Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Der har over en længere årrække været en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. I dette notat undersøges fem mulige forklaringer på denne udvikling og fem konklusioner følger af notatets analyser: 1. Den samlede andel af studenter med bonus A på de gymnasiale uddannelser er steget kontinuerligt. Bonus A ordningen kan imidlertid ikke alene forklare stigningen i de gennemsnitlige eksamensresultater, da de gennemsnitlige eksamensresultater også eksklusiv bonus A er steget. 2. Der har været en stigning i andelen af studenter, der har fået karakteren 12. Dette gør sig især gældende på uddannelserne stx, hhx og htx, hvor der ses en stigning på fire til fem procentpoint. Generelt gælder det dog for udviklingen i andelen af de afgivne karakterer på tværs af de gymnasiale uddannelser, at fordelingen af karaktererne ikke ligger langt fra den forudsatte fordeling for - trinsskalen. Men, hvor den samlede andel af 10- og 12-taller i perioden fra 2010 til 2013 ligger lidt under det intenderede niveau, ligger den lidt over i årene På stx, hhx og htx har der været en stigning i karaktererne i de obligatoriske fag samt en lang række øvrige større fag. Karakterstigningen gør sig gældende for langt de fleste fag. Det ser således ikke ud til, at det er en stigning i karaktererne for nogle særlige fag, der har forårsaget den mere generelle stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. 4. På stx kan der ikke siges at være en entydig tendens til, at der i stigende grad gives højere årskarakterer end prøvekarakterer. Forskellen mellem årskarakterer og prøvekarakterer varierer over årene. Der findes således ikke belæg for at tilskrive udviklingen i de gennemsnitlige eksamensresultater en udvikling i retningen af, at der generelt gives højere og højere årskarakterer på de gymnasiale stx uddannelser. 5. På alle uddannelser i samtlige regioner er tale om den samme udvikling, hvor de gennemsnitlige eksamensresultater kontinuerligt er steget fra år til år. Der findes således ikke opbakning til en mulig forklaring om, at stigningen i de gennemsnitlige eksamensresultater kan tilskrives meget markante stigninger i en eller flere regioner.

2 Side 2 af 15 Indledning De gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser har været stigende (se figur 1). Senest fra 2015 til 201 er de gennemsnitlige eksamensresultater steget med 0,1 karakterpoint. Det gælder for eksamensresultaterne på tværs af de forskellige gymnasiale uddannelser. Figur 1. Udviklingen i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser fra 2010 til ,0,0,0,0,0,9,9,8,,8,,8,3,1,2 5,9 5,9 5,9,3,2,1,2,1,0,8,8,,,4,0,0,1,4,4,9,8,1 Stx Hhx Htx Hf Hf-e Note: Gennemsnittene baserer sig på det antal af studenter, der fremgår af tabel 1. Hf-enkeltfag forkortes hf-e. Formålet med dette notat er at undersøge, hvad der kan forklare stigningen i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Notatet tager afsæt i nedenstående fem udsagn, som kan fremføres i forhold til at forklare udviklingen. Indledningsvist beskrives udviklingen i antallet af studenter og deres eksamens resultater. 1. Der er flere studenter, der får bonus A 2. Der gives flere 12-taller 3. Der gives i stigende grad høje karakterer i udvalgte fag 4. Der gives i stigende grad høje årskarakterer 5. Der har i nogle regioner været en meget stor stigning i de afgivne karakterer

3 Side 3 af 15 Den stigende trend for eksamensresultaterne på de gymnasiale uddannelser er ikke enestående. Lignende udviklinger gør sig også gældende i øvrige dele af uddannelsessektoren. Notatet afgrænser sig imidlertid til at undersøge nogle af de forklaringer, der er særligt fremherskende på det gymnasiale område. Problemstillinger eller forklaringer, der går på tværs af områderne afdækkes således ikke i denne sammenhæng, herunder fx udviklingen i elevernes faktiske faglighed eller udformningen af fagenes faglige mål. Herudover tager analyserne udgangspunkt i perioden fra 2010 til 201 dvs. perioden efter den tidlige implementering af -trins karakterskalaen. 1 Udviklingen i antal studenter og eksamensresultater, I 201 dimitterede ca studenter fra de gymnasiale uddannelser (se tabel 1). Udviklingen i antallet af studenter har overordnet set været stigende over perioden fra 2010 til 201. Hf-enkeltfag (hf-e) har eksempelvis fordoblet antallet, mens det på stx er steget med 28 procent og på hhx med 11 procent. Stigningen er dog gradvist blevet mindre og senest fra 2015 til 201 er det samlede antal stort set uændret. Tabel 1. Antallet af studenter fordelt på gymnasial uddannelse (afrundet til nærmeste antal hundrede), Uddannelse Stx Hhx Htx Hf Hf-e Eux Total Note: Stx er her inklusiv to-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx inklusiv 2-årige hhx studenter ( ). Der er et mindre antal af studenter fra de gymnasiale indslusningsforløb (GIF), som ikke er inkluderet i tabellen (svarende til cirka 300 studenter over hele perioden fra ). Fordelingen af det samlede antal studenter på de forskellige gymnasiale uddannelser har været forholdsvist konstant fra 2010 til 201 (se tabel 2). Studenter fra stx udgør i alle år med knap 0 procent langt den største gruppe studenter. 1 På de gymnasiale uddannelser trådte -trinsskalaen i kraft august 200. De første studenter, der kommer ud med karakterer udelukkende givet på -trins skalaen blev således studenter i Studenter fra 200 og 2008 har fået karakterer fra både 13-trinsskalaen og - trinsskalaen.

4 Side 4 af 15 Tabel 2. Fordelingen af studenter på de gymnasiale uddannelser inden for hver dimittendårgang, Uddannelse Stx 58,4% 5,3% 54,8% 5% 5,% 55,% 5,% Hhx 18,% 1,% 1% 1% 15,% 1,1% 15,8% Htx,% 8,4% 8,4% 8,4% 8,0%,9%,8% Hf 11,% 13,0% 14,0% 14,0% 13,9% 13,% 12,8% Hf-e 3,% 4,% 5,3% % 5,8%,3% 5,% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Note: Procentandelene baserer sig på det antal af studenter, der fremgår af tabel 1 og både studenter fra eux og GIF (udgør hhv. 0,2 % og 0,1 % i både 2015 og 201) indgår således i udregningen af andelene, men er ikke inkluderet i tabellen her. Som nævnt indledningsvist har det gennemsnitlige eksamensresultat inklusiv bonus A på de gymnasiale uddannelser været stigende i hele perioden fra 2010 til 201. Tabel 3 nedenfor viser de gennemsnitlige eksamensresultater på de forskellige gymnasiale uddannelser. Fra 2010 til 201 har den største samlede stigning været på hhx og htx, hvor eksamensresultatet er steget med henholdsvis 0, og 0,8 karakterpoint. Herefter følger stx med en stigning på 0,5 karakterpoint. Stigningen har været mindst på hf og hf-enkeltfag svarende til henholdsvis 0,2 og 0,3 karakterpoint. Tabel 3. Eksamensresultat inklusiv bonus A fordelt på gymnasial uddannelse, Uddannelse Stx,9,0,0,1,2,3,4 Hhx,1,2,3,4,,8 Htx,,8,8,0,1,2,4 Hf 5,9 5,9 5,9,0,0,1,1 Hf-e,,9,8,8,,8,9 Eux,4,4 Samlet gennemsnit,,,,8,9,0,1 Note: Gennemsnittene baserer sig på det antal af studenter, der fremgår af tabel 1. Bemærk at det for studenter på hf-e ikke er muligt at få bonus A og gennemsnittet med og uden bonus er således identiske. Ovenstående eksamensresultater inkluderer bonus A. Bonus A indebærer, at studenter kan gange deres karaktergennemsnit op, hvis de tager et eller flere ekstra højniveaufag. 2 Det er således en nærliggende forklaring, at stigningen i de gennemsnitlige eksamensresultater skyldes bonus A-ordningen, som trådte i kraft fra I det følgende afsnit undersøges denne forklaring nærmere. 2 Eksamensresultatet bliver ganget med henholdsvis 1,03 (1 bonus A) eller 1,0 (2 bonus A), såfremt de har taget ét henholdsvis to A-niveau fag mere end påkrævet Se også eksamensbekendtgørelsens 42

5 Side 5 af Er der flere studenter der får bonus A? Den samlede andel af studenter med bonus A på de gymnasiale uddannelser er steget jævnt i perioden fra 2010 til 201 (se figur 2 samt tabel 1A i bilag 1). I 201 er der 28 procent, der får en bonus A, og fire procent, der får to bonus A. Til sammenligning var det i 2010 henholdsvis 21 procent og tre procent. Det er således flere studenter, der får bonus A. Figur 2. Samlet andel af studenter med bonus A på de gymnasiale uddannelser, % 28% 4% % 2% 4% % 1% 2% 25% 4% 4% Ingen bonus A 1 bonus A % 24% 3% 2 bonus A % 24% 3% 2010 % 21% 3% 0% 20% 40% 0% 80% 100% Note: Stx er her eksklusiv to-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx eksklusiv 2-årige hhx studenter ( ), Hf-e er ikke medtaget i tabellen, da det ikke er muligt at få bonus A på uddannelsen. Andelene baserer sig udelukkende på de uddannelser, der også indgår i tabel 4 dvs. stx, hhx, htx og hf. Kilde: Styrelsen for It og Læring Ses der på udviklingen i de gennemsnitlige eksamensresultater på tværs af de gymnasiale uddannelser, fremgår det, at andelen af studenter, der har opnået bonus A i alle årene er størst på htx og hhx (se tabel 4 nedenfor). Den store forskel på andelen af studenter med og uden bonus A på de forskellige uddannelser hænger blandt andet sammen med strukturen af uddannelserne. Eksempelvis er det obligatorisk med fire A-niveau fag på både hhx og stx, mens det på htx kun er obligatorisk med tre fag på A niveau. Ligeledes udbyder htx institutioner mange studieretninger med to naturvidenskabelige fag på A-niveau, hvilket betyder, at htx studenterne opnår bonus A. Endelig kan det også bemærkes, at stx har færre B-niveau fag og flere obligatoriske C-niveau fag end på htx. Stx studenter vælger derfor ofte at løfte et C-niveau fag til et B-niveau fag, hvilket ikke giver bonus A.

6 Side af 15 Tabel 4. Udviklingen i andelen af studenter med bonus A fordelt på gymnasial uddannelse, bonus A HHX 38,9% 43% 42,4% 41,2% 43,% 43,8% 41,% HTX 5,9% 58,5% 54,8% 50,4% 49,8% 49% 48,% HF 10,1% 10,8% 11,1% 11,% 12,2% 13,3% 12,1% STX 12,3% 15,1% 1,1% 19,8% 21,9% 22,% 24,3% 2 bonus A HHX 1,% 1,8% 1,9% 1,5% 1,4% 1,% 1,5% HTX 2,9% 29,2% 33,9% 38,0% 39,5% 40,% 40,% HF 0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% STX 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% I alt med 1 eller 2 bonus A Total 23,5% 2% 2,% 28,8% 30,1% 31,1% 31,4% Note: Stx er her eksklusiv to-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx eksklusiv 2-årige hhx studenter ( ), Hf-e er ikke medtaget i tabellen, da det ikke er muligt at få bonus A på uddannelsen. Kilde: Styrelsen for It og Læring Bonus A ordningen kan imidlertid ikke alene forklare stigningen i de gennemsnitlige eksamensresultater. Udviklingen i de gennemsnitlige eksamensresultater eksklusiv bonus A er nemlig ligeledes steget (se tabel 5). På både hhx og htx tale om en stigning på 0, karakterpoint fra 2010 til 201 og på stx en stigning på 0,4 karakterpoint. Over hele perioden fra 2010 til 201 kan henholdsvis 14 procent og 20 procent af stigningen på htx og stx tilskrives bonus A ordningen (dvs. i begge tilfælde en stigning på 0,1 karakterpoint). Stigningen for gennemsnittet af eksamensresultaterne på de gymnasiale uddannelser er samlet set steget både med og uden bonus A, og stigningen er i begge tilfælde svarende til 0,5 karakterpoint (jf. tabel 4 og 5). Tabel 5. Eksamensresultat eksklusiv bonus A fordelt på gymnasial uddannelse, Uddannelse Stx,9,9,0,1,1,2,3 Hhx,0,1,2,3,4,, Htx,4,,,,8,9,1 Hf 5,9 5,9 5,9,0,0,1,1 Hf-e,,9,8,8,,8,9 Samlet gennemsnit,,,,8,9,0 Note: Gennemsnittene baserer sig på det antal af studenter, der fremgår af tabel 1.

7 Side af Gives der flere 12-taller? I perioden fra 2010 til 201 har der været i stigning i andelen af studenter, der har fået karakteren 12. Dette gør sig især gældende på uddannelserne stx, hhx og htx. På stx og hhx har der over årene været en stigning på cirka fire procentpoint til henholdsvis 14 og 10 procent i 201, mens der på htx har været en stigning på i alt fem procentpoint til 13 procent. Figur 3 nedenfor illustrerer udviklingen i andelen af 12- taller på tværs af de gymnasiale uddannelser. Figur 3. Udviklingen i andelen af afgivne 12-taller fordelt på de gymnasiale uddannelser, karakterer fra studenternes afgangsbevis, Hf-e Hf Htx Hhx Stx % 5% 10% 15% 20% Note: Stx er her eksklusiv to-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx eksklusiv 2-årige hhx studenter. Totale antal, som andelene baserer sig på, fremgår af tabel A2-A i bilag 1. Inkluderet i karakteropgørelsen er de endelige karakterer, som står på studenternes afgangsbevis dvs. både skriftlige og mundtlige karakterer samt årskarakterer og eksamenskarakterer. Alle fagniveauer vægtes ens og fordelingerne er de samme, når der ses særskilt på årskarakterer og prøvekarakterer. Kilde: Styrelsen for It og Læring Som det også fremgår af figur 3 er der tale om en stigning over alle årene. Tabel nedenfor viser den totale ændring der er sket fra 2010 til 201 i andelen af de enkelte karakterer, da et nærliggende spørgsmål er om dette er en særlig tendens for karakteren 12 eller en udvikling der gør sig gældende for også andre karakterer. Som det fremgår af tabellen er ændringen særlig udtalt for andelen af karakteren 12, men andelen af 10-taller på såvel stx som hhx er ligeledes steget fra 2010 til 201.

8 Side 8 af 15 Tabel. Differencen for andelen af afgivne karakterer i 2010 og 201, fordelt på de gymnasiale uddannelser, karakterer fra studenternes afgangsbevis (ændring i procentpoint). Karakter Stx Hhx Htx Hf Hf-e Note: Stx er her eksklusiv to-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx eksklusiv 2-årige hhx studenter. Totale antal, som andelene baserer sig på, fremgår af tabel A2-A i bilag 1. Inkluderet i karakteropgørelsen er de endelige karakterer, som står på studenternes afgangsbevis dvs. både skriftlige og mundtlige karakterer samt årskarakterer og eksamenskarakterer. Alle fagniveauer vægtes ens. Differencen er udregnet som karakterandelen i 201 fratrukket andelen i Minus er således udtryk for et fald i andelen af en given karakter. Kilde: Styrelsen for It og Læring Af ovenstående fordelinger fremgår det også, at de største ændringer i karakterfordelingerne har været på uddannelserne stx, hhx og htx. Særligt på hf er der over perioden fra 2010 til 201 ikke de store ændringer i karakterfordelingerne (se også bilag 1, tabel A2-A). Samlet set tyder det dog på, at der siden 2010 er sket en udvikling i retningen af, at der gives flere 10- og 12-taller på flere af de gymnasiale uddannelser. Ses der på udviklingen i andelen af de afgivne karakterer på tværs af de gymnasiale uddannelser fra 2010 til 201 (se tabel ), fremgår det dog, at fordelingen over hele perioden ikke ligger langt fra den forudsatte fordeling for -trinsskalen. 3 Hvor den samlede andel af 10- og 12-taller i perioden fra 2010 til 2013 ligger lidt under det intenderede niveau, ligger det lidt over i årene Omvendt gælder det for de samlede andele af karaktererne 2 og 4. Andelen af studenter, der får karakteren er forholdsvis stabil over hele perioden. 4 I forhold til den ønskede fordeling, er andelen af 2-taller i 201 ramt præcist, 4 og 10-tallerne ligger lidt under, mens og 12-tallerne ligger lidt over. 3 Fordelingen på landsplan og over tid skal svare til følgende: 10% skal have karakteren 12, 25%karakteren 10, 30%karakteren, 25%karakteren 4 og 10% karakteren Bemærk, fordelingen af karaktererne i tabel afviger fra fordelingerne som figur 3 og tabel baserer sig på, da hverken -3 eller 0 er inkluderet. Dette skyldes, at den forudsatte fordeling for karakterer givet ved -trins karakterskalaen kun refererer til beståede eksaminer.

9 Side 9 af 15 Tabel. Fordeling af afgivne karakterer på tværs af de gymnasiale uddannelser, karakterer fra studenternes afgangsbevis, % 12% 11% 11% 10% 10% 10% 4 25% 25% 24% 24% 23% 22% 23% 32% 31% 31% 31% 31% 30% 31% 10 22% 22% 23% 23% 24% 23% 24% 12 9% 10% 11% 11% 12% 12% 13% Antal (n) Gives der i stigende grad høje karakterer i udvalgte fag? På både stx, hhx og htx har der været en stigning i karaktererne over perioden fra 2010 til 201 i de obligatoriske fag samt en række udvalgte større fag. Dette gælder på tværs af niveauer og prøveformer. Af figur 4 nedenfor fremgår de undersøgte fag. Figur 4. Udvalgte obligatoriske eller større fag på stx, hhx og htx. Stx Hhx Htx Dansk Engelsk Matematik Oldtidskundskab Historie Religion AT-forløb Samfundsfag Fysik Kemi Dansk Engelsk Matematik Virksomhedsøkonomi International økonomi Afsætning Samfundsfag Dansk Engelsk Matematik Biologi Kemi Fysik Samfundsfag Kommunikation/It I de undersøgte fag på stx er stigningen på mellem 0,3 og 0,8 karakterpoint. De største stigninger har været i mundtlig kemi (prøvekarakter, A niveau) og i skriftlig kemi (årskarakter, B niveau), hvor karaktergennemsnittet i begge tilfælde er steget fra, til 8,5. 5 I de undersøgte hhx fag er stigningerne generelt på mellem 0,1 og 1,5 karakterpoint. Her ses den største stigning i matematik, herunder i særlig grad skriftlig matematik (årskarakter, B niveau), hvor karaktergennemsnittet er steget fra 4,8 til,3. 5 På stx har der været et fald i karaktergennemsnittet i de mundtlige årskarakterer (B og C niveau) og prøvekarakter (C niveau) i matematik samt i skriftlig fysik (prøvekarakter, A niveau). På hhx har der været et fald i karaktergennemsnittet i skriftlig virksomhedsøkonomi (årskarakter, B niveau).

10 Side 10 af 15 Endelig har stigningerne i de undersøgte htx fag været på mellem 0,2 og 1,3 karakterpoint. På htx er det særligt i faget engelsk på B niveau, at der har været markante stigninger: i skriftflig engelsk (årskarakter, B niveau) ses en stigning fra 5,3 til, og i mundtlig engelsk er den gennemsnitlige årskarakter (B niveau) steget fra 5,9 til,1 og den gennemsnitlige prøvekarakter (B niveau) fra 5, til,9. Udviklingen i karaktererne givet indenfor de enkelte af de undersøgte fag fremgår af bilag 1, tabel A-A9. I det følgende illustreres udviklingen ved tre af ovenstående udvalgte fag, som har det til fælles, at de både findes på stx, hhx og htx, og at der afgives både skriftlige og mundtlige karakterer i fagene. Det drejer sig om dansk, engelsk (A-niveau) og matematik (A-niveau). I både dansk, matematik (A niveau) og engelsk (A niveau) ses der stigninger i de afgivne karakterer på alle tre uddannelser, som det fremgår af figur 5, og nedenfor. Ligeledes ses det, at der er tale om forholdsvis kontinuerlige stigninger over årene. Bemærk, at der er forskel på, hvor stor spredningen i karaktererne er på tværs af uddannelserne. I forhold til de illustrerede tre fag ses de største forskelle imellem uddannelserne eksempelvis på karaktererne i matematik og de mindste forskelle imellem uddannelserne i dansk. Figur 5. Karaktergennemsnit i skriftlig og mundtlig dansk på A niveau fordelt på karaktertype og uddannelse i perioden Hhx Dansk Skr. A (P) Hhx Dansk Skr. A (Å) Htx Dansk Skr. A (P) Htx Dansk Skr. A (Å) Stx Dansk Skr. A (P) Stx Dansk Skr. A (Å) Hhx Dansk Mdt. A (P) Hhx Dansk Mdt. A (Å) Htx Dansk Mdt. A (P) Htx Dansk Mdt. A (Å) Stx Dansk Mdt. A (P) Stx Dansk Mdt. A (Å) Note: (P) = prøvekarakter og (Å) = årskarakter. På htx har der været et fald i karaktergennemsnittet i mundtlig fysik (prøvekarakter, A niveau).

11 Side 11 af 15 Figur. Karaktergennemsnit i skriftlig og mundtlig engelsk på A niveau fordelt på karaktertype og uddannelse i perioden Hhx Engelsk Skr. A (P) Htx Engelsk Skr. A (Å) Htx Engelsk Skr. A (P) Htx Engelsk Skr. A (Å) Stx Engelsk Skr. A (P) Stx Engelsk Skr. A (Å) Hhx Engelsk Mdt. A (P) Htx Engelsk Mdt. A (Å) Htx Engelsk Mdt. A (P) Htx Engelsk Mdt.. A (Å) Stx Engelsk Mdt. A (P) Stx Engelsk Mdt. A (Å) Note: (P) = prøvekarakter og (Å) = årskarakter. Figur. Karaktergennemsnit i skriftlig og mundtlig matematik på A niveau fordelt på karaktertype og uddannelse i perioden Hhx Matematik Skr. A (P) Hhx Matematik Skr. A (Å) Htx Matematik Skr. A (P) Htx Matematik Skr. A (Å) Stx Matematik Skr. A (P) Stx Matematik Skr. A (Å) 8,5 4,5 Hhx Matematik Mdt. A (P) Hhx Matematik Mdt. A (Å) Htx Matematik Mdt. A (P) Htx Matematik Mdt. A (Å) Stx Matematik Mdt. A (P) Stx Matematik Mdt. A (Å) Note: (P) = prøvekarakter og (Å) = årskarakter.

12 Side 12 af 15 Opsummerende er det således på tværs af stort set alle fag i perioden , at der ses løbende stigninger for både mundtlige og skriftlige karakterer samt prøveog årskarakterer. På baggrund af ovenstående ser det derfor ikke ud til, at det er karakterstigninger i særligt udvalgte fag, der har bidraget til stigningen i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser, men derimod en tendens, som kendertegner langt de fleste fag på uddannelserne. 4. Gives der i stigende grad høje årskarakterer? For at undersøge nærmere om stigningen i de gennemsnitlige eksamensresultater kan siges at afspejle, at der i stigende grad gives højere årskarakterer end prøvekarakterer, ses der i det følgende på forskellen mellem afgivne årskarakterer og prøvekarakterer. Analyserne foretages på både skriftlige og mundtlige karakterer, men afgrænser sig til obligatoriske eller større fag og udelukkende på stx. For alle fag gælder først og fremmest, at forskellene er størst mellem skriftlige årskarakterer og prøvekarakterer og i højniveau fag. I forhold til de skriftlige karakterer gælder det desuden, at årskaraktererne er højere end prøvekaraktererne. Dette er ikke generelt tilfældet for de mundtlige karakterer. Her ses der en tendens til at årskaraktererne er højere end prøvekaraktererne i de naturvidenskabelige fag, mens det modsatte sig gældende for de humanistiske fag. Ses der på udviklingen i forholdet mellem årskarakterer og prøvekarakterer, kan der ikke overordnet set siges at være en entydig tendens til, at der i perioden fra 2010 til 201 gives højere årskarakterer set i forhold til de afgivne prøvekarakterer. Tabel 8 og 9 på side 13 viser udviklingen i differencen mellem årskarakterer og prøvekarakterer for henholdsvis mundtlige og skriftlige karakterer. Som det fremgår af tabel 8 varierer forskellen mellem mundtlige årskarakterer og prøvekarakterer over perioden fra 2010 til 201. For de mundtlige karakterer i de humanistiske fag som fx historie, religion og dansk er der en tendens til, at forskellene løbende er blevet mindre, mens der i de naturvidenskabelige fag som fx matematik, fysik og kemi ses mindre entydige variationer. Ændringerne går således både i retningen af større og mindre forskelle mellem de to typer af karakterer i disse fag. For de skriftlige karakterers vedkommende er der ikke forskel på udviklingen i forholdet mellem årskarakterer og prøvekarakterer i forhold til typen af fag. Her gælder det for både humanistiske og naturvidenskabelige fag, at udviklingen over årene ikke går i en entydig retning, men derimod varierer fra år til år (se tabel 9). Fælles for forskellene mellem skriftlige årskarakterer og prøvekarakterer i alle fagene er dog som nævnt, at årskaraktererne i alle tilfælde er højere end prøvekaraktererne (med undtagelse af matematik på B-niveau i 2011). Opsummerende kan der således ikke på baggrund af ovenstående siges at være støtte til forklaringen om, at udviklingen i de gennemsnitlige eksamensresultater kan tilskrives en udvikling i retningen af, at der generelt gives højere årskarakterer end prøvekarakterer på de stx.

13 Side 13 af 15 Tabel 8. Differencen mellem mundtlige årskarakter og prøvekarakter fordelt på obligatoriske eller større stx fag og niveau, Fag Niveau Dansk A -0,4-0,3-0,4-0,4-0,3-0,2-0,2 Historie A -0, -0, -0,5-0, -0,4-0,4-0,4 Religion C -0,1-0,1-0,1-0,1 NS -0,1-0,1 0,0 NS Oldtidskundskab C -0,3-0,2-0,2-0,1-0,1 0,1 NS -0,1 Engelsk A -0,4-0,2-0,3-0,3-0,2-0,2-0,4 B -0,2-0,1-0,1-0,1 NS 0,1 NS 0,0 NS 0,0 NS Samfundsfag A -0,8-0, -0, -0, -0,5-0,4-0, B -0,5-0,3-0,4-0,3-0,3-0,3-0,3 C -0,3-0,1-0,3-0,1 NS -0,2 0,0 NS -0,1 NS Matematik A 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 B 0,2 0,2 0,1 0,1-0,1 NS 0,2 0,2 C 0,0 NS -0,1 NS -0,2 0,2 0,1 NS -0,2 0,0 NS Fysik A 0, 0, 0,5 0,0 NS 0,5 0,4 0, B 0,5 0, 0, 0,4 0, 0, 0,5 C -0, -0, -0,8-0,8-0,8-0, -0, Kemi A 0,3 0, 0, 0, 0,5 0,9 0,4 B 0, 0,5 0,5 0,4 0, 0,5 0,5 C 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0, 0, Note: Differencen er udregnet som årskarakteren fratrukket prøvekarakteren. Antallet af karakterer varierer fra fag til fag og over årene (for antal se tabel A10 i bilag 1). Alle analyser er på individniveau og inkluderer udelukkende elever med begge typer af karakterer. Betegnelsen NS er anført for de forskelle mellem års- og prøvekarakterer, der ikke er statistisk signifikante (P<0,05). Tabel 9. Differencen mellem skriftlige årskarakter og prøvekarakter fordelt på obligatoriske eller større stx fag og niveau, Fag Niveau Dansk A 0, 0,8 0, 0,5 0, 0, 0, Engelsk A 0, 0,8 0, 1,0 1,0 0,9 0,9 B 0, 0,8 0, 0,8 1,0 1,1 1,0 Samfundsfag A 0,5 0,8 0, 0,8 0,8 0,9 0,8 Matematik A 0,8 0, 1,4 0,8 0,4 1,5 0,9 B 0,5-0,2 0,2 1,1 0, 0,5 0,5 Fysik A 0,9 1,0 1,1 2,1 1, 1,5 1,1 Kemi A 1,5 1,4 1,8 1, 1,8 1,5 1, Note: Differencen er udregnet som årskarakteren fratrukket prøvekarakteren. Antallet af karakterer varierer fra fag til fag og over årene (for antal se tabel A11 i bilag 1). Alle analyser er på individniveau og inkluderer udelukkende elever med begge typer af karakterer. Alle forskelle mellem års- og prøvekarakterer er statistisk signifikante (P<0,05).

14 Side 14 af Har der i nogen regioner været en meget stor stigning i de afgivne karakterer? I det følgendes ses der på om stigningen i de gennemsnitlige eksamensresultater kan siges at være en generel tendens eller om udviklingen dækker over større regionale forskelle. Figur 8 nedenfor viser udviklingen i eksamensresultaterne (inklusiv bonus A) på de forskellige uddannelser på tværs af de fem regioner. Figur 8. Udviklingen i eksamensresultater (inklusiv bonus A) i regionerne fordelt på de gymnasiale uddannelser, Stx Region Syddanmark Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Htx Hhx Hf-enkeltfag Hf

15 Side 15 af 15 Over hele perioden fra 2010 til 201 ses de højeste gennemsnitlige eksamensresultater generelt i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, mens de laveste gennemsnit primært ses i Region Sjælland og Region Nordjylland. Forskellen i eksamensresultatet mellem regionerne over årene varierer fra uddannelse til uddannelse. De største forskelle ses på hf og hf-enkeltfag, hvor de gennemsnitlige eksamensresultater, som oftest varierer mellem et halvt og et helt karakterpoint. På stx, hhx og htx er variationen på tværs af regionerne i langt de fleste tilfælde mindre et halv karakterpoint (se også tabel A12-A1 i bilag 1). På alle uddannelsesretninger i samtlige regioner er der imidlertid tale om forholdsvis parallelle udviklinger, hvor de gennemsnitlige eksamensresultater er steget jævnt fra år til år. Der kan således ikke på denne baggrund siges at være opbakning til forklaringen om, at stigningen i de gennemsnitlige eksamensresultater kan tilskrives meget markante stigninger i en eller flere regioner. Om data Alle data i dette notat er hentet fra Eksamensdatabasen september 201. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at data i Eksamensdatabasen baserer sig på institutionernes egne indberetninger og eventuelle senere genindberetninger, hvorfor Eksamensdatabasen/Datavarehuset løbende opdateres med nye data. Der indgår alene eksamensbeviser for studenter. Data for endnu ikke færdiguddannede gymnasieelever er således ikke inkluderet i opgørelserne.

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Bilag 1 Tabel A1. Samlet andel af studenter med bonus A på de gymnasiale uddannelser, Ingen bonus A 76,5% 73,5% 72,3% 71,2% 69,9% 69,0%

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1.

Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1. Side 1 af 5 Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1. Resumé Karaktergennemsnittet på studenternes eksamensbevis var i 2017 i gennemsnit på 7,1 på tværs af de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Studentereksamensresultater

Studentereksamensresultater Studentereksamensresultater - 2018 Sammenfatning Karaktererne på eksamensbeviset er over landsgennemsnittet. Dog ligger eksamensresultater fra Skanderborg Gymnasium under, hvad der kan forventes på baggrund

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF.

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF. Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Studentereksamensresultater

Studentereksamensresultater Studentereksamensresultater - 2019 Sammenfatning Samlet set ligger studenternes eksamensresultater på niveau med, hvad der kan forventes på baggrund af vores elevers baggrund. Set over en 3-årige periode

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2016 Lars Erik Petersen 15-11-2016 1 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 3 Rekrutteringsgrundlag for STX... 4 Udviklingen i skolernes elevtal...

Læs mere

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2017

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2017 August 208 Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 207 Eksempel på Bevis for hfeksamen (2årig hf) side 4 Eksempel på Bevis for hfeksamen (2årig hf) med overbygning side 5 Eksempel på Bevis for almen

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

beholdt det oprindelige navn. Hvis en institution har skiftet navn men beholdt det oprindelige

beholdt det oprindelige navn. Hvis en institution har skiftet navn men beholdt det oprindelige Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statis om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan

Læs mere

Excel-adgange til datavarehus for gymnasiale uddannelser. Vejledning

Excel-adgange til datavarehus for gymnasiale uddannelser. Vejledning Excel-adgange til datavarehus for gymnasiale uddannelser Vejledning Excel-adgange til datavarehus for gymnasiale uddannelser Vejledning Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Gennemsnitskarakterer - HTX

Gennemsnitskarakterer - HTX Gennemsnitskarakterer - HTX 13 14 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype htx htx htx htx Biologi B Mundtlig Eksamenskarakter 6,5 (,1) 36 Årskarakter 6,2 (6,) Skriftlig Eksamenskarakter

Læs mere

Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser

Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser INDHOLD Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser Bilag 2 knytter sig til baggrundsrapporten til evalueringen af 7-trinsskalaen, som omhandler kortlægningen og analysen af karaktergivningen. Formålet med bilag

Læs mere

Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium (stx) En deskriptiv analyse af forskelle i årskarakterer og prøvekarakterer

Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium (stx) En deskriptiv analyse af forskelle i årskarakterer og prøvekarakterer Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium (stx) En deskriptiv analyse af forskelle i årskarakterer og prøvekarakterer Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium (stx) En deskriptiv

Læs mere

Samlet resultat og karakterer fordelt på fag HTX Statistikken er udtrukket fra den 14. august 2018.

Samlet resultat og karakterer fordelt på fag HTX Statistikken er udtrukket fra   den 14. august 2018. Samlet resultat og karakterer fordelt på fag HTX Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. august 201. Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Studenters resultater

Studenters resultater Studenters resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Karaktergennemsnit - HHX

Karaktergennemsnit - HHX Karaktergennemsnit HHX 2012 20 2014 2015 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype hhx hhx hhx hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter 6, 318 6,2 (6,4) 270 5 6, 6 Årskarakter 6,5

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Køns betydning for karakterer på hf

Køns betydning for karakterer på hf NOTAT 60 september 2018 Køns betydning for karakterer på hf Dette notat undersøger karakterforskellen mellem hf, stx, htx og hhx med et særligt fokus på køn. Der tages højde for socioøkonomiske forskelle,

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Notat // 11/12/05 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005

Notat // 11/12/05 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005 Der er en relativt lille bevægelse mellem elevernes karaktergennemsnit på landets skoler. Skoler, hvor eleverne har opnået høje karakterer i 2000, har typisk

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2019

Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2019 Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2019 Kilder: Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk), gymnasiets studieadministrative system Lectio, Studievalg Nord samt gymnasiets årsregnskaber.

Læs mere

Studenters resultater

Studenters resultater Studenters resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen

Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen Notat Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i juni 2012 en rapport om betydningen af studenternes sociale baggrund

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Flest 1.g ere på stx går på samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige. Tabel 1. Fordeling

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Pigerne er bedst til matematik i gymnasiet

Pigerne er bedst til matematik i gymnasiet ANALYSE Pigerne er bedst til matematik i gymnasiet I den offentlige debat fremstilles det ofte som om, at sprog er noget for piger, mens matematik er noget for drenge. Denne analyse viser, at det langt

Læs mere

Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2018

Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2018 Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2018 Kilder: Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk), gymnasiets studieadministrative system Lectio, Studievalg Nord samt gymnasiets årsregnskaber

Læs mere

Fra 13-skalaen til. 7-trinsskalaen

Fra 13-skalaen til. 7-trinsskalaen Fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen 1. Indledning I 2005 blev 7-trinsskalaen indført som en erstatning for 13-skalaen. Dette skete med Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Som konsekvens

Læs mere

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer I procent Afgangsprøver 2010 Dette notat giver en fremstilling af resultaterne ved dette års afgangsprøver i 9. og 10. klasse. Den udarbejdes som led i arbejdet med udformning af skolernes kvalitetsrapport

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse Notat om studieretninger på de gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx samt toårig stx Med aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser er det besluttet, at der skal være færre studieretninger. Studieretningerne

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

En prøveform for piger?

En prøveform for piger? 1 En prøveform for piger? Over de seneste ti år er karaktergabet mellem drenge og piger i folkeskolen vokset, når vi ser på resultaterne af folkeskolens afgangsprøve. En stigning på 6 procentpoint i perioden

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen 14. november 218 218:23 Rettet 3. december 218 Figur 1 var fejlbehæftet (y-akse var forkert). Figur er udskriftet. Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen Af Anne Nissen Bonde, Charlotte

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

En prøveform for piger?

En prøveform for piger? 1 En prøveform for piger? Over de seneste ti år er karaktergabet mellem drenge og piger i folkeskolen vokset, når vi ser på resultaterne af folkeskolens afgangsprøve. I samme periode er karaktergabet mellem

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over faglige resultater i folkeskolen i perioden 2008-2016 Baggrund På BUU-mødet den 7.12.2016

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017 Bioteknologi 217 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 217 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 217 Evalueringsrapport Bioteknologi A skriftlig

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018 Side 1 af 5 Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 17/1 Resume Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever i folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 17/1 på 7,3. Beregnes det nye nøgletal

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 I perioden juli-august 2016 er cirka 29.300 elever startet på et grundforløb på erhvervsuddannelserne. Cirka 2.200 af ansøgerne har over sommeren været indkaldt

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1 Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/08-2009/10 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger med flere timer end minimumstimetallet Samlet set planlægger skolerne med langt flere timer til

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Resume Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i skoleåret 2018/2019 på. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennemsnit på

Læs mere

Indsigt om gymnasiale uddannelser

Indsigt om gymnasiale uddannelser DI Den 27. oktober 2014 rada Indsigt om gymnasiale uddannelser 1. Indledning Regeringen har bebudet et udspil, der skal øge den faglige kvalitet i de gymnasiale uddannelser. Dette udspil skal også forholde

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

Skriftlig dansk 2016 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2016 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2016 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 24.05.2016 (Ordinær)...4 30.05.2016 (Ordinær)...5 24.05.2016 (Netadgang)...6 30.05.2016 (Netadgang)...7

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere