L 168 Tidende. om særlige bestemmelser om tilrettelæggelsen af samarbejdet på statistikområdet ( 1 ) 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 168 Tidende. om særlige bestemmelser om tilrettelæggelsen af samarbejdet på statistikområdet ( 1 ) 4"

Transkript

1 Den Europæiske Unions L 168 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 5. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter AFGØRELSER Rådets afgørelse (EU) 2018/952 af 26. juni 2018 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØSaftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (budgetpost :»Selskabsret«) ( 1 )... 1 Rådets afgørelse (EU) 2018/953 af 26. juni 2018 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 30 til EØSaftalen om særlige bestemmelser om tilrettelæggelsen af samarbejdet på statistikområdet ( 1 ) 4 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/954 af 4. juli 2018 om visse beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre spredning af fåre- og gedepest i Bulgarien (meddelt under nummer C(2018) 4374) ( 1 )... 7 RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER Afgørelse nr. 1/2018 truffet af Associeringsudvalget EU-Moldova i dettes handelssammensætning af 16. april 2018 om afgivelse af positiv udtalelse om den fuldstændige køreplan for offentlige udbud [2018/955] ( 1 ) EØS-relevant tekst. De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode. Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

2

3 L 168/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/952 af 26. juni 2018 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (budgetpost :»Selskabsret«) (EØS-relevant tekst) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 sammenholdt med artikel 218, stk. 9, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ( 1 ), særlig artikel 1, stk. 3, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ( 2 ) (»EØS-aftalen«) trådte i kraft den 1. januar (2) I medfør af EØS-aftalens artikel 98 kan Det Blandede EØS-Udvalg træffe afgørelse om at ændre bl.a. protokol 31 om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (»protokol 31«) til EØS-aftalen. (3) Protokol 31 til EØS-aftalen indeholder bestemmelser vedrørende samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder. (4) Samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter om EU-aktioner vedrørende selskabsret, der finansieres over Unionens almindelige budget, bør fortsættes. (5) Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres, så dette udvidede samarbejde kan finde sted fra den 1. januar (6) Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede EØS-Udvalg, bør baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse. ( 1 ) EFT L 305 af , s. 6. ( 2 ) EFT L 1 af , s. 3.

4 L 168/ Artikel 2 Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Udfærdiget i Luxembourg, den 26. juni På Rådets vegne E. ZAHARIEVA Formand

5 L 168/3 UDKAST DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. /2018 af om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og ud fra følgende betragtninger: (1) Samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter bør fortsættes og omfatte samarbejde om EU-aktioner vedrørende selskabsret, der finansieres over Unionens almindelige budget. (2) Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres, så dette udvidede samarbejde kan finde sted fra den 1. januar 2018 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 I artikel 7, stk. 13, i protokol 31 til EØS-aftalen ændres ordene»og 2017«til», 2017 og 2018«. Artikel 2 Denne afgørelse træder i kraft, dagen efter at den sidste meddelelse er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*). Den finder anvendelse fra den 1. januar Artikel 3 Denne afgørelse offentliggøres i s EØS-afsnit og EØS-tillæg. Udfærdiget i Bruxelles, den På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne Formand Sekretærer for Det Blandede EØS-Udvalg (*) [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]

6 L 168/ RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/953 af 26. juni 2018 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 30 til EØS-aftalen om særlige bestemmelser om tilrettelæggelsen af samarbejdet på statistikområdet (EØS-relevant tekst) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 9, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ( 1 ), særlig artikel 1, stk. 3, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ( 2 ) (»EØS-aftalen«) trådte i kraft den 1. januar (2) Det Blandede EØS-Udvalg kan i henhold til artikel 98 i EØS-aftalen træffe afgørelse om at ændre bl.a. protokol 30 om særlige bestemmelser om tilrettelæggelse af samarbejdet på det statistiske område (»protokol 30«) til EØS-aftalen. (3) For at sikre løbende samarbejde med EØS-EFTA-staterne inden for statistik bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1951 ( 3 ) indarbejdes i protokol 30 til EØS-aftalen. (4) Protokol 30 til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. (5) Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede EØS-Udvalg, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af protokol 30 til EØS-aftalen om særlige bestemmelser om tilrettelæggelse af samarbejdet på det statistiske område), baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse. Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Artikel 2 Udfærdiget i Luxembourg, den 26. juni På Rådets vegne E. ZAHARIEVA Formand ( 1 ) EFT L 305 af , s. 6. ( 2 ) EFT L 1 af , s. 3. ( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1951 af 25. oktober 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program , med henblik på en forlængelse heraf til 2020 (EUT L 284 af , s. 1).

7 L 168/5 UDKAST DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. /2018 af om ændring af protokol 30 til EØS-aftalen om særlige bestemmelser om tilrettelæggelsen af samarbejdet på statistikområdet DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og ud fra følgende betragtninger: (1) EØS' statistiske program bør bygge på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 ( 1 ), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1951 af 25. oktober 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program , med henblik på en forlængelse heraf til 2020 ( 2 ), og bør omfatte de programdele, der er nødvendige for at beskrive og overvåge alle relevante økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. (2) Forordning (EU) 2017/1951 bør indarbejdes i protokol 30 til EØS-aftalen for at sikre, at samarbejdet udvides til (3) Protokol 30 til EØS-aftalen bør derfor ændres, så dette udvidede samarbejde kan finde sted fra den 1. januar 2018 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 I protokol 30 til EØS-aftalen foretages følgende ændringer: 1) I overskriften til artikel 5 ændres ordet»2017«til ordet»2020«. 2) I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende led:» R 1951: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1951 af 25. oktober 2017 (EUT L 284 af , s. 1).«3) Ordene» «og»31. december 2017«i artikel 5, stk. 2, ændres til ordene» «og»31. december 2020«. 4) Ordene» «i artikel 5, stk. 3, ændres til ordene» «. 5) Artikel 5, stk. 4 affattes således:»efta-staterne bidrager finansielt, jf. artikel 82, stk. 1, litra a), i EØS-aftalen og de dertil knyttede finansforordninger, med et beløb svarende til 75 % af beløbet under budgetpost (det europæiske statistiske program ) og (politik for statistisk information udgifter til den administrative forvaltning), som er opført på Den Europæiske Unions budget for 2013, og med et beløb svarende til 75 % af beløbet under budgetpost (levering af statistiske oplysninger af høj kvalitet, gennemførelse af nye metoder til udarbejdelse af europæiske statistikker og styrkelse af partnerskabet inden for det europæiske statistiske system) og (udgifter til støttefunktioner i forbindelse med det europæiske statistiske program), som er opført på Den Europæiske Unions budget for «( 1 ) EUT L 39 af , s. 12. ( 2 ) EUT L 284 af , s. 1.

8 L 168/ Artikel 2 Denne afgørelse træder i kraft den [ ], forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*). Den finder anvendelse fra den 1. januar Artikel 3 Denne afgørelse offentliggøres i s EØS-afsnit og EØS-tillæg. Udfærdiget i Bruxelles, den På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne Formand Sekretærer for Det Blandede EØS-Udvalg (*) [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]

9 L 168/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/954 af 4. juli 2018 om visse beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre spredning af fåre- og gedepest i Bulgarien (meddelt under nummer C(2018) 4374) (Kun den bulgarske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked ( 1 ), særlig artikel 9, stk. 4, under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked ( 2 ), særlig artikel 10, stk. 4, og ud fra følgende betragtninger: (1) Fåre- og gedepest (PPR) er en alvorlig virussygdom hos små drøvtyggere, nemlig får og geder, som primært overføres ved direkte kontakt. Sygeligheden og dødeligheden som følge af PPR kan være meget høj, især i områder, hvor PPR forekommer for første gang, og sygdommen kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for landbrugssektoren. PPR kan ikke overføres til mennesker. PPR er endemisk i mange lande i Afrika, Mellemøsten og Asien, og den er yderst problematisk i forhold til dyresundheden og -velfærden. (2) Ved Rådets direktiv 92/119/EØF ( 3 ) er der fastsat generelle foranstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme, herunder PPR. Disse omfatter bekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af mistanke om og bekræftelse af PPR på en bedrift. Disse bekæmpelsesforanstaltninger omfatter også afgrænsning af beskyttelses- og overvågningszoner (»beskyttelses- og iagttagelsesdistrikter«) omkring udbrud og andre, supplerende foranstaltninger, der skal forhindre spredning af sygdommen. (3) Den 23. juni 2018 underrettede Bulgarien Kommissionen og de øvrige medlemsstater om et udbrud af PPR på tre bedrifter med små drøvtyggere, hvor dyr fra disse bedrifter græsser sammen i Bolyarovo kommune i regionen Yambol i Bulgarien. (4) Bulgarien har gennemført de bekæmpelsesforanstaltninger, der er foreskrevet ved direktiv 92/119/EØF, og har først og fremmest gennemført sanering af inficerede besætninger og afgrænset beskyttelses- og overvågningszoner omkring udbruddene i overensstemmelse med nævnte direktiv. Overvågningen er desuden blevet intensiveret i de kommuner, der grænser op til de sygdomsramte zoner, samt i kommunerne langs Unionens grænser med tredjelande, der ikke er frie for PPR. (5) Ud over de ved direktiv 92/119/EØF fastlagte bekæmpelsesforanstaltninger er det nødvendigt at træffe supplerende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre spredning af PPR. Med henblik på at forhindre spredning af PPR til andre områder af Bulgarien, til andre medlemsstater og til tredjelande, især via handel med små drøvtyggere og avlsmateriale herfra, bør afsendelse af sendinger af små drøvtyggere og markedsføring af visse produkter fra små drøvtyggere derfor holdes under kontrol. (6) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/911 ( 4 ) blev vedtaget for at forhindre spredning af PPR til andre dele af Bulgarien, til andre medlemsstater og til tredjelande. Nævnte retsakt foreskriver midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, idet den først og fremmest forbyder afsendelse af sendinger af små drøvtyggere og markedsføring af visse produkter fra små drøvtyggere fra regionen Yambol i Bulgarien. ( 1 ) EFT L 395 af , s. 13. ( 2 ) EFT L 224 af , s. 29. ( 3 ) Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (EFT L 62 af , s. 69). ( 4 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/911 af 25. juni 2018 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre spredning af fåre- og gedepest i Bulgarien (EUT L 161 af , s. 67).

10 L 168/ (7) Siden vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/911 har Bulgarien underrettet Kommissionen om et nyt udbrud af PPR på en bedrift med små drøvtyggere i regionen Burgas i denne medlemsstat. (8) Bulgarien har også meddelt Kommissionen, at landet efter udbruddet for nylig har gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 92/119/EØF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring den inficerede bedrift, i denne medlemsstat. (9) De beskyttelsesforanstaltninger, der fastsættes ved denne afgørelse, bør tage hensyn til den nye epidemiologiske situation i Bulgarien og erstatte de midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, der blev fastsat ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/911. Nævnte afgørelse bør derfor ophæves. (10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Ved denne afgørelse fastsættes der visse beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre spredning af fåre- og gedepest i Unionen. Den finder anvendelse på små drøvtyggere og på sæd, æg og embryoner fra disse dyr samt visse varer fremstillet af disse dyr. I denne afgørelse forstås ved: a)»små drøvtyggere«: alle får eller geder Artikel 2 b)»animalske biprodukter«: animalske biprodukter som defineret i artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 ( 1 ) c)»afledte produkter«: afledte produkter som defineret i artikel 3, nr. 2), i forordning (EF) nr. 1069/2009. Derudover gælder definitionerne i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 ( 2 ). Artikel 3 Bulgarien forbyder afsendelse af følgende varer fra de i bilaget opførte områder til andre dele af Bulgarien, til andre medlemsstater og til tredjelande: a) små drøvtyggere b) sæd, æg og embryoner fra små drøvtyggere. Artikel 4 1. Bulgarien forbyder markedsføring af følgende varer uden for de i bilaget opførte områder, hvis disse varer er fremstillet af små drøvtyggere fra de i bilaget opførte områder: a) fersk kød b) hakket kød og tilberedt kød fremstillet af kød som omhandlet i litra a) c) kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum, der er fremstillet af kød som omhandlet i litra a) og ikke har været underkastet en behandling til fjernelse af specifikke dyresundhedsmæssige risici i overensstemmelse med bilag III til Rådets direktiv 2002/99/EF ( 3 ) d) rå mælk og mejeriprodukter, der ikke har været underkastet en behandling i hermetisk lukkede beholdere, hvis F 0 -værdi er på mindst 3,00, som beskrevet i bilag III til direktiv 2002/99/EF ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af , s. 1). ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af , s. 55). ( 3 ) Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (EFT L 18 af , s. 11).

11 L 168/9 e) produkter, der indeholder varer som omhandlet i litra a)-d) f) animalske biprodukter. 2. Uanset forbuddet i nærværende artikel, stk. 1, litra f), kan den kompetente myndighed tillade afsendelse under officielt tilsyn af animalske biprodukter bestemt til forarbejdning til afledte produkter eller bortskaffelse på et anlæg, som af myndigheden er godkendt til dette formål, inden for Bulgariens grænser, jf. artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1069/2009. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/911 ophæves. Artikel 5 Artikel 6 Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 28. december Denne afgørelse er rettet til Republikken Bulgarien. Artikel 7 Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli På Kommissionens vegne Vytenis ANDRIUKAITIS Medlem af Kommissionen BILAG Følgende kommuner i Bulgarien: Kommunerne Bolyarovo og Elhovo i regionen Yambol. Kommunerne Sredets, Sozopol, Primorsko, Malko Tarnovo og Tsarevo i regionen Burgas.

12 L 168/ RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER AFGØRELSE Nr. 1/2018 TRUFFET AF ASSOCIERINGSUDVALGET EU-MOLDOVA I DETTES HANDELSSAMMENSÆTNING af 16. april 2018 om afgivelse af positiv udtalelse om den fuldstændige køreplan for offentlige udbud [2018/955] ASSOCIERINGSUDVALGET I DETTES HANDELSSAMMENSÆTNING HAR under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side, der blev undertegnet i Bruxelles den 27. juni 2014, særlig artikel 272, stk. 3, og ud fra følgende betragtninger: (1) Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (»aftalen«) blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse (EU) 2016/839 ( 1 ) og trådte i kraft den 1. juli (2) Af aftalens artikel 272, stk. 1 og 2, fremgår, at Republikken Moldova skal forelægge Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning en fuldstændig køreplan for gennemførelsen af lovgivningen om offentlige udbud med tidsplaner og delmål, der skal indeholde alle reformer med henblik på tilnærmelse til den gældende EU-ret og institutionel kapacitets-opbygning. (3) I artikel 272, stk. 3, præciseres det, at en positiv udtalelse fra Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning er nødvendig for, at den fuldstændige køreplan kan fungere som referencedokument for gennemførelsesprocessen, dvs. den lovgivningsmæssige tilnærmelse af Republikken Moldovas lovgivning om offentlige udbud til den gældende EU-ret. (4) I henhold til aftalens artikel 438, stk. 3, har Associeringsudvalget beføjelse til at træffe afgørelser i de tilfælde, der er fastsat i aftalen. Disse afgørelser er bindende for parterne, der skal træffe passende foranstaltninger med henblik på at gennemføre dem. Associeringsudvalget træffer sine afgørelser efter fælles overenskomst mellem parterne. (5) Associeringsudvalget mødes i sin handelssammensætning for at drøfte alle spørgsmål i forbindelse med handel og handelsrelaterede anliggender i henhold til aftalens afsnit V, jf. aftalens artikel 438, stk. 4. (6) Køreplanen om offentlige udbud, der er forelagt af Republikken Moldova, opfylder kravene i aftalens artikel 272, stk. 1 og 2. (7) Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning bør derfor vedtage en afgørelse om en positiv udtalelse vedrørende den fuldstændige køreplan, der er forelagt af Republikken Moldova VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Der afgives en positiv udtalelse vedrørende den nationale strategi for offentlige udbud for perioden og handlingsplanen til gennemførelse af den, som Republikken Moldovas regering har vedtaget ved regeringsbeslutning nr af 14. december ( 1 ) Rådets afgørelse (EU) 2016/839 af 23. maj 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (EUT L 141 af , s. 28).

13 L 168/11 Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen. Artikel 2 Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april For Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning P. SOURMELIS P. KHOMENKO C. CEBAN Formand Sekretærer

14

15

16 ISSN (elektronisk udgave) ISSN (papirudgave) Den Europæiske Unions Publikationskontor 2985 Luxembourg LUXEMBOURG

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 37/50 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 110/2012 af 9. februar 2012 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag I til forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.11.2016 L 308/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2002 af 8. november 2016 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 74/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/448 af 17. marts 2015 om fastsættelse af særlige dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen af visse animalske produkter fra Japan bestemt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 22.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 163/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2019 COM(2019) 241 final 2019/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

L 275 I Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 6. november Dansk udgave.

L 275 I Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 6. november Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 275 I Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 6. november 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter AFGØRELSER Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1652

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.7.2019 L 190/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1206 af 12. juli 2019 om ændring af del 1 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår dyresundhedscertifikatet til brug

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

L 219 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 29. august Dansk udgave.

L 219 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 29. august Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 219 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 29. august 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1206

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0301 (NLE) 6731/17 EEE 5 AELE 26 ENV 197 ENT 47 MI 163 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0005 (NLE) 5347/17 AELE 5 EEE 2 N 3 ISL 2 FL 2 MI 41 ECO 6 SAN 26 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2019 C(2019) 595 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 6.2.2019 om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og bilag

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 4.2.2017 DA L 31/13 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/193 af 3. februar 2017 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 203/4 DA KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1414 af 3. august 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende den tidligere jugoslaviske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 1.4.2017 L 89/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/622 af 31. marts 2017 om ændring af standardcertifikatet til brug ved import af tilberedt kød i bilag II til beslutning 2000/572/EF og standardcertifikatet

Læs mere

L 214 Tidende DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

L 214 Tidende DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE Den Europæiske Unions L 214 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 23. august 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter INTERNATIONALE AFTALER Rådets afgørelse (EU) 2018/1194 af 21. juni

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 7.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 211/5 AFGØRELSER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 5. august 2013 om forholdsregler mod indslæbning af afrikansk svinepest-virus til Unionen fra visse tredjelande

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2018 COM(2018) 683 final ANNEX 2 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 100/60 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/604 af 16. april 2015 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende kvægtuberkulose

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2017 COM(2017) 663 final 2017/0298 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsrådet, som

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0040 (NLE) 6396/16 COEST 48 UD 33 WTO 40 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 58/52 3.3.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/329 af 2. marts 2015 om en undtagelse fra Unionens dyre- og folkesundhedsbestemmelser om indførsel i Den Europæiske Union af animalske

Læs mere

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. / af om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 234/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1395 af 10. september 2019 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Bosnien- Hercegovina og Israel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 20.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 124/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 411/2009 af 18. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11463/17 AGRILEG 142 DENLEG 58 VETER 65 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D050356/04

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2019 C(2019) 14 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 5.3.2019 om lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.3.2017 COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE)

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 208 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/039 (NLE) 5383/7 COLAC 4 WTO 328 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0258 (NLE) 13646/17 UD 244 CID 8 TRANS 431 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2018 COM(2018) 510 final Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Toldunderudvalget, der er nedsat i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

L 94 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 10. april Dansk udgave.

L 94 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 10. april Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 94 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 58. årgang 10. april 2015 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/572

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2019 COM(2019) 207 final 2019/0100 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det samarbejdsudvalg,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

L 262 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 7. oktober Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 262 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 7. oktober Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 262 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 58. årgang 7. oktober 2015 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1775 af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 89/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 289/2008 af 31. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2014 COM(2014) 636 final 2014/0296 (NLE) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions og Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 100/30 Den Europæiske Unions Tidende 14.4.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 364/2011 af 13. april 2011 om ændring af bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 og om ændring af Kommissionens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: D050363/02 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om anvendelse af mælkesyre til at reducere mikrobiologisk overfladeforurening på slagtekroppe af kvæg

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om anvendelse af mælkesyre til at reducere mikrobiologisk overfladeforurening på slagtekroppe af kvæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om anvendelse af mælkesyre til at reducere mikrobiologisk overfladeforurening på slagtekroppe

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 16.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 334/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU af 13. december 2011 om angivelser af eller mærker til identifikation

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juni 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0085 (NLE) 9579/19 ACP 66 WTO 148 RELEX 530 COASI 82 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2018 C(2018) 2382 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.4.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF for så

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.9.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 237/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 C(2017) 7431 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 10.11.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.8.2016 DA L 232/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1429 af 26. august 2016 om godkendelse af aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0324 (NLE) 14372/16 COEST 299 PHYTOSAN 36 VETER 123 WTO 324 UD 235 ENFOCUSTOM 188 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere