Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Formål og omfang Formål Omfang Grundlag...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag..."

Transkript

1 Eksamenshåndbog Rybners September 2015

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Formål og omfang Formål Omfang Grundlag Grundlag Ansvar Ansvar for vedligeholdelse af eksamenshåndbogen Ansvar for eksamensafholdelse Gennemførelse Lærer, eksaminator og censorkvalifikationer Udarbejdelse af undervisningsplan Ansøgning om merit / højere niveau Eksamen på særlige vilkår (Specialpædagogisk støtte) Anvendelse af IT ved eksamen Information af elever om de almindelige regler om eksamen Udtrækning af prøvefag... 6 Eksamensmarkering af grundfag Bestilling af centralt stillede skriftlige opgaver Eksamensindberetning Rokeringsplan for censorudveksling Udarbejdelse af eksamensoversigt Censorudveksling Bestilling af eksamenstilsyn Endelig eksamensoversigt Orientering af eksaminator om lodtrækning Udarbejdelse af eksamensopgaver Udsendelse af karakterlister Forsendelse af decentralt udarbejdede eksamenssæt og spørgsmål til godkendelse hos censor Orientering af elever... 9

3 4.20 Censorkontakt Aflevering af godkendte skriftlige decentrale opgavesæt Procedure ved sygdom skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Før eksamen Eksamensstart Under prøven Afslutning af eksamen: Underskrift og sortering Skriftlig eksamen forsendelse af opgavebesvarelser og karakterlister til censor Skriftlig eksamen censor retter opgavebesvarelserne Skriftlig eksamen censor tilbagesender opgavebesvarelser Skriftlig eksamen lærer/eksaminator retter Skriftlig eksamen konferering af karakterer Udveksling af underskrevne karakterlister Gensidig underskrift og aflevering af karakterliste og opgavebesvarelser Meddelelse af karakter Gennemførelse af mundtlig eksamen Mundtlig eksamen karakterlister, procedure og tidsfrister Censorindberetning Klargøring af lokaler til mundtlig eksamen Procedure ved sygdom mundtlig eksamen Efter eksamen Klager over eksamen Arkivering mv Reeksamen, sygeeksamen, udeblevne elever Udlevering af originale opgavebesvarelser Afregning af eksamen Eksamensarbejdet i skematisk form:... 14

4 1. Formål og omfang 1.1. Formål Formålet med eksamenshåndbogen er at fastlægge procedurer og ansvarsområder i forbindelse med eksamen således, at man på Rybners tekniske og merkantile uddannelser opnår ensartet og korrekt afvikling af eksamen. Formålet er endvidere, at få et redskab til kvalitetsudvikling af eksamensplanlægning, eksamensadministration og eksamensafholdelse Omfang Eksamenshåndbogen gælder for Rybners tekniske skole og Rybners Handelsskole og omfatter prøver i grundfag i erhvervsuddannelserne. 2. Grundlag 2.1 Grundlag Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser mv.: Undervisningsministeriets bekendtgørelse BEK nr. 41 af 16/01/2014 Bekendtgørelse om grundfag og erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse: Undervisningsministeriets bekendtgørelse 262 af 20/03/2007 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelse om erhvervsuddannelser): Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 789 af 16/06/ Ansvar 3.1 Ansvar for vedligeholdelse af eksamenshåndbogen Organisationskonsulenten i Planteamet er ansvarlig for vedligeholdelsen af eksamenshåndbogen. Vedligeholdelsen vedrører også skolens interne procedurer, som vedrører eksamen og censur 3.2 Ansvar for eksamensafholdelse Skolens direktør har det overordnede ansvar for eksamen. Elev, eksaminator, censor, pedel, køkken, eksamenstilsyn, afdelingsuddannelsesleder, eksamensadministration og elevadministration er ansvarlige for at følge proceduren.

5 4. Gennemførelse 4.1 Lærer, eksaminator og censorkvalifikationer Skolen er ansvarlig for, at læreren har de fornødne formelle og reelle kvalifikationer til at undervise i eksamensfaget, samt fungere som eksaminator og censor. (Der henvises til bekendtgørelse BEK nr. 41 af 16/01/ Udarbejdelse af undervisningsplan Læreren er forpligtet til, inden undervisningens start, at udarbejde et forslag til undervisningsplan for faget. Undervisningsplanen kan justeres efter fremlæggelse for klassen/holdet. Eleven skal endvidere informeres om de 4 grundelementer ved prøver og eksamen i erhvervsuddannelserne. Mål og krav: Mål og krav er primært de fag- og kompetencemål, som udgør slutmålet ved eksamen. Hertil kan komme specifikke krav, der er fastsat i uddannelsesbekendtgørelserne. De kan variere fra uddannelse til uddannelse. Eksaminationsgrundlag: Eksaminationsgrundlaget er det faglige stof eller materiale, som der eksamineres ud fra, og som skal gøre det muligt for eksaminanden at demonstrere de opnåede kompetencer. Det kan eksempelvis bestå af prøvespørgsmål, opgaver, tekster læst i undervisningen, en test eller produkter, som eleven har udarbejdet, og kan f.eks. være en præsentationsportfolio eller et stykke praktisk udført arbejde. Samlet set skal eksaminationsgrundlaget tage udgangspunkt i væsentlige mål og krav. Det vil sige, at skolen inden for fag- og kompetencemål kan udvælge de mål, der af skolen vurderes som de væsentlige. Alle mål og krav behøver således ikke indgå i eksaminationsgrundlaget. Eleven skal kende de mål, som skolen vurderer som væsentlige fra undervisningens begyndelse. Bedømmelsesgrundlag: Bedømmelsesgrundlaget vedrører de produkter, processer eller præstationer, der gøres til genstand for bedømmelsen. Det er skolens opgave at afklare, hvilke elementer der skal indgå i bedømmelsen, og hvilken vægt disse elementer hver især skal tillægges. Bedømmelsesgrundlaget kan godt være det samme som eksaminations-grundlaget. Hvis ikke bedømmelsesgrundlaget svarer til eksaminations-grundlaget, skal det fremgå tydeligt, hvilke dele der indgår heri. Eleven skal kende bedømmelsesgrundlaget fra undervisningens begyndelse. En elev kan for eksempel godt have fremstillet et produkt, der indgår i eksaminationsgrundlaget, uden at selve produktet bliver bedømt ved prøven. I stedet bedømmes elevens mundtlige fremlæggelse. Bedømmelseskriterier: Bedømmelseskriterierne skal med udgangspunkt i bedømmelsesgrundlaget beskrive, i hvilken grad eleven lever op til de væsentlige mål. Bedømmelseskriterierne skal således beskrive, hvad skolen forventer af henholdsvis en fortrinlig eller jævn præstation i forhold til en bestemt opgaveløsning. Det skal desuden fremgå, hvordan skolen skelner mellem uvæsentlige og væsentlige mangler. Formålet med dette er at tydeliggøre for elev, lærer og censor, hvad der skal til for at opnå en bestemt karakter

6 4.3 Ansøgning om merit / højere niveau Senest 4 uger efter undervisningens start i et eksamensfag, tilsendes eksamensadministrationen en niveauvalgsliste, hvoraf det fremgår hvilke elever der har hvilket niveau i det pågældende fag. Samtidig meddeles Eksamensadministrationen hvilke elever der går til eksamen/er fritaget for eksamen. Niveauvalget foretages af læreren i elevplan Hvis en elev vælger et fag på højere niveau og dermed måske skal afslutte faget med både skr. og mdtl. eksamen, er eleven iflg. UVM omfattet af lodtrækningsreglerne og kan således ikke komme til flere afsluttende prøver end skoleperiodens længde tilsiger. Niveauvalg og spørgsmål om eksamen/ikke eksamen er bindende og vil normalt ikke kunne ændres. 4.4 Eksamen på særlige vilkår (Specialpædagogisk støtte) Læreren orienterer ved undervisningens start eleverne om muligheder, betingelser og tidsfrister i forbindelse med ansøgning om eksamen på særlige vilkår. Elever, der har fået specialpædagogisk støtte er omfattet af de almindelige prøve- og eksamensregler, der gælder for den pågældende uddannelse, med de særlige vilkår m.v., der følger af 9 i BEK nr af 15/12/ Anvendelse af IT ved eksamen Elektroniske hjælpemidler er tilladte medmindre regler for de enkelte prøver eller institutionen fastsætter begrænsninger. 4.6 Information af elever om de almindelige regler om eksamen Ved undervisningens start orienterer læreren skriftligt eleverne om de almindelige regler for eksamen: Evt. eksamensperiode, antallet af prøver ved eksamen, regler om udtræk af fag, regler vedrørende indstilling til eksamen og evt. regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for eller en del af eksamen, afleveringsfrister, regler for mundtlig og skriftlig eksamen samt tilladte hjælpemidler til eksamen og procedure for bedømmelse til eksamen Udtrækning af prøvefag Den enkelte skole vælger selv trækningstype. Udtrækning af prøvefag efter trækningstype foretages af eksamenskoordinator og eksamensadministration. Dette sker før eksamensindberetning og bestilling af centralt udarbejdede skriftlige opgavesæt. Udtrækningsresultatet er fortroligt. Eksamensmarkering af grundfag Grundforløbets første del I grundforløbets første del er der én prøve i grundfag. Det vil typisk være en prøve i grundfaget dansk, men har eleven valgt grundfag med prøve som valgfag, trækkes der lod blandt elevens fag. Grundforløbets anden del I grundforløbets anden del er der ligeledes én prøve i grundfag. Der trækkes lod blandt elevens fag, hvis eleven har valgt grundfag med prøve som valgfag. Ydermere er der en prøve i det uddannelsesspecifikke fag grundforløbsprøven.

7 Hovedforløb I erhvervsuddannelsernes hovedforløb kan der ligeledes være prøver i grundfag, hvis uddannelserne indeholder grundfag. Antallet af prøver afhænger af skoleundervisningens varighed og elevens valg af valgfag og studierettet påbygning: Hvis skoleundervisningen er på mindre end 21 uger, er der én prøve i grundfag Hvis skoleundervisningen er mellem uger, er der prøver i to grundfag. Hvis skoleundervisningen er på mere end 40 uger er der prøve i tre grundfag. Reglerne om prøveudtræk er fastsat i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser i afsnittet om grundfag : Grundfag 25. Undervisningen i grundfag skal af skolen tilrettelægges i sammenhæng med den øvrige undervisning, sådan at eleven opnår indsigt og færdigheder i det pågældende grundfag og dets faktiske anvendelse i de andre fag og praksisområder, der er knyttet til det valgte erhvervsområde. Teori og problemløsning skal understøtte hinanden, så faget bidrager til elevens erhvervsfaglige uddannelse med kompetencer, der indgår i uddannelsen. 26. Den enkelte elev skal aflægge prøve i ét grundfag med prøve i både grundforløbets 1. del og 2. del. Prøverne fastsættes ved udtrækning blandt alle elevernes grundfag med prøve. Stk. 2. Elever i eux-forløb, jf. 1, stk. 6, skal dog aflægge det antal prøver i grundfag, der følger af reglerne om de enkelte eux-forløb, jf. 3, stk Den enkelte elev skal i hovedforløb, hvor skoleundervisningen inklusive valgfag og eventuel studierettet påbygning har en varighed på mindre end 21 uger, aflægge prøve i et grundfag. Stk. 2. Den enkelte elev skal i hovedforløb, hvor skoleundervisningen inklusive valgfag og eventuel studierettet påbygning har en varighed på uger, aflægge prøve i to grundfag. Stk. 3. Den enkelte elev skal i hovedforløb, hvor skoleundervisningen inklusive valgfag og eventuel studierettet påbygning har en varighed på 41 uger eller derover, aflægge prøve i tre grundfag. Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte prøver fastsættes ved udtrækning blandt alle elevernes grundfag med prøve, idet eventuelle fag med obligatorisk prøve dog går forud for et udtrukket fag. Stk. 5. Elever i eux-forløb, jf. 1, stk. 6, skal dog aflægge det antal prøver i grundfag, der følger af reglerne om de enkelte eux-forløb, jf. 3, stk Bestilling af centralt stillede skriftlige opgaver Eksamensadministrationen bestiller, i samråd med eksamenskoordinatoren det nødvendige antal centralt udarbejdede opgavesæt, inden for den af Undervisningsministeriet fastsatte frist. 4.9 Eksamensindberetning Eksamensadministrationen foretager eksamensindberetning i EASY, efter de af Undervisningsministeriet udsendte gældende regler, og inden for de af Undervisningsministeriet fastsatte tidsfrister.

8 4.10 Rokeringsplan for censorudveksling Eksamenssamarbejdet (tidligere CEU s eksamensgruppe) udarbejder, forud for kalenderåret, en plan for censorudveksling gældende for det følgende kalenderår. Se bilag om udveksling af censorer (gælder kun Rybners tekniske Skole). Rybners Handelsskole følger den censorudvekslingsplan der udarbejdes i censorbanksamarbejdet Udarbejdelse af eksamensoversigt Eksamenskoordinatoren sikrer udarbejdelsen, efter samråd med afdelings /uddannelsesleder fra de enkelte afdelinger, en samlet eksamensoversigt Censorudveksling Eksamensadministrationen fremsender eksamensoversigt til censorskole senest 5 uger før første eksamensdato. Censorskole sætter censorer på planen, og tilbagesender den senest 3 uger før første eksamensdato. Eksamenskoordinatoren modtager, senest 5 uger før første eksamensdato, eksamensoversigter med censorønsker fra andre skoler, og sætter efter samråd med afdelings /uddannelsesleder censorer på eksamensplanerne, og tilbagesender eksamensplanerne til eksamensafholdende skole, senest 3 uger før første eksamensdato. Eksamenskoordinatoren sender kopi til Eksamensadministrationen og giver besked til de af skolens lærere, der skal være censorer Bestilling af eksamenstilsyn Eksamensadministrationen bestiller det nødvendige antal tilsyn til skriftlig eksamen. Ingen lærere må føre tilsyn med egne eksaminander i prøvefaget. Der bestilles et passende antal tilsyn, dog altid mindst 2. Eksamensadministrationen fremsender tilsynsplan til eksamenstilsyn, senest 3 uger før eksamen. Samtidig hermed fremsendes Eksamensreglement til nye tilsyn Endelig eksamensoversigt Eksamensadministrationen udarbejder endelig eksamensoversigt i Excel regneark senest 5 uger før eksamen, og sender den til: Berørte uddannelsesledere berørte eksaminatorer Eksamensplanen må først offentliggøres for elever 3 uger før eksamen. Alle har i den forbindelse absolut tavshedspligt over for elever Orientering af eksaminator om lodtrækning Eksaminator orienteres om hvilke prøver, der udtrækkes til eksamen, når udtrækket er foretaget 4.16 Udarbejdelse af eksamensopgaver Eksaminator udarbejder forslag til decentrale skriftlige eksamenssæt og mundtlige eksamensspørgsmål, så det kan sendes til censor senest 10 arbejdsdage før eksamen. Se reglerne for di enkelte fag.

9 4.17 Udsendelse af karakterlister Eksamensadministrationen udsender karakterlister til eksaminator Forsendelse af decentralt udarbejdede eksamenssæt og spørgsmål til godkendelse hos censor Eksaminator sender pr. brev/ til censor, senest 10 arbejdsdage før skriftlig eksamen: Forslag til decentralt udarbejdet eksamenssæt og evt. løsningsforslag medsendes. Undervisningsplan Oplysninger om navn og telefonnummer samt adresse samt supplerende bemærkninger vedr. eksamen på særlige vilkår mv. Eksaminator sender pr. brev/ til censor, senest 10 arbejdsdage før mundtlig eksamen: Forslag til decentralt udarbejdede eksamensspørgsmål Elevernes projektopgaver og lignende, såfremt det indgår i eksamen (fremsendes rekomanderet!) Plan over eksamensforløb, med angivelse af mødested. Oplysninger om navn og telefon nummer samt adresse, samt supplerende bemærkninger vedrørende eksamen på særlige vilkår Orientering af elever Ved uddannelsesstart orienterer læreren eleven om skolens Eksamensreglement og øvrige regler for prøver og eksamen. Uddannelseslederen foranlediger, tidligst 10 og senest 5 arbejdsdage før eksamen, at lærer eller eksaminator orienterer eleverne om lodtrækningsresultat på prøvefag, eksamenstidspunkt og sted. Ved skriftlige prøver meddeles eleverne dato for hvornår de kan aflæse deres karakter i elevplan Censorkontakt Censor gennemlæser ved modtagelsen opgaver til godkendelse. Censor tager kontakt til lærer/eksaminator senest 5 arbejdsdage før eksamen, for eventuelle bemærkninger, eller godkendelse af opgavesættet Det er censors ansvar, at kontakt mellem lærer/eksaminator og censor er etableret. Eksaminator er dog forpligtet til at tage kontakt til censor, såfremt denne ikke lever op til ovenstående forpligtigelse Aflevering af godkendte skriftlige decentrale opgavesæt Eksaminator afleverer senest 2 arbejdsdage før skriftlig eksamen, det godkendte eksamenssæt til Eksamensadministrationen. Opgaverne afleveres renskrevet og kopieret i det nødvendige antal, svarende til antallet af elever + 3 sæt Procedure ved sygdom skriftlig eksamen Eksaminanden: I tilfælde af sygdom, meddeler eleven dette til skolen før eksamen. For at kunne tilbydes sygeeksamen skal eleven dokumentere sin sygdom i form af lægeerklæring. Eksaminator: I tilfælde af sygdom der bevirker, at lærer/ eksaminator ikke kan udarbejde skriftlige eksamensopgaver, forsøger Uddannelseslederen at finde en anden egnet eksaminator, der kan udarbejde de skriftlige eksamensopgaver. Lykkes dette ikke, planlægges en ny eksamensdato i samarbejde med

10 eksamenskoordinator. Censor: I tilfælde af sygdom meddeles dette til censorskoles eksamenskoordinator, som det påhviler at finde en anden censor Skriftlig eksamen Før eksamen Eksamensansvarlig og tilsynsførende skal være til stede i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens start. Eksamensansvarlig har medbragt opgaver og øvrige nødvendige materialer. Lokalet åbnes for eksaminander 10 min. før eksamen starter. Eksamensansvarlige sikrer ved navneopråb, hvem der er mødt og tildeler eksaminanderne plads, eksamensnummer og holdnummer. Fem minutter før eksamen starter, orienterer eksamensansvarlig : Om eksamens start og sluttidspunkt Tilladte hjælpemidler Hvordan og hvornår man må forlade eksamenslokalet Hvilke papirer der skal afleveres til bedømmelse At opgaven ikke må tages med ud af lokalet før eksamen er afsluttet Al henvendelse skal ske til tilsynsførende Konsekvenser ved overtrædelse af regler Eksamensstart Præcis på det angivne tidspunkt udlever eksamenstilsynet eksamensopgaven, og eksamensansvarlig gør opmærksom på at eksamen er startet. Tilsynshavende sikrer sig, at alle eksaminander har modtaget det korrekte opgavesæt. Under prøven Under prøven må de tilsynshavende ikke foretage sig noget, der kan bortlede deres opmærksomhed fra eksaminanderne, eller forstyrre eksaminanderne. Ingen må hjælpe eksaminanderne med at besvare opgaverne. Intet eksemplar af opgavesættet og intet papir må bringes ud af eksamenslokalet, så længe prøven varer. Ved åbenlyse fejl i opgavesættet er det dog tilladt eksamensansvarlig at medbringe et eksemplar af opgavesættet til nærmeste telefon, for at få afklaret fejl i opgaven. Under prøven skal tilsynshavende sikre sig absolut ro i eksamenslokalet, samt sikre sig, at skolens eksamensreglement overholdes. Det er eksaminanderne tilladt, ved håndsoprækning, at henvende sig til eksamenstilsynet for udlevering af ekstra papir, lån af tilladte hjælpemidler, anmodning om tilladelse til at forlade eksamenslokalet mv. En eksaminand der kommer for sent til eksamen, kan normalt ikke deltage i eksamen. Skolen kan dog undtagelsesvis tillade en eksaminand, der kommer for sent at deltage, når det, efter de foreliggende omstændigheder må anses for sikkert eller overvejende sandsynligt, at eksaminanden ikke har haft lejlighed til at gøre sig bekendt med opgavens indhold. Eksamenstiden forlænges ikke. En eksaminand der forsøger at skaffe sig hjælp til opgavebesvarelsen, eller på anden vis overtræder skolens eksamensreglement, skal straks bortvises fra eksamen. Afslutning af eksamen: Præcis på det angivne tidspunkt meddeler de tilsynsførende, at eksamen er slut. Elever der ikke har afleveret opgaveløsningen, bliver på pladsen indtil tilsynet modtager besvarelserne. Indsamling af opgavebesvarelser Når en eksaminand afleverer sin bevarelse, senest ved det for prøven gældende afslutningstidspunkt, skal tilsynshavende påse, at hvert enkelt stykke papir er forsynet med eksaminandens navn og eksamensnummer, samt med oplysning om hvilket fag eksaminanden er til prøve i. Tilsynshavende skal sikre sig, at eksaminanden afleverer både besvarelse og kladde. Besvarelsen afleveres for sig, og kladde afleveres for sig. Ønsker eksaminanden dele af kladden bedømt, skal der tydeligt gøres opmærksom på det, og den del af kladden der ønskes bedømt skal afleveres lagt inden i besvarelsen.

11 Underskrift og sortering Tilsynshavende skal underskrive alle besvarelser, der skal indgå i bedømmelsen, samt sikre sig, at rubrikken "ark. nr. af " er udfyldt på hvert enkelt ark, der afleveres til bedømmelse. (F.eks. ark. nr. 1 af 2, ark. nr. 2 af 2 osv.) Tilsynshavende skal bemærke på klasselisten, såfremt en eksaminand ikke er fremmødt til eksamen, samt såfremt en elev er bortvist fra eksamen. Besvarelserne sorteres i rækkefølge efter klasselisten. Aflevering af opgavebesvarelser mv. i eksamensadministrationen Tilsynshavende afleverer besvarelser, kladde, overskydende opgavesæt samt klasseliste til eksamensansvarlig, der viderebringer det til eksamensadministrationen straks efter eksamen Skriftlig eksamen forsendelse af opgavebesvarelser og karakterlister til censor Ved skriftlig eksamen vedlægger eksamensadministrationen 4 karakterlister, sammen med opgavebesvarelserne, hvoraf de 2 følger opgavesættet til læreren. Eksamensadministrationen fremsender herefter opgavebesvarelser og karakterlister og opgavesæt til censor på censors skole. Forsendelsen sker med rekommanderet post, og normalt samme dag som der afholdes skriftlig eksamen Skriftlig eksamen censor retter opgavebesvarelserne Censor har 7 arbejdsdage til at rette skriftlige opgaver. Der må under rettearbejdet ikke noteres på opgavebesvarelserne, men censor tager notater på særskilt notatpapir. Såfremt der ikke i pågældende uddannelsesbekendtgørelse er fastsat andet, anvendes Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts Skriftlig eksamen censor tilbagesender opgavebesvarelser Når rettearbejdet er udført, sender censor opgavebesvarelserne i medfølgende kuvert besvarelserne til eksaminator. Forsendelsen sker rekommanderet Skriftlig eksamen lærer/eksaminator retter Eksaminator har herefter 5 arbejdsdage til at rette, og må under rettearbejdet ikke notere på opgavebesvarelserne Skriftlig eksamen konferering af karakterer Når rettearbejdet er udført, tager lærer/eksaminator kontakt til censor, og der konfereres karakterer. Både lærer/eksaminator og censor udfærdiger karakterliste, og underskriver karakterlisten Udveksling af underskrevne karakterlister Efter konfereringen sender censor den underskrevne karakterliste til eksaminator og eksaminator sender sin underskrevne karakterliste til censor Gensidig underskrift og aflevering af karakterliste og opgavebesvarelser Ved modtagelsen af karakterlisten underskriver lærer/eksaminator karakterlisten, og afleverer den underskrevne karakterliste i eksamensadministrationen. Karakterer skal være konfereret, og karakterlister mv. skal være afleveret i eksamensadministrationen hurtigst muligt, dog senest 15 arbejdsdage efter eksamen. Censor underskriver og afleverer sit eksemplar, eller kopi af den underskrevne karakterliste til den ansvarlige for eksamensadministrationen

12 4.31 Meddelelse af karakter. Senest 20 arbejdsdage efter eksamensafholdelse skal karakteren af eleven kunne ses i Elevplan Gennemførelse af mundtlig eksamen Eksaminator udarbejder plan til forberedelse og eksamination. Af planen skal det fremgå, hvornår den enkelte elev skal trække spørgsmål, hvor og hvor længe eleven forbereder sig, samt hvor, hvornår og hvor længe eleven eksamineres. Der indlægges tid til nødvendige pauser. Planen sendes til censor sammen med opgaver til godkendelse, senest 10 arbejdsdage før eksamen. Censor skal altid være til stede ved elevens trækning af mundtligt spørgsmål. Ved mundtlige eksaminer, hvor der indgår lodtrukne spørgsmål skal hver eksaminand kunne vælge mellem mindst 4 muligheder 4.33 Mundtlig eksamen karakterlister, procedure og tidsfrister. Eksaminator udleverer karakterliste til censor, før første elev trækker eksamensspørgsmål. Både lærer og censor fører en karakterliste, så der når eksamen er afviklet foreligger 2 originale eksemplarer af karakterlisten. Under eksaminationen gør censor og lærer/eksaminator sig notater til brug ved en evt. klagesag. Notaterne opbevares i mindst 1 år. Censor må gerne stille spørgsmål under eksaminationen. Karakterlisterne påføres karakter ved eksamination og votering efter hver enkelt elev. Karakteren påføres med kuglepen eller anden holdbar skrift. Eksaminator og censor underskriver hver begge karakterlister. Censor modtager det ene eksemplar til brug for censorafregning, mens eksaminator afleverer det andet eksemplar i eksamensadministrationen. Eksaminator opbevarer notater, eksamensspørgsmål og evt. projektopgaver og lignende, indtil klagefristen er udløbet, og indtil en evt. klagesag er endelig afgjort, dog mindst 1 år Censorindberetning Der foretages kun censorindberetning såfremt prøverne ikke er i overensstemmelse med reglerne om de pågældende fag eller fagområder prøverne ikke gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler eksaminanderne ikke får en ensartet og retfærdig bedømmelse og deres præstationer ikke får en pålidelig bedømmelse Censor foretager indberetning til eksamensafholdende skole. Såfremt der er særlig censur, skal der altid foretages indberetning til UVM. Kopi sendes til eksamens afholdende skole Klargøring af lokaler til mundtlig eksamen Eksaminator klargør lokale og forberedelseslokaler til mundtlig eksamen. Eksaminator sørger for, at følgende er klart grøn dug til eksamenslokale skilt til opsætning på dør til eksamenslokale mrk. Eksamen skilte til opsætning på døre til forberedelseslokaler mrk. Eksamen nødvendige tilladte hjælpemidler til eksamenslokale og forberedelseslokaler Eksaminator sørger for, at der intet er i lokalet, der kan distrahere eleven. Uddannelseslederen tilrettelægger øvrige aktiviteter i afdelingen, så eksaminanderne sikres den fornødne ro i forberedelseslokalerne og i eksamenslokalet.

13 4.36 Procedure ved sygdom mundtlig eksamen Eksaminand: Procedure som ved skriftlig eksamen se Vejledning til elever om eksamen Eksaminator: Hvis eksaminator bliver syg umiddelbart før eller under eksamen, skal uddannelseslederen bestræbe sig på at finde en anden egnet eksaminator, der kan overtage eksaminationen. Lykkes dette ikke, aflyses eksamen, og en ny eksamensdato planlægges. Uddannelseslederen orienterer eksamensadministrationen om hændelsesforløbet, og planlægger i samarbejde med eksamenskoordinatoren en ny eksamen. Censor: Hvis censor bliver syg umiddelbart før eller under eksamen, kontakter eksaminator eller censor censors skole, der skal forsøge at skaffe en ny censor. Såfremt dette ikke er muligt, planlægges en ny eksamensdato i samarbejde med eksamenskoordinatoren. 5 Efter eksamen 5.6 Registrering af karakterer i EASY, og udskrivning af skolebeviser Straks karakterlisterne er modtaget, registrerer eksamensadministrationen karaktererne i EASY. Elevadministrationen udfærdiger skolevejledninger og eksamensbeviser efter gældende regler. Elevadministrationen påfører elevens skolebevis de tællende karakterer, herunder overførte karakterer fra anden uddannelse og uddannelsesinstitution. Inden der udstedes skolebevis, skal elevadministrationen i samarbejde med uddannelseslederen sikre sig, at de pågældende beståelseskriterier er opnået. Er beståelseskriterierne for uddannelsen ikke opnået, eller er en elev udeblevet fra eksamen, kan der ikke udstedes skolebevis. I fag der ikke afsluttes med prøve, overføres standpunktskarakteren i stedet. Der må kun udstedes et originalbevis for en eksamen. En kopi, herunder oversættelser til fremmedsprog, skal være betegnet "Kopi". 5.7 Klager over eksamen Censor og eksaminator skal gøre notater om hver enkelt elevs præstation og karakterfastsættelse til personlig brug i forbindelse med udtalelse i en evt. klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år. Klager over eksamen tilgår skolens ledelse senest 2 uger efter, karakteren er meddelt eleven. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Skolen iværksætter og følger op på klagebehandlingen. Se yderligere: BEK nr 41 af 16/01/ Arkivering mv. Eksamensadministrationen opbevarer et opgavesæt samt elevernes originale opgavebesvarelser indtil klagefristen er udløbet, uden at der er rejst en klagesag vedrørende besvarelsen. Herefter kan den originale opgavebesvarelse udleveres til eksaminander, der ønsker det. Besvarelser, der ikke er udleveret, kan tilintetgøres efter 1 år. Eksamensadministrationen opbevarer de underskrevne karakterlister i 30 år. Elevadministrationen opbevarer kopi af udstedte beviser i 30 år.

14 5.9 Reeksamen, sygeeksamen, udeblevne elever. Såfremt en elev ikke har bestået en prøve, er eleven berettiget til at blive indstillet til en ny prøve. Såfremt en elev ikke deltager i en eksamen på grund af dokumenteret sygdom, skal eleven snarest muligt tilbydes en ny prøve. Såfremt en elev er indstillet til eksamen og udebliver uden lovlig grund, anses eleven at have deltaget i prøven. Normalt planlægges ny prøve til at foregå sammen med førstkommende ordinære prøve. Elever der ikke fremmøder til eksamen, kan ikke få udstedt skolebevis, og kan derfor ikke indstilles til svendeprøve. Eleven kan kun deltage i samme prøve 2 gange. Kun i særlige tilfælde kan skolen tilbyde yderligere en eksamen eller omprøve Udlevering af originale opgavebesvarelser Efter klagefristens udløb, kan eleven, såfremt der ikke er nogen klage over eksamen, henvende sig i eksamensadministrationen og få udleveret sin originale opgavebesvarelse, dog kun indtil 1 år efter prøvens afholdelse. Opgavebesvarelsen kan tidligst udleveres, når en evt. klagesag er afsluttet Afregning af eksamen Eksaminator afleverer kopi af den underskrevne karakterliste til eksamensadministrationen Ved censorarbejde afleverer censor en kopi af den underskrevne karakterliste til eksamensadministrationen Kørselsafregning og afregning for ophold foretages særskilt efter sædvanlig procedure. 6.0 Eksamensarbejdet i skematisk form: Aktivitet Hvem udfører Hvornår Information af elever om de fire grundelementer ved prøver og eksamen. Mål og krav Eksaminationsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Bedømmelseskriterier Læreren Ved undervisningens begyndelse Elektronisk udtræk af eksamensfag på hold med flere eksamensfag Information om de udtrukne eksamensfag til læreren Information om de udtrukne eksamensfag til eleven Bestilling af censorer fra andre skoler Udpegning af censorer til andre skoler Eksamensadministrationen Eksamensadministrationen Læreren Eksamensadministrationen Planlægningsleder i samarbejde med afdelingsleder Midt i et semester Efter udtrækningen Tidligst 3 uger før eksamen Efter gældende aftale med samarbejdsskoler Efter gældende aftale med samarbejdsskoler

15 Udarbejdelse af eksamensopgaver til mundtlig eksamen og kontakt til censor Bestilling af centralt udarbejdede skriftlige opgaver Afleverer karakterlister til udfyldelse af lærer og censor Indscanner udfyldte karakterlister og sender disse på mail til eksamensadministrationen Læreren Eksamensadministrationen Uddannelsessekretariatet Læreren Efter gældende aftale med samarbejdsskoler Følger ministeriets deadlines I god tid inden eksamen Snarest efter eksamen

Indholdsfortegnelse Formål og omfang... 4

Indholdsfortegnelse Formål og omfang... 4 Eksamenshåndbog EUCVest oktober 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2 Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3 Ansvar... 4 3.1 Ansvar for

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

090616/LBE. Eksamensha ndbog for erhvervsuddannelserne

090616/LBE. Eksamensha ndbog for erhvervsuddannelserne 090616/LBE Eksamensha ndbog for erhvervsuddannelserne 1 Indhold 1. Formål, grundlag og ansvar... 3 2. Information til elever om eksamensregler... 4 3. Mundtlig eksamen... 4 4. Skriftlig eksamen... 5 5.

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

071118/LBE. Eksamensha ndbog for lærere, censorer og administratorer. Erhvervsuddannelserne (EUD)

071118/LBE. Eksamensha ndbog for lærere, censorer og administratorer. Erhvervsuddannelserne (EUD) 071118/LBE Eksamensha ndbog for lærere, censorer og administratorer. Erhvervsuddannelserne (EUD) 1 Indhold 1. Formål, grundlag og ansvar... 3 2. Information til elever om eksamensregler... 4 3. Mundtlig

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX EKSAMENSREGLEMENT Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX Skolens pligter over for eleverne: 1. Rektor er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver og eksamen

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Eksamensvejledning/Eksamensreglement

Eksamensvejledning/Eksamensreglement Eksamensvejledning/Eksamensreglement EUD/EUX Frederikshavn Handelsskole Kære EUD/EUX elev Eksamen er lige om hjørnet, - og vi vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har her samlet alle de informationer,

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

Eksamenshåndbog. For. Sommereksamen 2015

Eksamenshåndbog. For. Sommereksamen 2015 Eksamenshåndbog For HG Sommereksamen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Afvikling af eksamen 4 2.1 Eksamensperiode 4 2.2 Eksamen for HG1, HGV og HG2 4 2.3 Case-eksamen 4 2.4 Skolevejledning 5 3. Eksamensreglement

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Skriftlig eksamen Mødetid Du skal møde mindst 15 minutter før, prøven/eksamen starter. Du må ikke gå ind i eksamensområdet/-lokalet, før den tilsynsførende giver lov. For

Læs mere

Bestilling af udskrifter gennem EASY

Bestilling af udskrifter gennem EASY Procedure for afholdelse af i grundfag Hvad Formål: Sikre at og prøver i grundfagene: Giver eleverne optimale muligheder for et godt resultat Sker i overensstemmelse med ministeriets regler Planlægges

Læs mere

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået BEDØMMELSESPLAN MATEMATIK NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE Som en del af grundforløbet i indgangen Dyr, planter og natur, tilbydes eleven at gå til eksamen i matematik på et F-niveau. I grundforløbet, indenfor

Læs mere

ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle

ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN Vejledning vedrørende afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle Rev.: 06. juli 2011 Formålet med vejledningen Vejledningen beskriver procedure og krav

Læs mere

Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE

Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE 1. Lederen af afdelingen har ansvaret for prøvernes rette forløb 2. Det fornødne antal eksemplarer

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Bestilling af udskrifter gennem EASY

Bestilling af udskrifter gennem EASY Procedure for afholdelse af i grundfag Gælder for Byggeri & Teknologi Hvad Formål: Sikre at og prøver i grundfagene: Giver eleverne optimale muligheder for et godt resultat Sker i overensstemmelse med

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord 3 Bekendtgørelser om EUD 2 Eksamensfag 3 Casearbejdsdag Afvikling af caseeksamen 3 3 Regler som gælder ved mundtlig eksamen 4 Hvad sker

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov.

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Teknisk Gymnasium Hillerød/Esnord EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Vagt: Elsebeth

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Procedure: Afholdelse af grundfagseksamener Gældende for: EUD på SDE. Ansvarlig Assisterer Informeres

Procedure: Afholdelse af grundfagseksamener Gældende for: EUD på SDE. Ansvarlig Assisterer Informeres Ansvarlig Assisterer Informeres Formål og hjemmel Sikre at og prøver i grundfagene: Giver eleverne optimale muligheder for et godt resultat Sker i overensstemmelse med ministeriets regler Planlægges i

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensreglement for EUD. Uddannelsescenter Holstebro. Gældende fra 2016

Eksamensreglement for EUD. Uddannelsescenter Holstebro. Gældende fra 2016 Gældende fra 2016 Eksamensreglement for EUD Uddannelsescenter Holstebro Gældende fra 2016 Eksamensreglement for EUD på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for elever på såvel grund-

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Lovgrundlag I forbindelse med afvikling af prøver og eksamener er følgende bekendtgørelser gældende. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 286 af 18/04/2018

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2015 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner i

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus August 2015 Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Godkendt 241016 af Mogens Enevoldsen, Bianca Andersen, Gorm Bertelsen, Sussie Jensen og Aksel Hjuler Eksamensreglement... 2 Generelt... 2 Optagelsesprøve...

Læs mere

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt Eksamensreglement Gyldig 01.06.2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighed... 3 2. Eksamensansvarlige:... 3 3. Det lovmæssige grundlag... 3 Love:... 3 Bekendtgørelser:... 3 Uddannelsesbekendtgørelser:...

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere