ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK"

Transkript

1 SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

2 Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision, mål og værdier... 6 Et sundere arbejdsmarked... 8 Den mentale sundhed skal styrkes Større lighed i sundhed En styrket indsats for borgere med kronisk sygdom Byens rum skal fremme det sunde valg Det nemme valg er det sunde valg En levende sundhedspolitik... 20

4 SUND SAMMEN I Odense vil vi gerne være en sund kommune. Sundhed betyder at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at man som menneske kan leve det liv, man ønsker. Det handler både om at have et langt liv og et godt liv. I Odense Kommune ønsker vi derfor at sætte fokus på din sundhed med vores sundhedspolitik Sund Sammen. Det vil vi fordi: Vi som kommune gerne vil skabe rammerne for, at du og dine medborgere har mulighed for at leve et sundt liv. Vi har et ansvar for at hjælpe dig, hvis du ikke selv kan tage vare på din egen sundhed. Vi ikke har råd til at lade være. Sundhedsudgifterne stiger år for år i hele landet, og det er vi som kommune nødt til at tage alvorligt. Vi ønsker nok alle et liv, hvor vi klarer os selv, og ikke har brug for kommunen. Men så heldige er alle ikke. Der kan være mange årsager til, at man kan blive sårbar i en periode, og have brug en ekstra hånd. Og når det sker, skal vi som kommune være klar. Vi skal støtte dig til en meningsfuld hverdag, hvor du er så selvstændig som mulig, hvad enten det er med eller uden sygdom. For uanset om vi forebygger, behandler eller fremmer sundheden, så handler det hele tiden om at understøtte det gode, sunde hverdagsliv for alle kommunens borgerne. Et møde med kommunen skal opleves som meningsfuldt og som tilpasset den enkeltes behov og livssituation. Det kræver mere samarbejde på tværs af kommunen med hospitalet og med de praktiserende læger. 4 Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik

5 Det er vigtigt at huske på, at sundhed ikke er et mål i sig selv. Sundhed er et middel til at opleve større livskvalitet og være i stand til at nå de mål, vi hver især har. Det kan være at begynde på en uddannelse, at komme i arbejde efter en sygeperiode eller at få en selvhjulpen hverdag efter ulykke eller sygdom. Derfor er sundhed en vigtig del af alle de kerneydelser, som kommunen leverer til dig som borger i Odense. Hvis vi skal lykkes med at være en god og sund kommune, så skal vi gøre det sammen. Først og fremmest skal du som borger ung som ældre opleve kommunen som en god samarbejdspartner. Og i det samarbejde skal du mærke, at vi hjælper dig med præcis de ting, som giver dig mulighed for at leve et godt og sundt liv. Det kan være med rygestoptilbud, gode stier at løbe på eller måske samarbejdet med forskellige afdelinger på hospitalet. Det er det, vi mener med Sund sammen. Odense skal være en by, hvor vi er sunde sammen, og det kræver, at hele Odense deltager. På vegne af Sundhedsudvalget Kasper Ejlertsen Mathilda Printzlau-Paulsen Søren Windell Brian Dybro Susanne Crawley Christel Gall Sanne Skougaard Andersen Kasper Ejlertsen Formand for Sundhedsudvalget Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik 5

6 Vision, mål og værdier Vores vision for sundheden i Odense De efterfølgende sider indeholder en uddybning af de politiske mål samt en ramme for, hvordan Odense Kommune arbejder videre med at føre sundhedspolitikken ud i livet. Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen. 6 Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik

7 Vores politiske mål De politiske mål, der skal opfylde visionen for sundheden i Odense er: Et sundere arbejdsmarked. Den mentale sundhed skal styrkes. Større lighed i sundhed. En styrket indsats i forhold til kronisk sygdom. Byens rum skal fremme det sunde valg. Det nemme valg er det sunde valg. De efterfølgende sider indeholder en uddybning af de politiske mål samt en ramme for, hvordan der arbejdes videre med at føre sundhedspolitikken ud i livet. Vores værdier Vi understøtter den sunde hverdag. Vi samarbejder med borgerne, så de bedst muligt kan tage ansvar for eget liv. Vi ser altid på det hele menneske og dets omgivelser for at styrke lighed i sundhed Vi fokuserer på borgernes livsforløb for at sikre en sammenhæng i indsatserne. Vi anvender den nyeste viden og teknologi. Vi skal give borgerne de rette muligheder, så det bliver nemmere at træffe de valg, der styrker sundheden. Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik 7

8 Et sundere arbejdsmarked Helbredsproblemer er ofte årsag til fravær fra arbejdsmarkedet. Odense har i en årrække været udfordret af en høj ledighed, men et øget fokus på at bringe borgere i job eller uddannelse har båret frugt. Fremadrettet forventes det at blive en udfordring at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, ikke mindst set i lyset af den demografiske udvikling. Derfor skal der sættes ind på flere forskellige niveauer, således vi både får flere arbejdsduelige borgere, og sikrer muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet, selvom borgeren kan have helbredsproblemer. På den måde opretholdes en høj produktivitet og et højt velfærdsniveau - også i fremtiden. Vores arbejdsmiljøindsats hænger også sammen med indsatsen for at opnå flere og bedre leveår. Arbejdslivet kan for eksempel påvirke de ansattes sundhed, da arbejdsmiljøet kan indeholde risikofaktorer, som har direkte indflydelse på sundhed og sikkerhed. 8 Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik

9 I Odense Kommune vil vi have et sundere arbejdsmarked. Derfor arbejder vi med tre indsatsområder: Der er færre borgere, der er sygemeldte Vi understøtter, at borgerne kan blive på arbejdsmarkedet trods helbredsmæssige problemer. Vi vil være med til at øge sundheden på arbejdspladserne, forbedre arbejdsmiljøet og skabe plads til udsatte grupper på arbejdsmarkedet ved at indgå partnerskaber med erhvervslivet. Der er flere borgere, der er tilknyttet arbejdsmarkedet i længere tid Vi understøtter det sunde arbejdsliv, og mindsker sygefravær. Arbejdsmiljøindsatsen skal bidrage til, at den enkelte medarbejder har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Indsatserne bidrager til at øge udbuddet af arbejdskraft. Der er flere sunde og arbejdsduelige borgere Vi understøtter indsatser, der forebygger sygefravær, og fremmer sunde vaner allerede fra den tidlige barndom. Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik 9

10 Den mentale sundhed skal styrkes Mental sundhed er andet og mere end blot fravær af psykisk sygdom det er et spørgsmål om borgernes trivsel. Indsatser, der forbedrer mental sundhed, har for eksempel fokus på at håndtere stress, angst og depression, psykiske lidelser, sygefravær, ensomhed og deltagelse i fællesskaber. Antallet af borgere, der har problemer med den mentale sundhed, er stigende for alle aldersgrupper. Stress, angst og depression er de hyppigste årsager til, at borgere forlader arbejdsmarkedet i utide, og overgår til førtidspension. Stress er også årsag til et stort antal sygemeldinger i både den offentlige og private sektor. Ny viden peger desuden på, at overdreven brug af sociale medier kan være skadelig for den enkeltes mentale sundhed. Problemer med mental sundhed er en væsentlig årsag til, at mange børn ikke trives i skolen, og får problemer med at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dårlig trivsel i barndommen kan på sigt føre til psykiske lidelser. Ensomhed og social isolation er desuden kendte risikofaktorer for udvikling af sygdom, og derfor samarbejde Odense Kommune med civilsamfundet om at fremme fællesskaber og bekæmpe ensomhed. 10 Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik

11 I Odense Kommune vil vi have, at den mentale sundhed skal styrkes. Derfor arbejder vi med tre indsatsområder: Der skal være færre børn, unge, voksne og ældre med dårlig mental sundhed og psykisk mistrivsel, og der skal være flere, der bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, selvom deres mentale helbred er udfordret Vi styrker alle børn og unges ressourcer og sociale relationer med særligt fokus på dem, der er i en udsat position. Vi har tilbud til voksne, der er i risikogruppen for at blive sygemeldt som følge af stress. Vi styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere, der er udfordret i forhold til deres mentale sundhed, ved at skabe mulighed for et rummeligt og inkluderende arbejdsmiljø på arbejdspladser i tæt samarbejde med erhvervslivet. For blandt andet at reducere ensomhed forbedrer vi de ældres muligheder for at skabe og fastholde gode fællesskaber i lokalsamfundet. Der skal være færre børn, unge og voksne, der mistrives Vi sikrer en tidlig indsats i udsatte familier. Vi understøtter forebyggende indsatser for børn, unge, voksne og ældre, som ikke trives. Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet og civilsamfundet om det. Flere børn og unge skal trives Vi understøtter, at børn og unge trives, og deltager i stærke fællesskaber, hvor alle er velkomne. Børn og unge skal kunne begå sig i mange typer af fællesskaber og miljøer og have tilbud om aktiviteter, der giver dem en tryg og meningsfuld hverdag. Børn og unge skal blive i stand til at træffe selvstændige beslutninger og tage ansvar for deres egen sundhed. Den mentale sundhed giver mulighed for et godt liv i fremtidens velfærdssamfund og vil have en positiv effekt på voksenlivet. Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik 11

12 Større lighed i sundhed Ulighed i sundhed er ofte tæt forbundet med social ulighed og tager afsæt i både arvelige forhold, livsstil og levevilkår. Der er en tydelig evidens for, at borgere med ingen eller kortere uddannelse har en væsentlig ringere sundhedstilstand end borgere med en længere uddannelse. Andre forhold, som også påvirker sundhedstilstanden, er blandt andet langvarig arbejdsløshed, social udsathed og sundhedsadfærd. Borgere med en dårlig sundhedstilstand får oftere alvorlige livsstilssygdomme og lever kortere. I Odense vil vi sikre målrettede indsatser for at være med til at skabe større lighed i sundhed. 12 Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik

13 I Odense Kommune ønsker vi, at der er større lighed i sundhed. Derfor arbejder vi med tre indsatsområder: Udsatte borgere skal have en meningsfuld hverdag Vi tager hånd om de borgere, der ikke selv kan tage vare på deres egen sundhed. Det gælder særligt udsatte grupper, som for eksempel børn i udsatte positioner, ældre medicinske patienter og socialt udsatte. Vi styrker borgerens ressourcer og sociale relationer for derigennem at understøtte mulighederne for at mestre eget liv. Færre udsatte borgere udvikler livsstilssygdomme Vi arbejder for at forskellene i sundhedsadfærd udlignes. Vi understøtter alle unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi målretter vores sundhedsfremmende- og forebyggende tilbud ved blandt andet at differentiere indsatser allerede fra graviditeten, så der gives forskellige tilbud til familier, børn og voksne, der har forskellige behov for støtte. Der er færre borgere med livsstilssygdomme Vi sætter tidligst muligt ind med indsatser, hvilket er en grundsten i Odense Kommunes tilgang. Sunde rammer er en del af helhedsplanlægningen i de udsatte boligområder. Vi motiverer alle til at tilegne sig en sund livsstil. Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik 13

14 En styrket indsats for borgere med kronisk sygdom En væsentlig årsag til, at Odense Kommune ligesom andre kommuner står overfor store økonomiske udfordringer på sundhedsområdet, er den demografiske udvikling. Det stigende antal ældre betyder, at der kommer flere borgere med kronisk sygdom i de kommende år. Cirka en tredjedel af befolkningen lever med en eller flere kroniske sygdomme (multisygdom). Det betyder, at vi i Odense Kommune, sammen med det øvrige sundhedsvæsen, står overfor en vigtig opgave. Den består i, at forebygge at kronisk sygdom opstår, men også i at samarbejde med borgerne om finde veje til at leve med kronisk- og multisygdom. Borgerne i Odense skal leve længere og samtidig have flere gode leveår med og uden sygdom, så deres livskvalitet og egenomsorg forbliver så god som muligt. 14 Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik

15 I Odense Kommune ønsker vi, at styrke indsatsen for borgere med kronisk sygdom. Derfor arbejder vi med tre indsatsområder: Borgere med kronisk sygdom får den nødvendige støtte og behandling, så de lærer at mestre dagligdagen bedst muligt Vi arbejder for, at borgere med kronisk sygdom får den støtte og behandling, de har brug for. Vi forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Færre udsatte borgere udvikler livsstilssygdomme Vi understøtter, at borgere med en kronisk sygdom har den bedst mulige funktionsevne, og lever et aktivt liv. Vi tilstræber, at borgere med en kronisk sygdom i videst muligt omfang bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der er færre borgere med livsstilssygdomme Vi sætter tidligt ind og forebygger, at nye tilfælde af kronisk sygdom opstår. Vi målretter vores tilbud til de borgere, der er i risiko for at udvikle en kronisk sygdom, herunder også helt tidlige indsatser til gravide, børn og unge. Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik 15

16 Byens rum skal fremme det sunde valg Odense Kommune står midt i store omlægninger af infrastrukturen. I den forbindelse tænkes bevægelse og aktiv transport ind i byplanlægningen, så leg og fysisk aktivitet bliver en naturlig del af odenseanernes hverdag. Gang, cykling og kollektiv trafik skal være reelle alternativer til bilen. Sund transport er også bæredygtig transport, og er med til at sikre et bedre miljø til gavn for både naturen og borgerne. Byplanlægningen skal fremme det sunde valg og tilgængelighed, ved at gøre det let at komme omkring i byen både til fods og på cykel. Det gør vi ved at have fokus på at skabe muligheder for aktiv transport og skabe flere differentierede aktiviteter og opholdsmuligheder. Der skal også være gode betingelser for at mødes trygt og uformelt på tværs af kultur, alder, funktionsevne og aktiviteter. Der skal med andre ord være plads til alle. 16 Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik

17 I Odense Kommune vil vi, at byens rum skal fremme det sunde valg. Derfor arbejder vi med tre indsatsområder: Der skal være flere borgere, der leger og bevæger sig - både planlagt og spontant i byens rum Vi indretter byområder med øget tilgængelighed for alle. Vi skaber naturlige muligheder for at mødes med andre til leg og bevægelse. Der skal være flere borgere, som er fysisk aktive i hverdagen Byplanlægningen i Odense understøtter bevægelse, rekreative formål, fysisk aktivitet og socialt samspil. De grønne områder skal være let tilgængelige for alle byens borgere og være med til at danne rammen om deres fritidsliv. Der skal være færre borgere med livsstilssygdomme, som er relaterede til fysisk inaktivitet Det skal være helt naturligt at vælge det sunde alternativ, hvad enten det gælder transport, fritidsaktiviteter eller uderummet i dagtilbud og skoler. Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik 17

18 Det nemme valg er det sunde valg Odense Kommune understøtter den enkeltes mulighed for at leve et sundt liv, ved at skabe gode rammer og stille tilbud til rådighed, der hjælper den enkelte borger til, at kunne vælge en sund livsstil. Dårlig mental sundhed, usund kost, rygning, alkohol og fysisk inaktivitet er de væsentligste sundhedsmæssige udfordringer på forebyggelsesområdet i dag og de fem største risikofaktorer i forhold til udvikling af livsstilssygdomme. Indsatsen for at etablere sunde rammer skal koncentreres inden for disse fem risikofaktorer. 18 Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik

19 I Odense Kommune arbejder vi for, at det nemme valg er det sunde valg. Derfor arbejder vi med tre indsatsområder: Der skal være færre borgere, som ryger, eller har et overforbrug af alkohol Vi arbejder med at skabe rammer og retningslinjer, der støtter borgerne i at leve sundt. Det nemme valg skal være det sunde valg i alle sammenhænge. Vi samarbejder målrettet med folkeskoler, ungdomsuddannelser og erhvervslivet om rammer og anbefalinger for forebyggende indsatser vedrørende rygning og alkohol. Der skal være flere borgere med en hensigtsmæssig sundhedsadfærd Vi skaber strukturer, der fremmer sundheden i alle kommunale tilbud og ved at vise muligheder, der gør det sunde valg let i hverdagen. Der skal være færre borgere med livsstilssygdomme relateret til kost, rygning, alkohol og motion samt dårlig mental sundhed Vi vil blandt andet øge borgernes adgang til sunde valg og begrænse muligheder for usunde valg. Vi har særlig fokus på børn- og unge fordi gode sundhedsvaner, der grundlægges i barndommen, oftes fastholdes i voksenlivet. Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik 19

20 En levende sundhedspolitik Sådan arbejder vi med sundhedspolitikken Odense Kommunes sundhedspolitik er en af kommunens tværgående politikker. Sundhedspolitikken er en tværgående politik, fordi sundhed for borgerne er et fælles ansvar. Det betyder, at sundhedspolitkken gælder for alle medarbejdere i Odense Kommune, og at de politiske udvalg er forpligtet til at tænke sundhedpolitikken ind i deres kerneområder. For at føre sundhedspolitikken ud i livet udarbejdes der årligt en handleplan, hvor der arbejdes med udvalgte temaer fra politikken. Denne handleplan hedder Et sundere Odense. Et sundere Odense Et sundere Odense beskriver indsatser og aktiviteter for det kommende års arbejde, som understøtter indfrielsen af Sundhedsudvalgets effektmål. Partnerskaber Kommunen kan ikke løfte opgaven med forebyggelse og sundhedsfremme alene. Derfor skal vi involvere og inddrage borgere, foreninger, frivillige, praktiserende læger, sygehuse, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i opgaveløsningen på sundhedsområdet. Vi mener, at opgaven om at øge sundheden i Odense gøres bedst, der hvor det giver mest mening for borgeren. Derfor skal vi styrke lokalsamfundene i at varetage opgaver, der traditionelt er blevet løst af kommunen. Dette betyder blandt andet en større involvering af borgerne, og at beslutningskraften vil rykke tættere på borgerne, så der kan træffes beslutninger med relevans for den enkelte borger. 20 Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik

21 Dokumentation og forskning De indsatser, der udspringer af Odense Kommunes sundhedspolitik, skal være baseret på dokumentation og kvalitet, og vi vil sikre, at tiltag bliver evalueret efter anerkendte metoder. Desuden vil vi medvirke til udvikling og forskning i samarbejde med forskningsinstitutioner og andre højere læreanstalter, således at sundhedsfremme og forebyggelse varetages på et højt fagligt niveau. Løbende opfølgning på sundhedspolitikken Sundhedsudvalget følger løbende op på effekten af indsatserne. Således bliver der med Et Sundere Odense sat fokus på arbejdet med effekt i de enkelte indsatser. Opfølgningen sætter fokus på, hvad borgerne får ud af indsatserne, om indsatserne opnår den forventede effekt, og hvorledes det støtter op om Sundhedsudvalgets effektmål. Opfølgningen på aktivitet og effekt hænger sammen med de otte Odensemål, og præsenteres på den halvårlige økonomi- og effektopfølgning i byrådet. Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik 21

22 Noter 22 Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik

23 Sund Sammen - Odense Kommunes Sundhedspolitik 23

24

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE I NÆSTVED KOMMUNE Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. At være sund

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor

Social ulighed i sundhed. Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor Social ulighed i sundhed Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor Danskernes sundhed De fleste har et godt fysisk og mentalt helbred men der er store sociale forskelle i sundhed Levealderen stiger,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Sundhed og trivsel for alle i lighed i sundhed fl ere g lade børn l i vs d u e l i g e u n g e vo ks n e i ba l a nce 2016-2019 1 er et aktivt seniorliv KOV1_Kvadrat_RØD Indhold Forord 3 Forord 4 Udfordringen

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Randers Kommune. Sundhedspolitik

Randers Kommune. Sundhedspolitik Randers Kommune Sundhedspolitik Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Stærke børn

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL eller stress. Tal for mental sundhed i Hjørring Kommune Stigning i andelen af borgere

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv Høringsversion Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE September 2017 - et lidt bedre liv DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du skal leve et sundt og langt

Læs mere

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden Sammen er vi stærkere I foråret

Læs mere

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Oktober 2017 - et lidt bedre liv 2 Birgit Roswall og Cosmo ved Blistrup DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du leve

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

EN BY MED PLADS TIL ALLE

EN BY MED PLADS TIL ALLE BY MED PLADS TIL ALLE SOCIALSTRATEGI 2018 BY MED PLADS TILINDHOLD ALLE 4 8 VÆRDIGT HELSTØBT OG LANGSIGT LØSNING SELVSTÆNDIGT SUND OG FAGLIGT STÆRK ORGANISATION 6 10 INTRODUKTION København skal være en

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere

Forklaringer til opsætning og layout

Forklaringer til opsætning og layout 0 Forklaringer til opsætning og layout For at gøre politikken indbydende at læse og for at visualisere centrale pointer, begreber mm. vil dette foreløbige udkast bliver sat korrekt op og illustreret af

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan 2019-2020 Sammen om mental sundhed Med Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik ønsker vi, at alle i Gladsaxe skal have de bedste rammer og forudsætninger for

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune #RMsundhedsprofil @DKfact Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune Jes Bak Sørensen, forsker, ph.d. Program Kort om undersøgelsen Tendenser i Region Midtjylland Overblik over sundheden i Skanderborg

Læs mere

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019 Sundhedspolisk strategi år 2016 2019 FORORD At være sund er en væsentlig forudsætning for at leve det liv, som man ønsker sig. Faxe Kommunes sætter derfor Sundhed højt på dagsordenen. Vi har de sidste

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere