2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen."

Transkript

1 2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen.

2 2

3 Indhold Indledning 4 Reglerne om magtanvendelse 4 Beskrivelse af reglerne 5 - indhold 5 - indgreb 6 - procedure 7 - kontrol 8 - erfaringsopsamling 8 Magtanvendelser i Indgreb i tal 10 Fokusområder i

4 INDLEDNING Serviceloven fastsætter, at Sundhedsudvalget skal følge udviklingen i brugen af magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret og vurdere, om der er behov for opfølgning. Til brug for denne vurdering er der udarbejdet en beretning om indsatsen på magtanvendelsesområdet og om registrerede indgrebi MAGTANVENDELSESREGLERNE Regler om magtanvendelse er tæt forbundet med servicelovens regel om, at kommunen har en særlig pligt til at undgå omsorgssvigt over for borgere med en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til at tage forsvarligt vare på sig selv, og derfor er til fare for sig selv eller andre. Inden for demensomsorgen arbejder personalet bl.a. med socialpædagogiske metoder, som i langt de fleste situationer er tilstrækkelige til, at den demensramte borger ikke modsætter sig at modtage den hjælp, som er helt nødvendig for at opfylde borgerens basale behov. Det kan være en kompleks opgave at yde den nødvendige omsorg og pleje af borgere med et psykisk nedsat funktionsniveau, og der kan opstå situationer, hvor den socialpædagogiske indsats ikke kan stå alene. Her må personalet som sidste mulige valg af løsning gribe ind i borgerens selvbestemmelse og eventuelt anvende fysisk magt, hvis det er en forudsætning for at kunne yde den absolut nødvendige pleje af borgeren og dermed undgå, at den pågældende udsættes for omsorgssvigt. At blive tvunget til at modtage hjælp eller at tvinge omsorg igennem, kan være en voldsom oplevelse for såvel borger som for personale. Forvaltningen udvikler derfor løbende metoder til at forebygge og minimere brugen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten inden for rammerne af kommunens demensstrategi, og giver løbende konkret vejledning til plejecentre/botilbud m.v. samt undervisning af relevante medarbejdere i servicelovens regler om magtindgreb og de retssikkerhedsgarantier, der er forbundet med regelsættet. Inden for Sundhedsforvaltningens område anvendes reglerne især i plejen af moderat til svært demensramte borgere, hvor det er demensrådgiverne, der rådgiver, sparrer og følger op. Reglerne anvendes også indenfor voksenpsykiatri og handicap, hvor det er socialrådgivere, der har den særlige kontrol og rådgivningsopgave i forhold til magtanvendelsesreglerne. 4

5 BESKRIVELSE AF MAGTANVENDELSESREGELSÆTTET SAMT FASTSATTE PROCEDURER I FORBINDELSE MED MAGT OVER FOR VOKSNE Grundloven bestemmer, at den personlige frihed er ukrænkelig, og indgreb i den personlige frihed kan kun ske, hvis der er hjemmel til det i lovgivningen. Servicelovens regler om kommunens adgang til at anvende magt og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret er et eksempel på, at borgernes selvbestemmelse kan indskrænkes, hvis betingelserne er opfyldte. Serviceloven beskriver overfor hvem, hvornår, hvordan og hvor længe magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan finde sted. Serviceloven regulerer, hvilke retssikkerhedsgarantier personalet skal iagttage, når de skal vurdere, om iværksættelse af magtanvendelse overfor voksne skønnes nødvendigt. Reglernes indhold Hovedreglen i serviceloven er, at kommunen skal tilbyde relevant og nødvendig hjælp til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddene skal gives med respekt for borgerens selvbestemmelsesret. Først i de situationer, hvor borgeren som følge af en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne ikke kan tage forsvarligt vare på sig selv, og kommunen vurderer, at hjælp er absolut påkrævet, kan og skal kommunen gribe ind og gennemføre den nødvendige pleje og omsorg om nødvendigt ved brug af tvang. Når kommunen har pligt til at gribe ind, er der en række retssikkerhedsgarantier, der skal iagttages: Der skal være faglig dokumentation for borgerens betydelige og varige psykiske funktionsnedsættelse. Der skal foreligge dokumentation for, at borger ikke kan tage forsvarligt vare på sig selv. Indgreb skal være absolut påkrævet og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Det vurderes, at borger er til fare for sig selv eller andre. Frivillig medvirken er forgæves forsøgt. Der vælges den mindst indgribende metode, for at afværge faren/omsorgssvigt. Indgreb skal afværge eller minimere risiko for personskade. Indgreb skal udøves så skånsomt, kortvarigt og værdigt som muligt. Magt skal altid umiddelbart følges op af en tryghedsskabende indsats. Indgreb skal registreres og indberettes til den kommunale kontrolmyndighed. Der kræves forhåndsgodkendelse til indgreb - medmindre situationen er akut. Indgreb skal følges op af en konkret handleplan for fremover at undgå eller minimere brug af magt over for borger. Kommunen skal være opmærksom på, om eventuelle pårørende kan inddrages i varetagelse af borgerens interesser eller om der er behov for en værge. 5

6 Enkelte indgreb kræver godkendelse i Statsforvaltningen. Enkelte indgreb giver automatisk borger krav på advokathjælp, betalt af kommunen. Hvilke indgreb? Serviceloven giver adgang til 6 indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Skal der anvendes andre indgreb end de 6 nævnt i serviceloven, skal hjemlen findes i anden lovgivning f.eks. psykiatriloven, værgemålloven, straffeloven og sundhedsloven. Serviceloven giver adgang til følgende indgreb: 1) Brug af personlige alarm/pejlesystemer og særlige døråbnere. Anvendes typisk for at hjælpe borgere, som har brug for intensiv hjælp ved færden uden for hjemmet/boligen., serviceloven ) Fastholdelse i forbindelse med hjælp til absolut nødvendig personlig hygiejne sker ofte ved inkontinens/bleskift og ved sår samt hud infektioner., serviceloven 126a. 3) Kortvarig tilbageholdelse eller tilbageførelse til bolig - bruges, hvis der er fare for, at borger ved sin færden udsætter sig selv eller andre for at lide alvorlig personskade anvendes fx når en beboer ønsker at gå ud uden den nødvendige påklædning i forhold til vejrlig mm., serviceloven ) Brug af stofsele for at forhindre borger i at falde ud af kørestol, seng o. lign. anvendes typisk, når borger er faldtruet pga. manglende evne til at stå/gå og ikke forstår/husker dette., serviceloven ) Permanent flytning til plejebolig uden borgers samtykke anvendes når borger, trods maksimal hjælp, ikke længere forsvarligt kan blive i hjemmet, men har behov for et botilbud med døgnbemanding og personalekompetencer inden for omsorg for psykisk ressourcesvage beboere. Hvis borger aktivt siger nej til flytning skal Statsforvaltningen træffe afgørelse. Hvis borger blot mangler evnen til at samtykke, træffer forvaltningen/kontrolmyndigheden sammen med værgen afgørelse om flytning. Derudover kan forvaltningen (i samarbejde med Statsforvaltningen) i ganske særlige tilfælde træffe afgørelse om at flytte borger mellem to ens botilbud, hvis det skønnes at være i borgerens interesse fx for at bevare tilknytningen til nære pårørende., serviceloven 129, stk ) Nødværge fastholdelse i akut opståede situationer for at stoppe borger i at gøre skade på sig selv eller andre, typisk slag mod personale og medbeboere., serviceloven 126. Nødværge adskiller sig i forhold til ovenstående indgreb ved at være en ulovlig handling, der har været nødvendig at for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, som efter straffeloven kan være straffri. Disse bestemmelser, som gælder for alle og ikke alene medarbejdere i den kommunale omsorgssektor, giver adgang til at udøve magtanvendelse inden for visse snævre grænser - uden om bestemmelserne i servicelovens kapitel om magtanvendelse. 6

7 Procedure Sundhedsforvaltningens rådgivnings og kontrolmyndighed er delt på 2 myndigheder, der relaterer sig til pleje og seniorservice og psykiatri og handicap. Hovedreglen er, at enhederne skal ansøge kontrolmyndigheden om tilladelse, før der anvendes magt. Personalet udfylder et skema og sender til kontrolmyndigheden. Kontrolmyndigheden vurderer, om betingelserne for magt er til stede eller ej. Er servicelovens betingelser opfyldt, gives tilladelse til at anvende magt i en tidsbegrænset periode. Der gives samtidig pålæg om, at personalet informerer evt. pårørende og/eller værge om afgørelsen. Pårørende eller værge har mulighed for at træde i borgers sted og evt. klage over tilladelsen til magtanvendelse. Hovedreglen om forhåndstilsagn fraviges i situationer, hvor der kræves øjeblikkelig indgriben fra personalet for at standse en personfarlig handling. Det kan fx være en situation, hvor en demensramt borger går til angreb på personale /medbeboere. Hvis borgerens handling ikke straks kan stoppes ved brug af socialpædagogiske metoder, må personalet benytte servicelovens magtmidler for at stoppe borgerens farlige adfærd. Magten består i disse situationer typisk af kortvarig fastholdelse og/eller tilbageførelse af den demensramte til egen bolig eller væk fra situationen.. I disse akutte situationer, har personalet pligt til at handle her og nu og indberette til kontrolmyndigheden bagefter. Personalet skal indberette den akutte magt inden for 3 døgn til kontrolmyndigheden, som herefter vurderer om servicelovens kriterier for akut magtanvendelse var opfyldte. Kontrolmyndighedens afgørelse skal meddeles evt. pårørende og/eller værge. 7

8 Kontrol Borgerens retssikkerhed sikres bl.a. ved, at magtanvendelse skal indberettes til en kontrolmyndighed. På den måde sikres både synlighed/åbenhed omkring de foretagne indgreb, og at lovligheden efterprøves af neutral instans magten kommer så at sige ud af huset. Kontrolmyndigheden underkaster alle ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse en juridisk vurdering til sikring af, at betingelserne for indgreb efter serviceloven er opfyldte. Hvis en indberetning eller ansøgning giver anledning til tvivl, kontaktes ledelsen for at få en nærmere afklaring. Hvis afklaringen af hændelsesforløb mm. indebærer, at der er behov for redigering og/eller præcisering i den modtagne indberetning, sendes indberetningen tilbage til enheden for at blive rettet, inden kontrolmyndigheden behandler indberetningen på ny. Det er kontrolmyndigheden, som vurderer om et indgreb er omfattet af servicelovens regler om lovlig magtanvendelse. Hvis kontrolmyndigheden på baggrund af en indberetning vurderer, at betingelserne for indgreb i selvbestemmelsesretten ikke var til stede, registreres indgrebet, som ikke lovligt, og enheden pålægges et besøg af kontrolmyndigheden, hvor der følges op med supervision, undervisning og rådgivning om betingelserne for lovlig magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter serviceloven. Serviceloven fastsætter en særlig klageadgang, når der har været anvendt magt og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Ud over borgeren selv, har pårørende direkte adgang til at klage på vegne af den psykisk ressourcesvage borger. Erfaringsopsamling Kontrolmyndigheden opsamler viden og får indsigt i enhedernes praksis via indberetninger om magt og andre indgreb. Denne viden danner løbende baggrund for kontrolmyndighedens rådgivningsindsats på magtanvendelsesområdet. Registreringen af de modtagne ansøgninger og indberetninger udgør tillige fundamentet for beretning til Sundhedsudvalget om udviklingen i magtanvendelsesområdet det pågældende år. MAGTANVENDELSER I Antallet af sager pr. år kan være en indikation for en nærmere undersøgelse af, om der er behov for tiltag og opfølgning på magtanvendelsesområdet, men tallene kan ikke stå alene som målestok for, hvordan magtanvendelsesreglerne forvaltes af enhederne. 8

9 Hver enkelt magtanvendelse er baseret på personalets faglige skøn i den konkrete situation. Borgernes behov varierer, og hver enkelt borgers motivation til at modtage nødvendig hjælp og pleje kan skifte fra time til time. I indsatsen inden for demensområdet samt psykiatri og handicapområder er der fokus på at forebygge, at der opstår situationer, hvor det bliver nødvendigt at anvende magt. Der er fokus på at anvende socialpædagogiske metoder indsats, der kan opstå situationer, hvor frivillig medvirken ikke kan opnås, og personalet er da forpligtet til at vurdere behovet for hjælp og om nødvendigt bruge magt for at forhindre, at den demensramte udsættes for omsorgssvigt. En borger kan fx i en periode have massivt brug for, at personalet, kortvarigt, men måske flere gange dagligt, intervenerer - ofte i hygiejnesituationer eller med lejlighedsvis brug af stofsele for at hindre fald I disse tilfælde vil de enkelte indgreb fylde i opgørelsen over antallet af anvendt magt. I andre perioder lykkes det at løse den samme problemstilling ad frivillighedens vej. I begge situationer arbejdes der målrettet og intensivt med at varetage borgerens tarv, men kun de tilfælde, hvor der er anvendt magt, fremgår af tallene i tabellen. Tilsvarende er det heller ikke muligt at fastsætte et konkret samlet måltal for, hvor mange magtindgreb, der bør være på et år, som indikation for, om der er udført for mange eller for få magtanvendelsesindgreb inden for servicelovens rammer. Et højt antal indberetninger kan således være udtryk for, at der er et udbredt kendskab til procedurereglerne blandt plejepersonalet, og at man netop ikke er tilbageholdende med at registrere og indberette hændelser også dem, som måske er i en gråzone fx i forhold til at vurdere, om der handles og overtales ud fra socialpædagogiske metoder eller, om der er tale om handlinger inden for servicelovens rammer for magtanvendelse. Som eksempel kan nævnes tilfælde, hvor en demensramt borger som følge af fysiske begrænsninger kan have svært ved at sige fra. I de følgende oversigtstabeller vises antal modtagne indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse behandlet af kontrolmyndigheden i

10 INDGREB I TAL Registrerede magtanvendelser fordelt på pleje seniorservice og psykiatri og handicap samt type af magtanvendelse i Alarm + GPS Akutte situa- Personlig Tilbage - Stofseler Flytning 125 tioner 126 hygiejne 126a holdelse uden samtykke 129, 1-4 Pleje og 19 1 Psykiatri og handicap Samlet antal registreringer Alarm og pejlesystemer for personer med demens sygdom, der ikke direkte modsætter sig, er ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse. Der skal derfor ikke laves afgørelse eller foretages registrering efter disse regler. Psykiatri- og handicap har indberettet 6 tilfælde i 2018 som ikke tilladte magtanvendelse, som efterfølgende ved kontrolmyndighed viser sig ikke at kategoriseres som anvendelse af magt. (registreret under 126) Psykiatri og handicap har endvidere indberettet 4 tilfælde i 2018 og pleje og seniorservice 19 tilfælde om fastholdelse i hygiejnesituationer, hvor der ikke er forudgående tilladelse. Disse er vurderet enten som værende ikke tilladte, eller i stedet vurderet som akutte opståede situationer hvor indberetningerne er vurderet efter

11 Fokusområder for 2019 Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne for borgere med demens fra 2015 viser, at de gældende regler om anvendelse af magt er svære for personalet at forstå og anvende i praksis. Plejepersonalet har vanskeligt ved at vurdere, hvor grænsen mellem omsorg og egentlig magtanvendelse går, og hvorvidt konkrete handlinger som led i omsorgs og plejeudøvelsen reelt er et indgreb i selvbestemmelsesretten og dermed magt. Som et initiativ i Regeringens National Handlingsplan 2015 har Børne og Socialministeriet gennemført et serviceeftersyn af reglerne om magtanvendelse i serviceloven, som dagligt anvendes overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, herunder mennesker med demens. Afrapporteringen af serviceeftersynet indeholder en lang række anbefalinger, som der skal arbejdes videre med i den følgende tid. De vigtigste er: Tydeliggørelse af omsorgspligten Tydeliggørelse af formålet med magtanvendelsesreglerne Tryghedsskabende velfærdsteknologi skal ses som en del af omsorgen Hensynet til fællesskabet skal tydeligere frem Mere fleksible flytteregler Forenkling af reglerne for revurdering, registreringer og indberetninger om magtanvendelse Behov for uddannelse og kompetenceudvikling Socialtilsynet har taget i hvert fald nogle af anbefalingerne til sig, da det af Socialtilsynets rapporter i 2018 fremgår, at der ved tilsynsbesøgene har været et massivt fokus på botilbuddenes brug af magtanvendelser. Fokus har været berettiget og helt nødvendig, idet det har vist sig vanskeligt for botilbuddene at balancere omsorgsforpligtelsen med magtanvendelsesreglerne. Det er ikke magtanvendelse i situationer beskrevet i serviceloven, men derimod uskrevne regler eller skjult magt, som har vist sig som værende en stor udfordring. Således er der på flere botilbud anvendt låse og strips, godt nok med henblik på at beskytte borger mod at gøre skade på sig selv eller sine ejendele eller på andre og deres ejendele. Endvidere er der konstateret flere tilfælde, hvor borger er blevet rationeret i forhold til mad og drikke af hensyn til borgers sundhedstilstand. Uagtet at den skjulte magt har været udøvet i bedste mening med ønske om at hjælpe borger bedst mulig, så er denne form for indgreb ulovlig, og der skal i stedet arbejdes på at finde pædagogiske udveje til at skærme borger mod skadelige påvirkninger eller indtag. Pædagogiske veje ud af dilemmaerne er en fortløbende stor udfordring, som der også i 2019 skal arbejdes målrettet med, på personalemøder, på husmøder og på møder med pårørende. Kompetenceudvikling skal pågå fortløbende, og således udbyder Handicaprådet i marts 2019 et temaarrangement om den svære balancegang mellem omsorg og magt. 11

12 Vesthimmerlands Kommune Vestre Boulevard Aars Telefon Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Telefon

Beretning 2013. Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Beretning 2013. Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret Beretning 2013 Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration Juridisk afd. Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Beretning 2015 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret.

Beretning 2015 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk afdeling Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Beretning 2016 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret.

Beretning 2016 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. KØBENHAVNS KOMMUNE, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk afdeling Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Bilag 2: Redegørelse for i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Indledning Denne opgørelse indeholder en oversigt over samtlige indberettede i Sundhed og Omsorg for 2015. I Sundhed og Omsorg

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Beretning Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret.

Beretning Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. KØBENHAVNS KOMMUNE, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration, Juridisk afdeling Beretning 2017 Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Beretning Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Beretning Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret Beretning 2012 Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 REGLER

Læs mere

Aftale om magtanvendelse på demensområdet

Aftale om magtanvendelse på demensområdet Aftale om magtanvendelse på demensområdet Oplæg på DKDK s Årskursus 12. september 2018 Af chefkonsulent Charlotte Søderlund og specialkonsulent Ina Vang Runager Disposition Demenshandlingsplanen 2025 Serviceeftersyn

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen (V, LA, K) Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Alternativet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti 31. august 2018 Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens Side 1 af 19 34LU-QV19-9WVJ Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail borgerservice@frederiksberg.dk Kommunenavn Frederiksberg Kommune 34LU-QV19-9WVJ Magtanvendelse over for borgere med demens

Læs mere

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Baggrund og politisk proces Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i 2017 - Arbejdsgruppe og referencegruppe - Ankestyrelsens praksistjek - Børne- og Socialministeriets

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2018

Årsredegørelse magtanvendelser 2018 Årsredegørelse magtanvendelser 218 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Februar 219 Foto: 2/15 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2017

Årsredegørelse magtanvendelser 2017 Årsredegørelse magtanvendelser 217 Ældre & Social Service Marts 218 Foto: 2/16 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Beretning 2018 Magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret.

Beretning 2018 Magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Beretning 2018 Magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKRIVELSE AF MAGTANVENDELSESREGLERNE... 3 Serviceloven... 4 Hvilke indgreb?... 5 Procedure...

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24) Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser.

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk Afd. Bilag 1 28. marts 211 Sagsnr. 211-36164 Dokumentnr. 211-194376 Miriam Wilmont Beretning 21 om magtanvendelse og

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet Punkt 5. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2019-074554 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i 2018.

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018 Demens juridiske udfordringer Sløjfen, januar 2018 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012.

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Regelgrundlaget Serviceloven indeholder regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Læs mere

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 Magtanvendelse er et komplekst område. På den ene side ønsker Socialforvaltningen

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Sagsnr.: 2013-7484 Dato: 31-01-2013 Dokumentnr.: 2013-40591 Sagsbehandler: Mona Lisa Pedersen Årsberetning Magtanvendelse 2012 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 11 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere