Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 1/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på nyhedsbrevets link (Sagens journalnummer eller nyhedsbrevets indholdsfortegnelse) for at få direkte adgang til den enkelte afgørelse. Bemærk: Søgefunktionen er dog først aktiv når de enkelte afgørelser er frigivet i Retsinformation. Afgørelserne kan også søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer, der er givet i parentes (70...). Indholdsfortegnelse: Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer... 1 Sag nr. 1 Påbud om at undgå unødig støj fra en multisav - Partshøring...1 Sag nr. 2 Afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om at unge under 15 år ikke må arbejde mere end 12 timer ugentligt i uger med skoledage...4 Sag nr. 3 Påbud om at forebygge vold og trusler ved alenearbejde i forbindelse med indsattes udgangsledsagelse...5 Sag nr. 4 Hjemvisning af påbud om at sikre effektivt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)...7 Sag nr. 5 Ophævelse af påbud om, at der ikke må ryges indendørs i en café...9 Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer Sag nr. 1 Påbud om at undgå unødig støj fra en multisav - Partshøring Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skal undgå unødig støjbelastning fra en multisav, idet der ikke var truffet foranstaltninger, så støj fra multisaven dæmpes, og idet støjniveauet var så højt, at man måtte hæve stemmerne meget for at blive hørt, ligesom den ansatte bar høreværn, hvorved støjen var på et højt niveau. Manglende skriftlig partshøring var ikke væsentlig for den konkrete afgørelse. Arbejdstilsynet kunne ved et tilsynsbesøg konstatere, at en ansat var i færd med at save plader på en multisav. Den ansatte stod ved forsiden af saven og fodrede denne med egetræsplader. Den ansatte bar høreværn, og der var ikke umiddelbart monteret nogen form for støjdæmpning. Der befandt sig yderligere fire personer på maskinværkstedet. 1

2 Arbejdstilsynet vurderede, at der var et meget højt støjniveau fra saven, både før, under og efter saveprocessen, og man måtte under samtale ved saven hæve stemmen meget for at blive hørt. Arbejdstilsynet fik oplyst, at den ansatte anvendte saven hele dagen til arbejdet, og savning af egetræ var en tilbagevendende arbejdsproces. Arbejdstilsynet traf herefter afgørelse om, at virksomheden skal undgå unødig støj fra saven. Virksomheden klagede over afgørelsen og anførte blandt andet, at Arbejdstilsynet ikke har sandsynliggjort, at de ansatte udsættes for høreskadende støj, og at Arbejdstilsynet ikke har målt støjen afgivet fra maskinen, men bare konstateret, at man ikke kunne tale på samme niveau, som tilfældet ville være, hvis man var på kontoret. Desuden var der tale om en arbejdsproces, der ikke kører dagligt, men alene få gange på en måned. Desuden klagede virksomheden over, at Arbejdstilsynet kun foretog en mundtlig høring, og fandt at Arbejdstilsynet burde have foretaget en skriftlig høring. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at risici som følge af støj fjernes ved, at støjen begrænses ved kilden eller sænkes til det lavest mulige niveau efter principperne for forebyggelse nævnt i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Det fremgår af samme bekendtgørelses 9, stk. 1, at unødig støjbelastning skal undgås, idet støjniveauet under arbejdet skal holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal undgå unødig støjbelastning fra virksomhedens multisav, idet et flertal på 9 nævnsmedlemmer fandt, at der ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg forekom støj fra saven, både før, under og efter saveprocessen. Flertallet lagde vægt på, at støjniveauet var så højt, at Arbejdstilsynets tilsynsførende under samtale ved saven måtte hæve stemmerne meget for at blive hørt, at den ansatte, der befandt sig ved saven, bar høreværn, hvorved støjen fra saven må være på et højt niveau, og at virksomheden ikke havde truffet foranstaltninger, så støj fra saven dæmpes. Flertallet bemærkede, at støjen kan dæmpes ved kilden ved velkendte og rimelige tekniske midler, herunder eksempelvis afskærmning og/eller indkapsling af støjkilden. Høreværn er en subsidiær løsning på beskyttelse mod unødig støj. En måling af støj var ikke nødvendig, idet støjen fra en sådan træbearbejdningsmaskine erfaringsmæssigt ligger et godt stykke over 85 db (A), og der findes metoder til støjafskærmning. Der er ikke tale om, at arbejdet foregår lejlighedsvist eller ganske kortvarigt. Der er tale om en tilbagevendende arbejdsproces, hvor den ansatte, der arbejder ved saven, som oplyst ved tilsynsbesøget anvender saven hele dagen til at udføre arbejdet, hvorved både den ansatte ved saven, og de øvrige 4 ansatte på værkstedet udsættes for unødig støj fra saven. 2

3 Partshøring: Nævnet bemærkede, at det fremgår af forvaltningsretlige regler, at Arbejdstilsynet som udgangspunkt har pligt til at foretage partshøring, og at der ingen formkrav er til partshøringen. Der må således som hovedregel ikke træffes afgørelse i en sag, før der er partshørt, og parten har haft lejlighed til at udtale sig, hvis sagens part ikke er bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, og disse oplysninger er til ugunst for parten. Manglende partshøring er en væsentlig sagsbehandlingsfejl, som kan føre til, at afgørelsen er ugyldig, fordi partshøring anses for at være en garanti for, at afgørelsen er blevet korrekt. I det konkrete tilfælde, hvor manglende partshøring ikke har været væsentlig for den konkrete afgørelse, vil sagsbehandlingsfejlen ikke påvirke afgørelsens gyldighed. Når der er tale om oplysninger af overskuelig og enkel karakter, kan partshøring foretages ved, at virksomhedens repræsentant under Arbejdstilsynets tilsynsbesøg får mulighed for på stedet at kommentere oplysningerne. I forbindelse med Arbejdstilsynets tilsynsbesøg blev der på stedet foretaget partshøring af virksomhedens administrerende direktør, driftschef, arbejdsleder, værkfører, tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant. Det blev ved tilsynsbesøget til Arbejdstilsynet oplyst, at det var driftschefen besøgsrapporten skulle afleveres til. Besøgsrapporten blev afleveret til den pågældende og underskrevet af denne uden rettelser. Af besøgsrapporten udfærdiget ved tilsynsbesøget og givet i kopi til virksomheden fremgik de konstaterede faktiske forhold, herunder om saven, medarbejderen, der betjente maskinen, arbejdsprocessen ved maskinen og de øvrige medarbejdere, der befandt sig i værkstedet. Et enigt nævnt fandt på den baggrund, at virksomhedens repræsentant under Arbejdstilsynets tilsynsbesøg havde mulighed for på stedet at kommentere oplysningerne. Et enigt nævn fandt dog, at oplysningerne om de faktiske forhold, der ligger til grund for Arbejdstilsynets afgørelse ikke kan antages at være af overskuelig og enkel karakter, og nævnet fandt derfor som udgangspunkt, at parthøringen ikke burde være sket på stedet, idet det var en omfattende beskrivelse af mange faktiske forhold, der lå til grund for afgørelsen. Nævnet fandt imidlertid, at den manglende skriftlige partshøring ikke har været væsentlig for Arbejdstilsynets afgørelse i det konkrete tilfælde. Mindretalsudtalelse Mindretallet bestående af 2 medlemmer fandt ikke grundlag for påbuddet, idet medlemmerne ikke fandt, at Arbejdstilsynet havde dokumenteret en unødig støj. De 2 medlemmer fandt, at der er en nedre grænse for, hvornår der kan gives påbud om unødig støj (j.nr og ). 3

4 Sag nr. 2 Afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om at unge under 15 år ugentligt ikke må arbejde mere end 12 timer Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse med afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om, at den ugentlige arbejdstid for unge, der er under 15 år eller som er omfattet af undervisningspligten ikke må overstige 12 timer i uger med skoledage, idet pågældende på ansøgningstidspunktet var fyldt 14 år og derfor omfattet af reglerne, hvor efter der ikke kan dispenseres. En sportsforening havde for en ung på 14 år, som skulle arbejde som børne og ungdomstræner, søgt Arbejdstilsynet om dispensation fra reglerne om, at unge under 15 år eller unge som er omfattet af undervisningspligten ikke må arbejde mere end 12 timer i uger med skoledage. Sportsforeningen havde blandt andet angivet, at der i det arbejde, som den unge skulle udføre, tages stort hensyn til, at trænerjobbet ligger på tidspunkter, hvor den unge i forvejen er i klubben samt i weekender og ved turneringer, hvilket gør, at den unge ikke skal bruge yderligere tid på transport, men at arbejdet vil falde naturligt ind i hans egen træning og hverdag. Desuden anførte sportsforeningen, at der fra foreningens side tages store hensyn til arbejdstiderne, hvorved jobbet ikke går ud over skolegang eller medfører helbredsmæssige skader, idet jobbets indhold er det samme, som det den unge laver, når han selv træner. Sportsforeningen havde i klagen blandt andet anført, at Arbejdstilsynet i en anden tilsvarende sag har givet dispensation for ugentlig arbejdstid, og at det efter reglerne om unges arbejde fremgår, at der kan gives dispensation fra den ugentlige arbejdstid på 12 timer, når det gælder kulturelle og lignende aktiviteter. Regler Det fremgår af 60, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at ved beskæftigelse af unge under 18 år skal der ved arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse tages hensyn til den unges alder, udvikling og helbredstilstand samt til indvirkningen på skolegang eller anden uddannelse. Det fremgår af 60, stk. 2, i arbejdsmiljøloven, at unge under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, ikke må beskæftiges ved arbejde. Det fremgår af 60, stk. 6, at der kan fastsættes regler om, at forbuddet i stk. 2 og 61 kan fraviges, for så vidt angår unges optræden i forestillinger m.v. af kulturel eller kunstnerisk art, sportsarrangementer eller ved optagelse af film eller lignende, under nærmere fastsatte betingelser og vilkår, idet der dog, for så vidt angår unge, som er under 13 år, skal indhentes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Det fremgår af 61, stk. 2, i arbejdsmiljøloven, at den daglige arbejdstid for unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, ikke må overstige 2 timer på skoledage og 7 timer på andre dage end skoledage. Dog må unge, som er fyldt 15 år, men stadig omfattet af undervisningspligten, arbejde 8 timer på andre dage end skoledage. Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre uger end skoleuger. Det fremgår af 33, stk. 2, i bekendtgørelsen om unges arbejde, at den samlede ugentlige arbejdstid ikke må overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre uger end skoleuger. 4

5 Det fremgår af 41, i samme bekendtgørelse, at blandt andet reglen i 33, stk. 2 om arbejdstid, kan fraviges ved unges deltagelse i kulturelle eller lignende aktiviteter, i det omfang det er foreneligt med arbejdsmiljølovens 60, stk. 1. Det fremgår af 42, i samme bekendtgørelse, at hvileperiodens beliggenhed skal følge de voksnes for unge, der deltager eller medvirker i kulturelle eller lignende aktiviteter. Det fremgår af 43, i samme bekendtgørelse, at unge, som er fyldt 13 år, må medvirke ved kulturelle eller lignende aktiviteter, hvis det ikke er til fare for deres sikkerhed eller sundhed. Der skal tages særlig hensyn til den unges alder, helbredstilstand, udvikling og skolegang. Afgørelse Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse med afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om, at den ugentlige arbejdstid for unge, der er under 15 år eller som er omfattet af undervisningspligten, ikke må overstige 12 timer i uger med skoledage for den unge, idet pågældende på ansøgningstidspunktet var 14 år og dermed er omfattet af reglerne om unges arbejde. Nævnet lagde således vægt på, at den unge på ansøgningstidspunktet ikke var fyldt 15 år. Nævnet lagde desuden vægt på, at den unge skal indgå i et trænersamarbejde omkring styrkelse af udviklingsarbejdet for yngre talent- og eliteungdomstrænere, således at den unge vil fungere som træner, assisterende træner og som medhjælp i klubben på hverdage og i weekender. Arbejdsmiljøklagenævnet bemærkede, at der efter reglerne om unges ugentlige arbejdstid ikke er mulighed for at dispensere fra reglerne, når den pågældende er mellem 13 og 15 år. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt desuden, at det oplyste trænerarbejde i sportsforeningen ikke er omfattet af reglerne om, at unge, som er fyldt 13 år, må deltage ved kulturelle eller lignende aktiviteter, idet der ved kulturelle og lignende aktiviteter forstås medvirken i teaterforestillinger, filmoptagelser, modeopvisninger mv. Nævnet fandt det uden betydning for afgørelsen, at Arbejdstilsynet i en tilsvarende sag har vurderet en ungdomstræners arbejde som henhørende til kulturelle og lignende aktiviteter, idet Arbejdstilsynet har oplyst, at denne afgørelse er forkert. Nævnet oplyste endelig, at nævnet ikke har kompetence til at ændre eller ophæve Arbejdstilsynets afgørelser, der ikke er påklaget til nævnet (j.nr ). Sag nr. 3 Påbud om at forebygge vold og trusler ved alenearbejde i forbindelse med indsattes udgangsledsagelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse, således at virksomheden skal forebygge vold og trusler ved alenearbejde i forbindelse med udgangsledsagelse og i forbindelse med ophold i en udgangssluse på de sikrede afdelinger, idet et flertal at nævnets medlemmer fandt, at risikoen for vold og trusler ved alenearbejde ved udgangsledsagelse og ved ophold i udgangsslusen sammen med indsatte i de sikrede afdelinger ikke var forebygget tilstrækkeligt. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en sikret institution, hvor beboerne har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne og har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. 5

6 Ved indgangen, hvor beboere modtages eller forlader institutionen var en lille sluse mellem hoveddøren og en dør til afdelingen. Når beboere blev modtaget eller forlod afdelingen placerede en ansat sig i slusen. Arbejdstilsynet kunne konstatere, at der var meget snævert i slusen, og at den ansatte ikke kunne se, hvem der stod udenfor, eller hvor mange personer der er. Det kunne konstateres, at den ansatte blev låst inde i slusen kortvarigt. Arbejdstilsynet fik ved besøget desuden oplyst, at alarmerne ikke fungerer, når de ansatte ledsager en eller flere beboere uden for institutionens sikrede område, samt at hjælp tilkaldes via den ansattes arbejdsmobiltelefon, når den ansatte er uden for alarmsystemets rækkevidde. Regler Det fremgår af 77, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod afgørelser i medfør af loven og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er nævnt i bekendtgørelsens bilag. Det fremgår af 7, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet. Det fremgår af 11, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at hvis den ansatte går alene ved en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse, således at virksomheden skal forebygge vold og trusler ved alenearbejde i forbindelse med udgangsledsagelse og i forbindelse med ophold i udgangsslusen på de sikrede afdelinger, idet et flertal at nævnets medlemmer fandt, at risikoen for vold og trusler ved alenearbejde ved udgangsledsagelse og ved ophold i slusen sammen med indsatte i de sikrede afdelinger ikke var forebygget tilstrækkeligt. Flertallet fandt, at alenearbejdet er forbundet med risiko for vold og trusler, og at der ved planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet skal tages højde for dette, idet beboerne på de sikrede afdelinger har betydelig nedsat psykisk funktionsevne og har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. Flertallet lagde vægt på, at de ansatte og ledelsen ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg oplyste, at de aldrig kan være sikre på, hvornår en beboer kan blive vred eller aggressiv, da beboerne kan være uforudsigelige og impulsstyrede i deres adfærd. Flertallet fandt for så vidt angår de ansattes ledsagelse af en eller flere beboere uden for institutionens sikrede område, at virksomhedens løsning med at tilkalde hjælp via den an- 6

7 sattes arbejdsmobiltelefon, når den ansatte ledsager en eller flere beboere uden for alarmsystemets rækkevidde, ikke er tilstrækkelig til at kunne tilkalde hjælp. Flertallet lagde herved vægt på, at der alene anvendes mobiltelefon, og at dette forudsætter, at den ansatte på tidspunktet for et eventuelt overgreb er i stand til at kunne ringe fra telefonen. Flertallet lagde desuden vægt på, at udviklingen gør det teknisk og økonomisk muligt at sikre, at de ansatte på en enkel måde kan sende en alarm til en bemandet modtager. Flertallet fandt desuden, at det alenearbejde, hvor de ansatte er alene sammen med en beboer låst inde i en lille sluse, når beboere forlader eller ankommer, ikke er planlagt, tilrettelagt og udført sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Flertallet lagde herved vægt på, at den ansatte ikke har mulighed for at flygte, såfremt den ansatte skulle blive udsat for et overgreb i slusen. Flertallet lagde endelig vægt på, at utilstrækkelig forebyggelse af risiko for vold og trusler forøger de ansattes risiko for at blive udsat for vold og trusler, samt at udsættelse for vold og trusler kan forøge medarbejdernes risiko for at udvikle belastningsrelaterede sygdomme som angst, depression og i nogle tilfælde såkaldt posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). De ansatte risikerer endvidere at få fysiske helbredsskader, herunder alvorlig legemsbeskadigelse. Mindretalsudtalelse 1 medlem fandt, at der ikke var grundlag for Arbejdstilsynets afgørelse, da medlemmet fandt at virksomheden i tilstrækkelig grad havde forebygget vold og trusler ved alenearbejdet, da man har gjort, hvad man med rimelighed kan forvente, at der kan og skal gøres (j.nr ). Sag nr. 4 Hjemvisning af påbud om at sikre effektivt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets påbud om at sikre effektivt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen, idet Arbejdstilsynet havde henvist til regler, der ikke eksisterer, og regler der ikke er relevante for afgørelsen. Ved et tilsynsbesøg på en virksomhed, fik Arbejdstilsynet oplyst, at der ugen før var blevet udført malerarbejde i virksomhedens lager. Det blev oplyst, at nogle medarbejdere havde fået kraftig hovedpine, og at der kunne konstateres kraftig lugt fra de malede områder. Arbejdsmiljørepræsentanten havde dagen efter gjort ledelsen bekendt med problemet og søgt oplyst, hvilken type maling, der var benyttet til opmaling i lageret, men arbejdsmiljørepræsentanten fandt ikke, at der havde været vilje/ledelsesmæssig opbakning til at fremskaffe oplysninger om malingsikkerhedsdatablade. Ved tilsynsbesøget kunne virksomhedens ledelsesrepræsentant ikke umiddelbart forevise sikkerhedsdatablade for den anvendte maling, men der blev gjort tiltag til at fremskaffe sikkerhedsdatablade, mens Arbejdstilsynet var er på virksomheden. Arbejdstilsynet vurderede, at virksomheden ikke havde sikret mulighed for effektivt samarbejde om sikkerhed i arbejdsmiljøorganisationen (AMO), idet det ikke har været muligt for 7

8 arbejdsmiljørepræsentanten at skaffe sig oplysninger om den anvendte maling og sikkerhedsdatablade herfor. Arbejdstilsynet afgav derfor påbud om, at virksomheden skulle sikre effektivt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen. Regler Det fremgår af 77, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod afgørelser i medfør af loven og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. Det fremgår af 4, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 17, stk. 1, i bekendtgørelsen om samarbejde og sikkerhed, at Arbejdsmiljøorganisationens strategiske, dvs. overordnede opgaver varetages af arbejdsmiljøudvalget. Det fremgår af 17, stk. 2, nr. 7), at opgaverne blandt andet består i at sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Arbejdsmiljøudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. Det fremgår af 30, stk. 1, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen får den tid til rådighed til at varetage deres pligter, der er rimelig i forhold til den pågældende virksomheds art og dens sikkerheds- og sundhedsmæssige standard. Det fremgår, at 30, stk. 2, at arbejdsgiveren skal give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at erhverve sig den fornødne viden om og uddannelse i sikkerhedsog sundhedsmæssige spørgsmål. Afgørelse Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn hjemviste Arbejdstilsynets påbud om at sikre effektivt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen, idet afgørelsen lider af en væsentlig hjemmelsmangel. Efter de forvaltningsretlige principper kan hjemvisning blandt andet ske som følge af væsentlige hjemmelsmangler, og at der derfor ikke kan træffes afgørelse i sagen. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på at Arbejdstilsynet som regelgrundlag for afgørelsen havde henvist til 77, stk. 1 og 9, stk. 4, i arbejdsmiljøloven, 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, og 17, stk. 7, og 30, stk. 2, i bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Nævnet lagde vægt på, at 9, stk. 4, i arbejdsmiljøloven, og 17, stk. 7, i bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed, ikke eksisterer. 8

9 Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet i udtalelsen har anført, at 30, stk. 2, i bekendtgørelsen om samarbejde og sundhed ikke er relevant. Nævnet fandt herefter, at de to resterende anvendte regler, 77, stk. 1, i arbejdsmiljøloven og 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, ikke alene kan danne grundlag for påbuddet (j.nr ). Sag nr. 5 Ophævelse af påbud om, at der ikke må ryges indendørs i en café Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets påbud om, at der ikke må ryges indendørs, idet Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at der faktisk blev røget uden for en eksisterende rygekabine på en café, idet ejeren sammen med kunder under tilsynsbesøget havde oplyst, at der var tale om en misforståelse, idet kunden havde cigaretten i hånden uden, at den var tændt. Arbejdstilsynet besøgte en café, som er et serveringssted, og den tilsynsførende konstaterede, at der under besøget foregik rygning indendørs på virksomhedens serveringssted og uden for virksomhedens rygekabine. Arbejdstilsynet afgav på den baggrund påbud om straks at sikre, at der ikke ryges indendørs på caféen Caféen ejer klagede over Arbejdstilsynets påbud og anførte, at der ikke har fundet rygning sted på serveringsstedet uden for den eksisterende rygekabine. Ejeren anførte, at den pågældende gæst, som Arbejdstilsynet har oplyst at have set ryge på serveringsstedet, kun havde den pågældende cigaret i hånden, og at cigaretten ikke var tændt. Ejeren anførte desuden, at øvrige gæster i cafeen, som efter ejerens opfattelse havde iagttaget episoden, herefter rettede henvendelse til ejeren og oplyste, at cigaretten ikke var tændt. Ejeren anførte, at han herefter rettede henvendelse til Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget og oplyste dette. Det fremgår således af klagen, at ejeren fortalte Arbejdstilsynet dette, inden tilsynet var gået ud af døren, men at Arbejdstilsynets svar var, at kunden var ved at tænde cigaretten. Arbejdstilsynet har hertil oplyst, at Arbejdstilsynet observerede, at gæsten stod og røg udenfor rygekabinen ved tilsynsbesøget. Regler m.v. Det fremgår af 4, i lov om røgfri miljøer, at i lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, er det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser. Det fremgår af 6, i lov om røgfri miljøer, at det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, jf. 4, men at det kan besluttes, at det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted. Det fremgår af 21, i lov om røgfri miljøer, at det ikke er tilladt at ryge indendørs på serveringssteder, jf. 4, men at det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted. 9

10 Det fremgår af 22, i lov om røgfri miljøer, at det kan besluttes, at rygning er tilladt indendørs på små værtshuse og udskænkningssteder, der har alkoholbevilling, hvor der ikke serveres egentlig mad, hvor serveringsarealet er under 40m 2, og hvor der er borde og stole på serveringsarealet. Det fremgår af 24, i lov om røgfri miljøer, at Arbejdstilsynet varetager tilsynet med lovens overholdes, jf. 79 a, i lov om arbejdsmiljø. Det fremgår af 79a, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. Det fremgår af 79a, stk. 4, i arbejdsmiljøloven, at klage over afgørelser, der træffes af Arbejdstilsynet efter stk. 1, kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet. 81, stk. 1 5, finder tilsvarende anvendelse. Det fremgår af 81stk. 3, 2. punktum, i arbejdsmiljøloven, at afgørelser, som skal bringes i orden straks, ikke har opsættende virkning. Afgørelse Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn ophævede Arbejdstilsynets påbud, idet Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at der blev røget uden for rygekabinen på caféen ved tilsynsbesøget. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at virksomheden har oplyst, at kunden, som Arbejdstilsynet har anført, at man har set ryge, har oplyst til virksomheden, at der var tale om en misforståelse, og at kunden havde cigaretten i hånden uden, at den var tændt. Nævnet lagde desuden vægt på, at virksomheden har oplyst, at andre kunder, som havde set episoden, bekræfter, at cigaretten ikke var tændt. Nævnet lagde endelig vægt på, at det fremgår af virksomhedens klage, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøget bemærkede, at kunden var ved at tænde cigaretten (j.nr ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Arbejdsmiljøklagenævnets hjemmeside under læs afgørelser fra AMK. Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 23. juni 2016 med påbud

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 8. juli 2016 om, at kommunen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet Nyhedsbrev nr. 01/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. november 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. april 2016 med påbud

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 Ved afgørelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Nyhedsbrev nr. 7/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Nyhedsbrev nr. 6/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 3. maj 2016 med påbud om

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 06 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. august 2016,

Læs mere

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik Nyhedsbrev nr. 5/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 5/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet Randers C

Randers Kommune Laksetorvet Randers C Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Afgørelse Vi sendte en høring til jer den 19. april 2016 i forlængelse af tilsynsbesøget den 4. april 2016. På besøget hos Ydelseskontoret, Regimentvej 1, 1.,

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Nyhedsbrev nr. 4/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 8/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Undersøgelse af den daglige løftemængde

Undersøgelse af den daglige løftemængde KEN nr 10115 af 06/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900005-09 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum KEN nr 9800 af 29/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 5900250-06 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. I dette nyhedsbrev er medtaget

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 03 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016. Nyhedsbrev nr. 11/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. august 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 26. august 2016

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser af 30. november 2016 om to strakspåbud på Bocenter Lindegården

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser af 30. november 2016 om to strakspåbud på Bocenter Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser af 30. november 2016 om to strakspåbud på Bocenter Lindegården Socialforvaltningen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø Syv gode grunde til at styrke lovgivningen om psykisk arbejdsmiljø Problemerne vokser Tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed.

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Arbejdstilsynet Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Eksempel på en konkret sag. V. Sidsel Kibsgård Jurist i Tilsynscenter Nord, Hadsten Kort om Arbejdstilsynet - Organisation Regelgrundlag

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Nyhedsbrev nr. 3/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2009 - til og med juni 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse Nyhedsbrev nr. 03/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2008 - til og med juni 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik Hvornår gælder arbejdsmiljøloven for elver i praktik? AT-vejledninger - At-meddelelse 4.01.6-1 - 1. februar 1998 Opdateret november 2018

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Nyhedsbrev nr. 5/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2006 - til og med december 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet Udvalgte emner fra klagenævnets sager... 7 A. Partshøring...

Indholdsfortegnelse 1. Forord Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet Udvalgte emner fra klagenævnets sager... 7 A. Partshøring... 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet... 5 3. Udvalgte emner fra klagenævnets sager... 7 A. Partshøring... 7 B. Hjemvisning... 9 C. Ophævelse (annullation)...

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018. Nyhedsbrev nr. 3/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 04/2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 04/2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden juli 2008 - til og med september 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. november 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. april 2016 med påbud

Læs mere

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet.

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet. Forslag til rygepolitik Indhold: Situationen Krav til rygepolitikken Hvordan aftales rygepolitikken? Forskellige forslag til rygepolitik for: 1. Små værtshuse og udskænkningssteder (under 40m 2 ) 2. Serveringssteder

Læs mere

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser Nedenfor gennemgås Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets begrundelser

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

PAUSER Det burde være så enkelt..

PAUSER Det burde være så enkelt.. PAUSER Det burde være så enkelt.. BUPL Midtsjælland om pauser Formålet med at holde en pause er at komme kortvarigt væk fra sit arbejde både fysisk og mentalt. En leder har pligt til at sikre, at arbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 3/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Læs mere

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende.

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende. Høring Kvalitetsprocedure G-203 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, MV Ikrafttræden: 16. marts 2016 Arbejdstilsynet skal til enhver tid kunne dokumentere, at der er foretaget høring,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 8/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 2/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3/2012

Nyhedsbrev nr. 3/2012 Nyhedsbrev nr. 3/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt Nyhedsbrevet omtaler Arbejdsmiljøklagenævnets mere principielle afgørelser, og der orienteres om nyt vedrørende Arbejdsmiljøklagenævnet,

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 11/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Manglende partshøring i familieretssag

Manglende partshøring i familieretssag Manglende partshøring i familieretssag Familieretsdirektoratet traf som klagemyndighed afgørelse om en ægtefælles underholdsbidrag. Direktoratets afgørelse hvilede på et andet bedømmelsesgrundlag end statsamtets.

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere