Notat om uarbejdsdygtighed - 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om uarbejdsdygtighed - 7"

Transkript

1 Notat om uarbejdsdygtighed - 7 Til brug for temamøde i uge Indhold 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Generelt 4. Praksis Ankestyrelsens principafgørelser 5. De konkrete mødesager 1. Indledning Temaet for mødet er sygedagpengelovens regler om uarbejdsdygtighed. 2. Lovgrundlag Lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019: 7. Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne. Stk. 2. En lønmodtager er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, når det skønnes, at den pågældende kun kan udføre arbejdet delvis, eller når to eller flere behandlinger, der er foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvist fravær fra arbejdet. Det er en betingelse, at lønmodtagerens fravær er på mindst 4 timer pr. uge, hvori indgår befordring og ventetid ved ambulante behandlinger. Betingelsen om mindst 4 timers fravær pr. uge gælder ikke for en person, der er ansat i et fleksjob efter 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. En selvstændig erhvervsdrivende er delvis uarbejdsdygtig, når det skønnes, at den pågældende højst kan udføre halvdelen af sit normale arbejde. Stk. 3. Vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed skal som udgangspunkt foretages i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen. Efter 3 måneders sygefravær skal vurderingen ske på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde, medmindre der er særlige grunde, der taler for andet med hensyn til tidspunktet for vurderingen. Stk. 4. Vurderingen af uarbejdsdygtigheden for ledige sker i forhold til det arbejdsområde, som den pågældende står til rådighed for. Stk. 5. Sygedagpengene ophører helt eller delvis den dag, hvor lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er helt eller delvis arbejdsdygtig, uanset om den pågældende genoptager arbejdet eller raskmelder sig, jf. dog 53, stk. 2. Sygedagpengene kan ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær og kommunen efter en individuel, konkret vurdering af personens arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension. Dog vil udbetalingen af sygedagpenge senest ophøre ved revurderingstidspunktet, jf. 24 eller 25, medmindre betingelserne for en forlængelse af sygedagpengeperioden efter 27 eller 29 er opfyldt. Stk. 6. Sygedagpengene ophører for en person, der er ansat i et fleksjob efter 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når ansættelsen i fleksjobbet ophører. 1

2 Vejledning Vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklarings-forløb, jf. VEJ nr af 28. juni Formålet med vejledningen er at give en samlet beskrivelse af reglerne om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens Generelt Nedenstående beskrivelse af reglerne og praksis for vurderingen af uarbejdsdygtighed tager udgangspunkt i vejledningen og Ankestyrelsens principafgørelser på baggrund af de sager, der er til behandling på temamødet. 7, stk. 1 Det er en grundlæggende betingelse for retten til sygedagpenge, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person er uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og sygdommens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne. Det betyder, at personer, som har en sygdom, men som ikke er uarbejdsdygtige på grund af sygdommen, ikke har ret til sygedagpenge. Helhedsvurdering Det afhænger af en helhedsvurdering, om borgeren må anses for uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Der skal foretages en vurdering af den sygemeldtes muligheder for at udføre erhvervsarbejde. Lægelige og øvrige helbredsfaglige oplysninger vil typisk indgå med stor vægt, jf. principafgørelse Men afgørelsen om sygedagpenge træffes ikke alene på baggrund af de lægelige oplysninger. Der skal foretages en helhedsvurdering, som skal danne grundlag for vurderingen af uarbejdsdygtigheden. Sygdommens karakter, borgerens hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, resultater af eventuelle afklarende foranstaltninger og borgerens egne oplysninger vil være forhold, der indgår i helhedsvurderingen af uarbejdsdygtigheden. Det fremgår af principafgørelse , at kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af, om den sygemeldte er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Kommunen skal foretage en selvstændig vurdering efter sygedagpengeloven, hvilket betyder, at kommunen ikke alene på baggrund af a kasses rådighedsvurdering kan anse den sygemeldte for arbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Det faktum, at den sygemeldte selv har raskmeldt sig, vil typisk indgå med stor vægt i vurderingen af, om pågældende fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. 2

3 Arbejdsevnen Borgerens udviste arbejdsevne under sygemeldingen vil også indgå med stor vægt i vurderingen af uarbejdsdygtigheden. Hvis borgeren har genoptaget arbejdet delvist eller har deltaget i afklarende foranstaltninger under sygemeldingen, skal det indgå i vurderingen, hvor mange timer borgeren har kunnet arbejde, og hvor stor effektiviteten har været disse timer. Det vil også være en del af vurderingen, om de udførte opgaver har været i overensstemmelse med skånebehovene, da en lav udvist arbejdsevne kan have sin baggrund i, at opgaverne har været uforenelige med borgerens lidelse. Principafgørelse D 9 05 om uarbejdsdygtighed og afklaring af arbejdsevnen. Der forelå fortsat uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens forstand, når der efter en længere sygeperiode var behov for en nærmere undersøgelse af arbejdsevnen ved arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger. Udbetalingen af sygedagpenge kan desuden ikke standses alene med den begrundelse, at borgeren vil kunne stille sig til rådighed på det ordinære arbejdsmarked på deltid. Se principafgørelse om uarbejdsdygtighed og stationærtilstanden. 7, stk. 2, delvis uarbejdsdygtighed Lønmodtagere Det er en betingelse for retten til sygedagpenge, at lønmodtagerens fravær er på mindst 4 timer pr. uge. Det er præciseret i principafgørelse D 17 03, at nedsatte sygedagpenge ved delvist fravær er baseret på en nedsættelse af arbejdstiden og ikke på en nedsættelse af arbejdsmængden. Således kunne en dagplejemor, der på grund af sygdom reducerede antallet af børn i dagplejen og fortsatte arbejdet på fuld tid, ikke få nedsatte sygedagpenge. Selvstændige erhvervsdrivende Selvstændig erhvervsdrivende er delvis uarbejdsdygtige, når det skønnes, at den pågældende højest kan udføre halvdelen af sit normale arbejde. På samme måde som for lønmodtagere er nedsatte sygedagpenge ved delvist sygefravær baseret på en nedsættelse af arbejdstiden og ikke på en nedsættelse af arbejdsmængden. 7, stk. 3, vurderingsgrundlag for sygemeldte i beskæftigelse Vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed skal som udgangspunkt foretages i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen. Bred vurdering 3

4 Den sygemeldtes uarbejdsdygtighed vurderes efter 3 måneders fravær i forhold til personens uddannelse og beskæftigelsesområde. Med uddannelses og beskæftigelsesområde forstås ethvert arbejde, som den pågældende vil være i stand til at varetage på baggrund af sine kvalifikationer, herunder ufaglært arbejde og eventuelt efter kortere oplæring. Det betyder, at personen kun betragtes som uarbejdsdygtig, når sygdommen afskærer vedkommende fra at påtage sig arbejde, som anses for passende. Uarbejdsdygtighed vurderes efter den brede vurdering uafhængigt af, om personen fortsat får løn fra arbejdsgiveren eller er opsagt. Kommunen kan fravige 3 måneders-reglen, hvis der er særlige grunde, som taler for at anlægge vurderingen i forhold til uddannelses og beskæftigelsesområdet på et tidligere eller senere tidspunkt i sygefraværsperioden. Ved bedømmelsen af, om den brede vurdering skal foretages tidligere eller senere end efter 3 måneder, kan kommunen blandt andet lægge vægt på, om den sygemeldte fortsat er ansat på den arbejdsplads, hvorfra sygemeldingen skete, og om den pågældende kan forventes at kunne vende tilbage til sit hidtidige arbejdsområde. Det fremgår af principafgørelse D 4 05, at der ved sygdom i en kortvarig periode på grund af problemer på arbejdspladsen ikke var grundlag for at bedømme en lønmodtageres uarbejdsdygtighed på et bredere grundlag end det arbejde, som lønmodtageren var sygemeldt fra og fortsat berettiget til at vende tilbage til. Dette gjaldt som udgangspunkt uanset, om lønmodtageren kunne forventes at vende tilbage til sit arbejde hos den aktuelle arbejdsgiver eller ej. Først efter en vis sygemeldingsperiode var der grundlag for at foretage en bredere bedømmelse af en lønmodtagers uarbejdsdygtighed. Der kan i nogle tilfælde, hvor sygemelding alene skyldes arbejdspladsproblemer, anlægges en bredere vurdering før 3 måneders sygefravær. Således fremgår det af principafgørelse D 09 08, at en bredere vurdering i det konkrete tilfælde kunne anlægges før 3 måneders sygefravær for en lønmodtager, som ifølge en lægeerklæring kun var sygemeldt i forhold til den virksomhed, der havde fritstillet den pågældende. I principafgørelsen 3 15 fremgår det, at ved vurdering af uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, kan kommunen som hovedregel ikke fra første fraværsdag bedømme uarbejdsdygtigheden på et bredere grundlag end det hidtidige arbejde. Dog kan den brede vurdering lægges til grund allerede fra første sygedag, hvis der er tale om en ny sygemelding få dage efter, at kommunen har truffet afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge efter en bred vurdering, og hvis pågældende sygemeldes igen fra samme eller lignende arbejde. Bred vurdering for selvstændige Det fremgår af principafgørelsen 2 15, at vurderingen af, om en selvstændig erhvervsdrivende er uarbejdsdygtig efter en bred vurdering, skal foretages ud fra samme vilkår som for en lønmodtager. 7, stk. 4 vurderingsgrundlag for ledige Vurderingen af uarbejdsdygtig skal for ledige ske i forhold til det arbejdsområde, som den ledige står til rådighed for. 4

5 Den ledige skal derfor fra første fraværsdag vurderes i forhold til alt passende arbejde. Det vil sige arbejde, som den ledige kan bestride. 4. Praksis Ankestyrelsens principafgørelser 83-14: Kommunen skal som udgangspunkt påbegynde udbetalingen af sygedagpenge, når kommunen modtager en ansøgning om sygedagpenge, og det er konstateret, at den sygemeldte opfylder de grundlæggende betingelser for udbetaling af sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Kommunen skal ikke vente på dokumentation for uarbejdsdygtighed, inden kommunen udbetaler sygedagpenge. Kommunen kan alene udsætte påbegyndelsen af sygedagpengeudbetalingen med henblik på at indhente lægelige akter, hvis der på grund af særlige årsager er væsentlig tvivl om, hvorvidt den sygemeldte er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Hvis efterfølgende lægelige akter viser, at den sygemeldte ikke har været uarbejdsdygtig, skal udbetalingen af sygedagpenge ophøre. Kommunen kan kræve de udbetalte sygedagpenge tilbagebetalt efter sygedagpengelovens 71, stk. 2, hvis betingelserne herfor er opfyldt. D 16 04: Kommunen kunne ikke standse udbetalingen af sygedagpenge med den begrundelse, at der ikke længere forelå fuld uarbejdsdygtighed, da det sidste lægelige materiale var 4 6 måneder gammelt. D-2-02: Ankestyrelsen har behandlet en sag med henblik på nærmere belysning af hvilke forhold, der skal tages i betragtning ved vurderingen af spørgsmålet om uarbejdsdygtighed i dagpengelovens forstand. Ankestyrelsen fandt, at det var en væsentlig mangel ved sagsbehandlingen, at kommunen havde vurderet den sygemeldtes uarbejdsdygtighed alene på grundlag af de lægelige oplysninger, og at afgørelsen derfor var ugyldig. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der på baggrund af de helbredsmæssige oplysninger samt den sygemeldtes alder og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet de seneste par år var behov for en nærmere undersøgelse af hans arbejdsevne ved en arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger, inden der blev truffet afgørelse om hans fortsatte ret til sygedagpenge. Ankestyrelsen henviste endvidere til at kommunen i forbindelse med dagpengeopfølgningen skal vurdere, om der er behov for optræning, revalidering eller andre former for bistand med henblik på at bevare den sikredes tilknytning til arbejdsmarkedet : Ved afgørelsen om at stoppe sygedagpengene skulle en butikselevs uarbejdsdygtighed vurderes i forhold til det arbejdsområde, hun som ledig stod til rådighed for. Sygemeldingen havde varet i over ½ år, og ansættelsesforholdet var bragt til ophør. Kommunens afgørelse om, at kvinden kunne påtage sig andet arbejde, der tilgodeså hendes skånehensyn, var ikke begrundet ud fra sagens oplysninger. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådte med denne begrundelse nævnets afgørelse om, at der fortsat var uarbejdsdygtighed. D-9-05: Der forelå fortsat uarbejdsdygtighed i dagpengelovens forstand, når der efter en længere sygeperiode var behov for en nærmere undersøgelse af arbejdsevnen ved en arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger. Ansøgeren var dermed fortsat dagpengeberettiget. Der var ikke ret til hjælp til revalidering, idet der ikke på det foreliggende grundlag fandtes, at der skulle iværksætte en egentlig revalidering, men alene en arbejdsprøvning. 5

6 177-12: Det er en betingelse for at modtage sygedagpenge, at man er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Kommunen skal efter reglerne foretage en konkret og individuel vurdering af, om borgeren er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Kommunen skal foretage en selvstændig vurdering efter sygedagpengeloven, hvilket betyder, at kommunen ikke alene på baggrund af a-kasses rådighedsvurdering kan anse borgeren for arbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Det faktum, at borgeren har raskmeldt sig, vil typisk indgå med stor vægt i vurderingen af, om borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom : Retten til sygedagpenge er betinget af, at en borger er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Vurderingen af, om en borger er uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne. Misbrug er ikke i sig selv en sygdom, der berettiger til udbetaling af sygedagpenge. Der skal foretages en lægelig vurdering af, om misbruget er årsag til en fysisk eller psykisk tilstand, der kan betragtes som sygdom. Det kan være i form af følgevirkninger af misbruget. Derudover skal det afdækkes, hvordan de helbredsmæssige gener påvirker funktionsniveauet. Det er desuden en betingelse, at borgeren medvirker til lægeanbefalet behandling af misbruget. Der kan forekomme omstændigheder, som for eksempel ventetider på behandling, som gør, at behandlingen endnu ikke er iværksat. Derfor kan der ikke stilles et ufravigeligt krav om, at behandlingen skal være i gang. Det er afgørende, om borgeren følger eller afventer lægeanbefalet behandling. Retten til sygedagpenge kan bortfalde, hvis borgeren undlader eller ophører med at følge behandlingen. I den konkrete sag sygemeldte borgeren sig på grund af alkoholisme. Der forelå ikke lægelige oplysninger i sagen. Borgeren var i behandling hos rusmiddelcenteret. Kommunen traf afgørelse om afslag på udbetaling af sygedagpenge med den begrundelse, at misbrug ikke er en sygdom, der giver ret til sygedagpenge. Da der ikke forelå lægelige oplysninger i sagen, kunne det ikke vurderes, om borgeren efter en lægelig vurdering var uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og om borgeren var i relevant lægeanbefalet behandling. Derfor hjemviser vi sagen. D-17-03: En arbejdsgiver fik afslag på dagpengerefusion til en dagplejemor som var delvist sygemeldt, men som ikke havde fået nedsat sin arbejdstid men alene arbejdsmængden. Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvinden var delvist sygemeldt, men ikke havde fået nedsat sin arbejdstid med mindst 4 timer. Betingelsen for udbetaling af nedsatte dagpenge var således ikke opfyldt. D-4-05: Ankestyrelsen har behandlet to sager til belysning af praksis for overgang til en bredere vurdering af spørgsmålet om uarbejdsdygtighed i tilslutning til Højesterets dom af 27. maj (Dommen er gengivet i SM D-12-04). Ved sygdom i en kortvarig periode på grund af problemer på arbejdspladsen var der ikke grundlag for at bedømme en lønmodtagers uarbejdsdygtighed på et bredere grundlag end det arbejde, som lønmodtageren var sygemeldt fra og fortsat berettiget til at vende tilbage til. Dette gjaldt som udgangspunkt uanset, om lønmodtageren kunne forventes at vende tilbage til sit arbejde hos den aktuelle arbejdsgiver eller ej. Først efter en vis sygemeldingsperiode var der grundlag for at foretage en bredere bedømmelse af en lønmodtagers uarbejdsdygtighed. I sag nr. 1 havde arbejdsgiver ret til dagpengerefusion for den søgte periode, 28. maj til 15. juni, i forbindelse med lønmodtagers sygefravær på grund af problemer på arbejdspladsen. Lønmodtager havde været sygemeldt siden midten af april måned. Ankestyrelsen fandt ikke, at der i denne kortvarige periode var grundlag for at 6

7 bedømme lønmodtagers uarbejdsdygtighed på et bredere grundlag end det hidtidige arbejde. I sag nr. 2 havde arbejdsgiver ikke ret til dagpengerefusion efter den 3. juni i forbindelse med lønmodtagers sygefravær på grund af problemer på arbejdspladsen. Lønmodtager havde været sygemeldt siden den 29. marts. Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for at tilsidesætte nævnets skøn, hvorefter der ikke længere var tale om sygdom i en kortvarig periode. Der skulle derfor foretages en bredere bedømmelse af lønmodtagers uarbejdsdygtighed, det vil sige en vurdering af, om han på grund af sygdom også var afskåret fra at påtage sig andet passende arbejde. D-9-08: Arbejdsgiveren havde ret til refusion af sygedagpenge indtil den dato, hvor lønmodtageren af arbejdsgiveren var blevet ubetinget fritstillet, og hvor hun således kunne påtage sig arbejde i en anden virksomhed. Lønmodtageren var sygemeldt, men ifølge lægeerklæring kun i forhold til den virksomhed, der fritstillede hende. Der var i denne situation særlig grund til at anlægge en bredere vurdering på et tidligere tidspunkt end efter 3 måneders sygefravær. 2-15: Efter tre måneders sygefravær skal vurderingen af uarbejdsdygtigheden foretages efter en bred vurdering. Det betyder efter praksis, at uarbejdsdygtigheden skal vurderes i forhold til de arbejdsområder, som pågældende på baggrund af sin uddannelse eller arbejdserfaring ville kunne varetage eventuelt efter en kortere oplæring. Vurderingen af, om en selvstændig er uarbejdsdygtig efter en bred vurdering, skal foretages ud fra samme vilkår som for en lønmodtager. Udbetalingen af sygedagpenge til en selvstændig kan ikke standses efter en bred vurdering, inden der er gået tre måneder, alene med henvisning til at den selvstændige kan varetage et andet arbejde. Det vil dog for selvstændige, i lighed med lønmodtagere, i særlige tilfælde være muligt at fravige udgangspunktet om, at den brede vurdering skal foretages efter tre måneder. Kommunen skal tage stilling til, om der er grundlag for at yde nedsatte dagpenge, hvis den selvstændige kan genoptage arbejdet delvist. Kommunen kunne i den aktuelle sag standse udbetalingen af sygedagpenge til en selvstændig efter en bred vurdering af uarbejdsdygtigheden efter tre måneders sygemelding. Der var ikke særlige grunde, der talte for et andet tidspunkt for vurderingen. Der var ikke behov for gennemførelse af en arbejdsprøvning, da skånehensynene i forhold til at undgå arbejde i uhensigtsmæssige stillinger var kendte. Helbredstilstanden var ikke til hinder for, at pågældende kunne varetage et andet arbejde med de nævnte skånehensyn samtidigt med, at hun skulle til yderligere undersøgelser. 3 15: Uarbejdsdygtigheden skal ved sygemeldingen foretages i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen. Efter tre måneders sygefravær skal vurderingen af uarbejdsdygtigheden foretages efter en bred vurdering. I særlige tilfælde kan udgangspunktet om, at vurderingen skal foretages efter tre måneder, fraviges. Ved vurdering af uarbejdsdygtigheden på grund af sygdom, kan kommunen som hovedregel ikke fra 1. fraværsdag bedømme uarbejdsdygtigheden på et bredere grundlag end det hidtidige arbejde :En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter reglerne i sygedagpengeloven, har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse ved ophør af sygedagpengene. Personer, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, men er omfattet af tidsbegrænsningen om udbetaling af sygedagpenge i 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, har også ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. 7

8 Vurderingen af uarbejdsdygtighed efter reglerne om jobafklaringsforløb følger reglerne om uarbejdsdygtighed i sygedagpengeloven. Vurderingen er således den samme. Kommunen skal træffe afgørelse om ophør af jobafklaringsforløbet, når borgeren ikke længere kan anses for at være fuld eller delvis uarbejdsdygtig efter sygedagpengeloven. Jobafklaringsforløbet skal også ophøre, selvom borgeren stadig er uarbejdsdygtig, hvis helbredstilstanden er stationær, og kommunen vurderer, at borgeren ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension. I sag nr. 1 fandt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at hensynet til at bevare borgerens ansættelsesforhold kunne begrunde, at udgangspunktet om en bred vurdering af hans arbejdsdygtighed kunne fraviges, idet der var udsigt til, at han inden for kort tid ville kunne vende tilbage til sit hidtidige arbejde. Vurderingen af borgerens uarbejdsdygtighed skulle derfor foretages i forhold til hans beskæftigelse før sygemeldingen. Da borgeren ikke kunne genoptage sit arbejde, idet det indebar tunge løft, måtte borgeren anses for fortsat uarbejdsdygtig. Kommunen kunne derfor ikke træffe afgørelse om ophør af jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. I sag nr. 2 fandt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at borgeren fortsat var uarbejdsdygtig, idet hans helbredstilstand ikke kunne anses for stationær. Kommunen kunne derfor ikke træffe afgørelse om ophør af jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. I sag nr. 3 fandt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at borgeren fortsat var uarbejdsdygtig efter en bred vurdering af hendes uarbejdsdygtighed. Kommunen kunne derfor ikke træffe afgørelse om ophør af jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse : Sygedagpengeudbetalingen ophører helt den dag, hvor lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er helt arbejdsdygtig, og delvist den dag, hvor pågældende er delvist arbejdsdygtig. Udbetalingen kan ifølge sygedagpengelovens 7, stk. 5, 2. pkt., ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, og kommunen efter en individuel, konkret vurdering af personens arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension. Kommunen kan ikke standse sygedagpengeudbetalingen alene med den begrundelse, at den sygemeldte vil kunne stille sig til rådighed på det ordinære arbejdsmarked på deltid. Det er en forudsætning, at den helbredsmæssige tilstand er stationær, og at det er afklaret, at den sygemeldte ikke har behov for revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension. Uarbejdsdygtighed på revurderingstidspunktet Vurderingen af uarbejdsdygtighed er den samme, uanset om den sker på revurderingstidspunktet eller et andet tidspunkt. En sygemeldt kan derfor kun vurderes arbejdsdygtig på revurderingstidspunktet, hvis der foreligger tilstrækkelige oplysninger, herunder lægelige, som underbygger denne vurdering : Udbetalingen af sygedagpenge kan først standses efter sygedagpengelovens 7 om arbejdsdygtighed, når der er truffet en afgørelse. Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne. Retten til sygedagpenge ophører helt eller delvis den dag, hvor lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er helt eller delvis arbejdsdygtig, uanset om den pågældende genoptager arbejdet eller raskmelder sig. Der er efter sygedagpengelovens 7 ikke grundlag for at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft. Kommunen skal 8

9 træffe en afgørelse, inden udbetalingen af sygedagpenge kan standses. Dette gælder uanset om det på et tidligere tidspunkt er dokumenteret, at borger ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Eventuelt uberettiget modtagelse af sygedagpenge skal vurderes efter reglerne om tilbagebetaling. Det er ikke tilstrækkeligt for at kræve sygedagpenge tilbagebetalt, at sygedagpengene er modtaget uberettiget. Borgeren skal også enten have tilsidesat sin oplysningspligt eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget have modtaget udbetalingen af sygedagpenge : Når arbejdsgiver udbetaler løn til lønmodtager under sygdom, kan arbejdsgiver få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtager ville have haft ret til at modtage fra kommunen vedrørende arbejdsforholdet. Arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge er afledt af lønmodtagers ret til sygedagpenge. Arbejdsgiver er derfor alene berettiget til refusion af sygedagpenge, hvis lønmodtager opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge. Arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge bortfalder fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse over for lønmodtager om at lønmodtagers ret til sygedagpenge ophører, uanset om der er truffet en afgørelse over for arbejdsgiver. Det følger af god forvaltningsskik, at der træffes afgørelse samtidigt over for lønmodtager og over for arbejdsgiver. I sag nr. 1 traf kommunen afgørelse om ophør af ret til sygedagpenge til lønmodtager den 10. november med sidste udbetalingsdato samme dag. Da arbejdsgivers ret til refusion er afledt af lønmodtagers ret til refusion, ophørte arbejdsgivers ret til refusion fra samme tidspunkt, selvom afgørelsen til arbejdsgiver først blev truffet den 20. december. I sag nr. 2 traf kommunen afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge og ophør af ret til refusion over for både lønmodtager og arbejdsgiver den 7. december med virkning fra den 24. november. Da der ikke kan træffes afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge efter 7 med tilbagevirkende kraft, var lønmodtager berettiget til sygedagpenge til og med den 7. december, hvor kommunen traf en afgørelse. Arbejdsgiver havde derfor ret til refusion til og med dette tidspunkt : Retten til sygedagpenge kan først ophøre efter sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed, når kommunen har truffet en afgørelse. Når borger raskmelder sig eller genoptager sit arbejde i hidtidigt omfang, ophører udbetalingen af sygedagpenge. Hvis kommunen i en situation, hvor borger raskmelder sig eller genoptager sit arbejde i hidtidigt omfang, træffer en afgørelse, ophører retten til sygedagpenge fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er truffet. Kommunen vil dog kunne kræve tilbagebetaling af udbetalte sygedagpenge, der vedrører perioden fra borgers raskmelding eller genoptagelse af arbejdet frem til afgørelsestidspunktet. Det skyldes, at borger i disse tilfælde har modtaget sygedagpenge uberettiget og mod bedre vidende i perioden fra borger har raskmeldt sig eller genoptaget sit arbejde i hidtidigt omfang og frem til afgørelsestidspunktet. Betingelserne for tilbagebetaling vil derfor være opfyldt. Afgørelsen om tilbagebetaling kan meddeles i samme brev, som afgørelsen om ophør af retten til sygedagpenge, således at borger modtager én samlet afgørelse. Borger har en pligt til at oplyse kommunen om forhold, som kan have betydning for udbetalingen af sygedagpenge. I den konkrete sag traf kommunen den 2. marts afgørelse om ophør af sygedagpenge med sidste udbetalingsdag den 23. februar. Da borger havde raskmeldt sig til sin a-kasse den 26. 9

10 februar og havde modtaget dagpenge fra denne dato, var borger ikke berettiget til sygedagpenge frem til afgørelsestidspunktet. Dette skyldes, at kommunen kunne have krævet sygedagpenge udbetalt i perioden fra den 26. februar til og med den 2. marts tilbagebetalt efter bestemmelsen om tilbagebetaling i sygedagpengelovens 71, stk. 2, da borger i denne periode ville have modtaget sygedagpengene uberettiget og mod bedre vidende på grund af raskmeldingen. 5. De konkrete mødesager Seks udvalgte konkrete sager, der belyser praksis om påbegyndelse af udbetaling af sygedagpenge og vurderingen af uarbejdsdygtighed: Sag nr. 1: Borger blev sygemeldt i juni måned 2018 på grund af stress, angst og depression, hvilket medarbejderen angav som årsag i oplysningsskemaet. Medarbejderen angav også at have været sygemeldt tidligere af samme årsag. Kommunen vurderede i juli måned 2018, at der var væsentlig tvivl om, hvorvidt medarbejderen var uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og afventede derfor at påbegynde udbetalingen af sygedagpengerefusion. Kommunen henviste til Ankestyrelsens principafgørelse Kommunen traf afgørelse den 20. november 2018 om, at medarbejderen ikke var uarbejdsdygtig ved sygemeldingen den 13. juni Kommunen skulle have påbegyndt udbetalingen af sygedagpenge i forbindelse med sygemeldingen. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at der i ansøgningen ikke var oplyst om forhold, som gav anledning til væsentlig tvivl om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom. Vi lagde vægt på medarbejderens oplysning om årsag til sygefraværet, samt at medarbejderen oplyste at afvente behandling/undersøgelse. Det forhold, at medarbejderen i oplysningsskemaet angav at have været sygemeldt af samme årsag tidligere, medførte ikke, at der var væsentlig tvivl om medarbejderens uarbejdsdygtighed ved sygemeldingen, fordi dette havde været tre år tidligere. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg bemærkede desuden, at medarbejderen i august måned 2018 oplyste om stress og angst, hvilket egen læge senere bekræftede. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede også, at medarbejderen ikke var uarbejdsdygtig længere på tidspunktet for kommunens afgørelse. Ankestyrelsen lagde særligt vægt på medarbejderens oplysninger om, at hun ville kunne arbejde, såfremt hun ikke var presset af forskellige frister på arbejdspladsen. Medarbejderen bekræftede på ophørstidspunktet, at det som afholdt medarbejderen fra arbejdsmarkedet, var oplevelsen af et dårligt arbejdsmiljø på den pågældende arbejdsplads. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstede derfor kommunens afgørelse, men med et ændret ophørstidspunkt. Sag nr. 2: Borgeren blev sygemeldt den 1. november 2018 fra ledighed på grund af en operation i venstre hånd for karpaltunnelsyndrom den 1. marts 2018, hvor borgeren efterfølgende fortsat oplevede hævelse og nedsat funktion. Kommunen vurderede, at der var væsentlig tvivl om, hvorvidt borgeren var uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og afventede derfor på- 10

11 begyndelse af udbetalingen af sygedagpenge. Kommunen traf afgørelse den 22. november 2018 om, at borgeren ikke var uarbejdsdygtig ved sygemeldingen den 1. november Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at kommunen var berettiget til at udsætte påbegyndelsen af sygedagpengeudbetalingen. Vi henviste til principafgørelse 83-14, og lagde vægt på, at borgeren tidligere havde været sygemeldt af samme årsag, senest fra den 19. januar 2018 til den 27. juni 2018, hvor kommunen ved afgørelse den 27. juni 2018 havde vurderet, at borgeren kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet med de rette skånehensyn. Vi lagde også vægt på, at borgeren den 13. november 2018 oplyste at have sygemeldt sig, fordi der ikke fandtes jobs, hvor skånehensynet i forhold til den venstre hånd kunne tilgodeses. I den forbindelse bemærkede vi, at borgeren ved en opfølgningssamtale i juni måned 2018 havde oplyst at ordne rengøring, madlavning og andre huslige ting derhjemme, dog i et lavere tempo end tidligere. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede også, at borgeren ikke var uarbejdsdygtig ved sygemeldingen den 1. november Vi lagde vægt på, at borger tidligere havde været sygemeldt af samme årsag, at borger var højrehåndet og oplysningerne fra borgers læge, hvoraf det fremgik, at borger havde nedsat funktion i forhold til at vride en klud og max måtte løfte to kilogram. Det fremgik også af lægens oplysninger, at den opererende læge fortsat forventede bedring. Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg bemærkede, at lægens oplysninger var i overensstemmelse med borgers fysioterapeuts oplysninger i forbindelse med den tidligere sygemelding. Her havde fysioterapeuten desuden vurderet, at der ikke var noget til hinder for, at borger stillede sig til rådighed for arbejdsmarkedet med skånehensyn tilgodeset i forhold til venstre hånd. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstede kommunens afgørelse. Sag nr. 3: Borger blev sygemeldt fra sit arbejde den 27. november 2018 på grund af et tiltagende alkoholmisbrug. Arbejdsgiver havde anmodet om sygedagpengerefusion. Arbejdsgiver fik afslag på sygedagpengerefusion fra kommunen den 8. februar 2018, da borger ikke var uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg bemærker, at det fremgår af principafgørelse 28-18, at misbrug ikke i sig selv er sygdom. Principafgørelsen fastslår også, at misbrug kan være årsag til en fysisk eller psykisk tilstand, der kan betragtes som sygdom. Det er dog en betingelse for at få sygedagpenge, at borger medvirker til lægeanbefalet behandling af misbruget. Ved vurderingen af, at borger ikke var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand, lægger vi vægt på oplysninger fra borgers læge, hvoraf det fremgår, at borgers sygefravær udelukkende skyldes alkoholforbrug. Det fremgår videre, at borger havde en lang karriere som alkoholiker, men i perioder har kunnet passe et arbejde. Borger blev fyret fra et vikariat, men blev tilbudt og overflyttet til en anden afdeling, hvorefter hans drikkeri tog fart i en grad, så han ikke kunne arbejde. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lægger også vægt på, at borgers læge ikke havde henvist borger til behandling. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at borger ikke kunne anses som uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand, da borgers fravær fra arbejdet alene skyldes alkoholforbrug. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har derfor stadfæstet kommunens afgørelse. 11

12 Sag nr. 4: Borger blev sygemeldt fra sit arbejde den 23. november 2018 på grund af stress, angst og søvnmangel grundet et dårligt arbejdsmiljø. Arbejdsgiver havde anmodet om sygedagpengerefusion. Arbejdsgiver fik afslag på sygedagpengerefusion fra kommunen den 4. marts 2019, da borger raskmeldte sig til kommunen. Ved vurderingen af, at borger ikke var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand, lægger vi vægt på, at borger raskmeldte sig pr. telefon med sidste sygedag samme dag. Vi henviser i den forbindelse til Ankestyrelsens principafgørelse , som fastslår, at det faktum, at borger har raskmeldt sig, typisk vil indgå med stor vægt i vurderingen af, om borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Vi er i vores vurdering opmærksomme på, at borgers læge havde oplyst, at borger fortsat var sygemeldt indtil den 1. maj Vi lægger dog vægt på borgers oplysninger om, at hendes læge havde forlænget hendes sygemelding, således at hun ikke skulle arbejde hos arbejdsgiver i opsigelsesperioden, da det var selve arbejdspladsen, der gjorde borger syg. Borger oplyste også at være klar til at søge andet arbejde. Desuden lægger vi vægt på borgers læges oplysninger om, at borger havde en belastningsreaktion og at symptomerne forværredes ved relation til arbejdspladsen. Borgers læge oplyste, at borger kunne arbejde fuld tid ved et andet arbejde. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at borger ikke var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Vi vurderer, at borger ikke kunne genoptage sit arbejde hos arbejdsgiveren, men at borger burde kunne påtage sig andet passende arbejde. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæster derfor kommunens afgørelse. Sag nr. 5: Borger blev sygemeldt fra sit arbejde den 27. august 2018 på grund af arbejdsrelateret stress. Arbejdsgiver havde anmodet om sygedagpengerefusion. Arbejdsgiver fik afslag på sygedagpengerefusion fra kommunen den 27. november 2018, da borger ikke var uarbejdsdygtig i ethvert erhverv, men blot den hidtidige arbejdsplads. Ved vurderingen af, at borger ikke var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand, lægger vi vægt på oplysninger fra borgers læge om, at borger gik ned med stress, da borger skulle varetage flere personers arbejde på samme tid. Borgers læge og psykolog anbefalede, at borger ikke vendte tilbage til arbejdspladsen. Vi lægger også vægt på borgers egne oplysninger om, at arbejdspresset var blevet meget højt efter der var kommet ny chef. Borger forventede ikke at vende tilbage til arbejdspladsen, men følte sig klar til at vende tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at borger ikke var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Vi vurderer, at borger ikke kunne genoptage sit arbejde hos arbejdsgiveren, men at borger burde kunne påtage sig andet passende arbejde. Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg har derfor stadfæstet kommunens afgørelse. 12

13 Sag nr. 6: Borger blev sygemeldt fra sit arbejde den 3. august 2018 på grund af stress. Arbejdsgiver fik afslag på sygedagpengerefusion fra kommunen den 29. oktober 2018, da borger ikke var uarbejdsdygtig i forhold til en bred vurdering, da borger burde kunne varetage andet arbejde, som ikke var i relation til arbejdspladsen. Ved vurderingen af, at borger ikke var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand, lægger vi vægt oplysninger fra borgers læge om, at borger var voldsomt påvirket af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Vi lægger også vægt på borgers oplysninger om, at det udelukkende var arbejdsmiljøet der var årsag til sygemeldingen. Borger udviste tvivl om, hvordan borger kunne komme ud af ansættelsesforholdet. Borger mente selv at kunne varetage andet arbejde. Vurderingen af uarbejdsdygtigheden blev i den konkrete sag vurderet på et bredere grundlag før tre måneders sygefravær. Dette med baggrund i, at borger havde været sygemeldt i mere end to måneder og tre måneder samt at borger ikke selv mente at kunne komme tilbage til arbejdspladsen. Vi henviser til Ankestyrelsens principafgørelse Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at borger ikke var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Vi vurderer, at borger ikke kunne genoptage sit arbejde hos arbejdsgiveren, men at borger burde kunne påtage sig andet passende arbejde. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har derfor stadfæstet kommunens afgørelse. 13

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - raskmelding - passivitet - ferie - arbejdsgivers partsstatus - partshøring - refusion

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - raskmelding - passivitet - ferie - arbejdsgivers partsstatus - partshøring - refusion KEN nr 9746 af 21/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3320-47538 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægebehandling - træning på egen hånd

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægebehandling - træning på egen hånd KEN nr 10445 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3312-31687 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

KEN nr 9518 af 27/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2019

KEN nr 9518 af 27/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2019 BILAG 1.2 KEN nr 9518 af 27/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2019 Ministerium: Journalnummer: 18-38347 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde KEN nr 9700 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-03288 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15 KEN nr 11324 af 21/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-40140 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - ferie - aftale om ferie

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - ferie - aftale om ferie KEN nr 9510 af 19/06/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: 18-60724 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Beskæftigelse 1 September 2019/AMWE

Beskæftigelse 1 September 2019/AMWE Notat om arbejdsgivers anmeldelse af sygefravær og refusion 40 og 59 Til brug for temamøde den 19. september 2019 Indhold 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Generelt 4. Praksis Ankestyrelsens principafgørelser

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

GODE RÅD. Det gode samarbejde med din kommune ULYKKESPATIENTFORENINGEN.DK

GODE RÅD. Det gode samarbejde med din kommune ULYKKESPATIENTFORENINGEN.DK GODE RÅD Det gode samarbejde med din kommune ULYKKESPATIENTFORENINGEN.DK Økonomi og job efter ulykken Tiden efter ulykken er ofte en turbulent tid, hvor mange møder bekymringer omkring økonomi og arbejdssituation.

Læs mere

Principafgørelse hjemviste sager

Principafgørelse hjemviste sager Principafgørelse 101-15 hjemviste sager Hvis Ankestyrelsen hjemviser en afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge efter 24, stk. 1, jf. 27, stk. 1, til fornyet behandling med den retsvirkning, at

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Notat om anmeldelse af sygefravær - 38 og 43

Notat om anmeldelse af sygefravær - 38 og 43 Notat om anmeldelse af sygefravær - 38 og 43 Til brug for temamøde den 19. september 2019 Indhold 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Generelt 4. Praksis Ankestyrelsens principafgørelser 5. De konkrete mødeager

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M. Afsagt den 4. maj 2018 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne.)).

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M. Afsagt den 4. maj 2018 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. maj 2018 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne.)). 5. afd. nr. B- som mandatar for (advokat ) mod Ankestyrelsen (advokat ) Sagens baggrund

Læs mere

Formålet med dette notat er at give en kortfattet introduktion og en kommenteret gennemgang af praksisundersøgelsen og dens resultater.

Formålet med dette notat er at give en kortfattet introduktion og en kommenteret gennemgang af praksisundersøgelsen og dens resultater. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse om stop for udbetaling af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 7 NOTAT Dato: 8.

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 40 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord

Læs mere

Vejledningsmøde om Ankestyrelsens praksisændring på sygedagpengeområdet som følge af Østre Landsrets dom af 4. maj 2018

Vejledningsmøde om Ankestyrelsens praksisændring på sygedagpengeområdet som følge af Østre Landsrets dom af 4. maj 2018 Vejledningsmøde om Ankestyrelsens praksisændring på sygedagpengeområdet som følge af Østre Landsrets dom af 4. maj 2018 Vi har følgende program: Østre Landsrets dom af 4. maj 2018 Ny praksis principafgørelse

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Temadrøftelse 2018 Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

T A L E P A P I R d e t t a l t e o r d g æ l d e r

T A L E P A P I R d e t t a l t e o r d g æ l d e r Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt T A L E P A P I R d e t t a l t e o r d g æ l d e r Beskæftigelsesministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 1032 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/00196

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Retten i Herning. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Herning. Udskrift af dombogen DOM .. Retten i Herning Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14.juni 2017 i sag nr. BS 11-858/2016: A 7400 Herning mod Ankestyrelsen Aalborg Nytorv 7 9000 Aalborg Sagens baggrund og parternes påstande Denne

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015 Til a-kasser, kommuner mfl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T +45 33 96 36 00 E star@star.dk www.star.dk Dato: 19. december 2014. Skrivelse om sygedagpengereformen

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Sager mod kommunen. Erstatning for mangelfuld/fejlagtig sagsbehandling i lyset af Ankestyrelsens praksis Advokat Mie Andersen

Sager mod kommunen. Erstatning for mangelfuld/fejlagtig sagsbehandling i lyset af Ankestyrelsens praksis Advokat Mie Andersen Sager mod kommunen Erstatning for mangelfuld/fejlagtig sagsbehandling i lyset af Ankestyrelsens praksis Advokat Mie Andersen Erstatningssagerne vedrører ikke prøvelse af en myndighedsafgørelse Udfordringerne

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER SOCIALR ET L IG KONFERENC E 27-28. SEPTEMBER 2016 HOTEL NYBORG STRAND TRINE SCHULTZ OG JOHN KLAUSEN JURIDISK INSTITUT AALBORG UNIVERSITET Baggrunden

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

Revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne. sygedagpengeloven. Bilagsrapport. Marts 2019

Revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne. sygedagpengeloven. Bilagsrapport. Marts 2019 Marts 2019 Revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven Bilagsrapport 2 Indholdsfortegnelse BILAG 1: FIGUR OG TABELLER, DER IKKE INDGÅR I RAPPORTEN... 3 BILAG 2: REGLER... 7 BILAG

Læs mere

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende 1 Præsentation: Helga Madsen, fagbevægelsen, rehabilitering Codan, Gigtforeningens rådgivning siden december 2016 rådgivningen 2 socialrådgivere, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, læge, kostvejleder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 938 af 12/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/05677

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter Information for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander vi os i borgernes sygdom? Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt Til LO, DA, FTF, AC, 3F, FOA og DH Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af

Læs mere

6.6 Opfølgning på sygdom

6.6 Opfølgning på sygdom HR Jura Forlaget Andersen 6.6 Opfølgning på sygdom Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående opfølgning på sygdom - har følgende indhold: 1.

Læs mere

2. Arbejdsgiverens forpligtelser

2. Arbejdsgiverens forpligtelser N O TAT Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren 1. Arbejdsgiverens ret til at modtage dagpengerefusion ved medarbejderens sygefravær Ifølge sygedagpengeloven

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 2: Analyse af kommunernes anvendelse af forlængelsesreglerne ved revurderingstidspunktet 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Indhold

Læs mere

D O M. afsagt den 20. februar 2018 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Henrik Estrup, Poul Hansen og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag

D O M. afsagt den 20. februar 2018 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Henrik Estrup, Poul Hansen og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag D O M afsagt den 20. februar 2018 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Henrik Estrup, Poul Hansen og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0193 17 A (advokat Søren Kjær Jensen, København)

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Principmeddelelse. J.nr

Principmeddelelse. J.nr Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 305 Offentligt Principmeddelelse J.nr. 19-9956 Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension arbejdsevne fleksjob meget begrænset arbejdsevne

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere