Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup, Kirsten Jensen, Morten Heilskov Dagsordenen blev godkendt. Suppleant Alex Vestergaard mødte for Kirsten Jensen

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 32 Sagsnr. Side 1. Resultatrevision Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for Budget og regnskab pr Beskæftigelsesregionens debatoplæg til beskæftigelsesplan Ansøgning om støtte til erhvervs- og uddannelsesmesse Ansøgning til LBR Nyt fra medlemmerne Nyt fra forvaltningen... 47

3 Sidenr Resultatrevision 2013 Sagsid.: 14/4705 Resumé Resultatrevisionen 2013 indeholder en gennemgang af Jobcenter Koldings resultater i 2013 sammenlignet med de øvrige jobcentre i klyngen. Sagen behandles i, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at resultatrevisionen 2013 indstilles til godkendelse. Beslutning den Godkendt. Fraværende Lis Bilov, Niels Abildtrup, Kirsten Jensen, Morten Heilskov Sagsfremstilling Resultatrevisionen skal jf. 22 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats forelægges Byrådet med bemærkninger fra og Beskæftigelsesregion Syddanmark forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år. Beskæftigelsesregion Syddanmark har den 2. maj 2014 afgivet høringssvar til resultatrevisionen. Høringssvaret er vedhæftet som bilag. Hovedkonklusionerne fra resultatrevisionen er: Der er samlet set sket et fald på 7 % i antallet af borgere på overførselsindkomst (a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb og førtidspension) fra december 2012 til december 2013, og faldet er det største i hele klyngen. Faldet i antallet af personer på a-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser har været væsentligt større i Kolding end i de kommuner, der har samme rammevilkår. I alt var ca. 17,2 % af borgerne på offentlig forsørgelse i Kolding, hvilket var lavere end en forventet andel på ca. 18,2 %. Dette svarer samlet set til 59,5 mio. kr. i færre udgifter til offentlig forsørgelse i Kolding Kommune.

4 Sidenr. 34 Måltallene for 2 ud af 3 ministermål er opfyldt. Bilag: /14 Åben Bemærkninger til Jobcenter Koldings resultatrevision Bemærkninger til Koldings resultatrevision 2013.pdf /14 Åben Resultatrevision 2013

5 Sidenr Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2015 Sagsid.: 14/6768 Resumé Beskæftigelsesministeren har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for De beskæftigelsespolitiske mål for 2015 sætter den overordnede ramme og retning for kommunernes beskæftigelsesindsats. De fire beskæftigelsespolitiske mål for 2015 er: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Beskæftigelsesministeren har udmeldt de samme beskæftigelsespolitiske mål for 2015 som i 2014, fordi målene for 2014 er godt dækkende for de områder af beskæftigelsespolitikken, hvor der i særlig grad er behov for en styrket indsats i de kommende år. Sagen behandles i, Arbejdsmarkedsudvalget. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at de beskæftigelsespolitiske mål tages til efterretning og at de beskæftigelsespolitiske mål indgår i udarbejdelsen af beskæftigelsesplan 2015 Beslutning den Taget til efterretning. Fraværende Lis Bilov, Niels Abildtrup, Kirsten Jensen, Morten Heilskov Sagsfremstilling Beskæftigelsesministeren har i brev af den 11. april 2014 udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for Der er tale om de samme beskæftigelsespolitiske mål for 2015 som i Beskæftigelsesministeren mener, at målene for 2014 er godt dækkende for de områder af beskæftigelsespolitikken, hvor der i særlig grad er behov for en styrket indsats i de kommende år. Endvidere understøtter målene implementeringen af de reformer, som regeringen har iværksat og vil iværksætte på beskæftigelsesområdet.

6 Sidenr. 36 I forhold til ministermål nummer 2 har beskæftigelsesministeren valgt at præcisere, at der ikke udelukkende skal være fokus på forebyggelse af førtidspension, men at jobcentrene generelt skal styrke indsatsen over for alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesministeren har også valgt, at der for 2015 ikke vil indgå kvantitative målsætninger for de fire beskæftigelsesmål for Den enkelte kommune kan fortsat opstille kvantitative mål i beskæftigelsesplanen for 2015 for dermed at understøtte den løbende opfølgning på resultaterne af indsatsen. Endelig har Kolding Kommune, udover beskæftigelsesministerens mål, også selv mulighed for at fastsætte sine egne beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i Bilag: /14 Åben Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2015

7 Sidenr Budget og regnskab pr Sagsid.: 13/16098 Resumé Orientering om s regnskab pr. 1. maj 2014 Sagen behandles i Forslag Kommunaldirektøren foreslår, At orienteringen tages til efterretning Beslutning den Taget til efterretning. Fraværende Lis Bilov, Niels Abildtrup, Kirsten Jensen, Morten Heilskov Bilag: /14 Åben Budget og regnskab pr

8 Sidenr Beskæftigelsesregionens debatoplæg til beskæftigelsesplan 2015 Sagsid.: 14/5245 Resumé Udvalget tog orientering til efterretning. Sagen behandles i, Arbejdsmarkedsudvalget. Forslag Kommunaldirektøren foreslår at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning. Fraværende Lis Bilov, Niels Abildtrup, Kirsten Jensen, Morten Heilskov Sagsfremstilling Situationen på arbejdsmarkedet i Kolding Kort fortalt I løbet af 2013 er antallet af beskæftigede i Kolding faldet med ca. 130 personer, dog har faldet i antallet af lønmodtagere bosat i Kolding været mindre end i Syddanmark. Fra 2011 til 2013 er antallet lønmodtagere med bopæl i Kolding faldet med 0,6 % til I Syddanmark har det tilsvarende fald været på 1,5 %. I 2014 forventes beskæftigelsen at stige med ca personer på landsplan. På regionsplan forventes væksten især at komme inden for privat service, byggeriet og i mindre omfang i den offentlige sektor. Såfremt brancherne i Kolding udvikler sig på samme måde som Syddanmark, kan der forventes ca. 410 flere beskæftigede i løbet af 2014 og Ledigheden i Kolding er i løbet af 2013 faldet fra 5,5 % til 4,9 % af arbejdsstyrken. Kolding har således en lavere ledighed end i Syddanmark, hvor ledigheden er faldet fra 6,3 % til 5,5 %. Der er flere årsager til faldet i ledighed i Kolding. Først og fremmest har mange ledige genfundet beskæftigelsen, og derudover er nogle ledige startet i uddannelse. De ledige, som har opbrugt retten til dagpenge, er i de fleste tilfælde fortsat på den særlige uddannelsesydelse eller kontanthjælp. Endelig er nogle ledige blevet selvforsørgende i forbindelse med, at de har opbrugt retten til dagpenge. I Kolding er knap 18 % af de årige på offentlig forsørgelse, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet i Syddanmark på knap 20 %. Siden juni 2012 er antallet af borgere blandt

9 Sidenr. 39 Jobcenter Koldings målgrupper faldet med ca. 450 personer til omkring personer, hvilket svarer til et fald på 7 %. Endelig er der et stigende antal borgere i Kolding på langvarig midlertidig forsørgelse. Det afspejler dels en udvikling på arbejdsmarkedet, hvor særligt ufaglærte og unge har vanskelligt ved at finde job samt en øget tilgang til kontanthjælp fra dagpenge og en mindsket afgang fra kontanthjælp til førtidspension. 1. Flere unge skal have en uddannelse For at få flere unge i uddannelse anbefaler BRS, at jobcentrene har fokus på: Alle unge under 30 år skal have uddannelsespålæg og en uddannelsesrettet indsats. Unge med udfordringer skal gøres klar til at tage en uddannelse, f.eks. gennem tværfaglige indsatser, brug af mentorer mv. Uddannelsesfokus i indsatsen kan styrkes ved at lade indsats, opfølgning og kontakt med den unge foregå i et uddannelsesmiljø. Understøtning af de unges uddannelsesvalg og afdækning af de unges forudsætninger for at gennemføre uddannelser, f.eks. via samarbejde med UU og uddannelsesinstitutioner om vejledningsindsatsen samt brobygningsforløb. Fastholde de unge i uddannelse, f.eks. gennem mentorer og etablering af hurtigt reagerende efterværn i samarbejde med UU og uddannelsesinstitutionerne. Forebygge at unge starter voksenlivet på kontanthjælp gennem et samarbejde med de mange aktører der omgiver de unge. 2. Styrket indsats til ledige på kanten af arbejdsmarkedet For at styrke indsatsen overfor udsatte grupper anbefaler BRS, at jobcentrene har fokus på: Styring og organisering af den tværfaglige indsats samt sikre tilstrækkelige kapacitet i den tværfaglige indsats. Fokus på anvendelsen af ressourceforløb og på at udvikle indsatsen i ressourceforløbene, så alle ressourceforløb har et udviklende sigte med fokus på progression. Fremskaffe fleksjob, også til de borgere der har en meget begrænset arbejdsevne. For borgere i fleksjob er det vigtigt, at fastholde fokus på at udvikle arbejdsevnen og det timetal de er i stand til at arbejde. Tidlig, aktiv og koordineret indsats overfor udsatte kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, for mange kombineret med tværfaglige indsatser. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes For at forebygge og afhjælpe langtidsledigheden anbefaler BRS, at jobcentrene har fokus på: Individuel og målrettet indsats, eksempelvis med udgangspunkt i screeninger og ved at udpege risikogrupper for langtidsledighed. Fastholde fokus på den tidlige og intensive kontakt med klart fokus på jobsøgning og på faglig og geografisk mobilitet. Kontakten med ledige er knyttet tæt op på den virksomhedsrettede indsats og på formidling af ordinære jobs for at kunne sikre gode match mellem ledige og virksomheder. Fokus på virksomhedsrettede tilbud hvor der især er gode effekter af privat løntilskud.

10 Sidenr. 40 Fokus på at længerevarende tilbud ikke fastholder deltagerne i ledighed og på at indarbejde jobsøgnings- og udslusningsaktiviteter i de aktive tilbud. Sammentænk indsatsen til ét sammenhængende forløb målrettet den enkelte ledige, eksempelvis ved at anvende faglig opkvalificering i kombination med virksomhedsrettede aktiviteter i dialog med virksomhederne. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne For at styrke samarbejdet med virksomhederne anbefaler BRS, at jobcentrene har fokus på: Etablere et serviceberedskab der differentierer og målretter formen for og graden af samarbejde og service efter virksomhedens behov. Have viden om arbejdsmarkedet, f.eks. hvor der opstår jobåbninger, hvilke virksomheder der tager folk ind, og i hvilke perioder af året de gør det. Øge og målrette kontakten til virksomheder indenfor og udenfor kommunen med henblik på at synliggøre og markedsføre de virksomhedsrettede services og styrke samarbejdet om indsatsen. Medvirke til at virksomhederne i højere grad synliggør de løbende jobåbninger, bl.a. ved at tilbyde fleksible rekrutteringsformer, der gør det attraktivt for virksomhederne at samarbejde om ledige job. Skabe plads til udsatte grupper på arbejdsmarkedet, der kan have gavn af at få foden inden for i rummelige virksomheder via virksomhedspraktik, fleksjob, skånejob mv. Bemærkninger til debatoplægget Det er arbejdsmarkedschefens vurdering, at anbefalingerne til beskæftigelsesindsatsen for 2015 har fokus på relevante problemstillinger og anviser brugbare forslag til indsatser. Anbefalingerne fra debatoplægget og Idékataloget fra fællesseminariet den 3. og 4. april 2015 vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen for Bilag: /14 Åben Debatoplæg - Kolding

11 Sidenr Ansøgning om støtte til erhvervs- og uddannelsesmesse Sagsid.: 14/6268 Resumé Jobcenter Kolding ønsker at arrangere en erhvervs- og uddannelsesmesse, i samarbejde med Haderslev og Vejen Jobcentre, den 24. september Målgruppen for messen er alle virksomheder i Kolding, Vejen og Haderslev, samt jobparate og uddannelsesparate ledige. Til støtte herfor ansøger Jobcenter Kolding om økonomisk støtte fra. Jobcenter Vejen og Jobcenter Haderslev søger også deres respektive LBR om midler, så økonomien løses i fællesskab. Begrundelsen for en fælles messe for de tre jobcentre, er dels at uddannelsesinstitutionerne servicerer alle tre kommuner og dels at de ledige søger jobs i alle tre kommuner, uden skelen til kommunegrænserne. Desuden kan en større messe, få flere virksomheder til at ønske at deltage og forhåbentligt vil det betyde at der er flere jobs at tilbyde de ledige. Sagen behandles i Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at LBR i Jobcenter Kolding afsætter et rammebeløb på kr. til afvikling af erhvervsog uddannelsesmesse. Beslutning den Godkendt. Fraværende Lis Bilov, Niels Abildtrup, Kirsten Jensen, Morten Heilskov Sagsfremstilling Jobcenter Kolding ønsker at arrangere en erhvervs- og uddannelsesmesse, i samarbejde med Haderslev og Vejen Jobcentre. Målgruppen for messen er alle virksomheder i Kolding, Vejen og Haderslev, samt jobparate og uddannelsesparate ledige. Til støtte herfor ansøger Jobcenter Kolding om økonomisk støtte fra. Jobcenter Vejen og Jobcenter Haderslev søger også deres respektive LBR om midler, så økonomien løses i fællesskab. På messen får virksomhederne og rekrutteringsfirmaerne mulighed for at præsentere sig selv, konkrete jobs og deres forventninger til jobåbninger i fremtiden, for ledige borgere i de tre kommuner. I den forbindelse vil de ledige kunne spørge ind til de uddannelsesmæs-

12 Sidenr. 42 sige krav til nuværende og kommende jobs i konkrete virksomheder og på den måde blive yderligere motiveret til at påbegynde en uddannelse. Ved at have de forskellige uddannelsesinstitutioner og andre eksterne samarbejdspartnere med på messen, så får de mulighed for at præsentere sig selv og de uddannelsesmuligheder, der er hos dem, og som forhåbentligt matcher de krav, som virksomhederne stiller. Endelig giver erhvervs- og uddannelsesmessen mulighed for, at de deltagende virksomheder kan vedligeholde og forbedre deres netværk med andre virksomheder. På erhvervs- og uddannelsesmessen er det målsætningen, at de ledige får mulighed for både at høre om de uddannelseskrav mv., som de lokale virksomheder har i forhold til at ansætte personer i ordinær beskæftigelse eller praktik- og lærepladser og opsøge de relevante uddannelsesinstitutioner i forhold til at opfylde disse krav. Således er det en central målsætning, at de ledige fra flere sider tilskyndes til et uddannelsesløft, både i forhold til her og nu, men også i forhold til det fremtidige behov for velkvalificeret arbejdskraft i de tre kommuner. Økonomiske konsekvenser Aktivitet Afvikling af erhvervs- og uddannelsesmessen, herunder tilrettelæggelse, synliggørelse og rekruttering af virksomheder Morgenmad og frokost til deltagerne. 250 x 100 kr. Diverse udgifter/buffer (f.eks. poloshirts til jobcentermedarbejdere, trykning af flyers o.l.) I alt Pris (ex. moms) kr kr kr kr.. Da fordelingen af antal jobparate ledige og antal virksomheder med lønmodtagere i de tre kommuner, er ca. 50 % til Kolding, 30 % til Haderslev og 20 % til Vejen, foreslås det at omkostningerne for messen fordeles på samme vis, det vil sige kr. til Kolding, kr. til Haderslev og kr. til Vejen. Bliver omkostningerne lavere, falder den procentvise betalingen tilsvarende. Jobcenter Kolding styrer budget og regnskab og afregner efterfølgende med Vejen og Haderslev.

13 Sidenr Ansøgning til LBR Sagsid.: 14/7191 Resumé Der søges om midler hos LBR til evaluering af projekt Alternativ uddannelsestilbud til unge kontanthjælpsmodtagere. Projektet er for unge under 30 år og foregår i samarbejde med IBC, Kolding. Der ansøges om kr. hos LBR til evaluering af projektet. Sagen behandles i Det lokale Beskæftigelsesråd Forslag Kommunaldirektøren foreslår, At LBR i Jobcenter Kolding bevilger kr. til evaluering af Alternativ uddannelsestilbud til unge kontanthjælpsmodtagere Beslutning den Ikke godkendt. LBR indstiller, at Jobcentret selv kommer med en evaluering. Fraværende Lis Bilov, Niels Abildtrup, Kirsten Jensen, Morten Heilskov Sagsfremstilling Ifølge LBK nr. 731 af 15/06/ , stk. 4 kan LBR s midler anvendes til evaluering og formidling af de initiativer, der er beskrevet i jobcentrets beskæftigelsesplan. I 2014 er der indgået en aftale med IBC om et alternativt uddannelsestilbud til unge kontanthjælpsmodtagere (se projektbeskrivelsen i den vedhæftede fil). Formål med evalueringen At evaluere det nye projekt. Dels for at evaluere de nye samarbejdsformer og dels for at afdække om projektet lever op til de opstillede succesmål. Tilpasse projektet, hvis det viser sig at der er uhensigtsmæssigheder og derefter evaluere, om tilpasningerne har givet det ønskede resultat. Overordnede mål At opsamle viden der kan anvendes i tilsvarende projekter efterfølgende

14 Sidenr. 44 Aktiviteter Der vil blive foretaget tre evalueringer. Et i starten af projektet, et efter 12 uger og et efter yderlig 12 uger. Evalueringen gennemføres som en kombineret effektevaluering og en brugerevaluering. Denne kombinerede tilgang gør det muligt både at afdække om forløbets målbare kvantitative succeskriterier opfyldes og samtidig belyse, hvad i forløbet der virker for de unge. Ved at kombinere de to forskellige evalueringstilgange sikres det, at forløbets effekt kan måles og dokumenteres, men også at den viden og erfaring der genereres i forløbet trækkes frem, og derved kan bidrage til at kvalificere forløbet undervejs og anvendes i forbindelse med efterfølgende forløb. Effektevalueringen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse blandt alle involverede parter i forløbet. Brugerevalueringen er særlig målrettet forløbets indsats i forhold til motivation af de unge. Effekten af motivationsarbejde kan være vanskelig at få frem via spørgeskemaundersøgelser eller traditionelle interviews. Derfor følger og observerer evaluator indsatsen med at motivere de unge. Der vil med denne indsats være mulighed for at spørge ind til konkrete situationer og handlinger, og derved få dybere indsigt i, hvad der konkret virker i forskellige situationer og under hvilke forudsætninger Projektets varighed 26 uger Start Når projektet starter Rolle og opgavefordeling mellem de implicerede Jobcenter Koldings opgaver: Visitation af deltagere til projektet Intensiv opfølgning af deltagerne Tilknytte andre relevante ressourcepersoner som f.eks. mentorer o.l. Samarbejde med IBC s undervisere IBC s opgaver: Undervisning, vejledning, rådgivning af deltagerne Udslusning i samarbejde med jobcentret Deltagerevalueringer Samarbejde med jobcenter og UU Evaluators opgaver: Gennemføre effektevaluering og brugerevaluering af deltagere og involverede fra jobcenter, UU og IBC Afdække om projektets succesmål er opfyldt Belyse de erfaringer man har gjort sig i projektet

15 Sidenr. 45 Nyt i forhold til eksisterende initiativer Der er ikke tidligere gennemført et alternativt uddannelsestilbud til denne målgruppe, hvor tilbuddet afvikles på en uddannelsesinstitution. Det tværfaglige samarbejde mellem jobcenter, uddannelsesinstitution og UU om denne målgruppe er også nyt. Budget Effektevaluering (udarbejdelse og udsending af spørgeskemaer) Brugerevaluering (udarbejde interviewguide, forberede observation- og interviewdage, afholde 3 observations- og interviewdage) Analyse og evalueringsrapport kr kr kr. Bilag: /14 Åben ung i fokus.pdf /14 Åben Projektbeskrivelse

16 Sidenr Nyt fra medlemmerne Sagsid.: Resumé For at sikre en maksimal inddragelse af s baglande, orienterer rådets medlemmer på mødet om nyt fra deres organisationer. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning. Fraværende Lis Bilov, Niels Abildtrup, Kirsten Jensen, Morten Heilskov

17 Sidenr Nyt fra forvaltningen Sagsid.: Resumé Kommunaldirektøren vil på mødet give en orientering om nyt fra forvaltningen. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Lis Bilov, Niels Abildtrup, Kirsten Jensen, Morten Heilskov

18 Sidenr. 48 Oplæst og godkendt Mette Balsby Formand Jens M. Andersen Næstformand Jens Lund Næstformand Frank Grevelund Medlem Lis Bilov Medlem Inge-Mette Ohrt Rasmussen Medlem Kristian Bennedsen Medlem Anders Petersen Medlem Niels Abildtrup Medlem Jesper Vestergård Hansen Medlem Alex Vestergaard Suppleant Morten Heilskov Medlem

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:45 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Anders

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 163 Sagsnr.

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset, Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte Kristensen, Jan Isacsson, Svend

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 202 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 24. oktober 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: House of Innovation Jernbanegade 27, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Fraværende: Udvalgsværelset, Nicolaiplads 6, 4. etage Erik Lund, Christian Kloppenborg-Skrumsager GODKENDELSE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 144 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget er endvidere ansvarlig for

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Mødedato: Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN DISPOSITION FOR PRÆSENTATIONEN 1. Udfordringer for akademikerne 2. Den nuværende akademikerindsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere