Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm"

Transkript

1 Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole

2 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3 Kommunalbestyrelsens strategiske målsætning...4 Tidlig indsats...5 Samarbejde med forældre...5 Tværfaglig Håndbog...5 Den røde tråd...6 Børn med særlige behov...6 Grundlæggende begreber og metoder...6 Anerkendende tilgang...6 Inklusion i de bornholmske dagtilbud...7 LP-modellen som pædagogisk værktøj...7 Tilbud og indsats i forhold til børn med særlige behov...7 Sundhedsplejen...7 Mødregruppe for unge mødre...8 Dagplejen...8 Vuggestuer og børnehaver...8 SFO...9 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)...9 Treårsscreening...9 Specialbørnehaven Mælkebøtten...10 Børneklinikken...10 Hørescreening i PPR/sundhedplejen...10 Specialpædagogisk indsats i de almene dagtilbud

3 Indledning: Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm er udarbejdet af en tværfaglig sammensat arbejdsgruppe. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at dagtilbudsområdet med udgangspunkt i børnepolitikkens mål om helhed, sammenhæng, rummelighed og respekt skal arbejde med begrebet inklusion i de kommende år. Materialet er en synliggørelse af vores nuværende tilbud og indsats i forhold til børn med særlige behov og henvender sig til alle, der arbejder med børn fra 0 år til skolestart. Materialet skal bruges fremadrettet og være udgangspunkt for: En udvikling af indsatsen i forhold til børn med særlige behov At børn med særlige behov får den nødvendige omsorg og støtte så tidligt som muligt, med mindst mulig indgriben i barnets liv At vi arbejder ud fra det samme grundlæggende menneskesyn At vi lever op til kommunalbestyrelsens mål i forhold til inklusion Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov Dagtilbudsområdet er et område, der er under forandring og udvikling. I arbejdet med førskolebørn skal man kunne favne både almene og specialpædagogiske opgaver og udfordringer samt være i stand til at indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer. For at leve op til faglige krav og nye udfordringer og sikre et grundlæggende ensartet serviceniveau, arbejdes der i dagtilbud, skoler og PPR med: LP-modellen Den tværfaglige håndbog Den røde tråd Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet I 2011 iværksættes følgende projekter og uddannelser på dagtilbudsområdet: Uddannelsesprojekt for alle medarbejdere på dagtilbudsområdet i Inkluderende praksis og anerkendende relationer. Projektet sker i samarbejde med de faglige organisationer BUPL og FOA. Uddannelse af sprogpædagoger Opkvalificering af vuggestuemedarbejdere målrettet de 0-3åriges sproglige udvikling Videreførelse af metoder og erfaringer fra familieprojektet i Klemensker til det øvrige dagtilbudsområde Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune Det fremgår af servicelovens 19 at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. 3

4 Al indsats tager udgangspunkt i de generelle tilbud også indsatsen i forhold til børn med særlige behov. Bornholms Regionskommunes indsats på tværs af lovgivning, administration, strukturer og faglige kompetencer er beskrevet i den Tværfaglige håndbog. Endvidere er børnepolitikkens indsatsområder sat i relation til kommunalbestyrelsens strategiske mål. Børnepolitikken har følgende temaer: Sundhed Helhed og sammenhæng Leg og læring Rummelighed og respekt Kommunalbestyrelsens strategiske målsætning Kommunalbestyrelsen har besluttet mål vedrørende udvikling af inkluderende og rummelig pædagogik i de kommunale dagtilbud. Det er en generel målsætning, at der udarbejdes handleplaner, der opstiller og beskriver relevante mål og handlinger i forhold til alle børn med særlige behov i dagtilbuddene. Mål i 2011: Inden udgangen af 2011 har alle pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud gennemgået kursusaktivitet indenfor LP-modellen (videreført fra 2010) Inden udgangen af 2011 er der oprettet spirepladser for børn med særlige vanskeligheder i de 4 dagtilbudsdistrikter Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand falder i forhold til niveauet i 2010 Andelen af timer til vejledningsforløb og konsultativ bistand fra specialpædagoger stiger i forhold til niveauet i 2010 Mål i 2012: Andelen af børn i alderen 0-6 år, der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten, nedbringes i forhold til 2011 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2011 Andelen af timer til vejledningsforløb og konsultativ bistand fra specialpædagoger stiger i forhold til niveauet i 2011 De pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud oplever, at LP-modellen har øget den pædagogisk handlekompetence i forhold til udsatte børn (spørgeskemaundersøgelse/fokusgruppeinterview) Der udarbejdes handleplaner, der opstiller og beskriver relevante mål og handlinger i forhold til alle i børn med særlige behov i dagtilbuddene Mål i 2013 Andelen af børn i alderen 0-6 år, der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten, nedbringes i forhold til 2012 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i

5 Andelen af timer til vejledningsforløb og konsultativ bistand fra specialpædagoger stiger i forhold til niveauet i 2012 Målsætningen relaterer til Børnepolitikkens mål om helhed og sammenhæng samt rummelighed og respekt Tidlig indsats Samarbejde med forældre Det er forældrene, der er de mest centrale personer i barnets liv. Det er dem, der har ansvaret for barnets opvækst, opdragelse og trivsel. Enhver indsats i forhold til børn med særlige behov sker i et tæt samarbejde med forældrene. Forældrene skal føle sig medinddraget i alle processer omkring barnet. Tværfaglig Håndbog Er barnets behov af en sådan karakter, at der skal iværksættes en tværfaglig indsats, anvendes proceduren for det tværfaglige samarbejde, som er beskrevet i Den Tværfaglige Håndbog. I Den Tværfaglige Håndbog arbejdes der på tre niveauer i forhold til børn i vanskeligheder: Den forebyggende indsats retter sig mod alle børn og unge og er baseret på en generel faglig viden om børns udvikling og trivsel. Den har som mål at sikre alle børn og unge de bedst mulige vilkår. Typiske aktører på det forebyggende niveau er dagtilbud, skoler, sundhedsplejersker, PPR og SSP. Den foregribende indsats retter sig mod børn og unge, der er udsat for en række særlige risikofaktorer, og indsatsen er baseret på en særlig faglig viden om disse. Målet er at mindske eller forhindre følgevirkninger af de risikofaktorer, barnet udsættes for; det være sig af fysisk, psykisk, social eller kulturel art. På det foregribende niveau optræder de samme aktører som ovenfor, men aktørfeltet udvides med støtte fra specialpædagogerne, familiebehandlernes åbne anonyme rådgivning, samt åbne grupper for børn og familier i vanskeligheder, samt evt. sagsbehandler som kan rådgive via BCB-linjen. Den indgribende indsats retter sig mod et barn eller en familie, der er i alvorlige vanskeligheder. Indsatsen har som mål at ændre situationen ved at supplere, kompensere eller koordinere forhold eller betingelser hos barnet, familien og/eller omgivelserne. På det indgribende niveau støtter alle tidligere aktører stadig op om barnet, men sagsbehandler agerer nu som myndighedsperson og kan som følge heraf iværksætte foranstaltninger i forhold til barnet og familien. Link til Tværfaglig Håndbog 5

6 Den røde tråd I Bornholms Regionskommune vil vi skabe helhed og sammenhæng for barnet ved overgang fra en institution til en anden. Dette gøres ved at arbejde på tværs af faggrupper og skabe sammenhæng mellem dagtilbuddets og skolefritidstilbuddets pædagogiske læreplaner og skolens læseplaner. Den røde tråd er en beskrivelse af hvilke aktører, der er involveret i de forskellige overgange i barnets liv, og hvad de enkelte aktører bidrager med. Formålet er at understrege, at alle barnets overgange fra en institutionsform til en anden er en fælles opgave for de fagpersoner, der allerede kender barnet godt, og dem, der skal modtage det i den nye institution. På den måde får barnet de bedste betingelser i sin nye institution/ på sin nye skole, således at det på lang sigt sikres muligheder for at få en ungdomsuddannelse. Link til Den røde tråd Børn med særlige behov Alle børn har forskellige behov. Et barns behov bliver noget særligt, når det viser tegn på manglende trivsel, har mangelfuld udvikling og når behovet ikke kan opfyldes i det almene miljø uden en særlig indsats, der kræver en særlig faglig viden og tydelige handleveje. Børn, der har særlige behov, skal have den nødvendige omsorg og støtte så tidligt som muligt, og den skal gives med mindst mulig indgriben i barnets liv. Barnets og familiens ressourcer skal afdækkes med henblik på at yde en tidlig og målrettet indsats. Børn med særlige behov skal som udgangspunkt rummes i det almindelige dagtilbud. De skal tilbydes støtte og særlig indsats i den dagpleje, vuggestue eller børnehave de går i. Det er vigtigt, at barnet så vidt muligt bevarer sin tilknytning til nærmiljøet. Grundlæggende begreber og metoder Anerkendende tilgang Et anerkendende menneskesyn er grundlæggende for vores pædagogik og handlemåde i de bornholmske dagtilbud. Der kan være forskellige opfattelser af børnenes situation og vanskeligheder. Derfor er det vigtigt, at man møder hinanden med en positiv og anerkendende tilgang, når vanskelighederne skal drøftes. Vi skal sikre os, at vi forstår, hvordan situationen opleves af de andre. Alle må være aktivt lyttende og respektere, at der er forskellige værdier og meninger om tingene. Der kan være konflikter, og man må ikke lukke øjnene for de vanskeligheder, der er. Men i stedet for at tage udgangspunkt i vanskelighederne og tale om det, man vil undgå, så kan man tale om det, man gerne vil have skal ske. På den måde kan man styrke og bygge videre på det, der allerede fungerer. Det er her pædagogikken omkring barnet med særlige behov skal tage sit afsæt. 6

7 Inklusion i de bornholmske dagtilbud Inklusion handler om at høre til og om, at de enkelte børn er en del af et udviklende og forpligtende fællesskab, hvor de både føler sig anerkendt og bidragende. Børn med særlige behov skal have adgang til faglige og personlige udviklingsmuligheder i et ligeværdigt fællesskab med andre. Fællesskaber og gode sociale relationer er nødvendige for børnenes udvikling og læring. Børnene skal støttes i at kunne indgå i de sociale fællesskaber, og fællesskabet skal støttes i at kunne inkludere. En inkluderende praksis udvikles i et samarbejde mellem almenpædagogikken og specialpædagogikken. Det inkluderende dagtilbud ser børnene som individer i samspil og ikke som individer opdelt i kategorier. Derfor er det også samspillet, der er i fokus, når et barn er i vanskeligheder. Et barn kan være i vanskeligheder; barnet i sig selv er ikke vanskeligt! I det inkluderende dagtilbud ser personalet hele tiden på fællesskabets betingelser og har som udgangspunkt, at man i dagtilbuddets eget miljø og i det tværfaglige samarbejde, har faglige ressourcer nok til at håndtere udfordringer i forhold til at fremme udsatte børns læring og trivsel. LP-modellen som pædagogisk værktøj I de bornholmske dagtilbud, skoler og PPR er LP-modellen et fælles arbejdsredskab. LP-modellen er baseret på systemisk tænkning. LP-modellen har til formål at udvikle ny viden om, hvordan man i dagtilbuddene kan skabe bedre betingelser for børnenes læring, trivsel og sociale udvikling. Gennem arbejdet opnås forståelse af de faktorer, som udløser og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i dagtilbud. Modellen indeholder ikke færdige metoder, der beskriver, hvordan pædagogerne skal takle de pædagogiske udfordringer i hverdagen, men lægger vægt på, at pædagogerne i arbejdet med problemstillinger omkring læring, trivsel og sociale udvikling har fokus på samspillet mellem barnet og omgivelserne og ser kritisk på egen pædagogiske virksomhed. Link til LP-modellens hjemmeside Tilbud og indsats i forhold til børn med særlige behov Sundhedsplejen Sundhedsplejerskens opgave er at yde en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats for alle børn og unge i deres miljø: hjem, dagtilbud, og skole. Det er endvidere sundhedsplejerskens opgave at give en individorienteret indsats til børn, unge og deres familier med fokus på oplysning og vejledning med det formål at fremme sundhed og trivsel, men også at yde en ekstra indsats til de børn og unge, der har et særligt behov. Sundhedsplejerskerne besøger alle nyfødte og deres familier i eget hjem. Sundhedsplejersken har et øget fokus på børn og familier med særlige behov. Disse 7

8 familier får tilbudt flere besøg og kontakter ud fra familiens aktuelle behov. Er sundhedsplejersken bekymret for et barn og families trivsel tages kontakt til sagsbehandler, evt. andre tværfaglige samarbejdspartnere. Er der overvejelser, der kan være vigtige i forhold til placering af barnet i dagtilbud, henvender sundhedsplejersken sig i samarbejde med forældrene til Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Er der tale om børn og familier med særlige behov aftales der møde mellem forældre, sundhedsplejerske, vuggestue eller dagpleje før opstart. Mødregruppe for unge mødre Familiebehandlerne i Bornholms familiecenter tilbyder mødregruppe for unge mellem 16 og 25 år. Her kan unge mødre få hjælp og støtte i forhold til barnet og deres egen forældrerolle. Der starter nye gruppe op hvert halve år. Mødregruppen kan kontaktes som beskrevet i nedenstående link. Link til beskrivelse af tilbuddet Dagplejen Det særlige ved dagplejen er, at børnene er i et lille forudsigeligt miljø med den samme voksne. Dagplejerne arbejder med anerkendelse og inklusion som en grundlæggende holdning. Dagplejeren kan være en god rollemodel og støtte for familier med anden baggrund end dansk. Her kan de opleve hvordan et familieliv kan være her i landet, få praktisk støtte samt vejledning i kulturelle normer. Det samme gælder for unge sårbare familier, hvor støtten kan være dels at rådgive om praktiske opgaver og dels om, hvad et lille barn har brug for af tætte relationer og omsorg. Dagplejen kan være hensigtsmæssig for det for tidligt fødte barn og børn med lavt immunforsvar. Disse børn kan have glæde af at være i et lille miljø både i forhold til sanseindtryk og mindre risiko for smitte. Børn med fysiske og psykiske handicap kan også rummes. Det er væsentligt, at dagplejeren får den nødvendige viden og rådgivning. Her er dagplejepædagogen sparringspartner sammen med de specialister, der er mulighed for at trække på, for eksempel Mælkebøttens vejledningsteam. Af dagplejens læreplan fremgår det, hvorledes der arbejdes med børn, som har særlige behov. Vuggestuer og børnehaver Alle vuggestuer er en del af en integreret institution. Det særlige ved vuggestuen er, at der er uddannede pædagoger med fagspecifik viden om det 0-3årige barn. Barnet er i de samme pædagogiske rammer fra vuggestue til skolestart. De fysiske rammer i vuggestuen er indrettet med henblik på at tilgodese det 0-3åriges barns udvikling. 8

9 For de 3-6årige børn er der både børnehaver, som er en del af en integreret enhed og rene børnehaver. For barnet med særlige behov vil der være gode muligheder for at skabe ligeværdige relationer i den integrerede institution. Anerkendelse og inklusion er nøglebegreber i den pædagogiske praksis i vuggestuer og børnehaver. Hvis et barns udvikling og trivsel giver grund til bekymring, vurderes dette i samarbejde med kollegaer, afdelingsleder og forældre, hvorefter der udarbejdes handleplan for, hvordan barnets behov for en særlig indsats iværksættes. Gennem løbende observationer følger pædagogerne barnets udvikling. På baggrund af strukturerede observationer anvendes LP- og for eksempel SMTTE- modellen. Der kan inddrages fagpersoner fra PPR i arbejdet, hvis der er behov for det. I forbindelse med observationerne kan der rettes henvendelse til Specialbørnehaven Mælkebøtten. Der kan efterfølgende eventuelt iværksættes forløb med specialpædagog. Af den enkelte institutions læreplan fremgår det, hvorledes der arbejdes med børn, som har særlige behov. SFO I afdelingerne: Jordbærhuset, Sydgården og Børnehuset i Vestermarie er skolefritidsordninger en integreret del af dagtilbuddet. Der arbejdes med den samme pædagogiske praksis som i de øvrige dagtilbud og derudover udfra en pædagogisk beskrivelse om Indhold i SFO. Den forebyggende indsats sker i samarbejde med barnets forældre og den skole barnet går i. De øvrige SFOér på Bornholm er en del af den skole, de ligger på. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) PPR rådgiver og vejleder skoler, dagtilbud og forældre i forhold til forskellige problemer og udfordringer i den pædagogiske praksis og børns faglige-, sociale- eller følelsesmæssige vanskeligheder. I PPR er der ansat psykologer, tale-hørekonsulenter, inklusions- og specialklassekonsulenter, læseskrivekonsulent og specialpædagoger. De fleste PPR-sager starter i det forebyggende arbejde, dvs. ved treårs-screeninger, i en konsultativ kontakt med dagtilbud og skoler og ved tværfaglige møder med forældre, skole og dagtilbud. PPR er på Bornholm en del af Bornholms PPR og Sundhedspleje. Treårsscreening På Bornholm varetages kommunens forpligtelse til at tilbyde treårige en sprogvurdering af PPR s talehørekonsulenter. Sproget er et vigtigt redskab når vi kommunikerer, når vi tænker og når vi lærer nyt. Har et barn sproglige vanskeligheder, kan det få afgørende betydning for den generelle udvikling. Ved en tidlig indsats gives barnet de bedste funktionsmuligheder. 9

10 Selve screeningen foregår i barnets hjem og forældrene vejledes i, hvorledes de bedst støtter deres barns udvikling netop nu. Er der behov for det, følges barnet fremover af talehørekonsulenten, og det aftales, hvordan der i samarbejde med barnets dagtilbud kan iværksættes en fokuseret eller særlig indsats omkring barnets sprogudvikling. Specialbørnehaven Mælkebøtten Mælkebøtten er Bornholms specialbørnehave. Optagelse sker gennem visitation. I Mælkebøtten modtages der dagligt børn, fra hele øen i alderen 0 7 år, som på grund af varig funktionsnedsættelse har behov for udredning, støtte og behandling, der ikke kan tilgodeses af et andet dagtilbud. Mælkebøtten tilbyder små overskuelige børnegrupper. Der skabes et roligt, forudsigeligt lege og læringsmiljø, hvor dagen er nøje planlagt for det enkelte barn. Mælkebøttens specialpædagogiske personale arbejder tværfagligt med talepædagog, børnepsykologer, børnepsykiater og andre relevante fagpersoner. Huset tilbyder også fysioterapi, ergoterapi, musikterapi samt mundmotorisk træning. Mælkebøtten råder over et rådgivnings- og vejledningsteam bestående af 2 specialpædagoger og 2 fysioterapeuter, der udover deres faglige uddannelse har videreuddannelse i rådgivnings- og vejledningsarbejde. Børn, der er set af vejledningsteamet, kan, hvis det vurderes relevant, henvises til Mælkebøttens øvrigt tilknyttede fagpersoner. Link til Mælkebøttens hjemmeside Børneklinikken Børneklinikken er et tilbud, der henvender sig til børn i førskolealderen, når der er usikkerhed og bekymring om barnets udvikling. Børneklinikken er et samarbejde mellem Børneklinikken i Kristianiagade i København og PPR/Sundhedsplejen på Bornholm. Ved konsultationerne deltager foruden barnets forældre en specialist i børnepsykologi fra Børneklinikken og tale-hørekonsulenten fra PPR/Sundhedsplejen. Konsultationerne hos Børneklinikken på Bornholm består af en orienterende samtale og undersøgelser af udvikling, sprog og kontakt. Ofte deltager en pædagog fra barnets dagtilbud eller en anden relevant fagperson. Både forældre og fagpersoner omkring barnet kan henvende sig til tale-hørekonsulenten i PPR/Sundhedsplejen for at få barnet henvist til Børneklinikken. Link til henvisning til Børneklinikken BRK.dk Hørescreening i PPR/sundhedplejen Hørescreening i PPR/Sundhedplejen er et tilbud, der henvender sig til småbørn, hvor der er usikkerhed omkring hørelsen. Her laves der med udgangspunkt i en legesituation uformelle og formelle hørescreeninger. 10

11 Både forældre og fagpersoner omkring barnet kan henvende sig til tale-hørekonsulenten på PPR for at få barnet henvist til en hørescreening Link til henvisning til hørescreening Specialpædagogisk indsats i de almene dagtilbud Der er ansat specialpædagoger i de fire dagtilbudsdistrikter til at varetage specialpædagogiske forløb i distrikternes børnehaver. Til at varetage disse opgaver i de private børnehaver er der ansat specialpædagoger i PPR/Sundhedsplejen. Derudover disponerer PPR/Sundhedsplejen over specialpædagoger, der på ø-plan varetager opgaver omkring hørehæmmede børn samt sprogstimulering af tosprogede børn, der vurderes at have behov for det. Der kan igangsættes følgende forløb: Konsultative forløb: Formålet med et konsultativt forløb er at sætte fokus og nye perspektiver på den pædagogik, der bedst støtter barnets trivsel og udvikling. Denne indsats forgår på baggrund af specialpædagogens konkrete observationer og i et tæt samarbejde med forældre og pædagoger fra dagtilbuddet. Spirepladser: Formålet med en spireplads er at give særligt sarte børn, der ikke har en udadreagerende adfærd, og som har behov for et længerevarende specialpædagogisk forløb, et tilbud i et alment dagtilbud. Barnet skal med støtte kunne mestre at indgå og udvikle sig i en almindelig børnehaves hverdag. Et barn på en spireplads er en del af den samlede børnegruppe. Spirepladsernes målgruppe er: Børn med store tale-/sprogvanskeligheder Følelsesmæssigt sarte børn Børn med lettere udviklingsforsinkelser Børn med lette kontaktvanskeligheder Børn med lette problemer omkring opmærksomhedsstyring I dagtilbud med spirepladser er den pædagogiske ramme kendetegnet ved: En fast struktur og fysiske rammer, der giver mulighed for at tilrettelægge specialpædagogiske forløb At man tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og behov En forudsigelig hverdag Et tæt samarbejde mellem det specialpædagogiske og det almenpædagogiske i institutionen 11

12 Et fast og tæt samarbejde med PPR Et tæt forældresamarbejde Igangsættelse af sprogforløb: Formålet med et sprogforløb er, i et tæt samarbejde med dagtilbuddets sprogpædagog, i dagligdagen at understøtte de børns sproglige udvikling, som dagtilbuddet i samarbejde med talehørekonsulenten vurderer, har behov for sådan et tilbud. Specialpædagogen er med til at udvikle materialer, sætte rammer for arbejdet i sprogforløbet og støtte i det omfang, visitationen giver mulighed for. Igangsættelse af forløb for børn i adfærds- kontakt- og trivselsvanskeligheder Et adfærds-kontakt-trivselsforløb er målrettet de særligt udsatte børns udvikling, når de har vanskeligt ved at trives og udvikles i det almene dagtilbud. Formålet med et adfærds-kontakt- og trivselsforløb er at understøtte en pædagogisk praksis, hvor fokus både rettes mod barnets behov, samt mod hvordan pædagogikken i dagtilbuddet kan tilrettelægges med henblik på størst mulig inkludering for det enkelte barn. Specialpædagogen sætter i samarbejde med dagtilbuddet rammer for forløbet, er med til at udarbejde handleplaner og følger i øvrigt forløbet tæt. Et barn kan aldrig forstås i sig selv, men må ses som en del af en helhed, der omfatter og medtænker afgørende forhold og faktorer i barnets livssituation'. Citat fra bogen 'Udsatte børn' af Karen- Asta Bo, Jens Guldager og Birgitte Zeeberg. 12

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Bornholms Regionskommune 2011 Indledning Sammenhængende børnepolitik Er godkendt af kommunalbestyrelsen d. 23. nov. 2006 Efterfølgende revideret og politisk godkendt i maj 2011.

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2015 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Hjælp til inklusion i Brøndby Kommunes dagtilbud Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Pædagogisk følgeskab og inkluderende praksisudvikling Indhold 1. Hjælp til inklusion 2. Støttepædagogrollen 3. Hvem

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusion er det bærende princip i Salamanca-erklæringen, som Danmark tiltrådte i 1994, og i FNkonventionen som Danmark ratificerede den 13. juli 2009. Samlet

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

Brobygning. Handleplan

Brobygning. Handleplan Brobygning Handleplan Indhold Indledning 4 Lovgrundlaget 4 Brobygning og inklusion 6 Sammenhænge i børns liv at bygge bro mellem børns steder 6 Overgang fra forældre til dagpleje/vuggestue 7 Brobygning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30.

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30. Notat Center Børn og Unge Journalnr: 27.18.12-A00-1-16 Dato: 26-05-2016 Børnehaven Skibsted efter paragraf 32 i serviceloven Der er mulighed for to elevgrupper, som vil have hver deres økonomiske takst.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Alle børn og unge er en del af fællesskabet

Alle børn og unge er en del af fællesskabet Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi PIXIUDGAVE Til forældre Forskning har vist, at forskellighed i børnegruppen skaber et markant bedre udviklings- og læringsgrundlag

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

De pædagogiske pejlemærker

De pædagogiske pejlemærker De pædagogiske pejlemærker Sorø Kommune De pædagogiske pejlemærker På de næste sider præsenteres 10 pejlemærker for det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune. Med pejlemærkerne

Læs mere

Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi.

Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi. Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi. Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Telefon: 9945 4482 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@9945454.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave SKAL OPGAVE: Samtaler i dagpleje/vuggestue. Ved 2½ års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Formål: At få afklaret om der er områder hvor der skal være særlig fokus frem mod starten i børnehaven.

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Socialpædagogisk kernefaglighed

Socialpædagogisk kernefaglighed Socialpædagogisk kernefaglighed WEBSEMINAR Socialpædagogernes Landsforbund 20. august 2015 v. Bent Madsen www.inklusionsakademiet.dk SOCIALPÆDAGOGISK KERNEFAGLIGHED - otte grundtemaer KENDETEGN VED KERNEFAGLIGHEDEN

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE Samarbejde og udvikling jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet

Læs mere

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Børnehave Skole Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle og indbyrdes

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015 Børne-, Unge- og Familiepolitik August 2015 1 Indhold Forord... 3 Vision... 5 Værdier og politisk fokus... 6 Børnelinealen... 7 Politiske mål og delmål... 9 1. Helhedsorienteret indsats... 10 2. Forebyggelse

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Børn med særlige behov i SFO Globen.

Børn med særlige behov i SFO Globen. Børn med særlige behov i SFO Globen. Vores definition på børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt ekstra ressourcer, således

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Lys i øjnene. hos børnene, de unge og de voksne. Den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik 2014-2017

Lys i øjnene. hos børnene, de unge og de voksne. Den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik 2014-2017 Lys i øjnene hos børnene, de unge og de voksne Den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik 2014-2017 Indhold (klik på pilene) Navigering Forord og Politikkens opbygning Gå tilbage til Indhold Værdisæt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Indledning Børn er født til at lære. Gennem hele barndommen tilegner børn sig kompetencer, som gør, at de kan deltage i sociale fællesskaber og forstå sig selv og deres

Læs mere

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker.

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker. En eventyrlig begyndelse. Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for det går med historier

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Den Røde Tråd - Dagtilbud

Den Røde Tråd - Dagtilbud Den Røde Tråd - Dagtilbud Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen 11/12-2014 Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Børne- og Familieforvaltningen Jammerbugt Kommune 2014-07-09

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov.

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Vores definition af børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt

Læs mere

Sammen om De Yngste - SYNG

Sammen om De Yngste - SYNG Sammen om De Yngste - SYNG Ny velfærd for de 0-6 årige Hvorfor er der behov for at nytænke tilbuddene til de yngste? Fordi vi skal gøre det bedre. Og fordi vi skal gøre det billigere. Vi har en faglig

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

De kommunale muligheder

De kommunale muligheder De kommunale muligheder Børn og unge med psykiske problemer kommunale løsningsmuligheder KL har gennemført i alt 11 telefoninterviews med de 7 deltagende kommuner i projektet, for at klarlægge, hvordan

Læs mere

e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune

e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune Forord Der er mange milepæle i de fleste menneskers liv, og overgang

Læs mere

Formål med ressourceteam

Formål med ressourceteam Hver dag møder over 30.000 børn og unge op i en af Københavns Kommunes daginstitutioner, fritidsinstitutioner og klubber. Der har vi muligheden for i samarbejde med forældrene at skabe trygge, livsduelige

Læs mere