Lokalplan Boligområde i Jyderup Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord"

Transkript

1 Lokalplan Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges. Normalt vedrører en lokalplan anlæg og opførelse af veje, stier, bygninger og større anlæg, f.eks. sportsanlæg. Lokalplaner omfatter typisk bymæssig bebyggelse så som boliger og erhvervsbebyggelse. Lokalplaner kan dog også omfatte landsbyer eller større anlæg i det åbne land, f.eks. rensningsanlæg. Tilvejebringelse Bestemmelserne om lokalplaner findes i Lov om planlægning. Kommunalbestyrelsen har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Kommunalbestyrelsen kan desuden tilvejebringe lokalplaner for en række andre forhold. Offentliggørelse Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysninger om indsigelsesfristen. Høringsperioden skal være på mindst 8 uger. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Efter høringsperioden tager Kommunalbestyrelsen stilling til de indkomne kommentarer og lokalplanen vedtages endeligt med eventuelle rettelser. Indhold En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod kommuneplanen. Lokalplaner vil typisk indeholde bestemmelser om områdets anvendelse, udstykning, vej-, sti- og parkeringsforhold, placering og udformning af bebyggelse, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg. En lokalplan skal ledsages af en beskrivelse af planens formål og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Retsvirkninger Lokalplanen tinglyses på de omfattede ejendomme, og den er retsligt bindende for den enkelte grundejer. Lokalplanen regulerer dog kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. 2

3 Indholdsfortegnelse Side REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed... 5 Baggrund og formål med lokalplanen... 5 Eksisterende forhold... 5 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens veje, stier og friarealer... 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6 Regionplan Kommuneplan Anden lokalplanlægning... 6 Landbrugspligt... 6 Fredningsforhold... 6 Fortidsminder 6 Zonestatus... 6 Vandforsyning... 6 Kloakering... 7 Energiforsyning... 7 Antenneforhold... 7 Miljø... 7 Miljøvurdering.. 7 Lokalplanens retsvirkninger... 8 Offentlighedsperiode... 8 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse og nye arealer Grundejerforening Ophævelse af servitutter Ophævelse af ældre lokalplan Tilladelse fra andre myndigheder Vedtagelsespåtegning Tinglysning.. 15 Kortbilag Kortbilag A Matrikelkort med områdeafgrænsning Kortbilag B Oversigtskort Kortbilag C Områdets anvendelse - I Kortbilag D Områdets anvendelse - II Kortbilag E Områdets anvendelse - III Bilag F Beplantningsprincip 3

4 REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område vest for Aggersvoldvej i Jyderup. Mod syd afgrænses området af eksisterende bebyggelse og mod vest, øst og nord af det åbne landskab. Baggrund og formål med lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet med det formål at muliggøre bebyggelse af området med blandet åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er på ca. 28 ha. Området anvendes i dag til landbrug. Området er ubebygget bortset fra et enkelt énfamiliehus beliggende omtrent midt i området og Adamsgården i den østlige ende af området. Arealet krydses af flere tinglyste kloak- og regnvandsledninger samt to tinglyste olierørledninger. Området er let kuperet faldende mod vest og nord. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der på arealet kan opføres boligbyggeri i en kombination af åben-lav og tæt-lav boligbyggeri. Udover retningslinjer for arealdisponering og bebyggelsesregulerende bestemmelser indeholder lokalplanen retningslinier for udformning af veje, beplantningsbælter, offentlige fællesarealer, fællesarealer og hegning. Endvidere fastlægger lokalplanen bestemmelser vedr. oprettelse af grundejerforening og dennes pligter i forbindelse med drift og vedligeholdelse indenfor lokalplanområdet. Lokalplanens veje, stier og friarealer Adgangen til lokalplanområdet sker fra Aggersvoldvej i områdets østlige ende. Området trafikforsynes med tre stamveje med vejudlæg på 10 meter, heraf 2,5 meter rabat eller fortov i hver side. Stamvejene giver adgang til den samlede bebyggelse. Øvrige veje etableres med et vejudlæg på 8 meter, heraf 1,5 meter rabat eller fortov i hver side. Hovedstien langs grønningen udlægges som dobbeltrettet sti i en bredde af 8 m, heraf 2,5 meter rabat i hver side. Stier fra hovedstien udlægges som dobbeltrettet stier i en bredde af 5 m, heraf med 1 meter rabat i hver side. Andre stier udlægges i en bredde af 3 m, heraf med 0,75 meter rabat i hver side. Alle veje i området udlægges med status som privat fællesvej. 5

5 Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Lokalplanområdet er beliggende i et område, der i regionplanen er udlagt som BYOMRÅDE. Lokalplanen ligger indenfor kirkebyggelinien på 300 m, hvilket betyder, at bebyggelseshøjden i området ikke må overstige 8,5 m. Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområder 10.B1, 10.B2 og 10.B10, der udlægger arealet til boligformål med tilhørende fællesanlæg. Kommuneplanen fastlægger, at mindst 15 % af området skal udlægges til samlet friareal, fælles for bebyggelsen, samt at bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 25. Kommuneplanen fastlægger desuden, at der skal sikres en gennemgående grønning, der forbinder den ældre bebyggelse i Jyderup med Stokkebjerg Skov. Anden lokalplanlægning Lokalplanen erstatter lokalplan og en del af lokalplan Landbrugspligt Matr.nr. 1i, 2c og 5a, alle Jyderup By, Jyderup er pålagt landbrugspligt. Det er en forudsætning for planens gennemførelse, at Jordbrugskommissionen meddeler tilladelse til ophævelse af landbrugspligten på ovenstående matrikler. Fredningsforhold I området er der beliggende en sø, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Tiltag der påvirker tilstanden i søen kræver dispensation fra amtet. Fortidsminder Der er ikke registreret fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Bygherrer opfordres til at kontakte Museet for Holbæk og Omegn før gravearbejde påbegyndes, idet man i henhold til museumslovens 27 skal standse jordarbejder, hvis man støder på spor af fortidsminder. Zonestatus Matr.nr. 1f, 1i, 1p, 1r, del af 1t, 1u, del af 1x og 2c, alle Jyderup By, Jyderup er beliggende i byzone. Matr.nr. 5a Jyderup By, Jyderup er beliggende i landzone og overgår med denne lokalplan til byzone. Vandforsyning Området forsynes med vand fra Jyderup Østre Vandværk. 6

6 Kloakering Området er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Kloakeringen af området foretages med separat system. Energiforsyning Lokalplanområdet skal varmeforsynes med naturgas. Antenneforhold Lokalplanområdet skal tilsluttes fællesantenne/bredbånd og der må som udgangspunkt ikke opsættes tv- og radioantenner, herunder parabolantenner. Miljø Vestsjællands Amt har ikke registreret jordforurening på lokalplanområdets arealer. Området er heller ikke indledende kortlagt. Uden for området er der konstateret forurening på matr. nr. 1q som tidligere har været anvendt til losseplads og en del af den tilstødende matr. 1x. Tornved Kommune fik i midten af 2005 foretaget en undersøgelse af forureningens omfang på matr. nr. 1q. Desuden blev der foretaget en supplerende undersøgelse på de tilstødende matrikler 1x og 1i med det formål at afgrænse forureningen. På matr. nr. 1q blev der konstateret jord- og grundvandsforurening. Ved den supplerende undersøgelse blev der på den tilstødende matr. nr. 1x konstateret jordforurening med bly i fyldjorden i en enkelt boring samt konstateret forurening med slagger og/eller aske i tre boringer. Yderligere boringer viste at forureningen var afgrænset i en afstand af henholdsvis 2m og 10 m fra matrikelskellet på matr. nr. 1x. På baggrund af den konstaterede forurening på matr.nr. 1q og i enkelte af boringerne på matr. nr. 1x valgte Tornved Kommune at udtage begge matrikler af lokalplan En del af matr. 1x er medtaget i lokalplanen som beplantningsbælte. På matr. nr. 1i blev der ikke konstateret nogen forurening. Matr. 1q, som er den gamle losseplads samt de tilstødende matrikler 1x, 1f og 1i er i maj 2006 blevet undersøgt for forekomst af lossepladsgas. Undersøgelse viste ikke forekomst at methan som kan udgøre en risiko i forbindelse med opførelse af boliger. Området er udpeget som område med særlig drikkevandsinteresse og indgår i kortlægningsområde til prioritering af grundvandsbeskyttelse. I støjmæssige henseende defineres området som boligområde. Miljøvurdering Der er ved udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af forholdene vedr. den miljømæssige påvirkning i henhold til Lov om miljøvurdering. Tornved Kommunalbestyrelse har på baggrund af screeningen fundet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanen, idet planen 7

7 ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, 3, stk. 2. Lokalplanens retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Offentlighedsperiode Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring fra den 14. februar til 11. april I forhold til tidligere fremlagte forslag er lokalplanen ændret på enkelte områder bl.a. er en del af det nordligste stiforløb trukket mod syd/øst, der er planlagt en ny stiforbindelse fra Aggersvoldvej til den sydligste del af området samt udlagt et 3 meter bredt friareal mellem den eksisterende bebyggelse og den nye bebyggelse i den syd/østlige del af området. Krav til ens tagbeklædning på huse og garager/udhuse er udtaget af den endelige lokalplan og der er tilføjet krav om at træhuse skal være med bræddebeklædning. 8

8 LOKALPLANEN Lokalplan Boligområde i Jyderup Nord I henhold til Planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: - at muliggøre bebyggelse af området med blandet tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse, - at fastlægge principper for bebyggelsens placering, omfang og udseende, - at fastlægge principper for vejudlæg, stier og parkering, - at sikre etablering af fælles friarealer for bebyggelsen, - at sikre etablering af beplantningsbælter, og - at sikre etablering af en offentlig grønning. 2. Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter matr.nr. 1f, 1i, 1p, 1r, del af 1t, 1u, del af 1x, 2c og 5a alle Jyderup By, Jyderup samt alle parceller, der efter den 20. december 2005 udstykkes fra disse matrikler. 2.2 Matr. nr. 1f, 1i,1p,1r, del af 1t, 1u, del af 1x,2c er beliggende i byzone. Matr. nr. 5a er beliggende i landzone og overgår med denne lokalplan til byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet kan anvendes til boligformål. Inden for området må der kun opføres og indrettes bebyggelse til boligformål. 3.2 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der opføres eller indrettes bebyggelse til formål, der er fælles for områdets beboere, herunder daginstitutioner samt andre bygninger til fælles formål. 3.3 Der må i området ikke drives erhvervsvirksomhed. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at der drives en form for virksomhed, der almindeligvis kan udføres i boligområder under forudsætning af: - at virksomheden drives af personer, der bebor den pågældende ejendom, - at virksomheden efter Kommunalbestyrelsens skøn drives på en måde, så den samlede bebyggelses karakter af boligområde ikke forandres, - at virksomheden ikke medfører et parkeringsbehov, som ikke kan opfyldes indenfor den pågældende ejendom og - at virksomheden efter Kommunalbestyrelsens skøn ikke medfører gene og ulempe for de omkringboende. 9

9 3.4 Indenfor lokalplanområdet kan opføres transformerstationer til områdets forsyning, når de ikke har et bebygget areal, der er større end 10 m² og en højde på mere end 2,5 m over terræn. 3.5 Lokalplanområdet opdeles i område I, II, III, IV, IVa, V og VI. Områderne kan udnyttes som angivet på kortbilag B. 4. Udstykning 4.1 Udstykning skal ske i overensstemmelse med den på kortbilag C+D+E viste udstykningsplan 4.2 Ingen grund i område I må udstykkes med en mindre størrelse end 700 m Ingen grund i område II må udstykkes med en mindre størrelse end 300 m Yderligere ændringer i de matrikulære forhold skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, der påser, at lokalplanens principper overholdes. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges arealer til områdets veje som angivet nedenfor og på kortbilag B. 5.2 Lokalplanområdets veje udlægges som stilleveje. 5.3 Lokalplanområdets stamveje udlægges i en bredde af 10 meter; heraf 2,5 meter rabat eller fortov i hver side. 5.4 Lokalplanområdets boligveje udlægges i en bredde af 8 meter; heraf 1,5 meter rabat eller fortov i hver side. 5.5 Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres som vist på kortbilag C+D+E. 5.6 Ved vejtilslutning til Aggersvoldvej skal der sikres oversigtsarealer på 2.5 x 92 m. 5.7 Alle veje og stier indenfor lokalplanområdet med undtagelse af hovedstien og stierne på det offentlige grønne område udlægges som private fællesveje. 5.8 Stier fra hovedstien og på fællesarealerne udlægges i en bredde af 5 m; heraf 1 m rabat i hver side. 5.9 Hovedstien langs grønningen udlægges i en bredde af 8 m; heraf 2.5 m rabat i hver side Andre stier udlægges i en bredde af 3 m, heraf 0,75 m rabat i hver side. 10

10 5.11 Der skal foretages fartdæmpende foranstaltninger i forbindelse med stier mærket med B på kortbilag B Vedligeholdelse af veje og stier på fællesarealerne samt mellem de enkelte boligområder varetages af grundejerforeningen Vedligeholdelse af stier på det offentlige fællesareal varetages af Kommunalbestyrelsen Til åben-lav boligbebyggelse skal der på hver ejendom indrettes parkeringsmulighed for mindst to og højest tre biler Der må kun etableres en overkørsel til vejene for hver grund. Disse må højest have en bredde af 5 m Til tæt-lav boligbebyggelse skal der på hver ejendom indrettes en parkeringsplads. Herudover skal der indrettes en gæsteparkering pr. ejendom på de på kortbilag B viste arealer mærket med P Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler og større varevogne (totalvægt over 3500 kg) hverken på den enkelte ejendom, de fælles parkeringsarealer, vejarealer eller andre ubebyggede arealer. 6. Tekniske anlæg 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning og belysning af parkeringsarealer må kun udføres som jordkabler. 6.2 Området skal varmeforsynes med naturgas. Der er forbud mod elvarme i området. 6.3 Kloakering gennemføres som separat system i henhold til Tornved Kommunes spildevandsplan. 6.4 Området forsynes med vand fra Jyderup Østre Vandværk. 6.5 Belysning af veje, stier og parkeringsarealer skal udføres som parkbelysning. 6.6 Nye boliger i området skal tilsluttes fællesantenne eller bredbånd. 6.7 Der må ikke opsættes udvendige tv- og radioantenner, herunder parabolantenner. Såfremt fællesantenne eller bredbånd ikke giver de samme muligheder for at modtage programmer som udvendige antenner, kan der opsættes udvendige antenner (herunder parabolantenner) efter nedenstående retningslinier: - Antenner, herunder parabolantenner, må ikke opsættes på bebyggelsen. - Antenner, herunder parabolantenner, der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer, må ikke være synlige fra vej. 11

11 - Antenner og parabolantenner, der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer, må ikke være hævet mere end 1,80 meter over terræn målt til overkant af parabolantennen. - Parabolantenner med en diameter over 1,0 meter skal anmeldes til bygningsmyndigheden. 6.8 Opsætning af udvendige antenner til andre formål end modtagelse af tvog radiosignaler må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Inden for område I kan opføres åben-lav boligbebyggelse. Inden for område II kan opføres tæt-lav boligbebyggelse. Indenfor område III kan der opføres åben-lav boligbebyggelse (træhuse med bræddebeklædning). Område IV og V skal friholdes for bebyggelse og anvendes til fælles og offentligt friareal. 7.2 Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige Bebyggelsesprocenten for åben-lav må ikke overstige Bebyggelsesprocenten for tæt-lav må ikke overstige 35. Område I og III 7.5 Bygninger må opføres i 2 etager. Intet punkt på en bygnings ydervæg eller tagflade må overstige 8,5 meter over terræn eller det for grunden fastsatte niveauplan målt efter reglerne i Bygningsreglementet. 7.6 Bebyggelse skal placeres indenfor de på kortbilag C+D+E angivne byggelinier, 5 m fra skel mod boligvej. Garager og carporte kan dog undtages fra denne bestemmelse. 7.7 Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 6,4 meter fra niveauplan til skæring mellem facade og tagflade. 7.8 Tage skal udføres med en taghældning på mellem 15º og 48º. Område II 7.9 Bygninger må opføres i 2 etager. Intet punkt på en bygnings ydervæg eller tagflade må overstige 8,5 meter over terræn eller det for grunden fastsatte niveauplan målt efter reglerne i Bygningsreglementet Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 6,4 meter fra niveauplan til skæring mellem facade og tagflade Tage skal udføres med en taghældning på mellem 15º og 48º. Indenfor de enkelte områder med tæt-lav boligbebyggelse skal hele bebyggelsen have den samme taghældning. 12

12 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ydervægge på beboelsesbygninger skal i område I og II opføres i murværk. Murværket kan kombineres med glas, træ og/eller stål. Kommunalbestyrelsen kan efter vurdering i hvert enkelt tilfælde tillade anvendelse af andre materialer til ydervægge. I område III skal facader fremtræde i træ (træhuse med bræddebeklædning). 8.2 Tage på beboelsesbygninger skal dækkes med teglsten, betontagsten, tagpap eller skifer. Dog kan mindre partier dækkes med glas. 8.3 Opsætning af solfangere må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.4 Med mindre andet godkendes af Kommunalbestyrelsen må udvendige bygningssider - herunder tage - kun fremtræde i farver dannet af hvid, sort og jordfarver. Til døre, vinduesrammer og mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. 8.5 Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter Byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning. 8.6 Udendørs skiltning og reklamering må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Skilte må ikke overstige 0,2 m 2 og ikke gives en længde af mere end 1 m. 9. Ubebyggede arealer 9.1 Mindst 15 % af området skal udlægges til samlet friareal, fælles for bebyggelsen. 9.2 Indenfor for område IV må de fælles friarealer for bebyggelsen ikke bebygges. Dog må der indenfor område IVa indrettes bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere såsom børnehave, vuggestue eller fælleshus. 9.3 Beplantning af de på kortbilag A viste beplantningsbælter, må kun ske i overensstemmelse med retningslinierne i bilag F. 9.4 Beplantning på de offentlige friarealer må kun ske efter en af Kommunalbestyrelsen godkendt beplantningsplan. De offentlige friarealer skal fremstå med et naturmæssigt præg overvejende bestående af fælledgræs samt enkeltstående eller mindre grupper af træer. Beplantningen må ikke ændre områdets karakter af åben grønning. 9.5 Hegn mod vej og naboskel skal etableres som levende hegn. 9.6 Der skal udarbejdes en beplantningsplan, der sikrer at lokalplanområdets friarealer fremtræder harmonisk og sammenhængende. 13

13 9.7 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 9.8 Terrænændringer over +/- 0,5 meter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 9.9 En del af grønningen kan med Kommunalbestyrelsens godkendelse anvendes til boldbane, legeplads og lign. 10. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse og nye arealer 10.1 Før ibrugtagning af ny bebyggelse skal boligerne være tilsluttet naturgas, den offentlige vandforsyning og det offentlige regn -og spildevandssystem Beplantningsbælterne skal etableres i forbindelse med byggemodningen af de enkelte områder Før ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret de nødvendige stiforbindelser til Jyderup Kirkeby. 11. Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanområdet Ved første etapes færdiggørelse skal der oprettes en grundejerforening Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets veje, parkeringsarealer, stier, friarealer m.m Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal udarbejdes af foreningen og godkendes af Kommunalbestyrelsen. 12. Ophævelse af servitutter Ingen. 13. Ophævelse af ældre lokalplan 13.1 Lokalplan 10-10,10-11 og en del af ophæves for lokalplanområdet. 14. Tilladelse fra andre myndigheder 14.1 Det er en forudsætning for planens gennemførelse, at Jordbrugskommissionen meddeler tilladelse til ophævelse af landbrugspligten. 14

14 14.2 Indenfor området er der beliggende en sø, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Tiltag der påvirker tilstanden i søen kræver dispensation fra amtet. 15. Vedtagelsespåtegning Lokalplan er i henhold til 24 i Planloven vedtaget af Tornved Kommunalbestyrelsen den 24. maj Tornved Kommunalbestyrelse den Jens Stenbæk Borgmester / Torben Mortensen Kommunaldirektør 16. Tinglysning Foranstående Lokalplan begæres hermed tinglyst i henhold til Lov om planlægning på matr. nr. 1f, 1i, 1p, 1r, del af 1t, 1u, del af 1x, 2c og 5a alle Jyderup By, Jyderup. Tornved Kommunalbestyrelse den Jens Stenbæk borgmester / Torben Mortensen kommunaldirektør 15

15 Kortbilag A 1:5000 LOKALPLAN NR Matrikelkort med områdeafgrænsning Beskyttet sø Matr.nr. 1f,1i,1p,1r,,1r, del af 1t, 1u, del af 1x,2c og 5a alle Jyderup By, Jyderup

16 Kortbilag B LOKALPLAN NR Område Område Område Område Område Område Område I II III IV IVa V VI - åben/lav - tæt/lav - åben/lav - træhuse - fælles friarealer - fælles friarealer/fælleshus eller børneinstitution - offentlige beplantningsbælter - offentligt friareal/grønning 1:5000 Oversigtskort

17 Kortbilag C LOKALPLAN :2000 Områdets anvendelse I

18 Kortbilag D LOKALPLAN :2000 Områdets anvendelse II

19 Kortbilag E LOKALPLAN :2000 Områdets anvendelse II

20

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget TORNVED KOMMUNE 2004 5 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej.

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej. ,c ~ Matr.nr. 6-gø og del af 6 a, Anmelder: Svendborg markjorder, samt Svendborg kommunes matr.nr. 39-a m.fl., Græshol- tekniske forvaltning mene, Svendborg jorder. Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg SVENDBORG

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard Lokalplan nr. 26 Boligområde ved Arresøgaard 27.09.1995 STEMPELMÆRKE YKUN GtøUMGT MÉttAFSTEMRUNG Af DOMM RKOWTOHETS KASSEKONTROLAPPARAT ' LOKALPLAN NR. 26 for en del af matr.nr. 48a og del ad matr.nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212

Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212 Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212 2008 Hillerød Kommune - Teknik Planlægning nr. 358 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TL BOLGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSLD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3013 Lokalplan for et område til boligformål ved Rudevej syd

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN

LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN 1 LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN Nuværende forhold EN KORTFATTET BESKRIVELSE Omriidet er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 13, hvori arealet (ca. 13 150 m2) er udlagt til etagebebyggelse. En bebyggelse af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE g r,t nr- i: LOKALPLAN NR. 60 - UDVDELSE AF LEKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDNGE - l // --- Lokal planom rådd N \ 1 Oa STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 60 Lokalplan for udbygning af Lærkegården, Trommeslagervej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 2005 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE Matr. nre 5k Tørslev by, Gerlev 3E Gerlev by, Gerlev JÆGERSPMS KOMMUNE Lokalplan nr. 61 Bolig område ved Gerlev Strandvej. Anmelder: Eandinspektsrerne Bsrge Hansen & Erik Jensen, Lundeve j 44, 3600 Fr.sund.

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/56 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 Gammeltoft TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 4O0/76 BOV KOMMUNE lokalplan nr. 2/56 B O V K O MM U^N

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.4-5 for et boligområde ved Skolen på Herredsåsen

LOKALPLAN NR. 1.4-5 for et boligområde ved Skolen på Herredsåsen Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.4-5 for et boligområde ved Skolen på Herredsåsen Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.4-5 for et boligområde ved Skolen på Herredsåsen Indledning

Læs mere