Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater"

Transkript

1 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater December 2010 \ 1 / 17

2 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 5 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion... 8 NØGLETAL AKTIVER, GÆLD, EGENKAPITAL OG INVESTERING FØLSOMHED BILAG 1: PRISFORVENTNININGER OG FORUDSÆTNINGER Salgspriser Købspriser Renter Datamateriale Definitioner \ 2 / 17

3 SAMMENDRAG Videncenter for Svineproduktion forventer at driftsresultatet for svineproducenterne vil blive kraftigt forbedret i 2010 i forhold til Forbedringen skyldes stigende priser på svinekød og smågrise og lav rente. Den lave rente har medført et betydeligt fald i finansieringsomkostningerne i Trods den pæne forbedring i driftsresultatet er det gennemsnitlige resultat dog negativt for såvel smågise-, slagtesvine-, som integrerede svineproduktioner i Den tredjedel af producenterne, der tjener mest, har opnået pæne positive resultater i Prognosen for indtjeningen i 2011 er lavere end i 2010, hvilket skyldes forventning om stigende foderpriser. Der forventes i øjeblikket faldende svineproduktion i EU i slutningen af 2011 som følge af de høje foderpriser. Endvidere kan EU kravet om løsgående drægtige søer ved udgangen af 2012 ligeledes påvirke smågriseproducenternes beslutning om at reducere eller stoppe med smågriseproduktion. I løbet af foråret 2011 forventes det, at der på baggrund af svinetællingerne i EU kan komme en foreløbig vurdering af, hvor stor effekt de høje foderpriser har på svineproduktionens størrelse. Prognosen for 2011 kan dermed blive væsentligt påvirket i 2. halvår, dels af ændringer i foderpriserne dels af ændringer i afregningsprisen, som følge af faldende svineproduktion. Figur 1. Driftsresultatet for svineproducenterne i 2009 samt forventninger til 2010 til 2012, kr. pr. bedrift. KONTAKTPERSON: Anders B. Hummelmose Seniorøkonom T M E abh@lf.dk \ 3 / 17

4 Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af nærværende publikation \ 4 / 17

5 RESULTATOPGØRELSE Svineproducenterne med produktion af slagtesvin samt producenter med integreret produktion forventer, at komme ud af 2010 med et bedre resultat end, det prognosen i september 2010 viste. Det skyldes den højere efterbetaling, som har givet en tiltrængt forbedring af økonomien. Smågriseproducenternes resultat er uændret i forhold til seneste prognose. For alle bedrifter er høstudbyttet i 2010 justeret ned i forhold til seneste prognose, hvilket i gennemsnit har betydet godt 400 kr. mindre i dækningsbidrag pr. ha. Det skal bemærkes, at der er sket en mindre justering af resultatet for 2009, som også har påvirket resultatet for 2010 og Smågriseproducenter Driftsresultatet for 2010 vil i gennemsnit blive minus kr. Dette er en forbedring på over kr. i forhold til 2009, hvor resultatet var minus kr. Den gennemsnitlige smågriseproducent med produktion af 30 kg grise har ca. 550 søer, producerer smågrise og driver 140 ha. TABEL 1. DRIFTSRESULTAT FOR SMÅGRISEPRODUCENTER, KR. PR. BEDRIFT Produktion: Årssøer Producerede 30 kg grise Hektar kr Bruttoudbytte heraf svin Stykomkostninger heraf svin Dækningsbidrag heraf svin Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur Bruttoudbyttet vil i år og næste år være stigende, hvilket primært skyldes stigende svinepriser. Prisstigningen på korn i år, har ikke været med til at give stigende indtægter fra marken, da kornudbyttet i 2010 ikke blev så stort som tidligere forventet. Stykomkostningerne vil i år og specielt næste år være stigende; primært foderpriserne vil stige kraftigt. \ 5 / 17

6 Dækningsbidraget vil kun stige svagt i perioden. Dækningsbidraget fra svin vil stige med godt 10 % i år, men det vil falde igen i 2011, som følge af dyrere foder. Kapacitetsomkostningerne stiger jævnt i perioden, både som følge af den generelle prisudvikling og den stigende produktion. Til gengæld forventes afskrivningen at være uændret med pil nedad. Det skyldes at der investeres mindre end tidligere, på baggrund af de seneste års dårlige økonomiske resultat samt restriktiv udlånspolitik fra pengeinstitutterne. Finansieringsomkostningerne forventes i år at falde væsentligt i forhold til 2009 som følge af den lavere rente, men der er svagt stigende finansieringsomkostninger i Udviklingen i driftsresultatet fremgår af figur 1. Her er ligeledes vist, hvordan udviklingen i indtjeningen er for den tredjedel af smågriseproducenterne, der havde det bedste driftsresultat i FIGUR 1. DRIFTSRESULTAT FOR SMÅGRISEPRODUCENTER I 2009 opnåede den bedste tredjedel et positivt driftsresultat på kr Fremskrives deres økonomi til 2010 og 2011, vil de begge år have et positivt resultat: Dette resultat vil endda være højere begge år end i Disse bedrifter har en lidt mindre produktion end gennemsnittet, de havde 510 søer og drev 110 ha i Generelt har de en bedre soliditet, altså er der mindre gæld at forrente pr. produceret enhed. Slagtesvineproducenter Slagtesvineproducenten vil i år får et driftsresultat på knap minus kr. Dette er en forbedring på ca kr. i forhold til Forbedringen skyldes faldende finansieringsomkostninger, samt stigende dækningsbidrag ved svineproduktion. \ 6 / 17

7 Driftsresultatet forventes at blive bedre i 2010 end forventet ved seneste prognose. Dette skyldes alene et stigende dækningsbidrag for svin, som følge af den større efterbetaling end tidligere antaget. Den gennemsnitlige slagtesvineproducent producerer ca slagtesvin og driver ca. 150 ha. TABEL 2. DRIFTSRESULTAT FOR SLAGTESVINEPRODUCENTER Producerede slagtesvin Hektar kr Bruttoudbytte heraf svin Stykomkostninger heraf svin Dækningsbidrag heraf svin Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur Slagtesvineproducenternes driftsresultat i 2011 vil blive dårligere end i Dette skyldes primært faldende dækningsbidrag for svinene, men også stigende finansieringsomkostninger trækker i den forkerte retning. Det samlede dækningsbidrag vil stige i år, men falde igen i Såvel stigningen i år som faldet til næste år skyldes ændringer i dækningsbidraget fra svin. Indtægterne fra marken udgør en større andel af dækningsbidraget hos disse slagtesvineproducenter, end hos smågriseproducenterne, og har således en større betydning for udviklingen i deres økonomiske resultat. Kapacitetsomkostningerne forventes i år og næste år fortsat at være svagt stigende som følge af den generelle prisudvikling og stigende produktion. Finansieringsomkostningerne falder kraftigt i år, som følge af den lave rente. De vil dog være stigende i 2011, bl.a. som følge af en svag stigende gæld. I driftsresultatet er indregnet en positiv konjunktur på kr i 2010 og minus kr i 2011, som følge af prisændringer på foderkorn. I figur 2 er vist udviklingen i driftsresultatet for slagtesvineproducenterne, samt udviklingen for den bedste tredjedel. Den bedste tredjedel havde i 2009 et driftsresultat på kr I dette beløb er der indregnet positive realiserede kursgevinster på kr I fremskrivningen er der ikke indregnet kursgevinster og det betyder, at driftsresultatet falder i \ 7 / 17

8 FIGUR 2. DRIFTSRESULTAT FOR SLAGTESVINEPRODUCENTER Integreret svineproduktion I år forventes driftsresultatet for svineproducenter, at blive forbedret med ca kr. i forhold til Svineproducenter med integreret produktion havde i 2009 et driftsresultat på minus kr. Det skyldes stigende dækningsbidrag ved svineproduktionen samt faldende finansieringsomkostninger. De har i gennemsnit 275 søer, producerer godt slagtesvin og driver 175 ha. Dækningsbidraget stiger i år med ca kr. i forhold til 2009, mens det vil falde lidt i Resultatet af primær drift forventes i år at stige med over kr Kapacitetsomkostningerne stiger svagt begge år, som følge af den generelle prisudvikling og et stigende produktionsomfang. Finansieringsomkostningerne falder kraftigt i år, men vil være svagt stigende i Det skyldes primært en lille generel rentestigning, men også en stigende gæld har betydning. \ 8 / 17

9 TABEL 3. DRIFTSRESULTAT FOR INTEGRERET SVINEPRODUKTION Produktion: Årssøer Hektar kr Bruttoudbytte heraf svin Stykomkostninger heraf svin Dækningsbidrag heraf svin Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur I resultatet er indregnet positive konjunkturer på kr i Den bedste tredjedel opnåede i 2009 et driftsresultat på kr I år forventes resultatet at være stigende til kr Resultatet i 2011 forventes at være lavere, men der er dog tale om et positivt driftsresultat begge år. FIGUR 3. DRIFTSRESULTAT FOR INTEGREREDE SVINEPRODUCENTER \ 9 / 17

10 NØGLETAL I tabel 4-6 fremgår nøgletallene for de tre bedriftstyper. For alle bedriftsgrupper gælder, at afkastningsgraden vil blive forbedret i år i forhold til 2009, mens det vil falde i igen i Smågriseproducenterne har den højeste afkastningsgrad på 0,4 % i 2009, stigende til 0,9 % i år. Afkastningsgraden for slagtesvinebedrifterne var i 2009 negativt og det forventes også i år. De integrerede svineproducenter opnår den bedste afkastningsgrad i år, nemlig 1 %. Smågriseproducenternes soliditet, der er udtrykt ved egenkapitalens andel af den samlede aktivmasse, var i 2009 på 20,6 %. Soliditeten vil være svagt faldende i år og næste år til 18,7 % i Årsagen er manglende indtjening. For slagtesvineproducenterne var soliditeten i ,7 % og den forventes ligeledes at være faldende til 27,3 % i Samme tendens gælder for bedrifter med integreret produktion. TABEL 4. NØGLETAL FOR SMÅGRISEPRODUCENTER Dækningsgrad 43,0 % 43,8 % 39,5 % Afkastningsgrad, landbrug 0,4 % 0,9 % 0,3 % Soliditet 20,6 % 19,8 % 18,7 % TABEL 5. NØGLETAL FOR SLAGTESVINEPRODUCENTER Dækningsgrad 33,0 % 34,1 % 29,1 % Afkastningsgrad, landbrug -0,5 % -0,2 % -0,7 % Soliditet 30,7 % 29,1 % 27,3 % TABEL 6. NØGLETAL FOR INTEGREREDE SVINEPRODUCENTER Dækningsgrad 39,0 % 40,4 % 35,5 % Afkastningsgrad, landbrug 0,1 % 1,0 % 0,3 % Soliditet 28,6 % 27,6 % 26,2 % AKTIVER, GÆLD, EGENKAPITAL OG INVESTERING Udviklingen i aktiver, gæld, egenkapital og investeringer for de tre bedriftstyper fremgår af tabel 7-9. I hele fremskrivningsperioden er der forudsat samme fordeling af gælden på låntyper for alle bedrifter. Godt 90 % af den samlede realkreditbelåning på en smågrisebedrift, er lån med variabel rente. Langt den største del af realkreditbelåningen er optaget i udenlandsk valuta primært EURO. Kun en mindre del, omkring 10 %, er optaget i decideret finanslån, og en tilsvarende del finansieres via banklån og kassekredit. \ 10 / 17

11 TABEL 7. AKTIVER, GÆLD, EGENKAPITAL OG INVESTERINGER FOR EN SMÅGRISEPRODUCENT, KR. Landbrugsaktiver heraf jord heraf øvrige landbrugsaktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Realkreditlån og finanslån Bank-/ sparekasselån Anden gæld Gæld i alt Hensættelser Egenkapital Investeringer Jordprisen er fastholdt i 2010 og Aktiverne er svagt stigende, idet det forudsættes at soholdet øges med 3 % årligt og jordtilliggendet øges med 2 % årligt. Investeringerne forventes at falde i 2010 i forhold til I 2011 forventes investeringerne at stige, bl.a. fordi en del staldanlæg ikke er klar til løsgående drægtige søer fra En slagtesvineproducent har samlede aktiver på godt 32 mio. kr., omkring kr. 20 mio. i gæld og en egenkapital omkring 10 mio. kr. Fordelingen af gælden er stort set som hos smågriseproducenter. Investeringer forventes at være svagt stigende, men stadigvæk på et meget lavt niveau. Af de samlede investeringer er kun, omkring 25 % i nye slagtesvinestalde, mens resten er jord, maskiner mm. \ 11 / 17

12 TABEL 8. AKTIVER, GÆLD, EGENKAPITAL OG INVESTERINGER FOR EN SLAGTESVINEPRODU- CENT, KR. Landbrugsaktiver heraf jord heraf øvrige landbrugsaktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Realkreditlån og finanslån Bank-/sparekasselån Anden gæld Gæld i alt Hensættelser Egenkapital Investeringer En svineproducent med integreret produktion har over 40 mio. kr. i aktiver og en egenkapital på mio. kr. Såvel slagtesvineproducenten som den integrerede producent har lidt større egenkapital end smågriseproducenten. Knap 10 % af den samlede gæld bliver finansieret af pengeinstitutterne, og som for de øvrige svineproducenter er langt den største del af realkreditbelåningen i flexlån. TABEL 9. AKTIVER, GÆLD, EGENKAPITAL OG INVESTERINGER FOR EN INTEGRERET PRODU- CENT, KR. Landbrugsaktiver heraf jord heraf øvrige landbrugsaktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Realkreditlån og finanslån Bank-/sparekasselån Anden gæld Gæld i alt Hensættelser Egenkapital Investeringer \ 12 / 17

13 FØLSOMHED Følsomhedsberegningerne viser hvad ændringer i enkelte parametre betyder for det gennemsnitlige resultat i En stigning i renteniveauet på 1 procentpoint, giver ekstra omkostninger på kr for en smågriseprocent: Hvis foderet bliver 10 % dyrere end antaget, vil det flytte smågriseproducentens resultat i negativ retning med kr. Der skal en stigning på ca. kr. 20 pr. smågris, eller 50 øre i notering, for at modsvare dette. TABEL 10. FØLSOMHEDSBEREGNING, SMÅGRISEPRODUCENT Ændring 2011 * Rentestigning på 1 % Foderprisen stiger med 10 % Prisen pr. smågris stiger med kr. 10, Følsomhedsberegninger for slagtesvineproducenterne fremgår af tabel 11. Slagtesvineproducenterne har mindre gæld end smågriseproducenterne, så en rentestigning betyder mindre i kroner og øre, men der skal en større prisstigning til på kød, for at opveje en rentestigning. TABEL 11. FØLSOMHEDSBEREGNING, SLAGTESVINEPRODUCENT Ændring 2011 * Rentestigning på 1 % Foderprisen stiger med 10 % Notering stiger med pr. kg kr. 1, For den integrerede producent betyder 1 kr. ekstra i afregningspris over en 0,5 mio. kr. på bundlinjen. Der skal en stigning på 50 øre pr. kg til at opveje en rentestigning på 1 %. Der skal en stigning på godt 60 øre pr. kg i noteringen for at opveje en stigning på 10 % på foderomkostningerne. TABEL 12. FØLSOMHEDSBEREGNING, INTEGRERET BEDRIFT Ændring 2011 * Rentestigning på 1 % Foderprisen stiger med 10 % Notering stiger med pr. kg kr. 1, \ 13 / 17

14 BILAG 1: PRISFORVENTNININGER OG FORUDSÆTNINGER TABEL 9: PRISFORVENTNINGER Svineproduktion * 2011* Afregningspris inkl. efterbetaling (kr./kg) 9,33 9,84 9,73 30 kg beregnet smågris (kr./stk.) kg beregnet smågris (kr./stk.) Grise pr. årsso 27,5 28,1 28,7 Planteproduktion Foderhvede (kr./hkg) Foderbyg (kr./hkg) Maltbyg (kr./hkg) Raps (kr./hkg) Kartofler, konsum (kr./hkg) Foder mv. Soyaskrå (kr./hkg) Foderhvede (kr./hkg) Rapsskrå (kr./hkg) Gødning (kr./hkg) Brændstoffer (indeks) * Prognose fra Videncentret for Landbrug samt Landbrug & Fødevarer Salgspriser Prisen på svinekød forventes at nå bunden i januar kvartal 2011, inden et normalt sæsonmæssigt faldende udbud af svinekød på EU markedet vil medføre stigende priser i løbet af foråret/sommeren. Der forventes en udvikling i noteringen, der meget vil ligne udviklingen i Produktionen af svinekød i EU ligger fortsat ganske højt, og højere end samme tid sidste år. Også i 1. halvår 2011 forventes en lidt større produktion af svinekød i EU end året før. I 2. halvår forventes produktionen af svinekød i EU at falde, mens produktionen i USA ventes at stige. Globalt set er markedet for svinekød relativt stærkt, selvom efterspørgslen i EU hæmmes af økonomiske stramninger. Den seneste svinetælling herhjemme indikerer ellers, at der i Danmark kan forventes et fald i produktionen i Skulle der i den kommende tid komme svinetællinger fra de øvrige EU lande, der ligeledes viser markant faldende svinebestand, kan der senere være grundlag for en opjustering af prisprognosen. Købspriser Sommeren 2010 bød på kraftigt stigende kornpriser på grund af tørke og brande i Østeuropa og vejrmæssigt ugunstige forhold i flere andre regioner. Det har medført et træk på lagrene. I resten af 2010 og i 2011 forventes korn- og foderpriserne generelt at forblive på et forholdsvis højt niveau. I 2012 forventes korn- og foderpriserne at falde tilbage på et mere gennemsnitligt niveau. Prisen på sojaskrå og raps forventes dog at forblive høje. Samlet set ventes foderomkostningerne at stige med tre procent i 2010 og falde med elleve procent i 2011 i forhold til året før. \ 14 / 17

15 Prisen på kunstgødning ventes at holde det nuværende forholdsvis høje niveau frem til midten af Det skyldes en forventet fortsat høj efterspørgsel og stort set uændrede energipriser. Herefter forventes et fald i takt med kornpriserne og øget produktion af gødning. Priserne på bekæmpelsesmidler, energi, reparation og vedligeholdelse samt tjenesteydelser forventes generelt at følge den almindelige prisudvikling i prognoseperioden. Renter Den finansielle og økonomiske krise i har medført lav vækst og lav inflation. Med udsigt til fortsat sparsom vækst og fravær af inflationspres, samt lave centralbankrenter i en længere periode, forventes finansieringsrenterne at forblive lave i 2010 og hovedparten af Såvel Den Europæiske Centralbanks ledende rentesatser som Danmarks Nationalbanks rentesatser er sat ned til et historisk lavt niveau, og markedsrenterne er fulgt med nedad. Tidligst mod slutningen af 2011 eller i løbet af 2012 forventes renterne at trække opad den korte rente lidt mere end den lange rente. Rentestigningen forventes at ske i et forholdsvis langsomt tempo. Tabel 10 viser, hvilke renteniveauer prognosen bygger på. TABEL 10: RENTER INKL. BIDRAG MV. 2010* 2011* Realkredit, fast, dkr. 5,05 5,10 Realkredit, flex, dkr. 2,30 2,45 Realkredit, fast, euro 4,95 5,00 Realkredit, flex, euro 2,10 2,35 Finanslån, valuta 1,90 2,10 Kassekredit, dkr. 5,30 5,45 Banklån, dkr. 4,40 4,55 * Prognose fra Videncentret for Landbrug samt Landbrug & Fødevarer Udviklingen på de finansielle markeder vil på kort- og mellemlangt sigt fortsat være præget af et usikkert konjunkturbillede og statsgældsproblemer i en række sydeuropæiske lande, som fra tid til anden kan påvirke rentemarkedet. Datamateriale Resultaterne er vejede, så de er repræsentative for hele landbruget i henhold til den seneste landbrugstælling fra Danmarks Statistik. I alt indgår der bedrifter i analysen, hvis resultater er vejet op til bedrifter, der var i alt i Bedrifterne skal være på mindst 10 ha, eller værdien af den landbrugsmæssige produktion skal overstige kr. Årsrapporten skal derudover indeholde privatøkonomiske data. Indkomstprognoserne for 2010 og 2011 er lavet på baggrund af regnskaberne i DLBR s regnskabsdatabase samt prognoser for salgs- og købspriser, hvor baggrunden for prognoserne fremgår af Landbrug & Fødevarers publikation Konjunkturnotat Prisudvikling for landbrugets salgsprodukter og driftsmidler. Analysen indeholder en særskilt opgørelse for heltidsbrug. Heltidsbrug står for ca. 85 % af den samlede landbrugsproduktion. Et heltidsbrug er defineret som et brug, hvor årets produktion kræver en arbejdsindsats, der er på mindst normtimer. \ 15 / 17

16 Definitioner Alle bedrifter : Inkluderer alle bedrifter over 10 ha, eller med et standard-dækningsbidrag over kr. Dækningsgrad: Dækningsbidraget divideret med bruttoudbyttet Afkastningsgrad: Resultat af primær drift plus afkoblet støtte minus ejeraflønning, divideret med landbrugsaktiver (gennemsnit primo og ultimo). Viser forrentningen af landbrugsaktiverne. Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo divideret med aktiver ultimo.. \ 16 / 17

17 \ 17 / 17

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 \ 1 / 16 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 4 Smågriseproducenter... 4 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 12 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013 Juni 2012 SAMMENDRAG For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2012 Marts 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk.

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk. 1 / 14 Sammendrag Der er fortsat pres på de danske svinebedrifter, grundet i en lav notering. Noteringen er blevet nedjusteret med 12 øre i 2015, i forhold til sidste prognose. Desuden er eksportprisen

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

Driftsresultater 2009

Driftsresultater 2009 Driftsresultater VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK Foreløbige tal pr. 28. maj SMÅGRISEPRODUCENTER PRODUKTIONSGRUNDLAG 2008 Antal regnskaber Landbrugsareal, ha Antal årssøer Antal producerede grise pr. årsso Aktiver

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 Støttet af: 1 / 14 SAMMENDRAG De stærkt faldende svinepriser, sænker driftsresultatet markant for de danske svineproducenter.

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 131 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 September 2012 SAMMENDRAG For 2012 ventes det, at resultaternee bliver bedree end i 2011 og der ventes yderligeree forbedringer af driftsresultatet

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater September 2010

Prognose for landbrugets økonomiske resultater September 2010 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 Sammendrag I perioden 2010 til 2012 ventes en kraftig og tiltrængt forbedring af landbrugets driftsresultater i forhold til 2009,

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Marts 2013 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat bliver kraftigt forbedret i 2012 i forhold til 2011. De integrerede producenter

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Juni 2013 1 / 15 SAMMENDRAG I 2012 blev svineproducenternes driftsresultat det bedste i mange år. Indtjeningen i 2013 bliver på et lavere

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 208 NOTAT NR. 84 Forventning om lave afregningspriser for svinekød for 208 og 209 samt forventning om stigende foderpriser forringer rentabiliteten i svineproduktionen.

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Oktober 2013 1 / 18 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2012 blev det bedste i mange år. De endelige vægtede regnskaber er

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 NOTAT NR. 1802 Faldende afregningspriser medfører forværret rentabilitet i svineproduktionen i 2018. Tendensen ser ud til at forsætte ind i 2019. INSTITUTION:

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Juni 2014 1 / 15 SAMMENDRAG I 2014 bliver indtjeningen i svineproduktionen forbedret for smågriseproducenterne og de integrerede producenter.

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1223 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på -41 kr. pr. slagtesvin, en forbedring på 41 kr. i forhold til. Der forventes

Læs mere

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening.

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening. 1 / 15 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser de danske svinebedrifter. Grundet højere efterbetaling ender 2015 med en afregningspris, der er 13 øre højere end den seneste prognose fra september

Læs mere

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse Indhold Sammendrag... 2 Tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 6 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter NOTAT NR. 1028 Investeringer på svinebedrifterne faldt med godt kr. 4 mia. fra 2008 til 2009. Svineproducenten investerede i gns. kr. 347.000 i jord og fast ejendom, kr. 247.000 i driftsbygninger, kr.

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2009 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Anders B. Hummelmose, Dansk

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse...

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016.

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016. 1 / 17 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser stadigt de danske svinebedrifter. På grund af en dårlig start på året, samt en mindre effekt af den private oplagring, ender noteringen i første

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 December 2013 1 / 16 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 5 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 5 Konventionelle

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016.

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016. 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 6 Økologiske bedrifter med 80-160

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Juni 2014 1 / 14 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019.

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. Af økonomirådgivere Kenneth Jensen og Henry Jespersen. Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. I dette skriv vil vi prøve at estimere tørkens økonomiske betydning

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-1 år v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2014 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER. Februar 2019

ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER. Februar 2019 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER Februar 2019 Svineproducenternes økonomiske resultater 2018 Regnskabsresultater 2018 - Resultat og Likviditet - Balance og Soliditet - Dækningsbidrag og indtjening Forventninger

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL

AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL NOTAT NR. 1813 Aktivernes sammensætning medfører, at slagtesvineproducenterne opnår et lavere afkast end smågriseproducenterne på bedriftsniveau.

Læs mere

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017.

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017. Indhold SAMMENDRAG... 2 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 5 Økologiske bedrifter med 80-160 køer...

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter 1.000 kr. pr. bedrift Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 3 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 5 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Erik

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NOTAT NR. 1840 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG 1.000 kr. SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG Svineproducenternes indtjening forventes at toppe i 2017 2017 blev et godt år for svineproducenterne. Afregningsprisen blev i Danmark 1,6 kr. højere end i 2016 og

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019 Økonomi for griseproducenter 5. Februar 2019 Økonomi og produktion grise Prisudvikling Udvikling i totaløkonomi og driftsgrene Sohold Slagtesvin DB hvad har betydning Foder med majs Smågrisepris Korrektion

Læs mere