Undersøgelse om afvandingsforhold. Danske planteavlskonsulenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om afvandingsforhold. Danske planteavlskonsulenter."

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 285 Offentligt Undersøgelse om afvandingsforhold. Danske planteavlskonsulenter. Spørgeundersøgelse gennemført blandt alle danske planteavlskonsulenter i perioden Jan Hjeds. April 2011.

2 Undersøgelsen er designet af og gennemført med reference til Jan Hjeds. Alt pc-teknisk arbejde med generering af program, opstilling og udsendelse af spørgeskemaer, samt indsamling og opgørelse af resultater er udført af Casper Szilas. Undersøgelsen er gennemført som udsendelse af med opfordring til at deltage i undersøgelsen, der er gennemført en online. Der har været mulighed for at gå tilbage og ændre svar, eller at starte forfra. Kun sidst registrerede svar indgår i opgørelsen, idet indsendelse af nyt svar annullerer tidligere svar. Det har ikke været muligt at gå videre til næste spørgsmål uden at svare. Opgørelsen af svar er automatisk genereret. Undersøgelsens resultat vises som % af svarere, der angiver det pågældende svar. Andelen af svarere, der svarer ved ikke, er opgjort som andel af samtlige svar. I undersøgelsens opgørelse og analysen af svarene herunder, refererer XX % til den andel af alle svarere med en holdning, der har afgivet det refererede svar. Andelen er således opgjort som: Antal svarere med pågældende svar x 100 (Antal svarere i alt ved ikke) Samtlige svar med holdning summer således til 100 %. Spørgeskemaet er udsendt til alle danske planteavlskonsulenter. Der er modtaget 141 svar. Jan Hjeds cand.agro. Elvedgårdsvej Veflinge Tlf.: Casper Szilas Cand.agro, ph.d. GPS Agro Glænøvej Skælskør Tlf.:

3 Sammendrag og konklusion Det vurderes, at landets største teoretiske og praktiske faglige viden om afvanding er samlet hos landets planteavlskonsulenter. Undersøgelsens formål er at indsamle denne viden. Undersøgelsen viser konsensus blandt Danmarks planteavlskonsulenter om følgende: Afvanding til fuld dybde er afgørende for rentabel planteproduktion. Afvandingsdybden kan ikke reduceres. Den aktuelle vandløbsvedligeholdelse er utilstrækkelig. Der er forskel på forvaltningen mellem kommuner. Der er ikke tillid til QH-princippet (blandt de få konsulenter der kender princippet) Der forventes store afvandingsmæssige problemer af vandplanernes vandløbsindsats. Bekymringen for drænede arealer er større end bekymringen for ånære arealer. 46 % af konsulenterne forventer store problemer for afvandingen af mineraljorder. 48 % af konsulenterne forventer påvirkning af mindst 10 % af Danmarks samlede areal (mindst ha), hvis vandplanernes indsatskrav gennemføres, mens kun 3 % forventer en påvirkning på ha eller derunder. 71 % af konsulenterne forventer betydelige økonomiske tab. Flere konsulenter er i bemærkningerne meget kritiske overfor Vandplanernes vandløbsindsats, herunder specielt indvirkningen på og risikoen for ødelæggelse af drænanlæg. Opgørelse I analysen af svarene herunder, refererer XX % til den andel af alle svarere med en holdning, der har afgivet det refererede svar. Det vil sige ved ikke svar indgår ikke. Undersøgelsens hovedresultater er opsummeret herunder. Hvor svarprocenten med holdningstilkendegivelse er under 90 %, er det angivet. Hele undersøgelsen i form af følgebrev, spørgeskema og samtlige svar kan ses som bilag 1 herunder. Vigtigheden af effektiv afvanding til traditionel dybde Undersøgelsen afdækker vigtigheden af afvanding til traditionel dybde. 97 % mener, at afvanding til traditionel dybde er af stor eller afgørende betydning for rentabel planteproduktion. 90 % mener, at effektiv afvanding ikke kan opretholdes, hvis afvandingsdybden reduceres. Aktuel vandløbsforvaltning i relation til afvanding

4 Undersøgelsen afdækker konsekvenserne af den allerede gennemførte miljøvenlige vandløbsforvaltning, udtrykt ved ændringen fra 1990 til nu. 48 % mener, at den aktuelle vandløbsforvaltning har medført stor eller meget stor forringelse af afvandingen, mens kun 4 % mener, at der er tale om en lille eller ingen ændring. Ingen finder, at der er sket en forbedring. 81 % finder, at den aktuelle vandløbsvedligeholdelse er noget eller meget utilstrækkelig til at sikre effektiv afvanding. 42 % finder, at afvandingsproblemerne som konsekvens af den aktuelle vandløbsforvaltning er store eller meget store, mens ingen finder, at den aktuelle forvaltning ikke giver problemer. Siden 1990 er mange vandløbsregulativer omlagt til såkaldte QH-regulativer, der baseres på vandstrømsmåling i særlige målepunkter. Der er kun få svarere, der er bekendt med princippet, men blandt de 16 % svarere med en holdning, er der 81 %, der har mistillid til princippet. 98 % finder, at der er nogen, store eller meget store forskelle i vandløbsforvaltningen mellem forskellige kommuner, mens kun 2% finder, at der er lille eller ingen forskel. Fremtidig vandløbsforvaltning i relation til afvanding Undersøgelsen afdækker konsulenternes forventninger til konsekvenserne af vandplanernes vandløbsindsats. 76 % forventer, at vandløbsindsatsen medfører store eller meget store afvandingsmæssige problemer, mens kun 2 % forventer, at vandplanerne kan implementeres uden eller med små problemer 46 % forventer store eller meget store problemer for afvandingen af mineraljorder, mens ingen svarere forventer, at der ingen problemer er. 91 % forventer store eller meget store problemer for afvandingen af humusarealer (jb. 11) 37 % forventer størst konsekvenser for drænede arealer, mod kun 12 %, der venter størst konsekvenser for ånære arealer. 46 % angiver størst konsekvenser for både ånære og drænede arealer. 83 % af svarerne skønner, at vandløbsindsatsen vil føre til påvirkning af over 5 % af Danmarks areal (svarende til mindst ha), heraf forventer 48 %, at indsatsen vil påvirke mindst 10 % af Danmarks areal, svarende til mindst ha. Kun 3 % af svarerne forventer en påvirkning under 2 % af Danmarks samlede areal, svarende til ha. Til gengæld forventer 13 % af svarerne, at påvirkningen vil være over 25 % af arealet svarende til over 1 mio. ha. Kun 75 % af alle har taget stilling til dette spørgsmål. 71 % forventer betydelige eller meget betydelige økonomiske tab som følge af vandplanernes vandløbsindsats. Kun 3 % venter begrænset eller intet økonomisk tab. Flere konsulenter er i bemærkningerne meget kritiske overfor Vandplanernes vandløbsindsats, herunder specielt indvirkningen på og risikoen for ødelæggelse af drænanlæg. 4 udvalgte bemærkninger / konsulentudtalelser er gengivet herunder:

5 Den nye plan er helt hul i hovedet, Ændret vandløbsvedligehold vil føre til opstuvning i drænene og have negative konsekvenser mange hundrede meter fra vandløbene. Mange dræn blev nedgravet med håndkraft for 100 år siden. En enorm kraftanstrengelse, der næppe var blevet gennemført, hvis det ikke havde betydning for avlen på markerne. Derfor er det tåbeligt at ødelægge produktionsgrundlaget, for nogle næppe målbare resultater. Rens spildevandet fra byerne hele vejen rundt om Østersøen. Det vil spare vandmiljøet for måske ton kvælstof. Det er sikkert at der vil blive arealer som bliver mindre egnet til dyrkning. Jeg ser problemet mest som afledte problemer længere væk fra vandløb. pga. at dræn kommer til af fungere dårligere. I områder med meget flade arealer vil der kunne sker betydelig forringelse af afvandinger lang fra vandløb med ændre vedligeholdelse. Jeg har været sekretær for vandløbslaug i ca 20 år. Før kommunalreformen havde man gensidig tillid/respekt mellem forvaltningens og landbrugets viden i kommunerne. Amternes forvaltninger var bedrevidende. Nu er sidstnævnte tendens fremherskende i kommunerne. Jeg gruer for miljøcentrenes holdninger og indflydelse. Der mangler betydelige flere virkemidler og valgfrihed, hvis landbruget skal overleve. Jeg ser for mig at hævet vandstand i vandløb vil få konsekvenser langt væk for vandløbene, både med oversvømmelser af marker og evnen til at dræn kan holde sig rene for jord og rødder, hvis dræn konstant er fyldte med vand fordi udløb er under vandlinien. Det synes jeg er en overset trussel, som ikke er en del af debatten.

6 Bilag 1 Formål: Denne undersøgelse vedrører konsekvenserne for afvandingen ved implementering af Miljøministeriets vandplaner. Opfattelsen i praksis synes meget forskellig fra opfattelsen i Miljøministeriet og hos Miljøministeriets rådgivere. Det vurderes, at landets største teoretiske og praktiske faglige viden er samlet hos landets planteavlskonsulenter, og denne viden ønskes derfor indsamlet, med det formål at kvalificere debatten. Alle landets planteavlskonsulenter opfordres derfor til at udfylde nærværende korte spørgeundersøgelse. Deadline er kort; svarene skal bruges snarest. Du opfordres derfor til at svare nu, i stedet for at vente. Dit svar er vigtigt for at sikre undersøgelsens udsagnskraft. Undersøgelsen gennemføres af agronom Jan Hjeds, og bakkes op af Landbrug og Fødevarer, Axelborg og Videncentret for Landbrug. Jan Hjeds arbejder på frivillig og privat basis med at bidrage til at kvalificere debatten og sikre, at beslutningerne omkring Danmarks fremtidige afvanding træffes på et oplyst grundlag. Arbejdet sker uden tilhørsforhold til organisationer af nogen art ( Kontakt: Spørgsmål om undersøgelsen kan rettes til Jan Hjeds, Elvedgårdsvej 6, 5474 Veflinge. Tlf.: Mob.: Referencer: Carl Åge Pedersen. Direktør. Planteproduktion. Videncentret for Landbrug. Flemming Nør-Pedersen. Vand- og Naturchef. Landbrug & Fødevarer. Gå til spørgeskemaet Hvis du fortryder, kan du altid starte forfra på spørgeskemaet via linket her. Kun den sidst udfyldte version registreres.

7 Spørgsmål 1 af 14: Emne 1 : Vigtigheden af effektiv afvanding til traditionel dybde a) Hvor vigtig er effektiv afvanding for rentabel planteproduktion? 3 % af alle 141 svar Uden betydning Lille betydning 0 % Nogen betydning 3 % Stor betydning 29 % Afgørende betydning 68 % Spørgsmål 2 af 14: b) Kan effektiv afvanding opretholdes, selvom afvandingsdybden reduceres? 7 % af alle svar Ja 1 Nej 90 % Spørgsmål 3 af 14: Emne 2: Aktuel vandløbsforvaltning i relation til afvanding Vandløbsforvaltningen er ændret i perioden nu. Grødeskæring, oprensning og regulativer er ændrede (miljøvenligere) mange steder. a) Hvordan er afvandingen ændret som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse (eller regulativændringer)? 10 % af alle Stor forbedring Nogen forbedring 0 % Lille forbedring 0 % Uden betydning 0 % Lille forringelse 4 % Nogen forringelse 48 % Stor forringelse 33 % Afgørende forringelse 15 % Spørgsmål 4 af 14: b) Vurder de aktuelle afvandingsmæssige problemers samlede omfang (som konsekvens af den aktuelle vandløbsvedligeholdelse)? 5 % af alle Ingen problemer Små problemer 6 % Nogen problemer 52 % Store problemer 32 % Meget store problemer 10 %

8 Spørgsmål 5 af 14: c) Er den aktuelle vandløbsvedligeholdelse (-forvaltning) tilstrækkelig til at sikre effektiv afvanding? 4 % af alle Ja 1 % af alle med holdning Lidt utilstrækkelig 18 % Noget utilstrækkelig 51 % Meget utilstrækkelig 30 % Spørgsmål 6 af 14: Vandstrømsmåling (Q/H-måling) anvendes som regulativgrundlag i nogle regulativer. d) Er Du bekendt med Q/H-regulativprincippet? Ja 20 % Nej 80 % Spørgsmål 7 af 14: e) Har du tillid til Q/H-regulativprincippet? 84 % af alle Tillid 19 % af alle med holdning Mistillid 81 % Spørgsmål 8 af 14: Kommunen er vandløbsmyndighed. f) Er der forskelle i vandløbsforvaltningen mellem kommuner? 19 % af alle Ingen forskel Lille forskel 2 % Nogen forskel 54 % Stor forskel 33 % Meget stor forskel 11 %

9 Spørgsmål 9 af 14: Emne 3: Fremtidig vandløbsforvaltning i relation til afvanding Fuldt implementeret omfatter Miljøministeriets Vandplaner ændret (reduceret eller ophørt) vedligeholdelse og/eller vandløbsrestaurering (udlægning af grus) i km af Danmarks km målsatte vandløb. Redegør for dine forventninger, med baggrund i aktuelle erfaringer og forventede klimaændringer, såfremt indsatsen i Miljøstyrelsens Vandplaner gennemføres fuldt ud. a) Vurder de afvandingsmæssige problemers samlede omfang (som konsekvens af den samlede planlagte indsats)? 2 % af alle Ingen problemer Små problemer 2 % Nogen problemer 21 % Store problemer 45 % Meget store problemer 31 % Spørgsmål 10 af 14: Vurder problemernes omfang for henholdsvis mineraljord og humusjord (JB 11): b) Vurder de afvandingsmæssige problemers omfang for mineraljordsarealer? 4 % af alle Ingen problemer Små problemer 8 % Nogen problemer 45 % Store problemer 33 % Meget store problemer 13 % Spørgsmål 11 af 14: c) Vurder de afvandingsmæssige problemers omfang for humusarealer (JB 11)? 6 % af alle Ingen problemer Små problemer 1 % Nogen problemer 9 % Store problemer 41 % Meget store problemer 50 % Spørgsmål 12 af 14: Vurder, hvor de økonomiske konsekvenser er størst. Er det de afvandingsmæssige konsekvenser for drænede arealer eller oversvømmelse af ånære arealer, der er økonomisk mest betydningsfuldt? d) De økonomiske konsekvenser er mest betydningsfulde for? 5 % af alle Ånære arealer 14 % af alle med holdning Drænede arealer 37 % Begge 49 %

10 Spørgsmål 13 af 14: Vurder de arealmæssige konsekvenser, såfremt Vandplanernes vandløbsindsats gennemføres fuldt ud (7.300 km af km). e) Dit skøn angives som % af Danmarks samlede areal, der påvirkes: 25 % af alle Ingen påvirkning 0-0,5% 0 % 0,5-2% 3 % 2-5% 14% 5-10% 35 % 10-25% 35 % Over 25% 13 % Spørgsmål 14 af 14: f) Vurder de økonomiske konsekvenser, såfremt Vandplanernes vandløbsindsats gennemføres fuldt ud. 6 % af alle Ingen tab Begrænset økonomisk tab 3 % Noget økonomisk tab 26 % Betydeligt økonomisk tab 50 % Meget betydligt økonomisk tab 21 % Bemærkninger: Der er modtaget 22 bemærkninger: En reduceret/ophør af vandløbsvedligeholdelse vil i lavbundsområder medføre, at vådbundsplanter som lysesiv vil dominere plantedækket, hvorfor arealerne ikke længere vil være støtteberettigede. Dermed fjernes incitamentet for pleje af de lysåbne arealer, der derfor vil gro til i krat, hvilket mig bekendt ikke er en erklæret målsætning. Jeg er i denne forbindelse lidt uden for mit fagområde som er kvægbrug, men har tilladt mig at svare efter bedste evne og overbevisning - kasser bare svaret, hvis jeg er uden for målgruppen, men jeg var interesseret i at læse alle spørgsmålene. Kommentar til spørgsmål hvor der er svaret ved ikke. Alt andet lige vil en hævning af afvandingsdybden forringe afvandingen. Nogle rammes meget hårdt økonomisk afhængig af beliggenhed og driftsform. Andre påvirkes stort set ikke. Alle der påvirkes væsentligt af restriktioner bliver "ramt" når ejendommen skal sæglges. Det er tidligere set at blot der er tale om restriktioner i et område (f.eks. natura 2000) er det svært at sælge husdyrbrug. det er ret svært at generalisere så meget. Der er store forskelle i hvordan afvandingen er opstrøms- og nedstrøms. Nogle ejendomme/egne vil blive ramt meget hårdt økonomisk, andre vil kun opleve minimale ændringer. Spørgsmkål 13 er vanskeligt at besvare, da jeg ikke kender forholdene i andre del af landet tilstrækkeligt godt til at sætte pct. på for hele landet. Enkelte bedrifter rammes langt værre end andre. For bedrifter med store lavbundsarealer kan reduceret afvanding ødelægge produktionsgrundlaget.

11 Jeg synes det er tankevækkende at højt uddannede menesker placeret på kontorere i københavn vil/kan ødelægge ca. 100 års hårdt dræningsarbejde (i starten med skovl og spade "håndkraft") på ganske kort tid, da resultatet af deres foreslag vil være; mange dræn der "sander til" pga. hævede bundkoter i vandløb. Dels pga. manglende vedligeholdelse og dels pga. i fyldning af grus og sten. Og det er da mærkeligt, at man ikke kunne finde udaf at rense vandløbene rigtigt op (dvs lidt under bundkoten) og så fylde de "berømte" sten i op til den gamle bundkote. Så havde alle været :) Mange vurderinger ligger tæt på "middel" i skalaen. Det skyldes, at de fleste spørgsmål lægger op til en gennemsnitsbstragtning. De mest berørte ejendomme vil helt eller delvist få umuliggjort deres markbrug, mens andre vil være helt upåvirkede Der spørges til de økonomiske konsekvenser på landsplan. Det har jeg ikke kendskab til, kun lokale. Flere af spørgsmålene er rettet mod store områder og noget generelle mht til virkning. Der er en del ubekendte forudsætninger i vurderingerne. Spørgeskemaet er alt for generelt. Der vil naturligvis være områder og landmænd som bliver meget hårdt ramt af ændring i vandløbsvedligeholdelse. I vores område er der få vandløb, hvor der skal ændres i vedligeholdelse. Det er praktis taget uden betydning for produktionsjordene. Men hvordan kommer de foreslåede restaureringer til at ske? Bliver det nødvendigvis et vandløb der afdræner dårligere? Eller bliver det smukke gensnoninger af vandløb i vores enge, med lokale opstæmninger af vandet med grus og sten? Det er der vel konkret ingen der ved - hvad er beløbet, som kommunnerne får til arbejdet? Hvor langt når de reelt med dette beløb. Jeg tror ikke på at der er nogen der er interesseret i meget våde enge, som yderligere vanskeliggør plejen af naturarealerne. Når miljømedarbejderne i kommunerne skal udmynte vandplanerne, så vil der blive taget praktiske- og naturmæssigt rimelige beslutninger. rigtig god idé, med spørgeskema. Jeg håber også I sender det til private planteavlskonsulenter - nogle af disse har stor ekspertise på området. Angående vandplaner og Natura 2000 planer er det rystende at der ingen konsekvensberegninger indgår i forslagene når det drejer sig om ændret afvandet. Det er bevist fortiet! På nogle ejendomme vil oversvømmelser betyde komplet ophør med landbrugsdrift. Spørgsmål 14 af 14: Store økonomiske konsekvenser som følge af at produktionsarealet reduceres og dermed faldende ejendomsværdi. Det må forventes at efterspørgslen er større på velafvandet produktionsjord end på arealer med herlighedsværdier. Den nye plan er helt hul i hovedet, Ændret vandløbsvedlihold vil føre til opstuvning i drænene og have negative konsekvenser mange hundrede meter fra vandløbene. Mange dræn blev nedgravet med håndkraft for 100 år siden. En enorm kraftanstrengelse, der næppe var blevet gennemført, hvis det ikke havde betydning for avlen på markerne. Derfor er det tåbeligt at ødelægge produktionsgrundlaget, for nogle næppe målbare resultater. Rens spildevandet fra byerne hele vejen rundt om Østersøen. Det vil spare vandmiljøet for måske ton kvælstof. Min vurdering er, at de økonomiske og omfangsmæssige påvirkninger variere meget afhængig af lokalitet, og nuværende anvendelse (intensitet) af arealer. Derfor har det været lidt svært for mig, at svare præcist på spørgsmålene. Jeg ser for mig at hævet vandstand i vandløb vil få konsekvenser langt væk for vandløbene, både

12 med oversvømmelser af marker og evnen til at dræn kan holde sig rene for jord og rødder, hvis dræn konstant er fyldte med vand fordi udløb er under vandlinien. Det synes jeg er en overset trussel, som ikke er en del af debatten. Besvarelsen er lavet udfra de arealer som bliver påvirket. Ændret vedligeholdelse betyder at de ånære arealer i mange tilfælde slet ikke kan dyrkes længere = ingen indtjenning. De tilstødende drænede arealer vil afhængig af sæsonens vejr nedbør give ustabil afkast. Adskillige af spørgsmålene burde uddybes mere, alt afhænger af den konkrete situation, er det f.eks. den enkelte mark der tænkes på eller er det for det samlede landbrugsareal i DK? Jeg arbejder i et område østjylland hvor der er fornuftigt hæld på vandløbene. Nogen spørgsmål besvares ud fra lokal kendskab andre bedes jeg svare på ud fra påvirkningen totalt i Danmark - her bliver svarene svagere Det er sikkert at der vil blive arealer som bliver mindre egnet til dyrkning. Jeg ser problemet mest som afledte problemmr længere væk fra vandløb. pga. at dræn kommer til af fungere dårligere. I områder med meget flade arealer vil der kunne sker betydelig forringelse af afvandinger lang fra vandløb med ændre vedligeholdelse. Angivelserne er ikke markeret i yderpunkterne, da der formentlig spørges efter den gennemsnitlige påvirkning. På specifikke arealer og/eller for enkelte lodsejere kan problemerne blive meget store. Ændringen af vandstanden i de enkelte vandløb er naturligvis afgørende for, hvor store arealer i oplandet der påvirkes. Set fra et fagligt synspunkt må vi opfordre til, at alle konsekvenser af tiltagene ikke blot beregnes i modeller, men også følges op med konkrete vurderinger i marken. Der bør findes svar på, hvorledes man kan vurdere rodudviklingen før og efter en ændring. Jeg har været sekretær for vandløbslaug i ca 20 år. Før kommunalreformen havde man gensidig tillid/respekt mellem forvaltningens og landbrugets viden i kommunerne. Amternes forvaltninger var bedrevidende. Nu er sidstnævnte tendens fremherskende i kommunerne. Jeg gruer for miljøcentrenes holdninger og indflydelse. Der mangler betydelige flere virkemidler og valgfrihed, hvis landbruget skal overleve, Jeg vil kræve virkemidler som sandfang, brinkstabilisering, dobbeltprofilvandløb, forsinkelsesbassiner, okkersoer og vinterokkersøer i virkemiddel kataloget. K.R.P.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag).

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag). Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Vandplaner høringssvar konsekvenser. Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000

Læs mere

Citat Weekend-avisen 20/7-12 : Han (BLM) er hovedarkitekten i den ændring i vandløbsloven, som reelt er hovedårsagen til, at hundredvis af

Citat Weekend-avisen 20/7-12 : Han (BLM) er hovedarkitekten i den ændring i vandløbsloven, som reelt er hovedårsagen til, at hundredvis af Citat Weekend-avisen 20/7-12 : Han (BLM) er hovedarkitekten i den ændring i vandløbsloven, som reelt er hovedårsagen til, at hundredvis af sommerhuse, og hundredtusindvis af hektar stod under vand i høsten

Læs mere

Maglemose projekt 2014

Maglemose projekt 2014 Teknik og Miljø Naturafdelingen Dahlvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Maglemose projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016.

Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016. Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016. v/ Chefkonsulent, Carl Åge Pedersen, Planter & Miljø,

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Deltagere: Fra landbruget: Helle Borum, Heden & Fjorden;

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Bæredygtig Vækst konference med tanke på vore efterkommere En meget stor tak til de mange, som gjorde vores konference om bæredygtig vækst til

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. 1 Borgmester Peter Sørensen (S), tale ved Dyrskuet i Horsens 14. juni 2013 Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. Det er en meget stor glæde for mig at

Læs mere

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18 Kortlægning af afvandingsforhold Notat Bilag: Tegning 01: Afvandingsforhold, vintermiddel Tegning 02: Afvandingsforhold, sommermiddel, før-grødeskæringssituation Tegning 03: Afvandingsforhold, sommermiddel,

Læs mere

Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg. Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Midtskov-Frydenborg Bæk

Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg. Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Midtskov-Frydenborg Bæk Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Landmandsbarometer. December 2010

Landmandsbarometer. December 2010 Landmandsbarometer December 2010 Forventning til ændring i virksomhedens resultat efter finansiering Indeværende år i forhold til sidste år Næste år i forhold til i år Stigning på mere end 750.000 kr.

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Processen i Vandrådene

Processen i Vandrådene Processen i Vandrådene Hvordan foregik den og hvad kan vi lære? Anne-Kristine Lauridsen trla@kolding.dk Vandrådet for Lillebælt - Jylland Rammer Plan Proces Det videre perspektiv Vandrådsarbejdets faglige

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver:

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver: Silkeborg Kommune Natur og Miljø Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Aage Ebbesen Vedr. vurdering af udgifter til grødeskæring og sandoprensning på delstrækninger i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø.

Læs mere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Sida 1 Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Baseret på en undersøgelse fra Synovate for Nordea Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom 12. januar 2009 1

Læs mere

Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus?

Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus? Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus? Natur & Miljø konference den 23. maj 2012 Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug Indsatsen skal primært ske via frivillige

Læs mere

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området.

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området. 13-09-2013 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-13 Referat fra borgermøde i Haverslev den 12.9.2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation v/otto Kjær Larsen,

Læs mere

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2.

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2. rebro : Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte områder

Læs mere

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub.

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Sankt Hans-tale 2012 Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Det er, på trods af en kølig og våd vejrudsigt, nu her ved midsommer, at vi kan

Læs mere

Personlige utopier. Af Annemarie Telling

Personlige utopier. Af Annemarie Telling Personlige utopier Hvorfor beskæftige sig med utopi? Hvorfor i alverden bruge tid på noget som alle fra starten ved er urealistisk? Hvorfor sætte sig og tage skyklapper på? Og lukke den konkrete tilværelse

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

Vandløbsforum arbejdsgruppe 3. Vurdering af virkemidler og alternative virkemidler. Indspil fra Bæredygtigt Landbrug. KONFLIKTFRI VANDLØBSFORVALTNING

Vandløbsforum arbejdsgruppe 3. Vurdering af virkemidler og alternative virkemidler. Indspil fra Bæredygtigt Landbrug. KONFLIKTFRI VANDLØBSFORVALTNING Bilag 8.14 Vandløbsforum arbejdsgruppe 3. Vurdering af virkemidler og alternative virkemidler. Indspil fra Bæredygtigt Landbrug. KONFLIKTFRI VANDLØBSFORVALTNING Virkemidler til konfliktfri vandløbsforvaltning

Læs mere

Næste generation af vand- og naturplaner

Næste generation af vand- og naturplaner 02.05.2013 Politisk Forum 2013 Næste generation af vand- og naturplaner v/ Niels Clemmensen Natur- og Miljøudvalget, Vejle Byråd Formand for Odderbæk Vandløbslaug DISPOSITION: 1. Odderbæk Vandløbslaug

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Afhold team-webinars og styrk dit team.

Afhold team-webinars og styrk dit team. Afhold team-webinars og styrk dit team. Dette dokument indeholder den information du skal bruge for at kunne oprette og afholde et webinar for dit team, og er produceret af Dennis Nielsen til fri afbenyttelse.

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016 Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016 Arbejdet 2015 En kort status for året 2015 er at der lokalt for Øvre Suså Vandløbslaugs, har været et positivt samarbejde med de fire kommuner

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Fødevare- og landbrugspakken fokus på vandløb og akvakultur IDA Miljø arrangement 28. januar 2016 26-01-2016 1 Fup og fakta Regeringens landbrugspakke pkt. 6: For at undgå forsumpning af landbrugsarealer

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 349 Offentligt [Det talte ord gælder] Samrådsspørgsmål S: Ministeren bedes redegøre for konsekvenserne af den igangværende strukturomlægning af SKAT på Fyn, navnlig

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse.

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse. Til Det Grønne Råd Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK 8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 10. marts 2008 Referat fra mødet i Det

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Den 7. februar 2011 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Konklusion Nederlandene og Danmark har for alle kystvande og Slesvig-Holsten for

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Foto: William S. Andersen, Videncentret For Landbrug 152 hektar

Læs mere

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00060 Ref.: lykgu Den 25. september 2013 Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Deltagere: Steen Wegge Laursen,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Livet på pension i norden

Livet på pension i norden Sida 1 Livet på pension i norden Synovate (Danmark, Finland, Norge og Sverige) for Nordea Nordisk sammenfatning Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom April 2008 Sida 2 I Norden ønsker mange at gå på pension

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Den fremtidige udnyttelse af ådalene - Hvordan kan afvandingsinteresser, miljøinteresser og klimatilpasningsinteresser gå hånd i hånd?

Den fremtidige udnyttelse af ådalene - Hvordan kan afvandingsinteresser, miljøinteresser og klimatilpasningsinteresser gå hånd i hånd? Den fremtidige udnyttelse af ådalene - Hvordan kan afvandingsinteresser, miljøinteresser og klimatilpasningsinteresser gå hånd i hånd? Erik Jørgensen, Landbrug & Fødevarer På vegne af Flemming Gertz, Specialkonsulent,

Læs mere

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013 Sign of safety SOS Pædagogisk dag 26. marts 2013 Hvad er Signs of safety? Bekymringer Undtagelse Se ske mål Der er en metode der skal læres, derfor skal I arbejde i mindre grupper Det er målet med i dag

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

TALEPUNKTER (DET TALTE ORD GÆLDER) Åbent samråd den 31. maj 2012. (Detailbutikkers engrossalg til andre detailbutikker)

TALEPUNKTER (DET TALTE ORD GÆLDER) Åbent samråd den 31. maj 2012. (Detailbutikkers engrossalg til andre detailbutikker) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 25. maj 2012 TALEPUNKTER (DET TALTE ORD GÆLDER) Åbent

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. nr. 95.2348

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Metoder og planer i Landskabet

Metoder og planer i Landskabet Metoder og planer i Landskabet Lisbet Mærsk-Møller Kommuneplan Hvad I får fornøjelse af de næste 45 min Planloven Landskab og metode Landskabskaraktermetoden (LKM) Udpegning med LKM Værdifulde landskaber

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Evaluering HG1 og HG2 af fusionen

Evaluering HG1 og HG2 af fusionen Evaluering HG1 og HG2 af fusionen Formål: Indhold: Respondenter: Anonymitet: Der er nu gået godt og vel 1/2 år, siden HG, STX og HHX blev samlet. Vi vil gerne høre din mening om, hvordan skolen fungerer

Læs mere

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob Til Kopi til Fra Jobcentret Indtast Kopi til Heidi Mortensen Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12 9000 Aalborg Sagsnr. 2014-28951 Init.: HIM Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse

Læs mere

Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016

Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016 14. februar 2016 KLM-febr-2016.docx Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016 STOP Vesterhav Syd vil

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud.

På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud. Wennemoes Bolig På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud. Ingen bolig passer til vores liv, hele livet. Vi bor alene, vi flytter

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører 24.5.2005 Notat 12260 MELA/CADA Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører om kommunalreformen FTF har ultimo april 2005 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.7 - Aarhus Bugt Vandområderne Knebel Vig, Kalø Vig, Begtrup Vig og Århus Bugt Naturstyrelsen har sendt vandområdeplaner i høring frem til

Læs mere

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20.

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. 1 En sædemand om foråret er en håbets figur noget af det mest livsbekræftende man vel kan se, også hvor vi, som nu om stunder møder ham i maskinens form. Sædemanden

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at Bilag 7 Bilag 9 Referat og evaluering fra borgerdialogen Lise Palm fortalte, at mødet som et orienteringsmøde, hvor der var mulighed for at komme med kommentarer til forslagene. Endvidere blev der orienteret

Læs mere

næstformand,teknik- Miljøudvalget

næstformand,teknik- Miljøudvalget REFERAT Teknik og Miljø Miljø Sagsnr. 95151 Brevid. 1287389 Ref. HCJ Referat af lodsejermøde den 27. juni 2011 kl. 17 00-20 00 gensidig information om vådområdeprojekt Salmosen 30. januar 2012 Deltagere:

Læs mere

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet.

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. Bestyrelsens beretning 2013 Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. 2012 har været lidt af et år m.h.t. udfordringer i

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Rydning af skov i bondestenalderen

Rydning af skov i bondestenalderen Figur 1: Arkæologer klædt i stenaldertøj brænder et stykke skov. De vil finde ud af hvordan bønderne i stenalderen fik nye marker. Rydning af skov i bondestenalderen I bondestenalderen begyndte man at

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att.

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Lad os begynde med begyndelsen.

Lad os begynde med begyndelsen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 14. maj 2008 Kontor: Retsstillings og Internationalt kt. J.nr.: 2008-16200- Sagsbeh.: Iho Fil-navn: Samrådstale Y Tale samråd Y Erstatning til ventende kræftpatienter

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt.

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HALLESØ-VRADS DAMBRUG ApS Halle Søvej 5 Boest 8766 Nørre Snede 18. december 2015 Tilladelse til indvinding af overfladevand og grundvand til dambrug fra

Læs mere