Campus Service. Institutleder, studienævnsformand. Institutleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campus Service. Institutleder, studienævnsformand. Institutleder"

Transkript

1 Det Humanistiske Fakultet Fibigerstræde Aalborg Øst Sagsbehandler: Martin Roed Tlf Oktober 2018 Sagsnr.: Procesbeskrivelse for opfølgning på decentralt identificerede udfordringer i det fysiske studiemiljø på Det Humanistiske Fakultet (Midlertidig udgave gældende pr. 1. oktober 2018) Aalborg Universitets Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser fastsætter den systematiske procedure for evaluering af universitetets uddannelser, semestre og undervisning og ansvarsfordelingen herfor. Denne procesbeskrivelse er et bilag til Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser, og beskriver den detaljerede og konkrete opfølgning på evalueringerne i forhold til studiemiljø. Formålet med denne procesbeskrivelse er dermed at tydeliggøre ansvarsfordelingen og skitsere informationskanalerne for opfølgning på problemstillinger vedrørende studiemiljø. Ud over at indgå i semesterevalueringer adresseres studiemiljø også i uddannelsernes selvevaluering. I forbindelse med selvevalueringsprocessen skal der samles op på input fra studerende de seneste tre år i forhold til studiemiljø, og der udarbejdes handleplaner, hvis det findes nødvendigt. Selvevalueringerne foretages hvert tredje år, og opsamlingen vil derfor blive mere overordnet og ikke her kunne håndtere daglige studiemiljøudfordringer, der bør løses hurtigt. Opsamlingen i selvevalueringen bør derfor tage udgangspunkt i afrapporteringerne fra nedenstående proces og kun fokusere på handlingsplaner på studiemiljøområdet i de tilfælde, hvor udfordringer ikke allerede er løst. Den centrale studiemiljøundersøgelse, som foretages hvert andet år, tilvejebringer også information om studiemiljøet og eventuelle problemer, som skal inddrages i nedenstående proces. Studiemiljø er opdelt i hhv. det fysiske, psykiske og æstetiske studiemiljø. I nedenstående tabel ses der en oversigt over ansvarsfordelingen inden for disse 3 dele. Type af studiemiljø Det fysiske studiemiljø omhandler eksempelvis bygningsforandringer, inventar, indeklima og sikkerhedsmæssige forhold. Det psykiske studie- og undervisningsmiljø omhandler, hvordan de studerende trives på studiet (herunder i forhold til medstuderende, undervisere, faglige krav og udfoldelsesmuligheder). Det æstetiske studiemiljø omhandler, hvordan de studerende påvirkes af de rum og rammer, der omgiver dem på studiet. Ansvarlig Campus Service Institutleder, studienævnsformand Institutleder Nedenfor beskrives processen og ansvarsfordelingen fra identificering af en udfordring til opfølgningen og afrapporteringen herpå. 1

2 Opfølgning på semesterevaluering Identificering af udfordringer i studiemiljøet og opfølgning herpå Studienævnsformanden har ansvaret for at behandle data om det fysiske, psykiske og æstetiske studiemiljø fra bl.a. semesterevalueringerne, herunder udfordringer, ønsker og ideer til forbedringer af studiemiljøet. Endvidere har studienævnsformanden ansvar for, at dette drøftes på studienævnsmøder, og at der sker opfølgning på alle identificerede udfordringer. Hvis der identificeres udfordringer eller ønsker til studiemiljøet i semesterevalueringerne, som studienævnsformanden ikke kan løse, har denne ansvaret for at viderebringe disse til Institutlederen. Institutlederen samarbejder med studielederen om opgaver indenfor studiemiljø Hvis studiesekretæren modtager henvendelser vedr. problematikker i studiemiljøet fra studerende, som denne ikke kan løse, har denne ansvaret for i relevant omfang at videreformidle disse til studienævnsformanden. Løbende små fejl og mangler indberettes til Campus Service (CAS), det gælder fx skift af pærer, manglende rengøring, udskiftning af slidte døre, reparation af kaffeautomater osv. Disse fejl indberettes til CAS ved hjælp af app en, Building Support. Både ansatte og studerende kan benytte denne app. I systemet bliver personen, der ønsker at indberette en fejl, bedt om at udfylde navn, mailadresse og telefonnummer. Derefter vælges fra en liste hvilken campus, bygning samt etage/rumnummer fejlen er lokaliseret på. Herefter fremkommer en liste med diverse fejltyper, hvorfra fejlen vælges. Er fejlen ikke angivet i listen, kan den skrives i feltet supplerende oplysninger. De indrapporterede fejl og mangler distribueres via systemet direkte til den enkelte afdeling/medarbejder i CAS, der vil tage hånd om problemet. Når en opgave igangsættes og afsluttes, vil personen, som har indberettet fejlen, få besked via mail, hvis man har sat flueben i feltet modtag løbende opdateringer. Building Support kan tilgås via eller ved at downloade AAU Building Support app til ios eller Android. Opfølgning på uløste udfordringer og ønsker til større projekter Institutlederen (støttet af studielederen) reagerer på akutte behov til studiemiljøet ved at henvende sig direkte til CAS. Eventuelle andre udfordringer og ønsker til større projekter sammen fattes af Institutlederen i september/oktober. Institutlederen er ansvarlig for, at studiemiljø dagsordensættes på et årligt møde i november/december, hvor studienævnet, studieleder og Institutrådet mødes. Her drøftes identificerede udfordringer, og der samles op på tiltag i det fysiske, psykiske og æstetiske studiemiljø. Efter mødets afholdelse og på baggrund af referatet sender institutlederen en samlet tilbagemelding med uløste udfordringer i det fysiske studiemiljø til CAS med kopi til dekanatet. Institutlederen og CAS indgår derefter i dialog om proces for opfølgningen på de identificerede udfordringer i det fysiske studiemiljø. Institutlederen skal jf. ovenstående sikre, at Institutrådet inddrages og drøfter tiltagene. Såfremt der identificeres behov eller ønsker til større projekter og bygningsforandringer i studiemiljøet sender institutlederen en prioriteret liste med disse ønsker til dekanatet senest primo januar. 2

3 Overlevering af ønsker og behov til større projekter til CAS En gang årligt (i løbet af januar/februar) indkalder CAS til et møde med dekanaterne enkeltvis med udgangspunkt i de fysiske lokationer; ét årligt møde for hver campus. Disse årlige møder har hovedsageligt fokus på større projekter og behov for bygningsforandringer vedr. studiemiljøet, hvor CAS må danne overblik over eventuelle fælles eller modsatrettede ønsker fra dekanaterne for at have det bedste beslutningsgrundlag. CAS inddrager generelt ITS og øvrige relevante aktører ved behov. HUM repræsenteres af prodekanen for uddannelse på disse møder, hvor prodekanen overleverer prioriteret oversigt over institutternes fremsendte ønsker til større projekter til CAS. Prodekanen indkalder eventuelle øvrige relevante aktører. Desuden drøftes samarbejdet mellem dekanatet og CAS. Afrapportering og feedback til studerende Prodekanen for uddannelse eller en, som prodekanen har udpeget til det, har ansvar for, at al information fra CAS, herunder det årlige møde med CAS, formidles til institutleder og studieleder. Denne afrapportering indebærer en oversigt over de tiltag, der er blevet drøftet på møder med CAS, og tiltag, blevet foretaget på studiemiljøområdet på fakultetet samt resultaterne heraf. Institutleder har ansvar for, at alle studerende på instituttet minimum en gang årligt orienteres om tiltag på studiemiljøområdet. De studerende skal orienteres både om iværksatte tiltag, tiltag der evt. er nedprioriteret, og hvorfor de er nedprioriteret. Ansvarsfordeling Aktør Ansvarsområder Studienævnsformand Indsamler og behandler data om studiemiljø fra semesterevalueringerne. Indrapporter mindre fejl og mangler, som er identificeret i semesterevalueringerne til CAS/ITS. Viderebringer identificerede udfordringer i semesterevalueringerne, som denne ikke kan løse, til institutlederen. Studiesekretær Videreformidler problematikker vedr. studiemiljøet til studienævnsformanden. 3

4 Institutleder (støttet af studieleder) Samler og videregiver informationerne fra studienævnene vedr. uløste udfordringer i det fysiske studiemiljø til CAS. Indgår i dialog med CAS om proces for opfølgningen på de identificerede udfordringer i det fysiske studiemiljø. Sender en prioriteret liste med eventuelle ønsker til større projekter til dekanatet. Sikrer koordinering med øvrige institutledere af indrapporterede fejl og mangler der går på tværs af institutter Orienterer de studerende 1 gang årligt om opfølgning på studiemiljøudfordringer. Sikrer at Institutrådet inddrages i overvejelserne om opfølgningen på identificerede studiemiljørelaterede udfordringer. Drøfter tiltag, der ligger inden for instituttets økonomi, med Institutrådet. Institutrådet Rådgiver institutlederen om studiemiljøtiltag. Campus Service Indgår i dialog med rekvirent om opfølgning på udfordringer i studiemiljøet. Laver årlig afrapportering på iværksatte studiemiljøtiltag på fakultetsniveau. Indkalder hvert fakultet 1 gang årligt i januar/februar til et møde, hvor konkrete projekter, ønsker til projekter og det indbyrdes samarbejde drøftes. Dekanatet Indsamler og prioriterer de indberettede ønsker/behov og aftaler løsninger på det årlige møde med CAS. Afrapporterer fra det årlige møde med CAS til institutlederne. Økonomi Nedenfor ses omkostningsfordelingen vedrørende bygningsforandringer og vedligeholdelse. Som udgangspunkt har CAS omkostningsansvaret, når det gælder uddannelsesområdet. Omkostning Fællesskab 1 Hovedområde 2 Basisindretning af bygninger (stikkontakter, brandalarmer, adgangskontrol mv.) Vedligeholdelse af bygninger Værdiforøgende bygningsforandringer som påvirker den eksterne huslejeomkostning Bygningsforandringer samt inventar i studiemiljø og undervisningslokaler AV-udstyr i undervisningslokaler AV-udstyr i studiemiljø Bygningsforandringer i ikke-studie- og undervisningsarealer (ex. labo- 1 Fællesskab betyder, at omkostningen afholdes af Campus Service og indregnes i den årligt fastsatte kvadratmeterpris, som alle hovedområder betaler for de arealer de er brugere af. Altså er alle hovedområder med til at finansiere det pågældende omfang tilsvarende til deres andel af universitetets samlede areal. 2 Hovedområde betyder, at omkostningen afholdes af Campus Service og dernæst viderefaktureres til det hovedområde der har aftaget ydelsen eksempelvis en ombygning af et kontorareal. Hovedområder er fællesbetegnelsen for fakulteterne og Fælles Service. Campus Service afregner over for fakulteterne, som herefter afregner husleje mv. efter egne fastlagte modeller over for deres institutter. 4

5 ratorier og kontor) Inventar og av-udstyr til andet end studieareal og undervisningslokaler 5

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

Procesbeskrivelse for opfølgning på identificerede udfordringer i studiemiljøet

Procesbeskrivelse for opfølgning på identificerede udfordringer i studiemiljøet Studieservice Fr. Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg August 2019 Strategi og Kvalitet Sagsbehandler: Carina Back Telefon: 9940 7432 Email: caba@adm.aau.dk Procesbeskrivelse for opfølgning på identificerede

Læs mere

(Midlertidig udgave gældende for opfølgning efter 1. oktober 2018) Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

(Midlertidig udgave gældende for opfølgning efter 1. oktober 2018) Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: September 2018 Senest revideret af: Emil Smith Olsen; Sebastian Bue

Læs mere

Proces for opfølgning på udfordringer med det fysiske studiemiljø

Proces for opfølgning på udfordringer med det fysiske studiemiljø Bilag til Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk September 2019 Sagsnummer: 2018-412-01052 Proces

Læs mere

Handlingsplan for Studiemiljøevaluering forår 2017 Studienævnet for Kommunikation og digitale medier, MPACT Skolen

Handlingsplan for Studiemiljøevaluering forår 2017 Studienævnet for Kommunikation og digitale medier, MPACT Skolen Handlingsplan for Studiemiljøevaluering forår 2017 Studienævnet for Kommunikation og digitale medier, Behandling i de enkelte studienævn med opsamling af punkter fra evalueringen med notering af specifikke

Læs mere

Handlingsplan for Studiemiljøevaluering forår 2018 Studienævnet for KDM, MPACT Skolen

Handlingsplan for Studiemiljøevaluering forår 2018 Studienævnet for KDM, MPACT Skolen Handlingsplan for Studiemiljøevaluering forår 2018 Studienævnet for KDM, MPACT Skolen Behandling i de enkelte studienævn med opsamling af punkter fra evalueringen med notering af specifikke handlinger

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk September 2013 (revideret juni/dec.2014, april/sep.2015, dec. 2016, okt. 2018) Sagsnr.: 2018-412-01052 Procedure for selvevaluering

Læs mere

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2018 Sagsnr.: 2018-412-01052 Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Indledning Organisering

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Studienævnets nøgletalsvurdering vedr. studienævnsrapport 2016

Studienævnets nøgletalsvurdering vedr. studienævnsrapport 2016 Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Line Kousholt Caspersen Telefon: 99 40 96

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i Bæredygtigt Design

Bachelor- og kandidatuddannelsen i Bæredygtigt Design Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Uddannelsessekretariatet Dokument dato:15-03-2018 Dokumentansvarlig: Nis Ovesen Senest revideret: 15-03-2018 Senest revideret af: Sara Marie Jensen Sagsnr.:

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab.

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab Studieleder Lisbeth E. Knudsen Institutleder Mette Madsen

Læs mere

PLAN FOR EVALUERING AF UNDERVISNING, SEMESTRE OG UDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER CAT SKOLEN

PLAN FOR EVALUERING AF UNDERVISNING, SEMESTRE OG UDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER CAT SKOLEN PLAN FOR EVALUERING AF UNDERVISNING, SEMESTRE OG UDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER CAT SKOLEN Nedenstående er et tillæg til AAUs overordnede procedure for evaluering af

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Kvalitet og strategi Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 (revideret oktober 2018) Sagsnr.: 2018-412-01052 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

S T U D I E N Æ V N F O R D A T A L O G I

S T U D I E N Æ V N F O R D A T A L O G I DPF/28062018 STUDIEMILJØ På denne side kan du se, hvordan de ansvarlige enheder på AAU følger op på de udfordringer i studiemiljøet eller ønsker hertil, som de studerende under School of Information and

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Bilag 4 - Formålsbeskrivelse for uddannelsesberetningen Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering på Arts

Model for uddannelsesevaluering på Arts Notat Model for uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere

Læs mere

Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi

Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering på Arts

Model for uddannelsesevaluering på Arts Notat Model for uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Opsummering af indsatser Uddannelse

Opsummering af indsatser Uddannelse 6.1 Der opstilles relevante indikatorer for robusthedsprincipper til evaluering af uddannelsesporteføljen. Der opstilles et vurderingsgrundlag bestående af principper og dertilhørende indikatorer. Der

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på School of Culture and Global Studies/samfdelen/præciseret d. 4. marts 2014 Konkrete ønsker til teknisk forvaltning er markeret med gult: Områder til gruppearbejdspladser

Læs mere

Referat. Møde Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling. Dato og tid 6. marts 2017, kl Sted. Fredrik Bajers Vej 5, lok. 207.

Referat. Møde Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling. Dato og tid 6. marts 2017, kl Sted. Fredrik Bajers Vej 5, lok. 207. Referat Møde Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling Dato og tid 6. marts 2017, kl. 12.00-15.00 Kvalitetsenheden Studieservice Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Sted Deltagere Fredrik Bajers

Læs mere

[Uddannelsernes godkendte titler]

[Uddannelsernes godkendte titler] Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Uddannelsessekretariatet Dokument dato: 25.8.2017 Dokumentansvarlig: Sebastian Bue Rakov Senest revideret: 25.8.2017 Senest revideret af: Sebastian Bue Rakov

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Ansvarsområder for skole og studienævn på TEKNAT, Aalborg Universitet

Ansvarsområder for skole og studienævn på TEKNAT, Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Kim Jensen Telefon: 9940 9900 Email: kje@adm.aau.dk Dato: 30-04-2014 Sagsnr.: 2014-409-00021 Ansvarsområder for skole og studienævn

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere

Uddannelsesevaluering på Arts

Uddannelsesevaluering på Arts Notat Uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere indsatsområder

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Udkast til program for 2. besøg på SDU 2.-4. juni 2014

Udkast til program for 2. besøg på SDU 2.-4. juni 2014 Udkast til program for 2. besøg på 2.-4. juni 2014 1. juni 2014 Tidspunkt Deltagere Indhold Sted - 2. juni 2014 08.30-9.00 Panel og AI 9.00-9.45 Koordinerende studieleder på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSITET Procedure for dimittendundersøgelser Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering af interessenter

Læs mere

Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj Bygning 2630, lokale K102

Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj Bygning 2630, lokale K102 Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj 11.00 13.00 Bygning 2630, lokale K102 Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René Franz Henschel, Finn Schøler og

Læs mere

Uddannelseskoordinatorer og uddannelsesgrupper på Institut for Datalogi

Uddannelseskoordinatorer og uddannelsesgrupper på Institut for Datalogi Institut for Datalogi Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Øst Dato: 09-10-2019 Uddannelseskoordinatorer og uddannelsesgrupper på Institut for Datalogi I dette dokument beskrives organiseringen af uddannelseskoordinering

Læs mere

Procesplan for arbejdet med at øge studieintensiteten på SUNDs uddannelser

Procesplan for arbejdet med at øge studieintensiteten på SUNDs uddannelser Procesplan for arbejdet med at øge studieintensiteten på SUNDs uddannelser På baggrund af resultaterne fra Studiemiljøundersøgelsen 2016, som indikerer at 36 % af respondenterne i indeværende undersøgelse

Læs mere

Referat af mødet mandag den 20. september 2017

Referat af mødet mandag den 20. september 2017 Den 28. september 2017 Referat af mødet mandag den 20. september 2017 i lokale 106, Fib. 13 Studienævnets medlemmer: Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant - studienævnsformand) John Klausen (VIP-repræsentant)

Læs mere

Bacheloruddannelsen i idræt Kandidatuddannelsen i idræt

Bacheloruddannelsen i idræt Kandidatuddannelsen i idræt Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Bachelor i teknoantropologi (Aalborg og København) Kandidat i teknoantropologi (Aalborg og København)

Bachelor i teknoantropologi (Aalborg og København) Kandidat i teknoantropologi (Aalborg og København) Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Notat om SDU s uddannelsesberetning

Notat om SDU s uddannelsesberetning SDU Uddannelseskvalitet Notat om SDU s Sidst revideret, juni 2018 sdu.dk/uddannelseskvalitet Kolofon Dokumentets status: Gældende Godkendt pr.: 13. juni 2018 Godkendt af: Direktionen Gældende for: SDU

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (Midlertidig udgave gældende for efteråret 2018) Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Revideret dato: 21-06-2018

Læs mere

Studienævnets nøgletalsvurdering vedr. studienævnsrapport 2016

Studienævnets nøgletalsvurdering vedr. studienævnsrapport 2016 Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Line Kousholt Caspersen Telefon: 99 40 96

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Handleplan for uddannelse,

Handleplan for uddannelse, Handleplan for uddannelse, -18 Det Humanistiske Fakultets strategi 2016-2021, Humaniora for Verden, fastsætter det overordnede mål for uddannelse på Humaniora til at være fortsat udvikling af kvaliteten

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Procedure for lukning og sammenlægning af uddannelser Procedureansvarlig sektion

Procedure for lukning og sammenlægning af uddannelser Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for lukning og sammenlægning af uddannelser Procedureansvarlig sektion Sektion for

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. juni 2019 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. juni 2019 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 26. juni 2019 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15 3. Indkomne sager 4.

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser Baggrund Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan 2015-2017 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Handleplanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er udarbejdet efter følgende proces: Ultimo september blev

Læs mere

Vedr.: Evalueringsrapport for 2013

Vedr.: Evalueringsrapport for 2013 D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 28. MAJ 2014 Vedr.: Evalueringsrapport for 2013 Evalueringsprocedure Evalueringspolitik

Læs mere

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Revideret 12.06.2013/20.06.2013/17.09.2013/05.10.2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Dorthe Bach/TVA Telefon: 9940 9213 Email: dob@adm.aau.dk Dato: 15.01.2015

Læs mere

Studienævnet godkendte referatet fra studienævnsmødet den 28. august 2018.

Studienævnet godkendte referatet fra studienævnsmødet den 28. august 2018. Side 1/5 Mødedato: 18. september kl. 15.00-17.00 Mødested: Det pædagogiske værksted Mødeemne: Møde i Studienævnet for oral sundhed Deltagere: Medlemmer: Gunver Madsen, Lotte Andersen, Uwe Henriksen, Jensa

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets og Det Tekniske Fakultet for IT og Designs uddannelser

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets og Det Tekniske Fakultet for IT og Designs uddannelser Udmøntningsnotat for bemanding af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets og Det Tekniske Fakultet for IT og Designs uddannelser Baggrund Udmøntningsnotat for bemanding af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige

Læs mere

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke Til at starte med vil vi bede dig om at angive en umiddelbar og helt overordnet vurdering af studiemiljøet på en skala fra 0-10. SPG1. Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? SPG1 2 3 5

Læs mere

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel Forklaring af kvalitetskriterium Kvaliteten fremmes, når uddannelsen har et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø, der understøtter de studerendes trivsel,

Læs mere

Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning programbeskrivelse for indsatsen i 2015 Sagsbehandler: Allan Birkmose, SCIENCE Ledelsessekretariat

Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning programbeskrivelse for indsatsen i 2015 Sagsbehandler: Allan Birkmose, SCIENCE Ledelsessekretariat K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 12. MARTS 2015 Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 programbeskrivelse

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 Formål KU s Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser beskriver processen frem til, at

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 30. maj 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 30. maj 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 30. maj 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05 2. Projektorienterede forløb (drøftelsespunkt) kl. 9.05 til 9.30 3.

Læs mere

Studienævnsmøde den 20. december 2018

Studienævnsmøde den 20. december 2018 Studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi Kroghstræde 3 9220 Aalborg Ø Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 30.1.2019 Studienævnsmøde den 20. december 2018 Til

Læs mere

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Referat Referat fra mødet i MBA-studienævnet Tirsdag den 11. oktober 2018 kl. 13.00-14.30 Bygning 2630 lokale K102 Deltagere: Studienævnsformand Franziska Günzel-Jensen, studienævnsmedlemmer Philipp Schröder

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2018 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

De ansatte og studerendes syn på trivsel og tilfredshed på KU

De ansatte og studerendes syn på trivsel og tilfredshed på KU Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014. Pkt. 7, bilag 1 De ansatte og studerendes syn på trivsel og tilfredshed på KU Resultater fra Trivsels- og tilfredshedsmåling for ansatte og studerende, gennemført

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, dog med rettelser: Pkt. 3 flyttes og er det sidste pkt. på dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, dog med rettelser: Pkt. 3 flyttes og er det sidste pkt. på dagsorden Møde den: 8. maj 2017, kl. 12.15 14.15 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Møde i Studienævn for idræt Referat Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Sine Agergaard

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

Kvalitetshåndbogen - Hvem gør hvad? Organisationsdiagram. Kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet, ST

Kvalitetshåndbogen - Hvem gør hvad? Organisationsdiagram. Kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet, ST Kvalitetshåndbogen - Hvem gør hvad? Kvalitetshåndbogen for uddannelser på Science and Technology (ST) er et redskab for studienævnsmedlemmer, uddannelsesansvarlige, studieadministratorer, medlemmer af

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere

Plan for evaluering af moduler, semestre og uddannelser - Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde

Plan for evaluering af moduler, semestre og uddannelser - Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Plan for evaluering af moduler, semestre og uddannelser - Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Nedenfor fremgår evalueringsplan for Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde i. Planen er udarbejdet, så

Læs mere

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Tlf: 9940 8472 www.ses.aau.dk Studienævnsformand Niels T. Eriksen Tlf. 9940 8465 nte@bio.aau.dk Sekretær Elin Boel Larsen

Læs mere

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Årshjul for studienævnet for Tysk/Spansk 2018 Opdateret: 02.10.17 Tid Opgave Kilde / Ansvar Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Bilagsoversigt til Indledning

Bilagsoversigt til Indledning Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 9220 Aalborg Ø Bilagsoversigt til Indledning Bilag: 0a: Det Humanistiske Fakultets Milepælsplan for fortsat kvalitetsudvikling af uddannelserne under studienævnet

Læs mere