Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019"

Transkript

1 Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2018

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold Normering Tilhørsforhold... 3 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Kapitel 4. Fagelementer og studiemønstre Enkeltstående kandidattilvalg Fagelementer... 4 Aktuelt film- og medievidenskabeligt forskningsemne... 4 Projektorienteret forløb... 5 Projektorienteret forløb - udvidet... 7 Valgfrit emne Valgfrit emne Valgfrit emne Kapitel 5. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse Dispensation Ikrafttræden Godkendelse

3 Denne fagstudieordning suppleres af fakultetets Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet. Studerende indskrevet på denne ordning er derfor underlagt retningslinjer og regler beskrevet i såvel den fælles studieordning som i fagstudieordningen. Kapitel 1. Hjemmel 1. Hjemmel Denne studieordning er fastsat med hjemmel i Bekendtgørelse nr af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen). Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold 2. Normering Kandidattilvalget i film- og medievidenskab er del af en samlet 2-årig kandidatuddannelse, der er normeret til 120 ECTS, som omfatter tilvalg på 30 ECTS samt et centralt fag på 90 ECTS. 3. Tilhørsforhold Kandidattilvalget i film- og medievidenskab hører under studienævnet ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og censorkorpset for film, medier og kommunikation. Kapitel 3. Studietekniske forhold 4. Læsning af tekster på fremmedsprog Der stilles krav om læsning af faglige tekster på engelsk inden for fagelementer. Desuden kan dele af undervisningen være på engelsk. 5. Normalsidedefinition Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 7. Stk. 2. For kandidattilvalget i film- og medievidenskab gælder yderligere: Illustrationer, diagrammer, tabeller m.m. tæller 400 typeenheder pr. stk. Illustrationer, diagrammer, tabeller m.m. kan frit inkluderes. 6. bestemmelser fremgår af de enkelte fagelementer. 3

4 Kapitel 4. Fagelementer og studiemønstre 7. Enkeltstående kandidattilvalg Den studerende sammensætter selv sit kandidattilvalg ud fra de enkeltstående kandidattilvalg. Studerende med centralfag i film- og medievidenskab kan vælge blandt alle kandidattilvalgene efter denne ordning. Stk. 2. I nedenstående tabel fremgår det hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes. Fagelementer Aktuel film- og medievidenskabelig forskning (15 ECTS) Projektorienteret forløb (15 ECTS) Projektorienteret forløb - udvidet (30 ECTS) Valgfrit emne 1 (15 ECTS) Valgfrit emne 2 (15 ECTS) Valgfrit emne 3 (15 ECTS) Semester 8. Fagelementer Aktuelt film- og medievidenskabeligt forskningsemne Current Film and Media Research Topic 15 ECTS Aktivitetskode: HFMK13001E et udvalgt film- og medievidenskabeligt forskningsemne relevante teorier og metoder. Færdigheder i at identificere og opstille film- og medievidenskabelige problemstillinger og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse at anvende relevante teorier og metoder på et emne med relation til kurset at uddybe og kontekstualisere et specifikt emne i forhold til bredere film- og medievidenskabelige genstandsfelter. Kompetencer til at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en videnskabelig problemstilling formidle en videnskabeligt studeret problemstilling. listen består af 700 normalsider kursuslitteratur udvalgt af underviseren, samt normalsider litteratur med relevans for faget udvalgt af den studerende i forhold til prøvens selvvalgte emne. listen skal ikke forhåndsgodkendes af underviseren. 4

5 Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse skal den studerende maile pensumlisten (som er den samme som til den ordinære eksamen) til underviseren senest samme dag, som tilmeldingsfristen til reeksamen udløber. På baggrund af pensumlisten formulerer underviseren to spørgsmål til den bundne opgave, hvoraf det ene skal besvares. Holdundervisning med diskussion, individuelle oplæg og gruppearbejde. Prøveform: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af: 2-3 godkendte mundtlige eller skriftlige øvelser stillet af underviseren (10-15 minutters oplæg eller 3-5 normalsider per aflevering). Omfang: normalsider. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Gruppebestemmelser: Hjemmeopgaven kan udarbejdes individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: normalsider (2 studerende) eller normalsider (3 studerende). Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Omfang: normalsider. Der gives 14 dage til besvarelsen. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-- skalaen. Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. Syge-/omprøve: Samme som prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse. Særlige bestemmelser I tilfælde af, at en øvelse ikke kan godkendes, får den studerende mulighed for at omarbejde øvelsen i skriftlig form inden for en frist på 7 dage. Kan den omarbejdede version heller ikke godkendes, anses den aktive undervisningsdeltagelse for ikke godkendt. Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse bevarer sin gyldighed i 2 efterfølgende eksamensterminer. Projektorienteret forløb Academic Internship 5

6 15 ECTS Aktivitetskode: HFMK13011E arbejdet i organisationer eller andre virksomheder interne og eksterne forhold af betydning for en organisation en virksomhed eller organisations strategiske arbejde at bruge akademiske kvalifikationer erhvervet på en KA-uddannelse i en praktisk organisatorisk kontekst egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng. Færdigheder i at anvende faglige teorier og metoder fra KA-uddannelsen i film- og medievidenskab i forhold til konkrete, mindre arbejdsopgaver anvende faglige teorier og analysemetoder fra KA-uddannelsen i filmog medievidenskab til at belyse konkrete arbejdssteder, organisationer og arbejdsgange. Kompetencer til at reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til bl.a. valg af specialeemne og faglig specialisering løse mindre akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglighed. Særlige bestemmelser Den studerende opgiver 600 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for film- og medievidenskab, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. skal forhåndsgodkendes af eksaminator. Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på timer. Prøveform: Portfolio. Omfang: Samlet normalsider. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. Portfolien består af 4 bundne opgaver: Præsentation af praktiksted/virksomhed (1-2 normalsider) Organisations- og strategianalyse af virksomheden (3-4 normalsider) Analyse af udviklingsmuligheder i virksomheden (3-4 normalsider) Refleksion over faglighed i praksis og i lyset af egne karriereplaner (4-5 normalsider) Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller 6

7 kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering. Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og kandidaten agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Projektorienteret forløb - udvidet Academic Internship - Extended 30 ECTS Aktivitetskode: HFMK13021E arbejdet i organisationer eller andre virksomheder interne og eksterne forhold af betydning for en organisation en virksomhed eller organisations strategiske arbejde at bruge akademiske kvalifikationer erhvervet på en KA-uddannelse i en praktisk organisatorisk kontekst egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng. Færdigheder i at anvende faglige teorier og metoder fra KA-uddannelsen i film- og medievidenskab i forhold til konkrete opgaver anvende faglige teorier og analysemetoder fra KA-uddannelsen i filmog medievidenskab til at belyse konkrete arbejdssteder, organisationer og arbejdsgange anvende organisationsteori til at belyse konkrete arbejdssteder og arbejdsgange. Kompetencer til at reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til bl.a. valg af specialeemne og faglig specialisering løse større akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglighed. Den studerende opgiver 800 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for film- og medievidenskab, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. skal forhåndsgodkendes af eksaminator. Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på timer. Prøveform: Portfolio. 7

8 Omfang: Samlet normalsider. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Portfolien består af 5 bundne opgaver: Præsentation af praktiksted/virksomhed (1-2 normalsider) Organisations- og strategianalyse af virksomheden (3-4 normalsider) Analyse af udviklingsmuligheder i virksomheden (3-4 normalsider) Præsentation og analyse af fagligt produkt udført på praktikstedet (4-5 normalsider) Refleksion over faglighed i praksis og i lyset af egne karriereplaner (4-5 normalsider) Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering. Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og kandidaten agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Valgfrit emne 1 Optional Subject 1 15 ECTS Aktivitetskode: HFMK13031E et udvalgt film- og medievidenskabeligt emne relevante teorier og metoder. Færdigheder i at identificere og opstille film- og medievidenskabelige problemstillinger og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse at anvende relevante teorier og metoder på et emne efter eget valg at uddybe og kontekstualisere et udvalgt emne i forhold til bredere film- og medievidenskabelige genstandsfelter. Kompetencer til at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en videnskabelig problemstilling formidle en videnskabeligt studeret problemstilling. listen består af 700 normalsider kursuslitteratur udvalgt af underviseren, samt normalsider litteratur med relevans for faget udvalgt af 8

9 den studerende i forhold til prøvens selvvalgte emne. listen skal ikke forhåndsgodkendes af underviseren. Se kursusbeskrivelsen for det kursus, som fagelementet tages i forbindelse med. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Omfang: normalsider. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Gruppebestemmelser: Hjemmeopgaven kan udarbejdes individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50%. Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: normalsider (2 studerende) eller normalsider (3 studerende). Valgfrit emne 2 Optional Subject 2 15 ECTS Aktivitetskode: HFMK13041E et udvalgt film- og medievidenskabeligt emne relevante teorier og metoder. Færdigheder i at identificere og opstille film- og medievidenskabelige problemstillinger og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse at anvende relevante teorier og metoder på et emne efter eget valg at uddybe og kontekstualisere et udvalgt emne i forhold til bredere film- og medievidenskabelige genstandsfelter. Kompetencer til at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en videnskabelig problemstilling formidle en videnskabeligt studeret problemstilling. listen består af 700 normalsider kursuslitteratur udvalgt af underviseren, samt normalsider litteratur med relevans for faget udvalgt af den studerende i forhold til prøvens selvvalgte emne. listen skal ikke forhåndsgodkendes af underviseren. Se kursusbeskrivelsen for det kursus, som fagelementet tages i forbindelse med. Prøveform: Fri hjemmeopgave. 9

10 Omfang: normalsider. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Gruppebestemmelser: Hjemmeopgaven kan udarbejdes individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50%. Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: normalsider (2 studerende) eller normalsider (3 studerende). Valgfrit emne 3 Optional Subject 3 15 ECTS Aktivitetskode: HFMK13051E et udvalgt film- og medievidenskabeligt emne relevante teorier og metoder. Færdigheder i at identificere og opstille film- og medievidenskabelige problemstillinger og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse at anvende relevante teorier og metoder på et emne efter eget valg at uddybe og kontekstualisere et udvalgt emne i forhold til bredere film- og medievidenskabelige genstandsfelter. Kompetencer til at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en videnskabelig problemstilling formidle en videnskabeligt studeret problemstilling. listen består af 700 normalsider kursuslitteratur udvalgt af underviseren, samt normalsider litteratur med relevans for faget udvalgt af den studerende i forhold til prøvens selvvalgte emne. listen skal ikke forhåndsgodkendes af underviseren. Se kursusbeskrivelsen for det kursus, som fagelementet tages i forbindelse med. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale. Omfang: 30 minutter inkl. votering. Der gives ingen forberedelse. Materialet har et omfang på normalsider. Bedømmelse: Intern prøve ved to eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet vægter med 25 % i bedømmelsen. Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt, men materialet kan udarbejdes i grupper (maks. 3 studerende). Materialets omfang ved 10

11 gruppeprøver er: normalsider (2 studerende) eller normalsider (3 studerende). Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk Kapitel 5. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse 9. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 10. Ikrafttræden Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2019 og gælder for studerende, der påbegynder tilvalg i film- og medievidenskab den 1. september 2019 eller senere. 11. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling den 24. oktober Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 29. november

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Justeret 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg på filosofi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg på filosofi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg på filosofi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i retorik 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i retorik 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i retorik 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget på Institut for Informationsstudier

Fagstudieordning Kandidattilvalget på Institut for Informationsstudier Fagstudieordning Kandidattilvalget på Institut for Informationsstudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i forhistorisk arkæologi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i forhistorisk arkæologi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i forhistorisk arkæologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i religionsvidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i religionsvidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i religionsvidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i japanstudier og kinastudier

Fagstudieordning Kandidattilvalg i japanstudier og kinastudier Fagstudieordning Kandidattilvalg i japanstudier og kinastudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget på Institut for Informationsstudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget på Institut for Informationsstudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget på Institut for Informationsstudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i grønlandske og arktiske studier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i grønlandske og arktiske studier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i grønlandske og arktiske studier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i film- og medievidenskab

Fagstudieordning Bachelortilvalg i film- og medievidenskab Fagstudieordning Bachelortilvalg i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i europæisk etnologi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i europæisk etnologi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i europæisk etnologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i indianske sprog og kulturer 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i indianske sprog og kulturer 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i indianske sprog og kulturer 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i tværkulturelle studier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i tværkulturelle studier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i tværkulturelle studier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i billedkunst

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i billedkunst Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i billedkunst og design 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen

Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold...

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i filosofi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i filosofi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i filosofi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i lingvistik 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i lingvistik 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i lingvistik 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i film- og medievidenskab 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i film- og medievidenskab 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i dansk 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i dansk 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i dansk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold...

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i kinastudier

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i kinastudier Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i kinastudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Fagstudieordning Efter- og tillægsuddannelser i latin 2019

Fagstudieordning Efter- og tillægsuddannelser i latin 2019 Fagstudieordning Efter- og tillægsuddannelser i latin 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. august 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Adgangskrav,

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i japanstudier, kinastudier, koreastudier (asienstudier) og moderne Indien og sydasienstudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i japanstudier, kinastudier, koreastudier (asienstudier) og moderne Indien og sydasienstudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i japanstudier, kinastudier, koreastudier (asienstudier) og moderne Indien og sydasienstudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Revideret 2016 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i klassisk græsk, latin, oldtidskundskab og middelalderkundskab

Fagstudieordning Bachelortilvalg i klassisk græsk, latin, oldtidskundskab og middelalderkundskab Fagstudieordning Bachelortilvalg i klassisk græsk, latin, oldtidskundskab og middelalderkundskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1.

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3

Læs mere

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst 2019-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2017 Revideret 2018 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2017 Adjusted 2008 and 2017

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2017 Adjusted 2008 and 2017 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1.

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen Institut for medier, erkendelse og formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Rettet 2017 Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Roots of Europe 2014-ordningen Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i teaterog performancestudier 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i teaterog performancestudier 2019 Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i teaterog performancestudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B August 1997 Senest revideret august 2007 2 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret 2016, 2018 og 2019

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret 2016, 2018 og 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, normering og struktur...

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Justeret 2018_2 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i teater- og performancestudier 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i teater- og performancestudier 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i teater- og performancestudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret 2016 og 2018

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret 2016 og 2018 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen

Studieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Studieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Rettet 2018 og 2018_2 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur...

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i retorik 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i retorik 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i retorik 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tysk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tysk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i engelsk 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i engelsk 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i engelsk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere