PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011."

Transkript

1 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Dokumentation og Evaluering Det pædagogiske læringsmiljø. Overordnet mål: Et positivt og udviklende læringsmiljø med trygge og glade bø rn, der har lyst til udfordringer med hinanden og med nærværende voksne, der er fagligt bevidste om deres egen betydning for børnenes udvikling og børnemiljø. Vi vil et positivt læringsmiljø med tætte relationer mellem børn og voksne, hvor børnene har medindflydelse ved leg og aktivitet indenfor de rammer som er gældende. Vi vil et anerkendende læringsmiljø med faglighed og engagement, hvor der skabes rum til fordybelse, hvor børnene er medvirkende til egen læring. Vi vil støtte, vejlede og udfordre børnene, anerkende deres interesser og se deres spor. Foruden de planlagte aktiviteter kan vi gribe nuet og være meddeltager i det, der lige optager børnene. Vi skal arbejde bevidst med, at vi er rollemodeller. Vi vil have fokus på vores ageren, og hvordan vi taler til børnene, og hvilken tone vi bruger. Rollemodeller der er værd at spejle sig i, med et sprog og en omgangstone, der er værd at efterligne. Vi skal reflektere over, hvordan vi agerer i dagligdagen, både ved vores adfærd og hvordan vi udtrykker os. Vi skal vise forståelse, være imødekommende og have empati. Pædagogisk læreplan for de seks læringstemaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING for aldersgruppen 0,5år til 2år. Overordnet mål: Barnet skal udvikle sig til en hel og alsidig person. Barnet anerkendes for den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring og udvikling, og anerkender og involverer sig i dets engagementer. Børnene skal føle sig værdsat i et fællesskab og kunne fungere og være deltagende i en mindre gruppe. Børnene skal opleve, at de selv kan og har medbestemmelse i dagligdagen. Vi vil se, at børnene efterhånden ved, at de hører til i en gruppe. Vi vil se børn, der har troen på egen kunnen, børn der er selvhjulpne. Vi vil se børn, der har lyst og mod på, selv at ville øse mad op, hælde af kanden og tage tøj af og på. Børn der er med til at rydde op. Vi vil se børn, der udtrykker behov og ønsker. Vi tilknytter kontakt pædagoger til de enkelte børn. Vi inviterer børnene ind i sociale fællesskaber. Vi vil guide børnene gennem dagligdagen med dialog, vejledning og støtte i forhold til gøremål, aktiviteter og adfærd. Vi skal være vedholdende, når vi arbejder med hjælp til selvhjælp ved spisning, påklædning og andre praktiske gøremål.

2 Vi vil anerkende og støtte børnene i at forholde sig til deres egne og andres følelser, så deres selvværd udvikles.. Vi vil se børn, der føler sig trygge og forstået. Vi vil se børn, der griner sammen, og børn der prøver at trøste andre børn. Vi sætter ord på de følelser, som børnene udtrykker. Vi hjælper børnene med at lytte til hinanden, og hjælper med at sætte ord på ved konflikter og løsning af disse. Barnets alsidige personlige udvikling for aldersgruppen 3år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal udvikle sig til en hel og alsidig person. Barnet anerkendes for den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring og udvikling, og anerkender og involverer sig i dets engagementer. Børnene skal føle sig værdsat i et fællesskab og kunne fungere og være deltagende i en større gruppe. Vi vil se, at børnene ved, at de hører til i en aldersgruppe. Vi vil se, at børnene tør tage initiativer og udtrykke dig i deres gruppe og andre større fællesskaber. Vi tilknytter en kontakt pædagog til de enkelte børn, og børnene har base i en aldersgruppe. Grupperne er sammen ved bestemte aktiviteter. Vi inviterer børnene ind i sociale fællesskaber. Vi vejleder, handler og støtter børnene i, at de selv løser konflikter. Børnene skal opleve, at de selv kan og har medbestemmelse i dagligdagen. Vi ser børn, der selv klarer påklædning og spisning. Børn der kan rydde op efter sig selv og hjælpe hinanden med det. Vi vil se børn, der udtrykker behov og ønsker. Vi ser børn, der har lyst til at bestemme selv og samtidig kan acceptere at indordne sig i fællesskabet. Vi vil vedvarende guide børnene gennem dagligdagen med dialog, vejledning og støtte i forhold til gøremål, aktiviteter og adfærd. Vi arbejder med hjælp til selvhjælp ved spisning, påklædning, oprydning og løsning af konflikter. Vi vil anerkende og støtte børnene i at forholde sig til deres egne og andres følelser. Vi vil høre, at børnene sætter ord på deres følelser. Vi vil se børn, der griner sammen. Vi vil opleve at børnene udviser empati over for andre. Vi vil se, at børnene verbalt løser konflikter. Vi sætter ord på de følelser, som børnene udtrykker. Vi hjælper børnene med at lytte til hinanden, og hjælper med at sætte ord på ved konflikter og løsning af disse.

3 Sociale kompetencer for aldersgruppen 0,5år til 2år. Overordnet mål: Barnet skal udvikle social kompetence. Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår tre komponenter empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder. Vi vil at børnene oplever tryghed, anerkendelse og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. udvikle venskaber og sociale kompetencer. Vi vil lære børnene, at de har et medansvar for at fællesskabet i hverdagen Vi vil lære børnene at have respekt og tolerance over for andre. Vi vil se børn, der viser glæde og interesse i samvær med andre børn og voksne. Vi vil se børn der søger hinanden. begynder at hjælpe og tage hensyn til hinanden. Vi vil se, at børnene efterhånden forstår, der er regler, der skal overholdes, når flere er sammen, ex. at vente på min tur. Vi vil give rum, tid og støtte til børnenes leg. Vi vil støtte og opmuntre børnene til leg med hinanden og deltage i fællesskaber. Vi vil give børnene muligheder for at deltage i små fællesskaber, hvor de samarbejder og løser opgaver sammen. Vi vil opmuntre børnene til at være med i dagligdagens gøremål og aktiviteter. Ved konflikt fyldte handlinger og adfærd, skal vi prøve at forstå børnenes gode grunde til handling, men det er ikke ensbetydende med, at vi vil/skal acceptere handlingen. Vi skal lære børnene i mange af dagens situationer at vente på min tur, at ex. tie stille når andre taler. Sociale kompetencer for aldersgruppen 3år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal udvikle social kompetence. Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår tre komponenter empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder. Vi vil at børnene oplever tryghed, anerkendelse og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. udvikle venskaber og sociale kompetencer. Vi vil se børn, der viser empati og rummelighed. Vi vil se, at børnene udvikler venskaber og alle børn har mindst en legekammerat. Vi vil se at børnene leger i grupper. Vi vil give rum og accept af børnenes valgte legegrupper. En stor del af dagen, giver vi børnene mulighed for selv at vælge samvær. Vi støtter børnene i at danne venskaber og til at deltage i fællesskaber. Vi giver børnene muligheder for at lege sammen, samarbejde og løse opgaver sammen. Vi vil opmuntre børnene til at være aktive i fællesskabet, at de lærer at samarbejde med andre børn og voksne og er med i demokratiske beslutningsprocesser. Vi Vi vil høre børn, der giver udtryk for deres meninger. Vi vil opleve børn, der vil være med i beslutninger, hvor de også kan acceptere et nej. Vi vil opleve, at Vi vil inddrage og støtte børnene til at være aktive deltagere, hvor hver især bidrager med noget godt og vigtigt til fællesskabet. Vi vil sætte ord på

4 vil se, at børnene efterhånden forstår, der er regler, der skal overholdes, når flere er sammen, og der er et fællesskab, der skal fungere i hverdagen. børnene hjælper og tager hensyn til hinanden. Vi vil se de ældste børn hjælpe de yngre, ex. med påklædningen. At vente på min tur uden at markere sig med verbale og fysiske afbrydelser, at gå i række, at rydde op, lade være med at slå. beslutninger og handlinger, så børnene oplever, at de har en betydning. Ex. beslutnings og samarbejdsproces ved skabelse af et fælles kunstværk, og medvirkende ved dagligdagens gøremål og aktiviteter. Vi vil lære børnene at have respekt og tolerance over for andre. Børnene skal lære at kommunikere og at aflæse. Børnene skal lære at håndtere konflikter. Vi vil se børn, der forhandler og siger til og fra. Vi hjælper og vejleder børnene med, at kunne sætte ord på sine egne følelser og at aflæse andres følelser. Vi har fokus på børnenes interne adfærd i gruppen. Sprog - for aldersgruppen 0,5år til 2år. Overordnet mål: Barnet skal udvikle sprog. Igennem talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog kan barnet udtrykke sine egne tanker og følelser, og blive i stand til at forstå andres. Barnet udvikler og fastholder sin identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. udvikle et nuanceret sprog. Vi vil se børn, der har lyst og motivation til at møde og opleve sproget. efterhånden mestrer og forstår flere ord og begreber. Vi vil se børn der lytter og reagerer. Vi vil høre børn, der snakker og spørger. Vi vil se, at børnene bruger mimik, krops og talesprog i legen, synger og udtrykker sig billedligt. Vi vil være bevidste om brug af sprog i hverdagen. Vi vil sætte ord på handlinger og tale med børnene. Vi vil hjælpe børnene med at sætte ord på egne handlinger og følelser. Vi vil arbejde med sansepåvirkninger ex. vandet er koldt, bamsen er blød. Vi vil læse, fortælle, lege med ord, rim og remser. Vi prioriterer legen, hvor sproget udvikles. Vi opmuntrer børnene til at møde sproget i sang, musik og billedkunst. interesse for bøger ved at læse og fortælle historier. Vi vil opleve børn, der viser interesse for historier og fortælling og selv kigger i bøger. Vi vil skabe rum og rammer til nærværende læsning og fortælling. Vi vil låne bøger på biblioteket, og lære børnene at passe på bøgerne, så de ikke ødelægges. Vi synger og læser i bøger enten med et enkelt barn eller for flere. Vi kan høre børn læse højt af en bog de kender. kommunikere med mimik, kropssprog og talesprog. snakker sammen. Vi vil opleve, at børnene begynder at lytte til hinanden og svare på hinandens spørgsmål. Vi vil indgå i samtaler med børnene, hvor der på skift tales og lyttes, stilles spørgsmål og gives svar.

5 kan forstå individuelle som kollektive, små beskeder. Sprog - for aldersgruppen 3år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal udvikle sprog. Igennem talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog kan barnet udtrykke sine egne tanker og følelser, og blive i stand til at forstå andres. Barnet udvikler og fastholder sin identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. udvikle et nuanceret sprog. interesse for bøger, ved at læse og fortælle historier. muligheder, så de får en begyndende opmærksomhed på sammenhængen mellem det talte, skrevne og læste sprog. kommunikere med mimik, kropssprog og talesprog. efterhånden mestrer og forstår et nuanceret og mangfoldigt sprog. Vi vil opleve, at børnene synger, bruger rim og remser, vrøvlevers og fortæller historier. Vi vil se at børnene udtrykker sig billedligt. Vi vil opleve børn, der efterspørger historie og fortælling. Vi vil se børn, der selv læser i bøger og bruger bøgerne med omtanke. Vi vil se nysgerrige børn, der er interesserede i tal og bogstaver. Vi vil se børn, der skriver kruseduller, som de kun selv kan læse. Vi vil opleve at børnene kan indgå i dialog. Vi vil opleve at børnene lytter til hinanden og svare på hinandens spørgsmål. Vi vil se børn, der kan vente på sin tur til at tale og fortælle. Vi vil opleve, at børnene kan forstå, individuelle som kollektive beskeder og informationer. Vi vil opleve, at børnene bruger det verbale sprog til kommunikation og konfliktløsning. Vi vil sætte ord på handlinger og indgå i dialog med børnene. Vi vil hjælpe børnene med at sætte ord på egne handlinger og følelser. Vi vil arbejde med sansepåvirkninger. Vi vil læse, fortælle, lege med ord, rim og remser og fortælle eventyr med brikspil. Vi prioriterer legen, hvor sproget udvikles. Vi opmuntrer børnene til at møde sproget i sang, musik og billedkunst. Vi vil skabe rum og rammer til nærværende læsning og fortælling. Vi vil låne bøger på biblioteket, og lære børnene at passe på bøgerne, så de ikke ødelægges. Vi vil læse bøgerne fra boglisten Børnenes bedste bøger Vi vil læse bøger og digte og skrive historier. Bogstaver, skrift og børnenes navne er synlige i mange sammenhænge, ex. på de udstillede tegninger. formidle og skabe kontakt. Vi vil indgå i samtaler med børnene, hvor der på skift tales og lyttes, stilles spørgsmål og gives svar, og at vi i fællesskabet planlægger fælles handlinger.

6 Krop og bevægelse - for aldersgruppen 0,5år til 2år. Overordnet mål: Barnet skal støttes i sin udvikling af krop og bevægelser. Barnet skal opleve glæde, accept og forståelse for sin krop, samt glæden ved at være i bevægelse og herigennem tilegne sig den fysiske, kulturelle og sociale verden. mulighed for at være aktive og vise glæde ved at være i bevægelse og møde motoriske udfordringer. Vi vil se børnene bruge deres krop og sanser, hvor de er nysgerrige, anstrenger sig og afprøver sig selv. Vi vil gå ture. Vi er indrettet inde som ude, så børnene kan møde kropslige udfordringer. Vi vil planlægge og arbejde med motoriske og musiske aktiviteter, der stimulerer kropslig udvikling, ex. sanglege og rytmik, og sansemotoriske aktiviteter i naturen. Vi vil se børn med en stabil balance, som kan udfolde sig kropsligt. Vi vil opleve børn, som nyder en tur på gyngen og selv tør prøve at gynge. Børn der både vil ligge og stå og drejer sig rundt til dans og rytmik. Børn der selv bevæger sig spontant ved ex. musik. Vi vil, at børnene træner sin balance på forskellige underlag på legepladsen. Indendørs vil vi motivere børnene til at bruge hængekøjen og babygynge, hvor vi samtidig vil synge. På legepladsen vil vi bruge gyngen, balancere på forskellige underlag, stå på balancevippen, og rulle ned ad den lille bakke. leve sundt i forhold til ernæring og hygiejne, og at mestre kroppen og blive selvhjulpne ved måltider, påklædning og personlig hygiejne. Vi vil opleve glade børn, der har lyst til maden og er aktive ved måltiderne. Vi vil se børn, der er motiverede for at blive selvhjulpne ved påklædning, og vi vil se aktive og meddeltagende børn ved pleje af den personlige hygiejne. Vi vil se børn, der er glade for at være ude. Igennem alle hverdagens gøremål er vi bevidste om at have fokus på kroppen. Vi vil støtte børnene, når de agerer og handler, så de lærer at styre og koordinere bevægelser, ex. ved spisning. Vi vil at børnene deltager aktivt i alle gøremål samt vi sætter ord på vores viden om sundhed, mad og hygiejne. Vi har en kostpolitik, og børnene får sunde måltider. Krop og bevægelse - for aldersgruppen 3år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal støttes i sin udvikling af krop og bevægelser. Barnet skal op leve glæde, accept og forståelse for sin krop, samt glæden ved at være i bevægelse og herigennem tilegne sig den fysiske, kulturelle og sociale verden. mulighed for at være aktive og vise glæde ved at være i bevægelse og møde motoriske udfordringer. Hvorved vi Vi vil se børnene bruge deres krop og sanser, hvor de er nysgerrige, anstrenger sig og afprøve sig selv, og opnå erfaringer i de Huset er indrettet inde som ude, så børnene kan møde kropslige udfordringer, dog begrænset af husets størrelse, så store

7 støtter børnene i, at de gennem deres sanser udforsker og til egner sig den fysiske, sociale og kulturelle verden. respektive bevægelsesmiljøer. børnegruppers omfangsrige kropslige udfoldelse og voldsomme lege foregår på legepladsen. Vi vil arbejde med motoriske og musiske aktiviteter, der stimulerer sanselig og kropslig udvikling, ex. brug af krop og redskaber i naturen. udvikle deres krop og bevægelser, samt deres kropsbevidsthed, herunder respekt for egen og andres kropslighed. Vi vil se børn, der har lyst til fysiske aktiviteter, ex. gå tur. Vi vil se børn, der er selvhjulpne ved spisning, påklædning og toiletbesøg. Vi vil opleve børn, der kender deres krop og får en forståelse for dens reaktioner, ex. bliver trætte og sultne. Vi vil opleve børn, der har respekt for egen og andres krop. Vi vil se børn, der kan sætte grænser for kropslig nærhed, og respektere andres grænser. Igennem alle hverdagens daglige gøremål og aktiviteter, er vi bevidste om at der er fokus på kroppen. Vi vil hjælpe og vejlede og sætte ord på handlinger og adfærd. Lærer børnene at sætte grænser for kropslig nærhed og at respektere andres grænser. leve sundt i forhold til ernæring og hygiejne. Vi vil opleve børn, der kender forskel på sund og usund mad. Børn der ved, at kroppen har brug for god næring og motion. Vi vil se børn der ved, det har en betydning, hvordan de passer på sig selv og husker hygiejneregler. Vi vil, at børnene deltager aktivt i alle gøremål omkring personlig pleje, samt vi sætter ord på vores viden om sundhed, mad og hygiejne. Vi vil, at børnene får frisk luft hver dag og får mulighed for motion og grov motoriske bevægelser Vi vil se børn, der er ude hver dag og viser glæde ved brug af kroppens bevægelser, uanset vind og vejr. I den daglige organisering vil vi prioritere brug af legepladsen. Alle børn er ude hver dag i mindst en time. Naturen og naturfænomener - for aldersgruppen 0,5år til 2år. Overordnet mål: Barnet skal udvikle respekt for og en interesse og viden om natur og miljø. Barnet skal gennem naturoplevelser tilegne sig erfaringer med og forståelse for naturen. Vi vil bruge legepladsen som pædagogisk natur rum. Børnene skal opleve legepladsen som rum for leg, fantasi og aktiviteter. Vil se børn, der oplever legepladsen, som et trygt sted. Vi vil se børn, der leger med sand, vand og mudder. Vi vil se børn, der er glade for at være ude. Vi vil hjælpe og vejlede børnene, så de lærer legepladsen og dens muligheder at kende. naturoplevelser, som overrasker og stimulerer Vi vil se børn, der nysgerrigt undersøger og lærer naturen at Vi vil vise børnene, at det er okay at blive beskidt på hænderne. Vi

8 deres nysgerrighed. kende med direkte sanseoplevelser. vil eksperimentere sammen med børnene, kaste visne blade op i luften, hoppe i vandpytten m.m. Vi vil bruge alle sanserne, lugte en regnvejrsdag, mærke på mos, se på himlen og gå en tur i nærområdet. Naturen og naturfænomener - for aldersgruppen 3 år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal udvikle respekt for og en interesse og viden om natur og miljø. Barnet skal gennem naturoplevelser tilegne sig erfaringer med og forståelse for naturen. Vi vil bruge legepladsen som pædagogisk uderum. Børnene skal opleve legepladsen som rum for leg, fantasi og aktiviteter. Børnene skal dagligt have mulighed for leg og oplevelser på legepladsen. Vi vil se børn, der udforsker og er nysgerrige overfor de muligheder legepladsen tilbyder på de forskellige årstider. Vi vil vise børnene legepladsens muligheder gennem planlagte aktiviteter som gravehjørne, bålplads, urtehave og vand leg. Vi vil lave årstidsbestemte aktiviteter og vise glæde ved ude livet uanset årstid. naturoplevelser, som overrasker og stimulerer deres nysgerrighed. Vi vil se børn, der har kendskab til de fire elementer, ild, vand, jord og luft. Vi vil se børn, som eksperimenterer, afprøver og fortæller. Vi vil bevidst bruge de fire elementer i planlagte aktiviteter. Vi vil fortælle om naturens mystik. Vi vil bruge nærområdet og stranden. indsigt i naturens forandring gennem årstiderne, ex. træerne i knop til bladene falder af træet. Vi vil se børn, der oplever og får en forståelse af årets gang. Vi ser børn, der har kendskab til de fire årstider og deres rækkefølge, og kender til sol, måne og stjerner. Vi vil tage på tur i nærområdet og til stranden på forskellige årstider og se naturens forandringer. Vi vil bemærke lys og mørke, at vejret skifter. Vi vil bruge naturen i nærmiljøet, og tage til stranden og give børnene erfaringer og viden om naturens fænomener og materialer. udviser nysgerrighed og interesse og opnår førstehåndskendskab til den flora og fauna der er, hvor vi færdes. Vi vil se børn, der kan kategorisere og systematisere natur oplevelser. Vi vil se børn, der leger, skaber og eksperimenterer med naturens materialer. Vi vil opleve børn, der ved, det ikke er acceptabelt at knække grene, hive blade af træer, pille ben af edderkopper m.m. Vi vil være opmærksomme på naturen omkring os, vi vil bruge og undersøge den. I samvær og dialog bliver myrerne i græsset studerede, billerne under stenen osv. Igennem viden og erfaringer vil vi lære børnene at udvise respekt og værne om naturen. Vi tager på den årlige bondegårdtur. Vi vil ved behov samarbejde med Naturskolen.

9 Kulturelle udtryksformer og værdier for aldersgruppen 0,5år til 2år. Overordnet mål: Barnet skal have oplevelses og udfoldelsesmuligheder, der stimulerer og styrker dets fantasi og kreativitet, samt tilegne sig kulturforståelse, sin egen som andres. Barnet skal præsenteres for og gøre brug af mangfoldige kulturelle udtryksformer. bruge og få kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer for deres tanker, fantasi og følelser. Vi vil præsentere børnene for forskellige materialer, redskaber og teknikker. Vi vil se børn, der bruger forskellige kunstneriske udtryksformer, visuelt, kropsligt og sprogligt. Vi vil se børn, der oplever glæden ved at skabe noget selv og i fællesskab med andre. Vi vil se og nyde udstillinger af børnenes kunst inde og ude. Vi vil se nysgerrige og eksperimenterende børn, der begynder at udvikle færdigheder og som bliver fortrolige med materialerne, ex. at holde på en pensel og komme maling på den. mulighed for skabende og sanselige aktiviteter, hvor børnene skal møde og afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle udtryksformer. Vi vil arbejde med sang, musik, rytmik, historie, fortælling og forskellige kreative materialer som ex. genbrugsmaterialer. Præsentationen af forskellige materialer, redskaber og teknikker er en naturlig proces ved ovenstående aktiviteter. indsigt i de danske kulturtraditioner. Vi vil se børn der fejrer de danske højtider, da de er en del af vores traditioner. Vi vil fastholde Børnegårdens egne kulturtraditioner. Vi planlægger aktiviteter og projekter i forbindelse med de enkelte kulturtraditioner. Børnene er altid aktivt medvirkende, samt forældrene er det ved nogen af aktiviteterne som ved ex. fastelavn og sommerfest. Kulturelle udtryksformer og værdier for aldersgruppen 3år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal have oplevelses og udfoldelsesmuligheder, der stimulerer og styrker dets fantasi og kreativitet, samt tilegne sig kulturforståelse, sin egen som andres. Barnet skal præsenteres for og gøre brug af mangfoldige kulturelle udtryksformer. bruge og få kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer, for deres tanker, fantasier og følelser. Vi vil se børn, der bruger forskellige kunstneriske udtryksformer, visuelt, kropsligt og sprogligt. Vi vil se børn, der spontant og naturligt synger, digter egne sange og /melodier og historier. Kigger i billedbøger, danser og bruger fagter, udtrykker sig billedligt gennem tegning, farver, mulighed for skabende og sanselige aktiviteter, hvor børnene skal møde og afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle udtryksformer. Vi vil arbejde med sang/ sanglege, musik, rytmik, historie, fortælling, billedkunst og formgivning, samt

10 collage samt bygger og konstruerer. Vi vil se børn, der oplever glæden ved at skabe noget selv og i fællesskab med andre. Vi vil fastholde at se og nyde udstillinger af børnenes kunst og udtryk inde som ude. eksperimentere med mangfoldige kreative materialer. Vi vil planlægge små og længerevarende projekter, hvor vi vil arbejde med forskellige kunstneriske udtryk omkring et tema for herved at sætte en æstetisk proces i gang. Vi vil præsentere børnene for forskellige materialer, teknikker og redskaber og forskellige indfaldsvinkler til at bruge dem. Børnene skal præsenteres for et bredt udbud af litteratur, sang, musik, teater, og kunst i årets løb. indsigt i de danske kulturtraditioner. Vi vil se nysgerrige og eksperimenterende børn, der udvikler selvstændighed, færdigheder og som bliver fortrolige med redskaber og materialer. Ex. at børnene udvikler egen metode/ teknik i arbejdet med collager, samt at børnene erfarer grundfarvernes blandingsmuligheder. Vi vil se, at børnene ved leg og aktiviteter bruger deres oplevelser og indtryk. Vi vil se børn der fejrer de danske højtider, da de er en del af vores traditioner. Vi vil fastholde Børnegårdens egne kulturtraditioner. Præsentationen af forskellige materialer, redskaber og teknikker er en naturlig proces ved ovenstående aktiviteter. Ex. vil vi lave collager med forskellige materialer ex. garn, tråd, tegninger, foto, avispapir 0.s.v. Vi vil minimum en gang årligt bruge byens kulturelle tilbud, museum og Sognegården. Juleforestilling i Ishøj Teater vil vi også nyde. Vi vil bruge det lokale bibliotek og læse og fortælle historier. Vi tager i Ølsemagle Kirke lige inden jul. Vi planlægger aktiviteter og projekter i forbindelse med de enkelte kulturtraditioner, hvor børnene altid er aktivt medvirkende, samt forældrene er det ved nogen af aktiviteterne som ved ex. fastelavn, sommerfest og lanternefest.

11 DOKUMENTATION Overordnet mål: Vi vil gennem forskellige former for dokumentation synliggøre de pædagogiske læreprocesser og børnenes aktiviteter og hverdag. Vores mål og aktiviteter er synlige og begrundede i forhold til børnenes læreprocesser. Vi vil dagligt dokumentere og synliggøre de pædagogiske processer overfor forældrene. Vi vil bruge vores dokumentation, når vi planlægger og evaluerer. Vi vil dokumentere, hvordan de planlagte aktiviteter er forløbet, samt ofte også spontant opståede forløb. Vi udarbejder virksomhedsplan med læreplaner, der er et synligt dokument for årets planlægning og et internt arbejdsredskab. Virksomhedsplanen er synlig for alle internt og eksternt. Vi synliggør på informationstavlen fortællinger, foto og udstiller børnenes værker. Endvidere synliggøres vores ugentlige aktivitets og strukturplan og vi udarbejder projektbeskrivelser. EVALUERING Overordnet mål: Vi vil gennem evalueringen reflektere over de opstillede mål for børns læring, som danner udgangspunkt for revurdering af mål, resultatkrav og handleplaner. Vi vil kontinuerligt efter endte forløb, korte som længerevarende, evaluere den pædagogiske praksis og proces. Vi vil nogle gange årligt og især efter arbejdet med projekter høre børnenes evaluering. Vi vil opleve, at vi får sat ord på praksis og læreproces. Vi vil opleve, at udviklingen af mål og proces bliver forsat meningsfulde. Vi vil evaluere, om resultatkravene opfyldes. Vi vil høre og se børnenes udtryk. Vi vil en evaluering i børneperspektiv. Vi vil evaluere den pædagogiske kvalitet i forhold til læringsmiljøet og læreplanen. Vi vil gøre op, om vi gjorde og opnåede det, vi ville, eller om der skete en anden udvikling end forventet. Vi vil reflektere, undre os, spørge ind til, hvad der sker m.m. Vi vil bruge vores dokumentation til evaluering. Kontaktpædagogen vælger form og materiale, som børnenes kan bruge til deres udtryk.

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere