Økologikalkuler 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologikalkuler 2009"

Transkript

1 Forudsætninger for og brug af Økologikalkuler 2009 Formål: - at vise dækningsbidrag for de mest almindelige produktionsgrene under velspecificerede forudsætninger. - at være et hjælpemateriale til brug for individuel planlægning (budgettering). - at vise prisernes indflydelse på dækningsbidragene for det seneste og det kommende år. -at være et hjælpemateriale ved vurdering af individuelt opgjorte produktionsregnskaber. - at vise kalkuleopbygning og resultat ved økologisk produktion. Kalkulerne i "Økologikalkuler 2009" er angivet med priser for 2008 og 2009, dvs. de er baseret på forrige års registrerede og indeværende års forventede priser. Der er regnet med anslåede forudsætninger. Konventionelle kalkuler for mink, får, heste og hjorte kan findes i "Håndbog til Driftsplanlægning". Teknisk niveau: Svarer til det, som opnås ved rimelig god driftsledelse. Det vil sige det niveau (ved valgt produktionssystem), som i gennemsnit opnås af landmænd, der benytter produktionsstyring, f.eks. markstyring, ydelseskontrol ved kvæg og E-kontrol ved svin og fjerkræ. Der er ved markudbytter regnet med normal-år og der er ikke taget hensyn til spec. forhold under omlægning, fx at udbyttenedgang ofte er størst i de første år efter påbegyndt omlægning. Brug: Man bør være opmærksom på forudsætningerne, der er grundlaget for kalkulerne. Når dækningsbidragene bruges som udgangspunkt for individuel planlægning, er forudsætningerne vedrørende udbytteniveau, omfang af stykomkostninger samt prisforholdene væsentlige. rne vil variere afhængig af afgrødernes placering i sædskiftet. og til dels priserne kan variere meget fra område til område, og stykomkostninger vil være individuelt bestemt af de anvendte systemers teknik samt omfanget af brugen af maskinstation til markarbejdet. Individuelt brug af dækningsbidragene forudsætter derfor, at der tages hensyn til disse forhold. I de gråtonede felter kan der i regnearket indføres egne forventninger. Ejendomseksemplerne kan anvendes til at få den samlede oversigt, da økologi bør vurderes på ejendomsniveau. Bemærk følgende: Forudsætningerne er et kvalificeret skøn. Der skal lokalt rettes i regnearket til det, man mener, er relevant. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret kan ikke foretage en individuel vurdering af niveauerne. I forhold til "Budgetkalkuler 2009" er der skønsmæssigt regnet med følgende afvigelser til konv. produktion: Ca. 30% lavere udbytte ved afgrøder, dog kun 15-20% fald ved ærter, græsfrø, roer, kløvergræs og majs. Ca. 10% lavere mælkeydelse, ca.20% færre grise/årsso, lavere tilvækst og højere foderforbrug/kg tilv. Ca.20-30% højere priser på økologiske salgsafgrøder og grovfoder, men noget mere ved frø % merpriser på mælk og sl.kvæg og væsentlig mere ved svin. Se ved de enkelte kalkuler. NB: somkostn. er delvis medtaget i økologi-kalkulerne. Se de nederste linier og ejendomseksemplerne. Ved husdyr er husdyrgødning ikke sat til værdi. Ved afgrøderne medregnes der 14 tons købt konv.svinegylle/ha, Udarbejdet på Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udskr. 1 Økologikalkuler 2009

2 2 Prisforudsætninger Dækningsbidragene er beregnet på kalenderår, dvs. perioden fra 1. januar december. Der er generelt forudsat jævn produktion, dvs. løbende køb og salg. Priserne er derfor 12 måneders gennemsnit ab/an gård uden hensyn til muligheder for kontrakter m.v. Der er dog enkelte undtagelser: Planteavl Der er ikke regnet med brug af handelsgødning, men der er indregnet værdi af 14 tons konv. svinegylle/ha. For P og K er prisen i marts måned i høståret anført. For husdyrgødning er prisen fastsat ud fra udnyttet indhold. N-pris er af kalkammonsalpeter, pris på P er triplesuperfosfat, og prisen på K er kalciumchlorid. For Maskinstation er det anslåede priser for høståret. Maskinstationspriserne er fra Håndbog til Driftsplanlægning Der er anvendt laveste beløb, som derefter er reguleret for prisstigning. Beløbene er med anslåede kapaciteter. Den anvendte pris ved halm er beregnet af Landscentret, Byggeri og Teknik og er ekskl. transport til halmvarmeværk og lageromkostninger. Værdien af bortført P og K + omkostninger til bindegarn, presning og hjemkørsel minus sparede snitteomkostninger udgør ca. denne pris. Ved salgsafgrøder er det salgspriser i 4. kvartal i høståret. For spisekartofler er prisen gns. notering oktober-december. Ved kvæg er der beregnet dækningsbidrag med en vejledende overførselspris pr FE. For grovfoder er der ikke beregnet et dækningsbidrag, men en omkostninger pr FE. Husdyr Dækningsbidrager pr. kg EKM er beregnet inklusiv tab og mælke til kalvene. Hvis tabet og mælk til kalvene holdes uden for, vil DB/kg EKM for stor race stige til 1,13 kr. For husdyr er der ved korn anvendt et gennemsnit af 12 måneders købspris (gns. fakturerede priser ab gård). Ved salg vil prisen være noget lavere. Ved andet kraftfoder er der anvendt gns. faktuerede foderpriser, der ofte er væsentligt lavere end detailpriserne (= listepriser). Ved kvæg og svin er der anvendt salgspris for spædkalve og smågrise i kalkulerne for ungtyre og slagtesvin. Ved ammekvæg er der tale om forårskælvere og ungtyrene slagtes ca.1 år gamle. Priserne inden for økologisk ammekvæg er bedst skøn, da der foretages få registeringer vedr. priser for økologiske ammekøer. Interne priser I kalkulerne for grovfoder er der beregnet interne priser. Alternativet til at dyrke grovfoder er vårbyg m. udlæg. På den enkelte bedrift vil det dog være mere rimeligt at anvende et gennemsnit af de dækningsbidrag, man kunne opnå i salgsafgrøder på grovfoderarealet. Grovfoderprisen for 2008 og 2009 er 1,40 kr. pr. FE. Priskilder De fleste af de anvendte 12 måneders prisgennemsnit er indsamlet af Dansk Landbrug, Axelborg, Danish Meat Association og Grovfoderbranchen. Øvrige forudsætninger for beregningerne fremgår af afsnittene: Faglige spørgsmål vedr. kalkulerne kan rettes til nedenfornævnte. Tlf.: Tove Serup Landscentret Økologi. Inger Bertelsen Landscentret Økologi. Kirstine Flintholm Jørgensen Landscentret Økologi. Redaktører: William S. Andersen, Økonomi Udskr.

3 3 Indholdsfortegnelse og oversigt Side i ØKOLOGIKALKULER 2009 Året 2008 Året 2009 Ændring Salgsafgrøder JB-nr Kg/ha Dækningsbidrag 4 Generelt om afgrødekalkuler Uden maskinomk. Kroner Pct. 5 Vårbyg, uden udlæg (foder) 5& ,66 6 Vårbyg, m. udlæg af kløvergræs 5& ,46 7 Vårhvede/ærter til modenhed 5& ,32 8 Vårbyg/ært til modenhed 5& ,66 9 Vårtriticale 5& ,54 10 Havre (foder) 5& ,30 11 Vårhvede (til brød) 5& ,36 12 Vinterhvede (foder) 5& ,44 13 Vintertriticale 5& ,58 14 Vinterrug (til brød) 5& ,80 15 Markærter (foder) 5& ,38 16 Smalbladet lupin 5& ,77 17 Hestebønner 5& ,70 18 Vinterraps 5& ,01 19 Alm. rajgræs, frø. 1-års 5& ,08 20 Hvidkløver, frø. 1-års 5& ,22 21 Rødkløver, frø. 1 års 5& ,37 22 Spisekartofler 1&3*) ,69 23 Grønbrak i omdrift ,26 Foderafgrøder FE/ha 24 Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræss 5& ,97 25 Kløvergræs, 4 slæt. Gns. af 1. og 2. år 5& ,45 26 Varige græsarealer, 100 pct. afgræsset 5& ,87 27 Byghelsæd, med udlæg. Kløvergræs afgræsse 5& ,32 28 Byg/ærtehelsæd, med udlæg. Kløvergræs afg 5& ,36 29 Ærtehelsæd, med udlæg. Kløvergræs afgræss 5& ,81 30 Silomajs 5& ,06 31 Lucerne, tørret, 3 slæt/år og 2 brugsår 5& ,99 Kvæg *) JB 1&3 vandet Dækningsbidrag 32 1 årsko+1,1 stk årsopdræt Majs+helsæd ,85 32 Malkekøer, stor race, uden opdræt, 1 årsko - do , årsko+1 stk årsopdræt - do ,51 33 Malkekøer, Jersey, uden opdræt, 1 årsko - do ,63 34 Stor race. 1,1 stk årsopdræt - do ,67 34 Jersey. 1,0 stk årsopdræt - do ,29 35 Følsomhedsanalyse 36 Generelt om kalkuler for slagte- og ammekvæg 37 Ungtyre, stor race ,59 37 Følsomhed 38 Stude, stor race. Sædskiftegræs og varigt græs ,87 38 Stude. Fodring med varigt græs, 100 pct. afgræsset ,90 39 Ammekvæg, krydsningsproduktion Korn+græs ,50 40 Følsomhedsanalyse Svin Dækningsbidrag 41 Generelle forudsætninger for økologisk sohold 42 1 årsso med smågrise og 0,09 polte Korn+tilsk.f ,52 42 Søer med smågrise til 15 kg - do , prod. Sl.svin à - do ,67 43 Slagtesvin fra fravænn. til slagtning. Egne grise - do ,71 Udskr.

4 Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen er 70 kg N fra svinegylle. Det er den mængde, der kan/må "importeres" som konv. gødning. Forudsætningerne skal altid tilpasses de individuelle forhold. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen ØKOLOGIKALKULER 2009 Jordtype: 1&3 En- Kroner/enhed Ændring Salgspriser, gennems. 4. kvartal 5&6 hed Året 2008 Året 2009 Kroner Pct. Byg Kg 2,35 1,50-0,85-36,17 Byg/ærter i blanding pris Kg 2,88 2,10-0,78-26,96 Vårhvede/ærter i blanding Kg 2,82 2,23-0,59-20,96 Vårtriticale Kg 2,32 1,45-0,87-37,50 Havre Kg 2,21 1,60-0,61-27,60 Vårhvede, brød Kg 2,23 1,75-0,48-21,52 Vinterhvede Kg 2,13 1,60-0,53-24,88 Vintertritikale Kg 2,32 1,60-0,72-31,03 Brødrug Kg 1,92 1,80-0,12-6,25 Ærter Kg 3,40 2,70-0,70-20,59 Lupiner Kg 3,40 2,70-0,70-20,59 Hestebønner Kg 3,40 2,70-0,70-20,59 Vinterraps Kg 4,20 3,80-0,40-9,52 Lucerne, tørret øko pris Kg 0,60 0,50-0,10-16,67 Alm. rajgræs, gns.tidl.&sildig Konv Kg 13,00 11,00-2,00-15,38 Hvidkløver, Konv Kg 65,00 60,00-5,00-7,69 Rødkløver, Konv Kg 45,00 40,00-5,00-11,11 Spisekartofler HKg 235,00 235,00 0 0,00 EU s støtteordninger incl.udligningsstøtte Økologi-støtte Ha ,00 Købspriser. Udsæd*), hvede Kg 4,50 3,70-0,80-17,78 vårbyg Kg 4,70 3,60-1,10-23,40 vårtriticale Kg 4,70 3,60-1,10-23,40 vårhvede, brød Kg 4,70 3,55-1,15-24,47 havre Kg 4,70 3,70-1,00-21,28 rug, brød Kg 4,70 3,80-0,90-19,15 ærter Kg 4,70 5,30 0,60 12,77 lupiner Kg 6,00 10,00 4,00 66,67 hestebønner Kg 5,00 9,00 4,00 80,00 alm. Rajgræs = konv basispris Kg 50,0 54,0 4,00 8,00 hvidkløver= konv pris Kg 155,0 158,0 3,00 1,94 rødkløver= konv pris Kg 69,0 72,0 3,00 4,35 vinterraps, konv pris Kg ,00 Spisekartofler Kg 5,50 3,50-2,00-36,36 kløvergræs, 2-årig Kg 38,00 40,00 2,00 5,26 Husdyrgødning, svin Tons 54,00 54,00 0,00 0,00 Fosfor(P) i tripels. fosfat Kg 19,00 19,00 0,00 0,00 Kalium(K) i kaliumchlorid Kg 10,00 10,00 0,00 0,00 Bindegarn, storballer Kg 13,00 13,00 0,00 0,00 Tørring, korn, 4 pct Hkg 10,70 10,70 0,00 0,00 Tørring, ærter, 5 pct Hkg 19,40 19,40 0,00 0,00 Tørring, lupiner og hestebønner, 6 pct Hkg 19,40 19,40 0,00 0,00 Tørring, vinterraps, 4 pct Hkg 18,75 18,75 0,00 0,00 Analyse m.v., raps kr/ha Ha ,00 Tørring, frø 12 pct. Hkg 32,00 32,00 0,00 0,00 Rensning, alm rajgræs, 10% Kg 0,49 0,49 0,00 0,00 Rensning, engrapgræs, 20% Kg 0,66 0,66 0,00 0,00 Certificering af frø Ha ,00 Leje af bistader 2 /ha Ha ,00 Rensning, hvidkløver, 30 % Kg 0,57 0,57 0,00 0,00

5 Rensning, rødkløver, 30% Kg 0,81 0,81 0,00 0,00 Kartoffelsortering og oplagring, uden køl Hkg 35,00 35,00 0,00 0,00 Kartoffelsortering (uden oplagring og køl) Hkg 25,00 25,00 0,00 0,00 Fragt af kartofler Hkg 6,50 6,50 0,00 0,000 *) Vintersæd=4.kv.før høstår og vårsæd=1.kv.i høstår. Kroner/enhed Stigning Interne priser Året 2008 Året 2009 Kroner Pct. Halm Tons ,00 Vejl. overførselspris på grovfoder FE 1,40 1,40 0,00 0,00 Frasorterede kartofler Hkg ,00 Maskinstation, korn *) **) sspredning Kr./tons 5& ,00 Ukrudtsharvning Kr./ha 5& ,35 Komb. harvning & såning 5& ,29 Såning af græsfrø 5& ,95 Såning, Vaderstad (red.jordbeh.) 5& ,00 Tromling 5& ,00 Sprøjtning 5& ,00 Mejetærskning & ,25 Hjemkørsel, korn & ,00 Halmpresning 3,5 5& ,00 Hjemkørsel, halm 3,5 5& ,63 Stubharvning 5& ,00 Pløjning 5& ,00 Maskinstation, andre afgrøder *) Tillæg til mejetærskning: Vinterbyg, -triticale og -rug Ha ,00 Frø Rapsudb 2000 Ha ,67 Ærter 3500 Ha Halmsnitning Ha ,67 Skårlægning, raps & ,33 Skårlægning, engrapgræs 700 5& ,33 Såning, ærter 5& ,95 Hjemkørsel af ærter & ,33 Kartoffellægning+gødn.placering 5& ,79 Hypning af kartofler 5& ,00 Radrensning, sukkerroer 5& ,00 Hakning og lugning, kr./time 5& ,00 Aftopning af kartofler 5& ,50 Kartoffeloptagn.,spisekart jan ,67 Hjemkørsel af kartofler 250 5& ,85 Fladebrænding, frømarker ,11 Afbrænding/afpudsning frømarker ,00 Afpudsning, brakmarker ,00 Diverse stykomk. ved brakmarker 0 0,00 Vanding, pr ha ,00 - do -, pr vanding ,33 - do -, pr mm 4,00 5, ,00 *) Priser ved maskinstation er fra Håndbog til Driftsplanlægning 2008 og er reguleret for prisudvikling. **) Det anførte udbytteniveau er udgangspunkt for korr. til evt. andet udbytteniveau.

6 4 Generelt om afgrødekalkuler Afgrødekalkulerne for planteavl omfatter de arealmæssigt mest udbredte afgrøder. De viste eksempler er ikke nødvendigvis repræsentative for landet som helhed. Afgrødekalkulerne kan derfor ikke anvendes som grundlag for totalopgørelser på lands- eller regionsplan. Der sluttes med dækningsbidrag efter maskin- og arbejdsomkostning, som også kan kaldes rest til jordleje, driftsledelse og risiko. niveau Ved opstilling af afgrødekalkuler må udbytteniveauet altid vurderes efter de individuelle forudsætninger. Her forudsættes udbytteniveauerne at svare til "normaludbyttet" på de jordtyper, der er angivet i kalkulerne. Et "normaludbytte" er det udbytte, der kan høstes i et normalår, dvs. et år, der ikke er ekstremt vådt eller tørt. Ved vanding under optimale forhold vil udbyttet på JB 1&3 hæves betydeligt. I sådanne tilfælde skal der naturligvis tages højde for vandingsomkostninger i kalkulerne. En væsentlig forudsætning for at opnå de angivne udbytter er en god planteavlsmæssig driftsledelse og et acceptabelt sædskifte. Jordtyperne karakteriseret ved JB-nummer. Procent af samlet landbrugsareal Betegnelse: JB-nr. Hele landet Storstr. amt Århus amt Ringkøbing amt Grovsandet jord Finsandet jord Lerblandet sandjord 3& Sandblandet lerjord 5& Lerjord - siltjord Humus sniveau Der er ved alle afgrøder medregnet værdi af 14 tons konv.svinegylle, og der er suppleret med beregnet bortført mængde af P og K. Der vil være store forskelle på værdi af husdyrgødning, som bl.a. vil afhænge af husdyrtætheden i det lokale område og specielle forhold på den aktuelle ejendom. Bortført mængde P og K er i kg rene næringsstoffer og under forudsætning af, at jordens gødningskraft skal bevares. Der er ikke medtaget omkostninger til Mg, S, kalk og mikronæringsstoffer (ca.120 kr./ha). Halm er kun sat til værdi ved korn-, ærte- og frøafgrøderne. Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Derfor er der ingen omkostninger til sprøjtning og planteværnsmidler. I Markstyring findes yderligere oplysning om planteværn ved de enkelte afgrøder Maskinomkostninger I kalkulerne er der ikke angivet omkostninger ved brug af egne maskiner. Som supplement til kalkulerne er maskinomkostningerne i stedet anført. Det svare ikke til maskinstationspriser. Disse er anført for samtlige markarbejder. Hvis arbejdet kan udføres billigere med egne maskiner, bør det betragtes som maskinparkens "fortjeneste" i stedet for en forøgelse af afgrødens dækningsbidrag. Der er foretaget beregninger for både let og svær jord. De for alle afgrødekalkuler viste maskinomkostninger ved let jord (nederste linier) er beregnet ud fra svær jord med ca.5 pct. reduktion for gødningsspredning, harvning og såning samt ca.10 pct. reduktion for stubharvning og pløjning. Ved høstarbejder er reduktionen på halvdelen af den procentvise udbyttereduktion, og ved hjemkørsel og indlægning m.v. er reduktionen lig den procentvise udbyttereduktion. Ved en del afgrøder er udgangspunktet vinterhvede og vårbyghelsæd på svær jord. Omkostn. er derfor ikke altid et beløb, som er deleligt med 5. Hvis halmen skal snittes, skal der gives et tillæg. Tørringsomkostn. er placeret her, fordi energi i regnskaber ikke konteres som stykomk. Se også bemærkn. ved prisforudsætninger på side 2. Med egne maskiner kan der ved marginalbetragtninger være tale om væsentlig lavere omkostninger, idet forrentning og afskrivning næsten ikke påvirkes ved mindre ændringer i maskinudnyttelsen. Desuden kan det i visse situationer være relevant at se bort fra aflønning af egen arbejdsindsats. Forhold der ikke er medtaget i kalkulerne Forfrugtsvirkning Ved vurdering af dækningsbidrag eller interne priser for de enkelte afgrøder bør der i vurderingen indgå, at dyrkning af alle ikke-kornafgrøder samt helsæd giver en forfrugtsvirkning, som bl.a. giver et lavere kvælstofbehov i de efterfølgende afgrøder. Størrelsen af forfrugtsvirkningen udtrykt ved merudbytte i korn, vil det følgende dyrkningsår ligge i intervallet 5-15% afhængig af jordtype og afgrøde. Det aftrappes derefter til 0, i det 3. eller 4. år. Kalkning og kvikbekæmpelse Som et gennemsnit kan der i sædskifte anslås følgende omkostninger: Mekanisk kvikbekæmpelse kr./ha/år og kalkning 60 kr./ha/år.

7 Vårbyg, uden udlæg (foder) Året 2008 Året 2009 Ændring Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 2700 kg 2, , Halm 1,6 tons I alt Udsæd 170 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 10 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 27 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Kerne, pris 4.kvartal 4000 kg 2, , Halm 1,9 tons I alt Udsæd 170 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 14 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 35 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 3 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 2 beh Komb. harvning & såning 1 beh Såning af efterafgrøde 0 beh Tromling 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 4 pct 42,0 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 4 pct, uvandet sandjord 28,4 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 3500 kg/ha ved vanding Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 4

8 6 Vårbyg, m. udlæg af kløvergræs Året 2008 Året 2009 Ændring Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4 kvartal 2500 kg 2, , Halm 1,6 tons I alt Udsæd 120 kg 4, , Fosfor Bortført 9 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 26 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 2, , Halm 1,8 tons I alt Udsæd 120 kg 4, , Fosfor Bortført 14 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 34 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 0 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 1 beh Komb. harvning & såning 1 beh Tromling 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 4 pct 39,9 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 4 pct, uvandet sandjord 26,3 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 3000 kg/ha ved vanding Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 4 og omkostninger ved afgræsn. Af udlæg: se kalkule side 32

9 7 Vårhvede/ærter til modenhed Året 2008 Året 2009 Ændring Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Hvede/ærter i blanding, pris 4.kv 2900 kg 2, , Halm 1,7 tons I alt Udsæd, vårhvede (50%) 120 kg 4, , Udsæd, ærter (48%) 110 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 11 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 29 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Hvede/ærter i blanding, pris 4.kv 3600 kg 2, , Halm 2,1 tons I alt Udsæd, vårhvede (50%) 120 kg 4, , Udsæd, ærter (48%) 110 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 36 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 3 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 2 beh Komb. harvning & såning 1 beh Såning af efterafgrøde 0 beh Tromling 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 5 pct 37,8 hkg 19, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 5 pct, uvandet sandjord 30,5 hkg 19, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 3400 kg/ha ved vanding Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 4

10 Vårbyg/ært til modenhed Året 2008 Året 2009 Ændring Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Byg/ært i blanding, pris 4.kvarta 2900 kg 2, , Halm 1,6 tons I alt Udsæd, byg (50%) 85 kg 4, , Udsæd, ærter (48%) 110 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 33 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Byg/ært i blanding, pris 4.kvarta 4100 kg 2, , Halm 1,9 tons I alt Udsæd, byg (50%) 85 kg 4, , Udsæd, ærter (48%) 110 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 19 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 44 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 3 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 2 beh Komb. harvning & såning 1 beh Såning af efterafgrøde 0 beh Tromling 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 5 pct 43,1 hkg 19, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 5 pct, uvandet sandjord 30,5 hkg 19, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 105 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 3500 kg/ha ved vanding Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 4

11 Vårtriticale Året 2008 Året 2009 Ændring Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 3200 kg 2, , Halm 1,5 tons I alt Udsæd 170 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 10 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 32 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 2, , Halm 2,1 tons I alt Udsæd 190 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 42 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 3 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 2 beh Komb. harvning & såning 1 beh Såning af efterafgrøde 0 beh Tromling 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 5 pct 39,9 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 5 pct, uvandet sandjord 33,6 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 105 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 3300 kg/ha ved vanding Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 4

12 Havre (foder) Jordtype: JB 1&3 u. vanding Året 2008 Året 2009 Ændring Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 2, , Halm 2 tons I alt Udsæd 170 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 16 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 42 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Kerne, pris 4.kvartal 5300 kg 2, , Halm 2,4 tons I alt Udsæd 170 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 21 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 54 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 3 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 1 beh Komb. harvning & såning 1 beh Såning af efterafgrøde 0 beh Tromling 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 5 pct 55,7 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 5 pct, uvandet sandjord 39,9 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 4000 kg/ha ved vanding Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 4

13 Vårhvede (til brød) Jordtype: JB 1&3 u. vanding Året 2008 Året 2009 Ændring Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal **) 2700 kg 2, , Halm 1,3 tons I alt Udsæd 225 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 9 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 28 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Kerne, pris 4.kvartal **) 4100 kg 2, , Halm 1,5 tons I alt Udsæd 225 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 36 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 3 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 2 beh Komb. harvning & såning 1 beh Tromling 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 5 pct 43,1 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 5 pct, uvandet sandjord 29,2 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 90 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 3500 kg/ha ved vanding Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 4 **) Prisen er ikke korrigeret for eventuelle kvalitetstillæg

14 Vinterhvede (foder) Året 2008 Året 2009 Ændring Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 3700 kg 2, , Halm 2,1 tons I alt Udsæd 200 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 12 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 42 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Kerne, pris 4.kvartal 5200 kg 2, , Halm 2,8 tons I alt Udsæd 200 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 17 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 57 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 3 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 1 beh Komb. harvning & såning 1 beh Såning af efterafgrøde 0 beh Tromling 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 5 pct 54,6 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 5 pct, uvandet sandjord 38,9 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 105 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 4500 kg/ha ved vanding Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 4

15 Vintertriticale Året 2008 Året 2009 Ændring Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 3700 kg 2, , Halm 2,6 tons Økologi-støtte I alt 1 ha Udsæd 170 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 16 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 47 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Kerne, pris 4.kvartal 6200 kg 2, , Halm 4,1 tons Økologi-støtte I alt 1 ha Udsæd 170 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 26 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 75 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 3 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 0 beh Komb. harvning & såning 1 beh Såning af efterafgrøde 0 beh Tromling 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 5 pct 65,1 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 5 pct, uvandet sandjord 38,9 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 105 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 4500 kg/ha ved vanding Kilde vedr. udbytter er Landsforsøgene 2005 og 2006

16 Vinterrug (til brød) Alm. sorter Året 2008 Året 2009 Ændring Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal **) 3700 kg 1, , Halm 2,6 tons I alt Udsæd 100 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 44 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Kerne, pris 4.kvartal **) 5700 kg 1, , Halm 3,8 tons I alt Udsæd 100 kg 4, , Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført 20 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 66 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 3 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 0 beh Komb. harvning & såning 1 beh Såning af efterafgrøde 0 beh Tromling 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, korn 1 beh Tørring 5 pct 59,9 hkg 10, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 5 pct, uvandet sandjord 38,9 hkg 10, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 105 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 4300 kg/ha ved vanding Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 4 **) Prisen er ikke korrigeret for eventuelle kvalitetstillæg

17 Markærter (foder) Året 2008 Året 2009 Ændring Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Foderærter, pris 4.kvartal 2600 kg 3, , Halm 1,4 tons I alt Udsæd 225 kg 4, , Konv. husdyrgødning, svin* 14 tons 54,00 54,00 Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 34 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Foderærter, pris 4.kvartal 3000 kg 3, , Halm 1,7 tons I alt Udsæd 225 kg 4, , Konv. husdyrgødning, svin* 14 tons 54,00 54,00 Fosfor Bortført 15 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 40 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 3 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 3 beh Komb. harvning & såning 1 beh Tromling 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, ærter 1 beh Tørring 5 pct 31,2 hkg 19, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 5 pct, uvandet sandjord 27,0 hkg 19, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 2800 kg/ha ved vanding Markærter behøver ikke at få tilført husdyrgødning. Men ærterne bør principielt betale for det fosfor og kalium marken forbrugt, derfor har vi valgt at medtage omkostningen til husdyrgødning på 14 tons. Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 4

18 Smalbladet lupin Jordtype: JB 1&3 u. vanding Året 2008 Året 2009 Ændring Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Lupiner, pris 4.kvartal 3000 kg 3, , Halm 1 tons I alt Udsæd 180 kg 6, , Fosfor Bortført 14 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 36 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Lupiner, pris 4.kvartal 2600 kg 3, , Halm 1 tons I alt Udsæd 180 kg 6, , Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 32 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 3 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 3 beh Komb. harvning & såning 1 beh Tromling 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, lupin 1 beh Tørring 5 pct 27,0 hkg 19, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 5 pct, uvandet sandjord 31,2 hkg 19, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Normalt frarådes vanding, da lupin ikke behøver det, og det øger risikoen for gråskimmel. Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 4 Lupiner behøver ikke at få tilført husdyrgødning. Men lupinerne bør principielt betale for det fosfor og kalium marken forbrugt, derfor har vi valgt at medtage omkostningen til husdyrgødning på 14 tons.

19 Hestebønner Året 2008 Året 2009 Stigning Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Hestebønner, pris 4.kvartal** 2600 kg 3, , Halm 1,5 tons I alt Udsæd 230 kg 5, , Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 35 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Hestebønner, pris 4.kvartal** 3500 kg 3, , Halm 2 tons I alt Udsæd 230 kg 5, , Fosfor Bortført 18 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 47 0 kg 10, , I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 3 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 3 beh Radrensning 0 beh Komb. harvning & såning 1 beh Tromling 1 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, hestebønner 1 beh Tørring 6 pct 36,4 hkg 19, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 6 pct, uvandet sandjord 27,0 hkg 19, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 75 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. ** Udbytet er højst i de tanninholdig sorter Hestebønner behøver ikke at få tilført husdyrgødning. Men afgrøden bør principielt betale for det fosfor og kalium der forbruges, derfor har vi valgt at medtage omkostningen til husdyrgødning på 14 tons. 17

20 Vinterraps Jordtype: JB 1&3 u. vanding Året 2008 Året 2009 Ændring Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Rapsfrø, pris 4.kvartal 1800 kg 4, , Rapshalm, 2 tons (ikke bjerget) 0 tons I alt Udsæd 3,5 kg 110, , **) Fosfor Bortført 11 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 14 0 kg 10, , Analyser m.v I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5&6 Rapsfrø, pris 4.kvartal 2200 kg 4, , Rapshalm, 2 tons (ikke bjerget) 0 tons I alt Udsæd 3,5 kg 110, , **) Fosfor Bortført 14 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 17 0 kg 10, , Analyser m.v I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 1 beh Stubharvning 0 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Komb. harvning & såning 1 beh Radrensning 2 beh Tromling 1 beh Skårlægning 1 beh Mejetærskning,incl.halmsn. 1 beh Hjemkørsel, raps 1 beh Tørring 4 pct 23,8 hkg 18, , Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Tørring 4 pct, uvandet sandjord 19,4 hkg 18, , Maskin- og arbejdsomk. i alt ved uvandet sandjord Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 3 gange variabel pr millimeter 90 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomkostn. incl. vanding, "sandjord" DB efter maskin- og arb.omkostn., vandet sandjord*) *) Beregning af dækningsbidrag for vandet sandjord baseret på samme udbytteniveau som angivet i kalkulen for JB 5-6, mens maskin- og arbejdsomkostningerne er tilpasset sandjord. Der kan regnes med 1900 kg/ha ved vanding Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 4 Bemærkning: I beregning af P- og K-behov er værdi af nedmuldet halm ikke medregnet. **) Udover de angivne gødningsmængder skal der normalt tilføres 25 kg S, dvs. en udgift på min.200 kr./ha. 18

21 Alm. rajgræs, frø. 1-års Jordtype: JB 5&6 Året 2008 Året 2009 Ændring Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Frø, gns.afregning 900 kg 13, , Frøgræshalm 3 tons I alt Udsæd 7 kg 50, , Fosfor Bortført 13 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført 70 0 kg 10, , Rensning 20 pct kg 0, , Analyse, certific. m.v I alt Dækningsbidrag pr ha DB efter maskin- og arbejdsomkostn Pløjning 0 beh Stubharvning 2 beh Spredning af husdyrgødn. 14 tons Ukrudtsharvning 0 beh Såning 1 beh Tromling 0 beh Mejetærskning 1 beh Hjemkørsel, frø 1 beh Tørring 10 pct. 12,0 hkg 32, , Halmpresning 1 beh Hjemkørsel, halm 1 beh Afpudsning 0 beh Maskin- og arbejdsomkostn. ialt Se omtale af forskel i maskinomkostninger i teksten på side 4 Bemærkning: Omkostninger til analyse, certificering og rensning m.v., som beregnes pr. parti frø, er fastsat på grundlag af omkostningerne ved behandling af ét parti fra ca.10 ha, idet gns.arealet pr.dyrker er ca.10 ha. Ved ny afgrøde i marken skal arealet ukrudtsharves 2-3 gange. 19

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger 4 Generelt om afgrødekalkuler Afgrødekalkulerne for planteavl omfatter de arealmæssigt mest udbredte afgrøder. De viste eksempler er ikke nødvendigvis repræsentative for landet som helhed. Afgrødekalkulerne

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011

Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Tove Seup, Videncentret for Landbrug, Økologi Kirstine Flintholm Jørgenen, Videncentret for Landbrug, Økologi Peter Mejnersen,

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 21 og anslåede priser for 211. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Vårbyg, uden udlæg (foder)

Vårbyg, uden udlæg (foder) Vårbyg, uden udlæg (foder) 7 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 1,22 4636 1,00 3800-836 -18 Halm 2,5 tons 400 1000 400 1000 0 0 I alt 5636 4800 0 Udsæd 150 kg 2,45 368 2,60 390 22

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år 24 Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 7 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år Året 29 Året 21 Ændring Jordtype: JB 1&3. uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Nettoudbytte 1,1 55 FE 1,3 715 1,3 715 I alt 79 79

Læs mere

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Budgetkalkuler 2010 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Budgetkalkuler 2010 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Bo Kær Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret,

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. januar 2010

Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret,

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Bo Kær Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2010 En- Året 2010 Året 2011 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2010 En- Året 2010 Året 2011 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Det økonomiske økosædskifte

Det økonomiske økosædskifte Det økonomiske økosædskifte Peter Mejnertsen og Michael Tersbøl Emner i præsentationen: Økonomisk vurdering af sædskifterne Betydningen af dyrkningsfaktorer Bekæmpelse af rodukrudt økonomisk set Forslag

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 Afgrødekalkuler 2016 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2015/2016 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Planteavl 2019 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Program Planteavl 2018 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder 2 Regnskabstal Produktionsomfang

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter.

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug har oftest en dårlig driftsøkonomi, og der er derfor behov for at

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Kom godt fra start som ny økolog Jonas Høeg, ØkologiRådgivning Danmark

Kom godt fra start som ny økolog Jonas Høeg, ØkologiRådgivning Danmark Kom godt fra start som ny økolog 02-10-2017 Jonas Høeg, ØkologiRådgivning Danmark Hvad sker der i stald og mark lige nu? 1. Udvikling i økologien 2. Økonomien i økologien 3. Markbrug sædskifter 4. Lidt

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel

Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel Ved handel med grovfoder mellem landmænd eller maskinstation til landmænd bør aftales priser, kvalitetskrav mv. inden selve aftalen tiltrædes

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Indhold Formål og målgruppe... 1 Koncept... 1 Vejledning til modellen MED @Risk og risikosimulering... 2 Indtastningsfelter...

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Økologi uden konventionel gødning og halm

Økologi uden konventionel gødning og halm Økologi uden konventionel gødning og halm Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut Dias 1 Vigtigste forudsætninger Priser Korn: Ært/lupin Blandsæd Grovfoder: 2,00 kr. pr kg. 2,00 kr. pr kg. 1,90 kr.

Læs mere

Økologimøde. 25. januar 2017

Økologimøde. 25. januar 2017 Økologimøde 25. januar 2017 Velkomst v/ Leif Hagelskjær Afdelingschef Planteavl Få nok ud af gødningen v/ Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Program Kort om gødningsreglerne Sædskifte Efterafgrøder

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2019 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2018/2019 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2018 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2017/2018 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Foderplaner, stor race. Dagligt foder i gennemsnit pr. årsko

Foderplaner, stor race. Dagligt foder i gennemsnit pr. årsko 47 Om kalkuler for malkekvæg Kalkulerne for malkekvæg er beregnet for 4 foderplaner for både stor race og Jersey. De viste kalkuler for 2009/2010 svarer til det forventede gennemsnitlige ydelsesniveau

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2020 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2019/2020 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag for de enkelte afgrøder

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF.

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. afgrødekalkuler 2015 PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 34 51 20 1 AFGRØDEKALKULER 2014/2015 Kalkulerne er udarbejdet

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der Dyrkning af energipil Dyrkning af energipil er en beslutning, der rækker mange år frem i tiden. Tema >> Erik Maegaard, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion. Hvis en række forudsætninger er opfyldt,

Læs mere

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Gruppering Gns. Alle Antal 1.129 1.185 293 315 233 344 Antal_vejet 2.979 3.050 588 840 588 1.034 Landbrugsareal,

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Antal 9.910 9.573 2.969 6.604 Antal_vejet 34.890 33.822 20.827 12.995 Landbrugsareal, ha 70 72 32 136 Antal årskøer 15 16 0 42 Antal årssøer 32 30 0

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Foderplan Året 2010 Året 2011 Ændring Dækningsbidrag = DB*)Kr Pct. 73 Sohold, 4½ ugers frav. Korn&tilsk.foder 4681 172 4781 176 100 2,1 73 Sohold, 4½

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital 100-150 ha 150-250 ha Antal 266 54 53 305 61 61 Antal_vejet 764 114 122

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion V/ konsulent Lars A. H. Nielsen, S:\Prodsyst\Kongres2003\LANoverheads.ppt 1 Disposition! Omkostninger til lager og udfodring! Omkostninger til dyrkning!

Læs mere

Den økonomisk robuste kvægbedrift

Den økonomisk robuste kvægbedrift Den økonomisk robuste kvægbedrift Økologikongressen 29. november 2017 Session A2 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark NEXT STEP MØDER, Januar 2019 Dette kommer jeg igennem Nyt paradigme for import af gødning på Praktisk eksempel på import

Læs mere

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps Spinat Fabriksroer 40 km fabrik Fabriksroer 100 km fabrik Engrapgræs Hvidkløver Rødsvingel Alm. rajgræs Strandsvingel Hundegræs til frø Vinterraps Markært, konsum/fremavl 1.års vinterhvede Maltbyg 1. års

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle Deltid Heltid Antal 10.971 10.398 3.247 7.151 Antal_vejet 37.793 37.157 22.804 14.353 Landbrugsareal, ha 62 66 31 122 Antal årskøer

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Tabel 4. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med produktion af slagtesvin, opdelt efter antal producerede slagtesvin

Tabel 4. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med produktion af slagtesvin, opdelt efter antal producerede slagtesvin Tabel 4. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med produktion af slagtesvin, opdelt efter antal producerede slagtesvin Under 2.500 2.500-4.000 4.000-6.000 6.000-8.000 Over 8.000 Alle Gruppering sl.svin

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

Kontonummer. Produktionsværdi (Saldo) (sp 10) Mælk (Saldo) 3880 (sp 11)

Kontonummer. Produktionsværdi (Saldo) (sp 10) Mælk (Saldo) 3880 (sp 11) Definition til produktionsgrensopgørelse Forkortelser anvendt i definitionen I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: (Saldo) Betyder saldoen på kontoen beregnet

Læs mere

Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik.

Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik. Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik. Opstilling af modelbrug med udgangspunkt i regnskabsstatistikken for 2014 er udarbejdet af cand.oecon. Bjarne Brønserud (uafhængig analytiker)

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Antal 10.398 9.910 3.021 6.889 Antal_vejet 37.157 34.890 20.888 14.002 Landbrugsareal, ha 66 70 31 128 Antal årskøer 14 15 1 37 Antal årssøer 30 32 0

Læs mere

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Økonomi med fokus på indtjening v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Årsrapport Driftsgrensanalyse Vigtige nøgletal Benchmark og fraktilanalyse Registreringer på afgrøde- eller markniveau Benchmark Agrøde-økonomi

Læs mere

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Antal 1.100 1.129 319 289 208 313 Antal_vejet 2.813 2.979 717 710 540 1.012 Landbrugsareal, ha 176 174 70 118 169

Læs mere

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Planteavlen 2018 Planteavlschef Anders Smedemand Musse Kolding Herreds Landbrugsforening PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Hvad gør vi? Er der afgrøder, der skal ud af bedriften? og afgrøder, der skal ind på

Læs mere

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so grise/so grise/so

Læs mere

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 725 145 145 145 145 145 Antal_vejet 1.296 265 262 269 243 257 Landbrugsareal,

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på andel til kapital 50-100 årskøer 100-200 årskøer Alle Højeste Alle Højeste Antal

Læs mere

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof til kvægbrugeren af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof I dag 20,34 % undergødskning 2/3 i 2016 svarer til 13,56 ca. 17 % mere i 2016 Hvorfor 17 % 17 % af 80 er 93,6 Hvor

Læs mere

Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? Hvor kommer landbrugets drivhusgasser fra? Drivhusgasserne

Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? Hvor kommer landbrugets drivhusgasser fra? Drivhusgasserne Klimabelastning fra fire økologiske bedrifter CH 4 N 2 O Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? 7% 8% 60% Landbrug Industri Losseplads Af Lisbeth Mogensen & Marie Trydeman Knudsen, Det

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo Introduktion kortfattet vejledning til MarKo MarKo En kort introduktion til regnearket MarKo. Af: Peter Hvid Laursen, Videncentret Kvæg og Erik Maegaard, Videncentret Planteproduktion Videncentret for

Læs mere