Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015"

Transkript

1 HANDICAPPOLITIK

2 Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen kan rekvireres ved henvendelse til: Ballerup Kommune Hold-an Vej Ballerup Tlf: eller downloades i pdf-format på

3 Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Ballerup Kommunes handicappolitik 2015 erstatter den tidligere handicappolitik fra Handicappolitikken er en ramme om vores indsats på handicapområdet. Den skal medvirke til at skabe fokus og opmærksomhed på handicapområdet. Og den skal tydeliggøre vores visioner for borgerinddragelse og danne grundlag for samarbejde og dialog. Handicappolitikken er vigtig for mange. Først og fremmest for borgere med handicap, men også for deres pårørende, Handicaprådet, handicaporganisationer og medarbejderne. Ballerup Kommune har prioriteret handicapområdet højt i mange år. Handicappolitikken skal medvirke til at sikre, at vi også fremover skaber gode muligheder for borgere med handicap. (Her skal der være borgmesterens og/eller formanden for Social- og Sundhedsudvalgets underskrift og billede)

4 Ballerup Kommune prioriterer den tidlige og forebyggende indsats for borgere med handicap. Ballerup Kommune sikrer ligebehandling af borgere med handicap, så de har samme muligheder som andre for at anvende og udvikle deres ressourcer og opnå livskvalitet og et godt hverdagsliv. Ballerup Kommunes handicappolitik bygger på følgende værdier: Forebyggelse Ligebehandling Værdighed Inklusion Medborgerskab Brugerinddragelse Ballerup Kommune lægger vægt på værdighed i mødet med borgere med handicap.

5 Ballerup Kommune medvirker til, at borgere med handicap har mulighed for at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre, eksempelvis på arbejdsmarkedet, i fritids- og kulturlivet. Ballerup Kommune har fokus på det aktive medborgerskab og møder borgerne med den tilgang, at den enkelte borger har det grundlæggende ansvar for sit eget liv, og at kommunens rolle er at understøtte de ressourcer og behov, der findes hos borgeren og i fællesskaberne omkring borgeren. Ballerup Kommune arbejder målrettet med brugerinddragelse og pårørendesamarbejde, så den enkelte borger sikres indflydelse på den hjælp, kommunen tilbyder, medindflydelse som bruger af kommunens forskellige tilbud til mennesker med handicap samt indflydelse på kommunens tilrettelæggelse af indsatser og tilbud. 5

6 Overordnede rammer for handicappolitikken Ballerup Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i et handicapbegreb, der omfatter en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, der bevirker et kompensationsbehov for at borgeren kan fungere på lige fod med andre borgere i samme livssituation. Der kan være tale om så forskellige handicap som psykisk udviklingshæmning, hjerneskade, bevægelseshandicap, autisme, psykisk sygdom eller kombinationer heraf. Fælles for borgere med handicap er, at deres funktionsnedsættelse gør det vanskeligt for dem at klare sig i situationer, hvor der ikke er taget hensyn til funktionsnedsættelsen. Danmark har siden 2009 været omfattet af FN s handicapkonvention, der skal sikre, at personer med handicap kan nyde de samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre. Handicappolitik handler om kompenserende indsatser og om at indrette omgivelserne, så borgere med funktionsnedsættelser kan deltage aktivt i samfundet. Derfor bliver tilgængelighed i bred forstand, det vil sige både den fysiske, sociale og kommunikative tilgængelighed, et gennemgående tema i Ballerup Kommunes handicappolitik. Her handler tilgængelighed om i videst muligt omfang at udforme kommunens aktiviteter, så der tages højde for de behov, som borgere med funktionsnedsættelser har. 6

7 Principper i dansk handicappolitik Ballerup Kommunes handicappolitik bygger på de principper, som dansk handicappolitik i almindelighed bygger på: Kompensationsprincippet, ifølge hvilket samfundet giver hjælpeforanstaltninger til borgere med funktionsnedsættelse for at begrænse følgerne af den nedsatte funktion. Sektoransvarlighedsprincippet indebærer, at enhver organisation, myndighed eller virksomhed, som er ansvarlig for at levere tjenester eller service til borgerne i almindelighed, er forpligtede til at sørge for, at disse tjenester og denne service er tilgængelig for mennesker med funktionsnedsættelse. Solidaritetsprincippet betyder, at handicapkompenserende ydelser og støtteforanstaltninger finansieres over skatten, og derfor som udgangspunkt er gratis og uafhængig af formue og indtægt. Ligebehandling, som vil sige at sikre alle lige muligheder for at nyttiggøre sig og udvikle sine færdigheder i overensstemmelse med egne evner. 7

8 Handicappolitikkens indsatsområder Overgang fra barn til voksen side 9 Overgangen fra barn til voksen for den unge med handicap skal planlægges og koordineres i god tid og i et tæt samarbejde mellem den unge, familien og de forskellige fagpersoner, så overgangen bliver så let som muligt. Uddannelse side 11 Muligheder for uddannelse er særdeles vigtige for borgere med handicap. Adgang til uddannelse og læringsmiljøer skaber personlig udvikling og forudsætninger for selvforsørgelse og for at deltage aktivt i samfundslivet. Beskæftigelse side 13 At have mulighed for at være i beskæftigelse, på arbejdsmarkedet eller et andet sted, er vigtigt for alle borgere. Borgere med handicap skal sikres muligheder for beskæftigelse. Boliger side 15 Boligen er for alle den base, hvor overskud hentes, samvær med familie og venner udfolder sig, hvor vi føler os mest trygge og er mest os selv. Fritid og kultur side 17 Deltagelse i fritids og kulturaktiviteter er af betydning for at udfolde sig socialt, fysisk og mentalt. Medindflydelse side 19 Skal kommunens tilbud til borgere med handicap være af en høj kvalitet, må kommunen samarbejde med og inddrage borgerne i udviklingen af tilbuddene. Kommunikation side 21 8 Borgere med handicap skal have adgang til information om kommunale forhold for at kunne tage del i debatten og præge udviklingen i kommunen.

9 Overgang fra barn til voksen For den unge og dennes familie kan det være en stor omvæltning, når den unge fylder 18 år. Den unge overgår fra børneparagrafferne til voksenparagrafferne i sociallovgivningen, og får måske en ny sagsbehandler i en anden afdeling. Den unge er myndig og forventes nu at tage ansvar for sin egen tilværelse. Denne overgang fra barn til voksen kan give anledning til frustrationer og uvished om fremtiden blandt mange unge og deres familier. Hvilke muligheder har den unge for at få en passende bolig? Hvem skal tage over, når den unge flytter hjemmefra? Hvad skal der ske med uddannelse og arbejde? Og hvordan vil den økonomiske situation se ud for den unge og for familien? Spørgsmålene er mange og kan virke uoverskuelige. Samtidig frygter den unge og familien måske, at den viden og det kendskab til den unge der er oparbejdet i afdelingen, som hidtil har varetaget den unges sag, går tabt, når en anden afdeling overtager sagen. For Ballerup Kommune er det vigtigt, at der i overgangsperioden fra barn til voksen bliver taget hånd om den unges fremtid på en betryggende måde. Det kræver planlægning og koordination i et tæt samarbejde mellem den unge, familien og de involverede fagpersoner og afdelinger i kommunen at skabe sammenhæng i overgangsperioden for den unge. 9

10 Mål Ballerup Kommune har fokus på planlægning af den gode overgang fra barn til voksne gennem tidlig koordination mellem fagpersoner og afdelinger i kommunen og med andre samarbejdspartnere. Ballerup Kommune sørger for en tidlig forberedelse til voksenlivet gennem rådgivning og vejledning til den unge og familien om for eksempel bolig, uddannelse, fritid, arbejde, økonomi, hjælpemidler og værgemål. Ballerup Kommune arbejder målrettet med at understøtte og udvikle samarbejdet med pårørende. Mange unge med handicap vil også efter myndighedsalderen være afhængige af familiens hjælp. Ballerup Kommune ønsker, at den unge ved det fyldte 18 år skal behandles som en voksen, men ønsker samtidig at understøtte samarbejdet med familien og andre pårørende og deres aktive involvering i den unges liv. 10

11 Uddannelse Ballerup Kommune har fokus på en sammenhængende indsats for 0-25 årige, og her er uddannelse et centralt perspektiv i arbejdet med at etablere et tæt samarbejde mellem dagtilbud, skoler, fritidsinstitutioner og ungdomsuddannelser. Et grundprincip i dansk uddannelsespolitik er, at alle har lige ret til uddannelse. Uddannelse er en af de vigtigste veje til personlig udvikling og til integration i samfundet. En indsats for borgere med handicap i hele uddannelsessystemet kan forebygge mange af de udstødelsesmekanismer, som borgere med handicap støder på. Børn med handicap skal så vidt muligt gennemføre grundskolen i deres lokalområde. Ballerup Kommune har et medansvar for, at børn, unge og voksne borgere med handicap har reel adgang til uddannelses- og læringsmiljøer på lige fod med andre borgere. Kommunens skolepolitiske mål er derfor, at folkeskolen er for alle. Det betyder, at der skal tages udgangspunkt i det enkelte barn, og at skolens læringsmiljø skal tilpasse sig sammensætningen i den enkelte gruppe, så børnenes forskellige måder at lære på både understøttes og udfordres. Det betyder også, at der er fokus på inkluderende fællesskaber i skolen, hvor børnenes forskelligheder bliver værdsat og bevidst bragt i spil i hverdagen. Det vil være en konkret, individuel vurdering, om det enkelte barn kan inkluderes i normalmiljøet. Unge med handicap kan, som andre unge, gennemgå en ungdomsuddannelse. Unge med svært handicap, der ikke kan klare en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår, har i stedet mulighed for at tage en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. 11

12 Mål Kommunens folkeskoler arbejder ud fra den værdi, at læringsmiljøet skal tilpasse sig det enkelte barn og den enkelte børnegruppe, så børn med særlige behov kan blive længst muligt i normalmiljøet. Der tilbydes de nødvendige kompenserende foranstaltninger inden for rammerne af normalmiljøet. Uddannelsessøgende borgere med handicap har kendskab til muligheder for uddannelse og tilbydes en målrettet vejledning om valg af uddannelse og om rettigheder og pligter i uddannelsesforløbet. Kommunen samarbejder med uddannelsessteder og virksomheder om at sikre tilgængelighed og skabe nye uddannelsestilbud, eksempelvis praktikpladser til borgere med handicap, der ikke kan gennemføre ordinære uddannelser. 12

13 At være i beskæftigelse er et vigtigt element i næsten alle menneskers liv. Beskæftigelse har betydning for vores identitet og selvværd, og giver os en oplevelse af at være en del af et socialt fællesskab. Dette er af stor betydning for den enkelte og for dennes familie. Enhver borger, som er i stand til at deltage på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det. Det gælder naturligvis også for borgere med en funktionsnedsættelse. Borgere med varige funktionsnedsættelse skal have mulighed for at blive ansat på det ordinære arbejdsmarked. Kan dette ikke lade sig gøre, selv med den nødvendige kompensation i form af eksempelvis arbejdspladsindretning eller personlig assistance, skal der skabes mulighed for beskæftigelse på særlige vilkår. Det kan for eksempel være arbejde med løntilskud, fleksjob eller beskyttet beskæftigelse. For borgere, som ikke formår at være i støttet beskæftigelse, kan et aktivitets- og samværstilbud være en mulighed for at øge livskvaliteten i hverdagen og opretholde eller forbedre personlige færdigheder. For nogle borgere med handicap kan frivilligt arbejde skabe trivsel og livskvalitet. 13

14 Mål: Der er særligt fokus på at bringe unge med handicap i beskæftigelse. Der arbejdes målrettet med fastholdelse og indslusning af borgere med funktionsnedsættelser. Borgere med handicap har kendskab til frivilligt arbejde, og de inspireres og opfordres til at deltage i frivilligt arbejde. Virksomhedernes sociale ansvar og engagement styrkes, så der skabes mere rummelighed på arbejdsmarkedet og dermed flere arbejdspladser til personer ansat på særlige vilkår. 14

15 Boliger Alle borgere har forskellige boligbehov gennem livet. Behovene udspringer af den enkeltes livssituation. Livssituationen er blandt andet betinget af den enkeltes alder, familieforhold og økonomiske forhold samt behovet for tilgængelighed i boligen. Unge med handicap ønsker ofte en bolig i ungemiljøer. Senere i livet er der måske stiftet familie, og man vil gerne bo i et område med børnefamilier. Gode muligheder for fællesskaber i nærmiljøet kan være med til at styrke den enkeltes funktionsevne. Langt de fleste borgere med nedsat funktionsevne lever deres liv i såkaldt almindelige boliger. Her skal borgeren tilbydes den nødvendige kompensation og hjælp, så bor- geren er mest mulig selvhjulpen. De fysiske rammer skal være fleksible og rumme muligheder for individuel tilpasning og installering af hjælpemidler. Andre borgere med handicap har behov for et støttende miljø omkring boligen. Et miljø med nær menneskelig kontakt, omsorg, pleje og pædagogisk bistand. Et sådant miljø kan tilgodeses i et bofællesskab eller et andet døgntilbud. Boligens beliggenhed kan være med til at kompensere de borgere, som på grund af deres handicap har svært ved at bevæge sig ud i lokalområdet, købe ind eller andet. 15

16 Mål Hjemmeboende unge med handicap får vejledning om muligheder for at blive skrevet op til en ungdomsbolig eller anden egnet bolig. Kommunen har et overblik over udbud af og efterspørgsel efter boliger til borgere med forskellige funktionsnedsættelser. I forbindelse med renovering af almene boliger i kommunen skal der være fokus på også at øge tilgængeligheden og gøre boligerne mere handicapvenlige. 16

17 Fritid og kultur Fritidsaktiviteter dækker over mange forskellige ting, og hvad der fylder i fritiden er forskelligt fra borger til borger. Fælles for alle borgere er imidlertid, at deltagelse i fritids- og kulturlivet er en vigtig forudsætning for aktiv deltagelse i samfundet og for at udfolde sig fysisk, psykisk og socialt. Det er blandt andet gennem fritids-, og kulturlivet, at borgere knytter nye sociale bånd, får venner og kærester. I Ballerup Kommune er der et bredt udbud af fritids og kulturaktiviteter. Nogle aktiviteter er etableret i kommunalt regi, som eksempelvis ungdomsskole, klubber og væresteder. Andre aktiviteter drives i privat eller i foreningsregi. Borgere med handicap har behov for og krav på gode fritids- og kulturtilbud. Handicappolitikken skal bidrage til, at de får lige muligheder for at deltage aktivt i fritids- og kulturaktiviteter som andre. Nogle borgere med handicap kan, ved hjælp af kompensation, deltage i de almindelige fritids- og kulturtilbud. For andre er det nødvendigt, at der etableres særlige tilbud. Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til voksne personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller psykisk sygdom. Er borgeren ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, skal kommunen understøtte tilgængeligheden gennem støtte til befordring. 17

18 Det er ikke altid muligt for Ballerup Kommune at tilgodese alle ønsker om fritids- og kulturtilbud til borgere med handicap. Her er det oplagt, at vi samarbejder med andre kommuner om at skabe tilbud på tværs af kommunegrænser. Mål Borgere med handicap har et varieret udbud af fritids- og kulturtilbud, og der tilstræbes den størst mulige integration af borgere med handicap i de ordinære tilbud. Der samarbejdes med de frivillige organiseringer om den fortsatte udvikling af fritids- og idrætsområdet for borgere med handicap. Kommunen understøtter initiativer fra pårørende, der ønsker at etablere netværksgrupper. 18

19 Medindflydelse Ballerup Kommune ønsker at møde borgerne med den tilgang, at den enkelte borger har det grundlæggende ansvar for sit eget liv, og at kommunens rolle er at understøtte de ressourcer og behov, der findes hos borgeren og i fællesskaberne omkring borgeren. Brugerinddragelse handler om, at brugeren bliver set, hørt og forstået. Det gør det, fordi det drejer sig om den enkeltes eget liv, som kommunens tilbud til mennesker med handicap retter sig imod. I samarbejdet med den enkelte borger skal kommunen tilrettelægge sagsbehandlingen, så borgeren har mulighed for at medvirke. Deltagelse gennem dialog og åbenhed øger sandsynligheden for, at den bedst mulige løsning findes. Brugere af kommunens sociale tilbud og deres pårørende øver formel indflydelse på tilbuddene i bruger- og pårørenderåd, bestyrelser og stormøder. Brugerinddragelse løfter kvaliteten i tilbuddene, og medarbejderne får information om brugernes og de pårørendes ønsker og behov. På det overordnede plan har handicaporganisationerne indflydelse på udviklingen i kommunen, blandt andet gennem Handicaprådet. Ballerup Kommunes visioner for brugerinddragelse og pårørendesamarbejde er formuleret i kommunens Bruger- og pårørendepolitik. 19

20 Mål Kommunen arbejder målrettet med brugerinddragelse, både i samarbejdet med den enkelte borger, i kommunens forskellige tilbud til mennesker med handicap samt i tilrettelæggelse af indsatser og tilbud. Kommunens tilgang til den enkelte borger skal tage afsæt i og inddrage borgerens hele liv, ressourcer og netværk. 20

21 Kommunikation Borgere med handicap og deres pårørende har en berettiget forventning om at kunne komme i dialog med kommunen. Omvendt er tilstrækkelig og veltilrettelagt kommunikation og information fra kommunen til borgerne en forudsætning for, at borgerne kan gøre deres indflydelse gældende. Et af målene med Ballerup Kommunes kommunikationspolitik er, at borgerne skal have adgang til information om kommunale forhold, så de kender deres rettigheder og pligter, og får et godt grundlag for at påvirke holdninger, beslutninger og udviklingen i kommunen. Informationen skal være målrettet, formuleret i et vedkommende, præcist og forståeligt sprog og have en klar og let genkendelig identitet. Særligt i kommunikationen med borgere med handicap kan det være vigtigt at anvende forskellige formidlingsmåder og målrette informationer. Borgere med handicap kan mangle et verbalt sprog, have læsevanskeligheder eller andre vanskeligheder med at kommunikere. Måske skal skriftstørrelsen være stor. Måske forudsætter formidlingen højtlæsning. IT-redskaber kan hjælpe borgere med handicap til selv at få information og kommunikere. Dermed kan IT give borgere med handicap muligheder for at blive mere selvhjulpne i kommunikationen med andre. 21

22 Mål: I kontakten med borgeren er der en særlig opmærksomhed på kommunikative funktionsnedsættelser og redskaber, der kan fremme kommunikationen. Kommunens hjemmeside indeholder information om tilbud til borgere med handicap, og informationen er tilgængelig for borgere med handicap. Kommunen understøtter udviklingen af adgang til og brug af IT for borgere med handicap. 22

23

24

HANDICAPPOLITIK BALLERUP KOMMUNE

HANDICAPPOLITIK BALLERUP KOMMUNE HANDICAPPOLITIK BALLERUP KOMMUNE INDHOLD 03 HANDICAPPOLITIKKEN 04 VISIONER OG VÆRDIER 05 OVERORDNEDE RAMMER FOR HANDICAPPOLITIKKEN 06 HANDICAPPOLITIKKENS INDSATSOMRÅDER 07 OVERGANG FRA BARN TIL VOKSEN

Læs mere

H A N D I C A P P O L I T I K

H A N D I C A P P O L I T I K HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Ældre & Handicap, Ballerup Kommune 2007 Redaktion: Tværfaglig projektgruppe Produktion og Layout: Hanne Koch,

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier...

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... handicap politik Indhold Forord... 3 Vision for handicappolitikken... 4 Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... 5 Målsætninger... 7 Forord Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Glostrup Kommunes Handicappolitik

Glostrup Kommunes Handicappolitik Glostrup Kommunes Handicappolitik 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Centrale udgangspunkter og principper 5 - Mestring og udfoldelse 5 - Borgerinddragelse 5 - FN Handicapkonvention 6 - Ligebehandling, Solidaritet,

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet.

Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet. Handicappolitik Glostrup Kommune 2017 Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet. 1 Forord I Glostrup kommune har vi en vision om, at alle borgere skal have mulighed for at være en

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Handicappolitik Webudgave

Handicappolitik Webudgave Handicappolitik 2011-2014 1 Indhold Forord...3 Formålet med en handicap politik...4 Målgrupper...4 Handicapbegrebet...4 FN s Handicapkonvention...5 Principper i dansk handicappolitik...5 Tidsplan...6 Handicappolitik

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002.

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. HANDICAPPOLITIK Indledning. Forord: Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. Det er med den nye politik vigtigt at afspejle de intentioner,

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889037 Handicap- og Psykiatripolitik Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet opstår først, når det omgivende samfund

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

HANDICAP- POLITIK 2019

HANDICAP- POLITIK 2019 HANDICAP- POLITIK 2019 FÆLLESSKAB OG LIGEVÆRD 2019 2 GENTOFTE KOMMUNES HANDICAPRÅD 2018-2021 FORORD Handicappolitik 2019 bygger videre på visionen fra kommunens tidligere handicappolitikker 2008-2012 og

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv - et meningsfyldt arbejdsliv Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter Værdi for alle - et meningsfyldt arbejdsliv Værdi for alle Slagelse Kommunes beskæftigelsespolitik for mennesker med sindslidelser og handicap

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer.

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Til unge med særlige behov og deres forældre Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Du bliver myndig og skal i det omfang, det er muligt, tage ansvar for din egen tilværelse. Støtte- og hjælpemuligheder

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Handicappolitik for. Glostrup Kommune

Handicappolitik for. Glostrup Kommune Glostrup Kommune Handicappolitik for Glostrup Kommune 1. Indledning Kommunerne har med kommunalreformen overtaget forsynings-, finansierings- og myndighedsansvaret for de fleste opgaver inden for handicapområdet.

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Handicapbegrebet i dag

Handicapbegrebet i dag Handicapbegrebet i dag Elisabeth Kampmann sociolog www.elisabethkampmann.dk Det medicinske handicapbegreb Klinisk perspektiv med fokus på den enkeltes defekt eller funktionsnedsættelse Funktionsnedsættelsen

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 Forord I Gladsaxe Komwr vi tradition for at være på forkant med udviklingen ikke mindst på handicapområdet. Vi etablerede således bruger- og

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

Handicappolitik Silkeborg Kommune

Handicappolitik Silkeborg Kommune Handicappolitik Silkeborg Kommune Indhold: Forord...3 Handicapbegrebet...4 Mission...4 Vision...5 Menneskesyn...5 Samfundssyn...6 Værdigrundlag...6 Kompensationsprincippet...6 Solidaritetsprincippet...7

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

Handicappolitik i Helsingør Kommune

Handicappolitik i Helsingør Kommune Handicappolitik i Helsingør Kommune Vedtaget af Byrådet i Helsingør Kommunes den 21. januar 2008 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Indledning 3 3. Værdier og målsætninger på handicapområdet:

Læs mere

Indledning. FN s definition på et handicap

Indledning. FN s definition på et handicap Handicappolitik Glostrup Kommune 2017 Første udkastversion 9. maj 2017 1 Forord I Glostrup kommune har vi en vision om, at alle borgere skal have mulighed for at være en del af lokalsamfundet og fællesskabet.

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Handicap- og psykiatripolitik

Handicap- og psykiatripolitik Handicap- og psykiatripolitik 2019-2022 Foto: 2/10 Indholdsfortegnelse Handicap- og psykiatripolitik... 4 Forord... 4 Hvem handler handicap- og psykiatripolitikken om?... 5 Værdigrundlag... 5 Vision...

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Forside og illustration: Helle Poulsen Sol, måne og stjerner bøjer sig for Josef, akvarel og tusch på papir, 2009, Kunstnergruppen Snurretoppen

Forside og illustration: Helle Poulsen Sol, måne og stjerner bøjer sig for Josef, akvarel og tusch på papir, 2009, Kunstnergruppen Snurretoppen Handicappolitik 2018 Forside og illustration: Helle Poulsen Sol, måne og stjerner bøjer sig for Josef, akvarel og tusch på papir, 2009, Kunstnergruppen Snurretoppen INDHOLD Forord Formålet med handicappolitikken

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

STU Greve Målgrupper 2014

STU Greve Målgrupper 2014 STU Greve r 2014 r, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder er så omfattende, at de ikke

Læs mere

INDHOLD. Nyttige links. Vedtaget i Horsens Byråd den. 23. april 2018

INDHOLD. Nyttige links. Vedtaget i Horsens Byråd den. 23. april 2018 Handicappolitik 2018 INDHOLD Forord Formålet med handicappolitikken i Horsens Kommune Målgrupper Handicapbegrebet Handicapkonventionen fra De Forenede Nationer Vision, værdier og menneskesyn Fokus o Børn,

Læs mere

Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret

Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret Handicappolitik Forord Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret og fornyet. Favrskov Kommune vil med handicappolitikken skabe et fundament, der sikrer

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kolding Kommunes handicappolitik

Kolding Kommunes handicappolitik Kolding Kommunes handicappolitik En kommune for alle 1 Kolding Kommunes handicappolitik skal sikre helhed og sammenhæng for borgere med en funktionsnedsættelse. En funktionsnedsættelse berører alle spektre

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015 Børne-, Unge- og Familiepolitik August 2015 1 Indhold Forord... 3 Vision... 5 Værdier og politisk fokus... 6 Børnelinealen... 7 Politiske mål og delmål... 9 1. Helhedsorienteret indsats... 10 2. Forebyggelse

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik Side 1 af 7 Baggrund På Byrådsmødet den 17. juni 2015 drøftede Byrådet den første årlige statusredegørelse om Aarhus Kommunens Handicappolitik

Læs mere

Sct. Nicolai - sensommerklubben

Sct. Nicolai - sensommerklubben Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Sct. Nicolai - sensommerklubben Kvalitetsstandard/Servicedeklaration

Læs mere