Afgørelse om påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse"

Transkript

1 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Herlufsvænge 14A Næstved Afgørelse om påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 10. maj 2019 Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /6. Styrelsen har den 17. april 2019 partshørt Region Sjælland over et afgørelsesudkast om påbud efter sundhedsloven 215 b, stk. 1. Sagsnr /6/ Reference BELK T E Region Sjælland har den 3. maj 2019 afgivet høringssvar, som er inddraget i afgørelsen. Styrelsen har bemærket, at det fremgår af høringssvaret, at henvendelser fra patienter omfattet af screeningsprogrammet, der kontakter hotlinen, og som uden opslag i journalen kan oplyses om, at de ikke er omfattet, ikke journalføres, idet der i disse tilfælde vil være tale om generel vejledning. Styrelsen skal præcisere, at opslag i patientens journal ikke i sig selv er et afgørende kriterie for, om opkaldet skal dokumenteres i patientens journal. Det afgørende er, om det i det konkrete tilfælde er relevant og nødvendigt at journalføre kontakten for at sikre patientsikkerheden, så journalen kan fungere som det nødvendige interne kommunikationsmiddel mellem det personale, der deltager i behandlingen af patienten og sikrer kontinuitet i behandlingen. Afgørelsen er vedlagt. Som bilag til afgørelsen er også vedlagt det endelige resumé til offentliggørelse. Det er dette resumé, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse har pligt til at offentliggøre. Med venlig hilsen Betina Leig Keldorff Specialkonsulent, cand.jur. Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge København S Tlf stps@stps.dk

2 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Herlufsvænge 14A 4700 Næstved AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse om: at sikre at henvendelser fra patienter, der ønsker afklaring af, om de i perioden fra den 1. marts 2013 til den 24. maj 2017 er blevet mangelfuldt undersøgt for brystkræft på Ringsted Sygehus, herunder den givne rådgivning, bliver journalført, fra den 10. maj maj 2019 Sagsnr /6/ Reference BELK T E Påbuddet kan ophæves, når behandlingsstedet har indsendt dokumentation for, at påbuddet er efterlevet, i form af 10 patientjournaler. Styrelsen sender særskilt brev vedrørende indsendelse af journalerne. Begrundelse Styrelsen for Patientsikkerhed har siden januar 2018 behandlet en organisationssag vedrørende Ringsted Sygehus. Sagen er baseret på, at sygehuset i perioden fra den 1. marts 2013 til den 24. maj 2017 ikke i alle tilfælde fulgte de gældende nationale retningslinjer for gennemførelse af brystundersøgelser ved mistanke om brystkræft. Region Sjælland har i den forbindelse oprettet en telefonisk hotline, som besvarer spørgsmål fra patienter, som ønsker afklaring af, om de er blevet mangelfuldt undersøgt for brystkræft. Gennem korrespondance med Ringsted Sygehus og Region Sjælland, er Styrelsen for Patientsikkerhed blevet opmærksom på, at der aktuelt er en patientsikkerhedsmæssige problemstilling i forbindelse med journalføringen af henvendelser til den telefoniske hotline. Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der er modtaget fra Region Sjælland og radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus. Styrelsen har desuden inddraget behandlingsstedets partshøringssvar af 3. maj Journalføring Region Sjælland har i forbindelse med udarbejdelsen af en 7-punkts handleplan af 28. februar 2019 oprettet en hotline til patienter, der her kan få afklaret, om de tidligere har fået en mangelfuld undersøgelse i Region Sjælland. Det fremgår af handleplanen, at personer, der rådgiver patienterne på hotlinen, kan se Side 2

3 patienternes journal og dermed er i stand til mere præcist at oplyse til patienterne, om de er omfattet af den patientgruppe, der skal indkaldes til yderligere undersøgelser. Styrelsen for Patientsikkerhed har gennem korrespondance med Region Sjælland fået oplyst, at henvendelser til hotlinen initialt ikke blev registreret, men at man senere etablerede registrering af opkaldene på et særskilt ark. Regionen har i redegørelse af 22. marts 2019 oplyst, at henvendelserne således ikke noteres i patientens journal. Regionen har videre anført, at hvis styrelsen finder denne praksis med manglende journalføring utilstrækkelig, er man indstillet på at ændre denne. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen) 3, at der for hver patient oprettes én patientjournal på hvert enkelt sygehus, klinik, praksis, kommunalt sundhedscenter, plejehjem, bosted m.v., jf. dog stk. 2 og 4. Det fremgår videre af 10, stk. 2, nr. 2, i journalføringsbekendtgørelsen, hvilke oplysninger en patientjournal skal indeholde i forhold til de enkelte patientkontakter. Det følger heraf, at journalen i det omfang oplysningerne er relevante og nødvendige, blandt andet skal indeholde oplysninger om årsagen til kontakten, beskrivelse af patientens sygehistorie, nuværende tilstand, diagnose eller sundhedsfagligt skøn om sygdommens art samt konkret undervisning eller rådgivning af patienten, herunder telefonisk rådgivning. Det er styrelsens opfattelse, at der på den oprettede hotline i konkrete tilfælde vil være tale om rådgivning af en sådan art, at denne skal journalføres, herunder at det skal fremgå af patientens journal, hvis der planlægges sundhedsfaglig opfølgning på henvendelsen. Det er desuden styrelsens opfattelse, at en korrekt og fyldestgørende journalføring er nødvendig for at sikre kontinuitet i behandlingen af patienten, og for at sikre den interne kommunikation på behandlingsstedet og kommunikation med samarbejdspartnere. Journalen skal desuden kunne give overblik over patientens tilstand, så personalet har mulighed for at foretage hurtig og relevant håndtering af en eventuel akut situation. Hvis patientjournalen føres i flere separate elektroniske systemer, eller der foretages journalføring i både elektronisk og papirbaseret journal, skal det efter styrelsens opfattelse fremgå ved krydshenvisning, og det skal tydeligt fremgå, at journalen er opdelt i flere dele, og hvilke typer af dokumentation, der befinder sig i den øvrige journal. Dette med henblik på at sikre, at der altid er et samlet overblik over behandlingen. Side 3

4 Behandlingsstedet har den 3. maj 2019 afgivet et partshøringssvar, hvoraf det blandt andet fremgår, at der på behandlingsstedet er fastlagt en ny procedure, hvorefter alle henvendelser fra kvinder, der ønsker at vide, om de er omfattet af de mangelfulde undersøgelser i den definerede periode, journalføres i røntgenbookingssystemet, der er en del af sundhedsplatformen og kan tilgås via denne. Her vil det fremgå, hvad henvendelsen omhandler, og hvad der er oplyst og vejledt omkring. Styrelsen anerkender, at behandlingsstedet har iværksat relevante tiltag med henblik på at rette op på forholdene. Det er dog styrelsens vurdering, at det ikke alene på baggrund af de fremsendte beskrivelser kan konkluderes, at tiltagene er tilstrækkeligt implementeret. Det er på denne baggrund Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at den mangelfulde journalføring af de telefoniske større problemer af betydning for patientsikkerheden med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i behandlingen af den enkelte patient. Styrelsen har lagt vægt på, at der ved håndteringen af henvendelserne til hotlinen foretages væsentlige sundhedsfaglige vurderinger med hensyn til, om patienterne skal tilbydes yderligere udredning m.v. Konklusion Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder på den baggrund Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse at sikre, at henvendelser fra patienter, der ønsker afklaring af, om de i perioden fra den 1. marts 2013 til den 24. maj 2017 er blevet mangelfuldt undersøgt for brystkræft på Ringsted Sygehus, herunder den givne rådgivning, bliver journalført, fra den 10. maj Manglende efterlevelse af påbuddet straffes med bøde, jf. sundhedsloven 272, stk. 1, medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning. Påbuddet kan ophæves, når behandlingsstedet har indsendt dokumentation for, at påbuddet er efterlevet, i form af 10 patientjournaler. Offentliggørelse Styrelsen for Patientsikkerhed skal offentliggøre alle afgørelser efter sundhedslovens 215 b. Det følger af sundhedslovens 215 b, stk. 2, 2. pkt. På styrelsens hjemmeside og på offentliggøres derfor et resumé af det endelige påbud. Vi gør opmærksom på, at det enkelte behandlingssted også skal offentliggøre resuméet af påbuddet og tilsynsrapporten på behandlingsstedets egen hjemmeside samt gøre påbud og tilsynsrapport umiddelbart tilgængelige på selve behandlingsstedet. Det følger af 2 i bekendtgørelse nr. 604 af 2. juni 2016 om Side 4

5 offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder og 24 i bekendtgørelse nr. 976 af 27. juni 2018 om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder mv. Klagevejledning Man kan ikke klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse og sagsbehandling til nogen anden administrativ myndighed, jf. sundhedsloven 215 b, stk. 2. Med venlig hilsen Specialkonsulent Betina Leig Keldorff Overlæge Ulla Axelsen Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr af 2. november 2018 om sundhedsloven 213. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører løbende tilsyn med udvalgte behandlingssteder nævnt i 213 c, stk. 1, ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden. 213 b. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter tilsynsbesøg udført efter 213, stk. 1 og 2, og en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af tilsynet efter 213, stk b. Hvis de sundhedsmæssige forhold på et behandlingssted omfattet af tilsyn efter 213, stk. 1 eller 2, kan bringe patientsikkerheden i fare, kan Styrelsen for Patientsikkerhed give påbud til disse, hvori der opstilles sundhedsmæssige krav til den pågældende virksomhed, eller give påbud om midlertidigt at indstille virksomheden helt eller delvis. Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør afgørelser truffet efter stk Medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning, straffes med bøde den, som undlader at efterkomme en forpligtelse efter 202 a, stk. 1-4, 202 b, stk.1, eller 213 a, stk. 1, 2 pkt., 213 c, stk. 1, eller 215 b, stk. 1, eller som overtræder regler, påbud eller forbud udstedt i medfør af 220, stk. 2, 3 og 7. Side 5

6 Resumé til offentliggørelse Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Styrelsen for Patientsikkerhed har den 10. maj 2019 givet påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse om at sikre korrekt journalføring. Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse: at sikre at henvendelser fra patienter, der ønsker afklaring af, om de i perioden fra den 1. marts 2013 til den 24. maj 2017 er blevet mangelfuldt undersøgt for brystkræft på Ringsted Sygehus, herunder den givne rådgivning, bliver journalført, fra den 10. maj Påbuddet kan ophæves, når behandlingsstedet har indsendt dokumentation for, at påbuddet er efterlevet, i form af 10 patientjournaler. Begrundelse for påbuddet Styrelsen for Patientsikkerhed har siden januar 2018 behandlet en organisationssag vedrørende Ringsted Sygehus. Sagen er baseret på, at sygehuset i perioden fra den 1. marts 2013 til den 24. maj 2017 ikke i alle tilfælde fulgte de gældende nationale retningslinjer for gennemførelse af brystundersøgelser ved mistanke om brystkræft. Region Sjælland har i den forbindelse oprettet en telefonisk hotline, som besvarer spørgsmål fra patienter, som ønsker afklaring af, om de er blevet mangelfuldt undersøgt for brystkræft. Gennem korrespondance med Ringsted Sygehus og Region Sjælland, er Styrelsen for Patientsikkerhed blevet opmærksom på, at der aktuelt er en patientsikkerhedsmæssige problemstilling i forbindelse med journalføringen af henvendelser til den telefoniske hotline. Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der er modtaget fra Region Sjælland og radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus. Styrelsen har desuden inddraget behandlingsstedets partshøringssvar af 3. maj Journalføring Region Sjælland har i forbindelse med udarbejdelsen af en 7-punkts handleplan af 28. februar 2019 oprettet en hotline til patienter, der her kan få afklaret, om de tidligere har fået en mangelfuld undersøgelse i Region Sjælland. Det fremgår af handleplanen, at personer, der rådgiver patienterne på hotlinen, kan se patienternes journal og dermed er i stand til mere præcist at oplyse til patienterne, om de er omfattet af den patientgruppe, der skal indkaldes til yderligere undersøgelser. Styrelsen for Patientsikkerhed har gennem korrespondance med Region Sjælland fået oplyst, at henvendelser til hotlinen initialt ikke blev registreret, men at man senere etablerede registrering af opkaldene på et særskilt ark. Regionen har Side 6

7 i redegørelse af 22. marts 2019 oplyst, at henvendelserne således ikke noteres i patientens journal. Regionen har videre anført, at hvis styrelsen finder denne praksis med manglende journalføring utilstrækkelig, er man indstillet på at ændre denne. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen) 3, at der for hver patient oprettes én patientjournal på hvert enkelt sygehus, klinik, praksis, kommunalt sundhedscenter, plejehjem, bosted m.v., jf. dog stk. 2 og 4. Det fremgår videre af 10, stk. 2, nr. 2, i journalføringsbekendtgørelsen, hvilke oplysninger en patientjournal skal indeholde i forhold til de enkelte patientkontakter. Det følger heraf, at journalen i det omfang oplysningerne er relevante og nødvendige, blandt andet skal indeholde oplysninger om årsagen til kontakten, beskrivelse af patientens sygehistorie, nuværende tilstand, diagnose eller sundhedsfagligt skøn om sygdommens art samt konkret undervisning eller rådgivning af patienten, herunder telefonisk rådgivning. Det er styrelsens opfattelse, at der på den oprettede hotline i konkrete tilfælde vil være tale om rådgivning af en sådan art, at denne skal journalføres, herunder at det skal fremgå af patientens journal, hvis der planlægges sundhedsfaglig opfølgning på henvendelsen. Det er styrelsens opfattelse, at en korrekt og fyldestgørende journalføring er nødvendig for at sikre kontinuitet i behandlingen af patienten, og for at sikre den interne kommunikation på behandlingsstedet og kommunikation med samarbejdspartnere. Journalen skal desuden kunne give overblik over patientens tilstand, så personalet har mulighed for at foretage hurtig og relevant håndtering af en eventuel akut situation. Hvis patientjournalen føres i flere separate elektroniske systemer, eller der foretages journalføring i både elektronisk og papirbaseret journal, skal det efter styrelsens opfattelse fremgå ved krydshenvisning, og det skal tydeligt fremgå, at journalen er opdelt i flere dele, og hvilke typer af dokumentation, der befinder sig i den øvrige journal. Dette med henblik på at sikre, at der altid er et samlet overblik over behandlingen. Behandlingsstedets har den 3. maj 2019 afgivet et partshøringssvar, hvoraf det blandt andet fremgår, at der på behandlingsstedet er fastlagt en ny procedure, hvorefter alle henvendelser fra kvinder, der ønsker at vide om de er omfattet af de mangelfulde undersøgelser i den betragtede periode, journalføres i røntgenbookingssystemet, der er en del af sundhedsplatformen og kan tilgås via denne. Side 7

8 Her vil det fremgå, hvad henvendelsen omhandler, og hvad der er oplyst og vejledt omkring. Styrelsen anerkender, at behandlingsstedet har iværksat relevante tiltag med henblik på at efterleve påbuddet. Det er dog styrelsens vurdering, at det ikke alene på baggrund af de fremsendte beskrivelser kan konkluderes, at tiltagene er tilstrækkeligt implementeret. Det er på denne baggrund Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at den mangelfulde journalføring af de telefoniske henvendelser udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i behandlingen af den enkelte patient. Styrelsen har lagt vægt på, at der ved håndteringen af henvendelserne til hotlinen foretages væsentlige sundhedsfaglige vurderinger med hensyn til, om patienterne skal tilbydes yderligere udredning m.v. Side 8

Afgørelse om påbud til radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus

Afgørelse om påbud til radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus Ringsted Sygehus, radiologisk afdeling Bøllingsvej 30 4100 Ringsted Afgørelse om påbud til radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus 10. maj 2019 Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Plejehotel Stenhusvej 21 4300 Holbæk Afgørelse om påbud til Plejehotel Stenhusbakken Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-1118/2. Styrelsen har den

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. DRAGØR KOMMUNE Kirkevej 7 2791 Dragør Att. Ledelsen af hjemmesygeplejen Afgørelse om påbud til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Fonden Skovhaven Hellegårdsvej 7 5700 Svendborg Afgørelse om påbud til Fonden Skovhaven Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-933/2. Styrelsen har den

Læs mere

Afgørelse om påbud til Møllebo Plejecenter 6. februar 2019

Afgørelse om påbud til Møllebo Plejecenter 6. februar 2019 Møllebo Plejecenter Jasminvej 23 8763 Rask Mølle Afgørelse om påbud til Møllebo Plejecenter 6. februar 2019 Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-1832/2.

Læs mere

Afgørelse om påbud til Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune, område Ølstykke

Afgørelse om påbud til Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune, område Ølstykke Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Att. Ledelsen for Hjemmesygeplejen, område Ølstykke Afgørelse om påbud til Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune, område Ølstykke Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Afgørelse om påbud til Rosengården, Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Afgørelse om påbud til Rosengården, Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Rosengården, Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Vardevej 45 6900 Skjern Afgørelse om påbud til Rosengården, Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet

Læs mere

Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune

Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Lille Madsegade 34 3700 Rønne Afgørelse om påbud til Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms

Læs mere

AFGØRELSE. Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

AFGØRELSE. Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. +45 7228 6600 Email stps@stps.dk Helsingør Rehabiliterings - og træningscenter Nørrevej 95 www.stps.dk 3070 Snekkersten AFGØRELSE

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed var den 18. oktober 2018 på tilsynsbesøg ved HabitusHuset Ny Mårumvej ApS.

Styrelsen for Patientsikkerhed var den 18. oktober 2018 på tilsynsbesøg ved HabitusHuset Ny Mårumvej ApS. HabitusHuset Ny Mårumvej ApS Ny Mårumvej 200 3230 Græsted Afgørelse om påbud til HabitusHuset Ny Mårumvej ApS Styrelsen for Patientsikkerhed var den 18. oktober 2018 på tilsynsbesøg ved HabitusHuset Ny

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Odder kommune Hjemmeplejen Ålykkecentret 5 8300 Odder Afgørelse om påbud til Hjemmesygeplejen, Odder Kommune. Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-953/2.

Læs mere

Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen, Christians Torv 124, Solrød Kommune

Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen, Christians Torv 124, Solrød Kommune Hjemmeplejen Christians Torv 124 Solrød Kommune Att. Ledelsen 14. november 2017 Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen, Christians Torv 124, Solrød Kommune Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /1.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /1. Solskrænten Lykkevalg 17 5600 Faaborg Afgørelse om påbud til Solskrænten Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-3078/1. Styrelsen har den 19. februar

Læs mere

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Resumé til offentliggørelse Haderslev Kommunes Rusmiddelcenter (tidligere Haderslev Misbrugscenter) Styrelsen for Patientsikkerhed har den 8. juni 2018 givet påbud til Haderslev Kommunes Rusmiddelcenter

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 6. november 2018 et påbud til Ældrecenter Lynggården, om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 6. november 2018 et påbud til Ældrecenter Lynggården, om: Ældrecenter Lynggården Østergade 30 9850 Hirtshals Sendt via Digital Post AFGØRELSE 28. maj 2019 Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 6. november 2018 et påbud til Ældrecenter

Læs mere

Afgørelse om påbud til Hjemmesygeplejen Distrikt Syd, Brande

Afgørelse om påbud til Hjemmesygeplejen Distrikt Syd, Brande Hjemmesygeplejen Distrikt Syd, Brande Brandlundparken 1 7330 Brande Afgørelse om påbud til Hjemmesygeplejen Distrikt Syd, Brande Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 27. november 2018 et påbud til Lev Vel Sjælland ApS om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 27. november 2018 et påbud til Lev Vel Sjælland ApS om: Lev Vel Sjælland Energivej 7 4690 Haslev 2. april 2019 AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 27. november 2018 et påbud til Lev Vel Sjælland ApS om: Sagsnr.

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Bofællesskabet Elsagervej

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Bofællesskabet Elsagervej Elsagervej 27-31 9800 Hjørring Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Styrelsen for Patientsikkerhed skal hermed vende tilbage vedrørende tilsynsbesøget på den 8. juli

Læs mere

Bramming Specialoptik ApS, Esbjerg Kommune

Bramming Specialoptik ApS, Esbjerg Kommune Bramming Specialoptik ApS, Esbjerg Kommune Reaktivt tilsyn, 2019 Storegade 26 6740 Bramming CVR- eller P-nummer: 21806307 Dato for tilsynsbesøget: 06-06-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen Skov/Øst og Sygeplejen, Hillerød

Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen Skov/Øst og Sygeplejen, Hillerød Hjemmeplejen Skov/Øst og Sygeplejen Milnersvej 37D 3400 Hillerød Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen Skov/Øst og Sygeplejen, Hillerød Kommune Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Bofællesskabet Valmuevej

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Bofællesskabet Valmuevej Valmuevej 1 9760 Vrå Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Styrelsen for Patientsikkerhed skal hermed vende tilbage vedrørende tilsynsbesøget på den 4. juli 2019. Sagen

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Reaktivt tilsyn, 2019 Fredensgade 30 6900 Skjern P-nummer: 1016789603 Dato for tilsynsbesøget: 01-04-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /1.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /1. Plejecentret Albertshøj Stationsporten 4-10 2620 Albertslund Afgørelse om påbud til Plejecenter Albertshøj Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-4278/1.

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 24. januar 2018 et påbud til Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 24. januar 2018 et påbud til Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør om: Distrikt 3 - Hjemmeplejen Klostermosevej 101 3000 Helsingør Alene sendt pr. digital post 23. maj 2019 AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 24. januar 2018 et

Læs mere

Afgørelse om påbud til Herberg Nord Hjørring, Blå Kors Danmark

Afgørelse om påbud til Herberg Nord Hjørring, Blå Kors Danmark Herberg Nord Hjørring, Blå Kors Danmark Kongensgade 1A 9800 Hjørring Afgørelse om påbud til Herberg Nord Hjørring, Blå Kors Danmark Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen

Læs mere

Tilsynsrapport Fonden Sparta

Tilsynsrapport Fonden Sparta Reaktivt tilsyn, 2019 Haugevej 24 7400 Herning P-nummer: 1018918389 Herning kommune Dato for tilsynsbesøget: 16-05-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-4763/1 1. Vurdering

Læs mere

Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem

Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem Reaktivt tilsyn, 2019 Aagade 52 9500 Hobro P-nummer: 27562809 Mariagerfjord kommune Dato for tilsynsbesøget: 14. januar 2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Sophielund Distrikt, Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Afgørelse om påbud til Sophielund Distrikt, Hørsholm Kommune Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med

Læs mere

Tilsynsrapport PRIVATLÆGEN ApS

Tilsynsrapport PRIVATLÆGEN ApS Reaktivt tilsyn, 2017 Lille Strandstræde 10 1254 København K CVR- eller P-nummer: 31274052 Dato for tilsynet: 10-10-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Øst, Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 26. februar 2019 et påbud til Team Midt om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 26. februar 2019 et påbud til Team Midt om: Team Midt Anlægsvej 4A 4920 Søllested Sendt pr. Digital Post AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 26. februar 2019 et påbud til Team Midt om: 1) At plejeenheden

Læs mere

Afgørelse om påbud til Møltrup Optagelseshjem 19. juli 2018

Afgørelse om påbud til Møltrup Optagelseshjem 19. juli 2018 MØLTRUP OPTAGELSESHJEM c/o Ebbe Larsen Møltrupvej 70 7480 Vildbjerg Afgørelse om påbud til Møltrup Optagelseshjem 19. juli 2018 Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med

Læs mere

Tilsynsrapport Opholdsstedet Vitus ApS

Tilsynsrapport Opholdsstedet Vitus ApS Reaktivt tilsyn, 2018 Torpeskovvej 6 4690 Haslev CVR- eller P-nummer: 1021538376 Dato for tilsynsbesøget: 11.oktober 2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjemmesygeplejen Øst, Mariagerfjord Kommune. Reaktivt tilsyn, Tempovej Hadsund

Tilsynsrapport. Hjemmesygeplejen Øst, Mariagerfjord Kommune. Reaktivt tilsyn, Tempovej Hadsund Hjemmesygeplejen Øst, Mariagerfjord Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Tempovej 1 9560 Hadsund P-nummer: 1015784136 Mariagerfjord kommune Dato for tilsynsbesøget: 6. november 2018 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport Myagergård

Tilsynsrapport Myagergård Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Tilsynsrapport TT's Hjemmepleje ApS

Tilsynsrapport TT's Hjemmepleje ApS Reaktivt tilsyn, 2019 Østerled 28 4300 Holbæk CVR- eller P-nummer: 1021438207 Dato for tilsynsbesøget: 27. maj 2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Læs mere

Odense Universitetshospital Radiologisk Afdeling Sdr. Boulevard Odense C. C.c. Koncernledelsen, Region Syddanmark

Odense Universitetshospital Radiologisk Afdeling Sdr. Boulevard Odense C. C.c. Koncernledelsen, Region Syddanmark Odense Universitetshospital Radiologisk Afdeling Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C C.c. Koncernledelsen, Region Syddanmark Genfremsendelse af henstilling til radiologisk afdeling, Odense Universitetshospital,

Læs mere

AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af to tilsynsbesøg den 22.

AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af to tilsynsbesøg den 22. Fjordly Plejecenter Borgmester Hansensvej 7 5300 Kerteminde Sendt via Digital Post AFGØRELSE 28. maj 2019 Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af to tilsynsbesøg den 22. oktober 2018 og den

Læs mere

Hjemmesygeplejen, Distrikt Øst, Hadsund

Hjemmesygeplejen, Distrikt Øst, Hadsund Hjemmesygeplejen, Distrikt Øst, Hadsund Reaktivt tilsyn, 2019 Tempovej 1 9560 Hadsund P-nummer: 1015784136 Mariagerfjord kommune Dato for tilsynsbesøget: 06-05-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og

Læs mere

Verdens kirurgisk kosmetologisk center

Verdens kirurgisk kosmetologisk center Verdens kirurgisk kosmetologisk center Reaktivt tilsyn, 2017 Edwin Rahrs Vej 32 Brabrand CVR-nummer: 36317205 Dato for tilsynet: 26-07-2017 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-1293/3 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Nordlien

Tilsynsrapport Nordlien Reaktivt tilsyn, 2018 c/o Hjorthøjgård, Vestkystvejen 45 9460 Brovst CVR- eller P-nummer: 1020937188 Dato for tilsynet: 09-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-2325/7

Læs mere

Tilsynsrapport Gården

Tilsynsrapport Gården Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Tilsynsrapport Kobbelgaarden 1 og 3

Tilsynsrapport Kobbelgaarden 1 og 3 Reaktivt tilsyn, 2019 Thygesminde Allé 1 7000 Fredericia CVR- eller P-nummer: 1018917161 Dato for tilsynsbesøget: 21.02.2019 og 14.05.2019 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-3689/1 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport TRANEGÅRDEN, Ungeafdelingen

Tilsynsrapport TRANEGÅRDEN, Ungeafdelingen Reaktivt tilsyn, 2018 Tranumvej 71 9460 Brovst CVR- eller P-nummer: 1004173257 Dato for tilsynet: 18-09-2018 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-2424/4 1. Vurdering Vurdering Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden

Tilsynsrapport Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden Reaktivt tilsyn, 2019 Farsbøllevej 18, 1 5471 Søndersø CVR- eller P-nummer: 1022505226 Dato for tilsynsbesøget: 30. august 2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd Sagsnr.: 5-9011-5172/1

Læs mere

Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune

Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Horsedammen 42A 2605 Brøndby CVR- eller P-nummer: 1003261708 Dato for tilsynet: 03-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej

Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej Reaktivt tilsyn, 2018 Marienborgvej 17 8930 Randers NØ P-nummer: 1003350893 Randers Kommune Dato for tilsynet: 07-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1209/3 1.

Læs mere

Tilsynsrapport Tre Ege, Kirkens Korshær

Tilsynsrapport Tre Ege, Kirkens Korshær Reaktivt tilsyn, 2019 Årslev Møllevej 15 8220 Brabrand P-nummer: 1003351992 Aarhus Dato for tilsynsbesøget: 17-01-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-3179/1 1. Vurdering

Læs mere

Dokumentation og risikobaseret tilsyn hvad er sammenhængen og hvad er meningen?

Dokumentation og risikobaseret tilsyn hvad er sammenhængen og hvad er meningen? Dokumentation og risikobaseret tilsyn hvad er sammenhængen og hvad er meningen? 13. september 2017 Oversygeplejerske Sarah Leth Madsen Enhedschef, overlæge Charlotte Hjort Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Tilsynsrapport Rosenlund Centret

Tilsynsrapport Rosenlund Centret Reaktivt tilsyn, 2017 Sydgaden 8 7400 Herning CVR- eller P-nummer: 1003345154 Dato for tilsynet: 29-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-769/3 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport - Specialcenter Slagelse Halsebyvænge. Reaktivt tilsyn, Halsebyvænget Korsør. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport - Specialcenter Slagelse Halsebyvænge. Reaktivt tilsyn, Halsebyvænget Korsør. CVR- eller P-nummer: Tilsynsrapport - Specialcenter Slagelse Halsebyvænge Reaktivt tilsyn, 2019 Specialcenter Slagelse Halsebyvænge Halsebyvænget 52 4220 Korsør CVR- eller P-nummer: 1018882074 Dato for tilsynsbesøget: 16.

Læs mere

Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen

Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen Reaktivt tilsyn, 2018 Adelgade 61 4880 Nysted CVR- eller P-nummer: 1015086250 Dato for tilsynsbesøget: 12-03-2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport BOAS Taastrup ApS

Tilsynsrapport BOAS Taastrup ApS Reaktivt tilsyn, 2018 c/o Den Sociale Udviklingsfond, Gasværksvej 1, 1 2630 Taastrup CVR- eller P-nummer: 1021468696 Dato for tilsynsbesøget: 02-07-2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Genoptræningscentre. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

Genoptræningscentre. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 Genoptræningscentre Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 Oktober 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon:

Læs mere

Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat

Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat Reaktivt tilsyn, 2018 Dronning Margrethes Vej 28 4000 Roskilde CVR- eller P-nummer: 1014807116 Dato for tilsynsbesøget: 23. november 2018 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Akut/MMS

Tilsynsrapport Akut/MMS Reaktivt tilsyn, 2018 c/o Hjorthøjgård, Myagervej 110 9690 Fjerritslev CVR- eller P-nummer: 1020937196 Dato for tilsynet: 09-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-2325/6

Læs mere

Hjemmesygeplejen, Odsherred Kommune

Hjemmesygeplejen, Odsherred Kommune Hjemmesygeplejen, Odsherred Kommune Reaktivt tilsyn, 2019 Sygehusvej 5 4500 Nykøbing Sj CVR- eller P-nummer: 1013134649 Dato for tilsynsbesøget: 1.marts 2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /1.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /1. Det-Gode-Liv Vejlevej 21 6650 Brørup Afgørelse om påbud til Det Gode Liv Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-3679/1. Styrelsen har den 5. april 2019

Læs mere

Kliniske diætistklinikker

Kliniske diætistklinikker Kliniske diætistklinikker Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 September 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Klintholm Havn Centret Adresse: Sildemarken 2, 4791 Borre Kommune: Vordingborg Leder: Distriktsleder Helene Kvist Telefon: 55 36 32 36 E-post: helkvi@vordingborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Område Boeslunde

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Område Boeslunde Reaktivt tilsyn, 2018 Borgergade 31F 4241 Vemmelev CVR- eller P-nummer: 1019937034 Dato for tilsynet: 28-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport Områdecenter Rosengården

Tilsynsrapport Områdecenter Rosengården Reaktivt tilsyn, 2017 Tingvej 22 8543 Hornslet P-nummer: 1003358390 Dato for tilsynet: 01-09-2017 Syddjurs kommune Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1370/2 1. Vurdering

Læs mere

Bosteder. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Bosteder. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Bosteder - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Tilsynsrapport Psykiatri - Botilbuddet Søbo

Tilsynsrapport Psykiatri - Botilbuddet Søbo Konklusion efter partshøring Efter parthøringsperioden tilføjer Styrelsen for Patientsikkerhed en konklusion i denne rubrik. Reaktivt Samlet vurdering tilsyn, efter 2018 tilsyn Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Tilsynsrapport Bocenter Tranbjerg, Hus 2

Tilsynsrapport Bocenter Tranbjerg, Hus 2 Reaktivt tilsyn, 2018 Trankærgårdsvej 108-120 8310 Tranbjerg J CVR- eller P-nummer: 1003352252 Dato for tilsynet: 05-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1207/3

Læs mere

Tilsynsrapport. Reaktivt tilsyn, Sygeplejen Nord Rudkøbing. Spodsbjergvej Rudkøbing. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Reaktivt tilsyn, Sygeplejen Nord Rudkøbing. Spodsbjergvej Rudkøbing. CVR- eller P-nummer: Sygeplejen Nord Rudkøbing Reaktivt tilsyn, 2018 Sygeplejen Nord Rudkøbing Spodsbjergvej 129 5900 Rudkøbing CVR- eller P-nummer: 1023035002 Dato for tilsynet: 30-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Langebjerggaard

Tilsynsrapport Langebjerggaard Reaktivt tilsyn, 2018 Ormeslevvej 14 4241 Vemmelev CVR- eller P-nummer: 1022033308 Dato for tilsynsbesøget: 09-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskabet Elev

Tilsynsrapport Bofællesskabet Elev Begrundelse for tilsynet «Her skrives, hvad der er anledningen til tilsynet - fx. bekymringshenvendelse fra sundhedsperson, pressesag, opfølgning på tidligere tilsyn el. lign. Indholdet af bekymringshenvendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune. Reaktivt tilsyn, Præstemarken Hårlev. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune. Reaktivt tilsyn, Præstemarken Hårlev. CVR- eller P-nummer: Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Præstemarken 76 4652 Hårlev CVR- eller P-nummer: 1003289666 Dato for tilsynsbesøget: 06-12-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Tilsynsrapport Sygeplejeklinikken, Samsø

Tilsynsrapport Sygeplejeklinikken, Samsø Reaktivt tilsyn, 2018 Søtofte 10 8305 Samsø P-nummer: 1003351153 Samsø kommune Dato for tilsynet: 01-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn- og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-825/4 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken Reaktivt tilsyn, 2018 Randlevvej 4A 8300 Odder P-nummer: 1003351608 Aarhus Kommune Dato for tilsynet: 28-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1573/3 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Lades Akupunktur

Tilsynsrapport Lades Akupunktur Tilsynsrapport Lades Akupunktur Reaktivt tilsyn 2017 Behandlingssted Lades Akupunktur Nørregade 18E 9800 Hjørring CVR-Nr.: 27174868 P-Nr.: 1009890803 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune

Tilsynsrapport Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Reaktivt tilsyn, 2019 Bornholms Regionskommune Lille Madsegade 34 3700 Rønne CVR- eller P-nummer: 1019503212 Dato for tilsynsbesøget:

Læs mere

Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune

Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Blindebomsgade 5A, st 9670 Løgstør CVR- eller P-nummer: 1008187483 Dato for tilsynet: 30-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Parkvej

Tilsynsrapport Botilbuddet Parkvej Reaktivt tilsyn, 2018 Parkvej 12 3630 Jægerspris CVR- eller P-nummer: 1015575782 Dato for tilsynsbesøget: 11-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Læs mere

Tilsynsrapport LÆGE LARS ANDERSEN

Tilsynsrapport LÆGE LARS ANDERSEN Reaktivt tilsyn, 2017 Hovedgaden 37B 3460 Birkerød CVR- eller P-nummer: 13621098 Dato for tilsynet: 24-08-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport Christensen, Frederiksen, Gadegaard

Tilsynsrapport Christensen, Frederiksen, Gadegaard Reaktivt tilsyn, 2017 Nørrevoldgade 58 5800 Nyborg CVR- eller P-nummer: 85319418 Dato for tilsynet: 01-08-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd, læge Bjarne Thyssen Jørgensen og læge

Læs mere

Tandlægerne i Børkop v/mohammad Matini Seresht

Tandlægerne i Børkop v/mohammad Matini Seresht Tandlægerne i Børkop v/mohammad Matini Seresht Reaktivt tilsyn, 2017 Fodterapeutklinik Ny Boder 4 7080 Børkop CVR- eller P-nummer: 33091435 Dato for tilsynet: 21-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Hjemmepleje Rudkøbing Centrum Langeland Kommune

Hjemmepleje Rudkøbing Centrum Langeland Kommune Hjemmepleje Rudkøbing Centrum Langeland Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Spodsbjergvej 129 5900 Rudkøbing CVR- eller P-nummer: 1014795843 Dato for tilsynet: 31-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig BAKKEGÅRDEN OMSORGSCENTER Adresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Stine Tougaard Telefon: 59665347 / 29135615 E-post: stith@odsherred.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem Reaktivt tilsyn, 2017 Tarmvej 99 6893 Hemmet P-nummer: 1003344390 Dato for tilsynet: 20-11-2017 Ringkøbing-Skjern kommune Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-423/3 1.

Læs mere

Påbud til Medicinsk Sengeafsnit, Sydvestjysk Sygehus i Grindsted

Påbud til Medicinsk Sengeafsnit, Sydvestjysk Sygehus i Grindsted SVS medicinsk afsnit (Grindsted) Engparken 1 7200 Grindsted Påbud til Medicinsk Sengeafsnit, Sydvestjysk Sygehus i Grindsted 6. februar 2019 Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Reaktivt tilsyn, 2017 Fodterapeutklinik KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Skt. Anne Plads 2 5000 Odense C

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Område Hasle-Åbyhøj - Lokalcenter Hasle Adresse: Rymarken 118, 8210 Århus V Kommune: Århus Leder: Daglig leder Pia Jensen Telefon: 87 13 57 57 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Hjemmesygeplejen, Odder kommune

Hjemmesygeplejen, Odder kommune Hjemmesygeplejen, Odder kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Ålykkecentret 5 8300 Odder CVR- eller P-nummer: 1007533000 Dato for tilsynet: 01-02-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.:

Læs mere

Specialgrupperne Gennem Bakkerne

Specialgrupperne Gennem Bakkerne Specialgrupperne Gennem Bakkerne Reaktivt tilsyn, 2018 Gennem Bakkerne 23B 9310 Vodskov CVR- eller P-nummer: 1018099515 Dato for tilsynet: 25-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Område Syd, Birkebo Adresse: Hovedgaden 60, 8654 Bryrup Kommune: Silkeborg Leder: Lisbeth Ninn Bøgeholdt Telefon: 89703944 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune

Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Område Ølstykke Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke CVR- eller P-nummer: 29188386 Dato for tilsynet: 08-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Center for Misbrug & Udsatte Bakkevej 6 6700 Esbjerg Afgørelse om påbud til Center for Misbrug, Esbjerg Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-554/2.

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejegruppe Nord, Høje- Taastrup Kommune

Tilsynsrapport Hjemmeplejegruppe Nord, Høje- Taastrup Kommune Hjemmeplejegruppe Nord, Høje- Taastrup Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Valby Søndergade 2 2630 Taastrup CVR- eller P-nummer: 1015723412 Dato for tilsynet: 27-02-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øst land

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øst land Reaktivt tilsyn, 2018 Jernbanegade 11 9293 Kongerslev CVR- eller P-nummer: 1020562478 Dato for tilsynsbesøget: 25. september 2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn- og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1172/8

Læs mere

Tilsynsrapport. Lokalcenter Rosengård Odense. Reaktivt tilsyn, Ørbækvej Odense SØ. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Lokalcenter Rosengård Odense. Reaktivt tilsyn, Ørbækvej Odense SØ. CVR- eller P-nummer: Lokalcenter Rosengård Odense Reaktivt tilsyn, 2018 Ørbækvej 150 5220 Odense SØ CVR- eller P-nummer: 1001762454 Dato for tilsynet: 01-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd Sagsnr.:

Læs mere

Tilsyn med fodterapeutklinikker, Klinik for Fodterapi, Lene Frederiksen Guul Nielsen Østergade 24 B

Tilsyn med fodterapeutklinikker, Klinik for Fodterapi, Lene Frederiksen Guul Nielsen Østergade 24 B Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Østergade 24 B 6700 Esbjerg CVR- eller P-nummer:? Dato for tilsynet: 20-03-2017 Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejerske Hanne Juhl Pedersen

Læs mere

Somatiske sygehusafdelinger

Somatiske sygehusafdelinger Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 med fokus på patienter med diagnosen KOL Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Somatiske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt Præstø

Tilsynsrapport Distrikt Præstø Reaktivt tilsyn, 2017 Rosagervej 37 4720 Præstø CVR- eller P-nummer: 1003304331 Dato for tilsynet: 07-07-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Plejecentre - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Ringkøbing-Lem

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Ringkøbing-Lem Reaktivt tilsyn, 2019 Nørredige 28 6950 Ringkøbing P-nummer: 1013627386 Ringkøbing-Skjern kommune Dato for tilsynsbesøget: 01-07-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-5315/1

Læs mere

Tilsynsrapport Enghaven Ældrecenter

Tilsynsrapport Enghaven Ældrecenter Reaktivt tilsyn, 2018 Mellemgade 8 6900 Skjern CVR- eller P-nummer: 1003348049 Dato for tilsynet: 15-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-701/3 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Februar 2017: Mette Hartvig, Mette Boelt, Gunnel Pedersen 1 Tilsyn generelt Kommunale tilsyn på plejecentre/plejeboliger: Udføres af kommunen som vanligt

Læs mere

Fysioterapeutområdet. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Fysioterapeutområdet. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 April 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Fysioterapeutområdet - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere