Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018"

Transkript

1 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik Godkendt af byrådet den XXXXXXXX

2 Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision til praksis gennem sundhedsplaner 10 Kultur, fritid og udeliv 12 Børn og unge 14 Sundhed og trivsel tilbud og indsatser 16 Arbejdsliv 18 Socialpsykiatri og handicap 20 Rehabilitering, genoptræning og behandling 22

3 Forord Sønderborg Kommune har fået en ny sundhedspolitik for Den gælder for alle borgere og også for dig. Det er kommunens tredje sundhedspolitik, og den bygger videre på sundhedspolitikken for Byrådet i Sønderborg Kommune ser Det gode Liv som et aktivt liv, hvor borgerne kan udfolde sig og trives både fysisk, psykisk og socialt. Alle borgere skal have mulighed for at leve et sundt og meningsfuldt liv med plads til livskvalitet og livsglæde. Kommunens planstrategi beskriver, hvordan visionen om Det gode Liv skal indfries gennem fire overordnede indsatsområder: sammenhængskraft, vækst, viden og tilgængelighed. Planstrategien og visionen om Det gode Liv skal bl.a. implementeres gennem tre tværgående politikker for bæredygtighed medborgerskab sundhed Politikken for sundhed er den, du sidder med her. Visionen for politikken er: Sund kommune Fælles ansvar At indfri visionen er en opgave, der kun kan løses i et fællesskab mellem dig, kommunen og det øvrige samfund. Vi har inviteret kommunens borgere til at komme med input til sundhedspolitik Mange borgere har bidraget, og det er med til at sikre, at politikken møder borgernes behov og bliver vedkommende for alle. Sundhedspolitikkens vision omsættes til praksis gennem seks sundhedsplaner. Erik Lauritzen Borgmester Helge Larsen Formand for sundhedsudvalget 3

4 Baggrund Sundhedspolitikken er kommunens overordnede politik for, hvordan opgaverne på sundhedsområdet prioriteres og løses bedst muligt med afsæt i en fælles vision for sundhedsarbejdet. Udgangspunktet er en bred forståelse af sundhed. Sundhed er mere end fravær af sygdom. Det handler også om fysisk, psykisk og socialt velvære. Helbred, sundhed og trivsel betyder noget for evnen til at lære nyt, gennemføre en uddannelse, varetage et arbejde og for overskuddet til at indgå i sociale relationer og tage aktivt del i samfundet. Sundhedspolitikken er ramme for kommunens indsatser på områderne sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, genoptræning og behandling. Inden for denne ramme arbejdes der med en fælles forståelse af begreberne: Sundhedsfremme Sundhedsrelaterede aktiviteter, rammer og processer, der fremmer den enkeltes sundhed og folkesundheden. Forebyggelse Sundhedsrelaterede aktiviteter, der søger at forhindre udviklingen af sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker og dermed fremmer den enkeltes sundhed og folkesundheden. Rehabilitering Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Begreberne adskiller sig teoretisk fra hinanden, men fælles for dem er, at de handler om at forbedre borgerens sundhed, hvad enten borgeren er ung eller gammel, rask eller syg eller måske arbejder med at genvinde funktionsevnen efter sygdom eller tilskadekomst. For nogle handler det om at lære at mestre livet ud fra en ny livssituation med varig sygdom eller nedsat funktionsevne. I praksis kan begreberne være svære at skille ad og i Sønderborg Kommune arbejdes der ud fra, at begreberne i stor udstrækning understøtter hinanden. For at sikre et bredt fundament for borgernes sundhed og trivsel arbejdes der på tværs af kommunens forvaltninger og afdelinger. Sundhedspolitikken er tværgående og skal ses i sammenhæng med politikkerne for bæredygtighed og medborgerskab. Der er ligeledes sammenhæng med en række af kommunens øvrige strategier og politikker, der bidrager til borgernes sundhed og trivsel og til opfyldelse af sundhedspolitikkens overordnede målsætninger og vision. Et vigtigt element i arbejdet med borgernes sundhed og trivsel er at fremme lighed i sundhed. Den sociale ulighed i sundhed er steget gennem de seneste år og viser sig blandt andet ved, at risikofaktorer og sygdomme er socialt skævt fordelt i samfundet. I planlægningen af tilbud og indsatser på sundhedsområdet skal der være fokus på, at nogle borgere har brug for en særlig indsats. Sundhedspolitikken understøtter regeringens nationale mål for danskernes sundhed fra 2014 og herunder regeringens målsætning om at sikre danskerne flere gode leveår samt reducere ulighed i sundhed. Sundhedspolitik har ligesom de nationale mål fokus på at gøre det gode liv muligt for borgerne i Sønderborg Kommune. 4

5 De nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes Flere børn skal trives og have god mental sundhed Flere voksne skal trives og have god mental sundhed Flere skal vælge et røgfrit liv Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug, og alkoholdebuten skal udskydes Færre børn skal være overvægtige Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen I perioden udgav Sundhedsstyrelsen 11 forebyggelsespakker. Pakkerne indeholder viden og faglige anbefalinger på en række områder og skal bidrage til at prioritere og udvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Kommunerne har fået og vil fortsat få nye opgaver på sundhedsområdet, som tidligere blev udført på sygehuset. Det stiller krav om sammenhæng i indsatserne på tværs af kommune, sygehus og praktiserende læger. Samarbejdet er beskrevet i Sundhedsaftalen , som udgør den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde mellem mellem region, almen praksis og kommuner. Det gode Liv, flere gode leveår og reduceret ulighed i sundhed for Sønderborg Kommunes borgere går via sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering i et bredt samarbejde forankret i hele kommunen, på tværs af sektorer og med eksterne aktører i den private sektor og i civilsamfundet. 5

6 6

7 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? Med jævne mellemrum foretages den landsdækkende sundhedsprofilundersøgelse Hvordan har du det? af danskernes sundhed og trivsel. Den seneste undersøgelse fra 2013 viser, at der er områder, hvor det går godt med sundheden i Sønderborg Kommune. Eksempelvis vurderer 84 % af borgerne i Sønderborg Kommune deres helbred som værende fremragende, vældig godt eller godt. Samtidig står vi i Sønderborg Kommune over for en række sundhedsmæssige udfordringer. Uddrag af undersøgelsens resultater: 1. Flere borgere med én eller flere kroniske sygdomme 34,9 % af borgerne har én eller flere kroniske sygdomme. Det er en stigning i antallet fra 2010, hvor 33,9 % af borgerne led af én eller flere sygdomme. 2. Rygning og alkohol godt på vej, men fortsat en udfordring Både i forhold til andelen af borgere, der ryger, og borgere med for højt alkoholindtag ses et fald fra 2010 til ,5 % af borgerne i kommunen ryger dagligt hvilket er 4,6 procentpoint færre end i Andelen af borgere i kommunen med et for højt alkoholindtag udgør 16,8 %. Det er et fald fra 19,1 % i Der er fremgang, men det høje antal af borgere, der ryger eller drikker for meget, er stadig en sundhedsmæssig udfordring. 3. Flere overvægtige end gennemsnitligt i Region Syddanmark 52,1 % af borgerne i Sønderborg Kommune er moderat eller svært overvægtige. Det er den samme andel som i Andelen af borgere med svær overvægt udgør 18,0 %, hvilket er en stigning på 2,4 procentpoint fra Begge tal ligger væsentligt højere end gennemsnittet for kommunerne i Region Syddanmark. 4. Stigende fysisk inaktivitet blandt kommunens borgere 19,0 % af kommunens borgere angiver at være stillesiddende i deres fritid, hvilket er en stigning på 4,1 procentpoint fra Også her er andelen af borgere i Sønderborg Kommune højere end gennemsnittet for alle kommuner i regionen. At føle sig sund er et spørgsmål om livskvalitet og velvære. Når det harmonerer, føler jeg mig veltilpas. Borger i Sønderborg Kommune 7

8 Vision for sundhedspolitikken Sund kommune Fælles ansvar Tidlig indsats Samarbejde på tværs Innovation og udvikling Med en sund kommune forstås sundhed i mere end én forstand. En sund kommune handler først og fremmest om borgernes sundhed og trivsel. Med fokus på både sundhed og trivsel understreges det, at borgernes sundhed ikke udelukkende kan måles på livsstil og helbred. Et vigtigt element er også at have det godt og at være tilfreds at trives. En sund kommune betegner samtidig en kommune, hvor bæredygtighed, vækst, erhvervsliv og medborgerskab er i fokus og prioriteres. Med fælles ansvar forstås, at en sund kommune kun opnås i fællesskab mellem borgere, kommune og det øvrige samfund. Sønderborg Kommune skal være med til at give borgerne de bedste muligheder og forudsætninger for at leve et sundt liv, men alle borgere har også et medansvar for selv at vælge det sunde liv og indtage en aktiv rolle omkring egen sundhed. Det handler om, at kommunen med udgangspunkt i borgernes behov skaber tilbud og indsatser som borgerne samtidig tager aktivt del i. Det handler om, at kommune, erhvervsliv og foreninger opstiller fysiske rammer, der gør det sunde valg om eksempelvis mere motion lettere for borgerne og at borgerne samtidig udnytter de rammer i det omfang, det giver mening for den enkelte. Det handler om det, vi kan sammen på tværs af kommune, erhvervsliv, foreninger og borgere.. Tidlig indsats Samarbejde på tværs Innovation og udvikling 8

9 Tidlig indsats Tidlig indsats kan handle om at etablere rammer og igangsætte strukturelle tiltag, der er med til at fremme borgernes sundhed samt forebygge udvikling af sygdom og dårligt helbred. Tidlig indsats kan også være tidlig opsporing af risikofaktorer eller symptomer på sygdom, så forværring af sygdom begrænses. En tidlig indsats kan være med til sikre, at børn og unge udvikler sunde vaner, som de kan tage med sig videre i livet. Samtidig betyder en tidlig indsats også noget for kronisk syge borgere, som skal lære at tackle en ny livssituation. Det gælder også for borgere, der udskrives fra sygehus og har brug for støtte fra kommunen. Samarbejde på tværs Samarbejde på tværs er med til at sikre relevante og kvalificerede indsatser til borgerne og skabe sammenhæng i indsatserne på tværs af de mange aktører på sundhedsområdet. Samarbejde på tværs handler om samarbejde mellem forvaltninger i kommunen, om samarbejdet med borgere, frivillige foreninger og private aktører samt om samarbejdet mellem region, praktiserende læger og kommune. Borgerens pårørende er ligeledes vigtige samarbejdspartnere i forhold til den enkelte borgers sundhed og trivsel. Inddragelse af borgerens og de pårørendes viden og ressourcer kan være med til at styrke kvaliteten af indsatsen og skabe større tilfredshed hos både borger og pårørende. Innovation og udvikling Innovation og udvikling kan være med til at kvalificere eksisterende og nye tiltag i arbejdet med sundhed og trivsel. Det er også med til at sætte fokus på, hvordan sundhedsvæsenet struktureres og ressourcerne anvendes bedst muligt. I flere dele af sundhedsvæsenet er der fokus på velfærdsteknologi og digitale løsninger, som kan støtte op om borgernes sundhed og livskvalitet. Det giver mulighed for, at forebyggelse, behandling og rehabilitering kan foregå tæt på borgeren. Det kan også være med til at lette borgerens møde med sundhedsvæsenet gennem øget kommunikation på tværs af aktører og sektorer. 9

10 Fra vision til praksis gennem sundhedsplaner Sundhedspolitikken skal både være visionær og praksisorienteret. Derfor er det nødvendigt at kunne omsætte visionen til praksis, så den kan anvendes til at udvikle og implementere kommunens indsatser og tilbud. Sundhedspolitikken implementeres således gennem seks sundhedsplaner, der bygger bro mellem sundhedspolitikkens vision og kommunens indsatser i praksis. Sundhedsplanerne skal sikre, at indsatserne i de forskellige afdelinger og enheder i kommunen forankres i den overordnede sundhedspolitik. Visionen og de tre elementer Tidlig indsats, Samarbejde på tværs og Innovation og udvikling - er gennemgående i alle seks sundhedsplaner. Sundhedspolitik Sund kommune Fælles ansvar Tidlig indsats Samarbejde på tværs Innovation og udvikling Kultur, fritid og udeliv Børn og unge Sundhed og trivsel - tilbud og indsatser Arbejdsliv Socialpsykiatri og handicap Rehabilitering, genoptræning og behandling Sundhedsfremme-, forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsindsatser i Sønderborg Kommune Borgerne i Sønderborg Kommune 10

11 Sundhedsplanerne skal ses som et redskab til at strukturere kommunens indsatser. Sundhedsplanerne hænger sammen og mange indsatser går på tværs af flere sundhedsplaner. Nogle områder er gennemgående for alle sundhedsplaner: Mental sundhed og trivsel Det er centralt for alle indsatser på sundhedsområdet, at borgerens trivsel er i fokus. Derfor er mental sundhed og trivsel gennemgående for alle sundhedsplaner. Bevægelse og fysisk aktivitet Både sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser bygger på en viden om, at dét at bevæge sig og være så aktiv som muligt er den mest effektive metode til at fremme sundhed og reducere risiko for sygdom eller forværring af sygdom. Frivillighed og medborgerskab Med henblik på at sikre lokal forankring og langtidsholdbare indsatser på sundhedsområdet er det vigtigt at inddrage frivillige, hvor det giver mening. De frivillige foreninger har en vigtig funktion og medvirker til at styrke sammenhængskraften mellem kommunen, lokalsamfundene og den enkelte borger. Hygiejne God hygiejne er en væsentlig faktor i forhold til at forebygge sygdom og fremme trivsel blandt både børn, voksne, på arbejdspladser og institutioner mv. Derfor er der i kommunen fokus på at fremme god hygiejne gennem indsatser lokalt og på tværs af afdelinger. Integration Sundhed og forebyggelse er væsentlige elementer i forhold til at understøtte nyankomne borgeres integration i Sønderborg Kommune. Disse elementer indgår i kommunens integrationsplan og understøtter mulighederne for uddannelse, integration på arbejdsmarkedet og et liv med sundhed og trivsel. Indsatser og forløb, der styrker integrationen, er gennemgående for alle sundhedsplaner. Et godt bagland (venner og familie), masser af frisk luft og varieret motion, sund kost, forårets komme og at gå på arbejde det gør, at jeg føler mig sund og veltilpas. Borger i Sønderborg Kommune 11

12 Sundhedsplan 1 Sundhedsplan 1 Kultur, fritid og udeliv Kultur, fritid og udeliv udgør rammen for indsatser, der skaber rum og mulighed for, at kommunens borgere kan udfolde et aktivt fritidsliv, hvor både kultur- og fritidstilbud samt naturens mange muligheder udnyttes og anvendes i et sundhedsfremmende perspektiv. Sundhedsfremme kan, ud over at handle om den enkelte borgers sundhed og trivsel, også forstås i et befolkningsorienteret og strukturelt perspektiv. Det betyder, at rammer og processer i samfundet kan medvirke til at fremme hele befolkningens sundhed og trivsel, uden at de er målrettet enkelte borgere eller grupper. På den baggrund er det vigtigt for Sønderborg Kommune at sikre rammer, der indbyder til aktivt fritidsliv og sund transport. Disse rammer kan udvikles ved eksempelvis at gøre naturen tilgængelig for alle via veje og stier og ved at etablere rum til bevægelse i hele kommunen. At stier og vandreruter har loops, så man ikke skal gå frem og tilbage samme vej det gør det sunde valg nemmere for mig. 12 Borger i Sønderborg Kommune

13 Tidlig indsats Strukturel forebyggelse i form af sundhedsfremmende indsatser for alle kommunens borgere kan på sigt være medvirkende til, at færre udvikler livsstilsrelaterede sygdomme. Samtidig kan det være af stor betydning for den enkelte borgers trivsel at kunne udfolde sig aktivt udendørs. I byplanlægning og udvikling af natur, by og kultur er det derfor relevant at indtænke sundhed og trivsel på et tidligt stadie i processen. Samarbejde på tværs I arbejdet med at gøre det sunde valg nemmere for borgerne er et samarbejde på tværs af forvaltninger nødvendigt for at sikre en bred forankring af indsatserne. Også samarbejde med eksterne aktører som frivillige foreninger, landsbylaug, kulturforeninger m.fl. har betydning for etablering af sundhedsfremmende rammer og tilbud. Overordnet mål med sundhedsplanen At sikre nem adgang til sundhedsfremmende tilbud og muligheder i by og natur med henblik på at øge borgernes sundhed og trivsel gennem fællesskab, fysisk aktivitet og kulturelle oplevelser. Innovation og udvikling Forskning i sammenhænge, adfærdsændringer og effekter i relation til sundhed viser entydigt, at øget tilgængelighed til bevægelsesfremmende miljøer øger befolkningens aktivitets- og bevægelsesniveau. Samtidig viser nyere forskning, at der er en direkte sammenhæng mellem kulturelle oplevelser og øget trivsel. Mere viden på disse områder danner udgangspunkt for et nyt udviklingsperspektiv for sundhedsarbejdet i kommunen. 13

14 Sundhedsplan 1 Sundhedsplan 2 Børn og unge Sundhed og trivsel er et fundament for, at børn og unge kan udvikle sig og lære. Derfor er det vigtigt at sikre fokus på deres personlige og sociale udvikling herunder udvikle og implementere indsatser, der sigter mod at fremme børn og unges robusthed på det personlige, det faglige og det sociale plan. De fleste børn og unge befinder sig hver dag mange timer i dagtilbud, skoler, sports- og fritidsklubber, ungdomsskole og på ungdomsuddannelser. De mange miljøer og platforme, som børn og unge færdes i og på, skaber gode muligheder for, at kommunen i samarbejde med relevante aktører (herunder især forældrene), kan iværksætte tiltag, der målrettet kan fremme børn og unges sundhed og trivsel. Strategien Sundhed og trivsel for børn og unge 0-30 år vedtaget i 2014 har til formål at sikre en rød tråd for børn og unges sundhed og trivsel gennem hele opvæksten. Strategien implementeres med udgangspunkt i sundhedspolitikken. Nok søvn, ordentlig kost, moderat motion, faste rammer og kærlighed er vigtigt for børn og unges sundhed og trivsel Borger i Sønderborg Kommune

15 Tidlig indsats En tidlig indsats støtter op om, at børn og unge udvikler sunde vaner, som de kan tage med sig videre i livet, og kan være af særlig stor betydning for udviklingen hos børn og unge i udsatte situationer. I arbejdet med at øge børn og unges sundhed og trivsel er det afgørende, at der fra kommunens side sættes tidligt ind i forhold til at opspore uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og mistrivsel hos børn og unge. Samarbejde på tværs Mange afdelinger i kommunen har kontakt med børn og unge og deres familier. Det betyder, at mange af indsatserne i sundhedsplanen tager udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger. Det nødvendiggør et fokus på kommunikation mellem og på tværs af fagfolk og de platforme, hvor børn og unge færdes. Et vigtigt aspekt omkring kommunikationen er at arbejde mod et fælles udgangspunkt et fælles sprog på tværs af de forskellige arenaer. Innovation og Udvikling Forskning i børn og unges sundhed og trivsel har i stigende grad fokus på sammenhængen mellem læring og bevægelse. Resultaterne inddrages løbende i udviklingen af indsatser. Den teknologiske udvikling giver mulighed for innovative løsninger i børn og unges hverdag og uddannelsesliv, som bl.a. kan bidrage til øget videndeling, informationssøgen og læring. Overordnede mål med sundhedsplanen At samarbejde om en tidlig, sundhedsfremmende og forebyggende indsats for børn og unge. At identificere potentielle indsatser for børn og unge i sårbare situationer. At sikre en koordineret og sammenhængende sundhedsindsats på tværs af overgange i børn og unges liv. At opnå øget sundhed og trivsel blandt børn og unge i Sønderborg Kommune. 15

16 Sundhedsplan 3 Sundhed og trivsel tilbud og indsatser Sundhed og trivsel hænger sammen. Livsstil og livskvalitet har betydning for den enkelte borgers sundhed og risiko for udvikling af sygdom eller forværring af sygdom. Sundhedsplanen danner udgangspunkt for aktiviteter, der handler om kommunikation og formidling af viden til borgerne om kommunens tilbud og indsatser i forhold til livsstil, trivsel og mestring. Der findes meget viden om sunde vaner, men erfaringer viser, at det kan være svært at omsætte den viden til praksis i hverdagen. For mange kan det være nødvendigt med en særlig indsats for at ændre vanerne i dagligdagen. Nogle kroniske sygdomme kan forebygges eller udskydes. Som følge af bedre levevilkår og behandlingstilbud lever flere borgere i dag med én eller flere kroniske sygdomme. Når kronisk sygdom opstår, kan mange have behov for redskaber til at håndtere sygdommen og til at forebygge følgesygdomme. I tilrettelæggelsen af tilbud og indsatser er der behov for at vurdere kompleksiteten i borgerens konkrete situation. Udgangspunktet er borgerens forudsætninger, ressourcer og behov, og borgeren og dennes pårørende udgør en vigtig samarbejdspartner i forløbet. At min cykel er i orden, og der er let adgang til luft i dækkene, gør det sunde valg nemmere for mig. Borger i Sønderborg Kommune 16

17 Tidlig indsats Sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig indsats hænger sammen. Ved at sætte ind over for risikofaktorer og mistrivsel kan nogle tilstande og sygdomme forebygges, eller forværring af sygdom kan undgås. Tidlig indsats handler også om at informere borgerne om sunde vaner og om kommunens tilbud og indsatser. Samarbejde på tværs For nogle borgere opleves overgangen fra et kommunalt forløb til hverdagen udfordrende. Samarbejde med frivillige foreninger kan støtte op om kommunens sundhedstilbud, og gennem samarbejdet kan der udvikles tilbud, der henvender sig til forskellige målgrupper. Samtidig er samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger og samarbejde på tværs af sygehus, kommune og praktiserende læger. en forudsætning for at sikre sammenhængende tilbud og forløb til borgerne. Innovation og udvikling Der forskes løbende i sammenhængen mellem livsstil og udvikling af sygdom, og resultater og viden herfra har betydning for kommunens tilbud og indsatser for sundhed og trivsel. Udvikling og innovative løsninger er fx med til at støtte op omkring borgere med kronisk sygdom i forhold til håndtering og mestring af den nye livssituation. Det giver borgeren nye muligheder for at følge op på egen sygdom og det giver kommunen nye redskaber til at støtte op omkring borgerens sygdomsforløb. Overordnede mål med sundhedsplanen At sikre tilgængelig viden omkring sundhed og forebyggelse for kommunens borgere og medarbejdere. At sikre adgang til sundhedsfremmende og forebyggende tilbud med fokus på livsstilsfaktorer og mestring. At tilbyde indsatser til borgere med kronisk sygdom med fokus på at håndtere den nye livssituation. At tilbyde indsatser til borgere med rusmiddelproblematikker med fokus på at fremme sundhed og trivsel. 17

18 Sundhedsplan 4 Arbejdsliv Sundhedsplanen Arbejdsliv handler både om at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladspladserne og om at sikre borgerne de bedst mulige vilkår i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse. Arbejdspladsen er det sted, ud over vores hjem, hvor mange af os opholder os en stor del af vores hverdagsliv, og hvor vi har mange sociale relationer. Derfor er arbejdspladsen en velegnet arena for indsatser til at fremme borgernes sundhed. Samtidig kan sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladserne have positiv effekt på sygefravær og øge medarbejdertilfredsheden. Motion ind i institutionerne og på arbejdspladserne kan gøre det sunde valg nemmere. Bo r ge r i Sø une nderborg Komm Undersøgelser viser, at tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet fremmer trivsel, sundhed og sociale relationer hos den enkelte borger. Borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet har forskellige udgangspunkter. For nogle kan helbreds- og/eller trivselsmæssige udfordringer stå i vejen for paratheden til og muligheden for at komme i job eller uddannelse. Indsatser for at styrke borgernes robusthed, kompetencer og tro på egne evner kan bidrage til bedre sundhed og trivsel og dermed øge borgernes muligheder for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Sundhedsplanen støtter op om indsatsen på beskæftigelsesområdet, der går på tværs af forvaltningerne i Sønderborg Kommune. 18

19 Tidlig indsats Sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen kan være med til at reducere borgernes risiko for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme. Samtidig har et godt og sundt arbejdsmiljø væsentlig betydning i forhold til at reducere risikoen for arbejdsrelateret stress og mistrivsel. En tidlig indsats er også vigtig i forhold til borgere med risiko for at falde ud af uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Samarbejde på tværs Samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger er med til at sikre, at den enkelte borger får en helhedsorienteret indsats i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse. På samme måde er samarbejde på tværs af sygehus, praktiserende læger og kommune centralt i forhold til borgere uden tilknytning eller i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet. Sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladserne fordrer samarbejde med virksomhederne i kommunen. Innovation og udvikling Gennem forskning arbejdes der på at udvikle nye metoder og procedurer til fremme af arbejdsparatheden blandt borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Forskningsarbejdet er bundet op på en sammenhæng mellem den enkelte borgers sundhed og trivsel, herunder tro på egne evner. Overordnede mål med sundhedsplanen At skabe rammer på arbejdspladserne i kommunen, der fremmer de ansatte borgeres sundhed og trivsel. At understøtte en helhedsorienteret indsats gennem fokus på sundhed og trivsel, der fremmer borgernes arbejdsparathed og mulighed for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet. 19

20 Sundhedsplan 5 Socialpsykiatri og handicap Borgernes forudsætninger og muligheder for at leve et sundt liv er meget forskellige. Borgere med sindslidelse og/eller et handicap lever generelt et kortere liv end den øvrige befolkning, og de oplever at have flere sundhedsudfordringer. Samtidig oplever en større del af denne gruppe borgere at være ensomme. Sundhedsplanen sætter fokus på målrettede indsatser for borgere med sindslidelse og/eller et handicap. Dette fokus skal være med til at fremme livskvaliteten for borgerne. Sundhedsplanen skal ligeledes ses som en indsats til at fremme lighed i sundhed i Sønderborg Kommune. Tidlig indsats Tidlig indsats handler i høj grad om sundhedsfremme og forebyggelse i hverdagsaktiviteter der hvor borgerne er. Udvikling af livsstilssygdomme skal forebygges med fokus på meningsgivende aktiviteter, der fremmer livskvalitet og trivsel og forebygger social isolation og ensomhed. Aktiviteterne skal tilrettelægges lokalt for at sikre ejerskab og understøtte effekten af rollemodeller. Udgangspunktet for sundhedsplanen er, at alle borgere i Sønderborg Kommune skal have mulighed for et sundt liv med livskvalitet og trivsel. Kommunen skal bl.a. gennem arbejde med rollemodeller være med til at sikre sunde rammer for borgere med sindslidelse og/eller et handicap samt tilgængelighed for alle til kommunens sundhedstilbud. Borgere med sindslidelse og/eller et handicap kan have behov for en målrettet indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes drømme, ønsker, ressourcer og behov. Når jeg er meget udenfor, har jeg det rigtig godt! Borger i Sønderborg Kommune 20

21 Tidlig indsats Tidlig indsats handler i høj grad om sundhedsfremme og forebyggelse i hverdagsaktiviteter der hvor borgerne er. Udvikling af livsstilssygdomme skal forebygges med fokus på meningsgivende aktiviteter, der fremmer livskvalitet og trivsel og forebygger social isolation og ensomhed. Aktiviteterne tilrettelægges lokalt for at sikre ejerskab og understøttes gennem effekten af rollemodeller. Samarbejde på tværs Der arbejdes med sundhed og trivsel for borgere med en sindslidelse og/eller et handicap på tværs af kommunens forvaltninger. Samarbejdet mellem sygehus, praktiserende læger og kommune samt pårørende og frivillige foreninger skal styrkes og udvikles for at sikre, at den enkelte borger får de bedste forudsætninger for at leve et sundt liv. Det er udgangspunktet for sammenhængende forløb og for, at der kan bygges bro til lokalsamfundet. Innovation og udvikling Der arbejdes med udvikling af sundhed og forebyggelsesindsatser, der kan integreres i hverdagen på kommunens bo- og væresteder. Kreativitet og innovation er med til at sikre ejerskab til indsatserne, der foregår i et samspil mellem borgere, ansatte og pårørende. Samtidig udvikles medarbejdernes kompetencer fortsat. Overordnede mål med sundhedsplanen At sikre tilgængelighed til kommunens sundhedstilbud for alle borgere. At tilbyde målrettede indsatser til borgere med en psykisk lidelse og/eller et handicap med udgangspunkt i borgernes drømme, ønsker, behov og ressourcer. At sikre løbende kompetenceudvikling af medarbejderne med fokus på sundhed og trivsel 21

22 Sundhedsplan 6 Rehabilitering, genoptræning og behandling Udviklingen i sundhedsvæsenet har betydning for kommunernes arbejde med rehabilitering, genoptræning og behandling. Borgerne udskrives i dag tidligere i sygdomsforløbet, og samtidig er der i stigende grad fokus på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Det medfører et øget behov for sundhedstilbud i borgerens nærmiljø. Rehabiliteringsstrategi et selvstændigt og meningsfuldt liv fra 2012 har til formål at sikre en fælles ramme for rehabiliteringsforløb og effektfulde forløb for borgerne. Sundhedspolitikken understøtter strategien. Rehabiliteringsindsatsen skal være med til at styrke borgerens muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor borgeren i videst muligt omfang er uafhængig af hjælp fra kommunen. Det betyder noget for livskvaliteten at kunne klare sig selv. Udgangspunktet er borgerens hverdag og livssituation med borgeren og de pårørende som eksperter. Det er vigtigt for oplevelsen af sammenhæng i et behandlingsforløb, at der kommunikeres ordentligt ud parterne imellem. Således at det ikke er borgerens ansvar at referere til hver eneste involverede part. 22 Borger i Sønderborg Kommune

23 Tidlig indsats Tidlig indsats handler om at styrke borgerens muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt liv ved at kommunen reagerer rettidigt i forhold til borgerens sygdomsforløb. Det muliggør, at en del af de borgere, som tidligere skulle behandles på sygehuset, i dag kan behandles og plejes i eget hjem eller nærmiljøet i et tæt samarbejde med praktiserende læger og sygehus. Samarbejde på tværs Udviklingen i sundhedsvæsenet betyder, at der er behov for at udbygge og videreudvikle samarbejdet mellem sygehus, praktiserende læger og kommune. Et godt samarbejde er forudsætningen for, at borgerne oplever et koordineret og sammenhængende forløb. Samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger er ligeledes med til at sikre de bedste forudsætninger for borgeren og dennes pårørende. Innovation og udvikling Der forskes løbende i udviklingen af sundhedsvæsenet. Begreber som kommunikation og kompetenceudvikling er centrale for udviklingen og er med til at skabe gode forudsætninger for samarbejdet på tværs. Samtidig kan udviklingen inden for velfærdsteknologi og telemedicin være med til at understøtte borgerens uafhængighed i hverdagen og gøre mødet med sundhedsvæsenet lettere. Overordnede mål med sundhedsplanen At sætte fokus på sammenhæng i samarbejdet mellem sygehus, praktiserende læge og kommune og på tværs af kommunens forvaltninger og afdelinger. At indsatserne tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer. At sikre et fortsat fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer i forhold til at varetage nye og specialiserede opgaver omkring rehabilitering, genoptræning og behandling. 23

24 Sønderborg Kommune Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Holger Drachmanns Plads Sønderborg Sønderborg Kommune

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af Side 11 SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til

Læs mere

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg Bilag 1 Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter i flok for at realisere sundhedspolitikkens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet kostpolitik

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Sundhed og trivsel for alle i lighed i sundhed fl ere g lade børn l i vs d u e l i g e u n g e vo ks n e i ba l a nce 2016-2019 1 er et aktivt seniorliv KOV1_Kvadrat_RØD Indhold Forord 3 Forord 4 Udfordringen

Læs mere

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012 Nytænkning af inklusion Fælles om Nytænkning af Social Inklusion Aarhus, september 2012 Ramme Med byrådets vedtagelse af budget for 2012 har Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU) og Magistratsafdelingen

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum Borgernes forudsætninger,

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Sundhedspolitik 2016-2018

Sundhedspolitik 2016-2018 Sundhedspolitik 2016-2018 2 Forord Indledning Haderslev Kommunes Sundhedspolitik 2016-2018 Haderslev Kommune vil med Sundhedspolitik 2016-2018 forene det gode liv og det sunde liv. Visionen er, at: Det

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision,

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv Høringsversion Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE September 2017 - et lidt bedre liv DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du skal leve et sundt og langt

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Oktober 2017 - et lidt bedre liv 2 Birgit Roswall og Cosmo ved Blistrup DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du leve

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere