Tilføjelse til læseplan i samfundsfag. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilføjelse til læseplan i samfundsfag. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse"

Transkript

1 Tilføjelse til læseplan i samfundsfag Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse

2 Indhold 1 Læsevejledning 3 2 Faget teknologiforståelse Tværfaglighed 5 3 Introduktion til teknologi forståelse i samfundsfag Kompetenceområdet digitale teknologier og artefakter i samfundet Samspillet mellem det nye kompetenceområde og fagets andre kompetenceområder 7 4 Udviklingen af indholdet i under visningen frem mod kompetencemålene på de enkelte trin Digitale artefakter og teknologier i samfundet (8.-9. klasse) Justeret færdigheds- og vidensmål i kompetenceområdet politik 12

3 1 Læsevejledning Læseplanen er opbygget af følgende afsnit: Faget teknologiforståelse, som rammesætter tilføjelsen af teknologiforståelse til samfundsfag som en delmængde af større faglighed udfoldet i det selvstændige fag teknologiforståelse. I underafsnittet tværfaglighed er formuleret krav til tværfaglighed med de øvrige forsøgsfag i programmet. Introduktion til teknologiforståelse i samfundsfag udfolder, hvilken overordnet faglighed fra det selvstændige fag teknologiforståelse der er blevet integreret i samfundsfag. Udviklingen i indholdet i undervisningen frem mod kompetencemålene på de enkelte trin beskriver indholdet af færdigheds- og vidensområderne, samt hvordan der med udgangspunkt heri arbejdes frem mod det kompetencemål, de er tilknyttet. TILFØJELSE TIL LÆSEPLANEN Samfundsfag 3

4 2 Faget teknologiforståelse Fagligheden i det selvstændige teknologiforståelsesfag er grund laget for den teknologiforståelsesfaglighed, som er integreret i samfundsfag under kompetenceområdet Digitale artefakter og teknologier i samfundet. Den samlede faglighed er beskrevet i læseplanen for det selvstændige fag teknologiforståelse. Den integrerede teknologiforståelsesfaglighed i samfundsfag kan derfor betragtes som en delmængde af en noget større faglighed, som samlet set har til formål at danne og uddanne eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitalise ret samfund. Stillingtagen til samfundet og dets udvikling udfolder sig i dag i vid udstrækning i digitale omgivelser, hvorfor en fagligt funderet teknologiforståelse er en forudsætning for at kunne bidrage konstruktivt og aktivt i udviklingen af relationer, fællesskaber og samfund. I en verden med øget digitalisering præges samfundsudviklingen i vid udstrækning af mennesker, der har adgang til og viden om digitale teknologier. Derfor har faget til formål at give alle børn lige adgang til den viden, som er nødvendig for at kunne arbejde med digitale artefakter og derigennem blive aktive medskabere af fremtidens samfund. Samtidig bidrager faget ved at forholde sig til digitale artefakter og teknologier i samfundet. Gennem en faglig forståelse af digitale artefakter og teknologier og deres implikationer for samfundets udvikling bliver eleverne i stand til at agere aktivt i et demokratisk samfund og deltage i dialogen om den verden, som vi sammen skaber med digitale teknologier. Teknologiforståelse giver altså eleverne: mulighed og baggrund for selvstændigt at skabe nye digitale artefakter og tage stilling til digitale teknologier for derigennem at kunne deltage og handle kreativt og skabende i en digitaliseret verden. faglige forudsætninger for at forstå og forholde sig til det digitaliserede samfund. Faget teknologiforståelse rummer fire sammenhængende og indbyrdes afhængige kompe- tenceområder: digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, computationel tankegang og teknologisk handleevne. TILFØJELSE TIL LÆSEPLANEN Samfundsfag 4

5 2.1 Tværfaglighed I forsøgsprogrammet teknologiforståelse ind i fag er den samlede teknologiforståelses- faglighed delt ud over fire fag på hvert sit trinforløb: klasse: dansk, matematik, natur/teknologi, billedkunst klasse: dansk, matematik, natur/teknologi, håndværk og design klasse: dansk, matematik, fysik/kemi, samfundsfag Gennem den fagopdelte undervisning vil eleverne tilegne sig forskellige kompetencer, færdigheder og viden inden for teknologiforståelse, uafhængigt af hinanden. For at den samlede teknologiforståelsesfaglighed kan udvikles hos eleverne, er det nødvendigt at gennemføre helhedsorienterede og procesbaserede undervisningsforløb, hvor under- visningen integrerer teknologiforståelsesfaglighed fra alle fire forsøgsfag samtidig. Derfor skal eleverne mindst to gange i mellemtrinnet og i udskolingen gennemgå et samlet forløb, hvor faglighed fra alle fire fag bringes i spil. Et sådant forløb vil være afgørende for at imødekomme formålet med faget teknologiforståelse med en sammenhængende forståelse af de fire kompetenceområder. TILFØJELSE TIL LÆSEPLANEN Samfundsfag 5

6 3 Introduktion til teknologi forståelse i samfundsfag Samfundsfags kompetencemål skal forstås som komponenter i elevernes demokratiske dannelse. Det forstås i samfundsfag således, at eleverne skal udvikle forudsætninger for kritisk tænk ning og for at danne sig sit eget værdigrundlag. Elevernes stilling tagen skal være reflekteret, og det betyder, at de tager stilling på baggrund af en viden om samfundet og om samfundsmæssige sammenhænge. Det er en del af fagets kerne, at eleverne forstår, at de er påvirket af samfundet og selv kan påvirke det. Samfundsudviklingen er på mange måder påvirket af den teknologiske udvikling, herunder udviklingen i de digitale teknologier. I samfundsfag arbejder eleverne med at forstå og tage stilling til samfundsudviklingen og at forstå og tage stilling til, hvordan de selv kan tage del i og påvirke denne udvikling. Forståelse af og stillingtagen til anvendelsen af digitale teknologier og artefakter indgår derfor naturligt i faget. Udviklingen og brugen af digitale teknologier må i samfundsfaget ses ift. kompetencer inden for demokrati, økonomi og udvikling i kultur- og livsformer, netop fordi disse områder udvikler sig under påvirkningen af digitale teknologier og artefakter. Af den samlede faglighed i teknologiforståelsesfaget fokuserer samfundsfag på kompe- tenceområdet digital myndiggørelse med et selvstændigt nyt kompetenceområde digitale teknologier og artefakter i samfundet samt tilføjelser til samfundsfags færdigheds- og vidensområde medier og politik. 3.1 Kompetenceområdet digitale teknologier og artefakter i samfundet Kompetenceområdet digitale teknologier og artefakter i samfundet udvikler elevernes evne til at tage kritisk stilling til og handle ift. digitale teknologier og artefakters indvirken på samfundet og samfundsudviklingen. Gennem analyser fra samfundsfag og teknologiforståelse af digitale teknologier og artefakter og deres sammenhænge sættes eleven i stand til kritisk at kunne vurdere disses betydning for samfundets udvikling samt til at udvikle konkrete forslag til redesign af digitale artefakter og de situationer, artefaktet indgår i. Kompetenceområdet analyseres med anvendelse af begreber og metoder fra samfundsfags øvrige kompetenceområder kombineret med begreber og metoder fra faget teknologi- forståelse. TILFØJELSE TIL LÆSEPLANEN Samfundsfag 6

7 Kompetenceområdet digitale teknologier og artefakter i samfundet udvider samfunds- fagets genstandsområde og bidrager til digital myndiggørelse gennem de fem videns- og færdighedsområder teknologianalyse, formålsanalyse, brugsstudier, konsekvensvurdering og redesign. Disse fem færdigheds- og vidensområder skal ses i sammenhæng mellem samfundsfagets tre primære kompetenceområder (politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold) idet formålsanalyse, brugsstudier, konsekvensvurdering og redesign foretages med inddragelse af metoder og begreber fra politikområdet, det økonomiske område og sociale og kulturelle forhold. Desuden anvendes samfundsfaglige metoder. De fem kompetenceområder skal ikke behandles som afgrænsede områder. For mange emner og forløb er det oplagt at arbejde med perspektiver og redskaber fra de fem områder i en konkret problemstilling. De fem kompetenceområder kan betragtes som analytisk adskilte, men i praksis er de som oftest vævet sammen i de konkrete emner, forløb og problemstillinger, hvor de vil overlappe og berige hinanden. Gennem kompetenceområdet digitale teknologier og artefakter i samfundet, fem færdigheds- og vidensområder og gennem en udvikling af elevens evne til at integrere de tilhørende faglige perspektiver udvikler eleverne kompetencer og opnår færdigheder og viden, således at de konstruktivt og kritisk kan deltage i udviklingen og forståelse af digitale artefakter og teknologier og deres betydning for samfundets udvikling. 3.2 Samspillet mellem det nye kompetenceområde og fagets andre kompetenceområder Figuren illustrerer, hvordan færdigheds- og vidensområderne under kompetenceområdet digitale artefakter og teknologier i samfundet kan analyseres og perspektiveres med anvendelse af samfundsfaglige metoder ud fra de tre øvrige kompetenceområder politik, økonomi og sociale og kulturelle forhold. I hvert område arbejdes på tværs af samfunds- fagets kompetenceområder for at styrke den samfundsfaglige analyse. Udviklingen i kompetenceområdet går fra analyse over perspektivering til vurdering og derfra til redesign. Fra analyse af det digitale artefakts komposition til analyse af artefaktets formål og perspektivering ift. dets brug for at kunne opnå en kvalificeret vurdering og på den baggrund være i stand til at kunne ændre artefaktet i et stærkere samfundsmæssigt perspektiv, og dermed opnå at eleven kan tage stilling og handle ift. digitale artefakters og teknologiers betydning for samfundets udvikling. TILFØJELSE TIL LÆSEPLANEN Samfundsfag 7

8 Kompetenceområder Sociale og kulturelle forhold Demokrati/ politik Økonomi METODER FRA SAMFUNDSFAG OG TEKNOLOGIFORSTÅELSE Brugsstudier Teknologianalyse Formålsanalyse Konsekvensvurdering Redesign Kompetenceområdet digitale artefakter og teknologier i samfundet behandles også selvstændigt, idet der også vises en progression inden for kompetenceområdet. Et pro- cesorienteret undervisningsforløb vil kunne strække sig fra teknologianalyse af et givent digitalt artefakt over formålsanalyse, brugsstudier, konsekvensvurdering til et redesign, hvor der arbejdes med artefaktets brug og betydning i en samfundsfaglig kontekst. Eleven har derved bragt relevante færdigheder og relevant viden reflekteret og kritisk i anvendelse med henblik på at vurdere artefaktets betydning for samfundets udvikling. TILFØJELSE TIL LÆSEPLANEN Samfundsfag 8

9 4 Udviklingen af indholdet i under visningen frem mod kompe tencemålene på de enkelte trin 4.1 Digitale artefakter og teknologier i samfundet (8.-9. klasse) Kompetencemål Eleven kan tage stilling og handle ift. digitale artefakters og teknologiers betydning for samfundets udvikling Kompetencemålet for klassetrin sætter fokus på elevernes kritiske vurdering og stillingtagen og handlen ift. digitale artefakters og teknologiers betydning for samfundets udvikling. I overensstemmelse med faget teknologiforståelses formål bidrager kompetencemålet til udviklingen af elevernes digitale myndiggørelse, hvilket omfatter kritisk, refleksiv og konstruktiv forståelse af digitale teknologier og artefakters betydning for samfundets udvikling. Gennem arbejde med analyser af digitale artefakter bliver eleverne i stand til på egen foranledning at kunne initiere og gennemføre sådanne analyser af alle dele af digitale artefakters komposition med henblik på at kunne kategorisere, fortolke, vurdere og redesigne digitale artefakter i deres eget og andre aktuelle og fremtidige fritids-, uddannel- ses-, arbejds- og samfundsliv. Eleverne udvikler metoder og begreber til at analysere og forklare, hvordan design af digitale artefakters enkeltdele kan relateres til deres samlede komposition med henblik på at kunne handle med overblik ift. teknologier i et samfund, hvor digitale artefakter er katalysatorer for forandringer. Elevernes digitale myndiggørelse kommer til udtryk i deres evne til at analysere, vurdere og konkludere på konkrete digitale artefakter i forskellige kontekster med en indsigt i de potentielle konflikter i forbindelse hermed og med henblik på handling i form af redesign. Ovenstående bygger på, at eleverne opnår en tiltro til egne muligheder for at øve ind- flydelse i et demokratisk samfund, hvilket fx vil komme til udtryk i elevernes deltagelse i diskussioner og samtaler i klassen med udgangspunkt i komplekse problemstillinger fra samfundet. Kompetenceområdet omfatter fem færdigheds- og vidensområder: Teknologianalyse hvad kan artefaktet eller teknologien helt konkret? Formålsanalyse hvad er hensigten med artefaktet eller teknologien? Brugsstudier hvordan anvendes teknologien? Konsekvensvurdering hvilke konsekvenser har anvendelsen af teknologien? Redesign af artefaktet hvordan kan man redesigne artefaktet med henblik på en forbedring, herunder for at imødegå udfordringer identificeret i de foregående analyser? TILFØJELSE TIL LÆSEPLANEN Samfundsfag 9

10 4.1.1 Teknologianalyse (8.-9. klassetrin) Færdigheds- og vidensmål Eleven kan vurdere digitale artefakter eller teknologier ift. samfundets udvikling Eleven har viden om digitale artefakters eller teknologiers betydning for samfundets udvikling I teknologianalyse analyseres digitale teknologier og artefakter i en samfundsmæssig sammenhæng. Teknologianalysen omhandler artefakters fysiske og digitale kvaliteter, herunder form, farve, funktionalitet, inputteknologi og outputteknologi. Der arbejdes med de underliggende principper og de brugsmuligheder, der ligger i teknologien/artefaktet. Teknologianalysen er en forudsætning for kompetenceområdets øvrige færdigheds- og vidensmål. Indholdet i undervisningen er således en undersøgelse af artefakters fysiske og digitale kvaliteter. Eleverne skal kunne gennemføre en teknologianalyse, der danner grundlaget for det videre arbejde med færdigheds- og vidensmål frem mod kompetencemålet Formålsanalyse (8.-9. klassetrin) Færdigheds- og vidensmål Eleven kan vurdere digitale artefakter eller teknologiers formål og intentionalitet ift. samfundets udvikling Eleven har viden om digitale artefakters eller teknologiers design, formål og intentionalitet ift. samfundets udvikling I formålsanalysen undersøges, hvordan digitale artefakter og teknologiers formål kan være rettet imod, og påvirke, politiske, økonomiske og sociale problemstillinger. Det kan være, at artefaktet/teknologien har et mål om at påvirke politiske problemstillinger, herunder fx at bidrage til en demokratisk udvikling, at bidrage til en bæredygtig udvikling m.v. Økonomisk kan det være et formål at påvirke forbrugsmuligheder og/eller påvirke samfundsøkonomien. Ift. sociale og kulturelle problemstillinger kan det være et mål at påvirke individers muligheder for at blive forbundet med hinanden og kommunikere, eller det kan være et mål at bidrage til særlige sociale gruppers muligheder for at deltage i samfundsudviklingen. Indholdet i undervisningen er undersøgelser af digitale artefakters intentionalitet og påvirkning af politiske, økonomiske og sociale og kulturelle forhold og problemstillinger. Eleverne arbejder undersøgende med at afdække disse forhold. I arbejdet anvendes samfundsfaglige undersøgelsesmetoder. Eleverne skal kunne foretage en analyse af et digitalt artefakt, der inddrager fagets kompetenceområder i det omfang, det er relevant, men eleverne skal i løbet af et samlet forløb kunne inddrage alle fagets kompetenceområder i en formålsanalyse. TILFØJELSE TIL LÆSEPLANEN Samfundsfag 10

11 4.1.3 Brugsstudier (8.-9. klassetrin) Færdigheds- og vidensmål Eleven kan undersøge anvendelsen af digitale artefakter og teknologier ud fra et bruger- perspektiv og i en samfundsmæssig kontekst Eleven har viden om metoder til undersøgelse af anvendelsen af digitale artefakter og teknologier ud fra et brugerperspektiv og i en samfundsmæssig kontekst I brugsstudier anvender eleverne metoder fra samfundsfag og teknologiforståelse til at undersøge brugen af artefakter og teknologier. Brugsanalysen kan foretages med inddragelse af politiske problemstillinger: Styrker teknologien eller artefaktet bestemte politiske interesser og holdninger? Økonomiske problemstillinger: Bidrager den til en bestemt økonomisk udvikling? Er den bæredygtig? Sociologisk kan eleverne undersøge, hvilken betydning artefaktet har for individer og sociale gruppers udviklinger af identitet og relationer. Indholdet af undervisningen er brugsstudier af artefakter i en samfundsmæssig sammen hæng. Eleverne anvender samfundsfaglige metoder i arbejdet med analyser af, hvordan artefakter anvendes, og hvordan det påvirker og kan påvirke politiske, økonomiske og sociale og kulturelle forhold og problemstillinger. Eleverne skal kunne foretage brugsstudier med anvendelse af samfundsfaglige metoder, der inddrager samfundsfagets øvrige kompetenceområder Konsekvensvurdering (8.-9. klassetrin) Færdigheds- og vidensmål Eleven kan diskutere og tage stilling til digitale artefakters eller teknologiers betydning for samfundets udvikling Eleven har viden om digitale artefakters eller teknologiers betydning for samfundets udvikling Eleverne vurderer digitale teknologier og artefakters konsekvenser ud fra samfundsfaglige perspektiver. Det omfatter politiske/demokratiske perspektiver, økonomiske perspektiver og sociale/kulturelle perspektiver. Politiske/demokratiske perspektiver kan indeholde vurderinger af teknologiens betydning ift. en demokratisk udvikling ud fra forskellige demokratiske perspektiver. Vurdering ud fra forskellige politiske/ideologiske perspektiver, herunder om teknologien har konsekvenser ift. forskellige politiske interesser. Vurdering ud fra økonomiske perspektiver indbefatter en vurdering af de økonomiske konsekvenser og en vurdering ud fra et bæredygtighedsperspektiv. En vurdering ud fra social/kulturelt perspektiv indeholder en vurdering af teknologiens betydning for identitetsdannelse og sociale og kulturelle fællesskaber. Indholdet i undervisningen er undersøgelser af digitale artefakters konsekvenser i en samfundsmæssig sammenhæng. Eleverne bruger samfundsfaglige metoder i analyser af digitale artefakters konsekvenser for politiske, økonomiske, sociale og kulturelle forhold og problemstillinger. Elevernes skal kunne foretage analyser af digitale artefakters konsekvenser med ind- dragelser af fagets kompetenceområder. TILFØJELSE TIL LÆSEPLANEN Samfundsfag 11

12 4.1.5 Redesign (8.-9. klassetrin) Færdigheds- og vidensmål Eleven kan udvikle konkrete forslag til redesign af digitale artefakter Eleven har viden om design og redesign af digitale artefakter Eleven kan handle kreativt ift. at redesigne digitale artefakter og designe eget digitalt indhold og artefakter, fx i kommunikationssituationer. Redesign kan anvendes efter den forudgående analyse med henblik på at forbedre digitale artefakter i overensstemmelse med de formål, eleven er med til at formulere. Indholdet i undervisningen er redesign af digitale artefakter ud fra den foregående analyse, der inddrager fagets kompetenceområder. Eleverne kombinerer undersøgende og produktivt arbejde. Eleverne kan redesigne digitale artefakter med henblik på at opnå formål og mål, som de har formuleret i den forudgående analyse, og som inddrager fagets kompetenceområder. 4.2 Justeret færdigheds- og vidensmål i kompetenceområdet politik Medier og politik (8.-9. klassetrin) Trinmål Færdigheds- og vidensmål 1 Eleven kan redegøre for, hvordan medier og digitale teknologier kan anvendes til politisk deltagelse Eleven har viden om mediers og digitale teknologiers anvendelse til politisk deltagelse 2 Eleven kan diskutere og konsekvens- vurdere aktørers brug af medier og digitale teknologier til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger Eleven har viden om mediers og digitale teknologiers betydning for politik Eleven skal forstå, hvordan forskellige aktører konkret kan bruge forskellige medier og digitale artefakter til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger, og overordnet hvordan teknologiens udvikling og den øgede medialisering påvirker politikken. Eleven skal opnå et øget fokus på, hvordan medier og digitale teknologier kan anvendes til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger samt digitale teknologiers rolle i arenaen for den politiske debat. Indholdet i undervisningen er analyser og diskussioner af digitale artefakter og teknologiers betydning for den politiske dagsorden og politiske beslutninger. Eleverne arbejder undersøgende og analytisk med forskellige politiske problemstillinger, og hvordan aktører anvender medier og teknologier til at påvirke beslutningsprocesser. Eleverne skal kunne anvende metoder fra fagets kompetenceområder til at analysere politiske processer og medier og teknologiers betydninger i disse. TILFØJELSE TIL LÆSEPLANEN Samfundsfag 12

13 Denne side er helt bevidst uden indhold

14

Tilføjelse til læseplan i billedkunst. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse

Tilføjelse til læseplan i billedkunst. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Tilføjelse til læseplan i billedkunst Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Indhold 1 Læsevejledning 3 2 Det selvstændige fag teknologiforståelse 4 2.1 Tværfaglighed 5 3 Introduktion til teknologi

Læs mere

Tilføjelse til læseplan i fysik/kemi. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse

Tilføjelse til læseplan i fysik/kemi. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Tilføjelse til læseplan i fysik/kemi Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Indhold 1 Læsevejledning 3 2 Faget teknologiforståelse 4 2.1 Tværfaglighed 5 3 Introduktion til teknologi forståelse i naturfag

Læs mere

Tilføjelse til læseplan i håndværk og design. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse

Tilføjelse til læseplan i håndværk og design. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Tilføjelse til læseplan i håndværk og design Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Indhold 1 Læsevejledning 3 2 Faget teknologiforståelse 4 2.1 Tværfaglighed 5 3 Introduktion til teknologi forståelse

Læs mere

Tilføjelse til læseplan i natur/teknologi. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse

Tilføjelse til læseplan i natur/teknologi. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Tilføjelse til læseplan i natur/teknologi Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Indhold 1 Læsevejledning 3 2 Faget teknologiforståelse 4 2.1 Tværfaglighed 5 3 Introduktion til teknologi forståelse

Læs mere

Teknologiforståelse præsentation af faglighed og pædagogik

Teknologiforståelse præsentation af faglighed og pædagogik Teknologiforståelse præsentation af faglighed og pædagogik DENNE KORTE, INTRODUCERENDE TEKST PRÆSENTERER TEKNOLOGFORSTÅELSE SOM FAGLIGHED OG PEGER PÅ NOGLE AF DE DIDAKTISKE FORSTÅELSER, SOM ER EN KONSTITUERENDE

Læs mere

Samfundsfag. Måloversigt

Samfundsfag. Måloversigt Samfundsfag Måloversigt Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet dets. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse

Læs mere

Teknologiforståelse. Måloversigt

Teknologiforståelse. Måloversigt Teknologiforståelse Måloversigt Fagformål Eleverne skal i faget teknologiforståelse udvikle faglige kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de konstruktivt og kritisk kan deltage i udvikling

Læs mere

Samfundsfag. Måloversigt

Samfundsfag. Måloversigt Samfundsfag Måloversigt Denne side er helt bevidst uden indhold. Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling.

Læs mere

Læseplan for forsøgsfaget teknologiforståelse

Læseplan for forsøgsfaget teknologiforståelse Læseplan for forsøgsfaget teknologiforståelse 1 Om læseplanens funktion Læseplanen beskriver teknologiforståelse som et nyt fag i den danske grundskole. Faget er opdelt i fire ligeværdige kompetenceområder:

Læs mere

Teknologiforståelse som ny faglighed

Teknologiforståelse som ny faglighed Teknologiforståelse som ny faglighed Opstartsinformation om Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning Få svar på: HVAD er teknologiforståelse? HVORFOR er det en vigtig faglighed?

Læs mere

Tilføjelse til læseplan i dansk. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse

Tilføjelse til læseplan i dansk. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Tilføjelse til læseplan i dansk Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Indhold 1 Læsevejledning 3 2 Faget teknologiforståelse 4 2.1 Tværfaglighed 5 3 Introduktion til teknologi forståelse i dansk 6

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

Samfundsfag Fælles Mål

Samfundsfag Fælles Mål Samfundsfag Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter klassetrin Efter 9. klassetrin 5 Fælles Mål Samfundsfag 2 1 Fagets formål Eleverne skal i faget samfundsfag

Læs mere

Samfundsfag. Når Greta går viralt - den politiske influencer. 8. klasse - forår. - et forløb om digital aktivisme og politisk deltagelse.

Samfundsfag. Når Greta går viralt - den politiske influencer. 8. klasse - forår. - et forløb om digital aktivisme og politisk deltagelse. Samfundsfag 8. klasse - forår Når Greta går viralt - den politiske influencer - et forløb om digital aktivisme og politisk deltagelse Side 1 af 13 Forløbsbeskrivelse: 3 Resume: Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Kompetencemål for samfundsfag:

Kompetencemål for samfundsfag: Kompetencemål for samfundsfag: Kompetencemål efter 9.klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og global og kunne komme med forslag

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indhold Indledning 3 Trinforløb for 8.- 9. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 7 Sproglig udvikling 8 It og medier 9

Læs mere

TEKNOLOGIFORSTÅELSE EN NY FAGLIGHED I FOLKESKOLEN

TEKNOLOGIFORSTÅELSE EN NY FAGLIGHED I FOLKESKOLEN 28-03-2019 TEKNOLOGIFORSTÅELSE EN NY FAGLIGHED I FOLKESKOLEN Ved Birgitte Hansen, Stefan Hermann, Ole Sejer Iversen og Michael E. Caspersen TEKNOLOGIFORSTÅELSE - EN FUNDAMENTAL NY FAGLIGHED I DET 21. ÅRHUNDREDE

Læs mere

Tilføjelse til læseplan i matematik. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse

Tilføjelse til læseplan i matematik. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Tilføjelse til læseplan i matematik Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Indhold 1 Læsevejledning 3 2 Faget teknologiforståelse 4 2.1 Tværfaglighed 5 3 Introduktion til teknologi forståelse i matematik

Læs mere

Læseplan for valgfaget musik

Læseplan for valgfaget musik Læseplan for valgfaget musik Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikforståelse 6 Indledning Faget musik som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Læseplan for Geografi, Biologi & Fysik/kemi

Læseplan for Geografi, Biologi & Fysik/kemi Læseplan for Geografi, Biologi & Fysik/kemi Undervisningen i fagene geografi, biologi og Fysik/kemi tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for de tre fag følges. Fagene geografi,

Læs mere

TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG - MELLEMTRIN 4. KLASSE. Blindecenter bruger Beacons. Blok 4

TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG - MELLEMTRIN 4. KLASSE. Blindecenter bruger Beacons. Blok 4 TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG - MELLEMTRIN 4. KLASSE Blindecenter bruger Beacons Blok 4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forløbsbeskrivelse... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Rammer og praktiske forhold... 4 2. Mål og

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG UDSKOLING 7. KLASSE. Kryptering, kommunikation og data i klassen og samfundet (2:3)

TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG UDSKOLING 7. KLASSE. Kryptering, kommunikation og data i klassen og samfundet (2:3) TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG UDSKOLING 7. KLASSE Kryptering, kommunikation og data i klassen og samfundet (2:3) Indholdsfortegnelse 1. Forløbsbeskrivelse... 3 1.1 Overordnet beskrivelse tre sammenhængende

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 8

Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 8. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Opdateret maj Læseplan for valgfaget musik

Opdateret maj Læseplan for valgfaget musik Opdateret maj 2018 Læseplan for valgfaget musik Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikforståelse 6 Indledning Faget musik som valgfag er etårigt og kan placeres

Læs mere

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse. (forsøg)

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse. (forsøg) Læseplan for valgfaget teknologiforståelse (forsøg) Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Design 4 Programmering 5 Indledning Valgfaget teknologiforståelse er etårigt og kan vælges i

Læs mere

Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet.

Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Årsplan - SAMFUNDSFAG - 8/9 kl. - Skoleåret 2018/2019 - Oure Friskole Marina Andersen I samfundsfag skal eleverne opnå viden og færdigheder, som gør, at de kan tage reflekteret stilling til samfundet og

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Baggrund for kampagnen om fælleskab, demokrati og medborgerskab

Baggrund for kampagnen om fælleskab, demokrati og medborgerskab Gymnasiet Baggrund for kampagnen om fælleskab, demokrati og medborgerskab Undersøgelser peger på, at danske unge nok har en stor viden om demokratiske processer, men at denne viden ikke nødvendigvis omsættes

Læs mere

ALGORITMER OG DATA SOM BAGGRUND FOR FORUDSIGELSER 8. KLASSE. Udfordring

ALGORITMER OG DATA SOM BAGGRUND FOR FORUDSIGELSER 8. KLASSE. Udfordring ALGORITMER OG DATA SOM BAGGRUND FOR FORUDSIGELSER 8. KLASSE Udfordring INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forløbsbeskrivelse... 3 1.1 Overordnet beskrivelse tre sammenhængende forløb... 3 1.2 Resume... 5 1.3 Rammer

Læs mere

Billedkunst. Måloversigt

Billedkunst. Måloversigt Billedkunst Måloversigt Fagformål Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse Læseplan for valgfaget teknologiforståelse (forsøg) Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Design 4 Programmering 5 Indledning Valgfaget teknologiforståelse er etårigt og kan vælges i

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016

Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016 Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016 Undervisningen tilrettelægges ud fra de nye mål for faget.. Vi arbejder mod FSA. Undervisning tilrettelægges med udgangspunkt i emnerne i Samfundsstudier samt

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Skabelon for læreplan

Skabelon for læreplan Kompetencer Færdigheder Viden Skabelon for læreplan 1. Identitet og formål 1.1 Identitet 1.2 Formål 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Undervisningen på introducerende niveau tilrettelægges

Læs mere

Opdateret maj Læseplan for valgfaget medier

Opdateret maj Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk og didaktisk grundlag er fundamentet for det skole-og studiemiljø som TECHCOLLEGE vil kendes på - en fælles pædagogisk kultur. Grundlaget afspejler

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Formålet med faget: Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning i samspil med de

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG - MELLEMTRIN 4. KLASSE. Legeværkstedet. Blok

TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG - MELLEMTRIN 4. KLASSE. Legeværkstedet. Blok TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG - MELLEMTRIN 4. KLASSE Legeværkstedet Blok 8+9+10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forløbsbeskrivelse... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Rammer og praktiske forhold... 3 2. Mål og faglige

Læs mere

Opdateret maj Læseplan for valgfaget filmkundskab

Opdateret maj Læseplan for valgfaget filmkundskab Læseplan for valgfaget filmkundskab Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Filmproduktion 4 Filmanalyse 6 Indledning Faget filmkundskab som valgfag er etårigt og kan placeres i 7., 8.

Læs mere

Opdateret maj Læseplan for faget almindelige indvandrersprog som valgfag

Opdateret maj Læseplan for faget almindelige indvandrersprog som valgfag Læseplan for faget almindelige indvandrersprog som valgfag Indhold Indledning 3 Trinforløb 7./8./9. klasse 4 Kommunikation 4 Kultur og samfund 5 Indledning Faget almindelige indvandrersprog som valgfag

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Læreplan Identitet og medborgerskab

Læreplan Identitet og medborgerskab Læreplan Identitet og medborgerskab 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere

Læs mere

Fagbeskrivelse for Krea

Fagbeskrivelse for Krea Fagbeskrivelse for Krea Formålet med faget krea på Vejrumbro Fri er at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende billedsprog i deres hverdag. Faget skal give eleverne lyst til at udtrykke sig gennem

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål Kulturfag B - 2018 1. Fagets rolle Fagets rolle er at give eleverne en forståelse for egen kultur såvel som andre kulturer gennem teorier, metoder, cases og ud fra praksis. Faget omfatter forskellige tilgange

Læs mere

Tillæg til undervisnings vejledningen i samfundsfag. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse

Tillæg til undervisnings vejledningen i samfundsfag. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Tillæg til undervisnings vejledningen i samfundsfag Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Indhold 1 Om forsøgstillægget til undervisningsvejledningen i matematik 3 2 Sammenhænge mellem faget samfundsfag

Læs mere

Opdateret maj Læseplan for valgfaget billedkunst

Opdateret maj Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER FÆLLES Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Læs mere

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Lektor Ole Goldbech og@ucc.dk Læring og didaktik Videreuddannelsen Professionshøjskolen UCC Oversigt over læseplaner 1993 -loven Formål CKF Vejledende

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter/ samfundsfag Skoleår: 2016-2017 Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) Augustseptember Privatøkonomi Velfærdssamf undet Danmark i verdenen Økonomi Eleven kan tage stilling til økonomiske

Læs mere

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Hvordan er sammenhængen mellem Forenklede Fælles Mål og læremidlet, og hvordan kan det begrundes i relation til prøven i historie, der baserer sig på elevernes

Læs mere

Historie Fælles Mål 2019

Historie Fælles Mål 2019 Historie Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter Efter 4. 5 Efter 6. 6 Efter 9. 7 Fælles Mål efter kompetenceområde Kronologi og sammenhæng 8 Kildearbejde

Læs mere

Læreplan Teknologiforståelse. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019

Læreplan Teknologiforståelse. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019 Læreplan Teknologiforståelse 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Teknologiforståelse er et almendannende og studieforberedende it-fag med fokus på det undersøgende og skabende. Det behandler og udfolder

Læs mere

Fra opgave til undersøgelse

Fra opgave til undersøgelse Fra opgave til undersøgelse Kan man og skal man indrette læringsmiljøer med undersøgende tilgang til matematik? Er det her en Fed Fobilooser? Det kommer an på! Hvad kan John Dewey bruges til i dag? Et

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I GRUNDSKOLEN : AT FREMME ÅNDSFRIHED OG MEDBORGERSKAB I EN ALGORITME-CENTRERET VERDEN

DIGITALE TEKNOLOGIER I GRUNDSKOLEN : AT FREMME ÅNDSFRIHED OG MEDBORGERSKAB I EN ALGORITME-CENTRERET VERDEN www.engagingexperience.dk/cfu.pdf DIGITALE TEKNOLOGIER I GRUNDSKOLEN : AT FREMME ÅNDSFRIHED OG MEDBORGERSKAB I EN ALGORITME-CENTRERET VERDEN 1 HENRIK PONTOPPIDAN: ET GRUNDSKUD Foto: POLFOTO / ritzau/scanpix

Læs mere

FIP i samfundsfag marts 2018

FIP i samfundsfag marts 2018 FIP i samfundsfag marts 2018 Mundtlig prøve på C-niveau fra 2018 Eksamensbekendtgørelsen om netadgang Nye punkter i læreplaner og vejledninger med eksempler på udfoldelse Studieområdet Produktudvikling

Læs mere

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Hvad er samfundsfag? Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati give eksempler på brug

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Håndværk og design. Måloversigt

Håndværk og design. Måloversigt og design Måloversigt Denne side er helt bevidst uden indhold Fagformål Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompe tencer til at

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Fag Formål Indhold Undervisningsmetoder Slutmål. Link til undervisningsministeriet Fælles mål trinmål for historie

Fag Formål Indhold Undervisningsmetoder Slutmål. Link til undervisningsministeriet Fælles mål trinmål for historie Fag Formål Indhold Undervisningsmetoder Slutmål Samfunds fag 7. 8. klasse I skoleåret 2011/2012 har vi, som en forsøgs ordning, valgt at læse faget ind i følgende sammenhænge. Teamfortælling fagdag Formålet

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

LEKTIONSPLAN SAMMENDRAG RESULTATER OG EVALUERING LÆRERENS FORBEREDELSE STYRING. OVERBLIK: Lektionsplan 1

LEKTIONSPLAN SAMMENDRAG RESULTATER OG EVALUERING LÆRERENS FORBEREDELSE STYRING. OVERBLIK: Lektionsplan 1 OVERBLIK: Lektionsplan 1 RUTER Alderstrin: 7-8 år Holdstørrelse: I hold af to Klargøringstid: 5 minutter Tid i alt: 100 minutter Aktiviteter: 4 LEKTIONSPLAN SAMMENDRAG Aktivitet 1: Vær en robot - 25 minutter

Læs mere

Læseplan for valgfaget teknolgiværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget teknolgiværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget teknolgiværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Teknologiudvikling 4 Teknologi i anvendelse 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget teknologiværksted

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

LEKTIONSPLAN SAMMENDRAG RESULTATER OG EVALUERING LÆRERENS FORBEREDELSE. OVERBLIK: Lektionsplan 3

LEKTIONSPLAN SAMMENDRAG RESULTATER OG EVALUERING LÆRERENS FORBEREDELSE. OVERBLIK: Lektionsplan 3 OVERBLIK: Lektionsplan 3 SUBRUTINER Alderstrin: 7-8 år Holdstørrelse: I hold af to Klargøringstid: 5 minutter Tid i alt: 100 minutter Aktiviteter: 4 LEKTIONSPLAN SAMMENDRAG Aktivitet 1: KUBO tager på tur

Læs mere

Læreplan Naturfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019

Læreplan Naturfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019 Læreplan Naturfag 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Naturfag indeholder elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med teknologi, sundhed,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2017-Januar 2018 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Hvert kursus strækker sig over 40 lektioner, og eleven deltager i 2 kurser under hver overskrift i løbet af 7.-9.kl.

Hvert kursus strækker sig over 40 lektioner, og eleven deltager i 2 kurser under hver overskrift i løbet af 7.-9.kl. Enghaveskolen april 2018 Fagplan Kursusforløb 7.-9.kl. Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl.er der i 7., 8, og 9. klasse nogle kursusforløb med følgende overskrifter: Den Vide Verden, Demokrati

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG UDSKOLING 7. KLASSE. Kryptering, kommunikation og data i klassen og samfundet (1:3)

TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG UDSKOLING 7. KLASSE. Kryptering, kommunikation og data i klassen og samfundet (1:3) TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FAG UDSKOLING 7. KLASSE Kryptering, kommunikation og data i klassen og samfundet (1:3) Indholdsfortegnelse 1. Forløbsbeskrivelse... 3 1.1 Overordnet beskrivelse tre sammenhængende

Læs mere

Samfundsfag Læseplan 2019

Samfundsfag Læseplan 2019 Samfundsfag Læseplan 2019 Indhold 1 Om læseplanens funktion 3 2 Læseplanens opbygning 4 3 Fagets formål og identitet 5 3.1 Fagets formål 5 3.2 Fagets identitet 6 4 Fagets kompetenceområder og kompetencemål

Læs mere

Preview af formularskabelon

Preview af formularskabelon Preview af formularskabelon Vælg tema: Blåt tema Det valgte tema gemmes automatisk i skabelonen Import Elevplan 6.klasse KK Elevplan 6 klasse Dansk Status Progression i forhold til seneste læringsmål for

Læs mere

Natur/teknologi for 6. klasse

Natur/teknologi for 6. klasse Natur/teknologi for 6. klasse 2016-2017 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for natur/teknologi.

Læs mere

Læreplan Samfundsfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019

Læreplan Samfundsfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019 Læreplan Samfundsfag 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget er et dannelsesfag der, på et praktisk og teoretisk grundlag, giver viden

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAG: Samfundsfag KLASSE:

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

FGU Undervisningsvejledning for identitet og medborgerskab

FGU Undervisningsvejledning for identitet og medborgerskab FGU Undervisningsvejledning for identitet og medborgerskab Indhold 1. Indledning... 2 2. Identitet og formål... 2 3. Faglige mål... 3 3.1 Uddybning af udvalgte faglige mål... 4 4. Kernestof... 6 4.1 Uddybning

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle Samfundsfag C 1. Fagets rolle Samfundsfag handler om grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede

Læs mere

Kompetencemål for Fysik/kemi

Kompetencemål for Fysik/kemi Kompetencemål for Fysik/kemi Undervisningsfaget fysik/kemi relaterer det faglige og fagdidaktiske stof til elevernes læring i skolefaget, herunder udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer og deres

Læs mere

Opdateret maj Læseplan for valgfaget spansk

Opdateret maj Læseplan for valgfaget spansk Læseplan for valgfaget spansk Indhold Indledning 3 Trinforløb 7./8./9. klasse 4 Kommunikation 4 Kultur og samfund 6 Spansk som flerårigt forløb 6 Indledning Faget spansk som valgfag er etårigt i Folkeskolen

Læs mere

Vurdering af naturfaglig kompetence i udskolingen. Vinter 2019

Vurdering af naturfaglig kompetence i udskolingen. Vinter 2019 Vurdering af naturfaglig kompetence i udskolingen Vinter 2019 Link til Padlet med dagens materialer: kortlink.dk/wf2n Målet med dagen er At naturfagslærere i udskolingen får større fokus på naturfaglig

Læs mere