Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret."

Transkript

1

2 Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole- hjemsamarbejdet... 7 Læsning Matematik Status fokusområder Fokusområde 1: TOBI: Tidlig opsporing og Indsats Fokusområde 2: Forældrenes oplevelse af skole-hjemsamarbejde 12 Fokusområde 3: Elevtrivsel Fokusområde 4: Faglig progression i læsning i de nationale test Fokusområde 5: Faglig progression i matematik i de nationale test 15 Nye fokusområder Nyt fokusområde 1: Klasserumsledelse Nyt fokusområde 2: Deling af viden, god praksis og materialer i forhold til undervisning og lærerforberedelse Nyt fokusområde 3: Inklusion af sprogbørn Status på nationale mål Karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer, 9. klasse Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i % Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning Klagesager til Klagenævnet for Specialundervisning... 24

3 Læsevejledning Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret. Undervisningsministeriets intentioner med den nye kvalitetsrapport, at der fremadrettet både fokuseres på status og fremadrettede tiltag. Kvalitetsrapporten kommer altså til at fungere som et mål og resultatstyringsværktøj og denne tænkning lægger godt i tråd med den styringsmodel for dialogbaseret aftalestyring, der er vedtaget i Viborg Kommune. Desuden er der stor overensstemmelse mellem de nationale mål på skoleområdet og de kommunale fokusområder og effektmål i Mål og midler. Kvalitetsrapporten kommer derfor fremadrettet til at indeholde følgende: En kort beskrivelse af skolen. Skolebestyrelsens årsberetning, herunder en udtalelse på baggrund af indholdet i kvalitetsrapporten. Status på kommunale effektmål. Status på skolens lokale fokusområder for Skolens nye lokale fokusområder for Status på nationale mål. Skoleledelserne, bestyrelser og MED udvalg inddrages i arbejdet med kommunale og lokale fokusområder og effektmål. Baggrund De kommunale fokusområder og effektmål kan findes i Mål og midler for skoleområdet, som blev vedtaget i forbindelse med budgettet i oktober I lovbekendtgørelse nr. 665 af fremgår det, at kvalitetsrapporten fremover skal indeholde følgende på skoleniveau: Karaktergivning ved folkeskolens 9. klasseprøver Elevernes karaktergennemsnit for de bundne prøver i 9. klasse i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable Andelen af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Resultater af nationale test Andelen af elever der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse Andelen af elever der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse Andelen af elever der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse Resultater af den obligatoriske trivselsmåling (kommer først med næste år) Resultater af nationale test er fortrolige og figurerer derfor kun i de kvalitetsrapporter, der forelægges Børne- og Ungdomsudvalget og Byrådet i en lukket sag og ikke i de kvalitetsrapporter, der bliver offentliggjort på hjemmesiden. Desuden er der følgende midlertidige krav: Omfanget af lærernes undervisningskompetence i de fag de underviser i (gældende fra og med skoleåret 2014/15 til og med skoleåret 2021/2022)

4 Det fremgår herudover af undervisningsministeriets hjemmeside at kvalitetsrapporten fremadrettet skal have fokus på at beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til følgende nationale mål og resultatmål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne jf. nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i dansk og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges Beskrivelse af skolen Skolen er distriktsskole for Houlkærområdet. Skolen blev taget i brug i Skolen er klyngeopdelt, sådan at 5 klynger hver rummer 2 årgange. Elevtallet er på 670 elever, heraf har 140 elever anden etnisk baggrund end dansk. Skolen har flere sprogklasser, som modtager elever med flygtningestatus. I sprogklasserne modtager eleverne intensiv undervisning i dansk. Når eleverne har tilstrækkelige forudsætninger sprogligt, tilknyttes de en klasse. Skolen har gode fysiske rammer og gode omgivelser. Skolen er beliggende tæt på Houlkærhallen og Fritidsklubben Gården. Skolen indgår i et tæt samarbejde med Houlkærområdet på en række områder. Bl.a. er skolen repræsenteret i Initiativgruppen Houlkær, som varetager områdets interesser på en række områder. Initiativgruppen står bag udgivelsen af områdebladet Houlkær Nyt og Houlkærportalen. Skolen er en åben, skole som har forældredag hver dag året rundt. På skolen vægtes elevernes tryghed meget. Skolebestyrelsen står bag et trivselssæt, som er grundlaget for god trivsel på skolen. Trivslen understøttes af skolens AKT-ordning. En fast tradition på 0.-6.årg. er morgensang hver dag. En tradition, som blev grundlagt ved skolens start. Skolen administrerer 3 læringscenter. Det største er læsecentret, som hvert år modtager 120 elever med vedvarende læsevanskeligheder(ordblinde) Eleverne kommer fra kommunens skoler og modtager en intensiv undervisning i 6-7 uger. Hvert hold er på 24 elever. Læringscentret for 2-sprogede elever er en rådgivende funktion i forhold til 2- sprogede børn. Indsatsen retter sig mod de af kommunens, skoler som har 2- sprogede elever. Læringscenter for matematik har en rådgivende funktion.

5 Skolebestyrelsens årsberetning Implementeringen af skolereformen har været årets vigtigste emne. Bestyrelsen har drøftet en række af reformens enkelte elementer. Bestyrelsen har fastlagt rammer for de enkelte områder. På alle møder er udviklingen på de enkelte områder blevet drøftet. Blandt personalet er foretaget en midtvejsevaluering, som drøftes på kommende møder. På baggrund af evalueringen besluttes, hvilke korrektioner der skal foretages i planlægningen af næste skoleår. Første del af implementeringen har været rettet mod planlægning og organisation. Der er nu fokus på indhold i form af den læringsmåls-styrede undervisning. Et vigtigt element har været at udarbejde principper for forældreansvar. Udarbejdelsen har været en god og givende proces. Inspireret af dette arbejde har elevrådet på eget initiativ udarbejdet principper for elevadfærd. Skolens økonomi er et væsentlig emne for bestyrelsen. Bestyrelsen godkender det internebudget, som prioriterer indkøb af undervisningsmidler. Det er et mål på skolen, at økonomien prioriteres og styres sådan, at de økonomiske forudsætninger er kendt for alle. Ressourcemodellen har været genstand for opmærksomhed. Specielt er der fokus på, at modellen skal tage højde for, de udgifter skolen har til 2-sprogede elever, læringscentre m.m. Bestyrelsen er meget opmærksom på, at skolen får kompensation for de opgaver, skolen varetager udover kerneydelsen - den daglige undervisning. Skolen har fokus på undervisningsmidler i form af anvendelse af digitale lærermidler. Skolen er inde i et forsøg vedrørende anvendelse af IPads på de yngste årgange. Bestyrelsen har området som et særligt indsatsområde. Undervisningsmiljøet er i fokus. Der har gennem flere år været stærk fokus på elevernes trivsel. Bl.a. har skolen 2 AKT-lærere, som på fuldt tid arbejder med at skabe trygge rammer for særligt udsatte elever. Skolen lægger meget vægt på SSPsamarbejdet. Skolen samarbejder meget med hele skolens område. Et samarbejde som både i såvel skole, som fritid bidrager til at skabe trivsel. En årlig trivselsdag understøtter fokus på trivsel. Skolen rummer 2 læringscentre. Dels læringscenter Dansk som andetsprog og dels Læringscenter for Læsning. Bestyrelsen orienteres om den indsats, der ydes i de 2 centre. Skolen har 140 elever af anden etnisk baggrund end dansk. Det seneste år har skolen modtaget mange syriske børn, som undervises på særlige hold i basisundervisning. Der er tale om en udfordring, som skolen løser - takket være mange års erfaring. En forudsætning for fortsat at løse opgaven tilfredsstillende er, at der skal være fokus på vilkårene for at løse opgaven. Bestyrelsen har opmærksomhed rettet mod dette emne i form af, at antallet af 2-sprogede elever ikke overstiger det nuværende niveau på ca.18 %. Den specialpædagogiske indsats er vigtig, da skolen har som mål at inkludere børn i det omfang, det giver mening for eleven, klassen og lærerne. Skolen har meget få børn på specialskoler. Et højt informationsniveau er en vigtig forudsætning for et godt samarbejde. Referater fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige på ForældreIntra. Ugentlige nyhedsbreve fra ledelsen bidrager til at holde et godt informationsniveau. Bestyrelsen lægger vægt på, at skolen er en åben skole. Information er et led i dette, men også det, at der er forældredag hver dag, er et led i den åbne skole. Bestyrelsen følger udviklingen i SFO. Vil den længere skoledag have indvirkning på antallet af børn tilmeldt SFO. På nuværende tidspunkt har der været en meget beskeden påvirkning. Bestyrelsen følger udviklingen. Bestyrelsen samarbejder på en tilfredsstillende måde med skolens ledelse og personale. Bestyrelsen oplever, at ledelsen ønsker et højt informationsniveau i forhold til bestyrelsen. Information er forudsætningen for at kunne tage stilling. Personalet har medvirket konstruktivt til implementeringen af skolereformen.

6 Effektmål TOPI Tidlig opsporing og indsats Titel for effektmålet: TOPI Tidlig opsporing og indsats skoler Baggrund: Viborg Kommune har fra deltaget i et forskningsprojekt under Socialstyrelsen som har rettet sig mod udvikling, afprøvning og vidensopsamling af effektive opsporingsmetoder med henblik på at lave en kvalificeret tidlig indsats over for socialt udsatte børn i alderen 0 til 10 år. I forskningsprojektet har der været fokus på, hvordan man kan styrke arbejdet med opsporing af børn i mistrivsel så tidligt i deres liv og så tidligt i en problemudvikling så muligt, med henblik på hurtigt at sætte ind med støtte og hjælp for at undgå, at begyndende vanskeligheder og problemer vokser sig store og alvorlige. På baggrund af de gode erfaringer fra projektet har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at udbrede konceptet til hele Børn & Unge området. Mål/effektmål: Andelen af børn, der i løbet af året mod en grøn markering i trivselsskemaet stiger. Der tages udgangspunkt i målinger fra Hvordan måler vi?: Der foretages en samlet virkningsevaluering af implementeringen af TOPI. I forhold til effektmålet gennemfører personalet tre trivselsskemaer om året for alle børn. I trivselsskemaerne markeres det om barnet er i rød, gul eller grøn position. Undersøgelserne udfyldes i enalyzer, så det er muligt at se bevægelser fra en position til en anden. Indsatser for at nå målet: Der sker en løbende implementering af konceptet i hele Børn & Unge. På skoleområdet forventes den løbende implementering at finde sted i årene Processen faciliteres af en projektleder og undervisere fra VIA. Nærmere information om indsatserne kan ses på viborg.dk/topi I nedenstående tabel kan man se hvor mange børn der ved oktobermålingen blev vurderet til henholdsvis Grøn, Gul eller Rød position. Fremadrettet, når der figurerer 3 målinger over året, vil man ligeledes kunne se hvor mange børn der over året har flyttet sig i henholdsvis positiv eller negativ retning mellem de tre målinger. Tallene afspejler det samlede antal børn på skolen, der figurer i alle tre målinger, sammenlignet med positionerne og ændringerne for alle børn i Viborg Kommunes skoler. Antal personer Oktober 2014 Grøn markering Gul markering Oktober 2014 Oktober 2014 Kommune % 91% Houlkærskolen % Kommentarer 88% Oktober % 8% 6% 11% Rød markering Oktober 2014 Oktober % 1% 1% 1% Positive Negative bevægelser bevægelser i perioden i perioden 3% 6% 3% 7% Der et mål for Houlkærskolen, at vi hele tiden arbejder på god udvikling af elevernes trivsel - dette både i forhold til den enkelte elev og i forhold til fælleskaberne på skolen. Økonomi / ressourcer: Finansiering af indsatsen skal ske inden for den enkelte skoles nuværende ramme. Der er desuden bevilget tværgående midler til indførelse af TOPI i alt 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015.

7 Elevtrivsel i skolen Baggrund: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Mål/effektmål: Det er målet at den oplevede sociale trivsel skal stige. Der tages udgangspunkt i målingerne fra Hvordan måler vi?: Målingerne baseres på en spørgeskemaundersøgelse til elever (Surveysystemet klassetrivsel.dk anvendes). I efteråret 2013 udvælges og afprøves de endelige spørgsmål til undersøgelsen i samarbejde med udvalgte skoler. Den første måling gennemføres i foråret 2014 og danner udgangspunkt for de efterfølgende progressions mål. Det forudsættes, at alle skoler anvender systemet. Indsatser for at nå målet: Som forlængelse af tidligere års målsætning om inklusion, sættes der nu fokus på elevernes oplevede sociale trivsel. Centralt er der i i forbindelse med den ny struktur for specialundervisning, oprettet læringscentre, som har til formål at inkludere flere børn i den almene undervisning og dermed skabe øget trivsel. Desuden er der afsat midler til kompetenceudvikling af lærerne, med henblik på inklusionsindsatsen kaldet Lær i egen praksis. Det forudsættes desuden, at de enkelte skoler iværksætter konkrete initiativer på egen skole. Økonomi / ressourcer: Der er afsat ca. 5,45 mio. kr. til driften af læringscentrene samt 6 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærerne. Herudover fordeles de resterende specialundercisningsmidler til skolerne jf. ressourcetildelingsmodellen. Specialundervisning er takstfinansieret og betales af den enkelte skole. Yderligere tiltag finansieres inden for skolens nuværende ramme. Nedenstående diagram viser hvordan eleverne på henholdsvis Houlkærskolen og eleverne på alle Viborg Kommunes skoler har svaret på spørgsmålet: Hvor glad er du for at gå i skole?

8 Kommentar Der et mål for Houlkærskolen, at vi hele tiden arbejder på god udvikling af elevernes trivsel - dette både i forhold til den enkelte elev og i forhold til fællesskaberne på skolen. Forældrenes oplevelse af skole- hjemsamarbejdet Baggrund: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Mål/effektmål: Forældre, der har en positiv oplevelse af skole- hjem samarbejdet stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne for Hvordan måler vi?: Målingen baseres på en spørgeskemaundersøgelse (udarbejdes i Viborg Kommunes surveyprogram Enalyzer). Spørgeskemaet udarbejdes og testes i efteråret 2013 i samarbejde med skolerne. Den første måling gennemføres i foråret Målingen i 2014 fungerer som baseline for de kommende progressionsmålinger Indsatser for at nå målet: Der er i sundhedsfremmegrupperne (SUF-grupper) udarbejdet handleplaner for samarbejdet med forældrene. Disse handleplaner skal sammen med indførelsen af TOPI og Den tværfaglige model danne grundlag for en forbedring af forældrenes oplevelse af skole-hjemsamarbejdet. Økonomi / ressourcer: Finansiering af indsatsen skal ske inden for den enkelte skoles nuværende ramme. Der er desuden bevilget tværgående midler til indførelse af TOPI i alt 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015.

9 Resultater Alle forældre har i foråret 2014 fået tilsendt et kort spørgeskema, hvor et af spørgsmålene var som følger: På en skala fra 1-10, hvordan oplever du da samarbejdet mellem hjem og skole generelt? (10 er det bedste) forældre har svaret heraf 202 fra Houlkærskolen. Kommentarer Resultatet ses som tilfredsstillende, men vi vil gerne fortsætte udviklingen. Indekstal for henholdsvis skolen og kommunen ses i tabellen nedenfor. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 13% 10 Meget godt På en skala fra 1 til 10, hvordan oplever du da samarbejdet mellem hjem og skole generelt? 17% 9 28% 8 17% 7 9% 6 10% 5 1% 4 3% 3 0% 2 0% 1 Meget dårligt Indekset er udregnet efter følgende formel: (1 x antallet af respondenter, der har svaret x antallet af respondenter der har svaret x antallet af respondenter der har svaret 10)/alle respondenter,der har svaret. Indekstal for skole/hjem samarbejdet Houlkærskolen 7,53 Viborg Kommune 7,26

10 Læsning Titel for effektmålet: Faglig progression i læsning i de nationale tests Baggrund: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Effektmål: I de nationale test handler en af delmålingerne om Tekstforståelse. Det er målet, at andelen af elever med resultater i de to laveste kategorier Klart under middel og Under middel falder. Hvordan måler vi?: Målingerne hentes fra de nationale tests. Der tages udgangspunkt i testresultaterne for skoleåret 2012/13. Indsatser for at nå målet: Der er oprettet et centralt læringscenter for læsning, hvor elever med vedvarende læsevanskeligheder tilbydes særligt tilrettelagte forløb. Det forventes derudover, at alle skoler efterlever strategien for sprog og læsning fra 2011, hvor målet er, at alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Herunder at alle skoler årligt foretager sprogvurdering og løbende evaluering af den enkelte elevs sprog- og læsefærdigheder. Skolen skal altså tilrettelægge og justere sin læseindsats ud fra de forskellige årganges læseresultater og tilpasse indsatsen den enkelte elev. Resultater Undervisningsministeriet har ændret på opgørelsen af nationale test til nu at omfatte følgende kategorier: Fremragende præstation Rigtig god præstation God præstation Jævn præstation Mangelfuld præstation Ikke tilstrækkelig præstation Derfor kan vi ikke længere sammenligne tallene fra tidligere med tallene fra 13/14. Det vil i forbindelse med den kommende budgetlægning i Børne- og ungdomsudvalget blive foreslået, at udskifte effektmålene vedr. læsning og matematik med de nationale mål, der lyder som følger: Andelen af de allerdygtigste elever (fremragende præstation) skal øges år for år Mindst 80 % af eleverne skal være gode(fremragende, rigtig god eller god præstation) til at læse og regne Andelen af elever med dårlige resultater (mangelfuld og ikke tilstrækkelig præstation) skal reduceres år for år Resultaterne på de nationale målsætninger kan ses sidst i kvalitetsrapporten under overskriften: Resultater af nationale test i dansk og matematik i %. Her er der også mulighed for at kommentere på tallene. Økonomi / ressourcer: Der er centralt afsat ca. 2 mio. til det centrale læringscenter for læsning.

11 Matematik Titel for effektmålet: Faglig progression i matematik i de nationale tests Baggrund: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Effektmål: I de nationale test handler en af delmålingerne om Matematik i anvendelse. Det er målet at andelen af elever med resultater i de to laveste kategorier Klart under middel og Under middel falder. Hvordan måler vi?: Målingerne hentes fra de nationale tests. Der tages udgangspunkt i testresultaterne for skoleåret 2012/13. Indsatser for at nå målet: Der er oprettes et centralt læringscenter for matematik fra august 2014, som skal arbejde med at understøtte og udvikle skolernes matematikindsats i samarbejde med lokale matematikvejledere. Der uddannes en matematikvejleder på hver skole. Økonomi / ressourcer: Der er afsat ca. 2 mio. til uddannelse og koordinatorfunktion. Øvrig finansiering skal findes inden for skolens nuværende ramme. Resultater Undervisningsministeriet har ændret på opgørelsen af nationale test til nu at omfatte følgende kategorier: Fremragende præstation Rigtig god præstation God præstation Jævn præstation Mangelfuld præstation Ikke tilstrækkelig præstation Derfor kan vi ikke længere sammenligne tallene fra tidligere med tallene fra 13/14. Det vil i forbindelse med den kommende budgetlægning i Børne- og ungdomsudvalget blive foreslået, at udskifte effektmålene vedr. læsning og matematik med de nationale mål, der lyder som følger: Andelen af de allerdygtigste elever (fremragende præstation) skal øges år for år Mindst 80 % af eleverne skal være gode(fremragende, rigtig god eller god præstation) til at læse og regne Andelen af elever med dårlige resultater (mangelfuld og ikke tilstrækkelig præstation) skal reduceres år for år Resultaterne på de nationale målsætninger kan ses sidst i kvalitetsrapporten under overskriften: Resultater af nationale test i dansk og matematik i %. Her er der også mulighed for at kommentere på tallene.

12 Status fokusområder 2014 Fokusområder 1: TOBI: Tidlig opsporing og Indsats Baggrund/udfordring: TOPI er implementeret på Houlkærskolen pr. 1. august Houlkærskolen har været pilotskole for indsats siden indsatsens begyndelse i Viborg Kommune. TOPI er implementeret på skolen i indskolingen. Der er særligt fokus på fortsat udvikling af TOPI vedr. optimering af arbejdsgange og konstant udvikling af elevernes trivsel. Status på fokusområde 1 Der er ingen kommentarer til fokusområde 1. Fokusområdet forventes afsluttet i 2014 (sæt X) Fokusområdet forventes forsat i 2015 (Sæt X) X Mål/effektmål: Målet er, at skabe gode forudsætninger for at elevtrivselen øges, særligt blandt de udsatte børn. Effektmålet for indsatsen skal være, at så mange børn som muligt befinder sig stabilt i grøn position. Effektmålet for de elever, der befinder sig i rød eller gul position er, at de via koordineret indsats bevæger sig i mod grøn position. Hvordan måler vi?: Stukturen for arbejdet er indeholdt i TOPI-konceptet. Der opsummeret én gang årligt på hvordan udviklingen har været - børn i farvede positioner tælles og der sammenlignes med tidligere perioder. Status på udviklingen skrives ud til personalet i prosaform før sommerferien hvert skoleår. Indsatser for at nå målet: Strukturen i TOPI benyttes. Kompetenceudvikling af personalet gennem TOPI - udviklingen af TOPI evalueres gennem SUG-gruppemøder. Den Tværfaglige Model benyttes som arbejdsmodel. Økonomi/ressourcer: Der er afsat tid til det fornødne arbejde vedr. TOPI.

13 Fokusområder 2: Forældrenes oplevelse af skolehjemsamarbejde Status på fokusområde 2 Der er ingen kommentarer til fokusområde 2 Baggrund/udfordring: Et godt forældresamarbejde er en vigtig forudsætning for elevernes læring. Samarbejdet ønskes udviklet. Fokusområdet forventes afsluttet i 2014 (sæt X) X Fokusområdet forventes forsat i 2015 (Sæt X) Mål/effektmål: Et udvidet forældresamarbejde hvor forventninger afstemmes er en vigtig forudsætning for elevernes læring. Hvordan måler vi?: Spørgeskemaundersøgelse. Ledelsens deltagelse i forældremøder. Samtale med lærerne. Indsatser for at nå målet: Information til forældrene mellem lærer og forældre og ledelsen og forældrene om målene for undervisningen. AKT indgår som formidler af samarbejdet i forhold til elever med særlige problemer. Afstemningen af forventer. Handleplaner udarbejdet af SUF. TOPI. Den tværfaglige model anvendes som midler til at skabe et godt samarbejde. Houlkærskolen afholder mellem 40 og 50 kompetencecentermøder (den tværfaglige model) om året, hvilket langt overstiger anbefalingen på 8-12 møder. Økonomi/ressourcer: Skolen har to AKT-ansatte og tid til sparring af lærerne prioriteres

14 Fokusområder 3: Elevtrivsel Status på fokusområde 3 Baggrund/udfordring: God elevtrivsel er en vigtig forudsætning for læring derfor fokus på elevtrivsel Mål/effektmål: Ved at sætte fokus på elevtrivsel forventer vi at kunne øge elevtrivslen Der er ingen kommentarer på fokusområde 3 Fokusområdet forventes afsluttet i 2014 (sæt X) Fokusområdet forventes forsat i 2015 (Sæt X) X Hvordan måler vi?: Elevtrivsel.dk er det redskab vi vil bruge til målingen Indsatser for at nå målet: Skolen har et trivselssæt udarbejdet af skolens pædagogiske personale samt skolebestyrelsen. Trivselssættet indgår sammen med værdigrundlaget i det daglige arbejde. Trivselsdag 1 gang årligt sætter fokus på trivsel. AKT-lærer bidrager i det daglige til god trivsel. Skolens værdier er ophængt i hver klasseværelse. Disse værdier bidrager til elevtrivslen. Økonomi/ressourcer:

15 Fokusområder 4: Faglig progression i læsning i de nationale test Baggrund/udfordring: Vi ønsker at forbedre for elever under middel og klart under middel Mål/effektmål: Målet er at hæve det samlede faglige niveau Status på fokusområde 4 Der er ingen kommentarer på fokusområde 4. Fokusområdet forventes afsluttet i 2014 (sæt X) Fokusområdet forventes forsat i 2015 (Sæt X) X Hvordan måler vi?: Måling fortages gennem nationale test. Ledelsen følger resultaterne og evaluerer sammen med lærerne. Andre test end nationale test anvendes. Indsatser for at nå målet: Ledelsen følger op på resultaterne sammen med lærerne. Bl.a. indsats fra læsevejledere. Indsats i forhold til 2-sprogede elever, fagdage, målsætning sammen med forældre, aktiviteter i PLC (bogæderdag) fagdage, læsebånd i perioder, støtte undervisning + IT digitale lærermidler Økonomi/ressourcer: Læsevejlederes indsats.

16 Fokusområder 5: Faglig progression i matematik i de nationale test Baggrund/udfordring: Vi ønsker at mindske gruppen af elever som ligger under middel og klart under middel Mål/effektmål: Målet er at intensivere undervisningen i matematik. Desuden en særlig indsats i forhold til skolens 2-sprogede elever. Status på fokusområde 5 Der er ingen kommentarer på fokusområde 5. Fokusområdet forventes afsluttet i 2014 (sæt X) Fokusområdet forventes forsat i 2015 (Sæt X) X Hvordan måler vi?: Der måles ved hjælp af nationale test, samt andre test. Gennem evaluering sammen med lærere. Gennemgang af nationale test sammen med matematikvejleder. Indsatser for at nå målet: Skolens matematikvejleder rådgiver lærer. Anvendelse af digitale læremidler. Fagdage og fokus på 2-sprogede elever. Økonomi/ressourcer: Ressourcer - matematik vejleder.

17 Nye fokusområder 2015 Nyt fokusområde 1: Klasserumsledelse Baggrund/udfordring: Skolereformen 2014 lægger op til en klasserumsledelse, der tager udgangspunkt i læringsmålstyret undervisning. Mål/effektmål: Udvikling af god praksis og materialer i forhold til undervisning fx ved hjælp af elevevalueing, cooperative learning, mindsetstrategier, aktionslæring, materialebank/læringsbank, IT-udvikling (fx flipped classroom og bedre ITintroduktion internt på skolen) etc. Der vil blive arbejdet med ovenstående i større eller mindre grad rundt på skolen. Målet er, at eleverne på Houlkærskolen bliver så dygtige som de kan. Det er målet, at eleverne har indsigt i egen læring og bliver i stand til at forholde sig til egen læring. Dette skal inspirere eleverne til og give dem en forudsætning for, at arbejde med mål, så de opnår læring herigennem. Hvordan måler vi?: Målet er, at eleverne på Houlkærskolen bliver så dygtige som de kan. Det er målet, at eleverne har indsigt i egen læring og bliver i stand til at forholde sig til egen læring. Dette skal inspirere eleverne til og give dem en forudsætning for, at arbejde med mål, så de opnår læring herigennem. Indsatser for at nå målet: Kollegial sparring hvor god didaktik udveksles Udvikling af koncept, så læringsmålene bliver visuelt tydelige for eleverne. Houlkærskolen vil udvikle en elevplansskabelon, som bliver et godt redskab til eleven. Dette kan indirekte bidrage til god klasserumsledelse da inddragelse af eleverne omkring deres egen læring ses som gunstigt for klasserumsledelse.

18 Nyt fokusområde 2: Deling af viden, god praksis og materialer i forhold til undervisning og lærerforberedelse Baggrund/udfordring: Forberedelsestiden forudses, at blive en udfordring. Derfor kan man med fordel se på, om struktur, brugen af viden, god praksis og materialer kan optimeres. Mål/effektmål: Målet er, at få de kompetencer vi har på Houlkærskolen sat bedre i spil og at medarbejderne oplever en god balance mellem undervisning og forberedelsestid. Hvordan måler vi?: Dialog med medarbejderne om, hvordan medarbejderne oplever balancen mellem undervisning og forberedelsestid, som følge af vidensdelingen. Indsatser for at nå målet: Vi vil eksperimentere med fx skematekniske løsninger, kolleial sparring og udbygning af materialebank. Endvidere vil vi arbejde med en bredere ITintroduktion rundt på skolen. Vi vil udvikle gode elektroniske skabeloner for elevplaner og TOPI. Nyt fokusområde 3: Inklusion af sprogbørn Baggrund/udfordring: Houlkærskolen har pt 44 elever i basisundervisning. Houlkærskolen har 21.5% to-sprogselever i alt. Mål/effektmål: Det er målet, at inkludere sprogbørnene bedst muligt i almensystemet. Heri ligger, at give dem så gode forudsætniger som muligt, for at kunne dette. Hvordan måler vi?: Sprogeleverne sprogscreenes løbende og der er et tæt samarbejde med læringscenter for sprogelever, som også bistår med tests. Indsatser for at nå målet: Eleverne får intensiv undervisning på basisholdene og deltager der hvor de kan i almensystemet. Økonomi/ressourcer: Der er økonomiske udfordringer forbundet med sprogbørnsområdet som skolen vil arbejde videre med. Skolen har opmærksomhed på, hvad god inklusion af sprogbørn er herunder hvad en hensigtsmæssig elevsammensætning er.

19 Nyt fokusområde 4: Håndtering af Ungdommens Uddannelsesvejledning Baggrund/udfordring: Ansvaret for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er omfordelt således, at skolen skal varetage flere ogaver i UU-regi. Mål/effektmål: Houlkærskolen tager udganspunkt i kommunale fastlagte mål. Dette defineres nærmere, når flere detaljer er på plads. Indsatser for at nå målet: Lærere kommer på kursus omkring de nye rammer og skoleleder samt en lærer fa overbyningen strukturerer forløbet på skolen.

20 Status på nationale mål Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer, 9. klasse, Houlkærskolen. Fag Fagdiciplin Karaktergennemsnit Skoleår Skoleår Skoleår 2013/ / /2012 Socioøk. reference Forskel Karaktergennemsnit Socioøk. reference Forskel Karaktergennemsnit Socioøk. reference Dansk Læsning 8,3 7,1 1,2* 6,9 6,4 0,5 7,4 6,6 0,8* Mundtlig 6,4 7,3-0,9* 6,7 7,1-0,4 7,1 7,2-0,1 Orden 5,6 5,7-0,1 Retskrivning 8,2 6,6 1,6* 7,3 6,3 1,0* 6,4 6,3 0,1 Forskel Skriftlig 6,6 6,7-0,1 7,5 6,4 1,1* 6,7 6,2 0,5 Engelsk Mundtlig 7,9 7,9 0,0 7,3 7,3 0,0 7,1 7,2-0,1 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 5,5 6,4-0,9 5,6 6,0-0,4 5,9 6,0-0,1 Matematik Matematisk problemløsning 8,2 6,9 1,3* 6,1 5,8 0,3 7,9 6,4 1,5* Matematiske færdigheder 8,3 7,4 0,9* 7,1 6,7 0,4 8,3 7,2 1,1* Gennemsnit /////////////// 7,4 7,1 0,3 6,8 6,5 0,3 7,0 6,6 0,4 Andel elever på Houlkær skole med karakteren på mindst 2 i både dansk og matematik i 9. klasse: 87,8% Kommentarer Der arbejdes på, at alle på skolen præsterer bedst muligt.

21 Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport Indikatoren beskriver, hvor stor en andel af eleverne, som tre måneder efter 9. klasse, er i gang med en ungdomsuddannelse (erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og STU). Indikatoren er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren kan anvendes til opfølgning på målsætningen om, at 95 procent af ungdomsårgang 2015 skal have mindst en ungdomsuddannelse. Andel af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse x antal måneder efter 9 klasse i %. 2013/ måneder 15 måneder Viborg Kommune 46,0 88,6 Houlkærskolen 43,1 87,7 Kommentarer Der arbejdes på, at flest mulige elever kommer i og fastholder en ungdomsuddannelse.

22 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning Om data Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring fra deres administrative systemer. Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden er klokketimer. Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin. I 10. klasse er der vægtet med samme timetal som i 9. klasse. Kun normalklasser i folkeskolen indgår i opgørelserne. Der er kun medtaget fag på klassetrin, hvor der på landsplan er mere end 50 klasser, som har undervisning i det pågældende fag. Lærere, der ikke står registreret med undervisning i mindst ét fag, indgår ikke i opgørelserne. Tilsvarende er lærere, der ikke står registreret med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer i mindst ét fag, udeladt fra opgørelserne. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning indgår kun læreren med flest klokketimer. Hvis de to lærere har lige mange timer, indgår læreren med højest kompetenceniveau. Definition af undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen. At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse. 2013/2014 Viborg Kommune 80,9 Houlkærskolen 80,6 Kommentarer Der arbejdes på, at kompetenceceudvikle lærerne, så der kan støttes op om udviklingen.

23 Klagesager til Klagenævnet for Specialundervisning Der har ikke været klager til Klagenævnet for Specialundervisning i skoleåret 2013/14.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Indhold. Læsevejledning. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 22

Indhold. Læsevejledning. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 22 Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 4 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 4 Elevtrivsel i skolen... 5 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 9 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 9 Elevtrivsel i skolen... 8 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 7 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 7 Elevtrivsel i skolen... 8 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Vestervang skolen Poul Harald Christensen og Børn & Unge forvaltningen Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 7 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 7 Elevtrivsel i skolen... 8 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 7 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 7 Elevtrivsel i skolen... 8 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Houlkærskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Houlkærskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Houlkærskolen 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 3 3 3 Specialtilbud

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Indhold. Klagesager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... 3

Indhold. Klagesager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... 3 Indhold Læsevejledning... 3 Klagesager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 0 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 1 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 1

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Vestfjendsskolen Lars Zedlitz og Børn & Unge forvaltningen Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Mønsted skole og Sparkær skole Søren Borup Børn & Unge forvaltningen Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Vestervang Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Vestervang Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Vestervang Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-10 Spor i almentilbud 3 3

Læs mere

Beskrivelse af skolen

Beskrivelse af skolen Indhold Beskrivelse af skolen... 2 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 3 Kommentarer... 3 Elevtrivsel i skolen... 4 Forældrenes oplevelse af skole- hjemsamarbejdet... 4 Resultater... 5 Kommentarer... 5

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Sødalskolen v/berit Fomsgaard Lynderup og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der

Læs mere

Stoholm Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Stoholm Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Stoholm Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0-9 0-9 Spor i almentilbud 2 2 2 Specialtilbud

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Overlund Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Overlund Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Overlund Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0-9 0-9 Spor i almentilbud 3 3 3

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Hammershøj Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Hammershøj Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Hammershøj Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 1 1

Læs mere

Sødalskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Sødalskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Sødalskolen 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 2 2 2 Specialtilbud

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015 Fanø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Møllehøjskolen Kirsten Musgaard og Børn & Unge forvaltningen Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem

Læs mere

Egeskovskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Egeskovskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Egeskovskolen 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 3 3 3 Specialtilbud

Læs mere

Vestre Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Vestre Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Vestre Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0-9 0-9 Spor i almentilbud 2 3 2-3

Læs mere

Søndre Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Søndre Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Søndre Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0-9 0-9 Spor i almentilbud 3 3 3 Specialtilbud

Læs mere

Mønsted Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Mønsted Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Mønsted Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud

Læs mere

1. Baggrund. 2. Indsatser 2.1. TOPI

1. Baggrund. 2. Indsatser 2.1. TOPI Indhold 1. Baggrund... 2 2. Indsatser... 2 2.1. TOPI... 2 2.2. Elevtrivsel... 4 2.3. Faglig progression i dansk... 8 2.4. Faglig progression i matematik... 9 3. Status for fokusområder 2016... 10 3.1.

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag sendt til behandling i børne- og uddannelsesudvalget 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Vestfjendsskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Vestfjendsskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Vestfjendsskolen 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0-9 0-9 Spor i almentilbud 2 2

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Finderuphøj skole Stine bohnstedt og Børn & Unge forvaltningen Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Brattingsborgskolen 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-6 0 6 0-6 Spor i almentilbud 1

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klub5Kanten v/ Susanne Barnewitz Nielsen og v/ Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen

Læs mere

Karup Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Karup Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Karup Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 2 2 2 Specialtilbud

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Møldrup Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Møldrup Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Møldrup Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud

Læs mere

Nordre Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Nordre Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Nordre Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 2 2 2 Specialtilbud

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Bøgeskovskolen Søren Thomsen og Børn & Unge forvaltningen Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem

Læs mere

Hald Ege Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Hald Ege Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Hald Ege Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 3 3 3

Læs mere

Ulbjerg Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Ulbjerg Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Ulbjerg Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-6 0 6 0-6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 7 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 7 Elevtrivsel i skolen... 8 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer]

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014 [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Da resultaterne for nationale test ikke må offentliggøres er de fjernet fra redegørelsen. 1. Indledning Kvalitetsredegørelsen

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne

Læs mere

Vestre Skole. Kvalitetsrapport 2015 og Dialogbaseret aftale

Vestre Skole. Kvalitetsrapport 2015 og Dialogbaseret aftale Vestre Skole Kvalitetsrapport 2015 og Dialogbaseret aftale Indhold 1. Baggrund... 4 2. Beskrivelse af skolen... 5 3. Effektmål... 6 3.1. TOPI... 6 3.1.1. Baggrund... 6 3.1.2. Effektmål... 6 3.1.3. Hvordan

Læs mere

Læsevejledning. Indhold. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Indhold. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 2 Sammenfatning... 4 Status på fokusområder 2014... 6 Skole og klub... 6 Ungdomsskole... 7 Status på effektmål... 8 Skole og klub... 8 Ungdomsskole... 9 Mål og midler 2015-18...

Læs mere

Indhold. Læsevejledning. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning

Indhold. Læsevejledning. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning Indhold Læsevejledning... 1 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-hjem

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole Kvalitetsrapport 2013/2014 Skolerapport Eggeslevmagle skole 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kort præsentation af skolen... 3 2. Mål og resultatmål... 5 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Indhold. Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning Klager til klagenævnet for Specialundervisning... 23

Indhold. Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning Klager til klagenævnet for Specialundervisning... 23 Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 7 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 7 Elevtrivsel i skolen... 8 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Møllehøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Møllehøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Møllehøjskolen 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-6 0 6 0-6 Spor i almentilbud 2 2 1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15

KVALITETSRAPPORT 2014/15 KVALITETSRAPPORT Svendborg Kommunale Skolevæsen Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 3 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende Indhold 2 Kvalitetsrapporten er et mål- og resultatstyringsværktøj for folkeskoleområdet, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning med henblik på at følge elevernes læringsprogression

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune KVALITETSRAPPORT 2.0 2015 Hjørring Kommune 0 Indholdsfortegnelse Forord Del 1 1.1 Sammenfattende resultatvurdering (s. 3-6) Resultater af nationale test i læsning og matematik. Resultater fra 9. klasses

Læs mere

2.1. TOPI PLC EUD/EUX

2.1. TOPI PLC EUD/EUX Indhold 1. Baggrund... 2 2. Indsatser... 2 2.1. TOPI... 2 2.2. Elevtrivsel... 4 2.3. Faglig progression i dansk... 9 2.4. Faglig progression i matematik...11 3. Status for fokusområder 2016...13 3.1. PLC...13

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Frederiks Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Frederiks Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Frederiks Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 2 2 2

Læs mere

Houlkærskolen. Kvalitetsrapport 2015 og Dialogbaseret aftale

Houlkærskolen. Kvalitetsrapport 2015 og Dialogbaseret aftale Houlkærskolen Kvalitetsrapport 2015 og Dialogbaseret aftale Indhold 1. Baggrund... 4 2. Beskrivelse af skolen... 5 3. Effektmål... 6 3.1. TOPI... 6 3.1.1. Baggrund... 6 3.1.2. Effektmål... 6 3.1.3. Hvordan

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Indhold Kvalitetsrapport 2016

Indhold Kvalitetsrapport 2016 Indhold Kvalitetsrapport 2016 1. Baggrund... 2 2. Indsatser... 2 2.1. TOPI... 2 2.2. Elevtrivsel... 4 2.3. Faglig progression i dansk... 8 2.4. Faglig progression i matematik... 9 3. Status for fokusområder

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 7 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 7 Elevtrivsel i skolen... 8 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 Jammerbugt Kommune

Kvalitetsrapport 2014 Jammerbugt Kommune 1 Kvalitetsrapport 2014, Jammerbugt Kommune Kvalitetsrapport 2014 Jammerbugt Kommune 2 Kvalitetsrapport 2014, Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Bavnehøjskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Islev Skole. Rødovre Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Islev Skole. Rødovre Kommune KVALITETSRAPPORT Islev Skole Rødovre Kommune Indholdsfortegnelse Indhold 1 FORORD... 4 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 5 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 6 3.1 Nationale test... 6 3.2 Aflagt afgangsprøver...

Læs mere

Mål og Midler Ungdomsskoler

Mål og Midler Ungdomsskoler Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 7 3. Mål og resultatmål... 8 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere