Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010"

Transkript

1 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK Hillerød Opgang Blok A Telefon Direkte 4820:5060 Fax Mail Web CVR/SE-nr: J.nr.: Dato: 1. august Baggrund Region Hovedstaden skal senest den 1. september 2011 afgive en redegørelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommunalbestyrelserne vedrørende indberettet aktivitet for Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor. Baggrunden for redegørelsen er, at det er en del af reglerne omkring aktivitetsbestemt finansiering, som er beskrevet i følgende cirkulærer: Cirkulære nr. 128 af 27. december 2009 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen m.v. Cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Dette notat udgør Region Hovedstadens redegørelse. 2. Resume Region Hovedstaden har indberettet al aktivitet på regionens hospitaler, der i henhold til Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter skal indberettes til LPR. Det omfatter al hospitalsbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse. Indberetningen skal dokumentere, hvad der er udført af behandling. Det gælder desuden indberetning af aktivitet for behandling på private sygehuse og klinikker, behandling i udlandet samt speciallægepraksis, der er sikret gennem aftaler med disse. Disse aktører indberetter således selv. Og det gælder vedrørende den kommunale medfinansiering indberetning af aktivitet på praksisområdet til Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister.

2 Også i 2010 har der i regionen været arbejdet med at sikre kvaliteten i hospitalernes indberetninger, primært gennem opfølgning på fejlregistreringer og arbejdet i et permanent udvalg vedrørende kvalitetssikring af den patientadministrative registrering i Region Hovedstaden og undergrupper herunder. I regi af Afregningsgruppen er der udarbejdet et forslag til fælles forretningsgange for kvalitetssikringen, der i februar 2011 er blevet godkendt af regionsdirektøren og udsendt til hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri. I den i medfør af sundhedsaftalerne nedsatte Følgegruppen vedr. økonomi og aktivitet drøftes også kvalitetssikring af patientregistreringen med udgangspunkt i det kommunale perspektiv. Kommunerne har været medfinansierende på sundhedsområdet siden 1. januar Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgave at opgøre størrelsen for den kommunale betaling til regionen hver måned på grundlag af regionernes indberetning til LPR (LandsPatientRegisteret) mv. og sikre overførslen af betalingen gennem OBS (Offentligt Betalings System). 3. Aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen Indenrigs- og sundhedsministeriet har i 2010 bevilget et særligt statstilskud på 2.596,5 mio. kr. til fordeling mellem regionerne til finansiering af aktivitet inden for sygehusområdet. Region Hovedstadens andel heraf er opgjort til 810,2 mio. kr., der er indtægtsført i 2010-regnskabet. Denne særlige tilskudsordning er beskrevet i Cirkulære nr 128 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen mv. Cirkulæret fastlægger, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2010 udbetaler tilskud til regionerne til finansiering af aktivitet i sygehusvæsenet efter nærmere fastsatte retningslinier. Region Hovedstadens administration af tilskuddet I forbindelse med Region Hovedstadens administration af aktiviteter er der fastsat overordnede retningslinjer med henblik på at skabe incitament til at skabe meraktivitet på hospitalerne såvel på det akutte som på det elektive område. Afregning af tilskud fra ministeriet sker på baggrund af aktivitetsregistreringer, der er indberettet til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister. Afregning tager således udgangspunkt i hospitalernes samlede produktion inkl. køb fra udenregionale sygehuse og private sygehuse. Region Hovedstaden har udarbejdet en takststyringsmodel, som beskriver regionens retningslinjer for udbetaling af tilskuddet. Side 2

3 Region Hovedstadens patienter behandlet i andre regioner og på private sygehuse Borgere med bopæl i Region Hovedstaden, der modtager behandling i en anden region, vil af det behandlende sygehus blive indberettet til Landspatientregistret. Der foretages i regionen løbende opgørelser af den udenregionale aktivitet. I Region Hovedstaden er der oprettet en Informations- og Rådgivningsenhed, der varetager visitationen af borgere fra regionen, som på grund af det udvidede frie sygehusvalg er berettiget til behandling på et privat sygehus. For at sikre at den aktivitet, der foregår på private hospitaler, som følge af det udvidede frie sygehusvalg, bliver indberettet til Landspatientregistret, skal alle regninger, der bliver tilsendt Region Hovedstaden, være vedhæftet en kopi af anmeldelsen til LPR. 4. Region Hovedstadens aktivitet over baseline i 2010 Region Hovedstadens samlede aktivitet, korrigerede aktivitet, baseline samt den beregnede aktivitet udover baseline for 2010 fremgår af esundhed. Den endelige opgørelse er foretaget den 29.marts 2011 og er baseret på regionernes aktivitetsberetninger til Sundhedsstyrelsen pr. 10. marts 2011 jf. brev af 8.april 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det fremgår endvidere af brevet, at Region Hovedstaden har udnyttet sin tilskudsramme for 2010 på kr. fuldt ud. Inden opgørelsen af statstilskud i esundhed har Sundhedsstyrelsen korrigeret for den værdistigning pr. kontakt det såkaldte creep der er ud over den tilladte stigningstakst, der er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Reduktionerne foretages for at imødegå, at væsentlige ændringer af registreringspraksis udløser statstilskud uden, at der reelt ligger en meraktivitet til grund herfor. Såfremt der sker organisatoriske eller produktionsmæssige ændringer, som giver anledning til creep, kan Sundhedsstyrelsen korrigere herfor efter ansøgning fra regionen. Den samlede aktivitet ekskl. kommunal medfinansiering, tilskud mm. for 2010 er opgjort som vist i tabel 1 jf. esundhed. Side 3

4 Tabel 1 Statslig aktivitetspulje kroner Aktivitet i alt ,65 Den korrigerede aktivitet inklusiv produktivitetskrav ,88 Creep korrigeret aktivitet i alt ,85 Baseline ,05 Creep korrigeret aktivitet udover baseline i alt ,79 Samlet pulje ,02 Samlet pulje - opgjort i produktionsværdi , pct. puljeloft ,68 Afregning indenfor 100 pct. puljeloft ,68 70 pct. puljeloft - opgjort i produktionsværdi ,77 Afregning indenfor 70 pct. puljeloft - opgjort i produktionsværdi ,77 70 pct. puljeloft - opgjort i puljeværdi ,34 Afregning indenfor 70 pct. puljeloft - opgjort i puljeværdi ,34 Creep korrigeret aktivitet ud over fuld puljeudnyttelse, opgjort i produktionsværdi ,88 Alle landets øvrige regioner har som Region Hovedstaden opnået fuld puljeudnyttelse i Den kommunale (med)finansiering Kommunerne finansierer en andel af regionernes forbrug på sundhedsområdet. Medfinansieringen beregnes som en andel af det forbrug, der er finansieret af regionen og udløst af kommunernes borgere i form af sundhedsydelser. Denne særlige medfinansieringsordning er beskrevet i Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering sundhedsområdet. Herudover finansierer kommunerne regionernes udgifter til færdigbehandlede patienter og specialiseret ambulant genoptræning. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgave at opgøre størrelsen for den kommunale betaling til regionen hver måned på grundlag af regionernes indberetning til LPR mv. og sikre overførslen af betalingen gennem OBS (Offentligt Betalings System). I Statens Informationssystem vedr. kommunal medfinansiering (esundhed) dokumenteres overfor regioner og kommuner de aktiviteter, der ligger til grund for betalingerne. Side 4

5 Nedenfor i tabel 2 er vist ministeriets endelige opgørelse af det samlede kommunale aktivitetsbestemte bidrag vedr herunder også de øvrige kommunale indtægter (betaling for færdigbehandlede dage og specialiseret ambulant genoptræning), der ikke er beskrevet i ovenstående cirkulære. Tabel Regnskab mio. kr Kommunalt aktivitetsbestemt bidrag, i alt 3.769,1 - Heraf kommunal medfinansiering 3.600,6 - Heraf kommunal finansiering 168,5 I tabel 3 er beløbene fordelt på de enkelte aktivitetsområder for kommunal medfinansiering og finansiering: Tabel Afregnet mio. kr. Kommunal medfinansiering 3.600,6 Somatik stationær 1.574,5 Somatik ambulant 57,0 Somatik stationær genoptræning 1.144,5 Sygesikring 556,0 Psykiatri stationær 102,7 Psykiatri ambulant 165,9 Kommunal finansiering 168,5 Færdigbehandlede 115,1 Specialiseret ambulant genoptræning 53,4 En række forhold gør imidlertid, at de bogførte indtægter i 2010 afviger fra den endelige opgørelse: Den endelige opgørelse for 2010 forelå så sent ift. afslutningen af regnskabet for 2010, at skønnede beløb blev restancebogført afveg fra det endelige resultat med: o Medfinansiering 1,7 mio. kr., der bogføres som en ekstraordinær indtægt i regnskabet for 2011 o Finansiering 1,6 mio. kr., der bogføres som en ekstraordinær indtægt i regnskabet for 2011 Side 5

6 Den endelige opgørelse for 2009 forelå også så sent ift. afslutningen af regnskabet for 2009, at skønnede beløb blev restancebogført afveg fra det endelige resultat med: o Medfinansiering 1,1 mio. kr., der er blevet bogført som en ekstraordinær indtægt i regnskabet for 2010 En for perioden konstateret fejl i afregningen af finansieringen af hospicedage (færdigbehandlede dage) blev af ministeriet reguleret i 2010 og medførte en ekstraordinær indtægt i 2010 på 2,3 mio. kr. Samlet er der således i regnskabet for 2010 bogført følgende indtægter, jf. tabel 4: Tabel Regnskab mio. kr. Kommunalt aktivitetsbestemt bidrag, i alt 3.769,2 - Heraf kommunal medfinansiering 3.600,0 - Heraf kommunal finansiering 169,2 6. Aktivitetsoplysninger kvalitetssikring af registreringer i egne patientadministrative-systemer Kontrol og kvalitetssikring af indberetninger foretages på flere måder både i samarbejde med Sundhedsstyrelsen men også internt i Region Hovedstaden. Der er både tale om forskellige samarbejdsfora samt om overvågning af datasystemernes funktionalitet med henblik på den bedst mulige sikring af de patientadministrative data, der ligger til grund for regionens forskellige sundhedsindtægter. Samarbejde med Sundhedsstyrelsen I samarbejde med Sundhedsstyrelsen og i regi af Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering drøftes løbende datakvalitet mellem Sundhedsstyrelsen, regionerne og Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen er udover formidling af konkrete fejl i Sundhedsstyrelsens Fejlregister, der blev forbedret med et nyt datasystem henover årsskifter 2009/2010 behjælpelig med lister og oversigter, der kan belyse kvaliteten af regionernes indberetninger til LPR. Region Hovedstaden deltager i en under Koordinationsgruppen nedsat permanent arbejdsgruppe ved navn Referencegruppen vedr. kvalitet i LPR, der skal fremkomme med forslag til hensigtsmæssige nationale procedurer på kvalitetssikringsområdet. Endvidere deltager repræsentanter fra regionens hospitaler i en række andre arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen, der har til formål at forbedre registreringsgrundlaget og dermed bidrage til sikring af registreringskvaliteten. Side 6

7 Internt i regionen Der foretages løbende kontrol og rettelser af uoverensstemmelser i registreringen i et samarbejde mellem regionen og hospitalerne og efter dialog med kommunerne på de områder, der er omfattet af kommunal finansiering. Endvidere sker der en månedlig afstemning mellem de aktivitets- og økonomioplysninger, der stilles til rådighed via Sundhedsstyrelsens informationssystem og oplysninger om de faktiske og bogførte betalinger fra OBS-systemet. I forbindelse med udarbejdelse af input til regionens økonomirapporter og regnskabsaflæggelse vurderes indtægtsniveauet og grundlaget herfor systematisk. Der holdes ligeledes såvel på hospitalerne som i Koncern Økonomi/Data et vågent øje med indholdet i og mængden af fejl i Sundhedsstyrelsens Fejlregister. Data fra Sundhedsstyrelsens Fejlregister downloades hver nat og stilles supplerende til Sundhedsstyrelsens egen formidling af fejl - til rådighed for regionens hospitaler. Sundhedsstyrelsens nye datasystem til håndtering af registreringsfejl er bredt ud til hospitalerne via bl.a. samarbejdet i Datakvalitetsudvalget. I takt med denne videre kvalificering vil det blive vurderet, om der fortsat vil være behov for den regionale supplerende formidling af fejl. De månedlige kørsler af aktivitetsbestemte finansieringsbidrag fra kommunerne afvikles inkl. data i Sundhedsstyrelsens Fejlregister. Den sidste og endelige kørsel afvikles uden fejlregisteret. Der er derfor såvel centralt som på hospitalerne særlige aktiviteter omkring oprydning i fejl op til den endelige afregningskørsel. Datakvalitetsudvalget Region Hovedstaden etablerede i begyndelsen af 2007 et permanent udvalg vedrørende kvalitetssikring af patientadministrative data også kaldet Datakvalitetsudvalget. Udvalget består af to repræsentanter pr. hospital samt to fra Region Hovedstadens Psykiatri samt repræsentanter for Koncern IT og Koncern Plan og Udvikling. Hospitalsrepræsentanterne har grundigt kendskab til henholdsvis afregnings- og registreringsområdet, og der er således tale om et tværfagligt udvalg omkring kvalitetssikring af de patientadministrative registreringer, der indgår i datagrundlaget for afregning. Møder holdes hver anden måned og umiddelbart før møderne i Sundhedsstyrelsens Koordinationsgruppe for individbaseret patientregistrering og den tværregionale ER- FA-gruppe vedr. patientregistrering i regi af Danske Regioner. Kommissoriet beskriver under formål, at udvalget skal sikre, at de patientadministrative registreringer lever op til de krav, der eksisterer fra såvel Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, relevante kliniske databaser samt krav stillet af Region Hovedstaden. Side 7

8 Under udvalget er etableret en Registreringsgruppe, der mødes månedligt og drøfter mere konkrete registreringsforhold og -vilkår i regionen og bl.a. har til opgave at udarbejde, implementere og vedligeholde en fælles registreringsvejledning, som skal supplere Sundhedsstyrelsens generelle registreringsvejledning ( Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter ). Endvidere fungerer Registreringsgruppen som et kvalificeret forum for hurtig og målrettet information om ændringer og problemstillinger i de generelle registreringsregler. Under Datakvalitetsudvalget er også etableret en Afregningsgruppe, der mødes fire gange årligt og mere konkret drøfter udfordringer/vilkår omkring den mellemregionale afregning samt fælles arbejds- og forretningsgange på afregningsområdet med henblik på fornøden kvalitetssikring af afregningsområdet. I 2010 er der bl.a. arbejdet med færdiggørelse af en fælles forretningsgang for faste oprydningsrutiner, implementering af nye/ændrede regler, audit mv. til erstatning for de forretningsgange, hvormed de enkelte hospitaler kom med ind i Region Hovedstaden. Den fælles forretningsgang er godkendt af regionsdirektøren i februar Udviklingsgruppen vedr. økonomi og aktivitet Som ramme for samarbejdet omkring økonomi og aktivitet er der i regi af de mellem regionen og kommuner i regionen indgåede sundhedsaftaler etableret Udviklingsgruppen vedr. økonomi og aktivitet. Udviklingsgruppen, der refererer til Den Administrative Styregruppe har til opgave at understøtte kommunernes mulighed for at opnå indsigt i aktivitets- og forbrugsudviklingen inden for de regionale sundhedsydelser. Gruppen holder 4 møder årligt og aftaler i tæt samarbejde med andre faglige sundhedsaftalegrupper hvilke statistikker og analyser, der skal laves til understøttelse for samarbejdet. Også her drøftes datakvalitet og initiativer til bedring heraf. I forlængelse af en kommunal henvendelse kunne det konstateres, at der i regionen var meget forskellige måder at registrere henvisnings- og afslutningsmåde på. Som følge heraf blev det besluttet at gøre lige præcis dette område til genstand for den første metode-audit efter den i 2011 godkendte fælles forretningsgang for kvalitetssikring af den patientadministrative registrering. Side 8

Emne: Endeligt regnskab 2007 for Region Hovedstaden og Revisionsberetning 2007

Emne: Endeligt regnskab 2007 for Region Hovedstaden og Revisionsberetning 2007 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. september 2008 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2007 for Region Hovedstaden og Revisionsberetning 2007 Bilag 14 (Notat af 12. september 2008 om Region Hovedstadens

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok C Telefon 3866:5000

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 13/13644 Dato: 4. juni 2013 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk Telefon: 76631452 Notat Regionsrådets redegørelse

Læs mere

Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017

Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Region Midtjylland Koncernøkonomi 25. april 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Resume... 3 3. Aktivitetsafhængige tilskud... 4 Administration

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2011

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2011 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 12/11703 Dato: 27. juni 2012 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631452 Notat Regionsrådets

Læs mere

Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Regionshuset Viborg Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Indenrigs- og Sundhedsministeriet DRG Kontoret Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Regionsrådets

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN REVISIONSBERETNING NR. 10 SIDE

REGION HOVEDSTADEN REVISIONSBERETNING NR. 10 SIDE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 REGION HOVEDSTADEN REVISIONSBERETNING NR. 10 SIDE 490 497 REVISION

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2009

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2009 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Inge Lise Udbye Christiansen og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: IngeLise.Christiansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/7248 Telefon:

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 7 (side 60 66) tilskud i 2012 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt,

Læs mere

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 3 (side 16-21) Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde REGION SJÆLLAND Beretning nr. 17 (side 244 250) Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 10 (side 98 104) Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2032 til regionens

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 Dato: 4. september 2014 Brevid: 2372496 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2014 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 15/23768 Dato: 3. juni 20155 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk Telefon: 29201452 Notat Regionsrådets redegørelse

Læs mere

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 29 SIDE

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 29 SIDE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 29 SIDE 411 416 REVISION

Læs mere

Spørgsmål om uensartet registreringspraksis

Spørgsmål om uensartet registreringspraksis Center for Økonomi Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok C - stuen Afsnit Data Telefon 3866 5000 Mail center-for-oekonomi@ regionh.dk Web www.regionh.dk EAN-nr.: 5798000384286

Læs mere

Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64)

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64) Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk REGION SJÆLLAND Beretning nr. 5 (side 55-64) Revision af statsligt aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til regionens

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: bilag Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 Dato: 3. september 2013 Brevid: 2140345 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2013 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Tlf:

Tlf: Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 REGION HOVEDSTADEN Revisionsberetning nr. 17 Vedrørende revision

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 14 (side 145 152) Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionens

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering for 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering for 2008 Regionshuset Viborg DRG Kontoret Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering for

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2013

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2013 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 Dato: 29. juli 2015 Brevid: 2569900 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2015 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde REGION SJÆLLAND Delberetning nr. 14 (side 204 208) regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, BDO

Læs mere

REGION NORDJYLLAND REVISIONSBERETNING NR. 16 SIDE

REGION NORDJYLLAND REVISIONSBERETNING NR. 16 SIDE Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 REGION NORDJYLLAND REVISIONSBERETNING NR. 16 SIDE 176 182 REVISION

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor.

NOTAT. 1. Indledning. Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor. NOTAT Dato: 1. juni 2017 Sagsnummer: Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2016 Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 51 02 lj@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 123456 Dato: 26. august 2014 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk Telefon: 29201452 Notat Regionsrådets redegørelse

Læs mere

Punkt nr. 4 - Tiltrædelsesberetning fra BDO Kommunernes Revision Bilag 1 - Side 1 af 11

Punkt nr. 4 - Tiltrædelsesberetning fra BDO Kommunernes Revision Bilag 1 - Side 1 af 11 Punkt nr. 4 - Tiltrædelsesberetning fra BDO Kommunernes Revision Bilag 1 - Side 1 af 11 Tlf.: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2014 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2014 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning nr. 28 af 10. juli vedrørende Regionsrådets redegørelse for aktivitetsbestemte tilskud m.v.

Region Midtjylland. Revisionsberetning nr. 28 af 10. juli vedrørende Regionsrådets redegørelse for aktivitetsbestemte tilskud m.v. Revisionsberetning nr. 28 af 10. juli 2014 vedrørende Regionsrådets redegørelse for aktivitetsbestemte tilskud m.v. for 2013 Indhold 1 Konklusion på revisionen af Regionsrådets redegørelse for aktivitetsbestemte

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udkast. Sundhedsredegørelse 2012

Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udkast. Sundhedsredegørelse 2012 Regionshuset Viborg Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udkast DRG Kontoret Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv Dato: 2. august 2016 Brevid: 3014737 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015. 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2016 afgive en redegørelse til Sundheds

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af revisionsberetninger vedr. statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet mv.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af revisionsberetninger vedr. statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet mv. Region Midtjylland Godkendelse af revisionsberetninger vedr. statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet mv. Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 34 Kommunernes

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2016

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2016 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 17/17810 Dato: 20. maj 2017 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk Telefon: 29201452 Regionsrådets redegørelse vedrørende

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor.

NOTAT. 1. Indledning. Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor. NOTAT Dato: 1. juni 2018 Sagsnummer: Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 51 02 lj@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv.

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 12. juli 2013 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2012

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 12. juli 2013 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2012 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning nr. 16 af 27. august vedrørende Regionsrådets redegørelse for aktivitetsbestemte tilskud m.v.

Region Midtjylland. Revisionsberetning nr. 16 af 27. august vedrørende Regionsrådets redegørelse for aktivitetsbestemte tilskud m.v. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 16 af 27. august

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2018

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2018 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Dokumentation og Ledelsesinformation Journal nr.: 19/21832 Dato: 20. maj 2019 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk Telefon: 29201452 Regionsrådets redegørelse

Læs mere

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt Økonomisk politik Den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2007 Regeringen og Danske Regioner indgik den 10-06-2006 aftale om regionernes økonomi i 2007. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i budgetvejledningspunktet

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 27. juli 2015 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2014

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 27. juli 2015 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2014 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning af 27.

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt Dokumentnr. 35553/07 De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik den 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi i 2008. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i punktet

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Dokumentation og Ledelsesinformation Journal nr.: 18/30391 Dato: 22. maj 2018 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk Telefon: 29201452 Regionsrådets redegørelse

Læs mere

Region Syddanmark Revisionsberetning af 2. juli 2019 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2018

Region Syddanmark Revisionsberetning af 2. juli 2019 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2018 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning af 2.

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 3 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Økonomisk Planlægning Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Revisionsberetning nr. 8 vedrørende aktivitetsbestemte tilskud for til Regionsrådets møde den 22.

Bilag. Region Midtjylland. Revisionsberetning nr. 8 vedrørende aktivitetsbestemte tilskud for til Regionsrådets møde den 22. Region Midtjylland Revisionsberetning nr. 8 vedrørende aktivitetsbestemte tilskud for 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 3 Notat om supplerende oplysninger i revisionsberetning

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 029-10 Implementering af overenskomst for kiropraktorerne

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Dokumentnr. 32942/09 Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik den 13-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2010. Denne økonomiske vejledning omhandler midtvejsreguleringen

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 16/20285 Dato: 1. juni 2016 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk Telefon: 29201452 Regionsrådets redegørelse vedrørende

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

1) Hvordan stemmer meddelelsen fra direktionen på Herlev og Gentofte Hospital overens med den politiske beslutning?

1) Hvordan stemmer meddelelsen fra direktionen på Herlev og Gentofte Hospital overens med den politiske beslutning? Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 11. maj 2016 Spørgsmål nr.: 017-16 Dato: 2. februar

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Anvendelse af DRG: Produktivitet. DRG Konference - undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

Anvendelse af DRG: Produktivitet. DRG Konference - undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Anvendelse af DRG: Produktivitet DRG Konference - undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Opgørelse af produktivitet DRG- og DAGSproduktionsværdi Somatisk sygehusproduktion Tilrettede driftsudgifter

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Februar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 11/2010

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET MARIA FRIIS LARSEN MAL@SUM.DK. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning

PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET MARIA FRIIS LARSEN MAL@SUM.DK. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET MARIA FRIIS LARSEN MAL@SUM.DK Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET 1. Forandringer i behandlingerne på sygehusene 2. Tværsektorielt

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

.. Til afbureaukratisering af sundhedsvæsnet

.. Til afbureaukratisering af sundhedsvæsnet Sundheds-it-systemer systemer som strategisk løftestang... Til afbureaukratisering af sundhedsvæsnet Agenda Side 2 Godmorgen! Kortlægningsinitiativer det seneste år Initiativet Bedre dokumentation Formål

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Fleksibel kapacitetstilpasning

Fleksibel kapacitetstilpasning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Fleksibel kapacitetstilpasning - Garantiklinikker anno 2011 - Pulje til særlige meraktivitetsprojekter

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

VELKOMMEN TIL DRG-KURSUS. Maria Friis Larsen Serum Instituttet 2. oktober 2013

VELKOMMEN TIL DRG-KURSUS. Maria Friis Larsen Serum Instituttet 2. oktober 2013 VELKOMMEN TIL DRG-KURSUS Maria Friis Larsen Serum Instituttet 2. oktober 2013 HVEM ER VI, HVAD LAVER VI, HVAD KAN VI HJÆLPE MED Hvem er vi? National Sundhedsdokumentation og Forskning på Statens Serum

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Side 1 Kommunal medfinansiering 2014 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. juni 2013 aftale om regionernes økonomi for 2014. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale medfinansiering

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere