Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Redigeret 9/2-18 Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab Professionelt lederskab - Det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Redigeret 9/2-18 Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab Professionelt lederskab - Det"

Transkript

1 Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere Læring og kompetenceudvikling Ledelse og medarbejdere Organisation og processer Ledelse og organisation Styring og strategi Ledelse og organisation Projektledelse Ledelse og filosofi Teamledelse Strategisk ledelse Kvalitetsudvikling og evaluering Kommunikation og organisation Forandringsledelse Ledelse og coaching Pædagogisk ledelse Skoleledelse med data Ledelse i skolens professionelle kultur Ledelse af samskabelsesprocesser Inklusionsledelse Økonomisk ledelse Afgangsprojekt

2 Studie- og eksamensvejledning for modulet Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr af 29. juni 2016 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar For eksamen henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 1 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Forstå og reflektere over lederens forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: Teorier og metoder om kommunikation og betydningen heraf i ledelsespraksis, samt kan reflektere over disse. Færdigheder Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: Vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse. Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Udvikle egen kommunikative refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer. Formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer. 1 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 1. 2

3 Indhold 2 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den kommunikationsfaglige viden i spil i forhold til den studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem teoretiske bidrag, praksisfortællinger og refleksion. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden om kommunikationens betydning for det personlige lederskab. Dette i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Lederkommunikation. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af modulet. Der fokuseres på, hvordan kommunikation såvel teoretisk som i praksis tilfører lederskabet identitet i ledelsesmæssige, organisatoriske relationer. Der arbejdes med at udvikle den studerendes kommunikative kompetencer til at forstå og anvende indholds- og metakommunikation og til at iagttage, reflektere og forstå, hvordan tilvalg og fravalg af iagttagelsesposition og -perspektiv tilfører egen ledelsesidentitet og organisatoriske relationer mening. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med kommunikation i forhold til egen ledelsespraksis og egen kommunikativ kompetenceudvikling, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Lederkommunikation relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 3 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en læringslogbog/portfolio til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af læringslogbogen/portpolioen. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og læringslogbogen/portfolioen både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Itslearning. 2 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, afsnit 8. 3 Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 3

4 Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. 4

5 Prøve Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve. Prøveformen er en læringslogbog/portfolio, der afleveres til bedømmelse 4. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang. 5 Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 6. Prøveformen 7 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Lederkommunikation, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, denstuderende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige kommunikative og videnskabsteoretiske perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige prøve, læringslogbog/portfolio, har et omfang på 6 sider 8. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste og litteraturlister indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 4 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 5 BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 6 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 7 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 8 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 5

6 Studie- og eksamensvejledning for modulet Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr af 29. juni 2016 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar For eksamen henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 9 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Udvikle det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og -identiteter i relation til organisationens opgaveløsning. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: Teorier om, elementer i og udviklingen af det professionelle lederskab. Sammenhængen mellem værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis på reflekterende vis. Færdigheder Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at: Anvende og vurdere teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af professionelt lederskab Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Udvikle professionelt lederskab i forhold til virksomhedens og organisationens behov. 9 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 1. 6

7 Indhold 10 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den teoretisk faglige viden om det professionelle lederskab i spil i forhold til den studerendes eget lederskab. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes professionelle lederskab gennem teoretiske bidrag, praksisfortællinger og refleksion. Modulet tager udgangspunkt i den studerendes refleksion over eget professionelle lederskab og er baseret på den nyeste faglige viden om det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og - identiteter i relation til organisationens opgaveløsning. Dette i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Professionelt lederskab. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. I modulet fokuseres der på forskellige former for lederskab og på, hvordan det professionelle lederskab skabes og genskabes under foranderlige og uforudsigelige vilkår. Der reflekteres over, hvordan værdier og valg af forskellige iagttagelsespositioner får betydning for skabelse og udvikling af forskellige ledelsesidentiteter og ledelsesetikker. Strategier for udviklingen af eget professionelt lederskab i praksis, så det tilfører værdi til organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder, er centralt. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Professionelt lederskab relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 11 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en synopsis til brug ved mundtlig eksamen. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af synopsen. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Itslearning. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. 10 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 7

8 Prøve Modulet afsluttes med en mundtlig prøve, der gennemføres individuelt eller i gruppe på 2, 3, eller 4 studerende. Prøveformen er mundtlig på baggrund af et skriftligt eksamensoplæg i form af en synopsis, der afleveres forud for eksamen 12. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang 13. Bedømmelse Modulet bedømmes eksternt med karakter efter 7-trins-skalaen 14. Prøveformen 15 Omdrejningspunktet for prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om det professionelle lederskab, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Det skriftlige oplæg, synopsen, har et omfang på 1 side for 1 studerende. For grupper udvides sidetallet med ½ side pr. studerende. Omfanget for 2 studerende er således 1 ½ side, for 3 studerende 2 sider og for 4 studerende 2 ½ side. 16. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. Den mundtlige prøve varer 30 minutter for en studerende. For grupper udvides prøvetiden med 15 minutter pr. studerende. Varigheden ved 2 studerende er således 45 min, ved 3 studerende 60 minutter og ved 4 studerende 75 minutter. 12 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 13 BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 14 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 15 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 16 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 8

9 Studie- og eksamensvejledning for modulet Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr af 29. juni 2016 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar For eksamen henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 17 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejder, samt mellem medarbejdere, der understøtter organisationens opgaver. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Samfundsmæssige diskurser, politikkers og andre rammers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder og mellem medarbejderne indbyrdes. Magtrelationers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Kunne vurdere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og dialoger med medarbejdere. Kompetencer Det er målet, at den studerende kan: Anvende teknologier, metoder og redskaber der i en given organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst er hensigtsmæssige til at udvikle professionelle relationer. Etablere, udvikle og lede relationer der understøtter samarbejdet om organisationens opgaver. 17 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 1. 9

10 Indhold 18 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Den professionelle relation i spil i forhold til de studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem teoretiske bidrag, praksisfortællinger samt refleksion. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Den professionelle relation i et ledelsesmæssigt perspektiv. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med Den professionelle relation, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Den professionelle relation relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 19 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en casebaseret ugeopgave til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af den casebaserede opgave. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og den casebaserede ugeopgave både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Itslearning. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. Prøve Modulet afsluttes med en skriftlig prøve. Prøveformen er en casebaseret skriftlig ugeopgave, der afleveres til bedømmelse. Opgaven kan udformes individuelt eller i grupper på 2,3 eller 4 studerende Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 20 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 10

11 Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 11

12 Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 22. Prøveformen 23 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Den professionelle relation, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige prøve, den casebaserede ugeopgave, har et omfang på max. 6 sider. For grupper udvides sidetallet med 2 sider pr studerende. Omfanget for 2 studerende er således max. 8 sider, for 3 studerende max. 10 sider og for 4 studerende max. 12 sider 24. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 22 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 23 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 24 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 12

13 Studie- og eksamensvejledning for modulet Læring og kompetenceudvikling Ledelse og medarbejdere 2 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr af 29. juni 2016 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, januar For eksamen henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 25 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der understøtter organisationens målopfyldelse og medarbejdernes udvikling. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier og metoder om læring, ledelse af læreprocesser og medarbejderudvikling samt kunne reflektere over betydningen heraf for organisationens opgaveløsning. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Anvende teknologier, redskaber og metoder til at understøtte medarbejderes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber. Lede lærings- og kompetenceudviklingsforløb, så det har ønsket effekt for organisationens opgaveløsning. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Sætte mål for, designe, igangsætte og facilitere individuelle og kollektive læreprocesser i overensstemmelse organisationens mål og kerneopgave. Identificere og inddrage medarbejderes læringsønsker og behov i forhold til organisationens opgaveløsning. 25 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 1. 13

14 Indhold 26 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Læring og kompetenceudvikling i spil i forhold til de studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem teoretiske bidrag, de spraksisfortællinger samt refleksion. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Læring og kompetenceudvikling i et ledelsesmæssigt perspektiv. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med Læring og kompetenceudvikling, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Læring og kompetenceudvikling relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 27 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et elektronisk oplæg i form af lyd/video til brug ved mundtlig eksamen. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af synopsen. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Itslearning. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. Prøve Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, der gennemføres individuelt eller i gruppe på 2, 3, eller 4 studerende. Prøveformen er mundtlig på baggrund af et elektronisk oplæg i form af lyd/video Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 28 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 14

15 Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang 29. Bedømmelse Modulet bedømmes eksternt med karakter efter 7-trins-skalaen 30. Prøveformen 31 Omdrejningspunktet for prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Læring og kompetenceudvikling, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Det elektroniske oplæg i form af lyd/video har et omfang på max. 5 minutter, både hvis prøven gennemføres inviduelt, og hvis den gennemføres i grupper 32. Den mundtlige prøve varer 30 minutter for en studerende. For grupper udvides prøvetiden med 15 minutter pr. studerende. Varigheden ved 2 studerende er således 45 min, ved 3 studerende 60 minutter og ved 4 studerende 75 minutter. 29 BEK nr af 16. juni 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 30 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 31 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 32 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 15

16 Studie- og eksamensvejledning for modulet Organisation og processer Ledelse og organisation 1 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr af 29. juni 2016 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar For eksamen henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 33 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Agere ledelsesmæssigt med forståelse af organisatoriske processer gennem iagttagelser, analyser, refleksioner og handlinger. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier om organisering, kultur, processer og ledelse i et foranderligt samfund. Organisatoriske problemstillinger og handlemuligheder og kunne reflektere over disse. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Identificere og analysere rammer og muligheder i ledelsesrummet ved at anvende relevant teori i praksis. Vurdere ledelsesbeslutninger samt mulige organisatoriske konsekvenser og formidle disse over for organisationens forskellige aktører. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Perspektivere problemstillinger i organisationen, iværksætte handleplaner og lede deltagelse i forankring af organisatoriske processer og forandringer. 33 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 1. 16

17 Indhold 34 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Organisation og processer i spil i forhold til de studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem undervisers teoretiske bidrag, de studerendes praksisfortællinger samt refleksion over de studerendes egen praksis. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for organisation, struktur, kultur og processer i et ledelsesmæssigt perspektiv. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med Organisation og processer, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Organisation og processer relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 35 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres en skriftlig opgave til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af den skriftlige opgave. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og den skriftlige opgave både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Itslearning. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. Prøve Modulet afsluttes med en skriftlig prøve. Prøveformen er en skriftlig opgave, der afleveres til bedømmelse. Opgaven kan udformes individuelt eller i grupper på 2,3 eller 4 studerende Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 36 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 17

18 Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang 37. Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 38. Prøveformen 39 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Organisation og processer, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige kommunikative og videnskabsteoretiske perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige prøve, skriftlig opgave, har et omfang på max. 6 sider. For grupper udvides sidetallet med 2 sider pr studerende. Omfanget for 2 studerende er således max. 8 sider, for 3 studerende max. 10 sider og for 4 studerende max. 12 sider 40. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 37 BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 38 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 39 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 40 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 18

19 Studie- og eksamensvejledning for modulet Styring og strategi Ledelse og organisation 2 Obligatorisk modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr af 29. juni 2016 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar For eksamen henvises til BEK nr af 16. december 2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 41 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i ledelse af organisationen. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier og modeller om styring i organisationer, elementer af teorier og modeller om strategisk ledelse samt kunne reflektere over organisationens styringsmæssige praksis. Krav til ledelsespraksis i forhold til givne styringsmæssige eller strategiske tiltag. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske og styringsmæssige paradigmer og tiltag i praksis. Begrunde, udvælge og anvende relevante teorier og metoder vedrørende organisatorisk styring og formidle relaterede problemstillinger og løsninger til medarbejdere og andre relevante interessenter. Kompetence Det er målet, at den studerende skal: Kunne planlægge styringsmæssige og eller strategiske tiltag i organisationen under hensyntagen til organisationens forskellige aktører. 41 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 1. 19

20 Indhold 42 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Styring og strategi i spil i forhold til de studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem undervisers teoretiske bidrag, de studerendes praksisfortællinger samt refleksion over de studerendes egen praksis. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for styring og strategi i et ledelsesmæssigt, organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med Styring og strategi, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Der arbejdes med forskellige tilgange til strategisk ledelse, strategi og styring herunder forskellige planlægningsniveauer samt horisontal og vertikal kommunikation i forhold til strategiudvikling og implementering. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Styring og strategi relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 43 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en synopsis til brug ved mundtlig eksamen. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af synopsen. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Itslearning. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. 42 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 20

21 Prøve Modulet afsluttes med en kombinationsprøve. Opgaven kan udformes individuelt eller i grupper på 2,3 eller 4 studerende. Prøveformen er et skriftligt produkt i form af en erfaringsrapport, der er skrevet individuelt eller i grupper i kombination med en mundtlig prøve, der afholdes individuelt med afsæt i erfaringsrapporten 44. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang 45. Bedømmelse Modulet bedømmes eksternt med karakter efter 7-trins-skalaen 46. Prøveformen 47 Omdrejningspunktet for prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Styring og strategi, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den strategiske og styringsmæssige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt i mindre omfang at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige erfaringsrapport, har et omfang på max. 4 sider. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. For grupper udvides sidetallet med 1½ sider pr. studerende. Omfanget for 2 studerende er således max.5½ sider, for 3 studerende max. 6 sider og for 4 studerende max. 7½ sider 48. Bilag kan ikke forventes læst. Den mundtlige prøve varer 30 minutter. 44 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 45 BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 46 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 47 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 48 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 21

22 Studie- og eksamensvejledning for modulet Projektledelse Valgfrit modul, 5 ECTS point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr af 29. juni 2016 om diplomuddannelser. Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar For eksamen henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Formål 49 Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Varetage opgaven som leder af projekter, projektorganisering og de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier, begreber og metoder om projektledelse og kunne reflektere over anvendt praksis hermed. Færdigheder Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Anvende metoder og redskaber vedrørende projektledelse med afsæt i viden om organisationen, relationer og projektets øvrige vilkår. Formidle og vurdere konkrete projekters ledelsesmæssige opgaver og skabe fremdrift i egne projekter. Kompetencer Det er målet, at den studerende kan: Varetage ledelse af projekter i forhold til virksomhedens og organisationens mål, drift, interessenter, økonomi, værdier m.v. Udvikle egen praksis i forbindelse med projektledelse. 49 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 1. 22

23 Indhold 50 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe den faglige viden om Projektledelse i spil i forhold til den studerendes egen praksis. Formålet er at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem teoretiske bidrag, praksisfortællinger og refleksion. I modulet arbejdes der ud fra den nyeste faglige viden i form af forskellige teorier, cases, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser og rapporter, som er relevante for modulet Projektledelse. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Der arbejdes med at udvikle kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med projekter i forhold til egen ledelsespraksis, så det tilfører værdi til lederskabet, organisationen og interessenterne, særligt borgere og kunder. Indholdsmæssigt kommer undervisningen rundt om: Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter. Projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling. Projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper. Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation. Teorier og metoders videnskabsteoretiske udgangspunkter er tilsvarende en integreret del af arbejdet i modulet. Arbejdet med Projektledelse relateres til videnskabsteoretiske tilgange for at den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur, faglige sammenhænge på tværs af uddannelsen og egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 51 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en projektopgave til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af projektopgaven. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og projektopgaven både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Itslearning. 50 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan. 23

24 Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Det er tilladt at inddrage relevant supplerende litteratur. 24

25 Prøve Modulet afsluttes med en skriftlig prøve. Prøveformen er en projektopgave, der afleveres til bedømmelse. Opgaven kan udformes individuelt eller i grupper på 2,3 eller 4 studerende. 52 Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang. 53 Bedømmelse Modulet bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen 54. Prøveformen 55 Omdrejningspunktet for udarbejdelse af prøven er opfyldelse af modulets læringsmål, koblingen mellem teori om Projektledelse, praksis og refleksion med det formål at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Det sker dels gennem en anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed på praktiske ledelsesmæssige udfordringer ifølge målene, dels gennem refleksion - det at kunne se sig selv og sin ledelsesmæssige kontekst fra forskellige kommunikative og videnskabsteoretiske perspektiver. Ud over modulets litteratur er det tilladt at inddrage supplerende litteratur. Den skriftlige prøve, projektopgaven, har et omfang på max. 6 sider. For grupper udvides sidetallet med 2 sider pr studerende. Omfanget for 2 studerende er således max. 8 sider, for 3 studerende max. 10 sider og for 4 studerende max. 12 sider 56. En normalside består af typeenheder inklusiv tegn og mellemrum. Forside, evt. bilagsliste og litteraturliste indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst. 52 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 53 BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 54 BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 55 For uddybende information vedr. prøver henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 56 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 25

26 Studie- og eksamensvejledning for modulet Ledelse og filosofi Valgfrit modul, 5 ECTS-point Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i BEK nr af 29. juni 2016 om diplomuddannelser Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, januar For eksamen henvises til BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr. 114 af 3. februar 2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen) Formål 57 Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Forholde sig til ledelsesmæssige problemstillinger ved at inddrage centrale filosofiske begreber og teorier. Mål for læringsudbytte Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: Udvalgte teorier og begreber fra den praktiske filosofi med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum Udvalgte teorier og begreber fra den teoretiske filosofi med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum. Færdigheder Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: Inddrage relevant filosofisk teori i arbejdet med ledelsesmæssige udfordringer Kunne arbejde med forskellige filosofiske perspektiver på viden og værdi i en ledelsesmæssig kontekst. Kompetence Det er målet, at den studerende kan: Forholde sig til egen ledelsesmæssige mulighed for inddragelse af filosofiske perspektiver i organisatorisk kontekst. 57 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 1. 26

27 Indhold 58 Omdrejningspunktet i modulet er at bringe faglig relevant teori og viden i spil i forhold til den studerendes egen praksis. Formålet er, at udvikle og perspektivere den studerendes praksis gennem undervisningens teoretiske bidrag, den studerendes praksisfortællinger samt refleksion over den studerendes egen praksis. I modulet arbejdes der ud fra forsknings- og udviklingsviden i form af eksempelvis teoretiske værker, undersøgelser og rapporter med relevans for modulet Ledelse og filosofi. Indholdet baseres på den nyeste viden om Ledelse og filosofi. Nationale og internationale forskningsresultater er en integreret del af undervisningen. Videnskabsteori, samfunds- og humanvidenskabelig teori samt metode er en integreret del af modulet. Der arbejdes med at relatere ledelse og filosofi til videnskabsteori, så den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til litteratur og teori om ledelse og filosofi samt til egen praksis. Tilrettelæggelse Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner 59 samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Forløbet afsluttes med skrivning af et essay/refleksionsopgave, der afleveres til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af essayet/refleksionsopgaven. Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Der lægges op til, at den studerende mellem uddannelsesdagene arbejder på egen hånd med læsning, forberedelse, refleksion og stillingtagen. Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper med mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og den skriftlige prøve både på og mellem uddannelsesdagene. Litteratur Litteraturen udgør ca sider og består af grundbøger, uddrag af bøger, artikler, cases mm. De anvendte artikler og tekstuddrag er tilgængelige i elektronisk form via modulets konferencesystem Itslearning. Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes, når modulet er oprettet, senest en uge før første undervisningsdag. Prøve Modulet afsluttes med en skriftlig prøve, der udarbejdes individuelt eller i grupper på 2,3 eller 4 studerende 60. Prøveformen er essay/refleksionsopgave, der afleveres til bedømmelse. Som tilmeldt på modulet er man samtidigt tilmeldt prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, afsnit Fremgår af særskilt datoplan for samlet moduludbud samt lektionsplan 60 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse, 1. januar 2017, bilag 4, prøveallonge. 61 BEK nr af 2. december 2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 27

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Studieordning Diplomuddannelse skoleledelse

Studieordning Diplomuddannelse skoleledelse Studieordning Diplomuddannelse skoleledelse 1 Indhold 2 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4 3. Adgangskrav 4 4. 4 5. Struktur, fag og prøver 4 Afgangsprojekt 15 ECT 5 6. Se bilagene 1-3 med hensyn til

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2018.

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2018. Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2018. Den studerende er automatisk indstillet til prøven. Framelding kan ske indtil 14 dage før prøvens afholdelse. Sker frameldingen senere betragtes

Læs mere

Revideret januar Rammer og kriterier for modulprøver på DIL

Revideret januar Rammer og kriterier for modulprøver på DIL Revideret januar 2019 Rammer og kriterier for modulprøver på DIL Gældende fra januar 2019 Den studerende er automatisk indstillet til prøven. Framelding kan ske indtil 14 dage før prøvens afholdelse. Sker

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016.

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016. Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016. Den studerende er automatisk indstillet til prøven. Framelding kan ske indtil 14 dage før prøvens afholdelse. Sker frameldingen senere betragtes

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Palliativ indsats symptomlindring og evidensbaseret praksis (målrettet fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Region Syddanmark nr. OA2011051300001 Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Uddannelsen tilrettelægges, så den er med SVU, for SVU - berettigede, det

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse Grundmoduler, valgmoduler, specialemodul 2019 og 2020 Diplomuddannelsen i ledelse Grundmoduler Det personlige lederskab og forandring Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Bevægelse, trivsel og sundhed

Bevægelse, trivsel og sundhed PD studieordning, 1. 8. 2017 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Bevægelse, trivsel og sundhed Et modul fra PD, Bevægelsesvejleder Februar 2018-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Prøver efter bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 1008 af 29/06/2016, prøvebekendtgørelse nr. 1500 af 02/12/2016 og studieordning af 01/01/2017

Læs mere

Djøfs diplomuddannelser. Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder. Tænk længere

Djøfs diplomuddannelser. Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder. Tænk længere Djøfs diplomuddannelser Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder Tænk længere Vælg en diplomuddannelse i ledelse eller projektledelse Hvorfor vælge en diplomuddannelse? Med en diplomuddannelse

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL. Det akademisk rettede talentforløb

GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL. Det akademisk rettede talentforløb GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL Det akademisk rettede talentforløb December 2017 Det akademisk rettede talentforløb Indhold 1. Det akademisk rettede talentforløb... 3 1.1 5 ekstra ECTS-point... 3 1.2 Introduktion,

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Neuropsykologi og neuropædagogik

Neuropsykologi og neuropædagogik PD studieordning, 1. 8. 2018 Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Neuropsykologi og neuropædagogik Et modul fra PD i Psykologi August 2018-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning,

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1. 8. 2017 Vejledning for modulet Et valgfrit modul fra Februar 2019-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Modulbeskrivelse. Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KLINISK VEJLEDER I SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSUDDANNELSER Vejle 10 ECTS Modulet retter sig specifikt mod

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og AU studieordning, 1.10. 2012 Vejledning for modulet Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og Et valgmodul fra Akademiuddannelsen i Socialpædagogik September 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse BEK nr. 835 af 03/07/2015 1. oktober 2015 STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelsens varighed...

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Pædagogik og relationsarbejde

Pædagogik og relationsarbejde PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Pædagogik og relationsarbejde Vejen Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde April 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres»styrelsen for Videregående Uddannelser«til:»Styrelsen for Forskning og Uddannelse«.

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres»styrelsen for Videregående Uddannelser«til:»Styrelsen for Forskning og Uddannelse«. BEK nr 501 af 18/05/2018 Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse, j.nr. 18/019126

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KVALITETSSTYRING OG INNOVATION Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus 5 ECTS Modulet er målrettet

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Sprogpædagogik og sprogindsatser PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Sprogpædagogik og sprogindsatser Et modul fra PD i Børns sprog Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Studievejledning (Foreløbig pr. 12/5-2014) Efterår 2014 Modul nr. 243771 Ledelse, kommunikation og organisation

Studievejledning (Foreløbig pr. 12/5-2014) Efterår 2014 Modul nr. 243771 Ledelse, kommunikation og organisation Studievejledning (Foreløbig pr. 12/5-2014) Efterår 2014 Modul nr. 243771 Ledelse, kommunikation og organisation 5 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse Om modulet... 3 Form og undervisningen...

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse 2.semester

Prøveform og prøvebestemmelse 2.semester Generelle Informationer til modulprøven Kilder Moduler og tema Prøveform og prøvebestemmelse 2.semester Modul 3 Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet Modul 4 Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Samfund og specialpædagogik

Samfund og specialpædagogik Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog - styrket sprogvejledning i dagtilbud

Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog - styrket sprogvejledning i dagtilbud Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog - styrket sprogvejledning i dagtilbud Et fagligt valgmodul fra PD i Børns sprog Foråret 2019 1 Et diplomforløb for sprogvejledere med fokus

Læs mere

Pædagogisk videnskabsteori

Pædagogisk videnskabsteori Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1. 8. 2017 Vejledning for modulet Pædagogisk videnskabsteori Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2019-1 - 1. Indledning

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen. Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv

Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen. Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv Studieaktiviteter for modul 9 Indhold Modulet er bygget op omkring to projektforløb. Begge

Læs mere

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Prøver efter bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 1012 af 02/07/2018, prøvebekendtgørelse nr. 1500 af 02/12/2016 og studieordning af 01/01/2018

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 2 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig,

Læs mere

Undervisningsplan PROJEKTLEDELSE. Valgfag - 5 ECTS. Undervisere: Anders Holst Mads Plovdahl. Internater:

Undervisningsplan PROJEKTLEDELSE. Valgfag - 5 ECTS. Undervisere: Anders Holst Mads Plovdahl. Internater: PROJEKTLEDELSE Valgfag - 5 ECTS Undervisere: Anders Holst Mads Plovdahl Internater: 1. Internat 31. oktober-1. november 2016 2. Internat 14.-15. november 2016 Aflevering af opgave: Vejleder og eksaminator:

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modul 11S Klinik/ Teori Studieretning: Stråleterapi Oktober 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2018 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Leg, kreativitet og læring

Leg, kreativitet og læring PD studieordning, 1. 8. 2018 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde August 2018-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Børns sprogtilegnelse

Børns sprogtilegnelse PD studieordning, 1. 8. 2017 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Et modul fra PD i Børns sprog Februar 2018-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Børns sprog, bygger på følgende

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Forår 2018 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og Individ,

Læs mere

Læring og læringsressourcer

Læring og læringsressourcer Vejledning for modulet Læring og læringsressourcer Et modul fra PD i Medier og kommunikation August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Medier og kommunikation, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Prøver efter bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 1012 af 02/07/2018, prøvebekendtgørelse nr. 1500 af 02/12/2016 og studieordning af 01/08/2018

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Undervisningsplanlægning og didaktik

Undervisningsplanlægning og didaktik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1.1. 2015 Vejledning for modulet Undervisningsplanlægning og didaktik Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2015-1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 16 november 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere