KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)"

Transkript

1 L 278/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1660 af 7. november 2018 om særlige betingelser for import af visse fødevarer af ikke-animalsk oprindelse fra visse tredjelande som følge af risikoen for forurening med restkoncentrationer af pesticider, om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed ( 1 ), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne ( 2 ) overholdes, særlig artikel 15, stk. 5, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger for fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis det er åbenbart, at de pågældende fødevarer og foderstoffer må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig. Disse EU-beredskabsforanstaltninger kan bestå af indførelse af særlige betingelser for import af de pågældende produkter. (2) I Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 ( 3 ) etableres der en mere intensiv offentlig kontrol af de foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er anført i bilag I til nævnte forordning. Vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam er anført i bilaget og er derfor omfattet af en mere intensiv offentlig kontrol. (3) Resultaterne fra offentlige kontroller udført af medlemsstaterne inden for rammerne af forordning (EF) nr. 669/2009, data fra meddelelser modtaget gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) som oprettet ved forordning (EF) nr. 178/2002, auditrapporter fra Kommissionen, rapporter modtaget fra tredjelande og udveksling af oplysninger mellem Kommissionen, medlemsstater og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet viser, at der for vinblade fra Tyrkiet fortsat er en høj frekvens af manglende overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 ( 4 ). Der kunne ikke konstateres nogen forbedring af situationen efter indførelsen af hyppigere kontroller ved Unionens grænser. (4) Resultater fra offentlige kontroller udført af medlemsstaterne inden for rammerne af forordning (EF) nr. 669/2009 viser, at der for pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam fortsat er en høj frekvens af manglende overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester som fastlagt i forordning (EF) nr. 396/2005. Ydermere viste en audit foretaget af Kommissionen i Vietnam i marts 2017, der skulle evaluere kontrollen af pesticider i vegetabilske fødevarer bestemt til eksport til Den Europæiske Union, at der ikke eksisterer noget effektivt offentligt pesticidkontrolsystem for fødevarer, der eksporteres til EU, og at myndighederne ikke kan sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i vietnamesiske produkter. (5) Dette dokumenterer, at import af vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam må formodes at udgøre en alvorlig sundhedsmæssig risiko, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der anvendes i dag. Det er derfor nødvendigt at fastlægge særlige betingelser for import af vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam. ( 1 ) EFT L 31 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 165 af , s. 1. ( 3 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af , s. 11). ( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af , s. 1).

2 L 278/ (6) Karryblade fra Indien er i øjeblikket underlagt særlige importbetingelser fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 ( 1 ). De særlige importbetingelser for dette produkt bør opretholdes i lyset af data fra indberetninger modtaget gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foderstoffer og fra resultaterne af de offentlige kontroller udført af medlemsstaterne inden for rammerne af forordning (EU) nr. 885/2014, som viser en vedvarende høj frekvens af manglende overholdelse af reglerne. (7) Der er derfor hensigtsmæssigt at kræve, at karryblade fra Indien, vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam underlægges offentlig kontrol, herunder prøveudtagning og analyse, inden eksport til Unionen for at sikre, at disse produkter opfylder de relevante retlige krav. Alle sendinger af disse produkter bør ledsages af et sundhedscertifikat, hvori det anføres, at produkterne er blevet underkastet prøveudtagning i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/63/EF ( 2 ). (8) For at sikre en effektiv organisation og en høj grad af ensartethed på EU-niveau af importkontrollerne af disse produkter hvad angår tilstedeværelse af restkoncentrationer af pesticider i og på karryblade fra Indien, vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam, bør denne forordning fastsætte kontrolprocedurer, der mindst svarer til dem, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 669/2009. (9) For at tage hensyn til den specifikke karakter af den manglende overholdelse af dokumentationskravene bør der fastsættes regler for, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis forsendelsen ikke er ledsaget af både resultaterne af prøveudtagning og analyse og sundhedscertifikatet, eller hvis disse resultater eller sundhedscertifikatet ikke overholder kravene i denne forordning. (10) I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal de kompetente myndigheder underrette Kommissionen og andre medlemsstater om afvisninger ved grænsen. Med hensyn til pesticider bør det præciseres, at hvis den kompetente myndighed afviser en sending af fødevarer, der er opført i denne forordning, bør en sådan meddelelse gives, når en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer som fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005 ikke er blevet overholdt, uanset om den akutte referencedosis er overskredet eller ej. (11) Med henblik på at indsamle data, der gør det muligt at foretage en løbende risikovurdering af varer, der er omfattet af denne forordning, og, om nødvendigt, tilpasse de eksisterende foranstaltninger, er det hensigtsmæssigt at kræve, at medlemsstaterne to gange årligt skal sende Kommissionen en rapport om alle analyseresultater fra den offentlige kontrol udført i overensstemmelse med denne forordning. Visse medlemsstater registrerer frivilligt det fælles importdokument for visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse i Traces-systemet (Trade Control and Expert System) oprettet ved Kommissionens beslutninger 2003/24/EF ( 3 ) og 2004/292/EF ( 4 ), og de giver således Kommissionen oplysninger om antallet af importerede sendinger og resultaterne af kontrollerne som fastsat ved denne forordning. Indberetningspligten bør derfor anses for at være opfyldt, når medlemsstaterne registrerer de fælles importdokumenter, der udstedes i overensstemmelse med denne forordning, i Tracessystemet. (12) Foranstaltningerne i nærværende forordning bør tages op til revision inden den 31. oktober 2019 for at vurdere, om de fortsat er nødvendige. (13) Der bør være tilstrækkelige finansielle midler til rådighed for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol i overensstemmelse med denne forordning. Derfor bør udgifter i forbindelse med sådan offentlige kontroller afholdes af de fødevarevirksomhedsledere, der er ansvarlige for sendingerne. (14) For at skabe gennemskuelighed og overensstemmelse med gældende regler, bør alle særlige betingelser for import af karryblade fra Indien, vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam med hensyn til tilstedeværelse af restkoncentrationer af pesticider fastsættes i denne forordning. Derfor bør oplysningerne for så vidt angår vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam fjernes fra bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009, og gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 vedrørende karryblade fra Indien bør ophæves. ( 1 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 af 13. august 2014 om særlige betingelser for import af okra og karryblade fra Indien og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 91/2013 (EUT L 242 af , s. 20). ( 2 ) Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 af , s. 30). ( 3 ) Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af , s. 44). ( 4 ) Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (EUT L 94 af , s. 63).

3 L 278/9 (15) For at give virksomhedsledere tilstrækkelig tid til at tilpasse sig kravene i nærværende forordning bør den finde anvendelse fra den 8. december Af hensyn til retssikkerheden bør det fastsættes, at medlemsstaterne i en overgangsperiode bør tillade import af sendinger af vinblade fra Tyrkiet, pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam og karryblade fra Indien, der forlod oprindelseslandet eller det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet, inden den 8. december 2018, såfremt de opfylder kravene i henholdsvis forordning (EF) nr. 669/2009, der er gældende pr. den 7. december 2018, og gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014. (16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Anvendelsesområde 1. Denne forordning finder anvendelse på sendinger af fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er opført på listen i bilag I. Denne forordning finder også anvendelse på sammensatte fødevarer, der indeholder de i bilag I omhandlede fødevarer i en mængde på over 20 %. 2. Denne forordning finder ikke anvendelse på sendinger af fødevarer, som udelukkende er bestemt til en privatpersons eget forbrug eller anvendelse. I tilfælde af tvivl ligger bevisbyrden hos modtageren af sendingen. Artikel 2 Definitioner I denne forordning finder definitionerne, der er fastsat i artikel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 882/2004, anvendelse. Definitionerne af»fælles importdokument«og»udpeget indgangssted«i hhv. artikel 3, punkt a) og b), i forordning (EF) nr. 669/2009 finder også anvendelse. Ved anvendelsen af denne forordning har en»sending«den samme betydning som et»parti«som omhandlet i direktiv 2002/63/EF. Hvad angår artikel 11, stk. 3, finder definitionerne i forordning (EF) nr. 396/2005 anvendelse. Artikel 3 Import til Unionen Sendinger af fødevarer, jf. artikel 1, stk. 1, må kun importeres til Unionen i overensstemmelse med procedurerne i denne forordning. Sendinger af sådanne fødevarer kan kun indføres i Unionen via det udpegede indgangssted. Artikel 4 Resultater af prøveudtagning og analyse 1. Alle sendinger af fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, ledsages af resultater af prøveudtagning og analyse foretaget af de kompetente myndigheder i oprindelseslandet, jf. bilag I, eller det land, hvor sendingen er afsendt fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet, for at sikre overholdelsen af EU-lovgivningen om maksimalgrænseværdierne for pesticidrester. 2. Prøveudtagningen som omhandlet i stk. 1 foretages i overensstemmelse med direktiv 2002/63/EF. 3. Prøveudtagningen som omhandlet i stk. 1, skal udføres af laboratorier, der er akkrediteret i overensstemmelse med ISO/IEC standarden om»generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence«. Artikel 5 Sundhedscertifikat 1. Alle sendinger af fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, ledsages af den originale udgave af et sundhedscertifikat, jf. modellen i bilag II.

4 L 278/ Sundhedscertifikatet udfyldes, underskrives og bekræftes af den kompetente myndighed i oprindelseslandet eller i det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet. 3. Sundhedscertifikatet affattes på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det udpegede indgangssted er placeret. En medlemsstat kan dog vælge at acceptere sundhedscertifikater, der er udfærdiget på et andet officielt EU-sprog. 4. Sundhedscertifikat skal være udstedt inden den sending, som det vedrører, forlader den udstedende kompetente myndigheds kontrol. 5. Sundhedscertifikatet er kun gyldigt i fire måneder fra udstedelsesdatoen. 6. Det originale sundhedscertifikat forelægges de kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted og opbevares af dem. Artikel 6 Identifikation Hver enkelt sending af fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, identificeres med en identifikationskode, der svarer til den identifikationskode, som er anført på resultaterne af den prøveudtagning og analyse, der er omhandlet i artikel 4, og på det sundhedscertifikat, som er omhandlet i artikel 5. Hver enkelt pose eller anden emballagetype i sendingen skal være identificeret med den pågældende identifikationskode. Artikel 7 Forhåndsmeddelelse om sendinger 1. Fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter giver en forhåndsmeddelelse om dato og tidspunkt for den forventede fysiske ankomst af sendinger af fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, samt om sendingens art til de kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted. 2. Med henblik på forhåndsmeddelelsen udfylder lederne af fødevarevirksomhederne eller deres repræsentanter del I i det fælles importdokument og sender det pågældende dokument til de kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst. 3. Ved udfyldelsen af det fælles importdokument, jf. denne forordning, henholder lederne af fødevarevirksomhederne eller deres repræsentanter sig til vejledningen for det fælles importdokument i bilag II til forordning (EF) nr. 669/2009. Artikel 8 Offentlig kontrol 1. De kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted foretager dokumentkontrol i forbindelse med hver enkelt sending af fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, for at sikre overholdelse af kravene i artikel 4 og Medlemsstaterne udfører identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger, herunder prøveudtagning og analyse, jf. artikel 8, stk. 1, artikel 9 og artikel 19 i forordning (EF) nr. 669/2009 med den hyppighed, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning. 3. Når kontrollen er gennemført, skal de kompetente myndigheder: a) afgive de relevante oplysninger i del II i det fælles importdokument b) vedlægge det fælles importdokument resultaterne af prøveudtagning og analyse foretaget i overensstemmelse med stk. 2 i denne artikel c) tilvejebringe og udfylde referencenummeret på det fælles importdokument i det fælles importdokument d) stemple og underskrive det originale fælles importdokument e) lave og beholde en kopi af det underskrevne og stemplede fælles importdokument. 4. De kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted udsteder en bekræftet kopi af sundhedscertifikatet, eller, hvis sendingen er opdelt, individuelle attesterede kopier af sådanne certifikater til den fødevarevirksomhedsleder, der er ansvarlig for sendingen. 5. Under transporten ledsages sendingen af det originale fælles importdokument, indtil sendingen overgår til fri omsætning.

5 L 278/11 Artikel 9 Opdeling af en sending 1. Sendingen må ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført og det fælles importdokument er blevet udfyldt af de kompetente myndigheder, jf. artikel Hvis sendingen efterfølgende opdeles, ledsages hver enkelt del af en bekræftet kopi af det fælles importdokument under transporten, indtil den overgår til fri omsætning. Artikel 10 Overgang til fri omsætning Sendingers overgang til fri omsætning er betinget af, at fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter forelægger toldmyndighederne et fælles importdokument, som er behørigt udfyldt af den kompetente myndighed, efter at alle offentlige kontroller er udført. Toldmyndighederne godkender kun sendingen til overgang til fri omsætning, hvis den kompetente myndighed har angivet sin positive afgørelse i rubrik II.14 i det fælles importdokument og har underskrevet i rubrik II.21 i det fælles importdokument. Artikel 11 Manglende overholdelse 1. Hvis den offentlige kontrol udført i overensstemmelse med artikel 8 afslører manglende overholdelse af den relevante EU-lovgivning, herunder denne forordning, udfylder den kompetente myndighed det fælles importdokuments del III, og der træffes foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 19, 20 og 21 i forordning (EF) nr. 882/ Hvis en sending af fødevarer ikke er ledsaget af både de i artikel 4 omhandlede resultater af prøveudtagning og analyse og det i artikel 5 omhandlede sundhedscertifikat, eller hvis de pågældende resultater eller det pågældende sundhedscertifikat ikke overholder kravene i denne forordning, må sendingen ikke importeres til Unionen og skal sendes ud af Unionen eller destrueres. 3. Hvis den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted ikke tillader indførslen af en sending af fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, på grund af manglende overholdelse af en maksimalgrænseværdi for pesticidrester, jf. forordning (EF) nr. 396/2005, skal den straks give meddelelse om en sådan afvisning ved grænsen i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning (EF) nr. 882/2004. Artikel 12 Rapporter 1. Medlemsstaterne sender to gange årligt inden udgangen af den måned, der følger efter hvert halvår, en rapport til Kommissionen om alle analyseresultater af de offentlige kontroller af sendinger af fødevarer, der er foretaget i henhold til denne forordning. Rapporten skal indeholde følgende oplysninger: a) antal importerede sendinger b) antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver til analyse c) resultaterne af den i artikel 8, stk. 2, omhandlede kontrol. 2. Indberetningspligten som omhandlet i stk. 1 anses for at være opfyldt, når medlemsstaterne registrerer de fælles importdokumenter, der udstedes af deres respektive kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne forordning, i Traces-systemet. Artikel 13 Revision Denne forordning tages op til revision inden den 31. oktober Artikel 14 Omkostninger Alle omkostninger forbundet med den offentlige kontrol, herunder prøveudtagning, analyse, opbevaring og eventuelle foranstaltninger, der træffes i tilfælde af manglende opfyldelse af kravene, afholdes af de fødevarevirksomhedsledere, der er ansvarlige for sendingen.

6 L 278/ Artikel 15 Ændringer af forordning (EF) nr. 669/2009 I bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 foretages følgende ændringer: a) Under oplysningerne for Tyrkiet slettes posten vedrørende»vinblade«. b) Under oplysningerne for Vietnam slettes posten vedrørende»pitahaya (dragefrugt)«. Gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 ophæves. Artikel 16 Ophævelse Artikel 17 Overgangsforanstaltninger I en periode på tre måneder fra datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning, bør medlemsstaterne fortsat tillade indførslen af sendinger af karryblade fra Indien, der forlod oprindelseslandet eller det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet, inden den 8. december 2018, såfremt de opfylder kravene i gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014. I en periode på tre måneder fra datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning, bør medlemsstaterne fortsat tillade indførslen af sendinger af vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam, der forlod oprindelseslandet eller det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet, inden den 8. december 2018, såfremt de opfylder kravene i forordning (EF) nr. 669/2009, der er gældende indtil den 7. december Artikel 18 Ikrafttræden og anvendelsesdato Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i. Den finder anvendelse fra den 8. december Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER Formand

7 L 278/13 BILAG I Fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er underlagt særlige betingelser i forbindelse med import til Den Europæiske Union Fødevare (påtænkt anvendelse) KN-kode ( 1 ) Taric-underinddeling Oprindelsesland Fare(r) Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%) ved import Pitahaya (dragefrugt) (Fødevarer friske eller kølede) Karryblade (Bergera/Murraya koenigii) (Fødevarer friske, kølede, frosne eller tørrede) Vinblade (Fødevarer) ex Vietnam (VN) Restkoncentrationer af pesticider angivet i kontrolprogrammet vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter) ( 2 ), og rester af dithiocarbamater ( 3 ) (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb ( 3 ), mancozeb ( 3 ), metiram ( 3 ), propineb ( 3 ), thiram ( 3 ) og ziram ( 3 )) phenthoat ( 2 ) og quinalphos ( 2 ). ex Indien (IN) Restkoncentrationer af pesticider angivet i kontrolprogrammet vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter) ( 2 ) og rester af acephat ( 2 ). ex og 19 Tyrkiet (TR) Restkoncentrationer af pesticider angivet i kontrolprogrammet vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter) ( 2 ) og rester af dithiocarbamater ( 3 ) (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb ( 3 ), mancozeb ( 3 ), metiram ( 3 ), propineb ( 3 ), thiram ( 3 ) og ziram ( 3 )) og metrafenon ( 2 ) ( 1 ) Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er KN-koden markeret med»ex«. ( 2 ) Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på CG-MS og LC-MS. ( 3 ) Pesticidrester analyseret efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration.

8 L 278/ BILAG II

9 L 278/15

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 242/20 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 885/2014 af 13. august 2014 om særlige betingelser for import af okra og karryblade fra Indien og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 29/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/186 af 2. februar 2017 om særlige betingelser for indførsel til Unionen af sendinger fra visse tredjelande på grund af mikrobiologisk kontaminering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 30/10 6.2.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/175 af 5. februar 2015 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 156/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/949 af 19. juni 2015 om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som visse tredjelande foretager af visse fødevarer vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 327/44 2.12.2016 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2106 af 1. december 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 med henblik på at indføre særlige betingelser for import

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0284 DA 12.04.2011 000.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 C(2017) 7431 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 10.11.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/10 Den Europæiske Unions Tidende 28.9.2011 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 961/2011 af 27. september 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 142/48 29.5.2019 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/890 af 27. maj 2019 om særlige importbetingelser for jordnødder fra Gambia og Sudan og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2013R0211 DA 16.07.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 74/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/448 af 17. marts 2015 om fastsættelse af særlige dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen af visse animalske produkter fra Japan bestemt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2018 C(2018) 2205 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 3.7.2018 L 166/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/941 af 2. juli 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2019 C(2019) 595 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 6.2.2019 om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og bilag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 6.1.2016 L 3/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/6 af 5. januar 2016 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU)

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU) L 281/20 Den Europæiske Unions Tidende 23.10.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 21. oktober 2013 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.11.2016 L 308/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2002 af 8. november 2016 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.2.2016 L 30/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/145 af 4. februar 2016 om vedtagelse af formatet for det dokument, der tjener som dokumentation

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.11.2017 L 294/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2058 af 10. november 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 100/60 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/604 af 16. april 2015 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende kvægtuberkulose

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

AFGØRELSER Den Europæiske Unions Tidende L 84/99

AFGØRELSER Den Europæiske Unions Tidende L 84/99 20.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 84/99 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE Nr. 136/2014/EU af 20. februar 2014 om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage i Kimberleyprocessens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.7.2019 L 190/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1206 af 12. juli 2019 om ændring af del 1 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår dyresundhedscertifikatet til brug

Læs mere

B KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

B KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 02016R0006 DA 01.12.2017 001.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2019 C(2019) 1786 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.3.2019 om regler vedrørende særlige uddannelseskrav til personale, der gennemfører visse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/886 af 20. juni 2018 om visse handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 234/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1395 af 10. september 2019 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Bosnien- Hercegovina og Israel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2019 C(2019) 14 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 5.3.2019 om lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.1.19 L 9/77 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 19/35 af 8. januar 19 om ændring af forordning (EF) nr. 669/09 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/04 for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 25/48 DA 2.2.2016 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/131 af 1. februar 2016 om godkendelse af CMIT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) 12379/14 AGRILEG 165 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. august 2014 til: Komm. dok. nr.: D033904/02 Vedr.: Uwe CORSEPIUS,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (meddelt under nummer K(2004) 1282)

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (meddelt under nummer K(2004) 1282) 2004D0292 DA 19.07.2005 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: D041473/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 94/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/562 af 9. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1354/2011 om åbning af EU-toldkontingenter for får, geder, fårekød og gedekød

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 18.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 329/26 13.12.17 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17/2298 af 12. december 17 om ændring af forordning (EF) nr. 669/09 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/04

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1635 DA 01.07.2013 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1635/2006 af 6. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 306/3

Den Europæiske Unions Tidende L 306/3 7.11.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 306/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1635/2006 af 6. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 9.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 70/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 402/2006 af 8. marts 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

L 219 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 29. august Dansk udgave.

L 219 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 29. august Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 219 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 29. august 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1206

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.8.2016 DA L 232/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1429 af 26. august 2016 om godkendelse af aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: D050363/02 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 37/50 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 110/2012 af 9. februar 2012 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag I til forordning (EF)

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 4.2.2017 DA L 31/13 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/193 af 3. februar 2017 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D050237/03 Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11463/17 AGRILEG 142 DENLEG 58 VETER 65 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D050356/04

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse.

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse. 21.9.2018 DA L 238/71 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1264 af 20. september 2018 om fornyelse af af aktivstoffet pethoxamid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009

Læs mere

(EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR

(EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 118/2012 af 10. februar 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005,

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 1.4.2017 L 89/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/622 af 31. marts 2017 om ændring af standardcertifikatet til brug ved import af tilberedt kød i bilag II til beslutning 2000/572/EF og standardcertifikatet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. L 351/64 30.12.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED Bruxelles, den 27. februar 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTER DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM DYRESUNDHED, DYREVELFÆRD

Læs mere