Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi"

Transkript

1 Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi

2 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg og budgetforhandlinger 6 Fase 4: Implementering af budget Åbenhed og høring i budgetprocessen 8 Bilag 1: Oversigt over budgetprocessen for

3 Budgetstrategi Indledning Budgetstrategien er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen fokuserer på de konkrete tilpasninger og politiske prioriteringer i budgettet. Budgetprocessen er således et element i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor også langsigtede udviklingstiltag og formuleringen af politikker og strategier spiller en væsentlig rolle. Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennemarbejdet og velkvalificeret budgetmateriale, der kan danne grundlag for borgmesterens budgetforslag og de efterfølgende budgetforhandlinger. Strategisk er det hensigten, at budgetprocessen skal understøtte realiseringen af byrådets vision Tæt på hinanden tæt på naturen. Budgetproces i fire faser Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående fire faser, adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar. På de følgende sider er de fire faser nærmere beskrevet, og den samlede tidsplan for budgetprocessen fremgår af bilag 1. Forvaltningen understøtter processen med sager til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som bl.a. omfatter seks budgetnotater og tre kataloger med forslag til politiske prioriteringer: Fagudvalgenes kataloger med forslag Effektiviseringskatalog Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner Katalog med politiske ønsker til budgettet Budgetnotater 1. Budgetstrategi 2. Rammevilkår og budgetrammer 3. Befolkningsprognose 4. Nøgletalsnotat 5. Kvalitetsnotat 6. Administrativt budgetgrundlag Den løbende budgetopfølgning er tilrettelagt, så den understøtter budgetprocessen. De forventede regnskaber for 2019 fremlægges i maj, august og november. 2

4 Fase 1: Forberedelse og idégenerering I den første fase af budgetprocessen vil Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene: Godkende Budgetnotat 1: Budgetstrategien for budget Orientere sig i kommunens samlede økonomiske rammevilkår (Budgetnotat 2) og ændringerne i befolkningens demografiske sammensætning (Budgetnotat 3). Afklare hvilke større politiske spørgsmål og ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces for og afgive disse senest den 29. marts. Afholde Forårsseminaret for Byrådet den april. Analyser af konkrete områder Økonomiudvalget drøfter i marts muligheden for at arbejde med analyser af konkrete områder i budgetlægningsprocessen. Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer I budgetnotat 2 orienteres om rammevilkårene for budget samt fagudvalgenes budgetrammer, med udgangspunkt i det vedtagne budget og de aktuelle foreløbige budgetforudsætninger Budgetnotat 3: Befolkningsprognose I budgetnotat 3 orienteres om ny befolkningsprognose med udgangspunkt i nye tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen i befolkningens størrelse, alders sammensætning og fordeling på bydele har betydning for omfanget og den geografiske fordeling af de kommunale serviceydelser. Befolkningsprognosen bruges i budgetlægningen til at give et kvalificeret skøn over udviklingen i antallet af børn, ældre og skatteydere i kommunen. SVBU og BSU skal med udgangspunkt i ny befolkningsprognose tage stilling til nødvendige kapacitetstilpasninger. Konsekvenser for driftsbudgettet indarbejdes i det administrative budgetgrundlag i budgetnotat 6 i overensstemmelse med tildelingsmodeller, mens eventuelle nødvendige anlægsinvesteringer drøftes og prioriteres i fagudvalgene. Større politiske spørgsmål og ønsker I budgetprocessen er der lagt vægt på, at alle større politiske spørgsmål og ønsker indgår tidligt i processen, så budgetforhandlingerne sker på et velkvalificeret grundlag. Byrådet sætter med budgetstrategien derfor en frist for alle større spørgsmål og ønsker der kan indgå i budget Fristen er sat til den 29. marts. Økonomiudvalget forelægges en oversigt på møde den 9. april. Forårsseminar for byrådet den april 2019 Fase 1 af budgetprocessen afsluttes med Byrådets forårsseminar. Formålet med forårsseminaret er, at byrådet politisk kan drøfte den strategiske og fysiske udvikling af kommunen set over en årrække. Programmet for seminaret besluttes af Økonomiudvalget på mødet i marts. JANUAR MARTS APRIL Økonomiudvalg og Byråd beslutter Budgetnotat 1: Budgetstrategi for Fagudvalgene orienteres om budgetstrategien og beslutter dialogproces for udvalgets område. Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Frist for større politiske spørgsmål og ønsker er den 29. marts. Budgetnotat 3: Befolkningsprognose behandles i Økonomiudvalg og fagudvalg. Forårsseminar for Byrådet den april. 3

5 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces I den anden fase af budgetprocessen omsættes input fra fase 1 til konkrete forslag til budgetændringer, der kan indgå i de politiske budgetforhandlinger. Fagudvalgenes opgave er, at: Indstille forslag til effektiviseringer til Økonomiudvalget og Byrådet. Behandle og prioritere initiativsager om større politiske spørgsmål og ønsker til brug for budgetforhandlingerne i fase 3. Behandle og prioritere konkrete forslag til servicereduktioner til brug for budgetforhandlingerne i fase 3. Effektiviseringskatalog (dec) Besluttes i byrådet i december Fagudvalgenes kataloger Effektiviseringskatalog (juni) Besluttes i byrådet i juni Målet med fase 2 er at fagudvalgene forbereder de beslutningsforslag der skal indgå i budgetforhandlingerne i fase 3. Der arbejdes derfor politisk både med forslag til effektiviseringer, nye initiativer til drift og anlæg, samt forslag til servicereduktioner. Fase 2 afsluttes i august med, at Økonomiudvalget og Byrådet i budgetnotat 6 orienteres om det administrative budgetgrundlag. Større ønsker og spørgsmål Del 1 behandles som initiativsager i juni og del 2 i august Besluttes i byrådet i oktober Omprioriteringskatalog Forslag til servicereduktioner behandles i maj og juni Besluttes i byrådet i oktober Effektiviseringskatalog juni Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi. Ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i juni. Effektiviseringer der ikke besluttes af Byrådet i juni flyttes til Omprioriteringskataloget med forslag til servicereduktioner. I december fremlægges endvidere en opsamling på yderligere effektiviseringer opnået i året. Omprioriteringskatalog med servicereduktioner Fagudvalgene udarbejder et katalog med forslag til eventuelle servicereduktioner på 2% af driftsbudgettet, svarende til i alt 29 mio. kr. Det enkelte fagudvalg skal udarbejde forslag for minimum udvalgets forholdsmæssige andel af kommunens serviceudgifter. Omprioriteringskataloget omfatter forslag til frafaldsscenarier, hvor det giver mening. Forslagene udgør et katalog, som Byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne i fase 3. Fagudvalgene foretager en politisk prioritering af forslagene ud fra hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde. Forslag fra tidligere års budgetprocesser kan indgå, og der sker ikke nogen forudgående afvejning af om forslagene er politisk gennemførbare, da det beror på den politiske prioritering. Katalog med større politiske ønsker og spørgsmål til budgettet Fagudvalgene behandler og prioriterer initiativsager om større politiske ønsker op spørgsmål, der er fremkommet inden fristen den 29. marts. Når fagudvalgenes budgetproces er afsluttet, samles de initiativsager som fagudvalgene har oversendt til budgetforhandlingerne i et katalog med fagudvalgenes politiske ønsker til budgettet. Kataloget omfatter både anlæg 4

6 og drift, samt sager oversendt til budgetforhandlingerne fra fagudvalgene. Kataloget indgår som materiale til budgetforhandlingerne. Anlægsinvesteringer Forvaltningen udarbejder kvartalsvis en oversigt over, hvilken fase de allerede besluttede anlæg er i jf. ejendomsstrategien til fagudvalg og Økonomiudvalg. Ønsker til nye anlægsinvesteringer følger processen for initiativsager. Dialogproces for fagudvalg og Økonomiudvalg Fagudvalgene gennemfører en dialogproces med interessenterne på området med udgangspunkt i de foreliggende budgetnotater og kataloger, og sikrer at interessenternes synspunkter indgår i belysningen af forslagene. Økonomiudvalget varetager dialogen med medarbejdere via Hovedudvalget. Budgetnotat 4: Nøgletalsnotat Nøgletal kan give et vist billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. Der anvendes nøgletal fra Vive, da de i modsætning til mange andre nøgletal forsøger at tage højde for forskelle i befolkningssammensætningen i kommunerne. Budgetnotat 5: Kvalitetsnotat For at understøtte byrådets ønske om øget politisk fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne, udarbejdes der et nyt budgetnotat, der giver et overblik over de kvalitetsindikatorer der i dag findes på de større serviceområder, ud over de almindelige økonomiske nøgletal. Igangværende analyser og strategiprocesser Der er med tidligere budgetforlig og byrådsbeslutninger igangsat flere analyser og strategiprocesser, der forløber parallelt med budgetprocessen. Tidsplanerne for disse er besluttet særskilt. For at sikre en samlet kobling til budgetprocessen, udarbejder Forvaltningen en samlet notat, der forelægges fagudvalg og Økonomiudvalg i juni/august. Eventuelle nye analyser besluttes med budgetforliget for Budgetnotat 6: Det administrative budgetgrundlag Økonomiaftalen og de administrative budgetændringer indarbejdes i budgettet, og præsenteres for Økonomiudvalget og Byrådet i august som det administrative budgetgrundlag i budgetnotat 6. Administrative budgetændringer skyldes mer- eller mindreudgifter som følge af regnskab 2018 og ændrede budgetforudsætninger, løbende effektiviseringer, demografiudvikling, byrådsbeslutninger samt konsekvenser af økonomiaftale og lovændringer. Anlægsudgifter i det administrative budgetgrundlag tager udgangspunkt i investeringsoversigten , evt. revideret som følge af politiske beslutninger. I 2027 er anlægsrammen uspecificeret og udgør 55 mio. kr., og der budgetteres med 0,4% i økonomisk opbremsning. Forvaltningen følger KL s tilskudsmodel for skatter og udligning. MAJ JUNI AUGUST Administrativ høring af effektiviseringskatalog. Fagudvalgene behandler indholdet i forslagene til servicereduktioner i Omprioriteringskataloget. Budgetnotat 4: Nøgletalsnotat forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd. Fagudvalgene indstiller effektiviseringskataloget til beslutning i Byrådet, foretager en politisk prioritering af forslagene til servicereduktioner i Omprioriteringskataloget samt behandler og prioriterer initiativsager med større politiske ønsker og spørgsmål (Del 1). Budgetnotat 5: Kvalitetsnotat forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd. Orientering om status på igangværende analyser og strategiprocesser. Fagudvalgene behandler og prioriterer initiativsager med større politiske ønsker og spørgsmål (Del 2). Budgetnotat 6: Administrativt budgetgrundlag : Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om det administrative budgetgrundlag for

7 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg og budgetforhandlinger I den tredje fase af budgetprocessen gennemføres årets budgetforhandlinger. Fasen indledes med at Borgmesterens budgetoplæg offentliggøres, hvorefter der gennemføres høring. Derefter afholdes Byrådets budgetseminar, og endelig sker 1. og 2. behandling og afsluttes med vedtagelsen af budgettet i Byrådet. Borgmesterens budgetoplæg Borgmesteren udarbejder et budgetoplæg baseret på politiske forslag og input fra budgetlægningsprocessens to første faser samt på det administrative budgetgrundlag. Budgetoplægget sætter rammerne for de videre budgetforhandlinger. Offentlig høring Den samlede offentlige høring af budgettet ligger i perioden 23. august til 3. september. Høringen sker på baggrund af borgmesterens budgetoplæg, som ligger til grund for byrådets 1. behandling af budgettet. Byrådets 1. behandling af budgettet Borgmesterens budgetoplæg for udgør materialet til Byrådets 1. behandling af budgettet den 17. september. Byrådets 1. behandling består af, at budgettet oversendes til 2. behandlingen og dermed også til de mellemliggende budgetforhandlinger. Borgermøde Byrådet afholder borgermøde om budgettet den 28. august Programmet tilrettelægges af Økonomiudvalget i august. Temaet for borgermødet er borgmesterens budgetoplæg Budgetseminar for byrådet Formålet med budgetseminaret er, at byrådet får et fælles grundlag bl.a. i form af overblik over de politiske prioriteringer i fagudvalgenes budgetproces, så der politisk kan arbejdes tværgående med kommunens samlede udvikling og det kommende års budget. Forvaltningen fremlægger et forslag til program til Økonomiudvalget i juni. Budgetforhandlinger og budgetforlig De politiske budgetforhandlinger foregår i perioden den september. Ændringsforslag og Byrådets 2. behandling af budgettet Fristen for politiske ændringsforslag til budgettets 2. behandling er fastsat til den 22. september. Budgettets 2. behandling er den 8. oktober. AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Borgmesterens budgetoplæg offentliggøres den 23. august. Borgermøde om budgettet den 28. august. Høring af budgetoplægget gennemføres den 23. august til 3. september. Budgetseminar for Byrådet august. 1. behandling af budgettet den 17. september. Budgetforhandlinger gennemføres i perioden den september. Frist for ændringsforslag er den 22. september. 2. behandling af budgettet den 8. oktober. 6

8 Fase 4: Implementering af budget I den fjerde og sidste fase af budgetprocessen implementeres det vedtagne budget , og her vil Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene: Afholde bydelsmøder om budgetforlig. Blive orienteret om implementering af budget Anlæg vil blive behandlet efter Ejendomsstrategien. Der fremlægges sager for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, når analyser igangsat i budgetforlig, er gennemført. Indstille og beslutte forslag til effektiviseringer. Bydelsmøder om budgetforlig Efter budgetvedtagelsen afholder byrådet møder i de tre bydele om det indgåede budgetforlig. Status for implementering af budget Økonomiudvalget orienteres om status for implementering af budgetforliget for i december Her fremlægger Forvaltningen en oversigt og status for de emner, der fremgår af budgetforliget. Samtidig fremkommer Forvaltningen med forslag til den videre behandling af emnerne i budgetforliget. Anlæg vil efterfølgende blive behandlet efter Ejendomsstrategien, og der vil blive rejst sager på fagudvalgene. Sager vedr. implementering af budgetændringer fremlægges på fagudvalgene med henblik på igangsættelse. Fx vedrørende opstart af projekter, konkretisering af fagligt indhold eller nærmere fordeling af bevillingen på aktiviteter. Effektiviseringskatalog december Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for Den nuværende proces for arbejdet med effektiviseringer indebærer, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som første gang forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i juni. De yderligere effektiviseringer, der er opnået i året fremlægges i en ny sag i december. Status for implementering af budget Forvaltningen udarbejder en status på implementering af budgetforliget, der forelægges fagudvalg og Økonomiudvalg i august. Eventuelle nye analyser besluttes med budgetforliget for

9 Åbenhed og høring i budgetprocessen Byrådet lægger vægt på åbenhed og dialog om budgettet. Alle budgetnotater og kataloger lægges derfor løbende på kommunens hjemmeside. Offentlig høring Den samlede offentlige høring af budgettet ligger i perioden 23. august til 3. september. Høringen sker på baggrund af borgmesterens budgetoplæg, som ligger til grund for byrådets 1. behandling af budgettet. Løbende åbenhed Der er løbende mulighed for at sende kommentarer og forslag i budgetprocessen. I nedenstående figur fremgår, hvornår de dokumenter der indgår i forberedelserne, offentliggøres. Fagudvalgene dialogmøde Hvert fagudvalg tilrettelægger også deres egen dialogproces, hvor interessenter inviteres til møder på udvalgets område. Dialogprocessen fastlægges af fagudvalgene i marts. Administrativ høring I supplement til den offentlige høring sendes fagudvalgenes effektiviseringskataloger i høring i MED organisationen forud for fagudvalgenes behandling. Mailadresse: Alle kommentarer og forslag sendes til hele byrådet. 21/11 Effektiviseringskatalog december (Behandles i MED-udvalg 8/11-20/11) Bydelsmøder om budget Datoer for offentliggørelse af materialer mv. på nov dec jan feb 16/1: Budgetnotat 1: Budgetstrategi 27/2: Budgetnotat 2: Rammevilkår og udvalgsrammer Byrådsmøde 8/10: Budgettet vedtages. Dagsorden udsendes 3/10 28/8 Borgermøde om budget /8: Borgmesterens budgetoplæg Høringsfrist 3/9 okt sep aug jul 2019 jun maj mar apr 3/4: Budgetnotat 3: Befolkningsprognose 3/4: Oversigt over større politiske ønsker og spørgsmål 24/4: Budgetnotat 4: Nøgletalsnotat 24/4 og 22/5: Omprioriteringskatalog (behandles to gange i fagudvalgene) 22/5: Budgetnotat 5: Kvalitetsnotat 14/8: Budgetnotat 6: Administrativt budgetgrundlag 22/5 Effektiviseringskatalog juni (Behandles i MED-udvalg 29/4-23/5) 8

10 Bilag 1: Oversigt over budgetprocessen for Fase Dato Fagudvalgene Økonomiudvalget Byrådet Borgmesteren Jan. 19/2 Indstiller budgetstrategien for til byrådet. Dialogmøde med Hovedudvalget. Beslutter budgetstrategien for FASE 1 Marts Budgetnotat 1: Budgetstrategi Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer. Beslutter dialogproces for fagudvalgets område. Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer. Program for forårsseminar besluttes. Drøfter muligheden for at arbejde med analyser af konkrete områder Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer. FASE 2 29/3 April 26-27/4 Maj Budgetnotat 3: Befolkningsprognose. SVBU og BSU tager efterfølgende stilling til nødvendige kapacitetstilpasninger. Oversigt over fremsendte større spørgsmål og ønsker behandles. Budgetnotat 3: Befolkningsprognose. Frist for indsendelse af større spørgsmål og ønsker. Forårsseminar for byrådet 9

11 Fase Dato Fagudvalgene Økonomiudvalget Byrådet Borgmesteren 29/4-23/5 Effektiviseringskatalog juni sendes i administrativ høring i MED-udvalg. Høringsfrist 23/5. Maj Behandler forslagene til servicereduktioner i Omprioriteringskataloget. Budgetnotat 4: Nøgletalsnotat. Budgetnotat 4: Nøgletalsnotat. Budgetnotat 4: Nøgletalsnotat. Indstiller Effektiviseringskatalog juni til beslutning i Byrådet. Juni Politisk prioritering af forslagene til servicereduktioner i Omprioriteringskataloget. Behandler og prioriterer initiativsager med større politiske ønsker og spørgsmål (Del 1). Indstiller Effektiviseringskatalog til beslutning i Byrådet. Budgetnotat 5: Kvalitetsnotat. Program for budgetseminar den august. Beslutning om udmøntning af effektiviseringer i Effektiviseringskatalog. Budgetnotat 5: Kvalitetsnotat. Budgetnotat 5: Kvalitetsnotat. August Orientering om status på igangværende analyser og strategiprocesser, samt implementering af budget Behandler og prioriterer initiativsager med større politiske ønsker og spørgsmål (Del 2). Orientering om status på igangværende analyser og strategiprocesser, samt implementering af budget Budgetnotat 6: Administrativt budgetgrundlag. Program for borgermødet den 28. august. Budgetnotat 6: Administrativt budgetgrundlag. 10

12 Fase Dato Fagudvalgene Økonomiudvalget Byrådet Borgmesteren Dialogmøde m. Hovedudvalget. FASE 3 FASE 4 23/9 23/8-3/9 28/ /8 Sept. 4-22/9 22/9 Okt. Dec. Dec. Effektiviseringskatalog december sendes i høring i MEDudvalg. Høringsfrist 21/11. Indstiller Effektiviseringskatalog december til beslutning i Byrådet. 1. behandling af budget (10/9). 2. behandling og indstilling om vedtagelse af budget , valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster (1/10). Indstiller Effektiviseringskatalog december til beslutning i Byrådet. (10/12) Borgermøde vedr. budget til 1. behandling. Budgetseminar for byråd (fredag/lørdag med overnatning). 1. behandling af budget (17/9). Frist for aflevering af ændringsforslag til budget behandling og endelig vedtagelse af budget , valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster (8/10). Beslutning om udmøntning af effektiviseringer i Effektiviseringskataloget. (19/12) Borgmesterens budgetoplæg sendes i høring. Høringsperiode for budget Politiske forhandlinger og indgåelse af budgetforlig. 11

13 Fase Dato Fagudvalgene Økonomiudvalget Byrådet Borgmesteren Dec. Status for implementering af budgetforlig Status for implementering af budgetforlig (10/12) 12

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene Budgetvejledning 2013 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker

Læs mere

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledning. for. Budget Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Tidsplan for budgetlægning

Tidsplan for budgetlægning Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Notatark. Hermed en samlet beskrivelse af budgetproceduren for budget 2019 og tidsplan for budgetarbejdet med videre i løbet af 2018:

Notatark. Hermed en samlet beskrivelse af budgetproceduren for budget 2019 og tidsplan for budgetarbejdet med videre i løbet af 2018: Notatark Sagsnr. 00.30.02-S00-2-17 Sagsbehandler: Kim Hjorth Olsen m.fl. 19.01.2018 Budgetprocedure 2019 og tidsplan for budgetarbejdet m.v. i 2018 Hermed en samlet beskrivelse af budgetproceduren for

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2010-2013 Til: Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 4. februar 2009 Sagsbeh.: PZ Journalnr.: Budget- og regnskabsarbejdet i

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2018-2021 ANSVARLIG START SLUT EMNE AKTIVITET Alle forvaltninger 25-nov Administrative korrektioner Alle forvaltninger

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 til Byrådet den 30. januar 2017 Til: Byrådet m.fl. Dato: 29. december 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-16

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2019.

DREJEBOG FOR BUDGET 2019. Syddjurs Kommune 28. februar 2018 DREJEBOG FOR BUDGET 2019. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

NOTAT. Procedure og tidsplan for budgetlægning og politiske budgetopfølgninger i 2018

NOTAT. Procedure og tidsplan for budgetlægning og politiske budgetopfølgninger i 2018 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2019-2022 og politiske budgetopfølgninger i 2018 Byrådet Dato: 9. januar 2018 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-17

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. februar 2019 Budgetprocedure for budget 2020-2023 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2018 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2019-22 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Indhold Rammevilkår Fagudvalgenes budgetrammer Fagudvalgenes budgetproces I dette budgetnotat

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo august 2017 Dato: 9. september 2017 1. Indledning

Læs mere

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren

Læs mere

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen

Læs mere

Referat. Magistraten_ Mødedato: 4. februar Mødetidspunkt: 17:00. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende:

Referat. Magistraten_ Mødedato: 4. februar Mødetidspunkt: 17:00. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Referat Mødetidspunkt: 17:00 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: For Michael Vindfeldt mødte Sine Heltberg. Sidetal: 2 44. dsplan for økonomiarbejdet 2019 Åbent - 00.00.00-G01-25-18

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Budgetindflydelse i MED. Marts 2018

Budgetindflydelse i MED. Marts 2018 Budgetindflydelse i MED Marts 2018 Dagens program Budgetprocessen i kommuner og regioner Milepæle og tidsplaner? Budgettet set i en sammenhæng Hvordan styrer man ressourcerne? Budgetgrundlaget (fundament

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2020.

DREJEBOG FOR BUDGET 2020. Syddjurs Kommune 31. januar 2019 DREJEBOG FOR BUDGET 2020. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver måned i samarbejde med Økonomi driftsbudgettet

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6.

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure budget 2019-22. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb Offentliggørelse af procedure og tidsplan på hjemmesidens budgetsider. Beslutning om deling af de samlede driftsbesparelser

Læs mere

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet

Læs mere

Procedure- og tidsplan for

Procedure- og tidsplan for Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2. NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo februar 2017 Dato: 8. marts 2017 1. Indledning Sagsbehandler:

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Godkendelse af plan- og budgetprocedure

Godkendelse af plan- og budgetprocedure Punkt 3. Godkendelse af plan- og budgetprocedure 2020-2023 2019-006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetprocedure for 2020 2023. Sagen har været drøftet

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Referat Dato: :30:00 Udvalg: Økonomiudvalget

Referat Dato: :30:00 Udvalg: Økonomiudvalget Referat Dato: 18-06-2019 07:30:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/89 Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Aktuel økonomi ultimo maj 2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procedure for budget 2016 og o o v o e v rs r l s a l gså s re r ne e januar 2014

Procedure for budget 2016 og o o v o e v rs r l s a l gså s re r ne e januar 2014 Procedure for budget 2016 og overslagsårene 2017-19 15. januar 2014 Indledning Udgangspunktet for proceduren er budgetforliget for 2015 som er indgået af et flertal af byrådet. Proceduren omfatter: De

Læs mere