Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017"

Transkript

1 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207

2 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv. Politikken betyder, at Byrådet og den kommunale organisation sætter endnu mere fokus på sammen med borgerne at skabe rammerne for det gode liv i kommunen. Politikkens vision er: Borgerne definerer det gode liv. Naturen, borgerne og de meningsfulde relationer skal i fællesskab danne rammen for det gode liv Vi ved hver især bedst, hvad der er et godt liv for netop os! 2

3 Fremgangsmåde I 205 undersøgte kommunen borgernes oplevelse af eget liv ved at se på materielle og ikkematerielle ressourcedimensioner, som den enkelte borger har til rådighed, og som de bruger til at skabe det gode liv. Derudover måles tilfredsheden med og betydningen af disse dimensioner. I 207 har kommunen igen målt borgernes oplevelse af eget liv for at følge udviklingen over tid. Målingen i 207 er ligesom i 205 foretaget som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerpanel, som består af ca borgere i kommunen. Borgerpanelet er repræsentativt for borgere over 8 år i Ringkøbing-Skjern Kommune. Undersøgelsen er nåede i 207 ud til 906 personer, og 867 personer har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 45. I 205 var svarprocenten på 67. 3

4 Dimensioner af det gode liv De dimensioner, som alle indgår i undersøgelsen, er:. Uddannelse 2. Arbejde 3. Balance mellem arbejdsliv og privatliv 4. Sociale relationer 5. Mulighed for at komme politisk til orde 6. Personlig sikkerhed 7. Naturen 8. Sundhedstilstand 9. Bopæl 0. Indkomst. Frivillighed 4 Dimensionerne afdækkes gennem både objektive forhold og subjektive vurderinger af dimensionerne.

5 Overordnet tilfredshed livet Gennemsnitlig score på spørgsmålet: Hvor tilfreds eller utilfreds er du for tiden med dit liv? På en skala fra -7, hvor =meget utilfreds og 7=meget tilfreds : n=82 207: n= ,50 5,74 5, OECD Ringkøbing-Skjern Note: Data om Danmarks gennemsnitlige score er hentet fra OECD Better Life Initiative målingen fra 205. OECD har spurgt danskerne, hvor tilfredse de generelt set er med livet på en skala fra 0-0. Gennemsnittet er omregnet til et gennemsnit fra -7, således gennemsnittet kan sammenlignes med Ringkøbing-Skjern Kommunes gennemsnit. Kilde på OECD målingen:

6 Betydningen af dimensioner Udviklingen fra 205 til 207 Respondenterne er blevet spurgt: Hvor stor betydning har følgende dimensioner for din livskvalitet? Nedenstående tabel viser på en skala fra -0 en rangering af, hvor betydningsfulde de centrale dimensioner er for respondenternes livskvalitet. betyder, at betydningen af dimensionen er rangeret højest mens 0 betyder, at betydningen af dimensionen er rangeret lavest Ændring Sundhedstilstand Bolig 2 2 Indkomst 4 3 Naturen 5 4 Fornuftig balance ml. arbejde og fritid 3 5 Sociale relationer 7 6 Arbejde 6 7 Uddannelse 8 8 Frivillig 9 9 Politisk deltagelse i lokalområdet 0 0 6

7 Betydningen af dimensioner i 207 Opdelt efter alder, køn & geografi Respondenterne er blevet spurgt: Hvor stor betydning har følgende dimensioner for din livskvalitet? Nedenstående tabel viser på en skala fra -0 en rangering af, hvor betydningsfulde de centrale dimensioner er for respondenternes livskvalitet. betyder, at betydningen af dimensionen er rangeret højest mens 0 betyder, at betydningen af dimensionen er rangeret lavest. Respondenterne er i tabellen opdelt på køn, alder og geografi. Tabel: På en skala fra -0 viser dette en rangering af, hvor betydningsfulde de ti dimensioner er for livskvaliteten opdelt på respondenternes køn, alder og bosted. =størst betydning; 0=mindst betydning. Baggrund Dimensioner Sundhedstilstand Bolig Indkomst Naturen Fornuftig balance ml. arbejde og fritid Sociale relationer Arbejde Uddannelse Frivillighed Politisk deltagelse i lokalområdet Køn Mand ❶ ❷ ❸ Kvinde ❶ ❷ ❸ Alder 8-37 årige ❶ ❷ ❸ årige ❶ ❷ 6 ❸ årige ❶ ❷ 4 ❸ år ❶ ❷ ❸ Geografi* Hovedbyer ❶ ❷ ❸ Uden for hovedbyer ❶ ❷ 4 5 ❸ *Hovedbyerne betegnes som byer med over 2000 indbyggere. Der er 5 hovedbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune: Ringkøbing, Skjern, Tarm, Hvide Sande og Videbæk. Der er ikke målt på betydningen af personlig sikkerhed, som derfor ikke indgår. 7

8 Betydningen af og tilfredsheden med de ti dimensioner Skæringspunktet mellem x-aksen og y-aksen angiver den gennemsnitlige tilfredshed (5,29) med og gennemsnitlige betydning (8,20) af alle dimensioner. De hvide cirkler angiver besvarelserne fra 205, som er forbundet til de farvede cirkler fra 207. Lille betydning Høj tilfredshed 7 Stor betydning Arbejde Balance ml. arbejde og fritid Boligforhold Indkomst Naturen Politisk deltagelse Sociale relationer Sundhedstilstand Uddannelse Der er ikke målt på betydningen af personlig sikkerhed og tilfredsheden med frivillighed, hvorfor disse to dimensioner ikke indgår. Lav tilfredshed

9 Opfølgning på målsætningerne i politikken om Det gode liv 0

10 Politikkens målsætninger Borgernes ressourcer er et aktiv Med udgangspunkt i din aktuelle situation, dine ressourcer og nuværende bopæl, hvordan ser du da dine muligheder for at realisere dine drømme og ambitioner? 205 (n=.47) 207 (n=786) Målsætning Vi fremmer borgernes muligheder for at tage ansvar for eget liv Målsætning 4 Velfærdsopgaverne bliver løst i samarbejde med borgere, pårørende, frivillige og/eller foreninger Målsætning 7 Ildsjælenes initiativer for fællesskaber og ny løsninger bliver værdsat Note: n = Antallet af respondenter, der indgår i tabellen. 40% 30% 20% 0% 0% 2% 2% 3% 2% Meget dårlige 30% 28% 5% 4% 4% 3% Hverken eller 9% 7% 24% 24% 9% 0% 32% 34% Hvor ofte har du gennemsnitligt i de seneste 2 måneder arbejdet for frivillige eller velgørende foreninger? 40% 30% 20% 0% 0% 5% 7% Slet ikke Sjældnere Mindst én gang hvert halvår Signifikant stigning i gennemsnittet Mindst én gang i kvartalet 20% 2% Meget gode 9% 9% Mindst én gang om måneden 205 (n=.24) 207 (n=.26) 3% 26% Mindst én gang om ugen

11 Politikkens målsætninger Meningsfulde relationer dyrkes som ressourcer Målsætning 2 Sammen skaber vi rum, hvor relationer bliver knyttet og benyttet Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit forhold til din familie og dine venner? 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% 5% 7% Meget utilfreds 2% 3% 2% 2% 3% 4% Hverken eller 9% 7% 28% 27% 205 (n=.9) 207 (n=84) 50% 52% Meget tilfreds Målsætning 5 Vi bidrager aktivt til løsninger, der udvikler fællesskaber på tværs af kommunen Social kapital: Tillid, retfærdighed og samarbejde. Respondenternes samlede grad af social kapital på en skala fra -7, hvor en høj værdi angiver en høj grad af social kapital. 205 (n=990) 207 (n=636) ,33 5,48 Signifikant stigning på 0,4** på en skala fra -7 2

12 Politikkens målsætninger Meningsfulde relationer dyrkes som ressourcer Hvor tryg eller utryg føler du dig alt i alt ved at færdes i dit nabolag? 205 (n=.92) 207 (n=806) Målsætning 8 Vi støtter initiativer der fremmer rummelighed, tryghed og gæstfrihed 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% 5% 5% Meget utryg 6% 2% 2% 2% % 2% 2% 4% Hverken eller 26% 25% 62% 57% Meget tryg 3

13 Politikkens målsætninger Naturen er en aktiv ressource i kerneopgaverne Målsætning 3 Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune? Vi skaber rum for fordybelse og 20% rammer for aktiviteter der kræver 0% plads og højt til loftet. 2% 2% 60% 50% 40% 30% 0% 2% 0% 6% 5% 5% 49% 205 (n=.76) 207 (n=793) Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 40% 44% Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune? 205 (n=.76) 207 (n=798) 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% 0% 0% Meget utilfreds 8% 7% 4% 3% 5% 5% Hverken eller % 8% 33% 33% 33% 30% Meget tilfreds 4

14 Politikkens målsætninger Naturen er en aktiv ressource i kerneopgaverne Hvor ofte bruger du gennemsnitligt naturen eller landskabet aktivt i Ringkøbing-Skjern Kommune? 205 (n=.88) 207 (n=802) Målsætning 6 Naturen i by, land og vand benyttes aktivt til at øge sundhed og velvære samt leg og læring i fritid og fællesskaber 50% 40% 30% 20% 0% 0% 33% 29% 44% 42% 7% 5% 6% 6% Dagligt Ugentligt Månedligt -2 gange i kvartalet 4% 4% Sjældere 0% % Aldrig 5

15 Social kapital 6

16 Social kapital Social kapital anses som et individs samlede følelse af tillid, samarbejde og retfærdighed. I undersøgelsen er tillid målt på respondenternes generelle tillid til andre mennesker, deres tillid til forskellige institutioner samt tilliden til nære sociale relationer. Retfærdighed er målt på følelsen af uretfærdig behandling fra venner, familie, kolleger, offentlige myndigheder, arbejdsgiver eller andre lokale aktører. Samarbejde skal i undersøgelsen ses i forhold til borgeres samarbejde, som måles ved graden af frivilligt arbejde. Nedenstående figur viser følgende statistisk signifikante sammenhæng: Jo større grad af social kapital et individ besidder, jo større sandsynlighed er der for, at respondenterne scorer højt på indekset for det gode liv. Koefficienten på 0,2 betyder, at hvis den sociale kapital øges med point på en skala fra -7, så øges det gode liv med 0,2 point på en skala fra -7. Social kapital 205: 0,206*** 207: 0,207*** Det gode liv Note: Figurens statistiske signifikansniveau er angivet ved antal stjerner. Det vil sige: ***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant. Eksempelvis: Ved en sammenhæng med tre stjerner (***) er der mindre end 0, % risiko for, at sammenhængen ikke kan genfindes i populationen, mens der ved én stjerne(*) er mindre end 5 % risiko for, at sammenhængen ikke kan genfindes i populationen. 7

17 Tillid til institutioner Der er beregnet et gennemsnit af tilliden til hver institution på en skala fra -7, hvor =ingen tillid og 7=fuld tillid. 205 (n=.62) 207 (n=792) 7 6 Signifikant stigning på 0,27*** på en skala fra -7 Signifikant stigning på 0,9** på en skala fra -7 Signifikant stigning på 0,23** på en skala fra -7 5,60 5,70 5,87 5, ,26 4,24 4,25 3,98 3,92 4, 3,46 3, Byrådet Regionen Folketinget EU Domstolene Politiet 8

18 Det gode liv Tilfredsheden med livet blandt forskellige grupper 9

19 Tilfredshed fordelt efter køn Gennemsnitlig tilfredshed med alle ti dimensioner opdelt på køn. På en skala fra -7, hvor = meget utilfreds og 7 = meget tilfreds. 205 (n=.302) 207 (n=867) 7 6 5,24 5,30 5,22 5,36 207: Kvinder er signifikant mere tilfredse med livet end mænd Mand Kvinde 20

20 Tilfredshed fordelt efter alder Gennemsnitlig tilfredshed med alleti dimensioner opdelt på alder. På en skala fra -7, hvor = meget utilfreds og 7 = meget tilfreds. 205 (n=.300) 207 (n=867) 207: De årige er signifikant mere tilfredse med livet end de 8-37 og årige. De årige er signifikant mere tilfredse end de årige ,30 5,2 5,22 5,20 5,25 5,42 5,40 5, år år år år årige Signifikant stigning på 0,7* på en skala fra -7 2

21 Tilfredshed fordelt efter geografi Gennemsnitlig tilfredshed med alleti dimensioner opdelt på bopæl. På en skala fra -7, hvor = meget utilfreds og 7 = meget tilfreds. 205 (n=.302) 207 (n=867) ,29 5,38 5,27 5,23 5,7 5,5 207: Borgere i hovedbyerne er signifikant mere tilfredse med livet end borgere i byer og landdistrikter Hovedbyer (over 2000 indbyggere) Byer ( indbyggere) Landdistrikter (0-99 indbyggere) 22

22 Tilfredshed fordelt efter uddannelse Gennemsnitlig tilfredshed med alleti dimensioner opdelt på bopæl. På en skala fra -7, hvor = meget utilfreds og 7 = meget tilfreds (n=.26) 5,22 5,2 5,25 5,24 5,36 5,34 5,44 5,8 207 (n=734) 207: Personer med en MVU eller derover er signifikant mere tilfredse med livet end personer med en grundskole/ gymnasium eller erhvervsuddannelse Grundskole eller gymnasium Erhvervsuddannelse KVU MVU, LVU eller forsker 23

23 Tilfredshed fordelt efter indkomst Indkomst er angivet som husstandens samlede indkomst før skat. Gennemsnitlig tilfredshed med alleti dimensioner opdelt på bopæl. På en skala fra -7, hvor = meget utilfreds og 7 = meget tilfreds (n=972) 207 (n=662) 207: Mellem indkomstgrupperne kr. er der ikke nogen signifikant forskel på tilfredsheden med livet. Personer med en husstandsindkomst på kr. eller derover er signifikant mere tilfredse end alle andre indkomstgrupper. Tilsvarende er personer med under kr. signifikant mindre tilfredse end alle andre indkomstgrupper ,7 4,85 5,6 5,27 5,37 5,38 5,40 5,2 5,33 5,30 5,62 5, kr kr kr kr kr kr. eller mere 24

24 Metodiske bemærkninger Om borgerpanelet Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca borgere over 8 år, som udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen i kommunen på køn, alder og geografi. Undersøgelsen er nået ud til 906 personer og 867 personer har helt eller delvist besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 45. I 205 var svarprocenten på 67. Statistisk signifikans Flere steder i rapporten er der angivet signifikantniveauer. Et signifikansniveau er en måde at udtrykke, hvor sikre vi er på, at en sammenhæng ikke er tilfældig. Grænsen, for hvornår en sammenhæng anses som signifikant, er når der er mindre end 5 % risiko for, at sammenhængen er tilfældig. De statistiske beregningers signifikansniveauer er angivet ved: ***=99,9%; **=99 % og *=95%. Eksempelvis: Ved en sammenhæng med tre stjerner (***) er der mindre end 0, % risiko for, at sammenhængen ikke kan genfindes i populationen, mens der ved én stjerne(*) er mindre end 5 % risiko for, at sammenhængen ikke kan genfindes i populationen. 25

25 Bortfaldsanalyse En bortfaldsanalyse viser, at de 867 besvarelser stemmer rimeligt overens med de 987 borgere i borgerpanelet i henhold til køn, alder, geografi og uddannelse. Dog skal det bemærkes, at alderskategorien 8-23 år er kraftigt underrepræsenteret. Da der kun er besvarelser i denne gruppe, er vægtning fravalgt, da besvarelserne ikke kan antages at være repræsentative for hele gruppen af 8-23 årige, hvorved en vægtning kan skævvride resultaterne. Respondenter med en kortere uddannelse er generelt en smule underrepræsenteret, mens respondenter med længere uddannelser er overrepræsenteret. Nedenfor er der kun vist bortfaldsanalyser fra undersøgelsen i 207: Køn: Andel i Andel besvarelser borgerpanelet Kvinde 48 % 46 % Mand 52 % 54 % Alder: Andel besvarelser Andel i borgerpanelet 8-23 år % 8% år 3% 7% år 26% 30% år 45% 36% 70+ år 25% 9% Uddannelse: Andel besvarelser Andel i borgerpanelet Grundskole 38 % 40 % Erhvervsfaglig uddannelse 3 % 5 % Gymnasie, HF, studenterkursus 3 % 4 % Erhvervsgymnasium (HHX, HTX) 5 % 6 % Kort videregående uddannelse 8 % 7 % Bachelor 2 % 2 % Mellemlang videregående uddannelse 23 % 9 % Lang videregående uddannelse 0 % 7 % Geografi: Andel i Andel besvarelser borgerpanelet Landdistrikt 27 % 28 % 200+ indbyggere 20 % 20 % Hovedby 53 % 52 % 26

Det gode liv. En borgerpanelsundersøgelse. Viden & Strategi Efteråret 2015

Det gode liv. En borgerpanelsundersøgelse. Viden & Strategi Efteråret 2015 Det gode liv En borgerpanelsundersøgelse Viden & Strategi Efteråret 2015 1 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 2014 politikken om det gode liv. Politikken betyder, at Byrådet

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune. Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi

Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune. Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi Det gode liv i Kommune Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Kommunes Udviklingsstrategi Baggrund Region Syddanmark og Kommune arbejder med at skabe det gode liv for borgere og gode

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H a v n d a l S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018 INDLEDNING RIGSPOLITIET Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 18 En måling af trygheden og tilliden til politiet i: Hele Grønland Nuuk Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation Marts

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E K r i s t r u p S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s f e r g S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E L a n g å S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o r n b æ k S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E V e s t e r b a k k e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E M u n k h o l m s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B j e r r e g r a v S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s s e n t o f t s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E T i r s d a l e n s S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F å r u p S k o l e & B ø r n e b y R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E K o r s h ø j s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E O u s t M ø l l e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E V o r u p B ø r n e - o g U n g d o m s h u s - JK R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B ø r n e h u s e t Ø s t e r v a n g, J u n i o r k l R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E G å r d k l u b b e n F i s k e r g å r d e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B l i c h e r s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E G r ø n h ø j s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E N ø r r e v a n g s s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E R i s m ø l l e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E Ø s t e r v a n g s s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E S ø n d e r m a r k s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien Bedre psykiatri 21. april. 2010 RESULTATER Tvang i psykiatrien 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Krydstabuleringer 11 Køn 11 Alder 17 Uddannelse 23 Region 29 2

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o b r o v e j e n s S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F i r k l ø v e r s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013 BORGERPANEL Marts Hver tredje tror på bedre tider i Hver tredje forventer, at de bliver mere tilfredse med deres tilværelse i. Kun seks ud af 100 forventer, at deres tilfredshed med tilværelsen bliver

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR Tryghed og holdning til politi og retssystem Danmark i forhold til andre europæiske lande. UNDERSØGELSENS MATERIALE I etableredes European Social Survey (ESS),

Læs mere

Et balanceret arbejdsliv trumfer løn

Et balanceret arbejdsliv trumfer løn 20 Djøf Dokumentation // 1 20 Djøf Dokumentation Et balanceret arbejdsliv trumfer løn Tænk længere 2 // 20 Djøf Dokumentation Djøfs analysepublikation er opkaldt efter Folketingets 20-spørgsmål. Her stiller

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm 18. maj 2016 PET Privatøkonomi og Velfærd Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm I september 2016 offentliggør Danmarks Statistik en lang række indikatorer, som måler livskvaliteten i de danske

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 Køgevejens Ungdomshus 89 % Tilfreds/Meget tilfreds 2 % Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Cirklen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Den korte udgave Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer.

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende BORGERPANEL Juni 2012 Den daglige rejse Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende betydning for hver fjerde syddanskers valg af bolig. Borgerne i Region

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner 2005 Metodebeskrivelse Udarb. UKL/SPO Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det siger borgerne om livet i Region Syddanmark. detgodeliv.regionsyddanmark.dk ÆRØ KOMMUNE DET SIGER BORGERNE

Det siger borgerne om livet i Region Syddanmark. detgodeliv.regionsyddanmark.dk ÆRØ KOMMUNE DET SIGER BORGERNE 2018 Det siger borgerne om livet i Region Syddanmark ÆRØ KOMMUNE detgodeliv.regionsyddanmark.dk 0 10 DET SIGER BORGERNE INTRO Det gode liv som vækstskaber Visionen for Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o b r o v e j e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Hobrovejens SFO baseret

Læs mere

Indhold. Plejebolig, SUF Total

Indhold. Plejebolig, SUF Total Plejebolig, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Bornholms Regionskommune Totalrapport

Bornholms Regionskommune Totalrapport Trivsel BRK 2018 Bornholms Regionskommune rapport Antal besvarelser: 2933 Denne rapport indeholder besvarelser for 2933 respondenter. BRK's samlede svarprocent er 85,2%. Spørgeskeamet blev gennemført i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s s e n t o f t S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Assentoft SFO baseret på i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E M u n k h o l m s k o l e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Munkholmskolens

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F å r u p S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Fårup SFO baseret på i alt 50 besvarelser

Læs mere

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total Hjemmepleje, SUF Total Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på alle

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total Udredning og Rehabilitering, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder

Læs mere

Det siger borgerne om livet i Region Syddanmark. detgodeliv.regionsyddanmark.dk SØNDERBORG KOMMUNE DET SIGER BORGERNE

Det siger borgerne om livet i Region Syddanmark. detgodeliv.regionsyddanmark.dk SØNDERBORG KOMMUNE DET SIGER BORGERNE 2018 Det siger borgerne om livet i Region Syddanmark detgodeliv.regionsyddanmark.dk SØNDERBORG KOMMUNE 0 10 DET SIGER BORGERNE INTRO Det gode liv som vækstskaber Visionen for Region Syddanmarks vækst-

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Vedbyholm

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Vedbyholm FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Vedbyholm 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere