Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: Respekt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt."

Transkript

1 Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret Vi er fordelt på 2 vuggestueog 2 børnehavegrupper. Vores normering er 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. I Århus kommune køres der med vippemodel, dvs. at børneantallet kan svinge i løbet af året. Vi har åben mandag-torsdag kl og fredag kl Hasselhuset ligger ved siden af skolen og biblioteket, ved et villakvarter i naturskønne omgivelser, med gåafstand til sø og skov. Vi er en stueopdelt institution. Vi mener at børnene på denne måde får en ejerskabsfornemmelse over deres stue, og oplever sig som en del af en gruppe og et fællesskab, som de kan overskue. I personale teamet vil vi gerne kendes på et godt arbejdsmiljø, hvor alle er indstillet på aktivt at deltage i de pædagogiske diskussioner og bidrage til faglig- og personlig udvikling. Vi er vores egen og hinandens arbejdsmiljøsrepræsentant. Hasselhusets Værdier. Hasselhuset arbejder med at fremme Århus kommunes værdier som er respekt, troværdighed og engagement. Derudover har vi selv tilføjet omsorg - anerkendelse, nærvær og fællesskab. Respekt Vi mener at respekt overfor det enkelte menneske - både børn, forældre og kollegaer er afgørende for vores måde at være sammen på. Vi lægger stor vægt på at børn såvel som voksne respekterer hinanden og hinandens forskelligheder. Vi har alle ret til vores egne meninger, livsværdier og erfaringer. Troværdighed

2 For os betyder troværdighed, at ord og handling følges ad. Det gælder både i forhold til børnene og i forhold til forældre og kollegaer - Det der bliver aftalt og lovet bliver overholdt. Engagement Vi mener det er vigtigt at vi er engageret i vores arbejde, så vi på den måde kan give børnene en god hverdag. Vi engagerer os i barnets interesser og projekter, og bestræber os på at skabe rum for at børnene kan udfolde sig i legen. Vi ønsker at børnene skal føle at Hasselhuset er deres sted - Her glæder jeg mig til at være i dag. Omsorg - Anerkendelse For os er omsorg både fysisk og psykisk. Vi tilfredsstiller børnenes fysiske behov for mad, drikke, bleskift, passende påklædning osv. På det psykiske plan skal børnene føle at de bliver set og forstået. Barnet skal føle sig anerkendt og dermed opbygge sit selvværd. Omsorgen i Hasselhuset er også at de voksne tager vare på hinanden. Nærvær Vi mener det er vigtigt at børnene oplever nærvær og omsorg omkring hele deres person - fra hjælp til praktiske ting, til en at tale med, at lege med og være sammen med. Fællesskab I Hasselhuset er vi stueopdelt, det vil sige at børnene oplever sig som en del af en gruppe og et fællesskab, som de kan overskue. Dette er med til at give børnene tryghed i hverdagen.

3 Hasselhusets lærings- og udviklingsforståelse I bekendtgørelsen omkring pædagogiske læreplaner fra Århus kommune hedder det at læring både sker gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Dette ligger tæt op af den forståelse vi arbejder ud fra i Hasselhuset. Vi ser barnet som en aktiv deltager i egen læring og som et selvstændigt og unikt individ. Det pædagogiske personale skal ud fra barnets interesser og projekter støtte, lede og udfordre barnets læring. Ligeledes skal barnet præsenteres for aktiviteter, som kan give mulighed for undren og udvikling. Vi arbejder med at se barnet og give det passende udfordringer som ligger i barnets nærmeste udviklingszone. Herigennem har barnet mulig for at opnå succes og en tilstand af flow.

4 Hasselhusets årsplan 2011 Januar Februar Marts Uge 3-5 Kunstuger Den 7/2 Fernisering fra kl Uge 7 Vinterferie Den 4/3 Fastelavnsfest med tøndeslagning April Maj Juni Den 1/4 Husets fødselsdag - Venneforeningen står for arrangementet Den 15/4 Påskefrokost med påskejagt Påske klip/pynt Den 18-19/4 Sampasning Uge 17 affaldsindsamling Den 5/5 Olympiske lege Den 12/5 og den 13/5 Bedsteforældredag for vuggestuen (den 12.) og børnehaven (den 13.) kl til 11 Den 19/5 Blomsterdag Den 3/6 Sampasning Den 9/6 Sommerfest med forældre Den 23/6 Sankt Hans

5 Juli August September Sommerferie Uge Sampasning Uge 35 Dagtilbudsuge (evt. 2 uger) Oktober November December Fra jord til bord Lave Lygtemænd på stuerne Statusudviklingssamtaler Første weekend i oktober æblefest - Venneforeningen står for arrangementet Børnehaven holder statusudviklingssamtaler for børn på vej mod 6 år Nisser på stuerne Børnehaven skal til børnejulegudstjeneste i Astrup Kirke De voksne i Hasselhuset laver på skift teater for børnene om fredagen Børnehavebørnene laver en julegave til forældrene Juletræet og fællesrummet pyntes klippe og klistre julearrangement for forældre Vi spiser julegrød Julefest Den 13/12 laver den kommende førskolegruppen Luciaoptog for alle i Hasselhuset Børnejulefrokost Uge 52 Sampasning

6 Læring og læreplaner. Vi mener at et grundlæggende princip er, at vi møder barnet anerkendende med fokus på barnets ressourcer og med respekt for dets unikke måde at være menneske på. Videre er det vigtigt at vi møder barnet med respekt for dets historie og med indsigt i barnets unikke måde at være og lære på. Barnets trivsel, læring og udvikling er integrerede i dagtilbudslovens læreplanstemaer. Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelser Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Herfra tager vi udgangspunkt i vores pædagogiske arbejde. I følgende skema har vi ud fra hvert læreplans tema, valgt nogle punkter som er vigtige for os med den børnegruppe vi har nu.

7 1 Barnets alsidige personlige udvikling. Empati. Selvstændighed. Selvværd. Indlevelsesevne. Fællesskabsfølelse. Nysgerrig. Gå på mod. Humor. Positivt livssyn. Rummelighed. Hensyntagende. Undrende. Reflekterende. Selvkontrol. 2 Sociale Kompetencer At skabe relationer og vedholde disse. Sociale spilleregler. Konfliktløsning. Empati. Humor. Begyndende rolleleg. Lydhørhed. Rummelighed. Pli - sprogbrug. Børne takt og tone. Tålmodighed. 3 Sprog Kunne udtrykke sig. Ordforråd. Kommunikere aldersvarende. Sprogforståelse. Sprogstimulering. Nonverbalt sprog.

8 4 Krop og bevægelse 5 Naturen og naturfænomener 6 Kulturelle udtryksformer og værdier Selvhjulpenhed. Grovmotorik. Finmotorik. Mundmotorik. Toiletbesøg. Udholdenhed. Sansebevidsthed. Kropsforståelse. Kropssprog. Forståelse for naturen og dens årstider. Brug af sanser i naturen. Kendskab til dyr og deres liv. Naturens materialer. Vejrforståelse/ bevidsthed. Viden om skov, sø og strand. Viden om danske dyr f.eks. Fugle. Forskellige kulturer. Traditioner. Sang. Sanglege. Bøger. Teater/drama. Maling. Forskellige materialer. Køkultur Rim og remser. H.C Andersen. Landet. Byen. Industri. Kongehuset/historie. Skulpturer/billeder. Kreativitet. På nuværende tidspunkt har vi ud fra skemaet valgt nogle punkter, som vi har særligt fokus på. Disse fokusområder vil vi uddybe i det følgende. Barnets alsidige personlige udvikling (0-3 år) Selvstændighed: Vi øver toiletbesøg og personlig hygiejne.

9 Vi guider/støtter barnet i af og påklædning. Børnene øver sig først i at spise selv, derefter håndtere bestikket korrekt f.eks. ved at smøre rugbrødet selv og øse op. Vi er opmærksomme på at børnene får øje på hinanden og støtte dem i deres intention om at indgå i mindre fællesskaber. Selvværd: Vi finder det vigtigt at give barnet udfordringer, som ligger i Barnets nærmeste udviklingszone, så det derigennem udvikler sine kompetencer. Gennem en forudsigelig hverdag, oplever barnet at kunne mestre mere og mere. Ved at barnet oplever gentagelserne skabes en tryghed, som gør at barnet tør mere og hermed en selvværdsfølelse - Jeg kan. (3-6 år) Selvstændighed: Støtte barnet i arbejdet med af og påklædning, personlig hygiejne og holde orden i sine ting og tøj. Vi støtter barnet i at selv at være opsøgende i forhold til samværet med andre, både i leg samt aktiviteter. Selvværd: Vi arbejder med at se barnet og give det udfordringer, som det kan klare og ligger i barnets nærmeste udviklingszone, så vi herigennem skaber rammer for succes og selvværd. Fællesskabsfølelse: Vi opbygger fællesskab og samhørighed i gruppen, bl.a. igennem samling og fælles lege/aktiviteter.

10 Sociale kompetencer (0-3 år) Sociale spilleregler: Vi guider børnene i at agere positivt i sociale grupper. Vi lærer børnene at bruge signalord (f.eks. nej, min, stop) og respektere dem gennem anvisninger. Igennem verbal og nonverbal kommunikation, lærer vi barnet at indgå i sociale samspil og vise omsorg for hinanden. Konfliktløsning: Vi bestræber os på at give børnene værktøjer til konfliktløsninger. Dette gør vi først og fremmeste ved at være tydelige i vores kommunikation. Vi guider børnene til bl.a. at bruge signalord og kropsprog, samt viser hvordan de bruges. Begyndende rolleleg: Vi arbejder med at introducere rolleleg for børnene. Vi understøtter deres leg, ved bl.a. at indgå heri og give dem nogle redskaber til at videre udvikle legen. (3-6 år) Sociale spilleregler: i Vi arbejder med at støtte barnet i at have/få en ven/venner bl.a. gennem leg i små grupper og vi hjælper barnet med at begå sig legen. Konfliktløsning: Vi støtter barnet i at forstå konflikten, finde en fælles løsning og indgå kompromiser ud fra barnets niveau Lydhørhed: Vi støtter barnet i at kunne give plads til andres fortællinger/kommentarer og til side sætte sine egne.

11 Sprog (0-3 år) Sprog stimulering: Vi arbejder med at sætte ord på vores og børnenes handlinger. Vi bruger gentagelser, for at skabe en forudsigelighed i deres hverdag. Vi læser bøger, synger og laver rim og remser for at udvikle børnenes ordforråd. Nonverbalt sprog: Vi bruger hverdagens små øjeblikke til at vise hvordan kropsprog bruges og aflæses. Derudover bruger vi vores nonverbale sprog til at understøtte det verbale. (3-6 år) Ordforråd: Vi arbejder med at udvikle barnets ordforråd gennem bøger, rim/remser, sang, sanglege samt sætte ord på dagligdagens ting og oplevelser. Vi spiller billedlotteri/vendespil og vi er opmærksomme på selv at være rollemodeller. Kommunikation: Vi arbejder med gensidig kommunikation. Barn - Barn og Barn - Voksen Sprogforståelse: Vi spørger f.eks. indtil det vi læser og forklarer med andre ord, hvis der er forståelses problemer. Vi er opmærksomme på om barnet forstår små mundtlige beskeder og kan handle aldersvarende.

12 Krop og bevægelse (0-3 år) Selvhjulpenhed: Vi arbejder med at give barnet mod på at kunne mestre praktiske opgaver i hverdagen. Herunder dække bord, spise med kniv og gaffel, toiletbesøg samt oprydning på stuen - begyndende ordenssans.. Grovmotorik: Vi motiverer, opmuntrer og opfordrer børnene til at bruge deres krop både ude og inde. Kropssprog: Vi hjælper barnet med at bruge kropssproget rigtigt og aflæse andres i forskellige situationer, ved at se på de voksne, hinanden, sig selv og på billeder. (3-6 år) Grovmotorik: Børnene styrker deres grovmotorik indendørs i både planlagte og spontane aktiviteter F.eks. gennem gymnastikforløb i mindre grupper og spontant gennem selvkonstruerede forhindringsbaner og hop, samt gymnastikredskaber i fællesrummet. Vi arbejder med at børnene udvikler deres motorik gennem leg på legepladsen F.eks med at løbe, gå, klatre, køre på løbecykle, hoppe, gynge og spille bold. Finmotorik: Vi arbejder med puslespil, perler, lego, tegne samt male. Derudover arbejder vi bl.a. med at bruge kniv og gaffel til middagsmaden Kropsprog: Vi støtter og vejleder børnene i at se og aflæse hinanden.

13 Natur og naturfænomener (0-3 år) Forståelse for naturen og dens årstider: Vi arbejder med at give børnene en forståelse for årstidernes skiften ved at snakke om vejret og årstiderne. Vi mener yderligere at det er vigtigt at børnene leger i naturen og ser årstiderne skifte. Brug af sanser i naturen: Vi mener det er vigtigt at børnene kommer ud i naturen og oplever naturen igennem deres sanser. Herunder se, føle, lugte smage og lytte. Kendskab til dyr og deres liv: Vi går på opdagelse i lokalområdet. Dette gælder bl.a. naboens geder, fiskene i akvariet i fællesrummet, regnormen i jorden og fuglene i træerne. Vi prioriterer at synge og læse om dyr. (3-6 år) Kendskab til dyr og deres liv: Vi læser og snakker om dyr, med særligt fokus på de danske, samt tager ud i naturen og ser på/fanger dyr. Naturens materialer: Vi arbejder kreativt med naturen og dens materialer f.eks. bladdekorationer, blomster, kastanjer. Vejrforståelser/ Bevidsthed: Vi vil snakke om årstiderne, temperatur og påklædning. Vi taler bl.a. om sol, måne, stjerner, regn, sne og torden

14 Kulturelle udtryksformer og værdier (0-3 år) Traditioner: Vi følger de danske traditioner. Sang og sanglege: Vi bestræber os på at give børnene glæde ved at synge. Vi understøtter sproget ved at bruge fagter og lave sanglege. Forskellige materialer: Vi præsenterer børnene for forskellige materialer igennem voksen igangsatte aktiviteter. Herunder bl.a. modellervoks, ler, maling, mudder, fingermaling, dej og lim. (3-6 år) Teater/drama: Dramatiserer små fortællinger/sange og børnenes påhit. Traditioner: Vi arbejder bl.a. med jul, fastelavn, påske og fødselsdag. Kreativitet: Vi arbejder med at male, tegne, lege med modellervoks, klippe og klistre, samt andre materialer.

15 Dokumentation og evaluering Vi ser dokumentation som en vigtig del af vores dagligdag, fordi det giver sammenhæng i barnets liv, mellem institution og hjem. Dette giver ligeledes forældrene indsigt i dagen i institutionen samt pædagogikken i Hasselhuset. Hver stue laver dagligt en beskrivelse af dagens aktiviteter; til tider suppleret med et billede. Dette dels som supplement og støtte til den hjemlige dialog omkring dagens gang i institutionen. I vores forældre samarbejde ser vi den mundtlige og åbne samtale om barnets trivsel som betydningsfuld. I barnets tid i Hasselhuset vil det blive tilbudt 3 status og udviklingssamtaler. Den første mellem 9-14 mdr. den anden på vej mod 3 år og til sidst på vej mod 6 år. Derudover er der en 3 måneders samtale, om starten i både vuggestuen og børnehaven. Vi prioritere at snakke med forældrene når der er noget vigtigt at formidle, samt når vi har mulighed for det. Ved særlige begivenheder og projekter laver vi dokumentation i form af en fotoplanche, med tilhørende tekst. Med udgangspunkt heri kan både forældre og vi snakke med børnene, og på den måde hjælpe med at skabe positive erindringer. I forhold til dokumentation og evaluering som internt udviklingsværktøj bruger vi SMTTE - modellen, som et dynamisk redskab til at arbejde med de pædagogiske læreplaner. Dette bidrager til at skabe sammenhæng mellem mål - tiltag - tegn og evaluering. Denne metode giver gode muligheder for, at børn og pædagoger sammen kan arbejde med de dynamiske læreprocesser; Se - analysere - reflektere - handle - lave nye tiltag. En gang om året evaluere vi årets gang i Hasselhuset og finder herved ud af, hvilke aktiviteter vi vil arbejde videre med i det nye kalenderår og hvilke nye tiltag, vi vil tage.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT

ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT Som årstidsdagplejer skal man introducere dagplejebørnene for årstidens skiften højtider og traditioner, der er forbundet hermed ud fra børnenes præmisser. Gennem arbejdet

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling:

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Alle børn har en tro på at de kan lære noget Alle børn har en bevidsthed om at ved at øve sig kan de

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Mål: Vi gør det fordi. Arbejdet frem mod målet ses når:

Barnets alsidige personlige udvikling Mål: Vi gør det fordi. Arbejdet frem mod målet ses når: Barnets alsidige personlige udvikling - børnene gennem forståelse og respekt for - den voksne sætter ord på børnenes følelser hinandens forskelligheder lærer egne og og handlinger i leg og konflikter andres

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Vores værdigrundlag, vision, forståelse af kerneopgaven, og læreplanstemaer udgør grundlaget for nedenstående beskrivelse af de mere konkrete

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Dokumentation Tegn Evaluering pædagogisk

Dokumentation Tegn Evaluering pædagogisk Gimsing Dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Kulturelle og værdier Kulturel viden er det ubevidste blik verden mødes med. Først i mødet med de andre og det anderledes, erkendes ens ståsted, rødder og

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com VELKOMMEN I Perspektivplanen bruges af os, som vores styreredskab til vores daglige arbejde. Vi tager afsæt i Aalborg kommunes børn og unge politik og dagtilbudsloven. For Jer forældre er det et informationshæfte

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Præsentation af Nordlyset. Personalet. Mål for Personalet

Præsentation af Nordlyset. Personalet. Mål for Personalet Præsentation af Nordlyset Nordlyset er en kommunal børnehave Vi har en basis normering til 25 børnehavebørn i alderen 3-6 år og 5 småbørn i alderen 2,6-3 år. Vi har ind imellem dagplejebørn i gæstepleje.

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere