Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger"

Transkript

1 Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012

2 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftalen omhandler samarbejdet ved indlæggelser og udskrivninger mellem hospitalerne og kommunerne om de borgere, der har behov for kommunale omsorgsydelser. Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger er bilag til sundhedsaftalens afsnit om indlæggelser og udskrivninger. - at sikre at den elektroniske kommunikation er struktureret, præcis, relevant og anvendelig, og at den foregår løbende og rettidig Bilag til sundhedsaftalen om varslingsregler vedrørende udskrivninger fra hospital erstattes med denne aftale om kommunikation og arbejdsgange ved indlæggelser og udskrivninger. Udskrivning starter ved indlæggelsen. En tidlig og relevant dialog om borgerne skal være med til at styrke samarbejdet mellem det sundhedsfaglige personale, der er involveret i patientforløbet og være med til at sikre, at borgerne kan udskrives så hurtigt og sikkert som muligt samt bidrage til at forebygge genindlæggelser. Kommunikationsaftalen skal til en hver tid understøttes af en god og ligeværdig dialog parterne i mellem. Grundlag for aftalen er, at de involverede aktører i et behandlings- og plejeforløb har de informationer, der er relevante for varetagelsen af opgaven på ethvert tidspunkt i forløbet. Dette gælder både ved indlæggelse og ved udskrivning. Borgerne skal tilbydes et effektivt og sammenhængende forløb i det samlede udrednings-, behandlings- og plejeforløb, hvor region og kommuner ser sig som sammenhængende samarbejdende organisationer. Mål for aftalen Aftalen skal medvirke til: - at sikre en rettidig afklaring, formidling af og dialog om borgerens behov ved indlæggelse og udskrivning - at sikre koordination af udskrivningsforløbet mellem de involverede aktører - at sikre at relevante informationer formidles til borgeren og eventuelt til pårørende, og at borgeren ved hvem, der kan kontaktes ved spørgsmål Kommunikationsaftalen er elektronisk understøttet af MedCom standarderne: Indlæggelses- og udskrivningsadviser Automatiske genererede informationer fra hospital til kommuner med oplysninger om indlæggelses- og udskrivningsdatoer samt hospitalsoplysninger på borgere, der er kendt i kommunens Elektroniske Omsorgsjournal (EOJ). Indlæggelsesrapport ILR Information fra kommunen til hospitalet, der indeholder de informationer, som kommunen har registreret om borgeren i den kommunale elektroniske omsorgsjournal (EOJ) om kommunale kontakter, pårørende, funktionsvurdering, ydelsesoversigt, hjælpemidler samt eventuel medicinstatus indtil det Fælles MedicinKort (FMK) er implementeret. Plejeforløbsplan PFP Information fra hospital til kommunen om borgerens forventede færdigbehandlings- og udskrivningsdato, funktionsevne, og om der forventes ændringer i kommunale omsorgsydelser ved udskrivning. Melding om færdigbehandling MOF Meddelelse der sikrer, at kommunen modtager tidstro besked om, at en indlagt borger er registreret færdigbehandlet på hospitalet. Skal kun sendes hvis kommunen ikke kan hjemtage borgeren. 2

3 Udskrivningsrapport USR Information fra hospital til kommunen om borgerens aktuelle funktionsevne, indlæggelsesforløb og fremtidige aftaler. Korrespondancemeddelelse KM En elektronisk patientrelateret kommunikation mellem hospital, almen praksis og kommuner, som kan benyttes hvor der ikke findes andre strukturerede elektroniske meddelelser til understøttelse af kommunikationen. Både kommuner og hospitaler kan anvende KM under indlæggelsesforløbet, når der er behov for at udveksle yderligere ikke akutte ad hoc informationer. Det er stadig muligt at have telefonisk kontakt ved akut behov, f.eks. i forbindelse med de meget korte indlæggelser. Kommunerne har ikke fuldstændige funktionsvurderinger på alle borgere, der får kommunale ydelser. Hospitalerne kan derfor kun forvente at få dækkende funktionsbeskrivelser på de borgere, hvor funktionsbeskrivelserne allerede er udarbejdet. Denne aftale adskiller sig fra tidligere aftaler ved at: Kommunikationen foregår elektronisk og er dermed mere sikker end fax, der er anvendt hidtil. Udfyldelsen af de enkelte meddelelser følger anvisningerne fra MedCom jfr. Guide for hjemmepleje-sygehus meddelelser. Hospitalerne får automatisk information om borgere, der er kendt i kommunen via en indlæggelsesrapport. Det er væsentlig at bemærke, at denne aftale ikke medfører ændringer på følgende punkter: Det er en lægelig vurdering, hvornår en borger er færdigbehandlet, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning Registrering af færdigbehandlede patienter december 2009, hvor det præciseres, at patienten ikke kun skal være lægeligt færdigbehandlet, men også administrativt færdigbehandlet, jfr. Sundhedsstyrelsens definition på en færdigbehandlet patient. Den lægelige vurdering er uafhængig af hvilke eventuelle forhold, der i praksis forhindrer, at patienten kan betragtes som færdigbehandlet jfr. Bilag 2.3 til Sundhedsaftalen Registrering af færdigbehandling. Kommunerne får information om forventet plejebehov og udskrivelsesdato tidligt i forløbet, når hospitalet har lagt en plan. Plejeforløbsplanen sikrer, at dialogen omkring udskrivelse starter ved indlæggelsen. Giver mulighed for elektronisk kommunikation i ikke-akutte situationer og dermed færre afbrydelser forårsaget af telefonopkald. Sikrer dokumentation både fra hospital og kommune om indlæggelses- og udskrivningsforløbet. Aftalen ændrer ikke kommunens forpligtelse til at hjemtage borgerne, når de er lægeligt og administrativt færdigbehandlede. Såfremt kommunen ikke kan hjemtage borgeren, når denne er færdigbehandlet, skal kommunen i lighed med tidligere meddele hospitalet dette og betale færdigbehandlingstakst fra færdigbehandlingstidspunktet. Ensrettede procedurer for tværsektoriel kommunikation mellem alle kommuner og hospitaler i regionen. 3

4 Oplysninger om medicin Kommunen har behov for at få en aktuel medicinliste i forbindelse med udskrivelsen, denne information kan ikke skrives ind i udskrivningsrapporten, idet disse oplysninger vil kunne findes i Fælles Medicinkort (FMK). Indtil kommunen har adgang til FMK, må de hente den aktuelle medicinliste hos borgeren, der har fået den med hjem fra hospitalet. I udskrivningsrapporten kan der skrives bemærkninger til medicinlisten i medicinfeltet. Det vil typisk være bemærkninger, der omhandler væsentlige ændringer i borgerens medicin, og som hjemmeplejen bør være opmærksom på. Terminale forløb I Sundhedsaftalen står der, at hospitalet ikke må færdigmelde terminale borgere. Derfor gælder den beskrevne arbejdsgang vedr. Melding om Færdigbehandling (MOF) ikke i sådanne forløb. Målgruppen for aftalen Sundhedsfaglige ledelser i kommunerne og på hospitalerne Sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne Sundhedsfaglige medarbejdere på de kliniske sengeafdel-inger på hospitalerne Tvivl og uklarheder Afklarende spørgsmål til aftalen forsøges først afhandlet i de lokale samarbejdsfora. Herefter kan spørgsmålene løftes til det lokale samordningsudvalg og siden til den administrative styregruppe/ arbejdsgruppen for indlæggelse og udskrivning. Ikrafttrædelse Aftalen træder i kraft, efter endelig godkendelse i kommunerne, i forbindelse med ibrugtagning af de 4 nye hjemmepleje- hospitalsmeddelelser i løbet af efteråret For de kommuner, der har særlige it-tekniske udfordringer, vil der blive indgået særlige aftaler om ikrafttrædelse. Oversigt over kommunikation ved indlæggelse og udskrivning Kommunikationen i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger er fastlagt i et kommunikationsflow jfr. 1.0 Oversigtsflow om indlæggelse og udskrivning. Der skelnes i kommunikationen mellem borgere, der modtager kommunale ydelser og dermed er kendt i EOJ, og borgere, der ikke er kendt i kommunerne, men som ved udskrivningen har behov for kommunale ydelser. Arbejdsgange I aftalen om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange er de aftalte arbejdsgange mellem region og kommuner beskrevet. De specifikt tilpassede arbejdsgange udarbejdes lokalt internt på den enkelte afdeling på hospitalerne og i kommunerne. 4

5 1.0 Oversigtsflow om kommunikation ved indlæggelse og udskrivning Registrering af indlæggelse Automatisk Indlæggelsesadvis Borger kendt i EOJ Borger ikke kendt i EOJ Og som har behov for ydelser efter udskrivning Indlæggelsesrapport automatisk Indlæggelsesrapport opdateret Indlæggelser op til 24 timer Indlæggelser op til 72 timer Indlæggelser over 72 timer Plejeforløbsplan Ved ændrede behov Plejeforløbsplan Ved ændrede behov Plejeforløbsplan PFP Revideret Plejeforløbsplan Kvittering via Korrespondancemeddelelse KM Faglig kommunikation via telefon Ad hoc Korrespondancemeddelelse KM Udskrivningsrapport USR Melding Om Færdigbehandling MOF Registrering af udskrivning Automatisk Udskrivningsadvis Udskrivningsrapport USR EOJ: ILR: PFP: MOF: USR: KM: Grøn: Rød: Gul Stiblet: Elektronisk omsorgsjournal Indlæggelsesrapport Plejeforløbsplan Melding om færdigbehandling Udskrivningsrapport Korrespondancemeddelelse Hospitalet opgave Kommunens opgave Fælles opgave Efter vurdering/ved behov 5

6 Kommunikation, aftaler og arbejdsgange Kommunikationen og arbejdsgangene er beskrevet for indlæggelsen og udskrivningen samt for de 3 standardforløb jfr. nedenstående diagrammer. Flowet af kommunikationen er beskrevet i kasserne i venstre side, og aftaler samt arbejdsgange er beskrevet i kasserne til højre. 1.1 kommunikation aftaler og arbejdsgange ved indlæggelsen gælder for alle 3 standardforløb. 1.2 Indlæggelser under 24 timer 1.3 Indlæggelser op til 72 timer 1.4 Indlæggelser over 72 timer 6

7 1.1 Kommunikation, aftaler og arbejdsgange ved indlæggelse Registrering af indlæggelse Indlæggelsesadvis Hospitalet sender automatisk et Indlæggelsesadvis til borgerens bopælskommune med informationer om indlæggelse. Indlæggelsesrapport automatisk ILR Hvis borgeren er kendt i kommunens omsorgssystem, sender kommunen automatisk en ILR til hospitalet med de informationer, kommunen har om: Kommunale kontaktoplysninger Egen praktiserende læge Oplysninger om pårørende Hjælpemidler Ydelser Vejledende aktuel medicinliste Funktionsevnevurdering Indlæggelsesrapport opdateret ILR Såfremt kommunen vurderer, at der er supplerende oplysninger til den automatiske ILR, sender kommunen hurtigst muligt en opdateret ILR. Dette skal ske dagligt og senest kl. 10 for indlæggelser, der er sket indenfor de seneste 24 timer. Opdateret ILR udfyldes, hvis der er oplysninger til en eller flere af nedenstående punkter: Funktionsevnevurdering Information af pårørende om indlæggelse Resumé af borgerens helbredstilstand Specielle hensyn/behov Årsag til indlæggelsen Hvis borgeren kommer fra et midlertidigt døgnophold Ingen automatisk Indlæggelsesrapport Hvis borgeren ikke er kendt i EOJ, kommer der ingen ILR Plejeforløbsplan PFP Hvis borgeren ikke er kendt i kommunens omsorgssystem, men har behov for kommunale ydelser efter udskrivelse, skal hospitalet give besked til kommunen herom via en PFP (dokumentation). Borgeren følger herefter et af de 3 standardforløb. Under 24 timer Mellem timer Over 72 timer Korrespondancemeddelelse KM Kommunen opretter på baggrund af PFP, borgeren i det kommunale omsorgssystem. Retursvar fra kommunen via KM med kommunale kontaktoplysninger. Sendes hurtigst muligt og i henhold til den til enhver tid gældende aftale om KM. 7

8 1.2 Kommunikation, aftaler og arbejdsgange ved borgere som er registreret i det kommunale EOJ, og som er indlagt under 24 timer Borgere, der forventes udskrevet indenfor 24 timer Gruppen omfatter borgere: der modtager kommunale ydelser, som beskrevet i ILR med uændrede behov med ændrede behov der ikke var kendt i kommunen ved indlæggelsen, men forventes at få behov for kommunale ydelser efter udskrivningen I tilfælde hvor en borger indlægges fra og skal udskrives til et midlertidigt kommunalt døgnophold tilstræbes det, at kommunen efter aftale reserverer den pågældende borgers døgnplads i op til 24 timer. Plejeforløbsplan ved ændrede behov PFP Der udfyldes en PFP, hvis det vurderes, at borgeren ved udskrivelsen vil have ændret funktionsevne og dermed behov for kommunal hjælp. PFP sendes hurtigst muligt til kommunen, når plan kendes. PFP indeholder blandt andet oplysninger om forventet færdigbehandlings- og udskrivningsdato, forventet funktionsevne ved udskrivelsen, og om behov for yderligere koordinering ifbm udskrivelsen fx anmodning om udskrivningskonference. For borgere, der har behov for daglig hjælp, en midlertidig døgnplads, hjælpemidler og/eller boligændringer, kan udskrivning først ske, når der er sikkerhed for, at kommunen kan hjemtage borgeren. Kommunikation via telefon Hospitalet skal tage telefonisk kontakt til kommunen, hvis borgeren skal have hjælp indenfor de første 24 timer efter udskrivelsen. Melding Om Færdigbehandling MOF Hvis en færdigbehandlet borger ikke kan hjemtages af kommunen, sender hospitalet en MOF. Hospitalets administrative opgaver er udført i et sådan omfang, at disse ikke er til hinder for, at kommunen kan hjemtage borgeren. Udskrivningsrapport USR Hospitalet udfylder en USR, hvis der er faglige oplysninger/dokumentation, der skal formidles til kommunen. USR sendes samme dag inden udskrivningen. USR udleveres til borgeren. USR giver mulighed for at oplyse om: Den aktuelle indlæggelse, herunder tidspunkt for indlæggelse, færdigbehandling og udskrivning samt årsag til indlæggelse, indlæggelsesforløbet, sygeplejebehandlinger Funktionsevne ved udskrivelsen Hjælpemidler Bemærkninger om medicinændringer samt oplysninger om indgåede aftaler om afhentning og udbringning af medicin Aftaler om kost i det første døgn efter udskrivning Fremtidige aftaler Der er udarbejdet genoptræningsplan Dato og underskrift fra hospitalet Hvis borgeren ikke har behov for daglig hjælp, eller der ikke er faglige informationer, kan borgeren udskrives med et udskrivningsadvis alene. Kommunen læser den elektroniske kommunikation fra hospitalerne 2-3 gange i hver vagt Registrering af udskrivning Hospitalet registrerer udskrivelsen senest 2 timer efter, at borgeren har forladt afdelingen. Når borgeren registreres udskrevet, afsendes automatisk et udskrivningsadvis til kommunen. Automatisk udskrivningsadvis 8

9 1.3 Kommunikation, aftaler og arbejdsgange ved borgere som er registreret i de kommunale EOJ med indlæggelser op til 72 timer Borgere, der forventes udskrevet indenfor timer Gruppen omfatter borgere: der modtager kommunale ydelser, som beskrevet i ILR med uændrede behov med ændrede behov der ikke var kendt i kommunen ved indlæggelsen, men forventes at få behov for kommunale ydelser efter udskrivningen Udskrivning kan som hovedregel ikke sker til lørdage, søndage og helligdage med mindre, dette er aftalt med kommunen. Det forhindrer ikke, at borgeren kan blive færdigmeldt. Plejeforløbsplan ved ændrede behov PFP Der udfyldes en PFP, hvis det vurderes, at borgeren ved udskrivelsen har behov for daglig hjælp og / eller har ændrede behov for kommunal hjælp. PFP sendes hurtigst muligt til kommunen, når plan kendes og senest 48 timer efter indlæggelsen, idet det forudsættes, at den eventuelle opdaterede ILR er modtaget 24 timer inden. PFP indeholder blandt andet oplysninger om forventet færdigbehandlings- og udskrivningsdato, forventet funktionsevne ved udskrivelsen, og om behov for yderligere koordinering ifbm udskrivelsen fx anmodning om udskrivningskonference. Jfr. Aftale om anvendelse og udfyldelse af Plejeforløbsplan. For borgere, der har behov for daglig hjælp, en midlertidig døgnplads, hjælpemidler og/eller boligændringer kan udskrivning først ske, når der er sikkerhed for, at kommunen kan hjemtage borgeren. Som hovedregel anvendes KM til ad hoc kommunikation. Kommunerne svarer jfr. gældende aftale om KM, bilag 2. Såfremt dette vurderes ikke at være tidsnok kontaktes kommunen telefonisk. Korrespondancemeddelelse KM Kommunen kan via en KM meddele hospitalet, hvornår de forventer hjemtagelse af borgeren. Såfremt kommunen ikke svarer på PFP jfr gældende aftale om KM, bilag 2, er forventet færdigbehandlingsdato i PFP at betragte som en gensidig aftale om udskrivningsdato. Såfremt dette vurderes ikke at være tidsnok, sker kontakten telefonisk. Melding om Færdigbehandling MOF Hvis en færdigbehandlet borger ikke kan hjemtages af kommunen, sender hospitalet en MOF. Hospitalets administrative opgaver er udført i et sådan omfang, at disse ikke er til hinder for, at kommunen kan hjemtage borgeren. Udskrivningsrapport USR Hospitalet udfylder en USR, som sendes til kommunen. Hvis borgeren skal have hjælp indenfor de første 24 timer efter udskrivelsen, sendes den senest på udskrivningsdagen kl. 13. Hvis borgeren ikke har behov for daglig hjælp, kan borgeren udskrives, når udskrivningsrapporten er sendt, uanset klokkeslæt. Udprint af USR udleveres til borgeren. USR giver mulighed for at oplyse om, jfr. aftale om anvendelse og udfyldelse af Udskrivningsrapport. Den aktuelle indlæggelse, herunder tidspunkt for indlæggelse, færdigbehandling og udskrivning samt årsag til indlæggelse, indlæggelsesforløbet, sygeplejebehandlinger Funktionsevne ved udskrivelsen Hjælpemidler Bemærkninger om medicinændringer samt oplysninger om indgåede aftaler om afhentning og udbringning af medicin Aftaler om kost i det første døgn efter udskrivning Fremtidige aftaler Der er udarbejdet en genoptræningsplan Dato og underskrift fra hospitalet Kommunen læser den elektroniske kommunikation fra hospitalerne 2-3 gange i hver vagt. Registrering af udskrivning Automatisk udskrivningsadvis Hospitalet registrerer udskrivelse af borgeren senest 2 timer efter at borgeren har forladt afdelingen. Når borgeren registreres udskrevet afsendes automatisk et Udskrivningsadvis til kommunen. Kommunen læser adviser 2-3 gange i hver vagt. 9

10 1.4 Kommunikation, aftaler og arbejdsgange ved borgere, som er registreret i de kommunale EOJ, og som er indlagt over 72 timer Borgere, der forventes indlagt over 72 timer Gruppen omfatter borgere: der modtager kommunale ydelser, som beskrevet i ILR med uændrede behov med ændrede behov der ikke var kendt i kommunen ved indlæggelsen, men forventes at få behov kommunale ydelser efter udskrivningen Udskrivning kan som hovedregel ikke ske til lørdage, søndage og helligdage med mindre, dette er aftalt med kommunen. Det forhindrer ikke, at borgeren kan blive færdigmeldt. Plejeforløbsplan PFP Hospitalet udarbejder en PFP på grundlag af den lagte behandlingsplan og sender den til kommunen hurtigst muligt og senest 48 timer efter indlæggelsen, idet det forudsættes, at den eventuelle opdaterede indlæggelsesrapport er modtaget senest 24 timer inden. PFP indeholder blandt andet oplysninger til kommunen om forventet færdigbehandlings- og udskrivningsdato, forventet funktionsevne ved udskrivelsen, og om behov for yderligere koordinering ifbm udskrivelsen fx anmodning om udskrivningskonference. Jfr. Aftale om anvendelse og udfyldelse af PFP Korrespondancemeddelelse KM Såfremt kommunen har indsigelser besvares via KM jfr gældende aftale om KM, bilag 2. Såfremt kommunen ikke svarer på PFP er den forventede færdigbehandlingsdato i PFP at betragte som en gensidig aftale om udskrivningsdato. Kommunen kan tage initiativ til en nærmere dialog om en udvidet koordinering af forløbet. Henvendelsen bør som udgangspunkt ske ved elektronisk kommunikation eller evt. pr. telefon. Hvis kommunen vælger at stille spørgsmål via en KM, svarer hospitalet. jfr. gældende aftale om KM, bilag 2. Såfremt dette vurderes ikke at være tidsnok sker kontakten telefonisk. Revideret Plejeforløbsplan PFP Ved væsentlige ændringer i planlagt forløb sender hospitalet en revideret PFP til kommunen. Det kan f.eks. være Ændring i forventet færdigbehandlingsdato tidligere eller senere Ændringer i funktionsvurderingen bedre eller dårligere Ændringer i behov for kommunale ydelser/hjælpemidler færre eller flere Ønske om yderligere koordinering Der kan ske supplerende kommunikation via KM eller telefon jfr. gældende aftale Melding Om Færdigbehandling MOF Hvis en færdigbehandlet borger ikke kan hjemtages af kommunen og hospitalets administrative opgaver er udført i et sådan omfang, at disse ikke er til hinder for, at kommunen kan hjemtage borgeren, sendes en MOF. Korrespondancemeddelelse KM Kommunen kan via en KM meddele hospitalet, hvornår de forventer hjemtagelse af borgeren. Jfr. gældende aftale om KM, bilag 2. Udskrivningsrapport USR Registrering af udskrivning Udskrivningsadvis Hospitalet udfylder en USR, som sendes til kommunen senest på udskrivningsdagen kl. 13. Udprint af USR udleveres til borgeren. USR giver mulighed for at oplyse om: Den aktuelle indlæggelse, herunder tidspunkt for indlæggelse, færdigbehandling og udskrivning samt årsag til indlæggelse, indlæggelsesforløbet, sygeplejebehandlinger Funktionsevne ved udskrivelsen Hjælpemidler Bemærkninger om medicinændringer samt oplysninger om indgåede aftaler om afhentning og udbringning af medicin Aftaler om kost i det første døgn efter udskrivning Fremtidige aftaler Er der udarbejdet en genoptræningsplan? Dato og underskrift fra hospitalet Hvis borgeren ikke har behov for daglig hjælp, kan borgeren udskrives, når udskrivningsrapporten er sendt uanset klokkeslet Kommunen læser den elektroniske kommunikation fra hospitalerne 2-3 gange i hver vagt. Hospitalet registrerer udskrivelse af borgeren senest 2 timer efter at borgeren har forladt afdelingen. Når borgeren registreres udskrevet afsendes automatisk et Udskrivningsadvis til kommunen. Kommunen læser adviser 2-3 gange i hver vagt. 10

11 Opfølgning på aftalen Der udarbejdes en evaluering af implementering af aftalen efter 1. kvartal 2013, hvor der er mulighed for enkelte justeringer. I december 2013 udarbejdes en opfølgning med henblik på justeringer af aftalen. Kvalitet i det tværsektorielle samarbejde skal fremtidssikres ved oprettelse af fora til erfaringsudveksling og problemafklaringer. Fælles Medicin Kort (FMK) Aftalen vil blive justeret i takt med, at kommunerne får adgang til FMK. Hjælp og vejledning På hospitalerne: Ved behov for hjælp og vejledning i kommunikationsaftalen kan der rettes henvendelse til I kommunerne: Ved behov for hjælp og vejledning i kommunikationsaftalen kan der rettes henvendelse til Relevante henvisninger Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden Bilag 2.3 til Sundhedsaftalen om registrering af færdigbehandling Bilag 2.6 til Sundhedsaftalen om særlige tiltag ved udskrivning Vejledninger i udfyldelse af meddelelserne kan findes på 11

12 BILAG 1 / Definitioner: Nøgleord: Definition: Forventet færdigbehandling Forventet udskrivning Faglige informationer (i forbindelse med USR i flow 1.2) Kommunale omsorgsydelser Den dato hvor hospitalet skønner, at pt er færdigbehandlet og klar til udskrivning. Datoen skal angives i plejeforløbsplanen Som hovedregel vil datoen for forventet udskrivning være den samme som datoen for forventet færdigbehandling. I de tilfælde hvor kommunen ikke har mulighed for at hjemtage, kan der være forskellige datoer. Oplysninger om indlæggelsesforløbet, der har betydning for kommunens levering af ydelser efter udskrivelsen Personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, hjemmepleje og varige hjælpemidler Sundhedsfaglige ledere og medarbejdere I herværende aftale defineres som: De medarbejdere og ledere der arbejde med kommunale omsorgsydelser indenfor hjemmeplejeområdet Funktionsvurdering Funktionsvurderingen bygger på Fællessprog 2 Daglig hjælp - Hjælp hver dag f.eks. madudbringning, personlig pleje.. Væsentlige ændringer Det kan f.eks. være: - Ændringer i forventet færdigbehandlingsdato (tidligere eller senere) - Ændringer i funktionsvurderingen (bedre eller dårligere) - Ændringer i behov for kommunale ydelser/hjælpemidler - Ønske om yderligere koordinering (udskrivningskonference) EOJ Elektronisk Omsorgsjournal Elektronisk omsorgsjournal der anvendes i kommunen EPJ Elektronisk patientjournal der anvendes på hospitalerne Vagt Her tænkes på tre vagter i døgnet, dagvagt, aftenvagt og nattevagt. 12

13 BILAG 2 / Aftale vedr. brug af elektroniske korrespondancemeddelelser 1. Aftaleparter Kommuner: Sygepleje, plejeboliger, hjemmepleje, træning, visitation, forebyggelse rehabilitering, sundhedsplejen, Hospitaler: alle Almen praktiserende læger og special praktiserende læger: alle 7. Responstider Elektroniske korrespondancemeddelelser læses og behandles på hverdage i dagvagt med nedenstående minimumsrammer. Ønsker afsender en tilbagemelding skal dette eksplicit skrives. 2. Aftalens ramme Aftalen er en rammeaftale, hvori minimumskrav til samarbejdet vedrørende brug af elektroniske korrespondancemeddelelser er fastsat. 3. Elektronisk korrespondancemeddelelse Ved en elektronisk korrespondancemeddelelse forstås i denne aftale MedCom standard for korrespondancemeddelelser. Kommuner: Sygeplejersker, Døgnplejen, Visitation, Træning: Læses og behandles løbende i dagvagt dog senest kl næstkommende hverdag. Hospital Sygeplejersker: Læses og behandles, besvares løbende i dagvagt dog senest kl næstkommende hverdag Praksisområdet: læses dagligt og besvares inden 3 hverdage. 4. Anvendelsesparter Kompetente faglige personer 5. Anvendelsesområde Overordnet set anvendes korrespondancen IKKE til akutte henvendelser. En elektronisk korrespondancemeddelelse er altid knyttet til en borger og dennes cpr.nr. Der kan sendes korrespondancer til modtagere på borgere /patienter der ikke er kendt i modtagersystemet. Indholdet i korrespondancemeddelelsen skal være entydigt, specifikt, relevant og borgerrelateret. 6. Overskrifter eller emnefelter; for at lette modtagerens fordeling af korrespondance til rette modtager internt, skal der anvendes få men sigende overskrifter eller emner. Til Hospitalet: Sygepleje, træning, visitation, lægefagligt Til læger: Ny forespørgsel, opfølgende forespørgsel, medicingennemgang Til kommuner: Sygepleje, Træning, Visitationen til (sygepleje, træning, forebyggelse, hjemmehjælp) 8. Forsendelse Fejl ved forsendelsen vil fremgå i respektive læge og omsorgssystem som negativ kvittering. Ved uregelmæssigheder/systemnedbrud anvendes telefon. 9. Samtykke For udveksling af personfølsomme oplysninger følger gældende lovgivning. 11. Evaluering Aftalen evalueres efter en driftsperiode på et år 12. Godkendelse Godkendt af den administrative styregruppe februar

14

15

16 KKR HOVEDSTADEN RegionH Design 16509

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Forslag til Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Forslag til Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Mode 1 KKR Rovedstaden den Dagsordenens punkt 3.1. 25. april 2012 Forslag til Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftalen omhandler samarbejdet

Læs mere

Kommunikationsaftale

Kommunikationsaftale Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Godkendt af Styregruppen vedrørende Sundhedsaftalen.

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

Kommunikationsaftale

Kommunikationsaftale Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Godkendt af Styregruppen vedrørende Sundhedsaftalen.

Læs mere

Rammeaftale. om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning

Rammeaftale. om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Tillæg til sundhedsaftalen 2011-2014 om elektronisk kommunikation ved

Læs mere

Definitioner. Målgruppe. Formål. Mål PROCEDURE

Definitioner. Målgruppe. Formål. Mål PROCEDURE BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: EBD Erik Brandt / Careteamet & SBR Sanne Borris / Visitationen Godkendt i Topledergruppen: Ansvarlig: Revideret: jan. 2014 Revideres senest: Procedure vedrørende:

Læs mere

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4.

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4. Indlæggelsesadvis fra hospital Behandler indlæggelsesadviser Kontrollerer, at de relevante leverandører er på som Medcom kontakt i indlæggelsesadvis. Opdaterer ved behov kontakt og vinge i Medcom. Behandler

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

Aftaler om brug af Korrespondancemeddelelsen

Aftaler om brug af Korrespondancemeddelelsen Aftaler om brug af Korrespondancemeddelelsen Grundaftale om brug af Korrespondancemeddelelsen i Region Hovedstaden Underaftale om brug af Korrespondancemeddelelsen mellem kommuner og hospitaler om ambulante

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

HØRING. Kommunikationsaftale

HØRING. Kommunikationsaftale Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Indholdsfortegnelse Formålet med aftalen...

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Der var ønske om at dagsordenen blev sendt ud 14 dage før møderne af hensyn til den nødvendige koordinering i baglandet.

Der var ønske om at dagsordenen blev sendt ud 14 dage før møderne af hensyn til den nødvendige koordinering i baglandet. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Samordningsudvalg Planområde Nord Dato: 10.09.2012 Kl.: 12.00 14.00 Sted: Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALEN

KOMMUNIKATIONSAFTALEN KOMMUNIKATIONSAFTALEN Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommuner og hospitaler i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Fra regler om varsling til

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

De 4 kommunikationsstandarder

De 4 kommunikationsstandarder De 4 kommunikationsstandarder Dokumenttype Instruks Krogstenshave Målgruppe Plejepersonale Krogstenshave Udarbejdet af Jette Høimark Godkendt af Ledergruppen Godkendelsesdato 5.11.2012 Revision senest

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

Hvad kræver det at komme i gang?

Hvad kræver det at komme i gang? Implementering Hvad kræver at det at komme i gang Kort om KL og MedCom redskaber Opgave: Klargøring af data Funktionsevne og ydelsesoplysninger Afklaring af nye arbejdsgange Hjælp som før - kompliceret/ej

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek Vejledning 2017 - Manuel Indlæggelsesrapport - Korrespondance HVEM MODTAGER?... 2 OPSÆTNING... 2 HVORNÅR SKAL DER SENDES

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

MEDICINHÅNDTERING. INSTRUKS Elektroniske meddelelser i Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS Sundhed og Omsorg

MEDICINHÅNDTERING. INSTRUKS Elektroniske meddelelser i Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS Sundhed og Omsorg MEDICINHÅNDTERING INSTRUKS Elektroniske meddelelser i Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS 2019 Sundhed og Omsorg INDHOLDFORTEGNELSE: Elektroniske meddelelser (MedCom) i Sundhed og Omsorg - Instruks...

Læs mere

1. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom

1. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom 1. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk Elektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Kommunikation mellem hospitaler og Indlæggelses- og udskrivningsadvis. Ofte omtalt som automatiske beskeder, men

Læs mere

MEDICINHÅNDTERING. Elektroniske meddelelser i INSTRUKS Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS

MEDICINHÅNDTERING. Elektroniske meddelelser i INSTRUKS Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS MEDICINHÅNDTERING Elektroniske meddelelser i INSTRUKS Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS INDHOLDFORTEGNELSE: Elektroniske meddelelser (MedCom) i Sundhed og Omsorg - Instruks... 2 Formål:... 2 Hvem gælder

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune April 2016 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet

Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019 Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019 Temaet for ansøgningen er at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende opgaveløsning med borgeren i fokus Deltagende kommuner i ansøgning om frikommunenetværket

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

8. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien

8. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien 8. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte og planlagte indlæggelsesforløb. Har

Læs mere

Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder. Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H

Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder. Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H Koncern IT Emner Organisering af projektarbejdet herunder implementeringsstruktur

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder.

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder. Projekt 1 Analyse af udbredelse af MedCom standarder (7.2.1.f) Målet med analyseprojektet er at skabe et overblik over anvendelsesgraden af MedCom-standarder samt at komme med input til en mulig udbredelse

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk 2. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk lektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

APPENDIKS. Den ældre medicinske patient Udskrevet fra medicinsk afdeling. Kommunikation og samarbejde - Hvordan står det til?

APPENDIKS. Den ældre medicinske patient Udskrevet fra medicinsk afdeling. Kommunikation og samarbejde - Hvordan står det til? Den ældre medicinske patient Udskrevet fra medicinsk afdeling Kommunikation og samarbejde - Hvordan står det til? Resultater fra undersøgelse vedrørende særligt svækkede ældre medicinske patienter udskrevet

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Status Hjemmepleje-sygehus, MedCom10, juli 2017

Status Hjemmepleje-sygehus, MedCom10, juli 2017 Status Hjemmepleje-sygehus, MedCom10, juli 2017 Dette er et statusnotat om MedCom10 hjemmepleje-sygehusprojektet, som er udarbejdet juli 2017, i forbindelse med at MedCom10 hjemmepleje-sygehusprojektet

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

analysegruppemøde 30. november 2016 kl

analysegruppemøde 30. november 2016 kl Hjemmepleje-sygehus og analysegruppemøde 30. november 2016 kl. 10.00-15.00 H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C Dagsorden 1. Velkommen og meddelelser 2. Fremtidig indberetning til det

Læs mere

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder XDIS.. Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder 16.04.2012 XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission) VersionCode XD1631C TypeCode XDIS16 XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan) VersionCode

Læs mere

Forslag til sundhedsaftale for Region Hovedstaden

Forslag til sundhedsaftale for Region Hovedstaden Forslag til sundhedsaftale for Region Hovedstaden Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs

Læs mere

Hjemmeplejesygehusgruppemøde. 1. møde MedCom Maj 2018 MedCom, Forskerparken, Odense

Hjemmeplejesygehusgruppemøde. 1. møde MedCom Maj 2018 MedCom, Forskerparken, Odense Hjemmeplejesygehusgruppemøde 1. møde MedCom11 9. Maj 2018 MedCom, Forskerparken, Odense 2 Dagsorden Kl. 10.00-11.00 Velkommen, præsentation og meddelelser Kl. 11.00-11.10 Pause Kl. 11.10-12.15: Opfølgning

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

Meddelelses flow hjemmepleje-sygehus v. Jeanette Jensen, MedCom

Meddelelses flow hjemmepleje-sygehus v. Jeanette Jensen, MedCom 1 Meddelelses flow hjemmepleje-sygehus v. Jeanette Jensen, MedCom Indhold Ultrakort - hvad er Hjemmepleje-sygehusmeddelelserne? Baggrund for arbejdet med forsendelseslogistik Hvordan er forsendelseslogistikken

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SAMARBEJDET Region Sjælland og de 17 kommuner har i 2015 indgået en ny sundhedsaftale. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Der er mellem Region Hovedstaden ved Regionsrådet og X kommune ved Kommunalbestyrelsen/Byrådet/Borgerrepræsentationen

Der er mellem Region Hovedstaden ved Regionsrådet og X kommune ved Kommunalbestyrelsen/Byrådet/Borgerrepræsentationen REGION HOVEDSTADEN KOMMUNERNE I REGIONEN 13. december 2006 Generel ramme for de individuelle sundhedsaftaler mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner i regionen for perioden 1. januar 2007 til

Læs mere

Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. 8. maj 2019

Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. 8. maj 2019 Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner 8. maj 2019 1. Indledning og formål Praksisplanudvalget ønsker, at rammerne for samarbejdet

Læs mere

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 22. juni 2015

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 22. juni 2015 Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 22. juni 2015 MedCom, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagsorden 1. Velkomst og meddelelser, herunder overordnet status og tidsplan for version 1.0.3. 2. Status for udfasning

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08 Sundhedsaftaler 2008 4. udkast, 5.6.08 Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter... 5 Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

Helsingør. Hovedstaden

Helsingør. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ-Observatoriets Årskonference Dorthe Skou Lassen FynCom/MedCom Sygehus kommune kommunikation MedComs kommune projekter

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop Velfærdsteknologi: Teknologi i hverdagen hvordan bruges den til dokumentation og samarbejde på tværs af sektorer? V. Lene Noer, Odense Kommune. Odense kommune Ca 190.000

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 Funktionsevne, ydelser og medicin i de nye MedCom standarder ved Jeanette Jensen, konsulent, MedCom Det vil jeg sige noget om: Kort om KL og MedCom redskaber

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hotel Knudsens Gaard, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagens møde Formål med mødet fortsættelse af mødet 30.10: Hjemmepleje-sygehusgruppens faglige anbefalinger

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse Den regionale samarbejdsaftale IT-understøttelse Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning henvender sig til egen læge

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 14. januar 2013 Torben Gaarskær 1 Sundhedsaftalen 2010-2014 14. januar 2013 Torben Gaarskær 2 Målsætninger inden for 5 hovedområder Styrke

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Analyse af akutte og ambulante forløb Behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation mellem sygehuse og kommuner

Analyse af akutte og ambulante forløb Behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation mellem sygehuse og kommuner Analyse af akutte og ambulante forløb Behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation mellem sygehuse og kommuner 27. april 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

KKR digitaliseringsnetværksmøde den 11. marts 2015

KKR digitaliseringsnetværksmøde den 11. marts 2015 KKR digitaliseringsnetværksmøde den 11. marts 2015 1. Status for hjemmepleje-sygehusstandarder, version 1.0.3 2. Status vedr. beslutning om medicinoplysninger i indlæggelses og udskrivningsrapport i forhold

Læs mere

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Indlæggelsesrapport XDIS6 Plejeforløbsplan XDIS Melding om færdigbehandling XDIS 9 Udskrivningsrapport XDIS 8 Negativ kvittering Negativ vans kvittering

Læs mere

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Denne oversigt er udarbejdet for at danne et overblik over de områder som har særlig betydning for at skabe patientsikre

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2 INDSATSOMRÅDE 2 Viden til tiden Bedre sammenhæng i patientforløb er en vigtig fælles målsætning, som KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet på flere fronter samarbejder om. Parterne har med

Læs mere

Ishøj. Hovedstaden. Sundhedsaftalerne skal endvidere sikre sammenhæng i en styrket forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

Ishøj. Hovedstaden. Sundhedsaftalerne skal endvidere sikre sammenhæng i en styrket forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere