Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2018) 397 final 2018/0220 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (EØS-relevant tekst) DA DA

2 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET Forslagets begrundelse og formål BEGRUNDELSE Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette betyder, at medmindre der ved en ratificeret udtrædelsesaftale fastsættes en anden dato, vil al primær og afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019 ("udtrædelsesdatoen"). Det Forenede Kongerige vil derefter være et tredjeland. Med forbehold af eventuelle overgangsordninger i en eventuel udtrædelsesaftale vil EU's retlige rammer for typegodkendelse for en række produkter ikke længere finde anvendelse på Det Forenede Kongerige med virkning fra anvendelsesdatoen, herunder: direktiv 2007/46/EF om typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer (erstattes af en forordning, som finder anvendelse fra den 1. september 2020) forordning (EU) nr. 168/2013 om typegodkendelse af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler forordning (EU) nr. 167/2013 om typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer og forordning (EU) 2016/1628 om typegodkendelse af motorer til brug i mobile ikkevejgående maskiner. Dette betyder også, at den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige vil ophøre med at være en EU-typegodkendende myndighed og ikke længere vil kunne udøve nogen af de beføjelser og forpligtelser, der er fastsat i EU-lovgivningen for typegodkendende myndigheder. Fabrikanter, som tidligere har opnået godkendelse i Det Forenede Kongerige, vil således skulle opnå nye godkendelser fra de typegodkendende myndigheder i EU-27, herunder for produkter, der allerede fremstilles, for at sikre fortsat overholdelse af EUlovgivningen og opretholde adgangen til EU-markedet. Mens de retlige rammer for disse produkter fastsætter proceduremæssige krav, der harmoniserer meddelelsen af typegodkendelse i hele EU, gør visse beskyttelsesforanstaltninger det vanskeligt for de pågældende fabrikanter at træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af overholdelsen af lovgivning og forretningskontinuitet, når EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige. For eksempel kan fabrikanter i henhold til EU-typegodkendelsessystemet frit vælge den typegodkendende myndighed, som de vil indsende deres ansøgning om typegodkendelse til. Systemet tillader imidlertid ikke, at der skiftes myndighed efter meddelelse af godkendelse, ligesom en myndighed ikke kan ændre en godkendelse, der er udstedt af en anden myndighed. Ligeledes kræves det i typegodkendelseslovgivningen, at en typegodkendende myndighed kun accepterer prøvningsrapporter fra tekniske tjenester, som dens respektive medlemsstat på forhånd har udpeget og anmeldt til Kommissionen. Desuden er det et grundlæggende princip i typegodkendelsessystemet, at et produkt kun må godkendes efter de krav, der finder anvendelse på nye typer (i modsætning til nye køretøjer) på tidspunktet for meddelelse af godkendelsen. Endelig kan den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige, når DA 1 DA

3 denne er ophørt med at være en EU-typegodkendende myndighed, ikke længere sikre produktionens overensstemmelse og overensstemmelse efter ibrugtagning af produkter, der allerede er i omsætning. Der er også brug for en ansvarlig typegodkendende myndighed til at tilbagekalde produkter, som ikke er i overensstemmelse med de sikkerheds- og miljømæssige krav. Disse problemer skaber betydelig retsusikkerhed for fabrikanter med typegodkendelser fra Det Forenede Kongerige. Formålet med dette forslag er at tackle problemerne ved på meget målrettet vis at foretage en midlertidig ændring af de eksisterende regler for at tillade de berørte fabrikanter at opnå nye EU-27-godkendelser, som erstatter deres eksisterende produkter godkendt i Det Forenede Kongerige. Forslaget: tillader udtrykkeligt de berørte fabrikanter at ansøge en typegodkendende myndighed i EU-27 om nye godkendelser for eksisterende typer tillader, at prøvninger, der understøtter UK-typegodkendelserne, ikke behøver gentages, fordi den tekniske tjeneste ikke på forhånd var blevet udpeget og underrettet af en typegodkendende myndighed i EU-27. sikrer, at sådanne godkendelser kan meddeles, hvis kravene til sådanne køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er opfyldt for de pågældende nye typer indeholder tiltag, der skal hjælpe med at finde nye typegodkendende myndigheder for de produkter, der allerede er på markedet før udtrædelsen for at undgå en situation, hvor der ikke findes en myndighed, som er ansvarlig for at udføre overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning eller for en eventuel fremtidig tilbagekaldelse af produkter. Forslagets bestemmelser mindsker ikke kravene vedrørende de sikkerheds- eller miljømæssige præstationer for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder. Det giver ikke fabrikanter med UK-typegodkendelser nogen fordele i forhold til fabrikanter med typegodkendelser fra EU-27. Tværtimod vil initiativet blot gøre det muligt for fabrikanterne fortsat at fremstille deres produkter i overensstemmelse med de gældende retlige krav uden at afbryde deres eksisterende produktion, hvilket ville kunne have betydelige sociale og økonomiske konsekvenser. Ved at fremme fabrikanternes overholdelse af EUretten, vil initiativet også sikre beskyttelsen af forbrugere og borgere. Sammenhæng med de gældende regler på samme område Dette forslag vil i forhold til de fire retsakter, der er opført i dets anvendelsesområde, kun være lex specialis på de punkter, hvor det afviger fra dem. Ellers vil de almindelige bestemmelser i disse retsakter fortsat finde anvendelse. Derfor er dette forslag i fuld overensstemmelse med den eksisterende lovgivning. Sammenhæng med Unionens politik på andre områder Dette forslag er i fuld overensstemmelse med Rådets mandat for forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om dets udtræden af Unionen. DA 2 DA

4 2. RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET Retsgrundlag Retsgrundlaget for forslaget er artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence) Da den foreslåede retsakt vil supplere fire EU-retsakter og ændre deres indhold, kan dette kun opnås ved hjælp af handling på EU-plan og ikke gennem handling på medlemsstatsplan. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, da det giver de nødvendige retlige ændringer og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene om at gøre det muligt for fabrikanter med typegodkendelser fra Det Forenede Kongerige at overholde typegodkendelseslovgivningen. Det sikrer de nødvendige retlige betingelser for i størst muligt omfang at opretholde lige konkurrencevilkår for fabrikanterne. Valg af retsakt Eftersom retsakten fastsætter særlige regler for at løse en meget specifik og enkeltstående situation, ændrer den undtagelsesvis ikke disse retsakter, men finder anvendelse som en selvstændig retsakt med en begrænset gyldighedsperiode. Da tre af de pågældende retsakter er forordninger, og en er et direktiv (som snart vil blive erstattet af en forordning med anvendelse fra 1. september 2020), forekommer en forordning at være den eneste passende form for retsakt, som tillader medlemsstaterne at afvige fra de ellers gældende relevante generelle regler. En forordning vil også være bedst i lyset af sagens hastende karakter. 3. RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning Ikke relevant. Høringer af interesserede parter Udfordringerne som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU blev drøftet under flere møder med medlemsstaterne. De blev også bragt til Kommissionens kendskab af fabrikanterne og af organisationer, der repræsenterer fabrikanterne. De interesserede parter havde mulighed for at give feedback om initiativet via Kommissionens portal for bedre regulering ("Deltag i debatten"). I feedbackperioden fra den 26. april 2018 til den 10. maj 2018 fremsatte 15 interesserede parter bemærkninger, heriblandt ni europæiske interesseorganisationer, tre britiske organisationer, to producenter og en borger. Hensigten om at skabe øget retssikkerhed blev generelt værdsat. Flere kommentarer vedrørte horisontale spørgsmål for alle varetyper, de igangværende forhandlinger om udtrædelsesaftalen og det fremtidige forhold mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Kommentarerne blev i det omfang, det er relevant, taget i betragtning ved udarbejdelsen af forslaget. DA 3 DA

5 Indhentning og brug af ekspertbistand Mundtlig og skriftlig feedback fra fabrikanter og medlemsstater, jf. ovenfor. En juridisk analyse af typegodkendelseslovgivningen, der understøtter to meddelelser til de interesserede parter: Guidance to stakeholders on impact on type-approval of motor vehicles af 8. februar 2018 og Guidance to stakeholders on impact on typeapproval of certain vehicles and engines af 28. marts Konsekvensanalyse Ikke relevant. Grundlæggende rettigheder Forslaget har ingen konsekvenser for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. 4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Ikke relevant. 5. ANDRE FORHOLD Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering Ikke relevant. DA 4 DA

6 2018/0220 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, efter den almindelige lovgivningsprocedure, og ud fra følgende betragtninger: (1) Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union. Dette betyder, at medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale eller Det Europæiske Råd, efter aftale med Det Forenede Kongerige, ved enstemmighed fastsætter en anden dato, vil EUretten ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts Det Forenede Kongerige vil derefter være et tredjeland. (2) Der blev fastlagt en omfattende retlig ramme for EU-typegodkendelse i kraft af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF 1, Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 167/2013 2, Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 168/ og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2016/ (3) Disse retsakter giver fabrikanterne mulighed for at vælge, fra hvilken myndighed, de ønsker at opnå en typegodkendelse, som gør det muligt for dem at afsætte deres produkter på markedet i alle medlemsstaterne. (4) Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ville i manglen på særlige bestemmelser medføre, at typegodkendelser, som tidligere er meddelt af den Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 261 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af , s. 52). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (EUT L 252 af , s. 53). DA 5 DA

7 typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige, ikke længere ville kunne sikre adgangen til EU-markedet. Også fabrikanter, der er etableret i andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige har sådanne godkendelser. Mens køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er typegodkendt af Det Forenede Kongerige kan markedsføres på EU-markedet, indtil EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, er det nødvendigt at indføre særlige bestemmelser for at lette markedsføringen af disse produkter på EUmarkedet efter denne dato. (5) På nuværende tidspunkt giver EU-lovgivningen ikke mulighed for at foretage fornyet godkendelse af typer, som allerede er godkendt andetsteds i Unionen. Imidlertid bør fabrikanter være i stand til fortsat at fremstille køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der tidligere har været baseret på typegodkendelser meddelt af Det Forenede Kongerige, og at fortsætte med at markedsføre sådanne produkter på EU-markedet. Det er derfor nødvendigt, at fabrikanterne får mulighed for at opnå nye godkendelser fra myndigheder i andre af Unionens medlemsstater end Det Forenede Kongerige. (6) Denne forordning bør også sikre størst mulig frihed for fabrikanterne til fortsat at vælge den nye godkendende myndighed. Blandt andet bør fabrikantens valg ikke afhænge af samtykke fra den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige eller eksistensen af eventuelle aftaler mellem den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige og den nye typegodkendende myndighed. (7) For at sikre den nødvendige retssikkerhed for alle de interesserede parter og sikre lige konkurrencevilkår for fabrikanterne er det nødvendigt på en gennemskuelig måde at fastsætte lige vilkår, der gælder i alle medlemsstaterne. (8) For at muliggøre fortsat produktion og markedsføring af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder bør de krav, som sådanne typer skal overholde for at blive godkendt af myndigheden i en anden EU-medlemsstat end Det Forenede Kongerige, være dem, der finder anvendelse på markedsføring af nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder og ikke dem, der finder anvendelse på nye typer. (9) Kravene for nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder gælder ligeledes for fabrikanter, der er i besiddelse af typegodkendelser meddelt af andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige. Formålet med at fastsætte samme krav til godkendelse af typer i denne forordning som til markedsføring af nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, er således at sikre lige vilkår for fabrikanter, der rammes af Det Forenede Kongeriges udtræden, og fabrikanter, der er indehavere af typegodkendelser meddelt af andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige. (10) Intet i denne forordning bør forhindre køretøjsfabrikanten i på frivilligt grundlag at ansøge om EU-godkendelse af en køretøjstype, der tidligere er godkendt i Det Forenede Kongerige såfremt visse krav til nye typer af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder er opfyldt, hvis køretøjstypen i øvrigt er identisk med den, som er godkendt i Det Forenede Kongerige. (11) Ansøgninger om godkendelse af helt nye typer af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder bør ikke falde inden for anvendelsesområdet for denne forordning. DA 6 DA

8 (12) Det bør være muligt at basere typegodkendelser meddelt efter denne forordning på prøvningsrapporter, som allerede har været forelagt med henblik på at opnå godkendelse i Det Forenede Kongerige, hvis de krav, der danner grundlag for sådanne prøvningsrapporter, er uændrede. For at sikre sådan fortsat brug af prøvningsrapporter udstedt af den tekniske tjeneste, som Det Forenede Kongerige har givet underretning om, bør der ved denne forordning fastsættes en undtagelse fra kravet om, at en sådan teknisk tjeneste skal være udpeget af den myndighed, der udsteder typegodkendelsen, og at Kommissionen skal være underrettet herom. For også at omfatte den tid, hvor EU-retten har ophørt med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige, bør denne forordning desuden fastsætte en undtagelse fra de specifikke krav vedrørende udpegelse og underretning af tekniske tjenester i tredjelande. (13) Endvidere bør de typegodkendende myndigheder, eftersom de er fuldt ansvarlige for de nye godkendelser, de meddeler, have mulighed for at kræve nye prøvninger for ethvert element i godkendelsen, hvis de skønner det nødvendigt. (14) For så vidt som denne retsakt ikke bestemmer andet, vil de generelle regler om EUtypegodkendelse fortsat finde anvendelse. (15) Der bør tages højde for, at den rolle, som de typegodkendende myndigheder tildeles, ikke ophører ved fremstillingen eller markedsføringen af et køretøj, et system, en komponent eller separat teknisk enhed, men strækker sig over flere år efter markedsføringen af sådanne produkter. Dette gælder navnlig forpligtelser vedrørende overensstemmelse efter ibrugtagning af køretøjer, der er omfattet af direktiv 2007/46/EF, og forpligtelser vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformationer, potentielle tilbagekaldelser af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i henhold til direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628. Det er derfor nødvendigt, at den myndighed, der meddeler typegodkendelse i henhold til nærværende forordning, også påtager sig disse forpligtelser i forbindelse med køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er baseret på den samme type og allerede er markedsført på EU-markedet, på grundlag af den i Det Forenede Kongerige meddelte typegodkendelse for at sikre, at der er en ansvarlig typegodkendende myndighed. (16) Af samme grunde er det også nødvendigt, at en EU-typegodkendende myndighed påtager sig visse forpligtelser med hensyn til køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er markedsført på EU-markedet på baggrund af typegodkendelser meddelt af Det Forenede Kongerige, som ikke længere er gyldige i medfør af artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, eller for hvilke der ikke søges om typegodkendelse i henhold til nærværende forordning. For at sikre, at der er en ansvarlig typegodkendende myndighed, bør fabrikanterne pålægges at anmode den myndighed, der godkender typer, som tidligere er godkendt i Det Forenede Kongerige, om at påtage sig forpligtelserne vedrørende tilbagekaldelse, reparations- og vedligeholdelsesinformationer og overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er baseret på andre typer og allerede er markedsført på EU-markedet. For at begrænse omfanget af forpligtelser for den EU-typegodkendende myndighed, bør disse forpligtelser kun vedrøre produkter baseret på UKtypegodkendelser, der blev meddelt efter 1. januar DA 7 DA

9 (17) Målet for denne forordning, nemlig at supplere direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 og forordning (EU) 2016/1628 med særlige regler vedrørende Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af reglernes omfang og virkning bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. (18) For at give fabrikanterne mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at straks at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden med hensyn til typegodkendelseslovgivningen, bør denne forordning træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Genstand Denne forordning supplerer direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 og forordning (EU) 2016/1628 ved at fastsætte særlige bestemmelser for EU-typegodkendelse og markedsføring af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er blevet typegodkendt af den godkendende myndighed i Det Forenede Kongerige før den dato, hvor EU-retten og ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige ("UK-typegodkendende myndighed"). Artikel 2 Anvendelsesområde 1. Denne forordning finder anvendelse på køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder omfattet af direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628, og typer heraf, der er blevet godkendt af den UK-typegodkendende myndighed på grundlag af disse retsakter eller en retsakt, som er opført i bilag IV til direktiv 2007/46/EF, eller enhver retsakt, der er ophævet ved disse retsakter. 2. Henvisninger til separate tekniske enheder i denne forordning læses som henvisninger omfattende motorer i forordning (EU) 2016/1628. I denne forordning forstås ved: Artikel 3 Definitioner 1) "EU-typegodkendende myndighed": en typegodkendende myndighed i en anden medlemsstat end Det Forenede Kongerige 2) "UK-typegodkendelse": en EU- eller EF-typegodkendelse meddelt af den UKtypegodkendende myndighed 3) "EU-typegodkendelse": en EU-typegodkendelse meddelt af en EU-typegodkendende myndighed i overensstemmelse med denne forordning. DA 8 DA

10 Artikel 4 Ansøgning om EU-typegodkendelse 1. Som undtagelse fra artikel 6, stk. 6, i direktiv 2007/46/EF, artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 168/2013 og artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1628 kan en fabrikant, der er i besiddelse af en UK-typegodkendelse, der ikke er blevet ugyldig i henhold til artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, inden den dato, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige, ansøge en EU-typegodkendende myndighed om EU-typegodkendelse af samme type. 2. For at kunne godkendes skal typen som minimum opfylde kravene til markedsføring, registrering eller ibrugtagning af nye køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der finder anvendelse, når EU-typegodkendelsen får virkning. 3. Ved at indgive ansøgningen i henhold til stk. 1 er fabrikanten forpligtet til at betale tilstrækkelige gebyrer for eventuelle omkostninger som følge af udøvelsen af beføjelser og opfyldelsen af den EU-typegodkendende myndigheds forpligtelser vedrørende EUtypegodkendelsen. Artikel 5 Betingelser for meddelelse af EU-typegodkendelse og dennes virkninger 1. Uanset artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 1, litra a), og stk. 1 og 2 i artikel 10 i direktiv 2007/46/EF, artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 7, stk. 2 og 18, i forordning (EU) nr. 168/2013 og artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1628, kan den typegodkendende myndighed, der har modtaget en ansøgning i overensstemmelse med artikel 4 i denne forordning, meddele EU-typegodkendelse for et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, hvis denne type på tidspunktet, hvor godkendelsen får virkning, som minimum opfylder alle de krav, der gælder for markedsføring, registrering eller ibrugtagning af nye køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder. 2. For så vidt som ingen nye krav finder anvendelse, og uden at dette berører stk. 3, kan der meddeles EU-typegodkendelse på grundlag af de samme prøvningsrapporter, som tidligere var blevet benyttet til meddelelse af UK-typegodkendelse i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, uanset om den tekniske tjeneste, der udstedte prøvningsrapporten, er blevet udpeget og underrettet af medlemsstaten om EU-typegodkendelsen i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628, selv efter at EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. 3. Før meddelelse af EU-typegodkendelse kan den EU-typegodkendende myndighed anmode om, at specifikke prøvninger gentages. I så fald skal prøvningen foretages af en teknisk tjeneste, som er blevet udpeget og underrettet af medlemsstaten om den EU-typegodkendende DA 9 DA

11 myndighed i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/213 eller forordning (EU) 2016/ For den type, der er godkendt efter stk. 1, udfærdiges en EU-typegodkendelsesattest med et nummer bestående af kendingsnummeret for den medlemsstat, hvis typegodkendende myndighed meddelte EU-typegodkendelse, og nummeret på den relevante retsakt der er omhandlet i artikel 2, stk. 1. Den skal også indeholde nummeret på den seneste ændringsretsakt om krav til typegodkendelse, efter hvilken der meddeles EUtypegodkendelse. For køretøjer skal typegodkendelsesattesten og typeattesten under punktet "Bemærkninger:" indeholde angivelsen "Tidligere typegodkendt som" og henvise til nummeret på den typegodkendelsesattest, der blev tildelt efter UK-typegodkendelsen. For systemer, komponenter eller separate tekniske enheder skal typegodkendelsesattesten indeholde angivelsen "Tidligere typegodkendt og mærket som" og henvise til den mærkning, som er tildelt efter UK-typegodkendelsen. 5. EU-typegodkendelsen får virkning på meddelelsesdatoen eller en deri angivet senere dato. UK-typegodkendelsen bliver ugyldig senest på den dato, hvor EU-typegodkendelsen får virkning. 6. En EU-typegodkendelse betragtes som en EF- eller EU-typegodkendelse efter betydningen i direktiv 2007/46/EF eller enhver retsakt opført i bilag IV til nævnte direktiv, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628. Alle bestemmelser i disse retsakter, som der ikke undtages fra i nærværende forordning, finder fortsat anvendelse. Den EU-typegodkendende myndighed påtager sig det fulde ansvar for forpligtelser som følger af EU-typegodkendelsen. Fra den dato, hvor EU-typegodkendelsen får virkning, skal den EU-typegodkendende myndighed desuden udøve alle den UK-typegodkendende myndigheds beføjelser og forpligtelser for så vidt angår alle køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af UK-typegodkendelsen og allerede er markedsført, registreret eller ibrugtaget i Unionen. Det omfatter dog ikke ansvar for eventuelle handlinger eller undladelser, der kan tilskrives den UK-typegodkendende myndighed. Artikel 6 EU-typegodkendende myndighed, som er ansvarlig for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder af typer, som ikke er godkendt i henhold til denne forordning 1. Ved ansøgning om typegodkendelse i henhold til artikel 4 skal en fabrikant anmode den pågældende EU-typegodkendende myndighed om at overtage den UK-typegodkendende myndigheds forpligtelser for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er markedsført, registreret eller ibrugtaget i Unionen på grundlag af UKtypegodkendelser, som er blevet ugyldige i medfør af artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013, artikel 30 DA 10 DA

12 i forordning (EU) 2016/1628, eller for hvilke der ikke søges om EU-typegodkendelse i henhold til artikel 5 i nærværende forordning. En sådan anmodning foretages for alle køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder fremstillet på grundlag af UK-typegodkendelser, som fabrikanten er i besiddelse af, og som blev meddelt efter 1. januar 2008, medmindre fabrikanten over for den EUtypegodkendende myndighed godtgør, at han har en aftale med en anden EUtypegodkendende myndighed, der omfatter disse køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder. 2. Den EU-typegodkendende myndighed må først meddele EU-typegodkendelse i overensstemmelse med artikel 5, når den har godkendt anmodningen, jf. stk. 1, og efter at fabrikanten har indvilliget i at dække de omkostninger, som den EU-typegodkendende myndighed måtte lide som følge af udøvelsen af sine beføjelser og opfyldelsen af sine forpligtelser for så vidt angår de pågældende køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder. 3. Efter modtagelse af den i stk. 1 omhandlede anmodning og udstedelse af EUtypegodkendelsen, jf. artikel 5, udøver den EU-typegodkendende myndighed alle den UKtypegodkendende myndigheds beføjelser og opfylder alle dennes forpligtelser for så vidt angår alle de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af UK-typegodkendelserne som omhandlet i stk. 1 vedrørende tilbagekaldelser, reparations- og vedligeholdelsesinformationer og overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning. Det omfatter dog ikke ansvar for eventuelle handlinger eller undladelser, der kan tilskrives den UK-typegodkendende myndighed. 4. Den EU-typegodkendende myndighed informerer de typegodkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater samt Kommissionen om de typer, for hvilke den har accepteret at overtage den UK-typegodkendende myndigheds forpligtelser, jf. stk. 1. Artikel 7 Ikrafttræden og anvendelse Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 11 DA

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.2.2019 COM(2019) 88 final 2019/0040 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER Bruxelles, den 6. marts 2019 SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN AF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.8.2018 COM(2018) 568 final 2018/0299 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0435(COD) 15848/18 COMER 148 CFSP/PESC 1228 CONOP 127 ECO 120 UD 346 ATO 101 COARM 346 PREP-BXT 69

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2019 COM(2019) 53 final 2019/0019 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 COM(2018) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om fordelingen af Den Europæiske Unions WTO-indrømmelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 COM(2018) 894 final 2018/0434 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.3.2019 A8-0161/ 001-011 ÆNDRINGSFORSLAG 001-011 af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Betænkning Marian Harkin, Jean Lambert A8-0161/2019 Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 COM(2018) 312 final 2018/0158 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9094 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår frister for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/18/EF hvad angår de franske regioner

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2018 COM(2018) 652 final 2018/0334 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Det Forenede Kongerige tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2018 COM(2018) 453 final 2018/0239 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2019 COM(2019) 241 final 2019/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2016 C(2016) 8383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2016 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 COM(2018) 137 final 2018/0065 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED Bruxelles, den 23. oktober 2018 REV1 Erstatter det dokument med spørgsmål og svar, der blev offentliggjort den 13. september 2017

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0090 (NLE) 7538/16 WTO 75 MAP 13 MI 187 FORSLAG fra: modtaget: 1. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0329 (NLE) 14183/16 UD 227 SPG 6 FORSLAG fra: modtaget: 21. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0835 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 COM(2018) 835 final 2018/0423 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol til aftalen mellem

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2012 COM(2012) 607 final 2012/0291 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i administrationsudvalget for De Forenede

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2018 COM(2018) 275 final 2018/0130 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2019 COM(2019) 223 final 2019/0108 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr..../2018

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2011 KOM(2011) 1 endelig 2011/0002 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0100 (NLE) 14387/15 UD 223 SAN 388 COPEN 321 DROIPEN 152 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2019 COM(2019) 221 final 2019/0107 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2017 COM(2017) 359 final 2017/0149 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kroatien, Nederlandene, Portugal

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RELEX.1.C DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET. Bruxelles, den 14. marts 2019 (OR. en) 2018/0435 (COD) PE-CONS 23/19

RELEX.1.C DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET. Bruxelles, den 14. marts 2019 (OR. en) 2018/0435 (COD) PE-CONS 23/19 DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2019 (OR. en) 2018/0435 (COD) PE-CONS 23/19 COMER 19 CFSP/PESC 91 CONOP 12 ECO 19 UD 39 ATO 16 COARM 25 PREP-BXT 43 CODEC 300 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2014 COM(2014) 585 final 2014/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 COM(2018) 725 final 2018/0381 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.3.2017 COM(2017) 136 final 2017/0060 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 9.0.208 A8-053/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted A8-053/208 Forslag til forordning (COM(207)0734

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0330 (NLE) 14185/16 UD 228 SPG 7 FORSLAG fra: modtaget: 21. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0017 Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0047 EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD))

Forslag til forordning (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) 9.1.2019 A8-0361/ 001-016 ÆNDRINGSFORSLAG 001-016 af Udvalget om International Handel Betænkning Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018 Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem partnerlandene i Det Østafrikanske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2015/0306 (COD) PE-CONS 30/16 Bruxelles, den 23. september 2016 (OR. en) MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1518 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 13.3.2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I

Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I P7_TA(2012)0342 Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 19.2.2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 259 final 2018/0123 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen DA DA

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Luxembourg og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter for oksekød

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere