1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *"

Transkript

1 Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse: Orientering om opskrivningsliste til plejehjem * 3. Behandling af virksomhedsplaner 2003 for vuggestuer, børnehaver og børnehuse * 4. Sammenlægning af institutionerne på Søbyvej * 5. Sammenlægning af Børnehuset Pilehytten og Fritidshjemmet Karlsvognen, Magleparken 18 * 6. Sammenlægning af Børnehaven Mælkebøtten og Fritidshjemmet Kastanien, Baltorpvej 37 * 7. Garantistillelse i forbindelse med lånoptagelse til finansiering af renovering af vuggestuen Rugvænget 33 * 8. Ansøgning fra SIND om tilskud i henhold til 115 i lov om social service til Sind-nettet, en frivillig støtte- og kontaktpersonordning * 9. Ansøgning om tilskud efter 115 i lov om social service til Dansk Røde Kors i Ballerup til det frivillige flygtninge- og integrionsarbejde i Ballerup Kommune * 10. Udkast til en samlet kommunal integrionspolitik * 11. Konstituering i Socialudvalgsformandens sommerferie 2003 * 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer

2 Social- og Sundhedsudvalget soplæg orienteringerne tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 1: Godkendt. Forslag til Sygehusplan fra Københavns Amt eventuelle kommentarer fremsendes til forvaltningen og vil blive indarbejdet i et svar. 2. Meddelelse: Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Da Visitionsudvalget først afholder møde den 4. juni 2003 vil opgørelsen blive eftersendt i en "fredagsorientering" Social- og Sundhedsudvalget soplæg

3 punktet tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 2: Godkendt. 3. Behandling af virksomhedsplaner 2003 for vuggestuer, børnehaver og børnehuse Resumé Institutionerne har i henhold til decentraliseringsaftalen udarbejdet en virksomhedsplan for Med baggrund i virksomhedsplanerne er der udarbejdet en samlet redegørelse. Gennemgangen af virksomhedsplanerne fra vuggestuer, børnehaver og børnehuse er tilrettelagt således, de to inviterede institutioner: Vuggestuen Spiloppen, Baltorpvej 37A og Børnehaven Græsrødderne, Planbuen 19 indleder med en kort præsention af hovedlinierne i deres virksomhedsplaner. Herefter er der lejlighed til en uddybende dialog. Efter institutionernes præsention og den efterfølgende dialog fremlægges en samlet redegørelse om 0-5 års institutionernes virksomhedsplaner for I forbindelse med udmelding af indssområderne for 2003 blev det besluttet indssområderne gøres to-årige og i konsekvens heraf er institutionernes planlægning udarbejdet med et flerårigt perspektiv. For understøtte institutionernes arbejde med indssområderne, samt sikre den fortste dialog med forvaltning og udvalg om indssområderne forslås det, institutionerne i februar 2004 udarbejder et stuspapir, hvor der redegøres for de foreløbige erfaringer med indssen. På baggrund af merialet udarbejder forvaltningen en redegørelse til udvalget, der forelægges i løbet af foråret 2004.

4 Bilag Not af 23. maj 2003 vedr. virksomhedsplaner for vuggestuer, børnehaver og børnehuse (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget soplæg Udvalget kvitterer for modtagelsen af virksomhedsplanerne og redegørelsen udsendes til orientering for institutionerne og institutioner i 2004 afleverer et stuspapir over indssen i 2003 og afleverer næste gang en virksomhedsplan i Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 3: Godkendt. 4. Sammenlægning af institutionerne på Søbyvej Resumé Med udgangspunkt i det tidligere vedtagne not om rammer for projekter med sammenlægninger af institutioner (2. januar 2003) er der nu udarbejdet forslag til sammenlægning af vuggestuen, børnehaven og fritidshjemmet Søbyvej 9A. Det indstilles institutionerne sammenlægges pr. 1. januar 2004.

5 Forslaget om sammenlægningen af vuggestuen, børnehaven og fritidshjemmet på Søbyvej har forud for udvalgsbehandlingen været til høring hos bestyrelser og medarbejderråd i de tre institutioner. Med baggrund i de indkomne høringssvar kan det udledes, der i de tre institutioner er en overvejende grad af positiv forståelse for en sammenlægning. Dog med en række forbehold og under visse forudsætninger. I et svar udtrykkes der meget markant modstand mod sammenlægningsplanerne. Høringssvarene er sammenftet i vedlagte not. Med baggrund i høringen og forvaltningens videre behandling af sagen indstilles det, der sker en sammenlægning af de tre institutioner pr. 1. januar Sammenlægningen gennemføres som et to-årigt udviklingsprojekt, der evalueres og afsluttes i august I forbindelse med sammenlægningen bemyndiges forvaltningen til indgå i en aftale med de faglige organisioner, der sikrer medarbejderne i den nye institution har identiske arbejdsvilkår. Aftalen forventes kunne holdes inden for rammerne af de tre institutioners nuværende normering. En eventuel forøgelse af driftsudgifterne forventes kompenseret via en bedre udnyttelse af pladskapaciteten via en flexnormering i lighed med den der kendes fra de eksisterende børnehuse. I flere af høringssvarene udtrykkes ønske om, der i konsekvens af sammenlægningen sker en forøgelse af det maksimale antal af bestyrelsesmedlemmer. Det foreslås derfor, det maksimale antal af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer udvides til 9. Der skal endvidere tages stilling til om den sammenlagte institution skal høre under Socialog Sundhedsudvalget eller Skole- og Uddannelsesudvalget. Det forslås institutionen kommer under Social- og Sundhedsudvalget, da der allerede i dag er børnehaver med fritidshjemsbørn under dette udvalg. Bilag Not af 23. april 2003 "Sammenfning af høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af institutionerne på Søbyvej" (udsendes) Skole- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget soplæg

6 Vuggestuen, Børnehaven og Fritidshjemmet Søbyvej 9A sammenlægges til én institution pr. 1. januar 2004 på de vilkår der er beskrevet i redegørelsen, og den nye integrerede institution fremover hører under Social- og Sundhedsudvalgets område. Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 4: Godkendt, dog således justering i styrelsesvedtægten fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Fastsættelse af det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer sker efter gennemførelse af en høring. 5. Sammenlægning af Børnehuset Pilehytten og Fritidshjemmet Karlsvognen, Magleparken Resumé Med udgangspunkt i det tidligere vedtagne not om rammer for projekter med sammenlægninger af institutioner (2. januar 2003) er der nu udarbejdet forslag til sammenlægning af Børnehuset Pilehytten og Fritidshjemmet Karlsvognen. Det indstilles institutionerne sammenlægges pr. 1. januar Børnehuset Pilehytten og Fritidshjemmet Karlsvognen har siden april 2002 været under fælles ledelse og der er efterfølgende udarbejdet et forslag til en sammenlægning af de to institutioner. Forud for udvalgsbehandlingen har forslaget været til høring hos bestyrelser og medarbejderråd i de to institutioner.

7 Der er indkommet et fælles høringssvar fra de to bestyrelser. Desuden har den fælles ledelse, der er ikke er høringsberettiget, indsendt et svar. Udgangspunktet for begge høringssvar er en positiv indstilling til sammenlægningen og hensigten med svarene er pege på en række forhold, som man ønsker taget med i betragtning for kvalificere processen. Høringssvarene er sammenftet i vedlagte not. Med baggrund i høringen og forvaltningens videre behandling af sagen indstilles det, der sker en sammenlægning af de to institutioner pr. 1. januar Sammenlægningen gennemføres som et to-årigt udviklingsprojekt, der evalueres og afsluttes i august I forbindelse med sammenlægningen bemyndiges forvaltningen til indgå i en aftale med de faglige organisioner, således medarbejderne i den nye institution får identiske arbejdsvilkår. Aftalen indebærer, medarbejderne i børnehuset ansættes på årsnorm med tid til andet arbejde i lighed med medarbejderne i fritidshjemmet. Desuden vil institutionen få adgang til afholde uddannelsesdage i lighed med øvrige daginstitutioner under Social- og Sundhedsudvalget. Aftalen muliggøres ved, det normere børnetal reduceres med 3 børn i børnehuset (fra 50 til 47 pladser) med uændret personalenormering. Det forventes en nednormering af børnetallet vil blive modsvaret af en mere fleksibel udnyttelse af pladskapaciteten, idet den nye institution bliver omftet af en flexnormering i lighed med den der kendes fra øvrige børnehuse. I høringssvaret fra bestyrelserne udtrykkes ønske om, der i konsekvens af sammenlægningen sker en forøgelse af det maksimale antal af bestyrelsesmedlemmer. Det foreslås, der efter en nærme drøftelse med bestyrelserne gives mulighed for udvide det maksimale antal af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer til 9. Der skal endvidere tages stilling til om den sammenlagte institution skal høre under Socialog Sundhedsudvalget eller Skole- og Uddannelsesudvalget. Det forslås institutionen kommer under Social- og Sundhedsudvalget, da der allerede i dag er børnehaver med fritidshjemsbørn under dette udvalg. Bilag Not af 22. maj 2003: Sammenfning af høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Børnehuset Pilehytten og Fritidshjemmet Karlsvognen (udsendes). Skole- og Uddannelsesudvalget

8 Social- og Sundhedsudvalget soplæg Børnehuset Pilehytten og Fritidshjemmet Karlsvognen sammenlægges til én institution pr. 1. januar 2004 på de ovenstående beskrevne vilkår og Den nye integrerede institution fremover hører under Social- og Sundhedsudvalgets område. Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 5: Godkendt, dog således justering i styrelsesvedtægten fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. 6. Sammenlægning af Børnehaven Mælkebøtten og Fritidshjemmet Kastanien, Baltorpvej Resumé Med udgangspunkt i det tidligere vedtagne not om rammer for projekter med sammenlægninger af institutioner (2. januar 2003) er der nu udarbejdet forslag til sammenlægning af Børnehaven Mælkebøtten og Fritidshjemmet Kastanien. Det indstilles institutionerne sammenlægges pr. 1. januar Børnehaven Mælkebøtten og Fritidshjemmet Kastanien har siden august 2002 været under fælles ledelse og der er efterfølgende udarbejdet et forslag til en sammenlægning af de to institutioner.

9 Forud for udvalgsbehandlingen har forslaget været til høring hos bestyrelser og medarbejderråd i de to institutioner. Der er indkommet et høringssvar fra forældrebestyrelsen v/ børnehaven Mælkebøtten. Høringssvaret vedlægges som bilag. Med baggrund i høringen og forvaltningens videre behandling af sagen indstilles det, der sker en sammenlægning af de to institutioner pr. 1. januar Sammenlægningen gennemføres som et to-årigt udviklingsprojekt, der evalueres og afsluttes i august I forbindelse med sammenlægningen bemyndiges forvaltningen til indgå i en aftale med de faglige organisioner, således medarbejderne i den nye institution får identiske arbejdsvilkår. Aftalen indebærer, medarbejderne i børnehaven ansættes på årsnorm med tid til andet arbejde i lighed med medarbejderne i fritidshjemmet. Desuden vil institutionen få adgang til afholde uddannelsesdage i lighed med øvrige daginstitutioner under Social- og Sundhedsudvalget. Aftalen mulig gøres ved, det normere børnetal reduceres med 2 børn i børnehaven (fra 60 til 58 pladser) med uændret personalenormering. Det forventes en nednormering af børnetallet vil blive modsvaret af en mere fleksibel udnyttelse af pladskapaciteten, idet den nye institution bliver omftet af en flexnormering i lighed med den der kendes fra øvrige børnehuse. Der skal endvidere tages stilling til om den sammenlagte institution skal høre under Socialog Sundhedsudvalget eller Skole- og Uddannelsesudvalget. Det forslås institutionen kommer under Social- og Sundhedsudvalget, da der allerede i dag er børnehaver med fritidshjemsbørn under dette udvalg. Bilag Høringssvar fra forældrebestyrelsen v/børnehaven Mælkebøtten (udsendes) Skole- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget soplæg Børnehaven Mælkebøtten og Fritidshjemmet Kastanien

10 sammenlægges til én institution pr. 1. januar 2004 på de ovenfor beskrevne vilkår, og den nye integrerede institution fremover hører under Social- og Sundhedsudvalgets område. Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 6: Godkendt, dog således justering i styrelsesvedtægten fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. 7. Garantistillelse i forbindelse med lånoptagelse til finansiering af renovering af vuggestuen Rugvænget Social- og Sundhedsudvalget den 14. november 2000, pkt. 11 Resumé I den lejede institution er der gennemført til- og ombygninger af køkken- og personalefaciliteter begrundet i myndighedskrav vedr. køkken og toiletforhold. Køkkenet er udvidet ved inddrage det gamle personalekontor. Til erstning for dette kontor er der opført en tilbygning. Toiletforholdene (incl. plads til vaskemaskine og tørretumbler) er udvidet ved inddragelse af den gamle garderobe, der tilsvarende er placeret i den nye tilbygning. Arbejdet er nu færdiggjort, og Boligselskabet Kirstinevang skal derfor optage lån til finansiering. De samlede udgifter udgør kr. (incl. moms). Lånoptagelsen medfører en forventet huslejestigning, der af boligselskabet er beregnet til ca kr. månedligt med en afdragsperiode på 20 år. Ballerup Kommune skal deponere et beløb, der svarer til lånoptagelse.

11 I forbindelse med behandling af boligselskabets lånoptagelse anmodes om kommunal garantistillelse. Såvel garantistillelse som lejeforhøjelse er i overensstemmelse med Ballerup Kommunes generelle retningslinier for forhold i forbindelse med renovering af lejede institutioner. Bilag Fremsendelsesskrivelse fra Boligselskabet Kirstinevang med anmodning om garantistillelse mv. (ligger i sagen) Kommunalbestyrelsen soplæg lejeforhøjelse i forbindelse med Almenbo's lånoptagelse godkendes og Ballerup Kommune stiller garanti for lånet. Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 7: Godkendt. 8. Ansøgning fra SIND om tilskud i henhold til 115 i lov om social service til Sindnettet, en frivillig støtte- og kontaktpersonordning Resumé Sind-nettet er en frivillig støtte- og kontaktpersonordning, der ønskes forankret i kommunens 115 midler til dækning af udgifter. Opgaven varetages af Landsforeningen SINDs sekretari. Københavns Amt har bevilget et beløb til etablering af SIND-nettet i kommunerne i amtet. SIND betaler løn til den administrive koordinor.

12 Aktiviteten blev startet som projekt i 1993 for puljemidler fra Socialministeriet, og er i dag etableret i hele landet. Sind-nettet ønsker etablere 5 kontakter i Ballerup Kommune. Den frivillige forpligter sig til besøge brugeren 1 gang ugentlig i 2 timer. Udgiften hertil anslås til kr. pr. kontakt, i alt kr. for 1 år. Forvaltningen vurderer den gennemsnitlige udgift på ca. 230 kr./besøg som værende stor, i betragtning af, kommunen i forvejen dækker dette behov ved støtte- og kontaktpersonordning. Det foreslås derfor, der optages forhandling med Sind-nettet om mulighederne for ændrede vilkår. Kontaktgruppens høringssvar: Pga. fremrykning af udvalgsmødet vil høringssvaret først foreligge på udvalgsmødet. Bilag Ansøgning af 8. maj 2003 (udsendes) Not af 23. maj 2003 (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget soplæg der tilkendegives interesse for projektet og kommunen er interesseret i drøfte andre økonomiske vilkår for aktiviteten Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 8: Godkendt. Aftale kan indgås indenfor en ramme på kr.

13 9. Ansøgning om tilskud efter 115 i lov om social service til Dansk Røde Kors i Ballerup til det frivillige flygtninge- og integrionsarbejde i Ballerup Kommune Resumé Dansk Røde Kors i Ballerup ønsker styrke indssen over for flygtninge, indvandrere og asylansøgere. I den forbindelse har de afholdt et informionsmøde, hvor der meldte sig 22 frivillige voksne. Dansk Røde Kors vil i første omgang starte aktiviteter, hvor flygtninge, indvandrere og asylansøgere samt andre borgere i byen kan mødes, og hvor der f.eks. kan arrangeres lektiehjælp og kulturelle arrangementer og besøgsvenner. Dansk Røde Kors ønsker støtte til følgende: Åbent Hus (ansigtsmaling m.m.) Udflugt til Gammel Pederstrup Udflugt til Glyptoteket Drift Transport til kurser I alt Dansk Røde Kors Landskontor betaler for kurser, annoncering efter frivillige og konsulentbistand. Kontaktgruppens høringssvar: Pga. fremrykning af udvalgsmødet vil høringssvaret først foreligge på udvalgets møde. Bilag Ansøgning af 28. april 2003 (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget soplæg

14 der bevilges Dansk Røde Kors i Ballerup kr. til aktiviteter med flygtninge, indvandrere og asylansøgere i 2003 i henhold til 115 i lov om social service Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 9: Godkendt. 10. Udkast til en samlet kommunal integrionspolitik Økonomiudvalget den 24. april 2001, pkt. 29 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2003, pkt. 2 Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2003, pkt. 3 Skole- og Uddannelsesudvalget den 7. februar 2003, pkt. 8 Teknik- og Miljøudvalget den 11. februar 2003, pkt. 2 Social- og Sundhedsudvalget den 11. februar 2003, pkt. 5 Økonomiudvalget den 18. februar 2003, pkt. 19 Resumé Sagen har senest været forelagt Økonomiudvalget den 18. februar 2003 med fagudvalgenes bemærkninger. Det blev besluttet, Udkast til en samlet integrionspolitik skulle sendes ud til en formel høring som indstillet, dvs. i Folkeoplysningsudvalget og Ungdomsrådet, samt til Skoleforum og til de grupper, som tidligere har haft mulighed for kommentere "egne områder", således disse også får mulighed for kommentere hele politikken.

15 Som besluttet har udkastet været til høring i Ældrerådet Kontaktgruppen for Det Frivillige Sociale Arbejde Ligestillingsudvalget Folkeoplysningsudvalget Ungdomsrådet Handicaprådet Ballerup Forældrenævn med en høringsfrist den 15. april Der foreligger nu høringssvar. Herudover foreligger der et uopfordret høringssvar fra BUPL. Ballerup Forældrenævn foreslår, der bliver udarbejdet en folder, der beskriver, hvad en forældrebestyrelse er, og folderen oversættes til relevante sprog. institutionerne ved bestyrelses- eller forældremøder har mulighed for invitere medlemmer af Integrionsrådet med henblik på fremme, de etniske minoritetsforældre deltager aktivt i forældrebestyrelserne. Ligestillingsudvalget foreslår, der udarbejdes en publikion, der beskriver politikken i korte træk. Folkeoplysningsudvalget foreslår, der i afsnittet om kultur og fritid også fokuseres på de kulturelle kvaliteter, som de nye medborgere bidrager med. Ungdomsrådet begrunder og anbefaler gris modersmålsundervisning og kommer med konkrete forslag til udmøntning. og tilbyder samarbejde om oprettelse af et lektiehjælpshold i Ungdomshuset for nogle af de etniske minoritetsunge. I det uopfordrede høringssvar ser BUPL frem til et godt samarbejde om konkretisering af kommunens integrionspolitik. Svaret rummer adskillige overvejelser, som kan indgå i det fremtidige samarbejde om udmøntning af politikken.

16 Høringssvarene som helhed indeholder således en række gode ideer til konkrete handlinger ved udmøntning af politikken. Bilag Brev af 28. februar 2003 til høringsinstanserne (udsendes) Høringssvar fra Ældreråd, Kontaktgruppen for Det Frivillige Sociale Arbejde, Ligestillingsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Ungdomsrådet, Handicaprådet, Ballerup Forældrenævn (udsendes) Følgeskrivelse til Udkast til integrionspolitik, tilrettet den 20. februar 2003 (udsendes) Udkast til Ballerup Kommunes integrionspolitik, tilrettet den 20. februar 2003 (udsendes) Kommunalbestyrelsen soplæg høringssvarene tages til efterretning og forslag til handlinger videregives til de respektive forvaltninger med henblik på indarbejdelse i den samlede handleplan. sagen anbefales til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 10: Godkendt. 11. Konstituering i Socialudvalgsformandens sommerferie

17 Social- og Sundhedsudvalget soplæg konstituering foretages Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 11: Lene W. Nielsen konstitueres i formandens ferie. Sag på LUKKET MØDE: Pkt. 12 Tilsyn på plejecentrene

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert *

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 4. oktober 2005, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Processen i forhold til udformning af kulturpolitik * 3. Wivi

Læs mere

Forvaltningen vil i samarbejde med Presse- og Informationsafdelingen iværksætte arbejdet for at imødekomme vejledninger og lovgivning.

Forvaltningen vil i samarbejde med Presse- og Informationsafdelingen iværksætte arbejdet for at imødekomme vejledninger og lovgivning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-15) Meddelelser a. Udvikling af børnetallet set i forhold til prognosen Opgørelse af 4. juli 2002 (udsendes) b. Afsluttende rapport om Projekt overgang

Læs mere

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (1-9) Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark 2002000902 Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og AMBU besøges

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4 Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. august 2006, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Folkeoplysningsudvalgets møder i 2007. 2 3... Anvisning af

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Fællesmøde

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

NB: Udvalget mødes kl. 13.00 i Børnehuset "Askelunden", Grantofteparken 2 A for at besøge institutionen.

NB: Udvalget mødes kl. 13.00 i Børnehuset Askelunden, Grantofteparken 2 A for at besøge institutionen. Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag) den 10. august 2004, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 NB: Udvalget mødes kl. 13.00 i Børnehuset "Askelunden", Grantofteparken 2 A for besøge institutionen. REFERAT

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet *

1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget fredag den 6. februar 2004, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet *

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

Møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet Møde i Social- og Sundhedsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet 9931896 Social- og Sundhedsudvalget, den 12. februar 2002, pkt.

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23.10.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Mødedatoer i 2008. 2 3... Godkendelse af frivillig folkeoplysende forening - ansøgning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen August 2000

Daginstitutionsafdelingen August 2000 Daginstitutionsafdelingen August 2000 Indledning. Denne pjece henvender sig til forældre med børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner. Den omhandler de bestemmelser, der gælder

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk.

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk. Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk. Mødestart KL. 16.00. Side: 2 Fraværende: Muhammed Dahmani (integrionsrådet)

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Frank R. Taarup Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Bemærkning: Afbud

Læs mere

Sammenligning af niveauet for passiv kontanthjælp, revalidering og aktivering mellem Ballerup Kommune og sammenlignelige kommuner

Sammenligning af niveauet for passiv kontanthjælp, revalidering og aktivering mellem Ballerup Kommune og sammenlignelige kommuner Møde i Social- og Sundhedsudvalget DAGSORDEN (omfter punkterne 1-11) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PEJ, JVP, HC Leje

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO Institutionens navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er STÆREBO. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen har to

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Projektet blev gennemført over en 3-årig perioden og blev afsluttet i 2001.

Projektet blev gennemført over en 3-årig perioden og blev afsluttet i 2001. Møde i Social- og Sundhedsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-14) Meddelelser Punkt nr. 1 Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b.

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.45 Mødested: Mødelokale 122 Fraværende: Henrik Kudahl, Claus Mørkbak

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Ældrerådet. Referat MØDEDELTAGERE. Mandag den 04.02.2013 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset

Ældrerådet. Referat MØDEDELTAGERE. Mandag den 04.02.2013 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Ældrerådet Mandag den 04.02.2013 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Gunner Madsen (afbud) Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET den 05.10.2009 i Mødelokale 2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Høring om Beskæftigelsesplan 2010 - Teknik & Miljø....

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov.

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 08.00 OBS!! Mødet afholdes på Hovedbiblioteket Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. september 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Skriftlig votering Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kultur- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Til stede: Punkt Beslutning Aktion Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Medlemmer: Gjødesen, Birgit Jensen,

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT DET SOCIALE UDVALG 18-05-99 Mødedato: 18-05-99 Mødetidspunkt: kl. kl. 15.00 Mødested: Frederikshavn Plejehjem, mødelokal A (øverste etage) Mødeafslutning: kl. 17.40 Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. november 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. november 2011 Referat torsdag den 24. november 2011 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Folkeoplysningspolitik... 3 4. FOU

Læs mere

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 20 Orientering 1 21 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - rammeaftale 2014 2 22 Indbydelse til at bidrage

Læs mere

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Struer Byråd Referat Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Afbud fra/fraværede: Ingen. Mødet hævet kl.: 19.45 Pkt. Tekst Side 155 Struer Forsyning - ejer strategi 1 156 Høring

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner.

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner. Pkt.nr: 7 Målsætninger på 06 årsområdet visionsdelen 198747 Indstilling: at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 06 årsdaginstitutioner. Formål med indstilling: At Socialudvalget drøfter

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødet startet kl. 13:00 Mødet afsluttet kl. 16:15 Provstisekretæren ikke tilstede

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. juni 2005, kl. 13:00 Åben sag: 426. Efterretning Åben sag: 427. Arbejdstilsyn på ældrecentrene

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Dagplejen i Assens Kommune 2 Indledende bemærkninger: Når Byrådet er nævnt i styrelsesvedtægten, menes der byrådet eller hvem, byrådet har delegeret til, jvf. delegationsplanen. 1 Byrådet

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V)

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00 Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Skolebestyrelsen Ørkildskolen Til skolebestyrelsen. Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Fraværende: Ole Tougaard, Katja Schrøder, Charlotte

Læs mere

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Familiestyrelsen Stormgade 2-6 1470 København K familiestyrelsen@famstyr.dk Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for det tilsendte

Læs mere

Hvis det viser sig, at der er behov for en modtageplads for olie- og kemikalieaffald på Materielgården, kan den etableres igen.

Hvis det viser sig, at der er behov for en modtageplads for olie- og kemikalieaffald på Materielgården, kan den etableres igen. Pkt.nr. 6 Modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald på Materielgården 670221 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget: 1. at tage stilling til hvorvidt den eksisterende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. maj 2019 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE Side 1 af 7 Indhold: Formål side 2 1. Bestyrelsens sammensætning side 2 2. Valg og valgbarhed side 2 3. Konstituering af

Læs mere