disse parametre, der spørges ind til her og som tilsammen udgør den Samlende sociale kapital. Den høje Samlende sociale kapital opnås ved: Forventningsafstemning, afklaring af roller og opgaver, videndeling, hjælp og støtte til hinanden samt fokusere på kvalitet, læring og succeser. 4.1 I vores team/afdeling har vi en kultur, hvor vi hjælper hinanden 4.2 I vores team/afdeling er vi enige om, hvad der er det vigtigste i vores arbejdsopgaver 4.3 Jeg har tillid til mit team/afdelingens evne til at gøre arbejdet godt 4.4 Der er en følelse af sammenhold og samhørighed i mit team/afdeling lav grad høj grad 5 Ved ikke Ringsted Kommune, 2019 Basis 4.1 I vores team/afdeling har vi en kultur, hvor vi hjælper hinanden 1% 2% 15% 38% 44% 1% I vores team/afdeling er vi enige om, hvad der er det vigtigste i vores arbejdsopgaver 1% 3% 26% 44% 24% 3% Jeg har tillid til mit team/afdelingens evne til at gøre arbejdet godt 0% 1% 11% 43% 43% 2% Der er en følelse af sammenhold og samhørighed i mit team/afdeling 1% 3% 20% 38% 36% 2%

10 FORHOLD MELLEM TEAMS Den Brobyggende sociale kapital handler om relationerne mellem grupper. Det handler om, at grupperne har en fælles forståelse af de opgaver, der skal løses, er enige om hvordan, hvornår og hvor meget man interagerer med andre grupper og hvordan man hjælper andre grupper. Grupperne bør også forstå andre gruppers bidrag til at løse den fælles opgave. Sidst men ikke mindst er det også centralt, at der er tillid mellem grupperne - både mellem de enkelte medarbejdere og til andre gruppers evner til at løse deres del af opgaven. I arbejdet med den Brobyggende sociale kapital bør fokus være på at udvikle fælles normer, forventningsafstemning, forståelse for opgaver og kompetencer i de enkelte grupper, fælles mål på tværs af grupper, identifikation med andre grupper, anerkendelse og respekt for andre gruppers bidrag til den fælles opgave. 6.1 Vores team og andre teams/afdelinger anerkender hinandens bidrag til at løse arbejdsopgaverne 6.2 Vi er enige om de vigtigste mål med arbejdet på tværs af afdelingerne i organisationen 6.3 Andre faggrupper giver os den information, som vi har brug for, for at vi kan klare vores arbejdsopgaver 6.4 Vi oplever at andre faggrupper har forståelse for vores arbejde Vores team og andre teams/afdelinger anerkender hinandens bidrag til at løse arbejdsopgaverne 6.2 Vi er enige om de vigtigste mål med arbejdet på tværs af afdelingerne i organisationen 6.3 Andre faggrupper giver os den information, som vi har brug for, for at vi kan klare vores arbejdsopgaver lav grad høj grad 5 Ved ikke Basis Ringsted Kommune, % 4% 29% 47% 15% 5% % 4% 33% 43% 12% 7% % 6% 40% 38% 9% 6% Vi oplever at andre faggrupper har forståelse for vores arbejde 1% 7% 36% 40% 10% 6%

11 FORHOLD TIL NÆRMESTE LEDER Relationen med den nærmeste leder udgør den ene del af den Forbindende sociale kapital. For at skabe en stærk Forbindende social kapital skal medarbejderne i gruppen og lederen udvise gensidig respekt, tillid og anerkendelse. Medarbejderne skal støtte op om deres leder, ligesom denne også skal støtte op om medarbejderne. Lederen skal høre og tage hensyn til medarbejderne, når der træffes beslutninger. Det er desuden essentielt, at gruppen og lederen har en fælles forståelse af opgaver og mål. 7.1 Min nærmeste leder lytter til vores behov og synspunkter, inden han eller hun træffer beslutninger 7.2 Min nærmeste leder bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen 7.3 Min nærmeste leder har forståelse for det arbejde, vi udfører 7.4 Teamets/afdelingens forhold til vores nærmeste leder er præget af gensidig respekt og anerkendelse Min nærmeste leder lytter til vores behov og synspunkter, inden han eller hun træffer beslutninger lav grad høj grad 5 Ved ikke Basis Ringsted Kommune, % 4% 22% 41% 29% 3% Min nærmeste leder bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen 2% 5% 24% 37% 29% 3% Min nærmeste leder har forståelse for det arbejde, vi udfører 1% 3% 16% 39% 39% 2% Teamets/afdelingens forhold til vores nærmeste leder er præget af gensidig respekt og anerkendelse 2% 3% 18% 41% 34% 3%

12 FORHOLD TIL LEDELSEN Dette tema udgør den sidste del af den Forbindende sociale kapital. Den overordnede ledelse er sjældent i direkte kontakt med medarbejderne, men har alligevel betydning for medarbejdernes hverdag og trivsel. Mere specifikt har de betydning for om medarbejderne føler tilknytning til arbejdspladsen og at alle medarbejdere har samme opfattelse af arbejdsopgaver og de mål, der arbejdes henimod. Det stærke samarbejde med den øverste ledelse opstår, når organiseringen af arbejdet understøtter samarbejdet mellem medarbejderne og den øverste ledelse, når der er mulighed for åben og ærlig dialog og medarbejderne holdes orienterede om vigtige ting og inddrages i væsentlige ændringer. 8.1 Jeg oplever, at medarbejderne (og/eller LMU) bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen 8.2 Jeg oplever, at der er en fælles forståelse mellem ledelsen og medarbejderne om, hvordan vi skal udføre opgaverne Jeg oplever, at medarbejderne (og/eller LMU) bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen 8.2 Jeg oplever, at der er en fælles forståelse mellem ledelsen og medarbejderne om, hvordan vi skal udføre opgaverne lav grad høj grad 5 Ved ikke Basis Ringsted Kommune, % 7% 34% 35% 13% 9% % 6% 34% 41% 13% 3%

13 INDFLYDELSE Indflydelse er vigtig for at imødegå de krav, som medarbejderen møder i sit arbejde, både fra ledere, brugere og fra medarbejderen selv. Indflydelse kan tage mange former, og forskellige typer af job giver forskellige muligheder for at give medarbejderen indflydelse på deres egen hverdag. Indflydelse handler til dels om selvbestemmelse i det daglige arbejde, men også om at få de rigtige informationer. 9.1 Jeg har en passende indflydelse på, hvilke arbejdsopgaver jeg løser 9.2 Jeg skal gøre ting i mit arbejde, som jeg synes, burde gøres anderledes* 9.3 Jeg skal udføre arbejdsopgaver, som jeg synes, er unødvendige* 9.4 Jeg bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen 9.5 Jeg giver min mening til kende ved drøftelser i teamet lav grad høj grad 5 Ved ikke Ringsted Kommune, 2019 Basis 9.1 Jeg har en passende indflydelse på, hvilke arbejdsopgaver jeg løser 1% 4% 23% 49% 22% 1% Jeg skal gøre ting i mit arbejde, som jeg synes, burde gøres anderledes* 15% 36% 33% 10% 4% 3% Jeg skal udføre arbejdsopgaver, som jeg synes, er unødvendige* 27% 40% 21% 7% 2% 3% Jeg bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen 0% 1% 11% 53% 33% 2% Jeg giver min mening til kende ved drøftelser i teamet 0% 2% 15% 45% 37% 1% * Negativt formuleret udsagn. Gennemsnittet er vendt. 13

14 LÆRING OG UDVIKLING Udviklingsmuligheder er vigtige. Uden dem kan der opstå stress, passivitet (i modsætning til motivation) og mistrivsel. Sammen med indflydelse skal udviklingsmulighederne gøre medarbejderne i stand til at møde kravene i deres arbejde Min viden og mine evner bruges godt i mit arbejde 11.2 Jeg har de kompetencer, der skal til for at udføre mit arbejde godt 11.3 Jeg har mulighed for at udvikle mig (eksempelvis via nye arbejdsopgaver, uddannelse, øget ansvar osv.) lav grad høj grad 5 Ved ikke Ringsted Kommune, 2019 Basis 11.1 Min viden og mine evner bruges godt i mit arbejde 0% 2% 16% 53% 28% 0% Jeg har de kompetencer, der skal til for at udføre mit arbejde godt 0% 1% 16% 54% 28% 0% Jeg har mulighed for at udvikle mig (eksempelvis via nye arbejdsopgaver, uddannelse, øget ansvar osv.) 3% 8% 26% 38% 21% 3%

15 KRAV I ARBEJDET Der skal være balance mellem på den ene side medarbejderens viden, erfaring og værdier og på den anden side arbejdsopgaven og de krav der stilles til den. Denne balance er nødvendig for at medarbejderen trives. Dette tema fokuserer på de krav medarbejderen bliver mødt af. Krav kan have forskellige karakterer. Det kan handle om mængden af opgaver, der skal nås, men også om den kvalitet som opgaven skal udføres med. Nedenstående spørgsmål kredser primært om førstnævnte, men behandler også indirekte krav om hvordan opgaven skal udføres (Sammenhæng mellem opgaver og tid og modsatrettede krav).husk, at krav altid skal ses i sammenhæng med indflydelse og udviklingsmuligheder, da det er denne treenighed, der skal være i balance Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid du har til rådighed til at løse dem? 12.2 Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer?* 12.3 Jeg får ofte uventede arbejdsopgaver, der sætter mig under et uhensigtsmæssigt tidspres* Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid du har til rådighed til at løse dem? lav grad høj grad 5 Ved ikke Basis Ringsted Kommune, % 14% 42% 32% 6% 1% Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer?* 15% 32% 31% 13% 7% 3% Jeg får ofte uventede arbejdsopgaver, der sætter mig under et uhensigtsmæssigt tidspres* 18% 37% 30% 10% 3% 2% * Negativt formuleret udsagn. Gennemsnittet er vendt. 15

16 KRÆNKENDE ADFÆRD SOM DU HAR OPLEVET 15. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning i forbindelse med dit arbejde? [Procent] [Antal] 2%1% 16. Fra hvem var du udsat for mobning: 93% 2% % 20% 40% Ja, dagligt Ja, ugentligt 60% 80% 100% Ja, månedligt Ja, af og til Ja, har været mobbet men mobningen finder ikke længere sted Nej Ønsker ikke at svare Kollegaer [Antal:44] 79% Kollega fra andet team/afdeling/arbejdssted [Antal:10] 18% Min leder [Antal:6] 11% En anden leder [Antal:5] 9% Medarbejdere (hvis du er leder) [Antal:0] OBS - Vises kun ved mindst 5 besvarelser 0% 20% 40% 60% 80% 100% [Basis:56] 16

17 KRÆNKENDE ADFÆRD SOM DU HAR OPLEVET 18. Har du inden for de sidste 12 måneder være udsat for seksuel chikane? [Procent] [Antal] 1% 99% % 20% 40% Ja, dagligt Ja, ugentligt 60% 80% 100% Ja, månedligt Ja, af og til Ja, har været udsat for seksuel chikane, men det finder ikke sted længere Nej Ønsker ikke at svare 19. Fra hvem har du været udsat for seksuel chikane? Kollegaer [Antal: ] Kollega fra andet team/afdeling/arbejdssted [Antal: ] Min leder [Antal: ] En anden leder [Antal: ] Medarbejdere (hvis du er leder) [Antal: ] OBS - Vises kun ved mindst 5 besvarelser 0% 20% 40% 60% 80% 100% [Basis:4] 17

18 KRÆNKENDE ADFÆRD SOM DU HAR OPLEVET 21. Hvor ofte har du inden for de sidste 12 måneder være udsat for psykisk vold? [Procent] [Antal] 1% 1% 2% 6% 3% 86% 1% Ja, dagligt 0% 20% 40% 60% 80% Ja, ugentligt Nej 100% Ja, månedligt Ja, af og til Ja, har været udsat for vold, psykisk men vold, volden men finder den psykiske ikke længere vold finder sted ikke længere Nej sted Ønsker ikke at svare 22. Fra hvem har du oplevet psykisk vold? Borgere, du direkte hjælper i dit arbejde [Antal:154] 81% Pårørende til borgere, du hjælper i dit arbejde [Antal:33] 17% Borgere, der ikke er fast tilknyttet dit arbejdssted og det arbejde du udfører [Antal:4] 2% Leverandører eller samarbejdspartnere [Antal:8] 4% Ansatte i Ringsted Kommune [Antal:16] 8% OBS - Vises kun ved mindst 5 besvarelser Andre [Antal:6] 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% [Basis:189] 18

19 KRÆNKENDE ADFÆRD SOM DU HAR OPLEVET 24. Hvor ofte har du inden for de sidste 12 måneder være udsat for fysisk vold? [Procent] [Antal] 1% 1% 3% 6% 4% 86% % 20% 40% 60% 80% 100% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Ja, har været udsat for vold, men volden finder ikke længere sted Nej Ønsker ikke at svare 25. Fra hvem har du været udsat for fysisk vold? Borgere, du direkte hjælper i dit arbejde [Antal:196] 100% Pårørende til borgere, du hjælper i dit arbejde [Antal:0] Borgere, der ikke er fast tilknyttet dit arbejdssted og det arbejde du udfører [Antal:1] 1% Leverandører eller samarbejdspartnere [Antal:0] Ansatte i Ringsted Kommune [Antal:0] Andre [Antal:0] OBS - Vises kun ved mindst 5 besvarelser 0% 20% 40% 60% 80% 100% [Basis:196] 19

20 SYGEFRAVÆR 27. Har du inden for det sidste år haft sygefravær som skyldes forhold i arbejdet? [Basis:1948] 13% 83% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke 28. Hvad er årsagen/-erne til dit fravær: Stor arbejdsmængde 44% Tidspres 33% Manglende støtte Høje følelsesmæssige krav i arbejdet 24% 23% Mobning 4% Seksuel chikane Psykisk vold Fysisk vold 10% 8% Uklare eller modstridende krav i arbejdet 20% Manglende indflydelse på eget arbejde Ønsker ikke at svare 9% 11% OBS - Vises kun ved mindst 5 besvarelser Andet: 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% [Basis:257] 20

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Total. Totalrapport December Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Total. Totalrapport December Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Kunstakadamiet Total Totalrapport December 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 182 120 66% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 6 OVERORDNET TRIVSEL 6 DET FAGLIGE STUDIEMILJØ

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune Campus Køge - 10. klasse O m r å d erapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 12 12 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune T o t a l rapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 3949 3260 83% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 6

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68%

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83%

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100%

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84%

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90%

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93%

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80%

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% APV 2017 Total Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9 KRÆNKENDE

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82%

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune beelser: 2.030 Svarprocent: 8 OVERORDNEDE RESULTATER 01 Figuren herunder viser det gennemsnitlige resultat for de forskellige temaer i målingen. Hvert tema består af flere enkeltspørgsmål, der vises senere

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0%

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Albertslund Kommune Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: 16-01-2017 04:58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Social kapital - samlet resultat Social kapital drejer sig om, hvordan I samarbejder

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Antal besvarelser: 1.250 TRIVSELSUNDERSØGELSE Svarprocent: 83% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen for fremgår af flere forskellige rapporter: dels den

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Hele Haderslev Kommune Antal besvarelser: 2.928 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Svarprocent: 81% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 2013 for Haderslev Kommune

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

MTU 2014 Svarprocent: 71%

MTU 2014 Svarprocent: 71% Antal besvarelser: 1.829 Svarprocent: 71% FORORD 01 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 83% (15/18) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger

Læs mere

Trivselsrapport for Vejle Kommune

Trivselsrapport for Vejle Kommune Trivselsrapport for Vejle Kommune Kære Anita Morthensen Du sidder nu med den samlede trivselsrapport for Vejle Kommune. Her følger en kort læsevejledning til opbygningen af rapporten. Direktionen og HovedMED

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere