Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019"

Transkript

1 Vejledning om Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019

2 Indhold 1. Generel information om puljen Puljens baggrund og formål Hvem kan få tilskud? Rammen for tilskud Vilkår for tilskud Tidsplan Udarbejdelse af budget Tilskudsberettigede udgifter Administration af tilskud og afrapportering Udbetaling af tilskud Afrapporteringskrav Statusredegørelse Regnskab Uforbrugte midler Har du spørgsmål?

3 1. Generel information om puljen 1.1. Puljens baggrund og formål Som led i Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse ( ) blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at indføre et generelt krav om, at offentligt udbudte arbejdsmarkedsuddannelser skal afsluttes med en prøve med henblik på at styrke overførbarheden, kvaliteten og validiteten i voksen- og efteruddannelsestilbuddene. Til udvikling af prøver i AMU i perioden er der i årene afsat i alt 46,3 mio. kr. (2018-niveau) fordelt med 21,6 mio. kr. i 2018, 13,0 mio. kr. i 2019, 8,7 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i Midlerne udmøntes årligt forudsat, at de opretholdes på de enkelte års finanslove. Nærværende vejledning vedrører midlerne, som er afsat i Det fremgår af trepartsaftalen, at prøverne skal knyttes op på den enkelte uddannelses tilrettelæggelsesform og indhold. Prøverne skal være centralt stillede af efteruddannelsesudvalgene, som får til opgave at stå for udvikling af prøver i samarbejde med relevante myndigheder og uddannelsesinstitutioner. Parterne har derudover til opgave at være garanter for, at afprøvningen anerkendes på arbejdsmarkedet inden for de jobområder og jobfunktioner, som arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod. Den enkelte uddannelsesinstitution skal derimod sikre, at der tilbydes prøver. Der skal udvikles prøver til arbejdsmarkedsuddannelser med aktivitet svarende til mindst 0,5 årselev det seneste år. Efteruddannelsesudvalgene skal sikre, at der inden udgangen af 2019, er udviklet prøver til alle eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser (under hensyntagen til de nævnte rammer i afsnit 1.3 Rammen for tilskud), samt alle nye arbejdsmarkedsuddannelser i udvalgets uddannelsesportefølje samt og dertilhørende delmål. Midler afsat i puljen er forudsat anvendt til at finansiere efteruddannelsesudvalgenes arbejde med udvikling af prøver omfattet af trepartsaftalen, herunder også udvikling af prøver til delmål samt følgeaktiviteter i forbindelse med dette. Derudover skal midlerne finansiere udvalgenes arbejde med at informere institutionerne om de udviklede prøver, herunder beskrivelse af prøvernes indhold, så prøverne kan gennemføres korrekt, og beskrivelse af tiltag, som sandsynliggør, at institutionerne kan holde prøverne ukendte for deltagerne indtil selve prøveafholdelsen. Ansvarsfordelingen mellem efteruddannelsesudvalg og uddannelsesinstitutioner i forhold til udviklingsopgaven afføder en række krav til og rammer for efteruddannelsesudvalgenes arbejde med udvikling af prøver, jf. Bekendtgørelse nr af 27. december 2018 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Efteruddannelsesudvalgene skal bl.a. sikre: At prøverne tilpasses det, der skal læres: Prøver kan derfor være opdelt i flere dele, være gruppebaserede eller individuelle, bestå af såvel praktiske som teoretiske dele og være mundtlige som skriftlige, herunder digitale. At digitale prøver beskrives i et systemneutralt format. 3

4 At der er fastsat klare krav til bedømmelse og beståelse. At institutionerne kan afvikle prøven i et enkelt format og inden for arbejdsmarkedsuddannelsens fastsatte varighed. At såvel udvikling som løbende kvalitetssikring af prøverne sker i dialog med institutionerne. Udvalgene opfordres til at inddrage institutionerne ved pilottests inden prøverne tages i brug, og institutionerne har pligt til løbende at kontakte efteruddannelsesudvalg, såfremt erfaringer viser, at en prøve ikke er udviklet hensigtsmæssigt, hvorefter efteruddannelsesudvalget vurderer prøvens hensigtsmæssighed. I 2019 er der afsat 13,1 mio. kr. til efteruddannelsesudvalgenes arbejde med udvikling af prøver. Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle mellem udvalgene, jf. afsnit 1.3. Rammen for tilskud. Udvalgene får tildelt et grundtilskud samt et aktivitetsbestemt tilskud afhængig af, hvor mange arbejdsmarkedskurser udvalgene hver især har ansvar for, der ligger på eller over aktivitetsgrænsen på 0,5 årselev. Puljen i 2019 har ligesom i 2018 fokus på udvikling af prøver til både eksisterende og nye arbejdsmarkedsuddannelser. Puljen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) Hvem kan få tilskud? Tilsagn om tilskud gives til efteruddannelsesudvalg på AMU-området efter en fordelingsmodel beskrevet i næstfølgende afsnit Rammen for tilskud Midler til fordeling i puljens anden runde i 2019 udgør i alt 13,1 mio. kr. Udgiften afholdes på finanslovens Udvikling af prøver på AMU. Tilskuddet til det enkelte efteruddannelsesudvalg udregnes efter en objektiv fordelingsnøgle. 10 pct. af midlerne fordeles som et grundtilskud. De resterende midler fordeles på baggrund af antallet af arbejdsmarkedsuddannelser i hvert efteruddannelsesudvalgs uddannelsesportefølje. Her medtages alene arbejdsmarkedsuddannelser med en samlet aktivitet på mindst 0,5 årselev eller derover i perioden 2. kvartal 2017 til og med 1. kvartal Certifikatuddannelser er fratrukket, da de ikke er omfattet af prøvekravet. 4

5 Tabel: Tilskud pr. udvalg inkl. et grundtilskud på 10 pct. af puljen. Efteruddannelsesudvalg Grundtilskud Forholdsmæssig andel Tilskud/ kr. Bygge-/Anlægsområdet og -Industri Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse IF & MI - Svejsning og fyringsteknik Industriens Fællesudvalg Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor- Kødbranchen Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Metalindustriens Uddannelsesudvalg Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet ServiceErhvervenes Efteruddannelsesudvalg Tekniske Installationer og Energi Transporterhvervets UddannelsesRåd Træets Efteruddannelser Hovedtotal Note: Certifikatuddannelser er udtaget, da eventuel udvikling af prøve hertil typisk er reguleret af anden myndighed Tilskud fra puljen skal anvendes til: 1. Udvikling af prøver, herunder beståelseskriterier mv., til alle eksisterende og nye arbejdsmarkedsuddannelser i udvalgets uddannelsesportefølje, herunder uddannelser i fælleskataloget, hvortil der ikke allerede er udviklet prøver. 2. Udvikling af prøver, herunder beståelseskriterier mv., til delmål, hvortil der ikke allerede er udviklet prøver. 3. Gennemgang af allerede eksisterende prøver til arbejdsmarkedsuddannelser med henblik på at sikre, at disse lever op til nuværende krav til prøver og test i AMU. 4. Formidling af prøvernes form, indhold og anvendelse til institutionerne. Dog undtages visse arbejdsmarkedsuddannelser fra kravet om udvikling af prøver under denne pulje, hvorfor der ikke ydes tilskud til følgende: Uddannelser med myndighedskrav, såvel myndighedscertifikatuddannelser som branchecertifikatuddannelser, hvor der afholdes prøver på andet grundlag, eller hvor spørgsmålet om prøver er reguleret af den kompetente myndighed, organisation el.lign. Disse er fritaget for prøver i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil udvalget har ansøgt om dispensation om fritagelse fra prøvekravet, jf. Bekendtgørelse nr af 27. december 2018 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Arbejdsmarkedsuddannelser med en aktivitet på under 0,5 årselever det seneste år er ikke omfattet af det generelle prøvekrav. Efteruddannelsesudvalgene vurderer behovet for prøver på disse arbejdsmarkedsuddannelser, og midlerne i puljen kan derfor benyttes til at udvikle prøver hertil. 5

6 1.4. Vilkår for tilskud Midlerne skal anvendes inden for puljens formål, herunder skal rammerne for prøvernes form, indhold og anvendelse ske i overensstemmelse med beskrivelserne i Bekendtgørelse nr af 27. december 2018 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Da alle eksisterende og nye arbejdsmarkedsuddannelser, der er omfattet af reglerne for prøver, skal udbydes med prøver fra 1. januar 2020, skal efteruddannelsesudvalgene sikre: At udvikling af mindst 40 pct. af prøverne, inklusiv delmål, er afsluttet, og prøverne er indtastet i uddannelsesadministration.dk senest 15. juni Bemærk at udbetaling af 2. og 3. rate for 2019 forudsætter opfyldelse af kravet. At udvikling af prøver til alle eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser under hensyntagen til de nævnte rammer i afsnit 1.3 Rammen for tilskud, samt alle nye arbejdsmarkedsuddannelser i udvalgets uddannelsesportefølje og dertilhørende delmål er afsluttet, og prøverne er indtastet i uddannelsesadministration.dk seneste 30. november Tilsagn om tilskud gives med forudsætning om, at efteruddannelsesudvalg udarbejder et budget, der bl.a. skal indeholde en liste med nummer og navn på de arbejdsmarkedsuddannelser, som der forventes udviklet prøver til i 2019, jf. afsnit 2. Udarbejdelse af budget Tidsplan Fremsendelse af budget: Senest 28. februar Godkendelse af budget: 15. marts Projektperiode: Fra tilsagnstidspunkt til 31. december Frist for indtastning af mindst 40 pct. af prøver (inkl. prøver til delmål) i uddannelsesadministration.dk: 15. juni Status på udvikling af prøver (afsluttet/påbegyndt mv.): 15. juni 2019 Frist for indtastning af alle prøver i uddannelsesadministration.dk: 30. november Godkendelse af prøver: Ultimo december Slutafrapportering jf. afsnit Regnskab: Senest 31. marts Udarbejdelse af budget Efteruddannelsesudvalg skal bruge styrelsens Budget- og regnskabsskema: Pulje til udvikling af prøver på AMU 2019 ved udarbejdelsen af budgettet. Skemaet vedlægges bevillingsbrevet og kan desuden findes i puljeoversigten på puljeudmeldingssiden på uvm.dk/puljer. Budgettet skal indeholde: Angivelse af de arbejdsmarkedsuddannelser, som udvalget påbegyndte men ikke afsluttede udvikling af prøver til i 2018, herunder angivelse af hvornår prøven påtænkes afsluttet i 2019, dvs. færdigudviklet, kvalitetssikret og indtastet i uddannelsesadministration.dk, samt de forventede samlede udgifter hertil. 6

7 Angivelse af de arbejdsmarkedsuddannelser, som udvalget vil påbegynde og afslutte udvikling af prøver til i 2019, herunder hvornår prøven påtænkes afsluttet i 2019, dvs. færdigudviklet, kvalitetssikret og indtastet i uddannelsesadministration.dk, samt de forventede udgifter hertil. Angivelse af, hvorvidt den pågældende prøve med fordel vil kunne afvikles digitalt, dvs. vil kunne indgå i et integreret prøvesystem, hvor både kursistens prøveafvikling og underviserens bedømmelse foregår digitalt. Det skal bemærkes, at der ikke kan ansøges om tilskud til udvikling af digitale prøvesystemer indenfor denne budgetramme. Udvalgets angivelse i budgetskemaet vil indgå i en afklaring af mulighederne for eventuelt særskilt finansiering eller andre former for understøttelse heraf. Angivelse af de følgeaktiviteter i forbindelse med udvikling af prøver, som udvalget vil afholde i 2019, herunder angivelse af forventede udgifter hertil. Angivelse af aktiviteter som led i informationsopgaven til institutionerne, herunder angivelse af forventede udgifter hertil. Angivelse af forventede udgifter til revision. Minimumskravene til opstilling af budgettet er: De forventede udgifter skal være direkte relateret til efteruddannelsesudvalgs arbejde med udvikling og formidling af prøver til AMU. Tilskudsbeløbet for 2019 samt den del af tilsagnsbeløbet for 2018, som ikke er omfattet af regnskabet for 2018, og som derfor forventes overført til 2019, skal være angivet i Tabel 1. Finansiering af projektet. Udgifter til udvikling af prøver i arbejdsmarkedsuddannelser i Tabel 2: o Udgiftsposter i projektet skal angives med det femcifrede nummer på den arbejdsmarkedsuddannelse, hvortil der skal udvikles prøver. Hver enkelt arbejdsmarkedsuddannelse med dertilhørende prøve skal angives separat i skemaet. o De arbejdsmarkedsuddannelser, som udvalget påbegyndte men ikke afsluttede udvikling af prøver til i 2018, dvs. som havde status påbegyndt i statusredegørelsen vedrørende tilskud i 2018, skal placeres under overskriften Udvikling af prøver påbegyndt Øvrige arbejdsmarkedsuddannelser skal placeres under overskriften Udvikling af prøver påbegyndes i o Der skal angives status for udvikling af hver prøve pr. 31. december 2018 (kolonne D) og forventet tidspunkt for, hvornår prøven påtænkes afsluttet i 2019 (kolonne E), dvs. færdigudviklet, kvalitetssikret og indtastet i uddannelsesadministration.dk. Status og afslutningstidspunktet skal angives kun en gang, hvis der er knyttet flere udgiftslinjer til en prøve. o Det skal angives ud fra den enkelte arbejdsmarkedsuddannelse, hvorvidt den dertilhørende prøve med fordel helt eller delvist kan afvikles og bedømmes i et digitalt prøvesystem (kolonne F). Skal kun angives én gang, hvis der er knyttet flere udgiftslinjer til en prøve. o Udgiftsposter i projektet skal udfyldes med angivelse af forventede antal timer (kolonne G) og sats pr. time (kolonne H), undtaget dog driftsudgifter til møder, revision mv., hvor udgiften kan angives med alene i alt i kr. (kolonne I). Summen af de forventede udgifter skal svare til summen af de forventede finansieringsposter (balance). 7

8 Læs også nedenstående information om tilskudsberettigede udgifter. Efteruddannelsesudvalg skal udvise sparsommelighed ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af budgettet Tilskudsberettigede udgifter Puljens midler dækker dokumenterede udgifter til aflønning af: konsulenter og undervisningspersonale på uddannelsesinstitutionerne, der indgår i udviklingsarbejdet. Puljens midler dækker desuden udgifter til understøttende aktiviteter, møder, konferencer mv., herunder forplejning, transport og rejser efter statens regler og revision. Ved budgettering af udgifter til løn forudsættes det, at lønniveauet så vidt muligt tager afsæt i relevante overenskomster for de involverede personalegrupper. Ved frikøb af undervisningspersonale på uddannelsesinstitutioner forudsættes de timelønssatser anvendt, som fremgår af Undervisningsministeriets oversigt over timelønssatser for det år, hvor tilskuddet bliver givet. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time og medtages i regnskabet med den takst, som var gældende på bevillingsbrevets datering. I 2019 er timelønsatsen 368 kr. For udvikling af prøver, der er påbegyndt i 2018, gælder timelønsatsen på 364 kr. Der kan endvidere gives godkendelse til, at medarbejderne i efteruddannelsesudvalgenes egne sekretariater, udviklingsafdelinger el.lign. kan stå helt eller delvist for udvikling af test og prøver. Dette skal angives i budgettet ved manglende afkrydsning i kolonne Køb af tjenesteydelser i skabelonen. Ønsket om godkendelse skal være begrundet i feltet Dispensation til at medarbejdere fra efteruddannelsesudvalget kan deltage i udviklingsarbejdet. Den fastsatte timelønsats på 368 kr. for udvikling af prøver, der påbegyndes i 2019, og 364 kr. udvikling af prøver, der er påbegyndt i 2018, gælder også for medarbejdere i efteruddannelsesudvalgets sekretariat, som deltager i udviklingsopgaven. Budgettering af udgifter til rejse og transport skal ske efter statens gældende rejseregler. Kilometergodtgørelse ydes efter statens laveste takst. Dog kan den høje takst anvendes, hvis der i forvejen mellem den involverede medarbejder og arbejdsgiveren foreligger en skriftlig kørselsbemyndigelse om anvendelse af den høje takst ved varetagelse af opgaver, der vil indgå i projektet. Kilometer-godtgørelsen bliver reguleret en gang om året og kan findes på Der anvendes således den takst i regnskabet, der er gældende på kørselstidspunktet. 3. Administration af tilskud og afrapportering 3.1. Udbetaling af tilskud Udbetaling af tilskud vil ske i rater jævnt fordelt over projektperioden. Første rate, som udgør 25 pct. af 2019-tilskuddet, udbetales efter godkendelse af det fremsendte budget. Udbetaling af 2. og 3. rate af tilskuddet forudsætter, at udvalget indsender en statusredegørelse, som dokumenterer, at mindst 40 pct. af prøverne har status afsluttet. Sidste rate, som udgør 25 pct. af tilskudsbeløbet, udbetales, når den afsluttende afrapportering er fremsendt og gennemgået uden bemærkninger, jf. afsnit 3.2. Afrapporteringskrav. Tilskuddet udbetales til den NemKonto, der er knyttet til tilskudsmodtagers CVR-nummer. 8

9 3.2. Afrapporteringskrav Efteruddannelsesudvalg skal ved afslutning af projektperioden sende afrapportering om anvendelsen af tilskuddet til styrelsen i form af et regnskab 31. marts Rapporteringen for tilskud udgør de oplysninger, der afleveres til styrelsen i det godkendte budget- og regnskabsskema, jf. afsnit 2. Udarbejdelse af budget Statusredegørelse Efteruddannelsesudvalg skal orientere styrelsen om status for udvikling af prøver til arbejdsmarkedsuddannelser samt antallet af delmål med færdigudviklede prøver pr. 15. juni Redegørelsen sker gennem Udviklingsaktiviteter i Tabel 2: Udgiftsposter i projektet i godkendte budget- og regnskabsskema: Under Status (kolonne J) for hver arbejdsmarkedsuddannelse angives, hvorvidt udviklingsopgaven er afsluttet, påbegyndt, ej påbegyndt eller om uddannelsen i mellemtiden er nedlagt. En prøve markeres med status afsluttet, hvis den er blevet kvalitetssikret af udvalget og er indtastet i uddannelsesadministration.dk senest 15. juni En prøve markeres med status nedlagt, hvis uddannelsen er blevet nedlagt i perioden frem til 15. juni Er den nedlagte uddannelse erstattet af en ny uddannelse, medtages uddannelsen nederst på listen over uddannelser i budget- og regnskabsskemaet, og status for uddannelsen angives. Forventet tidspunkt for afslutning af en prøve under Status pr. 31/ (kolonne E) skal opdateres, hvis der er sket ændringer i forhold til det godkendte budget. Ændringen skal tydeliggøres ved farvemarkering. Under Delmål (kolonne K) angives antal af delmål, hvortil der er udviklet prøver i Eventuelle bemærkninger i denne sammenhæng skal fremgå af feltet Bemærkninger til regnskab i budget- og regnskabsskemaet Regnskab Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 18 af 8. januar 2019 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. (puljebekendtgørelsen). Regnskaberne skal kunne sammenholdes med det godkendte budget. Eventuelle afvigelser skal angives og forklares. Ved aflæggelsen af regnskabet skal styrelsens budget- og regnskabsskema anvendes. Der godkendes ikke andre formater for regnskabet. Efteruddannelsesudvalg skal benytte samme budget- og regnskabsskema, som blev godkendt af styrelsen, jf. afsnit 2. Udarbejdelse af budget. Ved regnskabsaflæggelsen skal oplysninger vedrørende Status (kolonne J) og Delmål (kolonne K) være opdateret. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med reglerne i puljebekendtgørelsen. 9

10 3.3. Uforbrugte midler Der vil ikke være mulighed for at overføre uforbrugte midler fra 2019 til Eventuelle uforbrugte midler, som er blevet udbetalt til udvalget, skal tilbagebetales til styrelsen. 4. Har du spørgsmål? Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, kan du rette henvendelse til: Malene Vangdrup, tlf , 10

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018 Vejledning om Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem kan få tilskud?... 4 1.3. Rammen for tilskud...

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen)

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2018/19 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Parat til læring og undervisning

Parat til læring og undervisning Vejledning om puljen Parat til læring og undervisning (målrettet grønlændere) 1. runde Ansøgningsfrist: 16. november 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og

Læs mere

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Vejledning om Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Ansøgningsfrist: Tirsdag den 4. december 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Pulje til opsøgende arbejde 2018

Pulje til opsøgende arbejde 2018 Vejledning om Pulje til opsøgende arbejde 2018 Ansøgningsfrist: 5. april 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem kan ansøge?... 4 1.3.

Læs mere

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Vejledning om Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Ansøgningsfrist: 14. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund

Læs mere

Pulje til opsøgende arbejde 2019

Pulje til opsøgende arbejde 2019 Vejledning om Pulje til opsøgende arbejde 2019 Ansøgningsfrist: 15. januar 2019 kl. 12.00 (Forlænget til 21. februar 2019 kl. 12.00) Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund

Læs mere

Foreløbige forventninger til test og prøver i AMU

Foreløbige forventninger til test og prøver i AMU Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Foreløbige forventninger til test og prøver i AMU Med henblik på at styrke kvaliteten, validiteten og overførbarheden

Læs mere

Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019

Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019 Vejledning om Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019 Tilmeldingsfrist: 12. juni 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om programmet... 3 1.1. Programmets baggrund, formål og indhold...

Læs mere

Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx

Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx Vejledning om Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx Ansøgningsfrist: 8. juni 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund, formål og indhold...

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Vejledning om pulje til. Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen

Vejledning om pulje til. Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen Vejledning om pulje til Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen December 2017 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Hvem kan deltage?... 4 1.3. Rammen for tilskud...

Læs mere

Vejledning om. forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag

Vejledning om. forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag Vejledning om forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag Tilmeldingsfrist: Løbende, dog senest 1. maj 2019 Indhold 1. Generel information om forsøgsrammen...

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

PRØVER I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE SAMT REVISION AF UDDANNELSERNE Webinar den 11. december

PRØVER I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE SAMT REVISION AF UDDANNELSERNE Webinar den 11. december PRØVER I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE SAMT REVISION AF UDDANNELSERNE Webinar den 11. december 2018 1 Program for webinaret Trepartsaftalen Status på revision af AMU inden for Industriens Fællesudvalg Undervisningsministeriets

Læs mere

Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen

Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen Vejledning om pulje til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen Ansøgningsfrist: 12. december 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem

Læs mere

Pulje til styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser 2018/2019

Pulje til styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser 2018/2019 Vejledning om Pulje til styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser 2018/2019 Ansøgningsfrist: 29. maj 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om forsøgsprojektet...

Læs mere

Pulje til inklusion 2017

Pulje til inklusion 2017 Vejledning om Pulje til inklusion 2017 Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. marts 2017, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens formål... 3 1.2. Hvem kan søge?... 4

Læs mere

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2019

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2019 Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2019 Anmodningsfrist: Tirsdag den 11. december 2018, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om driftslignende

Læs mere

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund.

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 11-08-2016 Skemaet

Læs mere

Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2018

Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2018 Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2018 Ansøgningsfrist: 29. august 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål...

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2018

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2018 Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2018 Anmodningsfrist: Tirsdag den 5. december 2017, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om driftslignende

Læs mere

Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019

Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019 Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019 Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

FAQ til efteruddannelsesudvalgene

FAQ til efteruddannelsesudvalgene FAQ til efteruddannelsesudvalgene Delmål Hvad er et delmål? Et delmål er en del af en arbejdsmarkedsuddannelse, der er godkendt til særskilt udbud. Hvordan er processen for oprettelse og godkendelse af

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon: 72 21 88 00 Fax: 33 69 05 48 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Dato 01. sep. 2017 Denne

Læs mere

SKABELON 1. BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA: Projekttilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

SKABELON 1. BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA: Projekttilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling SKABELON 1. BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA: Projekttilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Pulje Ansøger/ tilskudsmodtager Projekttitel Kontaktperson ÅBEN SKOLE Næstved Kommune kultur

Læs mere

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede.

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 25.12 2017 Instruks for regnskab vedr. puljen Job- og Uddannelsesgaranti i udsatte boligområder Denne

Læs mere

TUR administrativ konference 28. maj Nyt i AMU. v/ Maja Schiøth Dyrby, Kontor for Voksen- og Efteruddannelser.

TUR administrativ konference 28. maj Nyt i AMU. v/ Maja Schiøth Dyrby, Kontor for Voksen- og Efteruddannelser. TUR administrativ konference 28. maj 2019 Nyt i AMU v/ Maja Schiøth Dyrby, Kontor for Voksen- og Efteruddannelser Side 1 Indhold Ny regler i AMU-bekendtgørelsen med fokus på: 1. Fleksibilitet 2. Arkiv

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer: 139666

Læs mere

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 16. marts 2017 Instruks for regnskab vedr. tilskud til fremme af veterantogskørsel Denne instruks for

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Januar 2018 Betingelser for tilskudsmodtager Gælder kun for tilskud, der er omfattet af bekendtgørelse om regnskab og revision fra januar 2014. NB! Gælder ikke

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger BEK nr 174 af 05/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j. nr. 1800133 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé Assens. Tilskud fra puljen til inklusion maj 2017 Sags nr.:

Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé Assens. Tilskud fra puljen til inklusion maj 2017 Sags nr.: Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé 5 5610 Assens Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf: 3392 5000 Fax:3392 5567 www.uvm.dk Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Assens Kommune har fremsendt en

Læs mere

Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle 2 2620 Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Albertslund Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer:

Læs mere

EL: Kvartalsstatistik amu

EL: Kvartalsstatistik amu EL: Kvartalsstatistik amu kvartal 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/8 201 På dette tidspunkt er data opdateret til og med kvartal

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev)

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev) Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev) Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf: 3392 5000 Fax:3392 5567

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Forår 2019 Efterskoleforeningen administrerer på vegne af Undervisningsministeriet en årlig pulje til forsøgsog udviklingsarbejde

Læs mere

Vvs: Kvartalsstatistik amu

Vvs: Kvartalsstatistik amu Vvs: Kvartalsstatistik amu 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/8 201 På dette tidspunkt er data opdateret til og med 201 Indhold 1

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Vejledningsmateriale 8. december 2015 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020

Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020 Vejledning om spredningsfase for satspuljeprojekt: Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020 Tilmeldingsfrist: Mandag den 20. maj 2019, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om forsøget...

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Samlet ansøgningsmateriale 24. januar 2014 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Puljen til forbedring af den

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

Vejledning til skabelon: Prøvebeskrivelse til prøver i AMU

Vejledning til skabelon: Prøvebeskrivelse til prøver i AMU Vejledning til skabelon: Prøvebeskrivelse til prøver i AMU Denne vejledning hjælper dig til at udfylde en skabelon til beskrivelse af prøver i AMU. Skabelonen skal anvendes af dig, der på vegne af Industriens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Vejledning til skabelon: Prøvebeskrivelse til prøver i AMU

Vejledning til skabelon: Prøvebeskrivelse til prøver i AMU Vejledning til skabelon: Prøvebeskrivelse til prøver i AMU Denne vejledning hjælper dig til at udfylde en skabelon til beskrivelse af prøver i AMU. Skabelonen skal anvendes af dig, der på vegne af Industriens

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Som led i finanslovsaftalen for 2012 er der afsat i alt 100 mio. kr. i perioden til styrket indsats for unge med hjerneskade

Som led i finanslovsaftalen for 2012 er der afsat i alt 100 mio. kr. i perioden til styrket indsats for unge med hjerneskade Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade i perioden 2012-2015. I. Indledning Som led

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning til ansøgning:

Vejledning til ansøgning: Vejledning til ansøgning: Puljen for bedre mad til ældre i eget hjem Ansøgningsfrist: d. 1. juni 2017 kl.12.00 Ansøgningsskema sendes udfyldt og underskrevet til Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr Soderup Bylav Mette Dinesen C/O Jens Ulrik Funch Tadrevej 33 4340 Tølløse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 31-03-2014 Pulje

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning 1. marts 2012.

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning 1. marts 2012. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede Puljen 2012-2015 I. Indledning

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Instruks for regnskab vedr. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 22. september 2014 Instruks for regnskab vedr. Cykelparkering i Pulje til

Læs mere

Tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedr. puljen Løft af Ældreområdet FL

Tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedr. puljen Løft af Ældreområdet FL Varde Kommune Erik Buhl Nielsen Bytoften 2 6800 Varde Tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedr. puljen Løft af Ældreområdet FL 15.75.05.10 Ansøgningen om støtte

Læs mere

Tabel A: Vvs-branchens efteruddannelsesaktivitet - 4. kvartal 2011

Tabel A: Vvs-branchens efteruddannelsesaktivitet - 4. kvartal 2011 Tabel A: Vvs-branchens efteruddannelsesaktivitet - 4. kvartal 2011 kursister 1. kvartal 1.504 1.180 1.530 1.380 1.360 1.981 2.733 1.898 2. kvartal 870 938 1.001 1.031 1.418 1.804 1.933 1.124 3. kvartal

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AMU-PRØVER

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AMU-PRØVER SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AMU-PRØVER Spørgsmål og svar til AMU-prøver Rammerne for beskrivelse og afholdelse af prøver er fastsat i AMU-loven og AMUbekendtgørelsen. Reglerne er uddybet og forklaret i institutionsvejledningen.

Læs mere

Foreløbig vejledning til. ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020

Foreløbig vejledning til. ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020 Foreløbig vejledning til ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020 Ansøgningsfrist Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Ansøgningspuljens formål og målgruppe... 2 3

Læs mere

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Vejledningsmateriale 31. august 2017 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik 4

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. oktober 2017, kl

Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. oktober 2017, kl Vejledning til puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2018 Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. oktober 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Vejledning om. Pulje til kompetenceudvikling af lærere og ledere i FGU 2019

Vejledning om. Pulje til kompetenceudvikling af lærere og ledere i FGU 2019 Vejledning om Pulje til kompetenceudvikling af lærere og ledere i FGU 2019 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Ramme for tilskud... 3 1.3. Valg af leverandør

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere