Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade Frederiksberg

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Resultat af tilsynet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 7 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 9 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 12 Vurdering af temaet Sundhed og Trivsel 15 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 21 Vurdering af temaet Kompetencer 24 Vurdering af temaet Fysiske rammer 27 Økonomisk Tilsyn 29 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 30 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning ens indhold en indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Sundhed og Trivsel - Organisation og ledelse - Kompetencer - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Botilbuddet Parkvej 12 Hovedadresse Parkvej 12 A 3630 Jægerspris Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: skibbyhøj.dk Tilbudsleder CVR nr. Trine Anker Larsen Virksomhedstype Tilbudstyper Offentlig 107 (midlertidigt botilbud til voksne) Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper Pladser i alt 9 Parkvej 12 Parkvej 12 A 3630 Jægerspris 9 midlertidigt botilbud til voksne ( 107), Pladser på afdelinger 9 Målgrupper 18 til 35 år (forandret virkelighedsopfattelse) 18 til 35 år (personlighedsforstyrrelse) 18 til 35 år (depression) 18 til 35 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) 18 til 35 år (andre psykiske vanskeligheder, andet socialt problem) 18 til 35 år (autismespektrum) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Tilsynet er gennemført Godkendt Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Hovedstaden Lars Thomsen (Tilsynskonsulent) Rene Lykke Jensen (Tilsynskonsulent) Ja : Parkvej 12 A, 3630 Jægerspris (Anmeldt) Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet Denne tilsynsrapport er skrevet på baggrund af et anmeldt tilsyn den 17. april Der har ved dette tilsyn været fokus de temaer, kriterier og indikatorer fra Kvalitetsmodellen, som det beskrives under "Særligt Fokus". Botilbud Parkvej er oprindeligt godkendt i henhold til ABL 105 stk.2/sel 85 til 9 borgere mellem 18 til 50, og som typisk er præget af autismespektrum, personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse, depression, angst og andet socialt problem. Borgerne skal desuden have et støttebehov som ikke kræver døgndækning. Der pågår aktuelt sagsbehandling i Frederikssund Kommune med henblik på at ændre tilbuddets juridiske konstruktion til Servicelovens 107. Socialtilsynet opstiller opmærksomhedspunkt omkring dette. Der anvendes Recovery-understøttende og relationspædagogisk tilgang, mens tilbuddet metoder er social færdighedstræning, værdsættende samtale (Appreciative Inquiry) og Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP). Tilgange og metoder vurderes at være relevante set i forhold til målgruppens behov og forudsætninger. Ledelse og medarbejdere vurderes at have relevant uddannelse og erfaring med udgangspunkt i tilbuddets målgruppe og faglige tilgange og metoder. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i individuelle og realistiske mål, som udarbejdes i samarbejde med borgerne. Tilbuddet dokumenterer daglig praksis og resultater i form af opsamlingsdokumenter. Dokumentationen danner baggrund for faglig refleksion. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet grundlæggende har en kultur, som anerkender og inddrager borgerne i det omfang, som de har ressourcer til. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende har en samlet kvalitet, som understøtter borgernes udvikling og trivsel. Socialtilsynet vurderer dog samtidigt, at tilbuddet igennem en periode har været præget af, at der er indvisiteret en borger udenfor målgruppe i tilbuddet. Dette vurderes at udfordre den samlede borgergruppes trivsel, samt have medført konkret overgreb borgerne imellem. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse har taget relevant handling i form af midlertidig vågen nattevagt, samt samarbejde med VISO for at håndtere situationen. Socialtilsynet vurderer dog videre, at der fortsat er risiko for udfordringer i trivslen blandt borgerne, idet tilbuddets konstruktion og normering ikke er tilstrækkelig til at sikre alle borgeres udvikling, når der er tale om borgere udenfor den målgruppe, som tilbuddet er godkendt til. Endelig har socialtilsynet godkendt tilbuddets budget for 2018 som det foreligger. Socialtilsynet er dog opmærksom på, at der pågår sagsbehandling omkring tilbuddets juridiske grundlag, og at beslutningen herom kan have indflydelse på tilbuddets økonomiske situation. Det samme kan et merforbrug omkring ekstraordinær vågen nattevagt i den senere tid. Særligt fokus i tilsynet 5

6 Kvalitetsmodellens tema 1, 2, 3, 5 og 6 med underhørende kriterier og indikatorer. De øvrige temaer, kriterier og indikatorer er gennemskrevet i forbindelse med dette tilsyn. Opmærksomhedspunkter Socialtilsynet er i dialog med Frederikssund Kommune omkring lovliggørelse af tilbuddets juridiske konstruktion i henhold til SEL 107 samt revisitation af borgerne i henhold til samme lovgrundlag. Socialtilsynet opstiller derfor opmærksomhedspunkt om, at den igangsatte proces følges, og at der snarest tages en beslutning i Frederikssund Kommune om hvilken juridisk konstruktion tilbuddet skal operere i henhold til og meddeler dette til socialtilsynet. Socialtilsynet vurderer på baggrund af dette tilsynsbesøg, at der er visiteret en borger udenfor den målgruppe, som tilbuddet er godkendt til at kunne modtage. Socialtilsynet opstiller derfor som opmærksomhedspunkt, at tilbuddets ledelse snarest tager initiativ til at drøfte dette med borgerens myndighedskommune med henblik på at finde en konkret løsning på denne problematik. Alternativt kan tilbuddet ansøge om væsentligt ændring af eksisterende godkendelse hos Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsynet er i høringssvar fra tilbuddet orienteret om, at tilbuddets ledelse er opmærksom på udfordringer, og er i dialog med myndighedskommune om løsning. 6

7 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt i forhold til at inkludere borgerne i samfundslivet bl.a. igennem motivation og støtte i forhold til uddannelse, beskæftigelse samt samværs- og aktivitetstilbud. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at såvel borgere som leder og medarbejdere udtaler, at uddannelse og beskæftigelse er en væsentlig del af det overordnede mål for borgernes ophold i tilbuddet. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at de individuelle mål for borgernes uddannelse og beskæftigelse er konkrete og individuelle. Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse af kriterium Samlet bedømmer Socialtilsynet, at tilbuddet, indenfor dets målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger, på relevant vis understøtter borgernes uddannelse og beskæftigelse. Der lægges vægt på, at tilbuddets leder og medarbejdere kan beskrive et aktivt og relevant samarbejde med eksterne samarbejdspartnere såsom Jobcenter og STU - tilbud. Det bedømmes, at disse aktiviteter er medvirkende til at stort set alle borgerne, jf. indikator 1b, er i en form for uddannelse eller beskæftigelse. Det er yderligere lagt til grund for bedømmelsen, at samtlige borgere under interview fortæller om personalets støtte til at motivere borgerne til at komme af sted til dagtilbud og uddannelse, samt at dette har stor værdi for borgerne. Endelig er socialtilsynet opmærksom på, at en stikprøve af tilbuddets dokumentation viser, at der er opstillet konkrete mål for uddannelse og beskæftigelse for de borgere, som indgår i stikprøven. 7

8 Indikator 01.a af Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for vurderingen lægger Socialtilsynet, at det fremkommer under interview med medarbejderne, at der udarbejdes individuelle mål for borgernes skolegang, uddannelse og beskæftigelse. Dette gælder også for borgere, som er tildelt pension, og hvor der er lavet plan om f.eks. aktivitetstilbud. Det beskrives, hvordan der følges op på målene for den enkelte borger. Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at målene er konkrete og relevante. Alle borgere, som deltager i interview giver samstemmende udtryk for, at der er opstillet mål for deres uddannelse og beskæftigelse, og der følges op herpå. Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud. 4 (i høj grad opfyldt) Det fremgår af oplysninger under interview samt dokumentgennemgang, at 7 ud af 9 borgere er i uddannelse, beskæftigelse eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud. Det beskrives endvidere, hvordan der arbejdes med at motivere to borgere omkring beskæftigelse eller anden aktivitetstilbud. Borgerne giver udtryk for, at personalet grundlæggende forsøger at hjælpe til, at de kommer afsted til uddannelse eller beskæftigelse, og at der laves aftaler om, hvordan den enkelte borgers behov for støtte skal omsættes i hverdagen. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at flere borgere kommer hjem efter beskæftigelse. På baggrund af dette vurderes indikatoren til at være opfyldt i høj grad. Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar

9 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende arbejder aktivt i forhold til at understøtte borgernes selvstændighed og relationer, bl.a. igennem støtte til at fastholde og udvikle sociale netværk. Socialtilsynet vurderer endvidere, at der udarbejdes individuelle mål for den enkelte borger i forhold til udvikling af sociale kompetencer, samt at medarbejderne kan omsætte målene til konkret pædagogisk praksis. Målene opstilles i samarbejde med borgerne. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at medarbejderne konkret kan anvise, hvordan der har været iværksat relevante pædagogiske tiltag omkring opnåelse af mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Socialtilsynet er samtidigt opmærksom på, at tilbuddets konstruktion og normering fordrer, at borgerne til en vis grad har tilegnet sig sociale kompetencer, som kan udvikles og fastholdes. Som det beskrives i tema 3, vurderer socialtilsynet, at en borger i tilbuddet er udenfor den beskrevne målgruppe, og således har behov for væsentlig støtte og omsorg. Dette kan have en indflydelse på tilbuddets muligheder for at støtte de øvrige borgere optimalt. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed af kriterium 9

10 Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet, indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger, har fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på, at der, i samarbejde med borgerne, udarbejdes individuelle mål for den enkelte borger i forhold til udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Desuden lægges der vægt på, at medarbejderne kan beskrive, hvorledes tilbuddet understøtter borgernes ønsker for udvikling af sociale kompetencer og samvær med familie, venner og bekendte udenfor tilbuddet. Dette understøttes af udsagn fra borgerne. Der gives eksempel på, hvordan tilbuddet konkret støtter borgerne til at kunne etablere og fastholde beskæftigelse igennem en pædagogisk praksis, som understøtter udvikling af sociale kompetencer hos den enkelte borger, hvilket der gives eksempler på under tilsynsbesøget. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at en borger er udenfor tilbuddets målgruppe, og at det beskrives, at vedkommende har brug for særlig støtte i forhold til at etablere og fastholde sociale kontakter. Det beskrives endvidere, at dette gælder både inden- og udenfor tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer på baggrund af udsagn fra medarbejderne, at indsatsen omkring denne borger kan have en betydning for, hvor mane resurser, om kan lægges i indsatsen til de øvrige borgere i tilbuddet. Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne udtaler, at de i samarbejde med medarbejderne opstiller konkrete, individuelle mål omkring udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Dette understøttes af udsagn fra medarbejderne. Det lægges endvidere til grund, at socialtilsynet ved stikprøve af tilbuddets dokumentation observerer, at de opstillede mål i forhold til at støtte udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed er konkrete og relevante, set i forhold til borgernes behov og forudsætninger. Indikator 02.b af Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Socialtilsynets vurdering bygger på udtalelser fra medarbejdere og borgere, som i lighed med tidligere tilsyn samstemmende udtrykker, at der er en overordnet forventning i tilbuddet til, at borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Det beskrives endvidere, hvordan medarbejderne understøtter, at borgerne deltager i aktiviteter, som er etableret i lokalsamfundet. Endelig beskriver borgerne, hvorledes de indgår i sociale relationer i hverdagen med udgangspunkt i deres ønsker og behov. Indikator 02.c af Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. 5 (i meget høj grad opfyldt) Det nævnes i interview med medarbejderne, at borgerne grundlæggende har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Der gives eksempler på, hvordan personalet på den ene side har fokus på at understøtte borgernes frigørelsesproces og samtidig inddrage familien som væsentlige personer for borgernes udvikling. 10

11 Dette understøttes ved tidligere tilsynsbesøg af udsagn fra borgerne, og socialtilsynet har ikke fundet anledning til at undersøge indikatoren nærmere i forbindelse med dette tilsyn. På baggrund af ovenstående bedømmer socialtilsynet, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar

12 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe (r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i en konkret målgruppebeskrivelse. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddets valgte faglige tilgange og metoder er relevante, set i forhold til målgruppens forudsætninger og behov, samt at ledelse og medarbejdere kan beskrive dette. Det er dog samtidigt socialtilsynets vurdering, at der aktuelt bor en borger udenfor målgruppen i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer desuden på baggrund af udsagn fra ledelse og medarbejdere samt tilbuddets dokumentation, at borgerens udvikling og trivsel ikke kan støttes i tilstrækkelig grad i tilbuddet, jf. tilbuddets konstruktion og normering. Socialtilsynet vurderer yderligere, at indsatsen beror på opstillede mål i handleplan og VUM, omsat til relevante mål og delmål og beskrevet i indsatsplaner, statusdokumenter og daglig dokumentation. Dokumentationen anvendes til faglig refleksion, som dog ikke er dokumenteret sammen med de øvrige oplysninger om den enkelte borger, men derimod i mødereferater. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne parter, herunder VISO, med henblik på at opnå mål for borgernes ophold i tilbuddet. Socialtilsynet er af Frederikssund Kommune orienteret om, at der konkret arbejdes på at lovliggøre tilbuddets juridiske konstruktion i henhold til SEL 107 samt revisitation af borgerne i henhold til samme lovgrundlag. Socialtilsynet er i dialog med Frederikssund Kommune omkring dette, og opstiller på den baggrund opmærksomhedspunkt om, at der snarest tages en beslutning i Frederikssund Kommune om hvilken juridisk konstruktion tilbuddet skal operere i henhold til og meddeler dette til socialtilsynet. Gennemsnitlig vurdering 4,3 Udviklingspunkter Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til en mere selvstændig resultatdokumentation, som f.eks. også kan indeholde en evaluering af indsatsen, holdt op imod tilbuddets målsætning og de valgte faglige tilgange og metoder. Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium 12

13 Det bedømmes, at tilbuddet samlet set arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, som dog forekommer noget bred, set i forhold til, at der er tale om et botilbud med relativt få pladser. Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at en borger vurderes som udenfor tilbuddets målgruppe af ledelse og medarbejdere. Det beskrives i den sammenhæng, at borgerens myndighedskommune er blevet gjort opmærksom herpå, samt at borgerens ophold í tilbuddet har en sådan karakter, at borgerens trivsel og udvikling ikke kan støttes i tilstrækkelig grad. Det bedømmes desuden, at tilbuddet grundlæggende anvender relevante tilgange og metoder, set i forhold til tilbuddets definerede målgruppe og målsætning. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at medarbejderne giver udtryk for, at en mere struktureret tilgang til tilbuddets metoder fortsat har en positiv effekt på det faglige miljø i tilbuddet. Socialtilsynet lægger desuden til grund for bedømmelsen, at det gennem stikprøve af tilbuddets dokumentation fremgår, at det er lykkedes for ledelse og medarbejdere af fastholde en god kvalitet i tilbuddets dokumentation generelt. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddets anerkendende tilgang kan identificeres i dokumentationen, som dog også kan gøres mere stringent omkring især resultatdokumentation og evaluering af indsatsen, set i forhold til dette. Derudover lægger socialtilsynet til grund, at det af udsagn fra ledelse og medarbejdere fremgår mere tydeligt end ved tidligere tilsyn, at der er en fælles faglig forståelse af, at tilbuddet foretager en faglig bedømmelse af, om nogle borgeres behov og forudsætninger svarer til tilbuddets rammer. Socialtilsynet er meget opmærksom på, at der i forlængelse af tidligere tilsyn samt dialog med Frederikssund Kommune, endnu ikke foreligger en endelig afgørelse fra Frederikssund Kommune om tilbuddets juridiske konstruktion samt revisitation af alle borgere i henhold til SEL 107, som tidligere er blevet meddelt socialtilsynet som tilbuddets juridiske grundlag. Socialtilsynet opstiller på den baggrund opmærksomhedspunkt om, at Frederikssund Kommune snarest færdiggør den igangsatte proces. Endvidere gør socialtilsynet opmærksom på, at et af risikoparametrene i socialtilsynets risikobasserede tilgang er bred målgruppe, herunder borgere udenfor målgruppe, da det naturligt er svært at have tilstrækkelig faglig viden i bredden og kan bringe en sårbarhed, ved at nogle medarbejdere ved noget i nogle retninger, andre i andre retninger, som kan tabes ved medarbejder ophør. Endvidere udfordrer bredden dybden i fagligheden. Bred målgruppe kombineret med specialiseret målgruppe gør det yderst udfordrende at ramme tilstrækkelig niveau i fagligheden. En af borgereffekterne kan være at relationer i borgergruppen udfordres i manglende forståelse for hinanden, samt reaktioner herpå. Indikator 03.a af Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. Socialtilsynet lægger til grund for bedømmelsen, at det af udsagn fra ledelse og medarbejdere fremgår, at der aktuelt bor en borger udenfor målgruppen i tilbuddet. Det nævnes endvidere, at man på bedste måde forsøger at tilrettelægge en indsats med udgangspunkt i forhold til denne borgers behov og forudsætninger, men at tilbuddets tilgange og metoder ikke synes at være relevante til at understøtte denne borgers udvikling og trivsel. Det lægges endvidere til grund, at Frederikssund Kommune endnu ikke har lovliggjort tilbuddet i henhold til lov om socialtilsyn. Visitationsgrundlaget for flere borgere er således ikke endeligt på plads. Socialtilsynet er bekendt med, at Frederikssund Kommune aktuelt arbejder på en løsning på denne udfordring. Socialtilsynet bedømmer samtidigt, at tilbuddets ledelse og medarbejdere samstemmende kan beskrive tilbuddets målgruppe og faglige tilgange og metoder. Det forklares endvidere fagligt, hvorfor de valgte tilgange og metoder er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Indikator 03.b af Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 4 (i høj grad opfyldt) 13

14 Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det af socialtilsynets stikprøve af tilbuddets dokumentation under det uvarslede tilsynsbesøg fremgår, at der for de udvalgte borgere er opstillet mål og delmål, statusbeskrivelser og relevante dagbogsnotater i et anerkendende sprog. Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne klart kan beskrive, hvorledes dokumentationen bruges som afsæt for faglige drøftelser med henblik på forbedring af indsatsen. Det beskrives endvidere, at resultater af indsatsen kan aflæses i den enkelte sag, men at der ikke opstilles en egentlig resultatdokumentation Endelig lægges det til grund, at der fremgår resultatdokumentation i form af notater under den enkelte borger, f.eks. når et mål opnås. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddet med fordel kan udarbejde en mere konkret resultatdokumentation, f.eks. med evaluering af indsats og metoder, set i forhold til den enkelte borgers mål. Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være udfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det ved stikprøve af dokumentation for 2 borgere fremgår, at der foreligger SEL 141 handleplan eller VUM for begge borgere. Det lægges endvidere til grund, at ledelse og medarbejdere kan beskrive konkrete resultater i forhold til de mål, som er opstillet for borgernes ophold i tilbuddet. Det nævnes, at nogle borgere er flyttet i selvstændig bolig, mens andre har opnået højere sociale kompetencer. Dette understøttes af udsagn fra borgerne. Endelig lægges det til grund, at de borgere, som deltager i interview, giver udtryk for, at der er udarbejdet handleplan i henhold til SEL 141 i forbindelse med deres ophold i tilbuddet, og at de har deltaget heri. Indikator 03.d af Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med ledelse og medarbejdere fremkommer, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører som Jobcenter, sundhedscenter, distriktspsykiatri og andre enheder i Frederikssund Kommune, for at understøtte at målene for borgerne opnås. Dette understøttes af tilbuddets dokumentation og udsagn fra borgerne. Det beskrives endvidere, hvordan tilbuddet har samarbejdet med VISO i en konkret sag, og hvordan dette samarbejde har været positivt for den faglige udvikling i tilbuddet og for borgerens trivsel. 14

15 Vurdering af temaet Temavurdering Sundhed og Trivsel Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at borgerne generelt trives i tilbuddet, hvilket de også giver udtryk for. Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at borgerne udtaler at drøftelserne om tilbuddets fremtid, udfordrer deres trivsel. Desuden er der udfordringer i relationer borgere i mellem grundet visitering udenfor målgruppen. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende har en kultur, som anerkender borgerne og inddrager dem i alle forhold omkring dem selv og tilbuddets hverdag. Denne kultur understøtter desuden, at man er opmærksom på, at der ikke skal forekomme magtanvendelse og overgreb i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet igennem de faglige tilgange understøtter og motiverer borgerne til at opsøge relevante sundhedsydelser, ligesom der er fokus på at støtte borgerne til en sund livsførelse igennem at motivere dem til at lave sund mad og dyrke motion i et vist omfang. Endelig er det socialtilsynets vurdering, at der er taget initiativer til at forebygge overgreb generelt i tilbuddet med udgangspunkt i tilbuddets faglige tilgange og værdier. Socialtilsynet vurderer dog samtidigt, at der er forekommet overgreb borgerne imellem i konkrete situation. Det er socialtilsynets opfattelse, at dette skyldes konkrete elementer, som tilbuddets ledelse og medarbejdere har håndteret igennem flere ressourcer i tilbuddet og samarbejde med VISO omkring støtte til den enkelte borger i forhold til at forebygge overgreb. Gennemsnitlig vurdering 4,1 Udviklingspunkter Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. af kriterium 15

16 Socialtilsynet vurderer, at det er en grundlæggende værdi i tilbuddet at understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Dette ses igennem, at borgerne inddrages i at have indflydelse på valg af primær kontaktperson, samt at der regelmæssigt er fastlagt møder, hvorigennem borgerne får mulighed for at have indflydelse på tilbuddets drift og daglige rutiner. Det er endvidere socialtilsynet vurdering, at tilbuddets ledelse og medarbejdere grundlæggende understøtter en kultur i tilbuddet, som anerkender og reelt medinddrager den enkelte borger. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at tilbuddets ledelse og medarbejdere tidligere har taget initiativ til at udarbejde skrivelse om tilbuddets hverdag, som udleveres til nye beboere. Skrivelsens indhold bruges endvidere som bidrag til tilbuddets faglige tilgange, som understøtter udvikling af borgernes kompetencer i forhold til selv- og medbestemmelse. Socialtilsynet bemærker således, at der fortsat er fokus på at sikre borgerne en reel medindflydelse i tilbuddet, hvilket også er i overensstemmelse med de faglige og metodiske tilgange. Indikator 04.a af Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. Til grund for vurderingen lægges, at borgerne i interview giver udtryk for, at de grundlæggende bliver hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne nævner som eksempler, at tilbuddets pædagogiske handleplaner laves med udgangspunkt i borgernes forståelse og forventninger, som at man løbende bliver inddraget i, hvad der beskrives i dagbøger og lignende. Det lægges yderligere til grund, at det af tilbuddets dokumentation fremgår, at der er udarbejdet en konkret skrivelse til borgerne om hverdagen i tilbuddet, og at den klart tager udgangspunkt i tilbuddets værdier, samt at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. En øget struktur jf. evt. indikator 5.a, samt 7.a, påvirker graden af borgernes oplevelse af anerkendelse. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for vurderingen lægges, at det i interview med borgerne fremkommer, at de mener at have indflydelse i væsentlig grad på tilbuddets daglige drift og rutiner. Som eksempel nævner borgerne, at der både afholdes husmøder hver 14. dag samt brugerrådsmåder 2 gange om året. Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at borgerne nævner, at der i forbindelse med uro i tilbuddet har været opstillet nogle særlige forventninger om, hvordan borgerne bruger fællesarealerne i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer på det foreliggende, at dette er blevet håndteret relevant af tilbuddets ledelse og medarbejdere, om end borgerne har haft svært ved at forstå sammenhængen, set i forhold til egne behov. Det lægges yderligere til grund, at ledelse og medarbejdere klart kan beskrive, hvorledes borgerne har reel indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv igennem udarbejdelse af mål, inddragelse i planlægning af indsats og en generel værdi i tilbuddet om, hvordan borgerne skal inddrages i tilrettelæggelse af hverdagen i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium 16

17 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, set i forhold til målgruppens behov og forudsætninger. Socialtilsynets vurdering bygger især på borgernes udsagn om, at de grundlæggende trives i tilbuddet. Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at borgernes trivsel aktuelt er udfordret. En borger udenfor målgruppe har et noget større behov for støtte og omsorg end tilbuddets konstruktion og normering giver mulighed for, og derfor har ledelsen sørget for yderligere ressourcer i tilbuddet. Dette har angiveligt gjort, at andre borgere har følt sig overvåget og ikke i så høj grad har et selvstændigt liv. Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at der aktuelt pågår drøftelser om tilbuddets fremtid og konstruktion, og at borgerne er meget påvirkede af dette, idet de har fundet oplysninger om processen på Frederikssund Kommunes hjemmeside. Socialtilsynet lægger desuden til grund for vurderingen, at der for nogle borgerne er opstillet mål med fokus på fysisk og mental sundhed og trivsel, samt at tilbuddet igennem et særligt fokus på samarbejde med relevante sundhedstilbud, ligeledes understøtter borgernes muligheder for at opsøge læge, tandlæge og lignende i forhold til deres ønsker og behov. Det nævnes i den sammenhæng fra medarbejderne, at borgerne er blevet meget mere selvstændige i forhold til at opsøge de forskellige sundhedsydelser. Socialtilsynet lægger yderligere til grund for vurderingen, at der i den daglige pædagogiske praksis ses et fokus på, at tilbyde borgerne sund og varieret kost samt deltagelse i idrætsaktiviteter. Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at tilbuddet igennem det organisatoriske fællesskab med Skibbyhøj har adgang til sundhedskoordinator. Indikator 05.a af Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i middel grad. Til grund for vurderingen lægger socialtilsynet, at det i interview med borgerne fremkommer, at de grundlæggende trives i tilbuddet, samt at Socialtilsynet under tilsynsbesøget observerer, at der er en god stemning og trivsel i tilbuddet. Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at en borger udenfor målgruppe har præget tilbuddets hverdag meget, hvilket har påvirket især denne borgers, men også de øvrige borgeres, trivsel. Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at borgerne omtaler en oplevelse af utryghed på baggrund af drøftelser om tilbuddets fremtid. Endelig lægges det til grund, at medarbejderne beskriver en opfattelse af, at borgerne som udgangspunkt trives i tilbuddet og at de kan fremlægge eksempler herpå. Medarbejderne giver dog samtidigt udtryk for, at den aktuelle situation, hvor indsatsen omkring en borger udenfor målgruppe har krævet markante ændringer i tilbuddets struktur også har påvirket borgernes trivsel meget. Det samme er gældende, fordi borgergruppen er noget uhomogen og kun til en vis grad kan trives i de sociale kontakter indbyrdes. Indikator 05.b af Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Det lægges til grund, at det i interview med ledelse og medarbejdere fremgår, hvorledes der er et overordnet fokus på at understøtte, at borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser, set i forhold til deres behov og forudsætninger. Ledelse og medarbejdere kan konkret beskrive, hvorledes man tager udgangspunkt i tilbuddets faglige tilgange som f.eks. Recovery, til at arbejde med at motivere borgerne til, selv at tage ansvar for at komme til læge med støtte fra medarbejderne. Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne konkret kan forklare, hvordan man støtter borgere med særlige udfordringer omkring sygdom og sundhed i det omfang, som tilbuddets normering tillader. 17

18 Udtalelser fra medarbejdere og ledelse understøttes af udsagn fra borgerne. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgernes behov. 4 (i høj grad opfyldt) Det fremkommer i interview med medarbejderne, at der for de fleste borgeres vedkommende er opstillet mål for borgernes fysiske og mentale sundhed ved hjælp af redskabet forandringskompasset. Desuden gives der i interview eksempler fra den daglige pædagogiske hverdag, hvori det beskrives, hvordan borgerne understøttes til fysiske aktiviteter uden- og indenfor tilbuddet. Socialtilsynet har ved tidligere tilsynsbesøg kunne se i referat fra beboermøde, at der af og til drøftes sund mad med borgerne, ligesom der er fokus på at understøtte sund mand i hverdagen igennem menu og valg af fødevarer. Det beskrives endvidere, at der anvendes NADA i tilbuddet, hvilket borgerne i interview anerkender som meget relevant i forhold til at skabe mere ro i hverdagen, set i forhold til deres psykiske lidelse. Borgerne nævner endvidere, at de har mulighed for at deltaget i forskellige fritidsaktiviteter, som understøtter deres sundhed. På baggrund af ovenstående bedømmer Socialtilsynet, at indikatoren er opfyldt i høj grad. Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet, samlet set og i forhold til målgruppens behov og forudsætninger, forebygger og håndterer magtanvendelser. Det lægges til grund for vurderingen, at der er udarbejdet skriftlig procedure for håndtering af magtanvendelser, samt sker en løbende faglig drøftelse af begrebet, også selv om magtanvendelser ikke forekommer i tilbuddet. Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at medarbejderne fortsat kan beskrive, hvorledes de skal forholde sig i situationer, hvor indgriben i borgernes selv- og medbestemmelsesret kan blive nødvendig. Dette har især været relevant i en foregående perioden, hvor en borgers adfærd har udfordret tilbuddets rammer. Socialtilsynet anerkender derudover, at tilbuddets ledelse og medarbejdere har udarbejdet vejledning om hverdagen i tilbuddet, som ikke udfordrer borgernes selv- og medbestemmelse. Indikator 06.a af Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. 5 (i meget høj grad opfyldt) Det bedømmes, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. Til grund for vurderingen lægges, at medarbejderne beskriver, at der er udarbejdet notat om håndtering af magtanvendelser, hvilket tidligere er forevist Socialtilsynet under tilsynsbesøg. Endvidere lægges det til grund, at leder og personale beskriver, at der med udgangspunkt i tilbuddets anerkendende tilgang samt målgruppens forudsætninger, ikke foretages magtanvendelser, men i stedet arbejdes konfliktnedtrappende. Der gives eksempler herpå, samt beskrives en fælles forståelse af, at man som medarbejder altid trækker sig i situationer, som ellers kan udvikle sig til magtanvendelser. Det lægges endvidere til grund, at borgerne udtaler, at der ikke foretages magtanvendelser i tilbuddet, samt at det ved dokumentgennemgang kan ses, at der er indrapporteret en magtanvendelser i tilbuddet, Denne er dog af myndighedskommunen vurderet til ikke at falde ind under bestemmelserne om magtanvendelse, hvilket socialtilsynet er enige i. 18

19 Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for vurderingen lægges, at det i interview med medarbejderne beskrives, hvordan personalet ad hoc drøfter begrebet magtanvendelser og hvordan disse kan håndteres med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen, også selv om der ikke foretages magtanvendelser i tilbuddet. Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at der er anmeldt en magtanvendelse, som er håndteret relevant med beskrivelse af hændelse, samt bemærkninger fra ledelse og borger. Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb af kriterium Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet med udgangspunkt i værdier og pædagogisk tilgang som udgangspunkt forebygger overgreb rettet mod borgerne. Dette ses ved, at medarbejderne er opmærksomme på at sørge for, at tilbuddets rammer også understøtter dette, f.eks. ved at yderdøren er låst, og at der er taget initiativ til at drøfte med borgerne, hvordan man undgår, at borgerne føler sig udsat for overgreb. Det er endvidere socialtilsynets bedømmelse, at denne tilgang også kan identificeres i den konkrete socialpædagogiske indsats omkring borgerne, hvilket medarbejderne giver eksempler på under tilsynsbesøget. Det er dog samtidigt socialtilsynets bedømmelse, at der aktuelt er en situation i tilbuddet, hvor borgerne kan være udsat for overgreb. Det lægges til grund for bedømmelsen, at såvel ledelse og medarbejdere som borgere samstemmende beskrive konkrete episoder, hvor en borgers adfærd har provokeret de øvrige borgere så meget, at vedkommende har været udsat for overgreb. Det er samtidigt socialtilsynets bedømmelse, at ledelse og medarbejdere har handlet på situationen, og at udfordringerne er håndteret igennem tilføring af ressourcer og samarbejde med VISO. Socialtilsynet henviser desuden til tekst i tema 3 omkring målgruppe i tilbuddet. Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 3 (i middel grad opfyldt) Det bedømmes, at indikatoren er opfyldt i middel grad. Til grund for vurderingen lægges, at ledelse og medarbejdere samstemmende beskriver, at der har været konkrete episoder mellem borgerne, som kan opfattes som overgreb. Det beskrives, at en borger udenfor målgruppe har en adfærd, som i høj grad provokerer de øvrige borgere, og at tilbuddets konstruktion og normering som udgangspunkt ikke kan sikre, at der ikke sker overgreb i tilbuddet. Det beskrives, at der er tilført ekstra ressourcer i en periode, samt at man har indgået et samarbejde med VISO med henblik på at håndtere situationen. Dette har til en vis grad givet ro i tilbuddet. Borgernes udsagn understøtter ledelse og medarbejdere. Borgerne omtaler desuden, at de føler sig udsat for overgreb, idet der aktuelt er nogle regler om fællesområderne, som de finder urimelige. Det omtales desuden, at der har været vågen nattevagt i tilbuddet, hvilket også føles intimiderende. Det lægges endvidere til grund for vurderingen, at ledelse og medarbejdere samstemmende udtaler, at der udarbejdes kriseplaner i samarbejde med borgerne, når de flytter ind i tilbuddet. Medarbejderne kan desuden beskrive, hvorledes indholdet i kriseplanerne konkret anvendes for at understøtte, at borgerne ikke udsættes for overgreb. Det lægges desuden til grund, at borgerne udtaler, at de føler sig passet på af medarbejderne i hverdagen. 19

20 Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar

21 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet drives ledelsesmæssigt forsvarligt, og at ledelsen udtaler relevant fokus på tilbuddets samlede drift og udvikling. Det vurderes videre, at borgerne som udgangspunkt har mulighed for kontakt til personalet i forhold til deres ønsker og behov og med udgangspunkt i tilbuddets målsætning. Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at tilbuddet igennem en periode har tilført yderligere ressourcer i form af vågen nattevagt med henblik på at forebygge overgreb mellem borgerne og at give støtte og omsorg i højere grad end tilbuddets konstruktion og normering ellers tillader. Det vurderes endvidere, at leder og medarbejdere modtager relevant ekstern faglig sparring og supervision i forhold til henholdsvis ledelsesrolle og faglige tilgange med udgangspunkt i tilbuddets målgruppe samt samarbejde. Sygefravær og personaleomsætning vurderes til at være lidt højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, ledelse og medarbejdere i fællesskab igennem en længere periode har haft fokus på at nedbringe en ellers høj personaleomsætning og sygefravær, hvilket er lykkedes. Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse har de relevante grund- og efteruddannelser til at lede tilbuddet fagligt kompetent. Endvidere fremgår det af interviews med personale og borgere, at der er en rød tråd mellem den ledelsesstil, leder ønsker at praktisere, og den ledelsesstil medarbejdere og borgere oplever. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at ledelse og medarbejdere samlet set modtager relevant sparring og supervision. Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at tilbuddets ledelse italesætter, at der er konkrete overvejelser i Frederikssund Kommune om tilbuddets fremtid, set i forhold til udfordringer omkring den juridiske konstruktion. Socialtilsynet observerer, at ledelsen forholder sig konstruktivt til at bidrage med løsninger, og samtidigt håndterer borgeres og medarbejderes naturlige frustration over usikkerhed om fremtiden relevant. Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 5 (i meget høj grad opfyldt) 21

22 af Indikator 08.a Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Socialtilsynet lægger dokumentation af den samlede ledelses uddannelse og erfaring med ledelse og tilbuddets målgruppe til grund for bedømmelsen. Endvidere lægges det til grund, at det i interview med ledelsen fremkommer, hvordan uddannelse og erfaring omsættes i den daglige drift af tilbuddet i samarbejde med personale, borgere og pårørende. Det lægges ligeledes til grund for vurderingen, at ledelsen beskriver, hvorledes man har et relevant fokus på at understøtte tilbuddets samlede drift og udvikling, Ledelsen redegør i forbindelse med tilsynsbesøget for relevante overvejelser omkring aktuelle og langsigtede udfordringer i tilbuddet, set i forhold til drøftelser i Frederikssund Kommune om tilbuddets juridiske grundlag. Det lægges yderligere til grund, at ledelsen fremstår anerkendende og reflekterende under tilsynsbesøget, og at medarbejderne udtrykker tillid til ledelsens håndtering af udfordringer i forhold til tilbuddets drift. Medarbejderne omtaler, at ledelsen har taget initiativ til at løse store problemer i hverdagen, ved at tilføre ressourcer og etablere et samarbejde med VISO. Medarbejderne giver desuden udtryk for, at tilbuddets ledelse er velkvalificeret efter deres opfattelse, og at de betragter ledelsesstilen som uddelegerende og anerkendende, og samtidig tydelig, hvilket de er trygge ved. Indikator 08.b af Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen udtaler, at de del er del af relevant fagligt netværk, som mødes en gang om måneden, og desuden modtager ekstern supervision. Medarbejderne udtaler, at de modtager fast ekstern supervision ca. hver 6 uge. På baggrund af ovenstående bedømmer Socialtilsynet, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets drift samlet set varetages kompetent. Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at der igennem en periode har været behov for at tilføre ekstra ressourcer til tilbuddet, for at forebygge overgreb og med henblik på at give yderligere støtte og omsorg til en borger udenfor målgruppe. Socialtilsynet anerkender samtidigt ledelsens initiativ, for at understøtte borgernes trivsel og sikkerhed. Socialtilsynet bedømmer på oplysninger fra tidligere tilsyn, at personalets samlede uddannelse og erfaring med målgruppen er relevant. Det vægtes også, at tilbuddets grundarbejdsplan giver borgerne mulighed for kontakt med personalet i et omfang, som vurderes relevant i forhold til tilbuddets målgruppe og målsætning. Socialtilsynet henviser dog samtidigt til indholdet i denne rapport omkring borger udenfor målgruppen. Tilbuddets personalegennemstrømning og sygefravær bedømmes til at være lidt højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at ledelse og medarbejdere beskriver, at flere forhold igennem længere tid har presset tilbuddets daglige drift i form af høj personaleomsætning og sygdom, men at dette nu er stabiliseret igennem en fælles indsats. Indikator 09.a af Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. Socialtilsynets bedømmelse skal ses i lyset af, at socialtilsynet grundlæggende bedømmer, at borgerne, i forhold til 22

23 deres behov og forudsætninger, har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Det fremgår dog samtidigt af udsagn fra ledelse og medarbejdere, at en borger udenfor målgruppe har brug for meget mere støtte og omsorg, end tilbuddets konstruktion og normering kan tilgodese. På den baggrund har ledelsen taget initiativ til at tilføre midlertidige ressourcer i tilbuddet i form af vågen nattevagt. Denne løsning har dog skabet andre udfordringer for de øvrige borgere i tilbuddet. Socialtilsynet er informeret om, at ordningen stopper nu. Det er endvidere socialtilsynets bedømmelse, at medarbejdergruppen stadig er sammensat af medarbejdere, der enten har relevant uddannelse og/eller erfaring med tilbuddets målgruppe. Endelig vægtes det, at det ved tidligere tilsyn er forklaret, at den daglige pædagogiske indsats styres efter en fast arbejdsplan, som sikrer dækning i hverdagen, ligesom medarbejderne indgår efter en særlig plan i arbejdet omkring den enkelte borger, f.eks. i forhold til samtaler og opfølgning på mål i indsatsplaner. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det af tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen fremgår, at der i 2017 har været en personalegennemstrømning på 29,16%. Dette er noget over sammenlignelige arbejdspladser, selvom socialtilsynet er opmærksom på, at der er tale om et lille tilbud med få medarbejdere. Det lægges endvidere til grund, at borgerne udtaler, at de ikke oplever, at der er stor udskiftning blandt medarbejderne i tilbuddet. Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 3 (i middel grad opfyldt) Sygefraværet er på Tilbudsportalen opgjort til sygedage pr. medarbejder, hvilket er på et højere niveau end tilsvarende arbejdspladser. Det omtales af ledelse og medarbejdere, at der er tale om længerevarende sygdom blandt enkelte medarbejdere, hvilket ikke umiddelbart kan ses af tallet. Borgerne udtaler, at de ikke oplever, at der er ret meget sygdom blandt medarbejderne, og at aftaler og aktiviteter ikke aflyses på grund af sygdom blandt medarbejderne. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren at være opfyldt i middel grad. 23

24 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets pædagogisk praksis bygger på medarbejdere, som har relevante kompetencer, set i forhold til tilbuddets målgruppe og forudsætninger. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der igennem en periode har været særlige faglige udfordringer, i forhold til at håndtere trivsel og udvikling hos borger udenfor målgruppen. Denne dynamik har desuden haft indflydelse på den samlede borgergruppes trivsel. Socialtilsynet finder det relevant, at tilbuddet har samarbejdet med VISO om håndteringen af udfordringerne. Socialtilsynet vurderer derudover, at medarbejderne konkret kan beskrive, hvordan tilbuddets faglige og metodiske tilgange omsættes til konkret socialfaglig praksis, hvilket der gives eksempler på under det tilsynsbesøget. Socialtilsynet observerer desuden, at der er en tryg og god stemning mellem medarbejdere og borgere. Borgerne udtrykker overfor socialtilsynet, at medarbejderne kan sætte sig ind i deres behov og livssituation og er gode til at motivere borgene i forhold til en indsats for at opnå de opstillede mål. Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at opsamle erfaringerne fra periode med særlige faglige udfordringer og samarbejde med VISO, til brug for en tilrettelæggelse af den kommende faglige udvikling i tilbuddet. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at opdatere tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen, således at massage beskrives som metode, idet det fremgår af udsagn fra medarbejderne, at særligt uddannet medarbejder anvender metoden. Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium 24

25 Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring, der modsvarer målgruppens behov og tilbuddets metoder. Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at indvisitering af borger udenfor målgruppen har udfordret den samlede personalegruppe. På den baggrund har det været relevant at samarbejde med VISO om at finde konkrete løsninger i hverdagen. Socialtilsynet anbefaler på den baggrund tilbuddets ledelse til at opsamle erfaringerne fra perioden til brug for en tilrettelæggelse af den kommende faglige udvikling i tilbuddet. Socialtilsynet lægger til grund for bedømmelse af medarbejdernes kompetencer. at medarbejderne i interview kan beskrive, hvorledes tilbuddets faglige og metodiske tilgang anvendes, samt at en særlig struktur og ressourcepersoner sikrer implementering af ny viden om målgruppe og metoder. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at medarbejdere og borgere omtaler gode erfaringer med at bruge massage som metode. Denne er ikke beskrevet under tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen, hvorfor socialtilsynet anbefaler tilbuddets ledelse af have fokus herpå. Endelig lægges det til grund, at Socialtilsynet ved observation under tilsynsbesøget ser en tydelig forbindelse mellem tilbuddets udmeldte faglige tilgang og den konkrete pædagogiske praksis. Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Det lægges til grund for bedømmelsen, at det igennem interview med ledelse og medarbejdere fremkommer, at der løbende sker undervisning i forhold til tilbuddets målgruppe og metoder. Dette understøttes af oplysningerne i tilbuddets årshjul, som beskriver uddannelse og anden kompetenceudvikling til ledelse og medarbejdere. Det lægges endvidere til grund, at det af tilbuddets oplysninger til socialtilsynet fremgår, at alle medarbejder har relevant uddannelse og til dels erfaring med tilbuddets målgruppe og metoder. Det beskrives endvidere, hvordan der aktuelt igennem en periode er arbejdet på implementering af KRAP. Socialtilsynet bedømmer på baggrund af udsagn fra tidligere og dette tilsynsbesøg, at der har været tale om en positiv proces, som har bidraget til en faglig udvikling i tilbuddet. Endelig lægges det til grund, at borgerne udtaler, at flere medarbejdere omtaler ny faglig viden i dialogen med borgerne. Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Til grund for vurderingen lægges, at borgerne beskriver i interview, at der kan være forskel i de forskellige medarbejderes kompetence, og at man svinger bedre med nogen end med andre. Det omtales, at medarbejderne supplerer hinanden fint, men at indsatsen også kan være præget af den enkelte medarbejders ressourcer til at påtage sig også besværlige opgaver. Borgerne udtrykker samlet set, at de finder medarbejderne kompetente og dygtige til deres arbejde, samt at medarbejderne forstår at sætte sig ind i borgernes særlige problematikker. Borgerne udtrykker samtidigt, at den megen uro igennem den senere periode har udfordret medarbejderne fagligt. Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne kan beskrive og give eksempler på, hvorledes tilbuddets faglige tilgange og metoder kan omsættes i den daglige socialfaglige praksis. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at det klart italesættes, hvordan medarbejderne forstår at arbejde med relationen med borgerne, og derigennem har fokus på omsorgspligten. Medarbejderne omtaler samarbejdet med VISO positivt, det har bidraget til at finde løsninger i en vanskelig periode. 25

26 Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at der er en god stemning i huset, og at tonen mellem borgere og personale er præget af en anerkendende og omsorgsfuld tilgang. Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar

27 Vurdering af temaet Temavurdering Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel igennem tilbuddets konstruktion med muligheder for at trække sig tilbage til privat bolig eller dyrke fællesskabet i tilbuddets have eller fællesrum. Tilbuddet består af stort set ens bygninger i Jægerspris, og tilbuddet er placeret i nærheden af butikker og offentlig trafik. Bygningerne er meget neutrale, hvilket vurderes til at have den betydning, at tilbuddet, og dermed borgerne, skiller sig ud i nærmiljøet. Tilbuddet fremstår generelt velholdt, pænt og rent og borgerne giver samstemmende udtryk for, at de trives i tilbuddet, som de betragter som deres hjem. Socialtilsynet er opmærksom på, at der igennem en periode har været en situation i tilbuddet, hvor borgernes muligheder for at benytte fællesområderne har været udfordret, og at borgerne giver udtryk for at være påvirket heraf. Gennemsnitlig vurdering 4,3 Udviklingspunkter Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel af kriterium Samlet set bedømmer socialtilsynet, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel, set i forhold til målgruppens ønsker og særlige behov. Der lægges vægt på, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende er indrettet i forhold til borgernes ønsker, behov og forudsætninger, samt at eventuelle tilretninger sker i samarbejde med borgerne. Der lægges endvidere vægt på, at tilbuddets fysiske rammer giver borgerne mulighed for såvel selvstændig tilværelse i egen bolig samt for fællesskab efter eget behov, hvilket Socialtilsynet anser medvirkende, til at modvirke isolation og ensomhed, som ellers kan være en del af målgruppens problemer. Der er yderligere lagt til grund for bedømmelsen, at tilbuddet generelt fremstår velholdt, pænt og rent. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at borgerne giver udtryk for, at deres tilgang til at benytte fællesarealerne igennem en periode har været udfordret. Dette italesætter borgerne meget klart som en følelse af begrænsning i deres hverdag. Socialtilsynet tager borgernes forudsætning med i betragtning omkring bedømmelsen. 27

28 Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer. af Indikator 14.a 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges udsagn fra borgerne, som giver udtryk for at trives med tilbuddets fysiske rammer. Dette understøttes af udsagn fra medarbejderne, som endvidere beskriver, at borgerne i hverdagen opholder sig meget i både private lejligheder og fællesrum, samt nævner at være glade for at bo i tilbuddet. Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at flere borgere omtaler, at der igennem længere tid har været særlige regler for borgernes adfærd i fællesområderne. Dette har været for at forebygge uro og overgreb. Borgerne beskriver i den forbindelse, at det har udfordret deres lyst til at opholde sig i fællesområderne. Det lægges desuden til grund, at Socialtilsynet under tilsynsbesøget observerer, at de hjemmeværende borgere sidder sammen udenfor tilbuddet og nyder solen og det fællesskab, som er opstået på den dag, hvor socialtilsynet er på besøg. Indikator 14.b af Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. Socialtilsynets bedømmelse bygger på udsagn fra medarbejderne, som i interview beskriver, hvorledes borgerne inddrages i indretning af tilbuddet i forhold til deres ønsker og behov. Som eksempler nævnes anvendelse af tilbuddets have samt fællesarealer. Dette understøttes af udsagn fra borgerne, som endvidere giver udtryk for, at fællesarealerne i tilbuddet er indrettet helt som borgerne ønsker det. Dog henvises samtidigt til tekst i 14a. Indikator 14.c af Indikator 14.c De fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for vurderingen lægges, at Socialtilsynet ved tilsynsbesøget observerer, at borgernes private boliger er indrettet i forhold til borgernes egne ønsker og behov og fremstår som borgernes hjem. Dette understøttes af udsagn fra borgerne, som generelt giver udtryk for, at de betragter tilbuddet som deres hjem, også selv om der i forhold til deres handleplan er tale om en midlertidig bolig. 28

29 Økonomisk Tilsyn Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi Socialtilsyn Hovedstaden har godkendt Botilbuddet Parkvej 12, 2018 budget som det foreligger. Tilbuddet vurderes at være/er økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner. Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at tilbuddets juridiske konstruktion ikke er klar. Økonomisk bæredygtig? Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og de samlede omkostninger samt planlagte investeringer på den anden side jf. tilbudsbudget. Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at tilbuddets juridiske konstruktion ikke er klar. Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen? Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer. Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi? Tilbuddets økonomi er på det foreliggende gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Tilbuddet har indberettet nøgletal, som er dokumenteret. Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at tilbuddets juridiske konstruktion ikke er klar. 29

30 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. Dokumenter Observation Interview Interviewkilder Tilbudsportalen Oplysningsskam til driftsorienteret tilsyn Liste over beboere og deres visitationsgrundlag Liste over medarbejdere og deres kompetencegrundlag Beskrivelse af håndtering af overgreb i tilbuddet til medarbejderne Funktionsbeskrivelse for vikarer i tilbuddet Kompetenceudviklingsplan Dokumentation for ekstra personaleresurser/nattevagt Samspil mellem medarbejdere og borgere i dagligdags situationer Samspil mellem borgere under gruppesamtale Forstander Trine Larsen og afdelingsleder Charlotte Bindner 2 medarbejdere med socialfaglig uddannelse og 1-2 års ansættelse i tilbuddet 5 borgere, som har boet mellem ½ - 2 år i tilbuddet. Beboere Ledelse Medarbejdere Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet. 30

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie 19-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 06-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave 20-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Gl. Holtegade Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS 13-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen 29-04-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S 12-06-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 05-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen 13-08-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen 14-06-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Grønningen SEL 107 14-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven 05-02-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pensionatet Mette Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pensionatet Mette Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pensionatet Mette Marie Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Egedal Rusmiddelteam Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Egedal Rusmiddelteam Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Egedal Rusmiddelteam 27-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Juvelhuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Juvelhuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Juvelhuset 14-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Vestervej 24-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Rapporten

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle 21-02-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Bofællesskabet Grønningen Dato: 22-05-2017 Grønningen 8 Sagsnummer: 17/6983 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus 05-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej 24-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet 15-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen 02-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelserapport

Regodkendelserapport Regodkendelserapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Egedal Rusmiddelteam Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo 22-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse 09-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lindebakken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lindebakken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lindebakken 05-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Granhøjens Skæve Boliger 107 og 108 ApS Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Granhøjens Skæve Boliger 107 og 108 ApS Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Skæve Boliger 107 og 108 ApS 03-04-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde 22-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Stadionkollegiet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Stadionkollegiet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap basistilbud - Stadionkollegiet 05-12-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup 09-04-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 28-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet 10-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS 15-03-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Botilbuddet Lysningen Dato: 03-10-2017 Tjørnevej 7 Sagsnummer: 17/29693 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen 05-05-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aleris Netværk, Løvegade 03-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000

Læs mere

Tilsynsrapport. Concura - aflastningstilbuddet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Concura - aflastningstilbuddet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - aflastningstilbuddet 06-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 12-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. De Socialpsykiatriske Botilbud i Egedal Kommune Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. De Socialpsykiatriske Botilbud i Egedal Kommune Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: De Socialpsykiatriske Botilbud i Egedal Kommune 30-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Rosenvænget" Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet  Rosenvænget Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Rosenvænget" Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000

Læs mere