Stig Dragholm Hellebo Park 1,4, Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte."

Transkript

1 Stig Dragholm Hellebo Park 1,4, Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar Resultatet er: Du er ikke berettiget til særlig støtte med tilbagevirkende kraft i perioden fra den 18. oktober 2011 til den 17. december Kommunen skal behandle din sag igen for perioden fra den 17. december 2011 til. Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse for så vidt angår perioden fra den 18. oktober 2011 til den 17. december 2011, som vi stadfæster, dog med en anden begrundelse. Det betyder videre, at vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i kommunen for så vidt angår perioden fra den 17. december Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag. 29. oktober 2015 J.nr , Cpr.nr Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Tel EAN-nr: Åbningstid: man-fre kl Kommunen skal, inden den træffer en ny afgørelse, indhente oplysninger om din faktiske nettoboligudgift i perioden fra den 17. december Kommunen vil kontakte dig. Vi bemærker, at vores afgørelse er endelig, og den kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed. På de næste sider kan du læse om begrundelse, regler med videre.

2 Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. Venlig hilsen Inger Quackenbush 2

3 Begrundelse for afgørelsen Vi vurderer, at du ikke er berettiget til yderligere særlig støtte med tilbagevirkende kraft i perioden fra den 18. oktober 2011 til den 17. december Vi vurderer videre, at du kan være berettiget til yderligere særlig støtte i perioden fra den 17. december Perioden fra den 18. oktober 2011 til den 16. december Vi vurderer, at et eventuelt krav på yderligere særlig støtte i perioden fra den 1. oktober 2011 til den til den 17. december 2011 er forældet. Vi har lagt vægt på, at du den 17. december 2014 retter henvendelse til kommunen vedrørende beregningen af den nettoboligudgift, som den særlige støtte i perioden er beregnet på grundlag af. Vi har videre lagt vægt på, at det ikke af sagens oplysninger ses, at du på et tidligere tidspunkt har rettet henvendelse til kommunen vedrørende beregningen af den særlige støtte. Vi har tillige lagt vægt på, at der er tale om en fordring på penge, og at der ikke er særlige regler om forældelse i lov om aktiv socialpolitik. Endelig har vi lagt vægt på, at forældelsesfristen ikke kan suspenderes på grund af uvidenhed om det retlige grundlag for fordringen, herunder ukendskab til lovgivning og retspraksis. Vi henviser til vores principafgørelse Efter lov om forældelse af fordringer er loven gældende for fordringer på penge eller andre ydelser, med mindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov. Den almindelige forældelsesfrist er 3 år og regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, med mindre andet følger af andre bestemmelser. Perioden fra den 17. december 2011 til den 2. februar 2015 Vi vurderer, at du kan være berettiget til yderligere særlig støtte i perioden fra den 17. december 2011 til den 2. februar

4 Vi vurderer videre, at der ikke i sagen foreligger tilstrækkelige oplysninger om din nettoboligudgift for perioden og din hidtidige nettoindtægt til, at det kan afgøres, med hvilket beløb du er berettiget til særlig støtte i perioden fra den 17. december Kommunen skal således indhente oplysninger om din faktiske nettoboligudgift i perioden fra den 11. december Kommunen skal videre indhente oplysninger om din hidtidige nettoindtægt. Vi har lagt vægt på, at du tilflytter kommunen den 13. oktober Vi har videre lagt vægt på, at du ansøger om særlig støtte den 18. oktober Vi har desuden lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at kommunen ved afgørelse af den 1. november 2011 bevilger dig særlig støtte til høje boligudgifter. Vi har videre lagt vægt på, at kommunen den d.2. februar 2015 træffer afgørelse om, at du ikke i oktober 2011 på eget initiativ har forøget dine boligudgifter. Vi bemærker, at det ikke af sagens oplysninger fremgår, at kommunen i afgørelsen af den 1. november 2011 har bevilget dig særlig støtte, beregnet på nettoudgiften til din tidligere bolig. Vi bemærker således, at der ikke i sagen er oplysninger om nettoudgiften til din tidligere bolig. Vi bemærker endeligt, at Ankestyrelsen har anmodet kommunen om fremsendelse af afgørelse af den 1. november 2011 samt beregningsgrundlaget, herunder beregning af den nettoboligudgift som danner grundlag for beregningen af den bevilgede særlige støtte. Vi har også lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at kommunen beregner din nettoboligudgift til at udgøre i alt kr. pr. måned efter fradrag af boligstøtte. Vi har således lagt vægt på, at kommunens beregning af din nettoboligudgift alene indeholder udgift til husleje samt udgiften til a conto varme. 4

5 Vi har tillige lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at kommunen alene har bedt dig om dokumentation for udgift til husleje og varme i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om særlig støtte. Vi har lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du i forbindelse med indgåelsen af lejekontrakten for boligen i Hellebo Park 1, skal indbetale i alt ,01 kr. i depositum, husleje mv. Vi har videre lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at din mor den 6. oktober 2011 har indbetalt ,01 kr. direkte til din udlejer. Vi har desuden lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår af din mail af den 4. oktober 2011 til din mor og John Knudsen, at du låner beløbet af din mor og John Knudsen, og at lånet tilbagebetales med afdrag på mellem 500 kr. og 1000 kr. pr. måned fra den 1. januar Endelig har vi lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du den 31. december 2011 har betalt 750 kr. til John Knudsen og efterfølgende i perioden fra den 1. januar 2012 til den 27. februar 2015 har betalt 500 kr. pr måned til John Knudsen. På denne baggrund finder vi det tilstrækkeligt godtgjort, at du har optaget et privat lån til dækning af dit boligindskud i lejligheden i Hellebo Park. Vi finder det endvidere tilstrækkelig godtgjort, at din udgift på 500 kr. pr, måned i perioden udgør afdrag på forfalden gæld. Efter reglerne kan der ydes særlig støtte til personer, der har været ude for ændringer i deres forhold, og som er særlig vanskeligt stillet grundet høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når nettoboligudgiften overstiger det fastsatte grænsebeløb, der i 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 udgør henholdsvis 2.600, 2.700, 2.750, og kr. pr. måned for personer, der ikke har forsørgelsespligt for børn under 18 år. Ved beregningen af nettoudgiften for lejere medregnes efter reglerne huslejen efter fradrag af tilskud efter boliglovgivningen samt udgifter til vand, varme, gas, el, ydelser vedrørende boligindskudslån og lignende løbende udgifter, der har tilknytning til boligen. Udgifter til 5

6 fællesantenneanlæg mv. medregnes dog kun i det omfang, der er knyttet en ufravigelig pligt til boligen til at afholde udgiften. Det fremgår således af bekendtgørelsens bestemmelse, at udgifter vedrørende boligindskudslån medtages i beregningen af nettoboligudgiften. Det fremgår ikke af bekendtgørelsens ordlyd, at udgift til afdrag på boligindskudslån er afgrænset til alene at omfatte afdrag på boligindskudslån bevilget i henhold til boligstøttelovens regler. Det fremgår tillige alene af forarbejderne til lov nr.938 af den 23. december 1986, om ændring af bistandsloven, hvor bestemmelsen om et særligt boligtillæg først indføres, at ydelser i forbindelse med boligindskudslån indgår i beregningen af nettoboligudgiften. Af vejledningen til aktivlovens bestemmelser om tilbagebetalings af modtaget særlig støtte fremgår det, at hjælp til boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed, er mod tilbagebetalingspligt. Hvor der er dokumenteret en udgift til afdrag på forfalden gæld i forbindelse med et boligindskudslån, kan denne udgift derfor indgå i beregningen af nettoboligudgiften. Efter reglerne må den beregnede støtte sammen med ansøgers øvrige nettoindtægter ikke overstige 90 procent af ansøgerens hidtidige nettoindtægter. Ved de hidtidige nettoindtægter forstås indtægten i den seneste kalendermåned før den ændring, der førte til behovet for hjælp, indtrådte. Hvis dette beløb ikke i det enkelte tilfælde er et rimeligt udtryk for ansøgerens indtjeningsevne, anvendes i stedet for den gennemsnitlige indtægt i de seneste tre kalendermåneder. Vi bemærker, at kommunen skal tage udgangspunkt i den oprindelige sociale begivenhed. Det er ikke en betingelse, at der fra dette tidspunkt rent faktisk er ydet hjælp til forsørgelse. Det betyder, at den oprindelige sociale begivenhed og dermed den hidtidige indtægt, der skal lægges til grund, kan ligge forud for din overgang til kontanthjælp, f.eks. forud for en periode på sygedagpenge. 6

7 Overgangen til sygedagpenge kan udgøre en sådan ændring i en persons forhold. Det er således ikke en forudsætning for at modtage særlig støtte efter aktivlovens 34, at personen modtager kontanthjælp. Vi henviser til vores principafgørelse Kommunen skal derfor indhente oplysninger om den indtægt, du havde forud for den ændring af dine forhold, der førte til behov for hjælp indtrådte. Ved opslag i det elektroniske indkomstregister kan kommunen indhente oplysninger om hidtidigt indtægtsniveau fra 1. januar 2008 og frem. Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes afgørelse. Kommunen kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til. Det betyder, at du overfor kommunen skal medvirke til at oplyse om eller dokumentere en hidtidig indtægt forud for ændringerne i dine forhold, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med kommunens fornyede behandling af din sag. Efter reglerne er personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn under 18 år, dog uafhængigt af tidligere indtægter berettiget til at modtage den støtte, der kan beregnes, i det omfang denne støtte ikke sammen med personens øvrige nettoindtægter, herunder kontanthjælp, overstiger den nettoindtægt, der svare til det beløb, som en person, der er fyldt 30 år og har forsørgelsespligt over for børn, har ret til efter aktivlovens bestemmelser om kontanthjælp. 6, stk.3. Hvis du har fået udbetalt uddannelseshjælp, kontanthjælp eller særlig støtte i en sammenhængende periode på mere end tre måneder inden for de sidste 18 måneder, kan den særlige støtte sammen med dine øvrige nettoindtægter ikke overstige den nettoindtægt, som du ville have, hvis du modtog højeste dagpengebeløb efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Efter reglerne er den særlige støtte, der modtages efter aktivlovens 34 til dækning af udgifter til afdrag på boligindskudslån, tilbagebetalingspligtig. Efter reglerne har en person, der har modtaget hjælp til boligindskud med tilbagebetalingspligt, pligt til at oplyse kommunen om udbetaling af 7

8 boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed i forbindelse med opsigelse af lejemålet, fraflytning eller lignende. Vi bemærker, at der efter aktivlovens regler ikke skal ske fradrag i hjælpen for efterbetalte offentlige ydelser. Hjemvisning af sagen betyder, at sagen er afsluttet hos os og sendt til fornyet behandling og afgørelse i kommunen. Du kan klage over kommunens afgørelse efter de almindelige klageregler, dvs. ved at rette henvendelse inden for 4 uger. Vi bemærker, at vores afgørelse er endelig, og den kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Bemærkninger til kommunen Det fremgår af retssikkerhedsloven, at kommunen har ansvaret for at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkelig omfang til at der kan træffes afgørelse. Kommunen er tillige forpligtet til at ændre en allerede truffet afgørelse, hvis kommunen efterfølgende bliver vidende om, at afgørelsen er truffet på et materielt forkert grundlag. Vi skal bemærke, at kommunen, inden der modtages dokumentation for den faktiske nettoboligudgift, er berettiget til at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Kommunens er dog forpligtet til at træffe en materielt korrekt afgørelse, når de modtager den manglende dokumentation. Bemærkninger til klagen Du har oplyst, at du berettiget til særlig støtte beregnet på grundlag af din faktiske nettoboligudgift fra tidspunktet for din ansøgning. Du har videre oplyst, at kommunen i beregningen af den særlige støtte alene har indeholdt husleje samt a conto varmeudgift. Du har desuden oplyst, at kommunen i beregningen af din nettoboligudgift ikke har indeholdt dine faktiske udgifter til varme og el. 8

9 Du har således oplyst, at din udgift til a conto varme øges i perioden. Du har således oplyst, at du i perioden har haft udgift til efterregulering af varme. Efter reglerne er det den faktiske nettoudgift, der indgår i beregningen af nettoboligudgiften. Ved efterregulering af forbrugsudgifter, herunder varmeudgifter, foretages reguleringen i den måneds udbetaling af særlig støtte, hvor efterbetalingen er forfalden til betaling. Det følger således af vejledningen til aktivloven, at hvor der sker en efterregulering af forbrugsudgifter, herunder varme og el udgifter, medregnes reguleringen i den måned, hvor reguleringen effektueres. Det betyder, at såfremt reguleringen medfører en tilbagebetaling af et tidligere indbetalt a conto beløb, reduceres forbrugsudgiften for den pågældende måned med samme beløb. Tilsvarende forhøjes forbrugsudgiften i den måned, hvor der grundet efterregulering skal indbetales et højere beløb. Du har videre oplyst, at din nettoboligudgift i perioden fra den 13. oktober 2011 til den 27. februar 2015 indeholder udgiften til afdrag på privat boligindskudslån. Vi henviser i øvrigt til begrundelsen for afgørelsen og bemærkninger til kommunen. Retsregler Vi har truffet afgørelse efter lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), nr. 455 af den 10. juni 1997, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 806 af den1. juli 2015, 34, stk. 1, stk. 2 og stk. 6, om særlig støtte. 34. Personer, der opfylder betingelserne i 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter få en særlig støtte. Stk. 2. Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig. 9

10 Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for beregningen af støtten efter stk. 1, herunder regler om begrænsning af støtten og fradrag for indtægter. Vi har videre truffet afgørelse efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om særlig støtte efter aktivlovens 34, nr af den 30. august 2015, 4, stk.1 og stk. 3, om nettoboligudgiften, 5, stk.1,og stk. 3, om beregningen af den særlige støtte, 6, stk.1 og stk.3 samt 7, stk.1, om den maksimale støtte. 4. Til nettoboligudgiften medregnes for lejere huslejeudgiften efter fradrag af tilskud efter boliglovgivningen og for ejere ejendomsværdibeskatningen, udgifter i forbindelse med lån, der vedrører boligen, fratrukket værdien af skattefradraget og fradrag af eventuelle tilskud og lån efter boliglovgivningen. For andelsboliger medregnes boligafgiften samt udgifter i forbindelse med lån, der vedrører boligen, fratrukket værdien af skattefradraget. Stk. 3. Til nettoboligudgiften medregnes endvidere udgifterne til vand, varme, gas, elektricitet, ydelser vedrørende boligindskudslån og andre løbende udgifter, der er knyttet til boligen, idet udgifter til fællesantenneanlæg mv. dog kun medregnes i det omfang, der til boligen er knyttet en ufravigelig pligt til at afholde sådanne udgifter. 5. Støtten ydes som et skattefrit beløb, der som udgangspunkt svarer til det beløb, hvormed den pågældendes nettoboligudgift overstiger det grænsebeløb, der kan fastsættes efter 3, jf. dog 6 og 7. Til et ægtepar eller et samlevende par, hvor begge ægtefæller eller samlevere er berettigede til støtte, udgør støtten som udgangspunkt det beløb, hvormed hver af ægtefællernes eller samlevernes andele af nettoboligudgiften overstiger den pågældende ægtefælles eller samlevers grænsebeløb. Stk. 3. Hvis en støtteberettiget, der har en rimelig bolig, på eget initiativ forøger sine boligudgifter, fx ved at flytte til en anden bolig, medtages den forøgede boligudgift ikke ved beregning af støtten efter stk Den beregnede støtte efter 5 kan sammen med ansøgerens øvrige nettoindtægter, herunder integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens 22-25, ikke overstige 90 pct. af ansøgerens hidtidige nettoindtægter. Ved de hidtidige nettoindtægter 10

11 forstås indtægten i den seneste kalendermåned før den ændring, der førte til behov for hjælp, indtrådte. Hvis dette beløb ikke i det enkelte tilfælde er et rimeligt udtryk for ansøgerens indtjeningsevne, anvendes i stedet den gennemsnitlige indtægt i de seneste tre kalendermåneder. I det omfang, den beregnede støtte efter 5 overstiger grænsen efter 1. pkt., nedsættes støtten efter lovens 34 i overensstemmelse hermed. Stk. 3. Personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn, er dog uafhængigt af tidligere indtægter berettiget til at modtage den støtte, der kan beregnes efter 5, i det omfang denne støtte ikke sammen med ansøgerens øvrige nettoindtægter, herunder uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens 23, 24 og 25, overstiger den nettoindtægt, der svarer til det beløb, som en person, der er fyldt 30 år og har forsørgelsespligt over for børn, har ret til efter lovens 25, stk. 2, nr Såfremt der er udbetalt uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens 23, 24 og 25 eller 34 i en sammenhængende periode på 3 måneder inden for de sidste 18 måneder, kan støtten efter 34 sammenlagt med den pågældendes øvrige nettoindtægter ikke overstige den nettoindtægt, som den pågældende ville have ved en bruttoindtægt, der svarer til højeste dagpengebeløb efter 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Den beregnede støtte efter 5 og 6 nedsættes i overensstemmelse hermed. Vi har videre truffet afgørelse efter lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, 1, om lovens område, 2, om beregning af forældelsesfristen og 3, stk. 1 og stk. 2, om forældelsesfrist. 1. Fordringer på penge eller andre ydelser forældes efter reglerne i denne lov, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov. 2. Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser. 3. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser. 11

12 Stk. 2. Var fordringshaveren ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes forældelsesfristen i stk. 1 først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil. Vi henviser til lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), nr. 455 af den 10. juni 1997, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 806 af den1. juli 2015, 14, stk. 1 og stk. 3, om formue og 92, stk.1, stk. 3 og stk.4, om særlig støtte med tilbagebetalingspligt. 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse i forhold til en ansøger og dennes samlever, jf. 2 a og 2 b. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr., for ægtefæller eller samlevende, jf. 2 a og 2 b, kr. Stk. 3. Der ses endvidere bort fra formue i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom. Det beløb, der ses bort fra, udgør differencen mellem den ydelse, der er udbetalt for perioden, og den retmæssige ydelse for perioden. Der ses bort fra efterbetalingen i 2 år efter udbetalingstidspunktet. 92. Den, der modtager særlig støtte efter 34 til dækning af udgifter til renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, skal tilbagebetale hjælpen. Det samme gælder for den, der modtager hjælp til boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed. Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler om tilbagebetaling efter stk. 1, 1. pkt. Stk. 4. En person, der har modtaget hjælp til boligindskud med tilbagebetalingspligt efter stk. 1, 2 pkt., har pligt til at oplyse kommunen om udbetaling af boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed, i forbindelse med opsigelse af lejemålet, fraflytning eller lignende. Vi henviser desuden til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven), lov nr. 453 af 10. juni 1997, som er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr af 8. september 2015, 10, om sagens oplysning. 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter 12

13 denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse. Vi henviser desuden til vejledning om satser m.v. 2011, nr af 15. december 2010 (HISTORISK) Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift Ikke-forsørgere Lov 34, stk. 59) Kr. mdl Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder Lov 34, stk. 59) Kr. mdl Vi henviser også til vejledning om satser mv. 2012, nr af den 12. marts 2012 (HISTORISK) Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift Ikke-forsørgere Lov 34, stk. 59) Kr. mdl Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder Lov 34, stk. 59) Kr. mdl Vi henviser videre til vejledning om satser mv. 2013, nr af den 12. december 2012 (HISTORISK). Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift Ikke-forsørgere Lov 34, stk. 59) Kr. mdl Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder Lov 34, stk. 59) Kr. mdl Vi henviser også til vejledning om satser m.v. 2014, nr af den 19. november 2013 (HISTORISK) Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift Ikke-forsørgere Lov 34, stk. 59) Kr. mdl Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder Lov 34, stk. 59) Kr. mdl Vi henviser tillige til vejledning om satser m.v. 2015, nr af den 23. oktober 2015 (HISTORISK) Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift Ikke-forsørgere Lov 34, stk. 59) Kr. mdl Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder Lov 34, stk. 59) Kr. mdl

14 Vi henviser endvidere til Socialministeriets vejledning om lov om aktiv socialpolitik, nr. 39 af den 5. marts 1998, pkt. 109, om boligudgifter, pkt. 109, om månedlige udgifter, 432, om tilbagebetaling af hjælp til renter og afdrag vedr. ejerbolig og andelsboliger samt boligindskud, pkt. 432, pkt. 433, om kommunens orientering om tilbagebetalingspligten. Pkt Til nettoboligudgiften medregnes endvidere udgifter til vand, varme, gas, elektricitet, ydelser vedrørende boligindskudslån og lignende løbende udgifter, der har tilknytning til boligen. Pkt I forbindelse med beregningen af det månedlige beløb til varmeudgifterne bør der tages udgangspunkt i f.eks. den endelige opgørelse af det foregående års udgifter til varme. Hvis der skal ydes hjælp til efterbetaling af varme eller elektricitet - eller der sker en tilbagebetaling - skal denne regulering indregnes i den nettoboligudgift, der ligger til grund for beregning af støtten efter 34, for den måned, hvor reguleringen forfalder til betaling/udbetales. Såfremt der på grund af reglerne om indtægtsloft og dagpengeloft ikke kan ydes fuld hjælp til en efterbetaling, er det ikke udelukket, at kommunen efter en konkret vurdering kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter 81. Pkt.432. Den, der modtager særlig støtte efter 34 til dækning af renter og afdrag vedr. ejerbolig og andelsboliger, skal efter 92, stk. 1, tilbagebetale hjælpen. Det samme gælder for personer, som modtager hjælp til boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed. Ubetinget pligt Det er præciseret, at modtageren altid har pligt til at tilbagebetale hjælpen. Pkt.433. Kommunen bør senest ved udbetaling af hjælpen orientere modtageren om, at hjælpen skal betales tilbage. Endelig henviser vi til lovforslag 53, af den 17. december 1986, bemærkninger til 37, stk.3, om boligtillæg. Efter forslaget skal boligtillægget dække ansøgerens faktiske udgift vedrørende boligen. Retsreglernes fulde ordlyd finder du på 14

15 Ankestyrelsen har truffet en eller flere principafgørelser, der har vejledende betydning for din sag. Du kan finde Ankestyrelsens afgørelser på styrelsens hjemmeside: Ankestyrelsens principafgørelse , hvoraf det fremgår, at overgang til sygedagpenge kan udgøre en social begivenhed omfattet af aktivlovens 11. Ankestyrelsens principafgørelse , der fastslår, at ret til særlig støtte efter aktivloven er omfattet af den almindelige 3-årige forældelsesfrist i forældelsesloven Kopi er sendt til: Helsingør Kommune, Stengade 59, Rådhuset, 3000 Helsingør Advokatfirmaet Poul Schmith, Kammeradvokaten I/S, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V 15

Ankestyrelsens principafgørelse om særlig støtte - beregning af nettoboligudgift - deling af nettoboligudgift - ejerbolig

Ankestyrelsens principafgørelse om særlig støtte - beregning af nettoboligudgift - deling af nettoboligudgift - ejerbolig KEN nr 9749 af 21/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4028-02827 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom KEN nr 9217 af 17/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-4024-36419 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Boligsikring 2000 Oversigt

Boligsikring 2000 Oversigt forside Boligsikring 2000 Oversigt i kor orte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligsikring i 2000 Boligsikring udgør i 2000: 72% af forskellen mellem (A) Din husleje og

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν Praksisundersøgelse Οµ κοµµυνερνεσ βεϖιλλινγ αφ ενκελτψδελσε εφτερ ακτιϖλοϖενσ 81, ηερυνδερ µοδ τιλβαγεβεταλινγ εφτερ ακτιϖλοϖενσ 92 ογ 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν ςν 2010 Indhold 1. Ινδλεδνινγ...4 2. Σαµµενφατνινγ/κονκλυσιον...4

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen.

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4.,-4 3000 Helsingør Center for Job og Uddannelse Team Kontanthjælpudbetaling Tlf.: 49282112 Mail:kontanthjaelp_ydelse@helsi ngor.dk www.helsingor.dk Dato 19-11-2015 Journal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes Notat Til: Vedrørende: Social- Seniorudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter

Læs mere

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Der har igennem lang tid været meget opmærksomhed omkring halveringen af dagpengeperioden, skærpelsen

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen

KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Journalnummer: J.nr.: 21167-92 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister HELBREDSTILLÆG TIL PENSIONISTER 10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister FÅ SVARET KLIK HER Hvad er helbredstillæg? Hvem kan få helbredstillæg? Hvilke udgifter dækker helbredstillægget?

Læs mere

Gennemgang af sager fra Det sociale Nævns Praksisundersøgelse

Gennemgang af sager fra Det sociale Nævns Praksisundersøgelse Gennemgang af sager fra Det sociale Nævns Praksisundersøgelse Sag 1 pga. trafikulykke Vurderes iht. både 81 + 85, vurdering opsparingsmuligheder, lægelig dokumentation, vurdering af både hidtidige og fremtidige

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt Til LO, DA, FTF, AC, 3F, FOA og DH Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-4010-43400 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Til KL Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Ankestyrelsen har netop offentliggjort en ny principafgørelse 75-15, der fastlægger praksis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag

Ankestyrelsens principafgørelse om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag KEN nr 9208 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. april 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3816-07268 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato.

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen er også sekretariat for fire nævn: Klagenævnet for Specialundervisning

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse med orientering om L 130, som er vedtaget af Folketinget den 29. marts 2011. Folketinget

Læs mere

Boligstøtteloven, boligudgiftsreglerne, og 3-5, 11 og 15

Boligstøtteloven, boligudgiftsreglerne, og 3-5, 11 og 15 Boligstøtteloven, boligudgiftsreglerne, 12, stk. 1 og 3-5, 11 og 15 Indhold Forord...1 Resumé, konklusion og anbefalinger....2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste...2 Formalitets vurdering

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning Finanstilsynet 4. februar 2013 Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning 1. Baggrund Penge- og Pensionspanelet har i maj 2011 offentliggjort en rapport om initiativer for gældsatte.

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER SOCIALR ET L IG KONFERENC E 27-28. SEPTEMBER 2016 HOTEL NYBORG STRAND TRINE SCHULTZ OG JOHN KLAUSEN JURIDISK INSTITUT AALBORG UNIVERSITET Baggrunden

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 3702284#0 - Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger

Læs mere

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme Privat udlejning Varmeregnskab Afregning af varme Varmeregnskabets modtagelse 2 Når du modtager varmeregnskabet, bør du kontrollere om: (sammenhold tallene med regnskabet på næste side) 1) Det anførte

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Egedal Kommune Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 19. juni 2017 skrevet til Ankestyrelsen om Egedal Kommunes offentliggjorte

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Januar 2014 Med denne pjece ønsker vi at give et overblik over, hvad der sker, når man bliver enke eller enkemand efter en person,

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

Uddybende redegørelser vedr. Ankestyrelsens klagesagsbehandling 2. halvår 2017

Uddybende redegørelser vedr. Ankestyrelsens klagesagsbehandling 2. halvår 2017 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 6. juni 2018 Uddybende redegørelser vedr. Ankestyrelsens klagesagsbehandling 2. halvår 2017 Sag A 10.1. Hjælp til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice ds Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beds 3 Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp ter Aktivloven. Kommunen skal sikre at opholdskravet er opfyldt.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte LBK nr 158 af 18/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

KEN nr 9518 af 27/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2019

KEN nr 9518 af 27/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2019 BILAG 1.2 KEN nr 9518 af 27/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2019 Ministerium: Journalnummer: 18-38347 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

I en udtalelse af 10. januar 2002 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder oplyst følgende:

I en udtalelse af 10. januar 2002 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder oplyst følgende: Kendelse af 28. august 2002. 01-217.919. En skrivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der angav at være en afgørelse, anset for at være en partshøringsskrivelse. Klagefrist overholdt. Hjemmeservice-tilskud

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere