Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Referat Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Mødetidspunkt: 12:10 Møde afsluttet: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna III Kenneth F. Christensen, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck, Katrine Høybye Frederiksen, Benthe Viola Holm Bemærkninger: Annette Møller Sjøbeck fraværende, Borgmesteren deltog under pkt. 1-3

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Budget 2014 på s område Mikrolån Halvårsregnskab/økonomirapportering pr. 30. juni Resultater 1. kvartal Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/5647 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/5652 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Arbejdsmarkedschefen oplyste, at KL s Jobcamp afholdes den oktober

5 3. Budget 2014 på s område J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 13/27257 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Ad. 1 og 3 drøftet. Ad. 2, 4 og 5 indstilles til Økonomiudvalget. INDSTILLING Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation, jf. vedlagte foreløbige finansieringsoversigt. 2. at tage stilling til takster for 2014 på udvalgets område. 3. at drøfte forslag til Grønt Budget på udvalgets område. 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. 5. at de eventuelt indkomne høringssvar indgår i budgetbehandlingen. SAGSFREMSTILLING Udvalgets økonomi s nettobudget for 2014 udgør 433,5 mio. kr. jf. vedlagte budgetrapport. Den samlede bundlinjen i budget 2014 Økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev indgået den 13. juni, og henover sommeren har forvaltningen modtaget de bagvedliggende tal og forudsætninger for Hvidovre Kommunes vedkommende. Økonomiafdelingen har efterfølgende beregnet de økonomiske konsekvenser af aftalen for Hvidovre Kommune, hvilket der er redegjort nærmere for i den foreløbige finansieringsoversigt, som vedlægges til orientering. Det fremgår af den foreløbige finansieringsoversigt, at kommunen under de givne forudsætninger, herunder anlægsudgifter på 100,4 mio. kr. har et finansieringsoverskud på 53,3 mio. kr. Driftsudgifterne er pt. overskredet med 14,7 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme. Reduktionen på 1 % I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013, blev der indregnet en reduktion på 0,5 % stigende til 1 % i 2014, 1,5 % i 2015, og 2 % i 2016 og frem. Reduktionen for s område udgør kr. i Reduktionen blev udmøntet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 og blev for hele perioden placeret under aktiveringsudgifter. Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har gennemført en budgetanalyse Konjunkturnotatet hvor de forventede ændringer i forhold til basisbudgettet er beregnet. Det er især ændringer som følge af Førtidspensions- og Fleksjobreformen samt den kommende Kontanthjælpsreform der er indregnet. Derudover er konjunkturændringer jf. Finansministeriets seneste skøn indregnet. Notatet fremlægges 4

6 for Økonomiudvalget d. 26. august 2013 og for Kommunalbestyrelsen d. 10. september Grønt Budget By- og Teknikforvaltningen har udarbejdet forslag til Grønt Budget for Forslaget er udarbejdet efter samme beregningsmetode som de sidste tre år. Her er der taget udgangspunkt i, hvad der kan siges at være den enkelte institutions normforbrug ud fra bygningsmæssig stand, mv. Forslag til Grønt Budget har været sendt i høring til de relevante enheder i organisationen, og de indkomne høringssvar vedlægges som bilag. Desuden vedlægges By- og Teknikforvaltningens svar på de indkomne høringssvar. Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i dialog med By- og Teknikforvaltningen om enkelte områder af det grønne budget. Det indstilles, at udvalget drøfter Grønt Budget på udvalgets område. BILAG: 1 Åben Basisbudget ARU /13 2 Åben ARU Budgetbemærkninger /13 3 Åben Finansieringsoversigt /13 4 Åben Takster ARU /13 5 Åben Grønt budget samlet /13 6 Åben Høringssvar til Grønt Budget 2014 samt By- og /13 Teknikforvaltningens svar hertil 7 Åben By- og Teknikforvaltningens anbefaling til ændringer i Grønt /13 Budget Åben Investeringsoversigt /13 5

7 4. Mikrolån J.nr.: P35 Sagsnr.: 13/24557 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Ad 1-3 taget til efterretning. Udvalget beder forvaltningen tage kontakt til Københavns Kommune om evt. samarbejde og præsentere et oplæg for udvalget efterfølgende. INDSTILLING Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at oversigten over kommunens muligheder for mikrolån til ledige borgere tages til efterretning 2. at Hvidovre Kommune ikke opretter en for kommunen selvstændig ordning for mikrolån 3. at en eventuel indgåelse af mikrolånsordning skal indgås med andre kommuner, så der overfor borgeren gives et godt og kvalificeret tilbud SAGSFREMSTILLING På møde d. 11. april 2013 besluttede at forvaltningen skulle arbejde videre med at undersøge kommunens muligheder for kommunale mikrolån til ledige borgere. Forvaltningen har derfor udarbejdet en beskrivelse af mikrolånsmodeller i andre kommuner og deres erfaringer. Mikrolån til revalidender m.fl. i Aarhus Kommune Som de første i Danmark har Aarhus Kommune i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS) gennemført to mikrolånsprojekter i perioderne og Som følge af resultaterne er mikrolån til opstart af egen virksomhed nu blevet et permanent tilbud i kommunens beskæftigelsesindsats. I Aarhus yder man lån til revalidender, førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og til tidligere sygedagpengemodtagere, som nu er kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Dette sker efter 65 i Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) hvorefter kommunen kan yde støtte til selvstændig virksomhed til modtagere af revalideringsydelse. Målet er, at låntagerne gennem selvstændig virksomhed bliver helt eller delvist selvforsørgede. Der er f.eks. ydet lån til opstart af frisørvirksomhed, rengørings- og cateringsvirksomhed, grafisk virksomhed mv. Lånet udbetales af kommunen og kan være fra kr. til kr. Afdragenes størrelse er fastsat ud fra markedslignende vilkår, men lånene er rentefrie, og borgeren bevarer revalideringsydelsen i 6 måneder (jf. 65 i LAS). Projekterne i Aarhus indebar, at deltagerne fik personlig vejledning, professionel erhvervscoaching og finansiel rådgivning. Låntagerne deltog også i et undervisningsforløb om regnskabs-, skatte- og momsregler mv. sammen med de øvrige låntagere. Et låntagerforløb inkluderede derfor også netværksdannelse blandt låntagerne, hvilket gav mulighed for sparring og udvikling. Derudover vægtedes opbygningen af social kapital og sociale kompetencer højt, og låntagerne var derfor tilknyttet en mentor. Resultaterne af kommunens seneste projekt var, at 8 ud af 12 personer gennemførte forløbet og heraf var 3 låntagere selvforsørgende ved projektafslutning via indtjening i 6

8 deres virksomheder. De øvrige 5, alle førtidspensionister, havde alle haft indtjening i deres virksomhed, men ikke i det omfang, at det havde påvirket førtidspensionen. CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, foretog ved projektafslutning beregninger af de økonomiske fordele og ulemper ved mikrolån. Med udgangspunkt i de omkostninger Aarhus Kommune havde haft, viste beregningerne at der er en økonomisk gevinst, hvis blot 6 % af deltagerne bliver selvforsørgende i en 5-årig periode. Ud af 20 låntagere svarer det til 1,2 person. Derudover vægter SUS de sociale og samfundsøkonomiske gevinster, der kan være i at få førtidspensionister i gang med egen virksomhed frem for uvirksomhed. Særligt havde deltagerne givet udtryk for, at projektet havde en positiv effekt for deres identitetsfølelse og selvværd. Mikrolån til revalidender i Københavns Kommune På baggrund af erfaringerne i Aarhus Kommune, har Jobcenter København iværksat et forsøgsprojekt med mikrolån i 2013 og Målgruppen er revalidender med dokumenteret nedsat arbejdsevne, og lånene kan være på mellem og kr. (jf. 65 i LAS). Lånene er rentefri og tilbagebetales i små rater typisk over 7 år. Kommunen forventer at målgruppen vil være på ca. 25 personer om året. Projektet lægger sig tæt op ad modellen i Aarhus med et forløb med udvikling af forretningsidé og undervisning i bl.a. markedsføring, salg, regnskab mv. samt låneforløbet med netværkssparring og konsulentbistand fra jobcentret. Der er endnu ikke foretaget evaluering på indsatsen. Mikrolån til unge iværksættere i Slagelse Kommune I december 2012 godkendte Byrådet i Slagelse Kommune et initiativ til at yde mikrolån til unge iværksættere. Finansieringen skulle ske gennem den nedlagte Slagelse Svendeforening, som havde doneret penge til kommunen. Ud over lån til at starte virksomhed skulle donationen også bruges til at låne penge ud til uddannelsesformål såsom støtte til pensumlitteratur. Efter kontakt til Slagelse Erhvervsservice er det erfaret, at projektet endnu ikke er opstartet, efter at projektet er stødt ind i udfordringer i forbindelse med finansieringsmodellen og Finanstilsynets vurderinger. Det forventes at projektet kan igangsættes til efteråret/vinter. Forventningen til projektet er, at målgruppen for mikrolån vil være ledige revalidender og førtidspensionister efter LAS-loven, samt unge nyuddannede. Fokus på revalidering og mikrolån i Hvidovre Kommune Flere kommuner har kontaktet Aarhus og SUS om deres mikrolånsmodel. Bl.a. har Køge Kommune i deres budgetaftale for 2013 sat fokus på revalidering og deraf følgende muligheder for mikrolån. Det fremgår dog ikke som et projekt, men derimod som en del af den hidtidige indsats med revalidering. Det er forvaltningens vurdering at mulighederne for mikrolån i Jobcenter Hvidovre bør have hjemmel i LAS-lovens 65 og derfor ydes til revalidender på førnævnte vilkår. Der er pt. ikke givet mikrolån til revalidender i Jobcenter Hvidovre. Ifølge erfaringerne fra Aarhus Kommune og SUS peges der på, at et mikrolån ikke bør stå alene, men derimod indgå i et projekt med undervisning, sparring og netværk, og gerne med en eller flere fastansatte medarbejdere til formålet. Dernæst ville størrelsen på et projekt alene i Jobcenter Hvidovre, sammenlignet med projekterne i Aarhus og København (hhv personer og 25 personer), estimeres til 2-3 mulige låntagere. Det vil derfor være omkostningstungt at løfte alene, og det vil være fordelagtigt at indgå i et tværkommunalt samarbejde. Jobcentret har derfor forhørt sig hos flere af 7

9 vestegnskommunerne om de arbejder på at etablere mikrolånsprojekter, men det gør de ikke. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Muligheden for at yde mikrolån til revalidender er indeholdt i den eksisterende lovgivning, og udgifterne afholdes indenfor det eksisterende budget. Etablering af en egentlig mikrolånsindsats med kurser og opstartsstøtte kan derimod ikke rummes i det eksisterende budget og vil kræve ressourcetilførelse. Der er ikke regnet konkret på dette, da beregningerne er komplekse. Såfremt beslutter, at forvaltningen skal arbejde videre med at indføre en mikrolånsordning, som f.eks. i Aarhus eller København, vil forvaltningen foretage en konkret beregning af de forventede udgifter. BILAG: 1 Åben Håndbog i mikrolan for arbejdsledige i Danmark /13 2 Åben CASA - notat over kommunaløkonomiske konsekvenser af /13 mikrolan 3 Åben Evalueringsrapport projekt mikrolån /13 4 Åben Mikrolånsbrochure - Jobcenter København /13 8

10 5. Halvårsregnskab/økonomirapportering pr. 30. juni 2013 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 13/11371 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Ad 1. taget til efterretning. Forvaltning udarbejder en oversigt over ommatchninger af kontanthjælpsmodtagere til næste udvalgsmøde. INDSTILLING Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at halvårsregnskab/økonomirapportering pr. 30. juni 2013 tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2013 foretaget vurderinger i forhold til det forventede regnskab for På det lovbundne område er der et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes lovændringer vedtaget efter budgettets vedtagelse. Af det samlede merforbrug forventes kommunen kompenseret via budgetgarantien for merudgifter til uddannelsesordning for forsikrede ledige og kontanthjælp. Kommunen bliver endvidere DUT-kompenseret for den forventede merudgift til seniorjob. Der forventes på driften følgende mer- og mindreudgifter: Funktion Afvigelse Afvigelse i alt Kontante ydelser 5,3 Kontanthjælp -3,0 Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge 2,8 Uddannelsesordning for forsikrede ledige -4,5 Sygedagpenge 10, Revalidering -4,7 Ressourceforløbsydelse -4, Arbejdsmarkedsforanstaltninger -1,8 Seniorjob -1,8 Afvigelse i alt -1,2 Alle tal i netto Mio. kr. (- = merforbrug, + = mindreforbrug) Kontante ydelser Ledigheden har i årets første halvår ikke udviklet sig så positivt som forventet ved budgetlægningen for Dette betyder, at der på kontanthjælpsudgifterne på 9

11 nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. Med Finansloven for 2013 indgik regeringen og Enhedslisten aftale om en uddannelsesordning for forsikrede ledige, der har opbrugt deres dagpengeret i første halvdel af Aftalen betyder, at målgruppen har ret til uddannelsesydelse samt ret til relevant uddannelse under ordningen. For Hvidovre Kommune betyder ordningen i 2013 forventede udgifter på 4,5 mio. kr. Ordningen er vedtaget efter budgettets vedtagelse, og der er derfor ikke afsat midler til ordningen i budgettet. Kommunen forventes kompenseret for merudgiften via budgetgarantien. Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på sygedagpengeområdet. Antallet af sygedagpengemodtagere viser en faldende tendens. Det gælder både udgifter til sygedagpengemodtagere over 52 uger, som ikke er refusionsberettigede og som kommunen derfor finansierer 100%, og udgifter til sygedagpengemodtagere mellem 5 52 uger. Årsagen til faldet er, at Jobcenteret har gjort en ekstraordinær indsats for at nedbringe antallet af sygedagpengesager samtidig med, at der også på landsplan ses en tendens til et fald i antallet af sygedagpengesager. I foråret gennemførte revisionsfirmaet BDO en gennemgang af kommunens berigtigelser på integrationsområdet i perioden Udgifterne til BDO for denne gennemgang er konteret på konto 6. Gennemgangen viste, at kommunen i en række sager kunne hente yderligere indtægter i form af berigtigelser på integrationsområdet. Som resultat af gennemgangen forventes merindtægter på 2,8 mio. kr. for kontanthjælp til visse grupper af flygtninge Revalidering Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ydelse ressourceforløbsydelse på samme niveau som deres hidtidige ydelse. F.eks. vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage en ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau. Ydelsen kan blive justeret undervejs i forløbet. Hvis en person på kontanthjælp fx får et barn undervejs i forløbet, bliver ressourceforløbsydelse hævet til kontanthjælpsniveau på forsørgersats. Reformen er vedtaget efter vedtagelsen af budgettet for 2013 og der er derfor ikke afsat budgetmidler til området. Der forventes i helårspersoner på ressourceforløbsydelse. Udgiften forventes at blive på 4,7 mio. kr. Personer på ressourceforløbsydelse ville inden reformen i stedet være tilkendt førtidspension. Udgifter til ressourceforløb skal derfor ses i sammenhæng med kommunens faldende udgifter til førtidspension, som budgetmæssigt hører under Social- og Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltninger Siden årsskiftet er antallet af ansatte i seniorjob øget markant i forhold til tidligere. Det skønnes, at der vil komme udgifter svarende til 30 helårspersoner, svarende til en merudgift på 1,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der ansat personer svarende til 26 helårspersoner i seniorjob i Til sammenligning var der i hele helårspersoner ansat i seniorjob. Tilgangen til ordningen i årets første måneder har således været stor, men synes nu at have stabiliseret sig. Medvirkende årsager til den stigende tilgang til ordningen er afkortningen af dagpengeperioden samt udvidelsen af målgruppen for seniorjob, som blev vedtaget med Finansloven for Som en del af aftalen mellem regeringen og kommunerne 2013 bliver kommunerne delvist DUT 10

12 kompenseret for de stigende omkostninger til ordningen. Regeringen har desuden varslet en række nye, endnu ikke vedtagne reformer på Arbejdsmarkedsområdet. Konsekvenserne heraf er endnu ukendte, men kan få indflydelse på områdets budget. ØKONOMISKE KONSEKVENSER På områderne udenfor servicerammen forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes lovændringer vedtaget efter budgettets vedtagelse. Kommunen forventes kompenseret for merforbruget via budgetgaranti og DUT-midler. 11

13 6. Resultater 1. kvartal 2013 J.nr.: I02 Sagsnr.: 13/11911 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Ad 1. taget til efterretning. Ad 2. anbefales overfor Økonomiudvalget. INDSTILLING Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 2. at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler at tage orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland vurderer løbende jobcentrenes indsats på beskæftigelsesområdet. Hvert kvartal offentliggør Beskæftigelsesregionen en rapport, hvor jobcentrene bliver målt i forhold til de mål for beskæftigelsesindsatsen, som beskæftigelsesministeren sætter, og resultaterne bliver offentliggjort i en rapport for hvert kvartal. Rapporten for 1. kvartal 2013 er nu offentliggjort. Rapporten beskriver resultater af beskæftigelsesindsatsen på regionsniveau og derudover bliver jobcentrene i beskæftigelsesregionen sammenlignet på en række parametre. I rapporten rangordnes jobcentrene efter resultater, og her udmærker Jobcenter Hvidovre sig ved at være næstbedst af jobcentrene i Østdanmark. Rangordningen vægter udvikling og andel for hhv. unge på offentlig forsørgelse, førtidspension og langtidsledighed. Generelt præsterer Jobcenter Hvidovre godt på flere af målgrupperne. Bruttoledighed ligger under gennemsnittet for Østdanmark og udviklingen i bruttoledighed er faldet mere end gennemsnittet for Østdanmark. Uddannelsesgraden for unge er blandt de ti bedste i Østdanmark, og stigningen i uddannelsesgraden er blandt de ti bedste i Østdanmark. Faldet i antallet af sygedagpengeforløb er blandt de ti største i Østdanmark og for sygedagpengeforløb over hhv. 26 og 52 uger er faldet ligeledes større end gennemsnittet i Østdanmark. Ligeledes præsterer Jobcenter Hvidovre godt med hensyn til den aktive indsats. Andel af nyledige, der har været til en jobsamtale inden for den første måned, er blandt de ti bedste i Østdanmark, og det gælder for både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Andelen af nyledige, der har været i aktiveringsforløb inden for tre måneder, er blandt de ti bedste i Østdanmark. 12

14 Aktiveringsgraden for jobklare kontanthjælpsmodtagere ligger over gennemsnittet for Østdanmark, og aktiveringsgraden for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er blandt de ti bedste i Østdanmark. Derudover viser den seneste opgørelse over bruttoledighed for maj måned, at Hvidovre Kommune har den laveste ledighed på Vestegnen med 5,1 procent. Til sammenligning er den samlede ledighed i Region Hovedstaden 6,0 procent. En af de udfordringer, som tegner sig tydeligst for Jobcenter Hvidover og Østdanmark generelt, er dagpengemodtagere i alderen år, som er en hastigt voksende gruppe. Jobcentret er allerede opmærksom på gruppen. Resultaterne er skabt af en fokuseret og vedholdende indsats fra alle medarbejderes side og med stor ledelsesmæssig opmærksomhed på at løfte mange målgrupper på samme tid. De gode resultater har samtidig en positiv indflydelse på kommunens økonomi, idet færre personer på offentlige ydelser betyder færre udgifter. Samtidig er der en tydelig sammenhæng mellem de ressourcer jobcentret har til rådighed og de resultater jobcentret kan skabe. Det er i høj grad medarbejderressourcerne, som udgør den daglige produktion, bl.a.: motivere borgere til fortsat jobsøgning motivere borgere til uddannelse kontakt til virksomheder om aktivering iværksætte aktivering hos virksomhed eller kursusudbyder. I denne sammenhæng koster det penge at tjene penge. Det anslås, at en investering i en medarbejderressource kan give en besparelse på ydelserne, der kan være op til 5 gange større end udgiften til medarbejderen. Omvendt vil en reduktion i medarbejderressourcerne få direkte afsmittende virkning på ydelsesudgifterne. Paradokset er dog, at medarbejderudgifterne er en del af servicerammen, mens gevinsten vil ligge uden for servicerammen. BILAG: 1 Åben Resultater efter 1 kvartal 2013.pdf /13 13

15 7. Eventuelt J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/634 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Kenneth F. Christensen spurgte til hvor mange matchgruppe 1 borgere de er hjemløse, fordelt efter køn og aldersgrupper. Spørgsmålet indgår i budgetprocessen. 14

16 Bilagsoversigt 3. Budget 2014 på s område 1. Basisbudget ARU (179084/13) 2. ARU Budgetbemærkninger (180075/13) 3. Finansieringsoversigt (179771/13) 4. Takster ARU (179086/13) 5. Grønt budget samlet (179773/13) 6. Høringssvar til Grønt Budget 2014 samt By- og Teknikforvaltningens svar hertil (179777/13) 7. By- og Teknikforvaltningens anbefaling til ændringer i Grønt Budget 2014 (179776/13) 8. Investeringsoversigt 2014 (179988/13) 4. Mikrolån 1. Håndbog i mikrolan for arbejdsledige i Danmark (151690/13) 2. CASA - notat over kommunaløkonomiske konsekvenser af mikrolan (151685/13) 3. Evalueringsrapport projekt mikrolån 2.0 (151679/13) 4. Mikrolånsbrochure - Jobcenter København (151595/13) 6. Resultater 1. kvartal Resultater efter 1 kvartal 2013.pdf (177887/13) 15

17 Underskriftsside Kenneth F. Christensen Annette Møller Sjøbeck Benthe Viola Holm Katrine Høybye Frederiksen Susanne Brixum 16

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 07. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:20 Møde afsluttet: 21:39 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Susanne Brixum deltog fra kl. 18:44 under punkt 2. Sollentuna II Mødet bliver

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 04. februar 2014 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:03 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:00 Mødelokale: Medlemmer: Vestegnens Sprog- og kompetencecenter Vestegnens Sprog- og kompetencecenter, Skolevej 6, 2600

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg.

Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg. Punkt 4. Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg. 2014-4855. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets drøftelse en model for, hvordan mikrolån kan etableres i Aalborg

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budget 2013-16 -

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget er endvidere ansvarlig for

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje I mio. kr. - = reduktion Netto 2016 Netto 2017 Netto 2018 Netto 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Projektpulje 1. projektpulje 0,50 0,50 0,50 0,50 2. mindreforbrug på beskæftigelsesrettede indsatser -0,50-0,50-0,50-0,50

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. juni 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. maj 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. maj 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. maj 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 114. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Dagshøjskole 3 115. Regnskab 2007 for Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 24. januar 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Afbud: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere