En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio"

Transkript

1 2009 Dansk Journalistforbund En streg i sandet Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand København K Danmark journalistforbundet.dk

2 En streg i sandet Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. 3

3 Indhold Vejledende vilkår er til gavn for begge parter Vejledende vilkår er til gavn for begge parter, 5 Layout, grafisk design, grafisk tilrettelæggelse m.m., 6 Tegninger, illustrationer m.v., 7 Aftale, 8 Generelt om anvendelse m.v., 8 Særligt om internetanvendelse, 9 Ophavsret, 10 Betaling, 12 Levering, opbevaring m.v., 12 Feriegodtgørelse, 13 Indeståelse, 13 Øvrige aftaler, 13 En streg i sandet er udarbejdet for at gøre det lettere for både freelanceren og arbejdsgiveren at finde den rimelige honorering for den grafiske opgave, der skal løses. De vejledende vilkår bør anvendes i de tilfælde, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Princippet i Dansk Journalistforbunds vejledende vilkår er, at der bør være en reel lighed mellem de vilkår, der er gældende for på den ene side ansatte og på den anden side freelancere og øvrige løsere tilknyttede medarbejdere. Taksterne og de øvrige vilkår i denne vejledning er altså ikke grebet ud af luften. De er blandt andet beregnet på baggrund af de løn- og arbejdsvilkår, som er gældende i de overenskomster og aftaler, der er indgået mellem journalistforbundet og diverse medie virksomheder. Desuden er journalistforbundets detaljerede lønstatistik indgået i beregningerne. Hvis du som freelancer eller arbejdsgiver har spørgsmål til bereg nin gerne, er du meget velkommen til at kontakte Dansk Journalistforbund. Dansk Journalistforbund, august 2009 Redaktion: Faglig konsulent Hans Jørgen Dybro, Grafisk produktion: Nanette Graphic Design. Tryk: De Facto 4 5

4 1 Layout, grafisk design, grafisk tilrettelæggelse m.m. Tegninger, illustrationer m.v. Freelanceopgaver bør som minimum honoreres med de 2 En anekdote fra begyndelsen af 1900-tallet kan illustrere problemet med prissætningen af logoer: Designeren Thorvald Bindesbøl kom til brygger Jacobsen og præsenterede sit forslag til det smukke Carlsberg-logo, der med små ændringer benyttes den dag i dag. Bindesbøl angav samtidig prisen for sit arbejde. Den påholdende brygger fandt prisen rigelig høj, og spurgte derfor: Er det fordi jeg er Jacobsen?. Nej, det er fordi jeg er Bindesbøl! lød svaret. Timeprisen for udførelse af layout, generelt grafisk design og grafisk tilrettelæggelse bør fra 1. april 2009 som minimum være 728 kr. For arbejde, der bestilles til at blive udført om aftenen/natten og/eller på lørdage, søn- og helligdage, bør der beregnes et tillæg. Ved længerevarende opgaver kan det være hensigtsmæssigt at aftale en ugesats. Ugesatsen bør være på minimum kr. for en 37 timers uge. Ved opgaver ud over dette aftales der en særlig pris. Mødevirksomhed og transporttid i forbindelse med arbejdet skal også medregnes i forbrugt arbejdstid. Særligt om logoer Der kan ikke sættes en fast pris på logoer. Den samlede pris for et logo (og en eventuel tilhørende manual for anvendelsen af logoet) bør ikke mindst afhænge af det forbrugte antal timer til at udforme logoet m.v., samt hvor udbredt man kan forvente, at logoet vil blive. Det skal desuden indgå som en væsentlig del i prissætningen, at honoraret også skal dække, at logoet i sagens natur skal bruges nedenstående stykpriser. Priserne dækker éngangsanvendelse (se punkt 4 om anvendelse). Tidsskrifter, fagblade, magasiner m.m. Forsidetegning/-illustration kr Bærende, kommenterende tegning/ illustration kr Tegning/illustration kr Vignet (mindre tegning/illustration af dekorativ karakter) kr Bogarbejde Omslagstegning/-illustration kr Opslagstegning/-illustration kr Tegning/illustration kr Vignet (mindre tegning/illustration af dekorativ karakter) kr Annoncer og anden reklame Tegning/illustration kr Mindre tegning/illustration (f.eks. til rubrikannoncer) kr Plakater og postkort Tegning/illustration til plakat o.lign. kr Tegning/illustration til postkort o.lign. kr igen og igen i forskellige sammenhænge og igennem længere tid. Først og fremmest: Sørg for at lave en skriftlig aftale om honoreringen m.m., inden opgaven påbegyndes. Tegneserier 1 stribe kr Helside (3-4 etager ) kr Ved større opgaver, der omfatter mange illustrationer, kan der aftales en særlig pris. 6 7

5 3 Aftale Det er meget vigtigt, at der laves en skriftlig aftale om opgaven, Ved en senere gen-reproduktion i samme medie i samme udform- inden arbejdet påbegyndes. ning bør der pr. gang betales 50 % af den oprindelige pris. Det anbefales, at tegninger/illustrationer, som indkøbes til løbende Det anbefales, at aftalen som minimum indeholder den aftalte gen-reproduktion i ét medie, afregnes med 300 % af den anbefa- pris samt nedenstående betingelser for anvendelse, levering, lede pris (se punkt 2). opbevaring, ophavsret og betaling. 4 Generelt om anvendelse m.v. Særligt om internetanvendelse 5 I forbindelse med eventuel offentliggørelse på internettet, anbe- Tegninger/illustrationer må kun benyttes til det aftalte formål. fales det, at der aftales en tidsmæssig afgrænsning for, hvor længe Enhver anden form for udnyttelse end den, der er beskrevet i tegningen/illustrationen må være offentliggjort på nettet. aftalen, skal aftales med tegneren/grafikeren i hvert enkelt tilfælde og honoreres særskilt. Desuden bør en tekst med følgende indhold vises i tilknytning til materialet: Materialet stilles alene til rådighed for visning. Det er Ovenstående satser anbefales til materiale, der leveres til ikke tilladt at kopiere materialet. Der må dog tages kopi til personlig éngangsanvendelse i ét medie (trykt medie, internetudgave eller brug. Yderligere rettigheder til materialet kan aftales ved henven- lignende). Hvis materialet samtidig anvendes/udgives i et andet delse til (tegnerens/grafikerens navn etc.). medie og/eller lægges i en database med online adgang for eksterne brugere, bør der betales et tillæg på 50 % af den samlede time- Læs mere om dette i afsnit 6. eller stykpris. 8 9

6 6 Ophavsret Alle tegninger/illustrationer leveres i henhold til Ophavsretsloven. Ophavsretten tilhører tegneren. Tegninger/illustrationer må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning, sammenkopiering og manipulation etc. uden tegnerens udtrykkelige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Tegninger/illustrationer må ikke udlånes eller videresælges uden udtrykkelig aftale med tegneren. Dette gælder også for tegninger/illustrationer fremsendt i udvalg. Ved al offentliggørelse skal tegnerens navn anføres ved tegningen. Ved udeladelse beregnes et tillæg til prisen på 100 %. Generelt om ophavsret Begrebet ophavsret dækker over den eneret, som skaberen har over sit værk. Eneretten er beskrevet i Ophavsretsloven. I henhold til Ophavsretslovens 1 har den person, som frembringer et værk, ophavsret til værket. Tegninger og andet grafisk arbejde er også omfattet af begrebet værk. Det fremgår af Ophavsretslovens 2, stk. 1, at ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik. Man har som ophavsmand til et værk, kort sagt, eneret til at råde over værket. Når man som freelancer sælger sit produkt til en kunde, overdrager man visse brugsrettigheder til kunden. Disse brugsrettigheder er omfattet af beskyttelsen i Ophavsretslovens 2. Da en tegning eller et andet grafisk arbejde kan bruges i mange sammenhænge, er det særdeles vigtigt at få specificeret, hvilke brugsrettigheder der er overdraget til kunden som led i den konkrete aftale. En sådan specificering bør indarbejdes i den aftalebekræftelse, faktura eller lignende, som freelanceren sender til kunden. Eks.: Det bestilte kan udnyttes én gang. Yderligere udnyttelse skal aftales med undertegnede. Når begge parter i et aftaleforhold således har papir på, hvad der er aftalt, vil en række mulige konflikter være afværget, da både freelanceren og kunden ikke er i tvivl om, hvad kunden må bruge den indkøbte tegning, grafik m.v. til. Specificeringen betyder også, at hvis kunden alligevel vælger at bruge den indkøbte tegning, grafik m.v. til andre formål end det aftalte og herved overtræder Ophavsretsloven, er freelanceren særdeles godt stillet rent bevismæssigt, hvis vedkommende ønsker at forfølge ophavsretskrænkelsen og herunder ønsker at rejse et økonomisk krav. Dansk Journalistforbunds juridiske konsulenter er i øvrigt klar til at yde bistand, når medlemmernes ophavsret krænkes

7 7 Betaling Feriegodtgørelse 9 Alle ovennævnte beløb er ekskl. moms. Betaling sker senest 2 uger Der er indregnet 12,5 % feriegodtgørelse i de satser, som anbefales efter modtagelse af lønopgørelse/faktura, hvis ikke andet er aftalt. i denne vejledning. Er du lønmodtager-freelancer, skal du sørge for, Alle takster er ekskl. transportomkostninger, fragt, porto etc. at det af hver enkelt aftale/lønopgørelse/faktura fremgår, at Tegninger/illustrationer anvendt fra arkiv samt genanvendelse af honoraret indeholder feriegodtgørelsen på 12,5 %. tegninger/illustrationer skal automatisk afregnes til tegneren senest 30 dage efter brug. Indeståelse 10 8 Levering, opbevaring m.v. I det tilfælde, hvor arbejdsgiveren/kunden ønsker, at tegneren/ grafikeren skal anvende et fotografi eller andet ophavsretligt Originaler forbliver tegnerens ejendom. Ved bortkomst eller beskyttet materiale som udgangspunkt for sit arbejde, bør arbejds- beskadigelse skal materialet erstattes med minimum 200 % af giveren/kunden indestå for den nødvendige clearing af rettigheder den oprindelige pris. med ophavsmanden. Alle leverede tegninger/illustrationer, som opbevares i bladets arkiv (herunder eventuelt elektronisk arkiv) efter aftale, skal betragtes som kommissionsvarer og skal på opfordring straks udleveres. Højtopløst elektronisk lagring af tegninger/illustrationer må kun finde sted til internt brug, herunder til transmission. Tegneren er uden ansvar for manglende eller forsinket levering, såfremt det på grund af følgende forhold måtte blive umuligt eller urimeligt byrdefuldt at opfylde aftalen: Væsentlige ændringer i bestillingens art og omfang foranlediget eller forårsaget af arbejdsgiveren/kunden eller forhold, der opstår uden tegnerens Øvrige aftaler Bladtegnerprislisten aftalt imellem Danske Bladtegnere/Dansk Journalistforbund og Danske Dagblades Forening, der dækker illustrationer til medlemsblade i Danske Dagblades Forening. Normalkontrakten aftalt imellem Dansk Forfatterforening og Forlæggerforeningen, der blandt andet dækker illustrationer til skønlitteratur samt børne- og ungdomslitteratur. Se desuden journalistforbundet.dk skyld, og over hvilke tegneren ikke er herre, for eksempel krig, natur-begivenheder, brand, strejke, lockout eller hærværk

8 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation The Danish Union of Journalists Gammel Strand København K Danmark journalistforbundet.dk Dansk Journalistforbund er et fagforbund i vækst. Vi er 50 ansatte til at betjene medlemmer, der alle er beskæftiget med journalistik, medier og kommu nikation. Vi sikrer medlemmerne de bedste arbejdsforhold og kompetencer, og vi arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet.

9 En streg i sandet Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Freelancere kan læse mere om prissætning etc. på journalistforbundets hjemmeside, journalistforbundet.dk, under menuen Freelance. Hvis du søger en freelancer, kan du også gå på journalistforbundets hjemmeside. Se under Søg en freelancer. Dansk Journalistforbund medier & kommunikation The Danish Union of Journalists Gammel Strand København K Danmark journalistforbundet.dk

"En streg i sandet "

En streg i sandet "En streg i sandet " januar 2004 Vejledende vilkår for freelance-tegningerg g og andet grafisk arbejde Grafisk arbejde og ophavsret Begrebet ophavsret dækker over den eneret som skaberen har over sit værk.

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere