pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade 110 Finanstilsynet 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade 110 Finanstilsynet 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage"

Transkript

1 pka Finanstilsynet Arhusgade K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt aendringer heri anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget mv. tages i anvendelse. I medf0r af lovens 20, stk. 3, skal de anmeldte forhold opfylde kravene i bekendtgdrelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. I denne anmeldelse forstas ved livsforsikringsselskaber: livsforsikringsaktieselskaber, tvasrgaende pensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter 11 i lov om finansiel virksomhed. Brevdato 29. juni 2016 Forsikringsselskabets navn Overskrift Llvsforslkringsselskabet skal angive en prscls og sigende titel p anmeldelsen. /Endringer til opg0relse af livsforsikringshensaattelserne til regnskab og soivens for Pensionskassen for Socialradgivere, Socialpaedagoger og Kontorpersonale Resume Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. Beregning af risikomargen aendres fra 30. juni Der sker en asndring i simplifikationen til beregning af SCRru^). Derudover retter denne anmeldelse op pa nogle skrivefejl i anmeldelsen af 18. april 2016 og der foretages nogle mindre redaktionelle rettelser. Lovgrundlaget Livsforsikringsselskabet skal angive, hvllket/hvllke nr. I lovens 20, stk. 1, anmeldelsen vedr0rer. 6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for det enkelte medlem som for selskabet som helhed. Ikrafttraedelse Livsforsikringsselskabet skal angive datoen for anmeldelsens ikrafttraedeise. 30. juni Derudover er der sket rettelser af skrivefejl og foretaget praeciseringer til anmeldelsen af 18. april /Endrer f0lgende tidligere anmeldte forhold Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken tidligere anmeldelse eller hviike tidligere anmeldelser denne anmeldelse ophasver eller cendrer. Anmeldelsen sendrer visse dele af kapitel 2.1 i det sammenskrevne tekniske grundlag gaeldende fra 1. ianuar Afsnit 2.1 er senest anmeldt 18. april Kapitlet vedlaegges i sin helhed. Angivelse af forsikringsklasse Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedr0rer, Jf. bekendtg0relsens 2, stk. 2. Anmeldelsen vedr0rer forsikringsklasse I. Anmeldelsens indhold med matematlsk beskrivelse og gennemgang Livsforsikringsselskabet skal angive anmeldelsens Indhold med analyser, beregninger mv. pa en si klar og praacis form, at de uden videre kan danne basis for en kyndlg aktuars kontrolberegninger, jf. bekendtg0relsens 2, stk. 3. <SI?7 Finanstilsynet Finanstilsynet Arhusgade Kobenhavn 0 Telefon Fax

2 Nedenfor gennemgas aendringerne i forhold til anmeldesen af 18. april Afsnit Risikomargen Der er asndret i simplifikationen til beregning af SCRruC), idet der aendres i approksimationen for bedste sk0n over afl0bet af (netto) livsforsikringshensaettelserne (BENet). Denne saettes herefter til det st0rste bel0b af vserdien af den garanterede ydelse og 1. ordens hensasttelsen, dvs. det st0rste bel0b af GY og 1.ordens hensaettelsen. Siden 1. januar 2016 er GYk(t)+ IBk(t) anvendt som approximation for BE^et. Det var i anmeldelsen 18. april 2016 angivet, at BENet beregnes som 1. ordens hensaettelsen, hvilket ikke har vaeret tilfaeldet. /Endringen har virkning fra og med den 30. juni Afsnit Risikotillasg Dette afsnit er fjernet da risikotillasg ikke lasngere anvendes. Efterf0lgende afsnit er rykket. Afsnit Opg0relse af vaardien af den retrospektive hensasttelse for hver forsikring (nu 2.1.5) Formlen var ikke blevet rettet i anmeldelsen af 18. april Siden 1. januar 2016 er det 2.ordens hensaettelsen og Ikke 1.ordens hensasttelsen der anvendes som vasrdien af den retrospektive hensaettelse ved beregning af det individuelle bonuspotentiale f0r reduktion af risikomargen. Afsnit Dpdsintensitet (nu ) Afsnittet var ikke blevet rettet 1 anmeldelsen af 18, april Siden 1. januar 2016 har modeld0deligheden vaeret anvendt pa aegtefaeller og samlevere, saledes at disse antages at have samme d0delighed som medlemmerne. Afsnit Invalideintensitet (nu ) Parametrene i anmeldelsen af 18. april 2016 var ikke blevet opdateret svarende til beregningerne og var saledes angivet inkl. risikotilleeg som er bortfaldet. Dette er nu rettet. Rettelsen vedr0rer parameteren 62. Referencen til risikotillasg er desuden fjernet. Afsnit Risikotillaag Dette afsnit er fjernet da risikotillasg ikke lasngere anvendes. Efterfolgende afsnit er rykket. Redeg0relse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne Livsforsikringsselskabet ska! redeg0re for de juridiske konsekvenser for den enkeite forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, ]f. bekendtg0relsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, ska! livsforsikringsselskabet redeg0re herfor. Ingen bemasrkninger. Redeg0relse for de 0konomiske konsekvenser for forsikringstagerne Livsforsikringsselskabet skal redeg0re for de 0konomiske konsekvenser for de enkeite forsikringstagere og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, jf. bekendtg0relsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redeg0re herfor. Redeg0relsen skal som minimum overholde kravene 1 bekendtg0relsens 3, stk. 1, og stk Ingen bemaerkninger. Redegorelse for de juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet Livsforsikringsselskabet skal redeg0re for de juridiske konsekvenser for livsforsikringsselskabet, jf. bekendtg0relsens 2, stk. 7. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskafaet redeg0re herfor. Redeg0relsen kan alternativt anf0res I,Redeg0relse i henhold til 6 stk. 1.", jf. bekendtg0relsens 6, stk. 1. Ingen bemaerkninger. Redegorelse for de okonomiske og aktuarmaessige konsekvenser for forsikringsselskabet Livsforsikringsselskabet skal redeg0re for de 0konomlske og aktuarmasssige konsekvenser for livsforsikringsselskabet, jf. bekendtg0- relsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegdre herfor. Redeg0relsen skal som minimum overholde kravene i bekendtg0relsens 3, stk. 2, og stk Redeg0relsen kan alternativt anf0res i "Redeg0relse i henhold til 6, stk. 1.", jf. bekendt90relsens 6, stk. 1. /Endring i formlen i afsnit 2.1.3: Pr. 30. juni 2016 sendres beregningen af risikomargen sa den st0rste af GY og 1. ordens hensasttelsen anvendes som approximation for BE^et, i stedet for GYk(t) + IBk(t). Risikomargen vil falde^nar beregningsmetoden asndres. En beregning 31. marts 2016 viser, at faldet ville vasre ca. 0,4% malt i forhold til den beregningsmetode, der er anvendt siden 1. januar De individuelle bonuspotentialer ville tff?? c Finanstilsynet Arhusgade Kobcnhavn 0 Telefon Fax fln anstilsynet

3 stige tilsvarende med denne forskel. Det er pensionskassens vurdering, at aandringen i afsnit er rimelig og betryggende. /Endringen i formlen i afsnit 2.1.6: I de 0konomiske konsekvenser angivet i anmeldelsen af 18. april 2016 blev det individuelle bonuspotentiale regnet ud fra en forudsaetning om at vaerdien af den retrospektive hensasttelse er lig 2.ordens hensaettelsen, selv om formlen i bilaget angav at vaardien af den retrospektive hensasttelse er lig l.ordens hensaettelsen. 1. og 2. ordens hensaettelsen er ens, nar man ser bort fra pensionister, og hver den 1.1 lige efter bonusanvendelsen, er de ogsa ens for denne gruppe. /Endring i afsnit : I anmeldelse af 18. april 2016 var konsekvensen for hensaettelserne, som f0lge af aendrede regnskabsregler, satser mm. angivet. /Endring af d0dsintensiteten for aegtefasller og samlevere til at f0lge samme d0delighed som for medlemmerne indgik, sammen med andre asndringer, i punktet "/Endring af beregningsmetode". Det sk0nnes, at aendringen af d0dsintensiteten for eegtefeller og samlevere ikke har haft nogen vaesentlig konsekvens for hensaettelserne. Kvindelige medlemmer f0lger i forvejen Finanstilsynets benchmark inkl. Levetidsforbedringer, mens mandlige medlemmer har en lidt h0jere d0delighed end benchmark. /Endring i afsnit : I anmeldelsen af 18. april 2016 indgik konsekvenserne af asndring af invalidemtensiteten svarende til bortfald af risikotillaegget. Der er derfor alene tale om at der var angivet en anden parameter end der faktisk er anvendt siden 1. januar Navn Angivelse af navn Peter Damgaard Jensen Administrerende direkt0r Ansvarshavende aktuar Dato og underskrift 29. juni 2016 (^c-cuac-c Finanstilsynet Finanstilsynet-Arhusgade Kjabenhavn 0-Telefon Fax

4 2 Livsforsikringshensaettelsen Opgorelse af livsforsikringshensasttelser tager udgangspunkt i regnskabsbekendtg0relsens De samlede livsforsikringshensasttelser opg0res til; Livsforsikringshensaettelser = GY + FDBer + Risikomargen GY: Vaerdien af de forventede garanterede ydelser fratrukket forventede prasmier. GY fastsasttes if0lge beskrivelsen i pkt FDBer; Vaerdien af bonusretten (Bonuspotentialet) efterfradrag af Risikomargen. FDBer fastsasttes ifolge beskrivelsen i pkt Risikomargen; Tillaeg jf. Regnskabsbekendtgorelsens 66 stk. 3. Denne fastsasttes ifolge beskrivelsen i pkt Garanterede ydelser I opgorelsen af vasrdien af garanterede ydelser indgar sandsynlighedsvasgtede garanterede ydelser og aftalte premier (nedenfor betegnet cash flow), sandsynlighedsvaegtene er fastsat ud fra bedste sk0n for intensiteter for d0d, invaliditet, overgang til fripolice og genk0b (overforsel/udtraedelse), safremt medlemmet har mulighed for dette. Medlemmets skift mellem tilstande kan beskrives ved en Markovmodel, jf. nedenstaende diagram. Overgang til fripolice kan alene ske fra tilstanden Aktiv (prasmiebetalende), mens overgangen til genkob alene kan ske fra tilstanden Aktiv eller F_Aktiv (Aktiv i fripolice). Modellen indregner ikke reaktivering fra invalidetilstanden eller genoptagelse af pr^miebetaling fra fripolicetilstanden.

5 Pensionskassen for Socialradgivere, Socialpasdagoger og Kontorpersonale M'ag M-fa.g er overgangsintensiteten fra Aktiv eller Aktiv_F til Genk0b II 11 ftip0lice M-ai l-^ai 0r overgangsintensiteten fra Aktiv eller Aktiv_F til Invalid 11 frip01*06 M-ad M-ad er overgangsintensiteten fra Aktiv eller Aktiv_F til D06 eller D0d_F fnpoliec M-id nd er overgangsintensiteten fra Invalid eller lnvalid_f til D0d eller D0d_F l^a.fa er overgangsintensiteten fra Aktiv til Aktiv_F Intensiteterne til bedste sk0n fremgar af afsnit Nedenfor gives en overordnet matematisk beskrivelse af cash flow-modellen, fokus er pa at skabe overblik og forstaelse frem for en precis matematisk beskrivelse af alle detaljer, herunder grundformer. Indregningen af overgang til fripolice og genkob giver anledning til en opdeling af betalingsstrammene i flere elementer. Det udnyttes, at ovenstaende model kan opskrlves som to 4-tilstandsmodeller: en 3-tilstandsmodel udvidet med genk0b, medlemmet ikke er i fripolice, og en 3-tilstandsmodel udvidet med genk0b, ydelserne er nedskaleret relativt til, at medlemmet er overgaet til fripolice pa et givet tidspunkt med de beregnede overgangssandsynligheder. I^a,g fj-a.i l^a.fa Aktiv Fripolice Endvidere udnyttes, at cash flow for ydelser beregnes pa grundformsniveau, for ydelserne er konstante. I 4-tilstandsmodellen (3-tilstandsmodellen udvidet med genk0b) beregnes enheds cash flow for ydelsen til ethvert tidspunkt t.disse betegnes som a0", an* og a0f. Multipliceret med niveauet for ydelsen, Cf, henholdsvis prsmien, Cf, far vi cash flow pr. grundform for den tilstand medlemmet er i eller overga til, indikeret ved topskriften, a, i, d og g. Cash flow i tilstand Aktiv - 4-tilstandsmodel Pa beregningstidspunktet (tidspunkt 0) i tilstanden Aktiv beregnes enheds cash flow'et a0f til tid t som:

6 «0.; Paa ( ' 0 ^(g;/) + (o.' -1) (A (' -1.') W)+?«(' -1-') V))+ -Porf _ i) Pdd (^ ~ i' 0 ^(g//) 7(ff/); Indikator funktion, der optraeder med vaerdien 1, nar der forfalder en betaling for den pagaeldende grundform. Indikatorfunktionen afh^nger af udlob og starttidspunkt. pxy {u,v): Sandsynligheden for at blive i en tilstand (x=y) eller skifte tilstand (x<>y) en gang i perioden u til v. G, : Genkobsvffirdien til tid t. F0rste reekke d^kker situationen, medlemmet forbliver Aktiv, og der forfalder en betaling til tid t. Anden raskke daskker situationen, medlemmet har vasret Aktiv frem til t-1, skifter tilstand mellem t-1 og t (til Invalid, i, Dod, d, eller Genk0b,g), ved der udl0ses en overgangsbetaling til tid t. Tredje raekke d^kker situationen, medlemmet frem til tidspunkt t-1 har skiftet tilstand til Invalid (og bliver der), og enten forbliver i tilstanden til tid t eller skifter til tilstand D0d mellem t-1 til t, der udloses en ny overgangsbetaling til tid t. Fjerde raskke daskker situationen, medlemmet er overgaet til tilstand D0d frem til tid t-1. Det udnyttes, at Genkob (g) alene medf0rer en overgangsbetaling G, (Cf^CJ7), samt at Genkob og Dod er terminaltilstande. Enheds cash flow'et ergenerelt beskrevet. I praksis vil indikatorfunktionen l{klf) kun harv^rdien 1 et sted. I beregningerne nedenfor udskilles genk0bs cash flow'et, og der defineres et enheds cash flow uden genk0b, som, : < = < - (0.«-1.') G. (C^ Cf) a+0'" indgar i ydelses cash flow'et, Yt, nedenfor, og den sandsynlighedsv^gtede genkobsvaardi indgar i genk0bs cash flowet St. Cash flow i tilstand Invalid - 4-tilstandsmodel: For medlemmet, der er i tilstand Invalid til tid 0, gaelder: Uo'j = P A0'1) pii{0,t-l)pid{t-l,t)l{grf) + Pid { 't'~^)pdd Cash flow i tilstand D0d - 4-tilstandsmodel: For medlemmet, der er i tilstand D0d til tid 0, gilder:

7 «o; _( '0^(g//) Praamie cash flow - 4-tilstandsmodel: Enheds cash flow'et for pr^mien til tid t i 4-tilstandsmodellen betegnes a'g". Det er givet ved: a0,l ~ Paa (^' 0 ^(pnemic) Der betales kun praemie, hvis medlemmet er Aktiv og ikke har opnaet pr^mieophorsalder. Saerliat vedr. samlever/aaatefgelledaaknina samt bornepension Samlever/^gtefelledaekning og bornepension i tilstandene Invalid eller Dod beregnes efter samme principper som ovenfor. 1 beregningen af enheds cash flow indgar moder- og faderskabsin tensiteter samt samlever- og ^gtefellesandsynligheder jf. afsnit Dodelighedsintensiteten for aegtefsellen f0lger af afsnit Det samlede cash flow - ink!, fripolice: Det samlede cash flow (opgjort pr. medlem pr. grundform) bestar af 4 elementer; Et ydelses cash flow i 4-tilstandsmodellen, dvs. sandsynligheden for ikke at have genkobt er indregnet, og fra vaardien af ydelserne er fratrukket fra det tidspunkt, fripolicetilstanden indtradte, og tillagt den reducerede fripoliceydelse. Yf = - C»rr f'(1 - p(u))a^fahu)du Jq NB: Ovenstaende udtryk omskrives i praksis, sa det sidste led alene afhaenger af praemien. Beregningen sker som nsevnt pa grundformsniveau. Dette er en approksimativ tilgang, da ydelserne ved overgang til fripolice i praksis fasttegges af relationerne mellem grundformerne for den samlede police. Et praemie cash flow, i sandsynligheden for at vasre Aktiv er indregnet, og fra vaerdien af de prasmier, der bortfalder, nar fripolicen indtrasder er fratrukket = CTV-" - Cff fa-jufmdu Jo o Et genkobs cash flow, den ved overgangen beregnede genkobsvasrdi er fratrukket reduktionen i genkobsvasrdien, der er sket ved tidligere overgang til fripolice. Sfr/ = Paatt. t - l)pa5(t " 1, 0(1 - K) [cicr <') - NPV, (llden (cs" (1 - p(«))<f/a,f( )dti; C-" a-'^f^dujj Et omkostnings cash flow, bestaende af ovenstaende praemie cash flow multipliceret med et preemieomkostningsfradrag, /?, samt et cash flow, der lober sa laenge medlemmet er i

8 live og ikke har genk0bt multipliceret med et stykgebyr {gebyr) og en marginal (7)af 1 ordens hens^ttelsen 0vria notation Of/ = /SCfa-f - ftcf ' f a~jfaif(u)du Jo + p^>d'g'df"gf (gebyrgrf + y -1. ordens hensarf) p(-u):fripolicebr0ken til tid u, dvs. den faktor der udtrykker, meget ydelsen falder, hvis medlemmet overgartil fripolice til tid u. Faktorenp(u) kan beregnes som forholdet mellem 1.ordens hensasttelsen og nutidsv^rdien af de fremtidige ydelser beregnet pa 1. ordens grundlaget til tid u. /af(u): Taetheden for det stokastiske tidspunkt, medlemmet overgarfra Aktiv-tilstanden til Fripolice. For cash flow opgjort til tid t integrereres op til t. K: er det anmeldte kursv^rn p<>d.9.df,9f. er sancjsynligheden for, at policen til tid t hverken er genkobt i tilstand Aktiv eller i tilstand fripolice (g, gr) eller indtradt i tilstanden d0d (d, df) For aktuelle medlemmer beregnes C rf a+0ft og Cffa+;? og omkostnings cash flow'et reduceres til 0fr/ = paa(t - 1, t)igehyr9rf +yl. ordens hensarf)- 0vrige cash flowelementer bortfalder. Hg n sdottolsgrtiq Hensaettelserne til de garanterede ydelser, GY, opgores jf. 66 stk. 1 som nutidsvaerdien af bedste sk0n af de forventede arlige cash flow; GY= X (^(NPV(Yf/) + NPV(Sf/)+ NPV(Of/)- NPVCBfO )) xebestand grf +IBNS + Erstatningshensaettelser NPV(Yx r/) er nutidsvaerdien af ydelses cash flow for medlem x pr. grundform. NPV(Sfr/) er nutidsvaerdien af genkobs cash flow for medlem x pr. grundform. NPV(Ofr/) er nutidsvaerdien af omkostnings cash flow for medlem x pr. grundform. NPV(B r/) er nutidsvaerdien af praemie cash flow for medlem x pr. grundform. Nutidsvaerdien er beregnet, jf. afsnit ,

9 Pensionskassen for Socialradgivere; Socialpaedagoger og Kontorpersonale IBNS er hens^ttelserne til de indtrufne, men endnu ikke anmeldte eller opgjorte skader. Se afsnit 2.2. Erstatningshensaettelser er hens^ttelsen til de indtrufne, anmeldte og opgjorte skader, som afventer udbetaling. Se afsnit (Gruppeordningen) samt 2.2. Medlemmer i prasmiefri daakning opgores under antagelse om straks begyndende pr^miebetaling. Elementerne, som indga i opgorelsen af omkostnings cash flow, fremgar af afsnit Bonuspotentiale Bonuspotentialet for reduktion af Risikomargen (FDBfr) er summen af de individuelle (IBfr) og kollektive bonuspotentialer (KBfr) for reduktion af Risikomargen: FDBfr = IBfr + KBfr Det individuelle bonuspotentiale for reduktion af Risikomargen opgores jf. 67 stk. 1 pa folgende vis:.retro xebestand - (^(NPV(Y r/) + NPV(sfr/) + NPV(Ofr^) NPV(Bfr/) ))); 0) Opgorelsen af vaardien af den retrospektive hensasttelse Vhensaet^etro fremgar af afsnit Det kollektive bonuspotentiale for reduktion af Risikomargen erfastsat i overensstemmelse med pensionskassens principper for fordeling af overskud. Bonuspotentialet efter reduktion af Risikomargen (FDBer) fastsaettes pa folgende vis: Individuelt og kollektivt bonuspotentiale for den supplerende opsparing opgores sasrskilt, jf. de anmeldte overskudsfordelingsprincipper Risikomargen FDBer = maks(fdbfr - Risikomargen ; 0) Risikomargen, jf. 66 stk. 3, fastsasttes efter kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober2014 artikel 37: Risikomargen = CoC *

10 CoC udg0r en kapitalomkostningssats, som er fastsat til 6% SCRruW betegner solvenskapitalkravet til tid t, aktiverne er valgt, sa kapitalkravet minimeres. rt+i betegner diskonteringsrenten til tid t+1, jf. afsnit Der benyttes en simplifikation til beregning af SCRruW) SCR^Ct) = SCRru(0)* Net BE^et(t) er et mal for bedste skon over aflobet af (netto) livsforsikringshensffittelserne, k = {Supplerende opsparing; 0vrige ordnlng}. BENet(t) s^ttes til det storste belob af GYk(t) og VhenscetJ ordetl'fe pa ethvert fremtidig tidspunkt, Vhensaett'or ien'fe angiver den samlede hensaettelse pa tegningsgrundlaget, for k = {Supplerende opsparing; 0vrige ordnlng}. BENet(0) er et mal for bedste sk0n for de samlede (netto) livsforsikrlngshensaettelser pa opgorelsestidspunktet. BENet(0) saettes til det storste belob af den samlede GY(0) og den samlede Vhensaeto orcien pa opgorelsestldspunktet Idet der er summeret ud over k. Simpllfikationen kan begrundes i, at fremtidige SCR(t) uden markedsrislko (SCR_RU) kan forventes at udvikle sig i takt med aflobet af livsforsikrlngshensasttelseme. Det samlede SCRruW) fremkommer ved at summe over k Elementer som indgar i omkostningsbetalingsstrommen I henhold til afsnit indgar folgende elementer i opgorelsen af omkostningsbetalingsstrommen: gebyr er det stykgebyr, som medlemskabet giver anledning til, Y er den omkostningsbelastning, som den retrospektive hensaettelse giver anledning til, p11 er den omkostningsbelastning, som bidraget eller BFD-bidraget giver anledning til Opgorelse af vaerdien af retrospektive hensaettelse for hver forsikring Vaerdien af den retrospektive hensaettelse for hvert medlem, x, pa tid t opgores som: Vhens3stxfro = H ens3stx rden

11 Hensddt^rden er henseettelsen pa 2.orden inkl. endnu ikke anvendt bonus svarende til parametrene i afsnit 3.2 til 3, Grundlagselementer i hensaettelsesgrundlaget Dodsintensitet Dodeligheden for aktive og for invalids med kon k i hele aldre x modelleres ved Finanstilsynets dodelighedsmodel som: Mx;2016 = MX,2014 * (l Rx) Mx,2014 = 0'5 * exp {Plrl(.X - 1) + P2r2ix - 1) Cx " 1)) Mx-1, ,5 * exp (phcx) + ^r2{x) + w) /4,2014 R'x betegner Finanstilsynets levetidsforbedringer, MX;2oi4 betegner Finanstilsynets centrale benchmarksd0deligheder og basisfunktionerne ^ (x) er givet som ( 1 ^ < Xi-l ri(,x) = I (.Xi ~ x)/20 Xi-i < X < Xi i 0 ^ for/= 1,2,3 og X(. = 20*{2+i) Her er/?,,/?;, og ^3 parametre, der estimeres ud fra data i en Poisson regressionsmodel. For f>2016 er dodeligheden givet ved uk _ ^ * (1 Rb)^2016 It-X.t ^X,2016 V1 KXj Parametrene ses nedenfor: Dodsintensitet Meend (11 (i2 Ii Kvinder ft1 ft2 lis 0, , Dodsintensitet for medlemmernes samlevere og aegteteller: Dodelighed for medlemmernes samlevere og eegtefeller folger ovenstaende Invalideintensitet.Invalideintensiteten er opgjort pa Gompertz-Makeham formel. Parametrene ses nedenfor.

12 Invalideintensitet 2016 Masnd Kvinder (i1 112 Ii3 Ii1 (12 Ii3 0 5, , , , Administrationsomkostninger Parametrene ses nedenfor. Omkostninger 2016 Gebyr"1 Bm Ym 70 1,10% 0,01% Diskonteringsrente ElOPA's standard rentekurve med VA-tillseg benyttes til opgorelse af livsforsikringshensaettelserne. Diskontering sker ved diskrettids diskontering med et arige betalingsintervaller. Betalinger vedr0rende pensionsafkastskat (PAL-skat) indregnes som et fradrag i diskonteringsrenten fremfor at udg0re et eksplicit cash flow. Dette er en approksimativ tilgang. Der ses bort fra ordninger, som er fritaget for PAL-skat Sandsynligheder vedrorende kollektive grundformer Samlever og Giftemalssandsynligheder Samlever- og /Egtefellesandsynlighederne er sat til 1 Maend; /Egtefaellen/samleveren betragtes altid som 3 ar yngre end medlemmet Kvinder: /Egtefcellen/samleveren betragtes altid som 2 araeldre end medlemmet B0rnesandsynHgheder. Faderskabsintensiteten er givet pa formen: = -(-v-28)2 0, (r_15) for x >15 0 for x < 15 Moderskabsintensiteten er givet pa formen:

13 7(3-12) cy = 0, for y >12 for y < A dfserdsvariable Genkobsintensiteterne er givet pa formen a*x + h for 20 < x < 65 a b 0, ,00317 Fripoliceintensiteterne er givet pa formen a1* x + b2 for 20 < x < K 0.2* x + b2 for K < x < 68 al h ^2 ^2 K 0, , , , Genk0bs- og Fripoliceintensiteterne erfastsat pa baggrund af O/E-rater.

/Endringer til opg0relse af livsforsikringshensaettelserne til regnskab og solvens for Pensionskassen for Sundhedsfaglige Resume

/Endringer til opg0relse af livsforsikringshensaettelserne til regnskab og solvens for Pensionskassen for Sundhedsfaglige Resume pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel til og anmeldt d. 18. april

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel til og anmeldt d. 18. april pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i iov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforslkringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov orri finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen.

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 Kobenhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvlrksomhed samt

Læs mere

Anrneldeise af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anrneldeise af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anrneldeise af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel samt anmeldt d. 29. juni

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel samt anmeldt d. 29. juni pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Sammen giver vi mere tilbage I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske,grundlag mv.

Læs mere

6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed.

6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed. PBU Finanstilsynet 22. december 2015 Arhusgade 110 Ref.: fce/gik 2100 K0benhavn 0 AtimeSdelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Uvsforslkringsselskabet skal angive, hvllken forslkrlngsklasse det anmeldte vedrerer, jf. bekendtgorelsens 2, stk. 2.

Uvsforslkringsselskabet skal angive, hvllken forslkrlngsklasse det anmeldte vedrerer, jf. bekendtgorelsens 2, stk. 2. PBU Finanstilsynet Arhusgade 110 Ref.: fce/glk 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikrlngsvlrksomhed

Læs mere

Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage

Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage pka Firianstilsynet Arhusgade 110 2100 Kdbenhavn 0 Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skai det tekniske grundiag mv.

Læs mere

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Markedsvaerdiparametre til opg0relse af livsforsikringshensaettelser til markedsvasrdi. Resume

Markedsvaerdiparametre til opg0relse af livsforsikringshensaettelser til markedsvasrdi. Resume pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016.

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeidelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, 1 lov om finansiel virksomhed ska! det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Forsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen.

Forsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. PBU Finanstilsynet Arhusgade 110 Ref.: fce/glk 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade K0benhavn 0 Finanstilsynet Sammen giver vi mere'tilbage

pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade K0benhavn 0 Finanstilsynet Sammen giver vi mere'tilbage pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere'tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, 1 lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 10 30. juni 2016 arkedsværdigrundlag 30. juni 2016 A: Forsikringsklasse I Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi tager udgangspunkt

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tenise grundlag m.v. for livsforsiringsvirsomhed I henhold til 20, st. 1, i lov om finansiel virsomhed sal det tenise grundlag mv. for livsforsiringsvirsomhed

Læs mere

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0 PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: fce/jov Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension El nansti Isynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016.

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016. PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 19. december 2017 fce/glk Anmeldelse af teknisk grundlag m w I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed niveau niveau beregning Dødeligheder Nye Ej nansti synet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel

Læs mere

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 3 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

Bilag 1 Brevdato 30. november 2015 Forsikringsselskabets navn PFA Pension Overskrift Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeld

Bilag 1 Brevdato 30. november 2015 Forsikringsselskabets navn PFA Pension Overskrift Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeld Bilag Brevdato 30. november 205 Forsikringsselskabets navn PFA Pension Overskrift Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeldelsen. Justering af markedsværdigrundlag Referencerne

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 5 27. juni 2018 Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed) Við heimild

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Metodebeskriveise 3 3 Uddybende kommentarer til metodebeskriveise

Læs mere

Bilag 1 til anmeldelse af 22. december 2014 Beskrivelse af begreberne for opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi for Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. De samlede livsforsikringshensættelser

Læs mere

GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET

GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET Anmeldelse af satsbilag for opgørelse af livsforsikringshensættelser under forsikringsklasse I til markedsværdi gældende indtil andet anmeldes. Risikoelementer

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Markedsværdigrundlag PKMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE MODEL TILSTANDSRUM BETALINGSSTRØMME RISIKOELEMENTER DØDELIGHED.

Markedsværdigrundlag PKMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE MODEL TILSTANDSRUM BETALINGSSTRØMME RISIKOELEMENTER DØDELIGHED. Markedsværdigrundlag PKMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 2 MODEL... 2 2.1 TILSTANDSRUM... 2 2.2 BETALINGSSTRØMME... 4 3 RISIKOELEMENTER... 5 3.1 DØDELIGHED... 5 3.2 INVALIDITET... 5 3.3 KOLLEKTIVE ÆGTEFÆLLEPENSIONER...

Læs mere

Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017

Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017 Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017 Finanstilsynet har i brev af 22. september 2017 bedt selskaberne om at indberette resultaterne af levetidsanalysen foretaget med udgangspunkt i benchmark

Læs mere

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil.

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil. Modtager: Emne: Finanstilsynet, Per Plougmand Bærtelsen, ppb@ftnet.dk Kontributions- og regnskabsregler Dato: 13. marts 2017 Afsender: Den Danske Aktuarforening Baggrund Dette dokument omhandler samspillet

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 10 15. desember 2008 (Uppskot til)* Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed)

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Markedsværdigrundlag PSMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 2 MODEL... 2 2.1 TILSTANDSRUM... 2 2.2 BETALINGSSTRØMME... 4 3 RISIKOELEMENTER... 5 3.1 DØDELIGHED... 5 3.2 INVALIDITET... 5 3.3 KOLLEKTIVE ÆGTEFÆLLEPENSIONER...

Læs mere

Markedsværdigrundlag PSMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 2 MODEL... 2 2.1 TILSTANDSRUM... 2 2.2 BETALINGSSTRØMME... 4 3 RISIKOELEMENTER... 5 3.1 DØDELIGHED... 5 3.2 INVALIDITET... 5 3.3 KOLLEKTIVE ÆGTEFÆLLEPENSIONER...

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1457 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.152-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension)

Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension) Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension) Forsikringsseminar, KPMG Thomas Møller, PFA Pension 11. oktober 2016 Agenda Baggrund og den nye bekendtgørelse Aktuelle problemstillinger

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede Kollektive og solidariske pensioner Grundkursus for delegerede Hvad forstår I ved kollektiv og solidarisk? Fælles værdier Overenskomst Samarbejde Fagforening Fællesskab Hvad gør jeres pensionsordning kollektiv

Læs mere

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014 Industriens Pension Aktuariatet den 27. juni 2014 Indhold Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014... 1 Markedsrente Teknisk grundlag for forsikringsklasse III... 2 Gennemsnitsrente

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 3. april 2019 J.nr. 560-0144/560-0145 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 6. april 2018 J.nr. 560-0081/560-0082 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 26. januar 2015 FIRA J.nr. 162-0041 /fp Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ændringen har følgende hovedformål 1) Tilpasning

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1 Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1 I medfør af 126 b, stk. 5, 126 c, stk. 6, 126 d, stk. 7, 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1) BEK nr 13 af 04/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0030 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 7. april 2017 J.nr. 560-0027/560-0028 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden

Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden Til alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 24. april 2012 J.nr. 6639-0006 Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 I medfør af [ 9, stk. 2], [ 50, stk. 5], og [ 116, stk. 8], i lov nr. [**] om firmapensionskasser,

Læs mere

PBU Pasdagogernes Pension

PBU Pasdagogernes Pension PBU Pasdagogernes Pension VEDT^GTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 5. april 2017 Vedtaegter for Pa;dagogernes Pension Side 2 af 6 1 Pensionskassens formsl Pensionskassens formal er

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

PBU Paedagogernes Pensionskasse. Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU)

PBU Paedagogernes Pensionskasse. Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU) Paedagogernes Pensionskasse Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 4 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

PKA AIP A/S ARSRAPPORT Fremfagt eg godkendt pi ordinar gentraitanambng. Gentofte Kommune CVR nr

PKA AIP A/S ARSRAPPORT Fremfagt eg godkendt pi ordinar gentraitanambng. Gentofte Kommune CVR nr ARSRAPPORT 2013 PKA AIP A/S Fremfagt eg godkendt pi ordinar gentraitanambng

Læs mere

Bilag 2 Dagsordenens punkt 12 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/16 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

MINISTERIET < SUNDHED FOREBYGGELSE. Vedr0rende ansogning om stotte fra Aktivitetspuljen,

MINISTERIET < SUNDHED FOREBYGGELSE. Vedr0rende ansogning om stotte fra Aktivitetspuljen, MINISTERIET < SUNDHED FOREBYGGELSE Holbergsgade 6 DK-1057K0benhavn K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum,dk Wsum.dk Lyle - Patientforeningen for Lymfekraeft Trekronergade 64, st. 2500 Valby Dato:

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 85 Frederiksberg C Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 2, stk., i lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse nr. 67 af 27. oktober 26 anmeldes det tekniske

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 4. maj 2016 J.nr. 560-0092/560-0093 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

IBM Pensionsfond (Pensionskasse)

IBM Pensionsfond (Pensionskasse) IBM Pensionsfond (Pensionskasse) CVR-nr. 85 75 27 15 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordin^re generalforsamling den / 21 Dirigent Indhoidsfortegnelse: Side Pategninger 1 Ledelsespategning

Læs mere

AOK og AOP 3 Norii Pension Livsforsikring A/S

AOK og AOP 3 Norii Pension Livsforsikring A/S AOK og AOP 3 Norii Pension Livsforsikring A/S Norli Pension Livsforsikring A/S, der i det efterfolgende kort skrives Norii Pension, opiyser hvert ar de to n0gletal AOK og AOP pa kundernes ariige pensionsoverbiik.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenkapitalen og de forsikrede. PensionDanmarks bestyrelse

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 10. marts 2015 (2014-0037981). Pensionsselskab påbudt

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

IVSIIGPApS. CVR-nr Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den/^//2di3. Dimgent.

IVSIIGPApS. CVR-nr Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den/^//2di3. Dimgent. IVSIIGPApS CVR-nr. 28 70 70 37 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den/^//2di3 Dimgent pwc Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den uafhaengige

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 pwc Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 kva/s I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 337712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T:

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

I bonusregulativets 2 tilføjes en reference til to nye beregningsgrundlag G18 og G19.

I bonusregulativets 2 tilføjes en reference til to nye beregningsgrundlag G18 og G19. PGU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 21. december 2018 Ref.: fce/jov Anmeldelse af teknisk grumddag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere