Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016

2 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian Eg Gadegaard Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN 2

3 Indhold 1. Velkommen Hvem gælder vejledningen for? Hvad er ordningens formål? Nyt i denne version Hvem giver vi tilskud? Tilskuddets størrelse Hvad giver vi tilskud til? Betingelser for tilsagn og tilskud Betingelser for afvandingsforholdene Betingelser for plantedække Forbud Gødning Plantebeskyttelsesmidler Generelle betingelser Ejer eller forpagter Årlig betalingsanmodning Støtteberettigede arealer Områdeudpegning i Kombinationsmuligheder med andre ordninger Artikel GLM-landskabselementer fortidsminder, søer og vandhuller Hvis du bruger dine tilsagnsarealer som miljøfokusområder (MFO) Ikke-støtteberettigede arealer Du har i forvejen en anden tilskudsordning, der ikke kan kombineres med Ændret afvanding Der er allerede en lignende forpligtelse på arealet Arealer med skov eller omfattet af tilskudsordning til skovbrug Arealet er ikke landbrugs- eller naturareal Vandboringer Andre betingelser for tilsagnet Opbevaring af regnskaber Information om tilsagnet på erhvervsmæssig hjemmeside og på plakat Information på din erhvervsmæssige hjemmeside Krav om opsætning af plakat på din bedrift Oplysningspligt Anmodning om udbetaling

4 9.1. Udbetaling af tilskud Krav til ansøgningen Indtegning af marker Valg af afgrødekode Ansøgning om nye tilsagn Kontrol og sanktion Kontrol i forhold til markblokke Administrativ kontrol Kontrol på stedet Overtrædelse af betingelser og sanktioner Overtrædelse af forpligtigelser/andre forpligtigelser Hvordan beregner vi din sanktion? Eksempler på beregning af sanktion Gentagelse af overtrædelse Udelukkelse Fælles regler for tilsagn Bortfald af tilsagn Producentskifte/ophør af tilsagn Overdragelse med producentskifte af tilsagn Overdragelse uden producentskifte af tilsagn Omdannelse Andre reguleringer Ekspropriation Revisionsklausul Oplysningspligt Dispensation Force majeure og usædvanlige omstændigheder Indsamling og offentliggørelse af data Klagemuligheder Retsgrundlag Bilag 1: Forenelighedstabel Bilag 2: Vejledende oversigt over vægtningskategorier for sanktioner for Ændret afvanding

5 1. Velkommen I denne vejledning beskriver NaturErhvervstyrelsen betingelserne for ordningen Ændret afvanding. Denne vejledning gælder for tilsagn, der er indgået i Du kan ikke søge om nyt tilsagn til Ændret afvanding i Tilsagnsperioden er 5 år, og du skal overholde betingelserne for ordningen i alle 5 år. Du skal hvert år søge udbetaling af tilskuddet via Fællesskemaet. Du kan læse mere om, hvordan du søger i kapitel 9. På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan du også læse om ordningen Ændret afvanding. Hvis der sker ændringer i ordningen, bliver det annonceret på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og i NaturErhvervstyrelsens nyhedsbreve. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevene her. Vær opmærksom på, at ordningen i 2015 blev ændret på en række punkter i forhold til den ordning, du kunne søge i Vejledningen for allerede indgåede tilsagn fra før 2015 finder du her: Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet i ). I dette skema kan du få et overblik over vigtige tidspunkter og frister i ordningen Ændret afvanding: 1. februar 2016 Fællesskemaet åbner i Tast Selv-service. 21. april 2016 Frist for anmodning om udbetaling. 16. maj 2016 Frist for at sende ændringer til Fællesskemaet. 16. maj 2016 Frist for forsinket ansøgning i Fællesskemaet. 15. marts 2016 Den ændrede afvanding skal senest være etableret Hvem gælder vejledningen for? Denne vejledning gælder for dig, der fik et tilsagn til Ændret afvanding i Når du har et tilsagn fra 2015, har tilsagnet tilsagnstype 64. Tilsagnsperioden for tilsagnet er fra 1. september 2015 til 31. august Hvad er ordningens formål? Ordningen skal bidrage til at skabe gode forhold, bl.a. for fugle. Dette gøres ved at etablere afvandingsforhold, der er til gavn for fugle, der yngler og søger føde. 1 1 Jf. 1 i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 5

6 1.3. Nyt i denne version Denne vejledning er opdateret i forhold til Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 fra marts Du kan ikke søge om nye tilsagn til Ændret afvanding i Vi har derfor taget afsnittene om ansøgning ud af vejledningen, og der er indsat nye afsnit om anmodning om udbetaling af tilskud. Vejledningen indeholder nye afsnit om muligheden for at anmelde tilsagnsarealer som miljøfokusområder (MFO) under grundbetalingsordningen. Hvis du anmelder tilsagnsarealerne som miljøfokusområder, nedsættes tilskuddet til 0 kr. pr. ha. I denne situation har du mulighed for at komme ud af tilsagnet ved brug af revisionsklausulen, idet betingelserne er ændret. Du kan læse mere om miljøfokusområder i kapitel 6.5 og revisionsklausuler i kapitel Derudover er der foretaget mindre sproglige rettelser. 2. Hvem giver vi tilskud? Du skal drive arealet som ejer eller forpagter for at have et tilsagn til Ændret afvanding. 2 Hvis du har indgået en aftale med en anden person om, at denne person har ret til at afgræsse arealet, men du stadig har rådigheden og det økonomiske ansvar for arealet, så er det dig, der kan søge tilskud på arealet. Du kan læse mere om, hvilke arealer du kan få tilskud til i kapitel 6. Både enkeltpersoner og selskaber, som fx I/S, A/S, ApS og a.m.b.a. kan søge tilskud. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder, som drives under samme CVR-nummer. 3. Tilskuddets størrelse Det årlige tilskud er på kr. pr. ha. 3 Hvis du i perioden fra 1. september 2016 til ansøgningsfristens udløb i 2017 har randzoner efter randzoneloven på dine tilsagnsmarker, udbetaler vi ikke tilskud til randzonearealet. 4 Du har dermed tilsagn til hele arealet, men NaturErhvervstyrelsen nedsætter tilskuddet til 0 kr. Hvis arealet ikke er randzone efter randzoneloven i hele denne periode, kan du dog godt få udbetaling til arealet. Hvis NaturErhvervstyrelsen har givet dig en dispensation, så randzonearealet er nedsat til 0 meter, vil du dog godt kunne få udbetalt tilskud for Ændret afvanding til arealet. 2 Jf. 4, nr. 3, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 3 Jf. 16 i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 4 Jf. 17, nr. 1 og 2, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 6

7 Hvis der i tilknytning til randzoner ligger 2 meter bræmmer, kan vi heller ikke udbetale tilskud til bræmmen. 5 Hvis du har fået en dispensation, så randzonen er nedsat til 0 meter, vil du dog også kunne få udbetalt tilskud til bræmmen. Hvis du i Fællesskemaet 2016 anmelder et tilsagnsareal som miljøfokusområde (MFO), får du ikke udbetalt tilskud til arealet. 6 Du kan læse mere om dette i kapitel 6.5. Du skal være opmærksom på, at dit tilskud kan reduceres, hvis du samtidig får andre tilskud under Landdistriktsprogrammet, og det samlede tilskud overstiger EU s tilskudsloft. 7 Se mere om tilskudsloftet i kapitel Hvad giver vi tilskud til? NaturErhvervstyrelsen yder tilskud til at sikre, at afvandingsforholdene på arealet er eller bliver ændret. Tilsagnsperioden er 5-årig. Perioden starter den 1. september 2015 og slutter den 31. august Du skal overholde betingelserne for tilsagn i alle tilsagnsår. Overholder du ikke betingelserne i alle 5 år, kan du risikere at skulle betale allerede udbetalt tilskud tilbage. 5. Betingelser for tilsagn og tilskud Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få tilsagn til Ændret afvanding og udbetaling af tilskud. I dette kapitel beskrives betingelserne Betingelser for afvandingsforholdene Du kan kun opnå tilsagn, hvis ændringen af afvandingsforholdene på arealet enten er etableret eller kan etableres. 8 Betingelserne fastsættes af NaturErhvervstyrelsen og fremgår af tilsagnet. Den ændrede afvanding kan bl.a. omfatte betingelser om etablering af grøblerender (et system af tætliggende, overfladiske render). Grøbling var oprindelig et led i afvanding af markerne, men hvis de etableres uden udløb, vil de fungere som små vandreservoirer, som kan være til gavn for engfuglene og deres afkom. 5 Jf. 17, nr. 3, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 6 Jf. 18 i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 7 Jf. artikel 28, stk. 8, jf. bilag II, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december Jf. 4, nr. 2, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 7

8 Hvis der er dræn på arealet ved tilsagnsperiodens start, skal de blokeres, og hvis eksisterende grøblerender har udløb til skelgrøfter eller kanaler, skal de også blokeres. Der er forskellige krav, alt efter hvad udgangspunktet på arealet er: Eksisterende grøblerender, der ikke er mindst 10 cm dybe Hvis der på marken er eksisterende grøblerender, som ikke er mindst 10 cm dybe, skal de grøbles på ny. Grøblingen skal ske efter traditionel metode, men uden tværgrøbler, og dermed uden udløb til skelgrøfter eller kanaler. Grøblerenderne skal uddybes til cm s dybde med skråt anlæg. Grøblingen skal ske inden den 15. marts Eksisterende grøblerender er mindst 10 cm dybe Hvis der på marken er eksisterende grøblerender, som er mindst 10 cm dybe, skal disse opretholdes. Den ændrede afvanding etableres ved opfyldning af tværgrøblernes udløb til skelgrøfter og kanaler. Tværgrøblerne skal opfyldes til terrænniveau med lerjord eller klæg. Der skal opfyldes minimum 4 meter tværgrøbel fra grøften. Den ændrede afvanding skal være etableret inden den 15. marts Der er ikke eksisterende grøblerender Hvis der på marken ikke er eksisterende grøblerender, som er mindst 10 cm dybe, skal der etableres ændret afvanding ved anlæg af grøblerender. Grøblerenderne skal anlægges med 6-7 meters afstand efter traditionel metode, men uden tværgrøbler, og dermed uden udløb til skelgrøfter eller kanaler. Grøblerenderne skal etableres i cm s dybde med skråt anlæg. Den ændrede afvanding skal være etableret inden den 15. marts

9 Afvandingsforholdene skal i hele tilsagnsperioden leve op til betingelserne Du skal desuden sørge for, at afvandingsforholdene på arealet i hele tilsagnsperioden er i overensstemmelse med betingelserne for tilsagnet. 9 Hvis græssende dyr har ødelagt opfyldninger ved udløb af grøblerender, eller hvis de på anden vis er blevet ødelagt, skal de retableres, og hvis grøblerenderne ikke er mindst 10 cm dybe, skal der grøbles på ny Betingelser for plantedække Tilsagnsarealerne skal være græs- eller naturarealer i hele tilsagnsperioden. 10 Du skal i hele tilsagnsperioden opretholde det plantedække, som var på arealerne inden tilsagnsperiodens begyndelse, hvis tilsagnsarealerne fra den 1. september 2014 til den 31. august 2015 har været enten: græsarealer eller arealer med et andet plantedække, som kan opretholdes i tilsagnsperioden, og som kan anvendes til afgræsning eller slæt. 11 Slæt defineres som slåning af plantedækket, hvor det afslåede materiale fjernes fra arealet. Hvis plantedækket ikke opfyldte ovenstående krav, skulle du etablere et græsdække senest ved tilsagnsperiodens begyndelse. 12 Du skal fastholde plantedækket i hele tilsagnsperioden. 13 Det betyder, at du ikke må foretage jordbearbejdning, så som pløjning, fræsning eller harvning. Du må heller ikke på anden måde ødelægge plantedækket. Hvis der fx opstår behov for at genså bare pletter på marken, kan du søge dispensation til dette. Kravet om, at plantedækket skal fastholdes, gælder ikke på det område, hvor der etableres eller er etableret grøblerender. Selvom plantedækket skal fastholdes i hele tilsagnsperioden, er følgende tilladt på tilsagnsarealet: plantearter, der naturligt indfinder sig i løbet af tilsagnsperioden områder uden tilstrækkeligt plantedække, der er opstået som følge af de ændrede afvandingsforhold trampestier med lovlig adgang for offentligheden dyreveksler 14 9 Jf. 7 i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 10 Jf. 10, stk. 1, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 11 Jf. 10, stk. 2, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 12 Jf. 10, stk. 3, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 13 Jf. 10, stk. 4, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 14 Jf. 10, stk. 5, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 9

10 NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra betingelserne om plantedække Forbud Gødning Du må ikke gøde tilsagnsarealerne. 16 Den gødning, der efterlades på arealet af græssende husdyr, er dog tilladt Plantebeskyttelsesmidler Du må ikke bruge plantebeskyttelsesmidler på tilsagnsarealet. 17 Hvis du i særlige tilfælde har behov for at sprøjte mod fx invasive arter, som kæmpebjørneklo m.v., kan du søge om dispensation fra forbuddet Generelle betingelser Ejer eller forpagter Du skal drive tilsagnsarealerne som ejer eller forpagter i hele tilsagnsperioden for at modtage og opretholde et tilsagn. 19 Hvis du ikke længere driver arealerne, skal du gøre ét af følgende: producentskifte tilsagnet til den nye ejer eller forpagter af arealerne (se kapitel ) meddele NaturErhvervstyrelsen, at tilsagnet skal bortfalde pga. salg, bortforpagtning eller ophør af forpagtning af tilsagnsarealet (se kapitel ) Årlig betalingsanmodning Du skal hvert år i tilsagnsperioden: anmode om udbetaling af tilskud i Fællesskemaet, og indtegne dine tilsagnsarealer i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort (IMK) Du finder Fællesskemaet i Tast selv-service. Fællesskemaet er tilgængeligt fra 1. februar og skal være indsendt senest den 21. april. Hvis du ikke indsender i tide, mister du dele af eller hele årets udbetaling. 15 Jf. 10, stk. 5, nr. 2 og 4, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 16 Jf. 8 i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 17 Jf. 9, stk. 1, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 18 Jf. 9, stk. 2, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 19 Jf. 4, nr. 3, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 10

11 Du skal udfylde siden Udbetaling af tilskud Miljø- og økologitilsagn, når du søger om udbetaling af tilskud i Fællesskemaet (se mere i brugerguiden til Fællesskema 2016: Brugerguide). Du skal første gang anmode om udbetaling i Fællesskema Hvis du et år ikke indsender Fællesskemaet, kan det medføre, at dit tilsagn bortfalder, og at du skal betale tidligere udbetalt tilskud tilbage. 20 Se også kapitel 9 om udbetaling af tilskud. 6. Støtteberettigede arealer 6.1. Områdeudpegning i 2015 NaturErhvervstyrelsen udpeger de arealer, som der kan søges tilsagn til. Områdeudpegningen i 2015 dækker de Ydre Koge i Tøndermarsken. Du kan se udpegningen her: Kort over områdeudpegning Kombinationsmuligheder med andre ordninger Du kan kombinere dit tilsagn til Ændret afvanding med følgende andre tilsagn: Pleje af græs- og naturarealer 21 Omlægningstilskud (OM) Ø-støtte Du kan også søge grundbetaling til marken. I kapitel 6.3 kan du læse om muligheden for at søge om grundbetaling, hvis din mark bliver for våd til, at den kan opfylde de almindelige betingelser for grundbetaling. Du kan læse mere om de enkelte ordninger i vejledningerne for ordningerne, som du finder her: Tilskudsguide Artikel 32 Artikel 32 giver mulighed for at søge støtte under grundbetalingsordningen, selv om arealet ikke lever op til de almindelige krav under denne ordning. 22 For at kunne modtage støtte under artikel 32 skal arealet leve op til følgende krav: Du har markeret i Fællesskemaet, at du ønsker at søge grundbetaling under artikel 32 Arealet fik retmæssigt udbetalt enkeltbetaling i Jf. 24, stk. 1, nr. 4, jf. stk. 3, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 21 Dog kun på arealer, hvor der ikke i forvejen er forpligtelse til afgræsning, fx i en fredning. De fleste arealer i den aktuelle udpegning er omfattet af en sådan fredning og kan derfor ikke kombineres med plejetilskud. 22 Jf. artikel 32, stk. 2, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december

12 Betingelserne i tilsagnet betyder, at arealet ikke længere kan opfylde kravene i grundbetalingsordningen. I grundbetalingsordningen er der på permanente græsarealer et aktivitetskrav. Aktivitetskravet går ud på, at der skal foretages en årlig slåning eller afgræsning af arealerne. Du kan læse mere herom i Vejledning om direkte arealstøtte Hvis din mark som følge af tilsagnet bliver så våd, at du ikke kan opfylde dette aktivitetskrav, kan du som følge af undtagelsen i artikel 32, stadig søge grundbetaling, hvis du opfylder ovenstående kriterier. 23 Læs mere om, hvordan du søger grundbetaling under artikel 32 i Vejledning om direkte arealstøtte 2016 og i brugerguiden til Fællesskema 2016 under Sådan søger du grundbetaling under art. 32. Du kan finde brugerguiden her: Brugerguide GLM-landskabselementer fortidsminder, søer og vandhuller Fortidsminder, søer og vandhuller under m², beliggende inde i markblok, er beskyttet under reglerne for God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM). 24 De betegnes som henholdsvis GLM-fortidsminder, -søer og -vandhuller. GLM-landskabselementerne indgår som en del af tilsagnsarealet, og du får tilskud til dem. 25 Du skal ikke indtegne GLM-landskabselementer som selvstændige marker. Landskabselementer anmeldes med samme afgrødekode som den mark, de indgår i (se skema over afgrødekoder i kapitel 9.2.2). På Internet Markkort (IMK) finder du de registrerede GLM-søer, -vandhuller og -fortidsminder, som du kan få tilskud til. Hvis du har et areal, som du mener, er et GLM-landskabselement, som ikke fremgår af IMK, skal du indsende et forslag til ændring af markblokken ved at bruge funktionen Indsend forslag til kort (se mere i Brugerguide til IMK). Du kan læse mere om GLM-landskabselementer i Vejledning om direkte arealstøtte Hvis du bruger dine tilsagnsarealer som miljøfokusområder (MFO) I 2015 blev der indført en grøn støtte under grundbetalingen. For at modtage den grønne støtte skal man opfylde 3 grønne krav. Et af de grønne krav er, at der skal udlægges miljøfokusområder på 5 % af bedriftens omdriftsareal. Hvis du både har tilsagn til Ændret afvanding og søger om grundbetaling, kan du i nogle tilfælde bruge dine tilsagnsarealer som miljøfokusområder. Det kan du, hvis du udlægger 23 Jf. 19, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 1. december 2015 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 24 Jf. bekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2015 om krydsoverensstemmelse med senere ændringer. 25 Jf. artikel 9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts

13 frivillige randzoner, eller hvis du har en GLM-sø på arealet. Læs mere om de grønne krav i Vejledning om direkte arealstøtte Du skal dog være opmærksom på, at du ikke får udbetalt tilskud til tilsagnsarealet i de år, hvor du anmelder det som et miljøfokusområde. Det første år, hvor du anmelder arealet som miljøfokusområde, har du mulighed for at komme ud tilsagnet, hvis du ikke kan acceptere, at tilskuddet nedsættes til 0 kr. 26 Det gør du ved at sende en erklæring om revisionsklausul. Det kan du læse mere om i kapitel Ikke-støtteberettigede arealer Nogle arealer kan af forskellige årsager ikke opnå tilsagn om Ændret afvanding. Det kan være, at du allerede har en anden ordning på det ansøgte areal, eller der kan i forvejen være en forpligtelse til at sikre ændret afvanding på arealerne. Det kan også være, at arealet er tilplantet med skov, eller at arealet hverken er et landbrugs- eller naturareal. Der er nedenfor beskrevet en række situationer, hvor mulighederne for at få eller opretholde et tilsagn til Ændret afvanding er påvirket af andre ordninger eller forpligtigelser Du har i forvejen en anden tilskudsordning, der ikke kan kombineres med Ændret afvanding Du kan ikke få tilsagn om Ændret afvanding på et areal, hvor du ved tilsagnsperiodens begyndelse i forvejen har en anden tilskudsordning, der ikke er forenelig med Ændret afvanding. 27 Det drejer sig om følgende tilskudsordninger: Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Miljøvenlig drift af vådområder Braklagte randzoner Fastholdelse af naturlige vandstandsforhold Fastholdelse af vådområder Pleje af vådområder Opretholdelse af ændret afvanding Miljøbetinget tilskud Økologisk Arealtilskud 26 Jf. 15 i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 27 Jf. 5, nr. 3-5, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 13

14 Fastholdelse af lavbundsområder I forenelighedstabellen i bilag 1 kan du også se, hvilke ordninger der kan kombineres Der er allerede en lignende forpligtelse på arealet Der er forskellige arealer, som du ikke kan få tilsagn til. Det drejer sig om arealer, hvor: du i forvejen ved tilsagnsperiodens begyndelse er forpligtet til at sikre opretholdelse af ændrede afvandingsforhold efter o o o et tilsagn om tilskud efter anden lovgivning en aftale, der indebærer betaling en servitut o en pligt, der gælder efter en anden lovgivning (fx i en fredning) 28 der i forvejen ved tilsagnsperiodens begyndelse er forbud mod tilførsel af gødning efter o o o et tilsagn om tilskud efter anden lovgivning (hvis forbuddet følger af reglerne for tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, kan du dog alligevel godt få tilsagn til Ændret afvanding) en aftale, der indebærer betaling en servitut o en pligt, der gælder efter en anden lovgivning (fx i en fredning) 29 der er forbud mod anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning inden for 25 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg 30 (se kapitel 7.5) der i løbet af tilsagnsperioden er en aftale eller servitut om genopretning af vådområde ifølge en af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelser Arealer med skov eller omfattet af tilskudsordning til skovbrug Tilsagnsarealet må i tilsagnsperioden ikke være: tilplantet med skov 28 Jf. 5, nr. 1, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 29 Jf. 5, nr. 2, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 30 Jf. 5, nr. 6, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 31 Jf. 6, nr. 3, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 14

15 omfattet af en tilskudsordning til skovbrug pålagt fredsskovspligt, bortset fra ubevoksede fredskovspligtige arealer Arealet er ikke landbrugs- eller naturareal Du kan ikke opretholde tilsagnet på arealer, der i løbet af tilsagnsperioden fx anvendes til: bygninger, både landbrugsbygninger, privatboliger og erhverv veje, infrastruktur og lignende golfbane, have eller ridebane 7.5. Vandboringer Der er et forbud mod anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning inden for 25 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg. 33 Hvis der etableres og registreres en sådan vandboring på dine tilsagnsmarker, bortfalder tilsagnet på arealet med vandboringen. 34 Du skal ikke betale tidligere udbetalt tilskud tilbage. Hvis du ikke kan acceptere, at tilsagnet bortfalder for dette areal, kan du indsende en erklæring om revisionsklausul. 35 Dermed bortfalder hele dit tilsagn uden krav om tilbagebetaling og altså ikke kun arealet, hvor der er en vandboring. Du kan læse mere om erklæringer om revisionsklausul i kapitel Andre betingelser for tilsagnet 8.1. Opbevaring af regnskaber Du skal opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber i mindst 5 år efter det tidspunkt, hvor du har fået udbetalt tilskuddet Information om tilsagnet på erhvervsmæssig hjemmeside og på plakat Du skal informere offentligheden om, at du modtager tilskud under Landdistriktsprogrammet, hvis du: 32 Jf. 4, nr. 4, og 6, nr. 1 og 2, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 33 Jf. 21b i bekendtgørelse nr af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse. 34 Jf. 25 i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 35 Jf. 15 i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 36 Jf. 11, nr. 1, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 15

16 har en erhvervsmæssig hjemmeside, der vedrører din bedrift (se kapitel 8.2.1) modtager et samlet tilskud til Ændret afvanding (tilsagnstype 64) på over Euro (ca kr.) i hele den 5-årige tilsagnsperiode, svarende til en årlig udbetaling på ca kr. pr. år 37 (se kapitel 8.2.2) Information på din erhvervsmæssige hjemmeside En erhvervsmæssig hjemmeside er en hjemmeside med et kommercielt formål. Der skal være en sammenhæng mellem den støtte, du modtager, og den information, som du giver på din erhvervsmæssige hjemmeside. Hvis der ikke er en sådan sammenhæng mellem hjemmesiden og dit tilsagn til Ændret afvanding, behøver du ikke at informere om tilskuddet på din hjemmeside. NaturErhvervstyrelsen har vurderet, at det kun rent undtagelsesvist vil være relevant at informere om tilskuddet til Ændret afvanding på hjemmesiden. Det skyldes, at der normalt ikke vil være en sammenhæng mellem den information, som man giver på en erhvervsmæssig hjemmeside og tilskud til Ændret afvanding. Hvis du er i tvivl, om du skal informere om tilskuddet på din hjemmeside, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsen Krav om opsætning af plakat på din bedrift Hvis du samlet over den 5-årige tilsagnsperiode får udbetalt mere end Euro (ca kr., svarende til ca kr. pr. år) for dit tilsagn til Ændret afvanding, skal du på din bedrift opsætte en plakat. Plakaten skal placeres klart og synligt for offentligheden, fx ved indgangen til en af bedriftens bygninger. Hvis du ikke har driftsbygninger, kan du også anbringe plakaten på et skilt, der er opsat ude på/ved marken. Skiltet skal være synligt for offentligheden, dvs., at det kan være ud til en vej med offentlighedens adgang. Hvis du råder over flere ejendomme, er det tilstrækkeligt, at der sættes en enkelt plakat op på én af bedriftens bygninger. Ved kontrol skal du kunne fortælle kontrolløren, hvor den er opsat og vise kontrolløren, hvor den er. Informationen skal fylde mindst 25 % af plakaten, og den skal som minimum bestå af: Logo og navnetræk for Miljø- og Fødevareministeriet 38 Logo og navnetræk for Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne 37 Jf. 11, nr. 2, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding og artikel 13 og bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli Har du allerede sidste år opsat en plakat med logo og navnetræk for det daværende Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, behøver du ikke at skifte plakaten ud med en med ministeriets nye logo. 16

17 Teksten: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne En oplysning om, at Europa og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af tilskuddet Beskrivelse af tilskudsordningen: Ændret afvanding Krav til plakaten: Bestandigt materiale (evt. lamineret, men pap/papir er tilstrækkeligt) Teksten skal være læselig Minimum A3-størrelse Plakaten skal opretholdes i hele tilsagnsperioden Hvis du på din bedrift modtager tilsagn under flere ordninger under Landdistriktsprogrammet, kan du anføre disse ordninger på den samme plakat. På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside finder du en skabelon til plakat, som du kan bruge Oplysningspligt Du har pligt til at levere oplysninger og evt. dokumentation for den ændrede afvanding m.m., hvis NaturErhvervstyrelsen anmoder om det Anmodning om udbetaling 9.1. Udbetaling af tilskud Fristen for at indsende det udfyldte Fællesskema 2016 med indtegning af marker på markkort er den 21. april Du kan også se en oversigt over frister og vigtige datoer i kapitel 1. Du skal hvert år anmode om udbetaling af tilskuddet på siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn i Fællesskemaet, som du finder på Miljø- og Fødevareministeriets Tast selvservice. 40 På denne side i Fællesskemaet skal du samtidig erklære, at du har overholdt betingelserne for tilsagnet. Hvis du ikke overholder betingelserne, skal du oplyse om det i bemærkningsfeltet i Fællesskemaet og forklare, hvorfor du ikke overholder betingelserne. Du kan enten selv indsende Fællesskemaet eller give fuldmagt til din konsulent, så han kan indsende skemaet. Du skal indtegne dine tilsagnsmarker i Internet Markkort (IMK) i Tast selvservice. 39 Jf. 11, nr. 3, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 40 Jf. 20, stk. 1, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 17

18 I Fællesskemaet skal du udfylde siderne: Forside Bedriftens ejendomme Markplan og grundbetaling Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Hvis du ikke indberetter alle dine arealer med tilsagn på siden Markplan og grundbetaling og siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn i Fællesskemaet 2016, vil du ikke få udbetalt tilskuddet, og dit tilsagn falder bort. Du kan læse mere om, hvordan du indtegner dine marker og udfylder Fællesskema 2016 i Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 og Samlet brugerguide til Fællesskema Indsendelse af ansøgning efter den 21. april 2016 Hvis du anmoder om udbetaling af tilskud i Fællesskema 2016 i perioden fra den 22. april til den 16. maj 2016, er der tale om en forsinket anmodning om udbetaling. Det vil medføre en reduktion af årets støtte svarende til 1 % fradrag pr. arbejdsdag. 41 Har NaturErhvervstyrelsen ikke modtaget dit Fællesskema med anmodning om udbetaling senest den 16. maj 2016, mister du årets tilskud. Hvis du ikke indsender dit Fællesskema senest 25 kalenderdage efter ansøgningsfristen, bortfalder dit tilsagn, og du skal betale tidligere udbetalt tilskud tilbage. 42 Udbetalingskonto 41 Jf. artikel 13, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts Jf. 24, stk. 1, nr. 4 og stk. 3, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 18

19 Tilskuddet vil blive udbetalt til den konto, der er registreret som din NemKonto. Du kan indberette og ændre den konto, du ønsker som NemKonto, i dit pengeinstitut (eller netbank) eller på Nyt CVR-nummer Hvis din bedrift får nyt CVR-nummer, skal du huske at få registreret din NemKonto på det nye CVR-nummer. Du skal desuden huske at indsende en erklæring om producentskifte, hvis du får et nyt CVR-nummer, fordi din bedrift har skiftet ejer i forbindelse med oprettelse eller ophør af et selskab. Læs mere i kapitel 11.2 om producentskifte. Oplysninger til SKAT Tilskuddet er skattepligtigt, og NaturErhvervstyrelsen oplyser til SKAT, hvor meget du har fået udbetalt. Loft over tilskud Der er et loft for, hvor stort et samlet tilskud, du årligt kan modtage pr. ha fra ordninger under Landdistriktsprogrammet. 43 Tilskudsloftet afhænger af, hvilke afgrøder du havde på arealet året, før du gik ind i ordningen/tilsagnet. 44 Det betyder, at hvis du fx havde korn på arealet i 2014, er støtteloftet ca kr./ha/år. Afgrøde på arealet året før tilsagnsstart 1-årige afgrøder på arealet, fx korn, raps, roer Flerårige specialafgrøder, fx frugttræer Ved anden arealanvendelse, fx permanente græsarealer Støtteloft pr. ha pr. år 600 euro (ca kr.) 900 euro (ca kr.) 450 euro (ca kr.) Støtteloftet gælder for hver enkelt foranstaltning, fx er Ændret afvanding og Pleje af græs- og naturarealer samme foranstaltning. Beløb fra grundbetalingsordningen regnes ikke med i forhold til tilskudsloftet på Landdistriktsprogrammet. 43 Tilskudsloftet gælder udbetalinger fra alle ordninger under Landdistriktsprogrammet, herunder også tilsagn givet under Landdistriktsprogrammet , samt tidligere programmer. 44 Jf. artikel 28, stk. 8, jf. bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december

20 9.2. Krav til ansøgningen Indtegning af marker Når du indtegner dine marker, er der krav om en 1:1 relation mellem indtegning og ansøgning. Det betyder, at det areal, du indtegner, også er det areal, som du søger om tilskud til. Du skal indtegne dine marker i Internet Markkort og overføre dem til Fællesskemaets markplan. For tilsagn til Ændret afvanding har du dog mulighed for at anføre et mindre areal end det indtegnede. Dette gør du, hvis der i indtegningen indgår mindre ikke-støtteberettigede arealer. Større ikke-støtteberettigede arealer bør tegnes ud af marken. Du skal være opmærksom på, at et tilsagnsareal ikke kan flyttes fra et sted til et andet i løbet af tilsagnsperioden. Er et tilsagnsareal placeret uden for markblokken, skal du stadig huske at anmelde tilsagnsarealet (indtegne det som en selvstændig mark) og samtidig indsende et blokændringsforslag. Der er et kortlag i Internet Markkort, som viser, hvor dit tilsagn er placeret. Det er en stor fordel at slå tilsagnslaget til, mens du tegner. Se også brugerguide for beskrivelse af, hvordan du indtegner dine marker. Markblokkens støtteprocent Markblokke bestående af permanent græs er tildelt en støtteprocent. Markblokkens støtteprocent bliver ikke anvendt på tilsagn til Ændret afvanding. Du behøver derfor ikke at tage højde for den, når du søger om udbetaling til Ændret afvanding. Se brugerguide for beskrivelse af, hvordan du indtegner dine marker Valg af afgrødekode Når du anmoder om udbetaling, er det vigtigt, at du anmelder arealet med den rigtige afgrødekode. Afgrødekoden skal være uden kvælstofnorm (0 N) og skal afspejle arealets status. Status vil her sige, om det er et omdriftsareal eller har permanent græs. Du kan vælge mellem 3 afgrødekoder. I tabellen herunder kan du se, hvornår du skal vælge hvilken kode. Afgrødekode Tekst Bruges når 254 Miljøgræs MVJtilsagn (0N), permanent græs du søger grundbetaling, og arealet har været græsareal i mere end 5 år i træk, inden du fik tilsagnet 20

21 247 Miljøgræs MVJtilsagn (0N), omdrift du søger grundbetaling, og arealet har haft en anden afgrøde end græs indenfor de sidste 5 år op til, at du fik tilsagn på arealet. Det vil sige, at arealet ikke var permanent græs ved indgåelse af tilsagnet 318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsjord du ikke søger grundbetaling, eller du søger grundbetaling under art. 32 Arealets status fastfryses i tilsagnsperioden. Det betyder, at hvis arealet havde ligget med græs i 3 år, før du fik tilsagn på arealet, vil det have status som 4. års græs i første år, efter du har afsluttet tilsagnet. Dette gælder også, selvom et tilsagn afløser et andet tilsagn. Et areal kan derfor godt have status af omdrift, selvom der har været tilsagn på i mange år Ansøgning om nye tilsagn I 2016 kan du ikke søge om nyt tilsagn til Ændret afvanding. 10. Kontrol og sanktion Hvert år kontrollerer NaturErhvervstyrelsen alle modtagne Fællesskemaer administrativt. Derudover udvælger NaturErhvervstyrelsen et antal ansøgninger, som vi kontrollerer enten ud fra telemåling eller ved kontrol på stedet, dvs. på din bedrift. Formålet med disse kontroller er at sikre, at betingelserne bliver overholdt. 45 Kontrol sker på grundlag af din indsendte udbetalingsanmodning i Fællesskemaet, din indtegning i Internet Markkort og markblokregistret. Din indtegning af tilsagnsarealerne i Internet Markkort bliver kontrolleret i forhold til de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen har registreret om dit tilsagn i tilsagnslaget. Høringsbreve I forbindelse med kontrol af Fællesskemaer sender NaturErhvervstyrelsen hvert år mange høringsbreve til ansøgere vedrørende forskellige fejl i ansøgningerne. Disse breve sendes automatisk, når vores IT-system opdager uregelmæssigheder, der kan have betydning for beregningen af dit tilskud. Brevene kan ikke helt undgås, da der altid vil være utilsigtede uregelmæssigheder eller uenighed vedrørende støtteberettigelse, rådighed eller markblokgrænser, der kan påvirke den endelige afgørelse. Det er et forvaltningsretligt krav, at vi skal høre dig om sådanne forhold Jf. artikel 24 i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 809/2014 af 17. juli Jf. 19, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven. 21

22 Som ansøger kan du i høj grad selv være med til at undgå, at du får fejl i din ansøgning ved at sikre, at din ansøgning er så korrekt som mulig. Du bør bl.a. være opmærksom på: ikke at søge støtte til ikke-støtteberettigede arealer at indtegne alle dine marker præcist at lave tidlige og præcise ændringsforslag til markblokke, der er forkerte at indtegne din mark korrekt i forhold til dit tilsagn. Det gør du lettest, hvis du sørger for at slå tilsagnslaget til, når du tegner markerne i IMK Kontrol i forhold til markblokke Det areal, du indtegner, er det areal, som du søger støtte til, og som fremgår af din markplan. Det er derfor vigtigt, at du indtegner dit tilsagnsareal nøjagtigt. Det vil dog være muligt at søge om et mindre tilsagnsareal, end du har indtegnet. Du kan derimod ikke søge om et større areal, end du har indtegnet. Det er kun arealer inden for markblokkene, som er støtteberettigede. Det betyder, at arealer, som ligger uden for markblok, ikke bliver medregnet til det støtteberettigede areal. Hvis du mener, at markblokgrænsen er forkert, skal du indsende et ændringsforslag via IMK og indtegne det areal, som du mener, er støtteberettiget, i en selvstændig mark med markbloknummer Hvis du ikke gør det, vil du ikke kunne få tilsagn eller udbetaling til den del, der ligger uden for markblok. 47 Læs mere om indtegning i Vejledning om direkte arealstøtte 2016 og Samlet brugerguide til Internet Markkort Administrativ kontrol 47 Jf. 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 1. december 2015 om markblok og elektronisk Fællesskema. 22

23 Den administrative kontrol omfatter alle ansøgninger. 48 Vi kontrollerer bl.a., om flere ansøgere har indtegnet det samme areal. Hvis vi er usikre på, om betingelserne er overholdt på et areal, modtager du et brev, hvor du skal redegøre for arealets beskaffenhed. Det kan fx dreje sig om, hvorvidt der er etableret grøblerender på marken. Læs mere om den administrative kontrol i Vejledning om direkte arealstøtte Kontrol på stedet Kontrollen på stedet består af en telemåling og måske derefter en opfølgende kontrol på stedet, dvs. din bedrift. Telemåling er opmåling på baggrund af aktuelle satellitfotos, hvor fx arealets størrelse opmåles. Læs mere om telemålingskontrol i Vejledning om direkte arealstøtte Kontroller på stedet kan varsles under forudsætning af, at det ikke forstyrrer kontrollernes formål eller effektivitet. Et sådant varsel skal begrænses til det absolutte minimum og må ikke overstige 14 dage. 49 I praksis betyder det, at kontrolbesøg foretages uanmeldt eller med et kort varsel på højst 48 timer. Du har med din ansøgning accepteret, at vi udfører kontrol på bedriften. Hvis din bedrift udtages til et kontrolbesøg, har du pligt til at medvirke til, at kontrollen kan gennemføres. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig, sender vi dig et brev, hvori vi oplyser dig om, at vi gennemfører kontrol senest 48 timer efter, at du har modtaget brevet. Kontrollen af dine marker bliver gennemført på dette tidspunkt også selv om du ikke har mulighed for at være til stede. Hvis du ikke selv har mulighed for at medvirke til, at kontrolbesøget kan gennemføres, kan du finde en stedfortræder. Det gælder også, hvis du ikke opholder dig på bedriften i en længere periode. Kan vi ikke gennemføre en kontrol på grund af forhold, som du er årsag til, vil vi afvise din ansøgning om tilskud. 50 I en sådan situation vil du miste dit tilsagn, og vi vil derudover kræve, at du tilbagebetaler tidligere udbetalt tilskud. Der er krav om, at du skal udarbejde og opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber for hver tilsagnsperiode. Du skal opbevare disse dokumenter i mindst 5 år fra seneste tilskudsudbetaling. 51 Efter kontrollen vil du modtage et brev med kontrolresultaterne, herunder opmålingsresultaterne. Hvis kontrollen giver anledning til bemærkninger, vil du sammen med kontrolresultatet modtage en skriftlig høring. Her får du mulighed for at kommentere kontrolresultatet. Kontrolløren vil ikke besvare dine eventuelle kommentarer til kontrollen, 48 Jf. artikel 28 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli Jf. artikel 25 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli Jf. artikel 59, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1306/2013 af 17. december Jf. 11, nr. 1, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 23

24 men sender dem sammen med sine egne bemærkninger til den videre sagsbehandling, hvor der tages stilling til bemærkningerne, inden der træffes afgørelse. Hvis vi ikke hører fra dig, træffer vi afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Konsekvensen af, at du ikke overholder betingelserne i ordningen, kan være, at du skal tilbagebetale tidligere udbetalt tilskud Overtrædelse af betingelser og sanktioner Hvis vi ved kontrollen konstaterer, at du har overtrådt betingelserne, afhænger konsekvensen først og fremmest af, hvilken betingelse der er overtrådt. Vi vurderer din sag afhængig af, om det er en overtrædelse af: kriterier for støtteberettigelse forpligtelser eller andre forpligtelser 52 Kriterier for støtteberettigelse er grundlæggende betingelser, der giver adgang til ordningen, eller som skal overholdes i hele tilsagnsperioden. Det kan fx være betingelsen om, at du skal være ejer eller forpagter af arealet for at få og beholde tilsagn. Ved overtrædelse af disse betingelser beregner vi ikke sanktion, men arealet udgår af dit tilsagn, og du skal betale tidligere udbetalt tilskud tilbage. Ved forpligtelser forstås de betingelser, der kompenseres for i ordningen. Det er fx forbud mod gødning, når du har tilsagn til Ændret afvanding. Andre forpligtelser er øvrige betingelser, der ikke kompenseres for, men som du alligevel skal overholde for at modtage tilskud. Det kan fx være kravet om at informere om, at du har et tilsagn på over kr., hvor du skal sætte en plakat op på din bedrift. Har vi fundet en overtrædelse, vil du modtage et afgørelsesbrev, hvor vi nedsætter tilskuddet, fordi betingelserne ikke er overholdt. Du kan klage over afgørelsen, og du kan læse mere om, hvordan du klager i kapitel På de næste sider kan du læse mere om konsekvensen ved at overtræde forpligtelser/andre forpligtelser Overtrædelse af forpligtigelser/andre forpligtigelser Ved overtrædelse af forpligtelser/andre forpligtelser bliver overtrædelsen vurderet i forhold til: 53 alvor hvor alvorlig er overtrædelsen i forhold til ordningens formål? 52 Jf. artikel 63 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013, samt artikel 35, stk. 1 og 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts Jf. artikel 35, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts

25 omfang hvilken virkning har overtrædelsen på ordningen som helhed? varighed hvor længe vil arealet være påvirket af overtrædelsen? hyppighed har du inden for de sidste 4 år haft en lignende overtrædelse? Vi laver en samlet vurdering af alvor, omfang og varighed for hver type af overtrædelser, og så inddeler vi overtrædelserne i vægtningskategorier på denne baggrund. I bilag 2 kan du se vejledende vægtningskategorier for hver type af overtrædelser. Læs mere om vægtningskategorier i næste afsnit. Kriteriet hyppighed betyder, at sanktionen skærpes, hvis en overtrædelse har fundet sted flere gange hos den samme tilsagnshaver. Du kan læse mere i kapitel om, hvordan vi beregner den skærpede sanktion for en gentagen overtrædelse Hvordan beregner vi din sanktion? I de følgende kapitler har vi beskrevet, hvordan vi beregner sanktionen, så det er muligt for dig at regne efter, hvordan en eventuel sanktion er beregnet. Sanktionen beregnes kun for overtrædelser af typen forpligtigelser/andre forpligtigelser. Når vi beregner, hvor stor sanktionen skal være, bruger vi to virkemidler: Vægtningskategorier 2, 10, 25, 50 eller 100 procent. Kategorien er opgjort ud fra overtrædelsens alvor, omfang og varighed. Sanktionstrappe en faktor, der ganges på overtrædelsen. Det vil sige, at arealmæssigt store eller gentagne overtrædelser giver forholdsmæssigt større sanktioner. De to virkemidler, vægtningskategorier og sanktionstrappen, giver tilsammen mulighed for, at vi kan tilpasse sanktionerne efter, fx hvor alvorlig overtrædelsen er, eller hvor stort et areal overtrædelsen har berørt. Virkemidlerne betyder også, at vi kan nedsætte din udbetaling med et større beløb end det beløb, du egentlig skulle have udbetalt for det areal, hvor der er konstateret en overtrædelse. Det betyder fx, at en grov overtrædelse på et lille areal betyder en større nedsættelse, end hvad der svarer til udbetalingen på det lille areal. Nedsættelsen vil dog aldrig være større end dit samlede tilskud. Vurderingen af en overtrædelse vil altid bero på en konkret bedømmelse i det enkelte tilfælde. Det betyder, at vægtningskategorien i nogle sager kan være højere eller lavere end det, der fremgår af oversigten i bilag 2. Beregningen af sanktionen sker i trin og på afgrødegruppeniveau. I disse trin bruger vi også en række begreber (overtrædelsesprocent, sanktionsprocent og samlet sanktionsprocent), som går igen i de sanktionsbreve, som vi sender ud, hvorimod kun begrebet sanktionsprocent bruges i bekendtgørelsen. I det følgende gennemgås de enkelte trin i sanktionsberegningen, og bagefter kan du se en række eksempler. 25

26 Begrebet afgrødegruppe 54 bruges ved beregning af sanktion. Hvis du modtager tilskud med forskellige satser på de enkelte arealer, da vil disse være en del af forskellige afgrødegrupper. Et eksempel på dette er fx, hvis du har tilsagn til Økologisk Arealtilskud, og du på mark 1 har et basistilsagn til 870 kr. pr. ha, og på mark 2 har et basis- og et omlægningstillæg til i alt kr. pr. ha. De to marker er derfor opdelt i to forskellige afgrødegrupper. Trin 1: Vi vurderer overtrædelserne på markerne og beregner en samlet overtrædelsesprocent. Denne beregning sker ud fra forholdet mellem det areal, hvor der er fundet en overtrædelse, det samlede areal inden for afgrødegruppen og vægtningskategorien. Beregningen af overtrædelsesprocenten for en vægtningskategori ser sådan ud: Trin 2: Den samlede overtrædelsesprocent ganger vi med en faktor fra sanktionstrappen, og det resulterer i en sanktionsprocent. Sanktionstrappen bruges for at beregne en proportional stigning af sanktionen, så sanktionen bliver større ved store overtrædelser. 55 Sanktionstrappe: Interval for overtrædelsesprocent Sanktionsfaktor 0 % til og med 10 % % til og med 20 % 1, % til og med 50 % 1, % til og med 100 % 1,4 100* * Den samlede sanktionsprocent kan aldrig overstige 100. Maksimal sanktionsprocent efter omregning med sanktionstrappe Vi finder sanktionsprocenten for overtrædelser på markniveau ved denne beregning: Sanktionsprocent på markniveau = Samlet overtrædelsesprocent x Sanktionsfaktor Trin 3: Hvis vi finder en overtrædelse på bedriftsniveau, beregner vi sanktion uden brug af sanktionstrappen. Beregningen ser således ud: Trin 4: Til sidst lægger vi sanktionsprocenterne for mark- og bedriftsovertrædelser sammen til en samlet sanktionsprocent. Den samlede sanktionsprocent er den procent, som vi nedsætter årets tilskud med for den pågældende afgrødegruppe. Vi gentager Trin 1-4 for hver afgrødegruppe, hvor vi har fundet overtrædelser på en mark i den pågældende afgrødegruppe. 54 Jf. art. 17, stk. 1, litra b, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/2014 af 11. marts Jf. 22, stk. 4, i udkast til bekendtgørelse af 14. december 2015 om tilskud til ændret afvanding. 26

27 Eksempler på beregning af sanktion I det følgende viser vi en række eksempler, hvor sanktionen beregnes. Eksempel med én overtrædelse Eksempel 1: Ansøger A har et tilsagn på 8 ha, og der er 8 ha i afgrødegruppen. Der er konstateret en overtrædelse i vægtningskategori 50 % på en mark på 2 ha. Trin 1 (her beregnes overtrædelsesprocenten): Trin 2 Sanktionsprocenten på 12,5 % ligger på andet trin af sanktionstrappen (10 til og med 20), hvor der skal ganges med faktor 1,2. Sanktionsprocenten er derfor: Trin 4 Da der ikke er overtrædelser på bedriftsniveau (på trin 3), er sanktionsprocenten lig med den samlede sanktionsprocent, og ansøger A skal have nedsat årets udbetaling med 15 %. Eksempel på flere overtrædelser Eksempel 2: Ansøger B har et tilsagn på 10 ha, og der er 10 ha i afgrødegruppen. Der er en overtrædelse på 0,8 ha med vægtningskategorien 25 %. På 1,8 ha er der en overtrædelse med vægtningskategorien 100 %. Overtrædelsen medfører også bortfald af tilsagnet på det berørte areal. 27

28 Sanktionen beregnes således: Trin 1: Beregning af overtrædelsesprocenten: 25 % vægtningskategori: 100 % vægtningskategori: Den samlede overtrædelsesprocent er: Trin 2: Anvendelse af sanktionstrappen: Den samlede overtrædelsesprocent på 20 % ligger i intervallet 10 % til og med 20 % i sanktionstrappen, så overtrædelsesprocenten skal ganges med faktor 1,2. Sanktionsprocenten er således: 20 % x 1,2 = 24 %. Trin 4: Da der ikke er overtrædelser på bedriftsniveau (trin 3), er den samlede sanktionsprocent lig med sanktionsprocenten. Det vil sige, at årets udbetaling i denne afgrødegruppe bliver nedsat med 24%. Desuden bortfalder tilsagnet på de 1,8 ha med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Tilsagnet bliver derfor nedskrevet til 8,2 ha. Hvis vi konstaterer overtrædelser på både markniveau og på bedriftsniveau, beregner vi først sanktionsprocenten på markniveau (trin 2), hvorefter vi beregner den på bedriftsniveau (trin 3). Den samlede sanktion beregnes til sidst som summen af sanktionsprocenten på markovertrædelser og summen af sanktionsprocenten på bedriftsovertrædelser (trin 4). Se eksempel 3. Et eksempel på overtrædelser på både mark- og bedriftsniveau Eksempel 3: Ansøger C har et tilsagn på 10 ha, og afgrødegruppen er på 10 ha. 28

29 Overtrædelse 1 på et areal på 3 ha med vægtningskategorien 25 %. Overtrædelse 2 på et areal på 2 ha med vægtningskategorien 50 %. Overtrædelse 3 er en overtrædelse på bedriftsniveau med vægtningskategori 10 %. Trin 1: Beregning af overtrædelsesprocenten: Overtrædelse 1 Vægtningskategori: 25 % Overtrædelsesprocent: Overtrædelse 2 Vægtningskategori: 50 % Overtrædelsesprocenten: Den samlede overtrædelsesprocent for overtrædelse 1 og 2 er: 7,5 % + 10 % = 17,5 % Trin 2: Anvendelse af sanktionstrappen: Da den samlede overtrædelsesprocent ligger over 10 % men under 20 %, skal den samlede overtrædelsesprocent ganges med en faktor på 1,2. Sanktionsprocent efter anvendelse af sanktionstrappen: 17,5 % x 1,2 = 21 % Trin 3: Overtrædelse på bedriftsniveau: Vægtningskategori: 10 % Overtrædelse 3 er på bedriftsniveau. Vi fastsætter derfor arealet, hvor der er en overtrædelse, som hele afgrødegruppen, dvs. 10 ha. Sanktionstrappen bliver ikke brugt på denne type overtrædelse. Det vil sige, at sanktionsprocenten beregnes som: Trin 4: Beregning af den samlede sanktionsprocent: 21 % + 10 % = 31 % 29

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1)

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) Lovtidende A af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Kapitel 2 Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Projekt: Projekt, som omhandlet i 1, stk. 1.

Udkast. Lovtidende A. Kapitel 2 Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Projekt: Projekt, som omhandlet i 1, stk. 1. Lovtidende A af 29. oktober 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige eller optimale vandstandsforhold og lavbundsområder 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 1360

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 1) BEK nr 1850 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000051 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle Økologisk Arealtilskud 2015 Lene Vejbæk og Per F. Ahle 1 Økologisk Arealtilskud Økologisk Arealtilskud: ny ordning fra 2015 erstatter: - Miljøbetinget tilskud - Ekstensivt landbrug - Omlægningstilskud

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-12232- 000004 Ref. KBK 3. oktober 2018 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 5601_15 Maj 2015 Kolofon Instruks for kontrol af arealordninger 2015 5601_15 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder,

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015-16 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordninger. November 2013

Instruks for kontrol af arealordninger. November 2013 Instruks for kontrol af arealordninger November 2013 Kolofon Denne kontrolinstruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragsydere: Hans Erik Dylmer, Anne Bach, Elisabeth Anne Westerman, Emine

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til ændring af følgende bekendtgørelser i høring med høringsfrist torsdag den 9.

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til ændring af følgende bekendtgørelser i høring med høringsfrist torsdag den 9. NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 17-12232- 000007 Ref. KBK Den 18. oktober 2017 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud og om udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn Bilag 3 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Hvilken afgrødekode skal bruges?

Hvilken afgrødekode skal bruges? Tilsagnstype Relevant afgrødekode Hvilken afgrødekode skal bruges? 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 253 Brug afgrødekoden 253 (Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N) (omdrift)) til landbrugsarealer, når du har

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder,

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2017 NaturErhvervstyrelsen Januar 2017 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder,

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Januar 2017 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Bilag 1 Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og omfang bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen

Læs mere

Vejledning om 20-årig fastholdelse. Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i Foto: Søren K. Pedersen Landbrugsstyrelsen

Vejledning om 20-årig fastholdelse. Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i Foto: Søren K. Pedersen Landbrugsstyrelsen t Vejledning om 20-årig fastholdelse Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Søren K. Pedersen Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2016 NaturErhvervstyrelsen [dato] Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere