Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin"

Transkript

1 Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds- og tænkemåder, matematikdidaktisk teori samt matematiklæreren i praksis i folkeskolen. Fagets rolle som kulturbærer og dets anvendelser er en vigtig del af fagets identitet som undervisningsfag. Faget bidrager til beskrivelse, analyse og kritisk stillingtagen til nuværende og fremtidige muligheder og begrænsninger i en højteknologisk og globaliseret verden. Kort beskrivelse af kompetenceområder Kompetenceområde 1 er Matematiske emner. Kompetenceområde 2 er Matematiske arbejds- og tænkemåder. Kompetenceområde 3 er Matematikdidaktisk teori. Kompetenceområde 4 er Matematiklærerens praksis. Kort beskrivelse af fagets relation til folkeskolefaget Undervisningsfaget matematik i læreruddannelsen relaterer sig til folkeskolefaget matematik ved at give de studerende indsigt i professionsrelevante stofområder, arbejds- og tænkemåder samt udvikle handlekompetencer til at udtænke, planlægge, gennemføre og evaluere matematikundervisning på klassetrin. Redegørelse for faglig skærpelse i forhold til nuværende CKF Studiet skal sikre større sammenhæng mellem det faglige indhold, den matematikdidaktiske teori og matematiklærerens praksis. Der er skærpede krav til anvendelse af IT og indsigt i, hvordan IT indgår i et samspil med matematiklæring og matematikfagets indhold Der er en skærpet opmærksomhed på års perspektivet. Kompetenceområde 1 Matematiske emner Til området hører emner for matematikundervisning i folkeskolen med anvendelige repræsentationsformer, analogier, illustrationer, eksempler og forklaringer, så det bliver forståeligt for elever på klassetrin. Til dette hører indblik i matematisk begrebsdannelse knyttet til førskolealderen, børnehaveklassen samt det videre forløb. I de matematiske emner indgår udvalgte dele af videnskabsfaget og dets anvendelse herunder matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelses- og analysemiddel i tværfaglige sammenhænge. 1

2 Den studerende har tilegnet sig en indsigt i videnskabsfaget matematik, dets anvendelse og dets historiske udvikling, der gør det muligt at udvikle en undervisningsfaglighed, som relaterer de matematiske emner til elever, undervisning og læseplaner. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 1 talbegrebet, herunder børns udvikling af talbegrebet, talsystemets opbygning og historie med udvidelsen fra de natulige tal over de hele tal til de rationale tal samt elementær talteori. 2 regneprocesser og algebra herunder arbejdet med de naturlige, hele og rationale tal, samt tidlig algebra med reduktion og løsning af enkle ligningssystemer, herunder kan anvende IT i regneprocesser, algebraisk omsætning og ligningsløsning. 3 variabelbegrebet, herunder enkle funktioner med forskellige repræsentationsformer og anvendelser samt diskret matematik knyttet til talfølger, og kan anvende IT til tabellægning, grafisk fremstilling og funktionsanalyse. 4 plangeometri, herunder konstruktions- og tegnemåder, figurers egenskaber og størrelser, beskrivelser af positioner og retning samt mønstre herunder symmetri og flytning, og anvendelse af dynamiske geometriprogrammer til konstruktion, undersøgende virksomhed og bevisførelse. 5 rumgeometri, herunder beskrivelse af rumlige figurer, deres egenskaber, rumfang og overflade, samt eksempler på enkle tegneformer fra tre til to dimensioner, og mulige anvendelser af IT. 6 sandsynlighed, herunder subjektiv, statistisk og kombinatorisk sandsynlighed og chancetræer samt simulering af stokastiske situationer i bl.a. spil og med anvendelse af IT. 7 statistik, herunder systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og vurdering af data, deskriptorer for beliggenhed, spredning og sammenhænge samt brug af IT til analyse og præsentation. 8 matematiks muligheder og begrænsninger som beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige talbegrebet. sammenligne og vurdere elevers udvikling og effektivisering af tællemodeller og beregningsmetoder samt tilrettelægge og begrunde undervisning i regneprocesser og tidlig algebra. variabelbegrebet og diskret matematik. plangeometri. rumgeometri. sandsynlighed. statistik. anvende matematik som beskrivelses- og analyseredskab i tværfaglige 2

3 sammenhænge af relevans for klassetrin. temaer/problemstillinger. Kompetenceområde 2 Matematiske arbejds- og tænkemåder Matematiske arbejds- og tænkemåder er karakteristiske i arbejdet med at udvikle metoder, arbejde undersøgende og systematiserende om matematiske problemstillinger. Den studerende kan med indsigtsfuld parathed handle vedrørende det at spørge og svare i med og om matematik samt omgås sprog og redskaber i matematik. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 1 matematisk tankegang. karakterisere og stille matematiske spørgsmål og kan skelne mellem forskellige matematiske udsagn. 2 matematisk problembehandling. detektere, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer ved systematisk valg af strategier og værktøjer. 3 matematisk modellering. afgrænse, strukturere, matematisere, fortolke og kritisere i forbindelse med matematisk modellering. 4 matematisk ræsonnement. følge og bedømme et matematisk ræsonnement samt udvikle og gennemføre matematisk argumentation ved visualisering og bevisførelse, herunder kendskab til induktive og deduktive metoder. 5 matematiske repræsentationer. forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige repræsentationsformer, herunder forstå deres indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder. 6 matematisk symbolbehandling - og formalisme. afkode, oversætte og behandle symbolholdige udsagn med bevidsthed om den særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i matematikken. 7 matematisk kommunikation. sætte sig ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og visuelle udsagn samt selv kan udtrykke sig fagligt præcist og varieret. 8 matematiske hjælpemidler. tage stilling til muligheder og begrænsninger i anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler herunder IT. 3

4 Kompetenceområde 3 Matematikdidaktisk teori Matematikdidaktik er det videnskabelige arbejdsfelt, som omfatter såvel studiet af matematikundervisning og -læring i praksis som udvikling af et teoretisk grundlag for en sådan undervisning. Den studerende kan med støtte i matematikdidaktisk teori beskrive, analysere og reflektere over undervisning i og læring af matematik. Vidensmål: Den studerende har viden om 1 hvordan skiftende læseplaner har sammenhæng med samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer gennem tiden. 2 forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt og forståelse. 3 forskellige syn på, hvordan matematikundervisning kan facilitere elevers læring, herunder forskellige matematikdidaktiske skolers argumenter for samspillet mellem elev, lærer og fag med bl.a. induktive og deduktive arbejdsmåder. 4 forskellige evalueringsformer, deres muligheder og begrænsninger herunder validitet og reliabilitet samt forskellen på summativ og formativ evaluering. 5 elevgrupper som kan have vanskeligheder eller har særligt talent i matematik samt deres mulige kendetegn. 6 elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som skriftlige og visuelle matematikholdige tekster, herunder autentiske tekster og læremidler med særlig opmærksomhed på brug af hverdagssprog og fagsprog Færdighedsmål: Den studerende kan sætte sig ind i, analysere og forholde sig til gældende læseplaner for matematikundervisning i relation til en aldersrelevant undervisning. tage stilling til undervisning, som bygger på forskellige syn på elevers matematiske læring. udtænke og begrunde undervisningsforløb ud fra forskellige syn på, hvordan matematikundervisning kan facilitere elevers læring. tage stilling til forskellige evalueringsformer samt vurdere deres muligheder og begrænsninger for at diagnosticere elevers faglige udbytte. tage stilling til særlige tiltag, mulig forebyggelse af vanskeligheder samt mulighederne for en inkluderende undervisning afpasset ud fra fx differentiering i mål, tid, hjælp, emne, undervisningsform eller læremidler. begrunde og tage stilling til undervisning, som medtænker elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som skriftlige og visuelle matematikholdige tekster. 4

5 Kompetenceområde 4 Matematiklærerens praksis Matematikdidaktiske og pædagogiske udfordringer knyttet til matematiklærerens praksis. Den studerende har overblik og dømmekraft, som gør det muligt at håndtere faglige og fagdidaktiske problemstillinger i en konkret praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 1 systematiske modeller til planlægning af undervisningsforløb i matematik, ud fra konkrete mål og faglige pointer. 2 eksempler på forskellige undervisningsmetoderog principper i praksis samt kendskab til læringspotentialet i en engageret og indlevet lærerrolle til at motivere og inspirere elever til kreativ virksomhed, også gennem aktiviteter uden for klassen. 3 eksempler på, hvordan man kan observere og fortolke elevers matematiske læring, herunder begrebsmæssige misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til matematik. 4 udbudet af evalueringsmidler, herunder test knyttet til aldersgruppen klassetrin, som er relevante i matematikundervisningen og hvordan disse kan beskrives, analyseres og bedømmes. 5 udbud af og indhold i læremidler knyttet til aldersgruppen klassetrin, herunder digitale læremidler, konkrete materialer og værktøjer, supplerende materialer og lærebøger. 6 fagteamsamarbejde og fagligt/tværfagligt samarbejde med andre kolleger samt eksempler på formelle og uformelle samarbejdsrelationer med forældre, administration og myndigheder. begrunde og udforme undervisnings- og læringsmål. tilrettelægge, gennemføre og begrunde matematikundervisning som kan motivere og inspirere elever til at engagere sig i matematiske aktiviteter og udvikle kreativ virksomhed. observere og fortolke elevers matematiske læring, herunder begrebsmæssige misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til matematik. afdække, vurdere og karakterisere elevers faglige udbytte og kompetencer gennem valg, udformning og brug af et bredt spektrum af evalueringsmidler, både kvantitative og kvalitative finde, vælge, vurdere, anvende og herunder selv udvikle relevante læremidler til matematik ud fra en vurdering af materialets tilgængelighed, progression, differentieringsmuligheder, lærerstøtte, sammenhæng og faglige legitimitet. samarbejde med fagkolleger og andre kolleger om aldersrelevant undervisning i et fagligt/tværfagligt emne eller et fagdidaktisk problemfelt, samt samarbejde med forældre, administration og myndigheder om rammer for undervisning. 5

6 7 hvordan man kan udvikle sin kompetence som matematiklærer, dvs. hvordan man kan analysere og reflektere over egen undervisning, identificere udviklingsbehov, holde sig â jour med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, samt følge med i nye tendenser, nye materialer og ny litteratur udvikle sin kompetence som matematiklærer, dvs. reflektere over egen undervisning, identificere udviklingsbehov holde sig â jour med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, samt følge med i nye tendenser, nye materialer og ny litteratur Forslag til eksamensformer bliver eftersendt snarest. 6

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Læs mere

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx 足 印 门 徒 训 练 课 程 儿 童 / 少 年 篇 ( 组 长 使 用 ) 第 21 课 帮 助 人 和 耶 稣 成 为 朋 友 足 印 : 耶 稣 想 我 们 带 朋 友 去 找 祂 欢 迎 (7 分 钟 ) 当 父 母 生 命 师 傅 和 孩 子 们 来 到 的 时 候, 请 热 情 地 欢 迎 他 们 每 一 个 人 鼓 励 一 位 年 轻 人 与 你 一 同 去 欢 迎 参 加 者 的

Læs mere

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Læs mere

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Læs mere

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Læs mere

由社會發展趨勢探討國人睡眠品質

由社會發展趨勢探討國人睡眠品質 1 2 3 1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 4 5 6 7683 7 3-2 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 4-1 10

Læs mere

浙江凯恩特种材料股份有限公司

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2005 3 4 6 8 9 14 ( ) 18 55 2 2005 3 2005 ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 002012 108 108 323300 www.zjkan.com kan@public.lsppt.zj.cn 108 0578-8128682 0578-8123717 kantzq@263.net 0578-8128682

Læs mere

Part A. Please write this part on these exam papers (DON T write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the ri

Part A. Please write this part on these exam papers (DON T write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the ri KIN1010 Kinesisk A Engelsk/bokmål Fall 2015 Thursday 26 November 4 hours Dictionaries or other reference books may NOT be used. You can use dark-color pens or pencils. Remember to write your candidate

Læs mere

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Læs mere

第六組公文傳閱表

第六組公文傳閱表 入 出 國 及 移 民 署 櫃 檯 服 務 項 目 一 覽 表 更 新 日 期 :96 年 4 月 臺 灣 地 區 人 民 辦 理 項 目 應 備 文 件 處 理 時 限 役 男 申 請 出 國 核 准 已 有 有 效 證 照 申 請 進 入 大 陸 地 區 許 可 在 大 陸 地 區 出 生, 未 曾 在 大 陸 地 區 設 有 戶 籍, 其 父 母 均 為 臺 灣 地 區 人 民 申 請 返 臺

Læs mere

1800-1920 1920-1930 1930-1950 1950-1990 1990- Producti Distribution) on) SOG O 7- Elev en 60~7 0 70 75 80 78 75 75 80 85 47 58 63 65 68 72 73 71 80 (70 W. D. C 30) W. D. C T. D. C T. D. C

Læs mere

安徒生童话全集之一 海的女儿

安徒生童话全集之一 海的女儿 海的女儿 叶君健译 I II III IV V VI VII VIII IX Svend Larsen HCAndersenEventyr og Historier Eventyr Historie Historier den den X Eva Maria Blühm Dieterich schen Verlagsbuchhandlung PGPGLa Chesnais Mercure de France

Læs mere

第一编 文明之前的人类

第一编 文明之前的人类 1500 年 前 的 世 界 第 一 编 文 明 之 前 的 人 类 第 一 章 引 言 : 世 界 史 的 性 质 第 二 章 人 类 食 物 采 集 者 第 三 章 人 类 食 物 生 产 者 第 二 编 欧 亚 大 陆 的 古 代 文 明 ( 公 元 前 3500-1000 年 ) 第 四 章 古 代 文 明 的 起 源 第 五 章 古 代 文 明 诸 类 型 第 六 章 古 代 文 明 的

Læs mere

KIN1120 Final Exam Part A. Please write this part directly on this question paper (Do NOT write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0

KIN1120 Final Exam Part A. Please write this part directly on this question paper (Do NOT write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0 KIN1120 Kinesisk 2 Spring 2012 Tuesday 29 May 4 hours Total number of pages: 6 Dictionaries or other reference books may NOT be used. Remember to write your candidate number on every answer sheet. page1

Læs mere

專題報告交版.doc

專題報告交版.doc 1 2 3 4 5 6 6 9 21 23 27 27 29 33 51 65 66 67 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (menu manager) (model tree) (sub-window) (dialog box) 15 16 3. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ? 28 29 30 31 32 2 33 34 35 36 37

Læs mere

目 录

目    录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Læs mere

Webside score 51netu.com.cn

Webside score 51netu.com.cn Webside score 51netu.com.cn Genereret Marts 27 2015 02:41 AM Scoren er 40/100 SEO Indhold Titel 耐 游 网 - 华 人 世 界 游 戏 门 户 Længde : 12 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

CULTURAL SENSITIVITY

CULTURAL SENSITIVITY 第 四 课 文 化 敏 感 度 介 绍 每 个 国 家 都 有 自 己 的 文 化 我 们 通 常 会 把 每 个 民 族 当 作 一 种 文 化, 却 忘 记 每 个 民 族 里 也 存 在 着 多 种 文 化 词 典 对 文 化 是 这 样 定 义 的 : 一 些 特 定 的 人 或 人 群 的 文 化, 和 习 惯 另 一 种 定 义 是 : 客 观 地 了 解 文 化 差 异 性 和 相 似

Læs mere

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un,

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un, 6. 成 语 故 事 一 教 学 要 求 1 援 学 会 本 课 的 16 个 生 字 2 援 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 锋 炎 掀 枝 3 援 本 课 学 习 部 首 : 矛 斗, 要 求 会 认 会 用 4 援 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 5 援 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 卖 兵 器 的 人 听 了 十 分 得 意, 于 是

Læs mere

作为教学工具的数学史

作为教学工具的数学史 邹 腾 :19 世 纪 数 学 史 家 丹 麦 数 学 的 先 驱 者 赵 瑶 瑶 汪 晓 勤 ( 华 东 师 范 大 学 数 学 系, 上 海, 200062) 摘 要 : 作 为 19 世 纪 法 国 几 何 学 泰 斗 沙 勒 最 好 的 和 最 忠 实 的 弟 子, 丹 麦 数 学 家 邹 腾 继 承 了 沙 勒 的 有 关 理 论, 进 一 步 发 展 了 枚 举 几 何 学 在 数 学

Læs mere

1937 7 6 10 1937 7 12 1937 7 17 4 1937 7 15 1933 6 3 1939 10 12 1937 9 6 19 1871 1 1933 12 7 1934 1 19 1910 5 5 9 5 9 5 42 1932 5 25 9 32 9 32 1932 3 1934 3 38 2120 33 2132 11 17 1934 4 20 1935 2 21 1935

Læs mere

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂 名 稱 : 建 築 技 術 規 則 建 築 設 計 施 工 編 修 正 日 期 : 民 國 103 年 11 月 26 日 生 效 狀 態 : 本 法 規 部 分 或 全 部 條 文 尚 未 生 效 1.93.03.10 修 正 之 第 301 條 條 文, 施 行 日 期 另 定 2. 本 規 則 103.11.26 修 正 之 第 99-1 128 條 條 文, 自 中 華 民 國 一 百 零

Læs mere

幻灯片 1

幻灯片 1 中 国 传 媒 大 学 本 科 教 学 相 关 工 作 办 理 指 南 学 籍 管 理 相 关 工 作 办 理 指 南 中 英 文 成 绩 单 ( 主 修 专 业 ) 办 理 指 南 时 间 : 每 周 二 四 下 午 14:00-16:00( 节 假 日 除 外 ); 地 点 : 学 生 综 合 服 务 大 厅 (44 号 楼 1 层 ) 教 务 处 学 籍 管 理 科 (1 号 楼 101 室

Læs mere

科別

科別 義 大 醫 院 2016 年 9 月 門 診 手 冊 9 月 15 日 中 秋 節 停 診 一 日 ( 包 含 暫 停 抽 血 復 健 中 醫 針 灸 皮 膚 照 光 等 服 務 )( 星 期 六 午 診 ) 01 一 般 內 科 02 心 臟 內 科 03 呼 吸 胸 腔 內 科 05 腎 臟 科 06 感 染 科 ( 登 革 熱 門 診 ) 07 胃 腸 肝 膽 科 08 血 液 腫 瘤 科 安

Læs mere

<C9D0D3CE38D4C2B5DAB6FEC6DA2E707562>

<C9D0D3CE38D4C2B5DAB6FEC6DA2E707562> 本 期 内 容 尚 游 播 报 美 国 顶 级 商 学 院 2012 年 入 学 申 请 Deadline 一 览 表 新 GRE 改 革 新 闻 速 递 3 4 尚 游 备 考 GMAT 备 考 快 速 入 门 7 尚 游 攻 略 教 你 如 何 避 免 新 托 福 网 考 报 名 及 答 题 惨 案 11 尚 游 申 请 下 一 个 选 校 达 人 就 是 你 14 尚 游 名 校 MBA 名

Læs mere

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20 2015. 10 LAN ZHOU XUE KAN 1949 1949 1949 1965 1966 1976 1977 K25 A 1005-3492 2015 10-0019 - 20 1949 1870 1911 1875 2 21 1949 3 19 1965 6 6 1966 1976 1876 6 2 8 1977 8 21 1949 1 10 100006 19 1878 10 60

Læs mere

Part A. Please write this part on these exam papers (DO NOT write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the r

Part A. Please write this part on these exam papers (DO NOT write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the r KIN1010 Kinesisk A Fall 2014 Friday 28 th November 4 hours Dictionaries or other reference books may NOT be used. You can use dark-color pens or pencils. Remember to write your candidate number on every

Læs mere

目 录 1. 广 州 市 荔 湾 区 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 关 于 广 州 市 荔 湾 区 人 民 政 府 工 作 报 告 的 决 议 (1) 2. 广 州 市 荔 湾 区 人 民 政 府 工 作 报 告 (2) 3. 广 州 市 荔 湾 区 第 十 五 届 人

目 录 1. 广 州 市 荔 湾 区 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 关 于 广 州 市 荔 湾 区 人 民 政 府 工 作 报 告 的 决 议 (1) 2. 广 州 市 荔 湾 区 人 民 政 府 工 作 报 告 (2) 3. 广 州 市 荔 湾 区 第 十 五 届 人 广 州 市 荔 湾 区 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 文 件 汇 编 广 州 市 荔 湾 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 办 公 室 编 二 〇 一 五 年 五 月 目 录 1. 广 州 市 荔 湾 区 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 关 于 广 州 市 荔 湾 区 人 民 政 府 工 作 报 告 的 决 议 (1) 2. 广

Læs mere

1

1 1 1 名 誉 主 任 院 徐 瑞 新 主 任 院 宋 贵 伦 北 京 社 工 故 事 编 委 会 副 主 任 院 赵 蓬 奇 刘 京 刘 占 山 委 员 院 赵 冠 军 董 鸿 乐 张 强 王 海 涛 刘 霖 梁 家 倩 参 与 编 写 院 杨 沛 龙 张 江 张 婷 尚 君 杨 洪 跃 周 海 山 王 勇 王 会 贤 徐 辉 刘 奇 序 看 到 这 么 多 基 层 社 会 工 作 者 的 故

Læs mere

Microsoft PowerPoint - 1.趙明煜-ADHD植物新藥開發1041126

Microsoft PowerPoint - 1.趙明煜-ADHD植物新藥開發1041126 104 年 度 藥 技 中 心 成 果 發 表 暨 商 談 會 新 藥 注 意 力 不 足 過 動 症 (ADHD) 治 療 用 藥 開 發 報 告 人 : 趙 明 煜 日 期 : 2015.11.26 1 簡 報 大 綱 背 景 介 紹 注 意 力 不 足 過 動 症 (ADHD) 植 物 藥 開 發 多 元 化 產 品 佈 局 與 開 發 2 背 景 介 紹 健 康 醫 療 保 健 趨 勢 高

Læs mere

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Læs mere

07_機械設備與安全 [相容模式]

07_機械設備與安全 [相容模式] 機 械 設 備 與 安 全 大 專 校 院 實 驗 場 所 安 全 衛 生 考 試 中 心 1 學 習 目 標 瞭 解 機 械 設 備 安 全 的 原 理 認 識 機 械 設 備 災 害 發 生 的 原 因 學 會 機 械 設 備 安 全 防 護 之 原 理 2 大 綱 單 元 1 機 械 危 害 發 生 原 因 分 析 1.1 轉 動 往 復 及 直 線 運 動 1.2 動 作 捲 入 1.3 切

Læs mere

( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2

( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2 1 ( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2 ( ) 3 1 2001 171-172 2 3 ( 1998) 34 3 ( ) 1. 1989 4 1991 1995 5 1999 1997 7 2000 6 2 21 4 2000 38 5 95 28

Læs mere

2007 GRE Math-Sub Nov 3, 2007 Test time: 170 minutes

2007 GRE Math-Sub Nov 3, 2007 Test time: 170 minutes 2007 GRE Math-Sub Nov 3, 2007 Test time: 170 minutes ... zqs... 10 66 60... fz zqs vonneumann vonneumann sub... Bless by Luobo June 21, 2008 1. 2. g(x) = e 2x+1, cos 3x 1 lim x 0 x 2 g(g(x)) g(e) lim x

Læs mere

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 啓 I II 説 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 没 11 説 12 渉 渉 説 13 14 説 説 絶 15 FPA for Transactions Application Documentation Transaction Model Data Model FPA Rules Transaction Rules Function Complexity Tables of Weight

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCD2D4B0A3A8B5DA3330C6DAA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCD2D4B0A3A8B5DA3330C6DAA3A92E646F63> 第 30 期 中 远 集 运 工 会 编 2012 年 6 月 6 日 卷 首 语 5 月 31 日, 当 计 算 机 中 心 掘 金 行 动 的 第 一 铲 悄 然 落 下, 激 动 兴 奋 的 我 们 仿 佛 听 到 了 铿 锵 掷 地 的 金 石 之 响 之 际,6 月 4 日, 公 司 第 23 周 大 调 度 会 上 更 是 传 出 了 我 们 全 系 统 员 工 期 盼 已 久 的 喜

Læs mere

海 南 省 三 亚 高 级 技 工 学 校...101 重 庆 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司... 104 四 川 核 工 业 技 工 学 校... 109 泸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司...112 贵 州 乌 江 水 电 开 发 有 限 责 任 公 司...11

海 南 省 三 亚 高 级 技 工 学 校...101 重 庆 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司... 104 四 川 核 工 业 技 工 学 校... 109 泸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司...112 贵 州 乌 江 水 电 开 发 有 限 责 任 公 司...11 目 录 北 京 市 地 铁 运 营 有 限 公 司... 1 首 钢 技 师 学 院... 4 天 津 钢 铁 集 团 有 限 公 司... 9 天 津 市 劳 动 保 障 技 师 学 院... 12 冀 中 能 源 邢 台 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司... 15 山 西 交 通 技 师 学 院... 19 通 辽 市 高 级 技 工 学 校... 21 包 头 职 业 技 术 学 院...

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A448A44FB8EAB7BDB357B9BAA94DADFBA475BD73A8EE>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A448A44FB8EAB7BDB357B9BAA94DADFBA475BD73A8EE> 課 題 : 選 修 人 力 資 源 管 理 : 人 力 資 源 規 劃 ; 人 力 資 源 規 劃 和 員 工 編 制 ( 明 報 2015 年 5 月 20 日 星 期 三 ) 僱 主 : 青 年 感 競 爭 大 上 班 不 辭 而 別 減 暑 期 工 招 聘 會 DSE 生 踴 躍 暑 期 工 招 聘 博 覽 吸 引 大 批 學 生 應 徵, 大 會 提 供 免 費 求 職 證 件 照 片 拍

Læs mere

º»

º» 爱 玛 中 的 长 者 黄 梅 历 来 的 西 方 评 论 多 将 奥 斯 丁 小 说 爱 玛 中 的 主 导 男 性 人 物 奈 特 利 定 义 为 父 辈 角 色 随 着 在 当 代 批 评 里 一 些 沾 父 沾 长 的 词 被 越 来 越 多 地 涂 上 负 面 色 彩 不 少 人 把 奥 斯 丁 的 题 旨 定 义 为 保 守 的 也 有 人 反 其 道 而 行 之 试 图 论 证 奥 斯

Læs mere

应 用 清 热 剂 须 注 意 以 下 事 项 : 清 热 剂 一. 要 辨 别 里 热 所 在 部 位 及 热 证 之 真 假 虚 实 凡 屡 用 清 热 泻 火 之 剂 而 热 仍 不 退 者, 即 如 王 冰 所 言 寒 之 不 寒, 是 无 水 也,, 当 用 甘 寒 滋 阴 壮 水 之 法

应 用 清 热 剂 须 注 意 以 下 事 项 : 清 热 剂 一. 要 辨 别 里 热 所 在 部 位 及 热 证 之 真 假 虚 实 凡 屡 用 清 热 泻 火 之 剂 而 热 仍 不 退 者, 即 如 王 冰 所 言 寒 之 不 寒, 是 无 水 也,, 当 用 甘 寒 滋 阴 壮 水 之 法 第 四 章 清 热 剂 定 义 凡 以 清 热 药 为 主 组 成, 具 有 清 热 泻 火 凉 血 解 毒 等 作 用, 用 以 治 疗 里 热 证 的 方 剂, 统 称 清 热 剂 属 于 八 法 中 的 清 法 分 类 清 气 分 热 清 营 凉 血 气 血 两 清 清 热 解 毒 清 脏 腑 热 清 虚 热 1 应 用 清 热 剂 须 注 意 以 下 事 项 : 清 热 剂 一. 要 辨 别

Læs mere

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Læs mere

Part A. Please write this part on these exam papers (DON T write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the ri

Part A. Please write this part on these exam papers (DON T write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the ri KIN1020 Kinesisk B Spring 2014 Monday 19 May 4 hours Dictionaries or other reference books may NOT be used. You can use dark-color pens or pencils. Remember to write your candidate number on every answer

Læs mere

JJM

JJM 中 国 血 糖 监 测 临 床 应 用 指 南 (2011 年 版 ) 自 我 血 糖 监 测 指 南 解 读 恩 泽 医 疗 集 团 台 州 市 中 心 医 院 崔 英 目 录 自 我 血 糖 监 测 的 临 床 价 值 SMBG 的 频 率 和 时 间 点 糖 尿 病 患 者 的 SMBG 方 案 SMBG 的 准 确 性 和 影 响 因 素 患 者 教 育 SMBG 的 局 限 性 2 自 我

Læs mere

亮麗水顏

亮麗水顏 轉 骨 長 高 中 藥 治 療 經 驗 談 演 講 者 : 和 平 中 醫 聯 合 診 所 李 阿 立 醫 師 李 院 長 小 檔 案 台 中 市 中 醫 師 公 會 第 十 五 屆 理 事 長 日 本 中 醫 藥 研 究 會 審 查 委 員 日 本 中 醫 藥 研 究 會 講 師 和 平 中 醫 醫 院 創 院 院 長 和 平 中 醫 聯 合 診 所 現 任 院 長 從 事 中 醫 藥 一 甲 子

Læs mere

华南农业大学就业工作简报

华南农业大学就业工作简报 华 南 农 业 大 学 就 业 工 作 简 报 2016 年 第 2 期 总 第 8 期 华 南 农 业 大 学 就 业 指 导 中 心 编 2016 年 4 月 6 日 2016 年 我 校 毕 业 生 总 人 数 达 10768 人, 其 中 本 科 毕 业 生 9387 名, 硕 士 博 士 研 究 生 毕 业 生 1381 名 截 至 4 月 5 日, 我 校 本 科 生 落 实 率 20.25%,

Læs mere

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Læs mere

É

É ...... É é à é é à 1 14 1 27 Vege é ö é é é é Aesculapius é Jenny é é é é é 2 1 2 5 é 1 4 é T d = 430 1 24 2 L 2 9 é c a b P = sin θ cosθ é é â 7 3 1 2 165 150 8 3 4 5 6 2 é

Læs mere

說 等 目 前 可 以 看 到 的 是 政 府 擬 訂 了 推 動 計 畫 與 目 標, 也 有 發 展 的 技 術 條 件, 但 電 子 書 的 內 容 卻 非 常 匱 乏 數 位 出 版 產 業 發 展 策 略 與 行 動 計 畫 這 項 計 畫 目 標 是 五 年 內 提 供 十 萬 本 電

說 等 目 前 可 以 看 到 的 是 政 府 擬 訂 了 推 動 計 畫 與 目 標, 也 有 發 展 的 技 術 條 件, 但 電 子 書 的 內 容 卻 非 常 匱 乏 數 位 出 版 產 業 發 展 策 略 與 行 動 計 畫 這 項 計 畫 目 標 是 五 年 內 提 供 十 萬 本 電 題 目 : 出 版 業 者 的 決 策 研 究 - 以 出 版 社 投 入 數 位 出 版 程 度 差 異 為 例 第 一 章 研 究 背 景 一 台 灣 數 位 出 版 發 展 現 況 聯 合 線 上 數 位 閱 讀 網 的 營 運 總 監 周 暐 達 指 出, 臺 灣 的 數 位 出 版 產 業 都 以 Kindle 作 為 標 竿, 努 力 推 動 建 立 數 位 出 版 的 電 子 書 銷

Læs mere

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %   % 1 % & ( * ) * %   %.! % 2!!+# ( &!  ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Læs mere

贫 困 者 羡 慕 并 希 望 得 到 富 贵, 这 是 人 之 常 情, 也 是 正 当 的 欲 望, 这 一 点 孔 夫 子 也 给 予 肯 定, 但 孔 夫 子 说 : 尽 管 希 望 富 贵 是 人 的 正 当 欲 望, 但 不 用 正 当 的 方 法 得 到 的 富 贵 是 不 应 该 享

贫 困 者 羡 慕 并 希 望 得 到 富 贵, 这 是 人 之 常 情, 也 是 正 当 的 欲 望, 这 一 点 孔 夫 子 也 给 予 肯 定, 但 孔 夫 子 说 : 尽 管 希 望 富 贵 是 人 的 正 当 欲 望, 但 不 用 正 当 的 方 法 得 到 的 富 贵 是 不 应 该 享 莫 言 在 东 亚 文 学 论 坛 上 的 演 讲 让 我 轻 轻 地 告 诉 你, 哪 些 人 是 有 罪 的 2012.11.19 感 谢 而 且 佩 服 日 本 朋 友 们, 为 论 坛 选 择 了 这 么 一 个 丰 满 的 议 题 人 类 社 会 闹 闹 哄 哄, 乱 七 八 糟, 灯 红 酒 绿, 声 色 犬 马, 看 上 去 无 比 的 复 杂, 但 认 真 一 想, 也 不 过 是

Læs mere

超 排 放 限 值 或 超 总 量 指 标 排 放 污 染 物 的, 以 及 列 入 淘 汰 类 目 录 的 企 业, 实 行 增 加 一 倍 甚 至 两 倍 的 征 收 标 准 ; 治 污 效 果 较 好 的 企 业, 则 有 可 能 获 得 减 半 征 收 排 污 费 的 鼓 励 中 国 人 民

超 排 放 限 值 或 超 总 量 指 标 排 放 污 染 物 的, 以 及 列 入 淘 汰 类 目 录 的 企 业, 实 行 增 加 一 倍 甚 至 两 倍 的 征 收 标 准 ; 治 污 效 果 较 好 的 企 业, 则 有 可 能 获 得 减 半 征 收 排 污 费 的 鼓 励 中 国 人 民 SHE 月 刊 编 委 会 编 委 会 主 任 : 庄 晓 波 主 任 编 辑 : 黄 成 军 编 委 会 委 员 : 罗 富 通 刘 春 辉 杨 世 峯 郑 瑞 霖 马 青 春 乔 鹏 顾 玉 涛 郭 刚 孙 传 贵 钱 敏 黄 观 华 郭 琼 华 许 昕 邹 长 飞 章 涵 辰 王 伟 金 华 春 责 任 编 辑 : 赵 雄 伟 中 国 排 污 费 标 准 提 高 : 翻 倍 征 收! 中 国

Læs mere

經 費 收 入 預 計 如 下 : 項 目 金 額 偶 戲 劇 本 1000 本 1000 500= 500,000 詩 集 1000 本 1000 500= 500,000 共 計 1,000,000 經 費 分 配 預 計 如 下 : 項 目 金 額 收 入 1,000,000 2014 年 捷

經 費 收 入 預 計 如 下 : 項 目 金 額 偶 戲 劇 本 1000 本 1000 500= 500,000 詩 集 1000 本 1000 500= 500,000 共 計 1,000,000 經 費 分 配 預 計 如 下 : 項 目 金 額 收 入 1,000,000 2014 年 捷 雷 神 樂 活 偶 創 藝 術 村 有 限 公 司 簡 介 成 立 原 因 : 因 通 過 文 化 部 舉 辦 的 文 創 產 業 創 業 圓 夢 計 畫, 所 以 於 2013 年 6 月 在 宜 蘭 縣 員 山 鄉 蓁 巷 村 成 立 雷 神 樂 活 偶 創 藝 術 村 有 限 公 司 營 運 方 向 : 創 立 初 期, 主 要 以 偶 戲 表 演 交 流 推 廣 為 營 運 方 向 希 望

Læs mere

外 发 展 战 胜 英 美 称 雄 世 界 一 言 以 蔽 之 就 是 先 大 陆 后 海 洋 ¹ 基 于 这 样 的 全 球 战 略 构 想 纳 粹 德 国 的 决 策 者 决 定 把 同 美 国 的 决 斗 放 在 德 国 征 服 世 界 的 计 划 的 最 后 一 个 阶 段 即 通 过 一

外 发 展 战 胜 英 美 称 雄 世 界 一 言 以 蔽 之 就 是 先 大 陆 后 海 洋 ¹ 基 于 这 样 的 全 球 战 略 构 想 纳 粹 德 国 的 决 策 者 决 定 把 同 美 国 的 决 斗 放 在 德 国 征 服 世 界 的 计 划 的 最 后 一 个 阶 段 即 通 过 一 试 论 纳 粹 德 国 战 败 的 美 国 因 素 杨 晓 杰 五 十 多 年 前 作 为 轴 心 国 集 团 核 心 的 纳 粹 德 国 的 无 条 件 投 降 表 明 了 第 二 次 世 界 大 战 胜 利 的 天 平 已 完 全 倒 向 了 反 法 西 斯 反 侵 略 的 盟 国 一 边 疯 狂 推 行 极 端 冒 险 主 义 侵 略 扩 张 政 策 的 德 国 战 败 的 原 因 很 多 但

Læs mere

乎 是 白 白 净 净 的 样 子 她 看 到 那 个 少 年 揉 着 自 己 撞 在 路 灯 上 的 脑 袋 走 到 了 许 涵 今 面 前, 似 乎 是 说 了 一 些 什 么 话 的 样 子, 给 了 许 涵 今 一 个 包 着 的 小 小 的 包 裹, 抱 了 她 一 下, 又 跌 跌 撞

乎 是 白 白 净 净 的 样 子 她 看 到 那 个 少 年 揉 着 自 己 撞 在 路 灯 上 的 脑 袋 走 到 了 许 涵 今 面 前, 似 乎 是 说 了 一 些 什 么 话 的 样 子, 给 了 许 涵 今 一 个 包 着 的 小 小 的 包 裹, 抱 了 她 一 下, 又 跌 跌 撞 梦 里 双 生 / 作 者 : 豆 腐 恼 第 一 卷 穿 红 衣 的 逗 逼 安 安 最 近 觉 得 许 涵 今 很 不 对 劲, 具 体 有 什 么 奇 怪 的 地 方 又 说 不 出, 只 是 许 涵 今 这 种 以 前 从 来 不 发 花 痴 的 女 汉 子 最 近 竟 然 经 常 很 少 女 的 捧 着 脸 诡 异 的 笑 已 经 让 她 全 身 都 起 了 鸡 皮 疙 瘩 这 到 底 是

Læs mere

A Thi in Pur Mahmai Surfa of rvoluion wih prribd man urvaur in hr-dimnional Minkowki pa B Yu Yanhua Suprvior: Profor Liu Huili Norharn Univri Dmbr, --

A Thi in Pur Mahmai Surfa of rvoluion wih prribd man urvaur in hr-dimnional Minkowki pa B Yu Yanhua Suprvior: Profor Liu Huili Norharn Univri Dmbr, -- UDC Minkowki 4 -- A Thi in Pur Mahmai Surfa of rvoluion wih prribd man urvaur in hr-dimnional Minkowki pa B Yu Yanhua Suprvior: Profor Liu Huili Norharn Univri Dmbr, -- -I- Rimann Einin Rimann Lornz Lornz

Læs mere

lim f(x) lim g(x) 0, lim f(x) g(x),

lim f(x) lim g(x) 0, lim f(x) g(x), 2016 11 14 1 15 lim f(x) lim g(x) 0, lim f(x) g(x), 0 0. 2 15 1 f(x) g(x) (1). lim x a f(x) = lim x a g(x) = 0; (2). a g (x) f (x) (3). lim ( ). x a g (x) f(x) lim x a g(x) = lim f (x) x a g (x). 3 15

Læs mere

( 二 ) 拓 展 岗 位 ( 群 ) 1. 餐 厅 服 务 岗 位 群 在 大 中 型 餐 饮 企 业 星 级 饭 店 主 要 从 事 餐 饮 服 务 的 有 关 工 作, 如 服 务 员 点 菜 师 茶 艺 师 咖 啡 师 调 酒 师 等 2. 食 品 加 工 岗 位 群 主 要 从 事 餐 饮

( 二 ) 拓 展 岗 位 ( 群 ) 1. 餐 厅 服 务 岗 位 群 在 大 中 型 餐 饮 企 业 星 级 饭 店 主 要 从 事 餐 饮 服 务 的 有 关 工 作, 如 服 务 员 点 菜 师 茶 艺 师 咖 啡 师 调 酒 师 等 2. 食 品 加 工 岗 位 群 主 要 从 事 餐 饮 广 东 食 品 药 品 职 业 学 院 餐 饮 管 理 2016 级 人 才 培 养 方 案 专 业 名 称 : 餐 饮 管 理 专 业 代 码 :640201 招 生 对 象 : 高 中 毕 业 生 或 三 校 生 ( 职 高 中 专 技 校 毕 业 生 ) 学 制 : 三 年 全 日 制 高 职 学 历 : 专 科 第 一 部 分 主 体 部 分 一 培 养 目 标 为 大 中 型 餐 饮 企

Læs mere

untitled

untitled - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 -

Læs mere

中 国 药 事 2016 年 7 月 第 30 卷 第 7 期 709 体 外 诊 断 试 剂 是 指 用 生 物 化 学 免 疫 学 微 生 物 学 分 子 生 物 学 等 原 理 或 方 法 制 备, 在 体 外 用 于 对 人 体 疾 病 的 诊 断 筛 查 或 监 测 及 流 行 病 学 调

中 国 药 事 2016 年 7 月 第 30 卷 第 7 期 709 体 外 诊 断 试 剂 是 指 用 生 物 化 学 免 疫 学 微 生 物 学 分 子 生 物 学 等 原 理 或 方 法 制 备, 在 体 外 用 于 对 人 体 疾 病 的 诊 断 筛 查 或 监 测 及 流 行 病 学 调 708 中 国 药 事 2016 年 7 月 第 30 卷 第 7 期 医 院 药 事 2010-2015 年 北 京 医 院 体 外 诊 断 试 剂 采 购 情 况 及 管 理 模 式 探 讨 田 晓 鑫, 刘 蕾 *, 穆 林 ( 北 京 医 院 药 学 部, 北 京 100730) 摘 要 目 的 : 对 我 院 体 外 诊 断 试 剂 采 购 情 况 进 行 评 价 与 分 析, 对 使 用

Læs mere

1988

1988 1988 à P497 1982 P508 P33 1941 P231 P254 P228 1980 P268 42 95 ù è 1981 G. 1989 P139 P105 T / n at n at n x ( A sin + B cos sin ) n n P5 P35 ϖ ϖ E dσ = Q 4 ϖϖ B dσ = 0 ϖ

Læs mere

吉林省科技发展计划项目申报书24284

吉林省科技发展计划项目申报书24284 计 划 类 别 : 项 目 类 别 : 支 持 领 域 : 支 持 重 点 : 管 理 处 室 : 科 技 攻 关 计 划 重 点 科 技 攻 关 项 目 工 业 高 新 技 术 领 域 新 一 代 信 息 技 术 及 应 用 高 新 处 项 目 名 称 : 申 报 主 持 单 位 ( 盖 章 ): 项 目 负 责 人 : 通 讯 地 址 : 视 觉 大 数 据 应 用 中 的 前 端 特 征 识

Læs mere

002 杜 順 和 尚 :( 楞 嚴 經 卷 六 ) 那 麼 講 到 這 呢, 我 再 給 你 們 講 一 個 公 案, 在 以 前 呢, 中 國 有 個 杜 順 和 尚, 杜 順, 他 的 名 字 叫 杜 順 他 呢, 收 了 一 個 徒 弟, 這 個 徒 弟 呀, 跟 著 他 學 佛 法, 學

002 杜 順 和 尚 :( 楞 嚴 經 卷 六 ) 那 麼 講 到 這 呢, 我 再 給 你 們 講 一 個 公 案, 在 以 前 呢, 中 國 有 個 杜 順 和 尚, 杜 順, 他 的 名 字 叫 杜 順 他 呢, 收 了 一 個 徒 弟, 這 個 徒 弟 呀, 跟 著 他 學 佛 法, 學 公 案 001-050_ 宣 化 上 人 開 示 公 案 文 字 對 照 _F 001 印 光 老 法 師 :( 楞 嚴 經 卷 六 ) 講 到 這 個 地 方 啊, 我 又 想 起 中 國 的 近 代 的 高 僧 啊, 印 光 老 法 師 這 印 光 老 法 師 啊, 他 是 山 西 的 人, 出 家 了 之 後 啊, 就 朝 普 陀 山, 到 了 普 陀 山, 就 是 觀 世 音 菩 薩 那 個

Læs mere

,,/, /,,, /,,,/ / () ( ) / ( ) / / /,:,, ;,,,,,,,,,,,,,, ( 16),,,,,,,,,,,,,,,, ;,, 46

,,/, /,,, /,,,/ / () ( ) / ( ) / / /,:,, ;,,,,,,,,,,,,,, ( 16),,,,,,,,,,,,,,,, ;,, 46 2009 2 NO1212009 ( 114 ) DUN HUAN G RESEA RCH TO TAL 114 (, 746000) : (814),,, :; ;;; : K877. 42 :A :100024106 (2009) 0220045205,,,,,,,,,,,,,, [1 ], (814), 1194,! 4,,, (759), ( ), :,,, [2 ],,,,,,,, 3.

Læs mere

1-1 2

1-1 2 烘焙基礎實務 應檢術科考前須知 PART 02 1-1 一般性應檢須知 1-2 專業性應檢須知 1-3 術科指定參考配方表 1-4 術科測驗製作報告表 1-5 術科技能檢定評分表 1-6 術科測試時間配當表 1 1-1 2 應檢術科考前須知 十五 應檢人有下列情形之一者 取消應檢資格 其成績以不及格論 1. 冒名頂替者 協助他人或託他人代為操作者或作弊者 2. 互換半成品 成品或製作報告表 3. 攜出工具

Læs mere

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f Lektion 1 第 一 课 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i

Læs mere

33 UThKAlPu ,000 1, , Nevado del Ruiz

33 UThKAlPu ,000 1, , Nevado del Ruiz F eature Report 2009 5 437 33 UThKAlPu 46 3 3 1,000 1,200 800 1,000 650 800 40 79 1985 Nevado del Ruiz 2009 5 437 F eature Report 24 2.2 2 5 2007 6 Kilauea 2004 Grimsvotn 6,000 30 km 46 2009 5 437 35 22

Læs mere

旅 游 胜 地 蒙 山 被 誉 为 天 然 氧 吧 和 养 生 长 寿 山, 是 国 家 4A 级 旅 游 景 区 ; 全 长 3800 米 的 莒 南 天 然 卧 佛 被 誉 为 世 界 奇 观 ; 沂 水 地 下 大 峡 谷 全 长 6100 米, 被 誉 为 中 国 地 下 河 漂 流 第 一

旅 游 胜 地 蒙 山 被 誉 为 天 然 氧 吧 和 养 生 长 寿 山, 是 国 家 4A 级 旅 游 景 区 ; 全 长 3800 米 的 莒 南 天 然 卧 佛 被 誉 为 世 界 奇 观 ; 沂 水 地 下 大 峡 谷 全 长 6100 米, 被 誉 为 中 国 地 下 河 漂 流 第 一 临 沂 市 有 关 情 况 简 介 一 临 沂 市 基 本 情 况 临 沂 位 于 山 东 省 东 南 部, 地 近 黄 海, 南 邻 苏 北 现 辖 9 县 3 区 和 3 个 开 发 区 ( 其 中 2 个 国 家 级 开 发 区 ),1 个 综 合 保 税 区,157 个 乡 镇 街 道,7151 个 行 政 村 ( 居 ),1083 万 人, 总 面 积 1.72 万 平 方 公 里, 平

Læs mere

!""#!$% & # &((! $% ) &((! %" & $!""# & # &((( )# &( &((! # &(((!*+ % *

!#!$% & # &((! $% ) &((! % & $!# & # &((( )# &( &((! # &(((!*+ % * +!" #!!$!%& ( % )% *) &!!) &!!( && &!!! " ""& + ""& ##" &!!% &( # !""#!$% & # &((! $% ) &((! %" & $!""# & # &((( )# &( &((! # &(((!*+ % * (!""#!""" $%%% &#% & $"! *!""! "#$!""! #%!% &% & &" ( #%!% % #)

Læs mere

LF31B5800P67-N08

LF31B5800P67-N08 FEATUES Multilayer monolithic construction yields high reliability Excellent solderability and heat resistance for either flow or reflow soldering Substantial EMI suppression over a wide frequency range

Læs mere

F2 刘强关爱残疾儿童 近日袁市委副书记尧市长刘强带队来到泸州市特殊教育学校看望尧慰问残疾孩子袁为他们送去棉衣尧棉被等过 冬物品袁把温暖送到孩子们的心上遥 市人大常委会副主任张明等领导一同慰问遥 领导们详细了解学校新建项目以及教育教学尧教育科研等情况袁观看了学生文艺表演尧手工书画作品展示遥 刘强市长

F2 刘强关爱残疾儿童 近日袁市委副书记尧市长刘强带队来到泸州市特殊教育学校看望尧慰问残疾孩子袁为他们送去棉衣尧棉被等过 冬物品袁把温暖送到孩子们的心上遥 市人大常委会副主任张明等领导一同慰问遥 领导们详细了解学校新建项目以及教育教学尧教育科研等情况袁观看了学生文艺表演尧手工书画作品展示遥 刘强市长 艺才 台秀 2012 年 第 11 12 期 窑弦歌激越唱教育 窑2012 泸州教育要要 要为区域发展聚集野核心竞争力冶 叶金蛇舞福曳渊剪纸冤 刘小虎 窑野孟母三迁冶袁伤害了多少孩子钥 总第 74 期 F2 刘强关爱残疾儿童 近日袁市委副书记尧市长刘强带队来到泸州市特殊教育学校看望尧慰问残疾孩子袁为他们送去棉衣尧棉被等过 冬物品袁把温暖送到孩子们的心上遥 市人大常委会副主任张明等领导一同慰问遥 领导们详细了解学校新建项目以及教育教学尧教育科研等情况袁观看了学生文艺表演尧手工书画作品展示遥

Læs mere

02所有分支机构的营业场所和电话.xls

02所有分支机构的营业场所和电话.xls 分 支 机 构 名 称 分 支 机 构 地 址 邮 编 第 一 联 系 电 话 第 二 联 系 电 话 ( 统 一 总 机 ) 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 湖 南 分 公 司 湖 南 省 长 沙 市 劳 动 中 路 58 号 京 电 大 厦 3 至 6 楼 410007 0731-85601560 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 广 西 分 公 司

Læs mere

Microsoft Word - 098049002.htm

Microsoft Word - 098049002.htm 098 年 度 04900 國 服 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題, 每 題 1.25 分, 皆 為 單 選 選 擇 題, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不 予 計 分 准 考 證 號 碼 : 姓 名 : 選 擇 題 : 1. (4) 粉 線 袋 內

Læs mere

1 119 Clark 1951 Martin Harvey a 2003b km 2

1 119 Clark 1951 Martin Harvey a 2003b km 2 30 1 118 ~ 131 2014 3 EARTHQUAKE RESEARCH IN CHINA Vol. 30 No. 1 Mar. 2014 2014 30 1 118 ~ 131 650224 6 GIS - 2013 3 3 5. 5 0. 89 1001-4683 2014 01-118-14 P315 A 0 1481 20 500 6. 5 2012 1991 2012 10 1

Læs mere

春 华 秋 实 CHUNHUAQIUSHI 鲜 花 固 然 美 丽, 但 往 往 一 季 的 繁 华 过 后 便 悄 悄 淡 出 人 们 的 视 线 所 以, 我 们 更 愿 意 做 一 棵 树, 春 华 秋 实, 生 生 不 息! 耐 得 住 冬 的 寂 寞, 经 得 起 春 的 锤 炼, 看 得

春 华 秋 实 CHUNHUAQIUSHI 鲜 花 固 然 美 丽, 但 往 往 一 季 的 繁 华 过 后 便 悄 悄 淡 出 人 们 的 视 线 所 以, 我 们 更 愿 意 做 一 棵 树, 春 华 秋 实, 生 生 不 息! 耐 得 住 冬 的 寂 寞, 经 得 起 春 的 锤 炼, 看 得 春 华 秋 实 CHUNHUAQIUSHI 鲜 花 固 然 美 丽, 但 往 往 一 季 的 繁 华 过 后 便 悄 悄 淡 出 人 们 的 视 线 所 以, 我 们 更 愿 意 做 一 棵 树, 春 华 秋 实, 生 生 不 息! 耐 得 住 冬 的 寂 寞, 经 得 起 春 的 锤 炼, 看 得 清 夏 的 繁 华, 才 能 迎 来 硕 果 累 累 的 秋 日 CONTENTS 目 录 第 一

Læs mere

L1 Spirits Spec 2012 (S.Ch

L1 Spirits Spec 2012 (S.Ch 在 第 一 线 的 工 作 人 员 的 必 备 宝 典 说 明 书 WSET 第 一 级 烈 酒 认 证 第 四 版 * 2012 年 8 月 www.wsetglobal.com WSET 第 一 级 烈 酒 认 证 此 说 明 书 包 括 了 学 员 和 教 员 所 需 要 的 关 于 WSET 第 一 级 烈 酒 认 证 的 必 要 信 息 此 文 件 主 要 描 述 了 学 习 的 成 果

Læs mere

Microsoft Word - 公聽會會議記錄_F.doc

Microsoft Word - 公聽會會議記錄_F.doc 心 理 師 法 第 二 條 修 法 草 案 公 聽 會 現 行 心 理 師 法 規 範, 心 理 相 關 系 所 碩 士 畢 業, 經 實 習 至 少 一 年 後, 才 得 以 參 加 臨 床 心 理 師 或 諮 商 心 理 師 的 考 試, 考 試 通 過 才 能 取 得 心 理 師 證 書 考 量 未 來 企 業 職 場 心 理 師 人 力 需 求 衛 生 福 利 部 醫 療 機 構 設 置 標

Læs mere

Microsoft Word - 青年祈周2012.doc

Microsoft Word - 青年祈周2012.doc 1 如 今, 有 幾 十 名 青 年 迫 切 祈 禱 聖 靈 降 下, 賜 給 他 們 當 講 的 話, 使 他 們 可 以 呼 籲 世 界 各 地 的 同 齡 人 能 像 他 們 一 樣 成 為 基 督 的 門 徒! 青 年 祈 禱 周 就 是 他 們 的 心 聲, 他 們 的 資 訊, 他 們 的 熱 情 他 們 的 內 心 在 呼 喊 主 題 : 倘 若 你 將 一 切 獻 給 基 督 會 怎

Læs mere

Consulting Material, Reference Only

Consulting Material, Reference Only TECHNICAL SPECIFICATION ISO/TS 16949 Second edition 2002-03-01 Quality management systems --- Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production, and relevant service

Læs mere

2013 Sharing Brochure-3in1-r3

2013 Sharing Brochure-3in1-r3 Students & Alumni Sharing P. 2 - P. 22 P. 23 - P.41 P. 42 - P.57 CAI Junyi 02 Bachelor Students Sharing 03 04 Bachelor Students Sharing Ivor Ren 05 06 07 Bachelor Students Sharing DUAN Wenguo LI Muzhi

Læs mere

DIN VDE 0281 Teil 1: : 450: 750V 1 : 1 DIN VDE 0281 Teil 2: : 450: 750V 2 : 36 DIN VDE 0281 Teil 10: : 450: 750V 10 :.70 DIN VDE 028

DIN VDE 0281 Teil 1: : 450: 750V 1 : 1 DIN VDE 0281 Teil 2: : 450: 750V 2 : 36 DIN VDE 0281 Teil 10: : 450: 750V 10 :.70 DIN VDE 028 ( ) DIN VDE0281 DIN VDE 0281 Teil 1:1999.01: 450: 750V 1 : 1 DIN VDE 0281 Teil 2:1999.01: 450: 750V 2 : 36 DIN VDE 0281 Teil 10:1994.07: 450: 750V 10 :.70 DIN VDE 0281 Teil 12:1995: 450: 750V 12 : 84 DIN

Læs mere

!"!"!"# # $! $!%%& ( )*+, ( - %& - %"./!. - &! " # $ 0("1! 2)3!%%& %.//(( %"% - 4&%.&.55 & 5%% - 5"% - %.15 "%%%"" 6778 # # 999 6:8 :;< => %"% -

!!!# # $! $!%%& ( )*+, ( - %& - %./!. - &!  # $ 0(1! 2)3!%%& %.//(( %% - 4&%.&.55 & 5%% - 5% - %.15 %%% 6778 # # 999 6:8 :;< => %% - !" !"!"!"# # $! $!%%& ( )*+, ( - %& - %"./!. - &! " # - - - $ 0("1! 2)3!%%& %.//(( %"% - 4&%.&.55 & 5%% - 5"% - %.15 "%%%"" 6778 # # 999 6:8 :;< => %"% - 5!%!5511 6778 # # 999 6:8 =?@ =>!%%! 5 " (5( A

Læs mere

楚雄师院

楚雄师院 楚 雄 师 院 图 书 馆 资 讯 图 书 馆 迎 评 促 建 楚 雄 师 院 图 书 馆 主 办 10/2007 2007 年 12 月 总 第 34 期 云 南 省 教 育 厅 专 家 组 关 于 楚 雄 师 范 学 院 图 书 馆 复 评 估 意 见 云 南 省 教 育 厅 组 织 专 家 组 于 2007 年 12 月 28 日 到 29 日, 根 据 云 南 省 普 通 高 等 院 校 图

Læs mere

筆記20140308

筆記20140308 國 中 國 文 系 國 文 碩 士 教 在 職 專 班 一 三 年 度 第 二 期 碩 士 位 論 文 政 治 指 導 教 授 : 竺 家 寧 老 師 大 國 egch 洛 夫 漂 木 語 言 風 格 研 究 研 究 生 : 蔡 佳 芸 中 華 民 國 一 四 年 六 月 政 治 大 國 egch 謝誌 在政大國教碩進修的這段時間 是我生命中很特別的日子 最要感謝的是竺家寧老師 老師的諄諄教誨 細心指導

Læs mere

号 的 货 物 自 动 区 分 并 储 存 或 者 发 送 出 来 由 于 基 础 的 硬 件 是 有 的, 实 验 实 里 有 一 个 小 的 流 水 线 我 们 主 要 工 作 是 硬 件 的 控 制 部 分, 当 然 之 前 也 有 对 具 体 硬 件 传 动 形 式 的 选 择, 不 过 这

号 的 货 物 自 动 区 分 并 储 存 或 者 发 送 出 来 由 于 基 础 的 硬 件 是 有 的, 实 验 实 里 有 一 个 小 的 流 水 线 我 们 主 要 工 作 是 硬 件 的 控 制 部 分, 当 然 之 前 也 有 对 具 体 硬 件 传 动 形 式 的 选 择, 不 过 这 法 国 工 程 师 体 制 的 课 程 来 法 国 六 个 月 了, 在 学 校 四 个 月 了, 这 边 的 工 程 师 学 校 的 教 育 体 制 和 国 内 大 学 的 确 有 很 大 差 别, 说 下 自 己 的 感 受 学 校 完 全 是 以 培 养 应 用 型 人 才 为 目 的 的, 平 时 的 基 础 课 程 讲 的 都 不 是 很 深, 考 试 总 体 来 说 也 挺 简 单 (

Læs mere

Microsoft Word - VALG - Kinesisk A.doc

Microsoft Word - VALG - Kinesisk A.doc Kinesisk A Valgfag Undervisningsvejledning August 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

P3PC ZH

P3PC ZH P3PC-4582-04ZH 1 2 3 4 5 Hg 6 Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement

Læs mere