Version 6 Pris: kr. 399,-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 6 Pris: kr. 399,-"

Transkript

1 F A C E B O O K S T R A T E G I E N G U I D E T I L V I R K S O M H E D E R ALLAN LOUMANN LISSAU Social Image Version 6 Pris: kr. 399,-

2 I N T R O K æ r e L æ s e r E n k l o g p e r s o n s a g d e " E t m å l u d e n e n p l a n e r b l o t e t ø n s k e ". F a c e b o o k f y l d e r m e r e o g m e r e i f o r b i n d e l s e m e d m a r k e d s f ø r i n g i d a n s k e v i r k s o m h e d e r. M e n h a r d e e n p l a n f o r d e t? O f t e n e j. M e n d e t e r a l d r i g f o r s e n t. D e t t e e r e n d e t a l j e r e t g u i d e t i l u d v i k l i n g a f e n F a c e b o o k s t r a t e g i. E n g u i d e u d v i k l e t p å b a s i s a f e r f a r i n g e r. T a g d e t, s o m I s y n e s e r r e l e v a n t. T i l f ø j i n d h o l d, s o m I s y n e s p a s s e r i n d. G u i d e n e r t i l i n s p i r a t i o n. E n s t r a t e g i k a n u d f o r m e s p å m a n g e m å d e r. V i e r i k k e t i l h æ n g e r e a f s t r a t e g i e r m e d o m f a t t e n d e t e k s t. D e t b l i v e r o f t e t i l h e n s i g t s - e r k l æ r i n g e r, s o m i n g e n l æ s e r. V æ r k o n k r e t e. PLANLÆG - DET ER ALDRIG FOR SENT

3 I N T R O V o r e s e r f a r i n g s i g e r, a t e n g o d s t r a t e g i f a s t l æ g g e r m å l o g b e t i n g e l s e r. D e n l æ g g e r e n v e j f o r b r u g e n a f F a c e b o o k s o m e t m a r k e t i n g - r e d s k a b i v i r k s o m h e d e n. H v o r f o r F a c e b o o k? M å l? I n d h o l d? H v e m g ø r h v a d? H v e m s k a l h j æ l p e? B u d g e t o g o p f ø l g n i n g? E n s t r a t e g i e r e t r e d s k a b - s o m f o r p l i g t e r - o g s o m g i v e r k l a r h e d. M i n a n b e f a l i n g : 1. N e d s æ t e n a r b e j d s g r u p p e m e d 2-3 p e r s o n e r ( i k k e f l e r e ) 2. L a d é n p e r s o n s t å f o r s e l v e u d v i k l i n g e n o g s k r i v e a r b e j d e t ( k u n é n ) 3. U d a r b e j d e t f ø r s t e u d k a s t t i l g e n n e m g a n g 4. B e a r b e j d d e t i n t e r n t i g r u p p e n i f l e r e u d k a s t - s e n d e v t. e n k o p i t i l S o c i a l I m a g e ( h ø r v o r e s m e n i n g ) 5. A f s l u t o g f æ r d i g g ø r VORES ANBEFALINGER

4 I N T R O I g u i d e n s e s [ n o t e : ] D e t e r h j æ l p e t e k s t e r t i l f o r s t å e l s e. D u s e r o g s å < t e k s t >. D e t e r e k s e m p l e r t i l f o r s t å e l s e. M e n d u v i l f i n d e g u i d e n r i m e l i g t s e l v f o r k l a r e n d e. V i l d u h a v e h j æ l p? V i h a r h j u l p e t m a n g e v i r k s o m h e d e r m e d d e n n e p r o c e s. K o n t a k t o s g e r n e v i a m a i l : k o n t a k s o c i a l - i m a g e. d k e l l e r t l f G o d a r b e j d s l y s t. M e d v e n l i g h i l s e n A l l a n L o u m a n n L i s s a u S o c i a l I m a g e a l l a s o c i a l - i m a g e. d k w w w. s o c i a l - i m a g e. d k VIL DU HAVE HJÆLP?

5 E N P L A N En plan for etablering af en Facebook strategi. Etableringsfase: - O p r e t a r b e j d s g r u p p e - U d k a s t t i l F a c e b o o k s t r a t e g i u d a r b e j d e s - U d k a s t f r e m l æ g g e s f o r l e d e l s e n - G o d k e n d e l s e a f F a c e b o o k s t r a t e g i - I n t e r n p r æ s e n t a t i o n a f F a c e b o o k s t r a t e g i f o r v i r k s o m h e d e n s m e d a r b e j d e r e - I n d l e d e n d e m ø d e : F a c e b o o k M a n a g e r ( F M ), F a c e b o o k M a n a g e r A s s i s t e n t ( F M A ) o g i n d h o l d s l e v e r a n d ø r e r ( I H L ) Udviklingsfase: - T i l r e t n i n g / o p s æ t n i n g a f F a c e b o o k s i d e - U d v i k l i n g a f b l o g / n y h e d s s e k t i o n / l a n d i n g s s i d e r - U d d a n n e l s e a f F M o g F M A Driftsfase: - O p d a t e r i n g / a n n o n c e r i n g i g a n g s æ t t e s p å F a c e b o o k - S u p p l e r e n d e u d d a n n e l s e a f F M, F M A o g I H L - M å n e d l i g t m ø d e : F M o g F M A / D r i f t o g e v a l u e r i n g s m ø d e - V e d l i g e h o l d e l s e a f s t r a t e g i å r l i g t [note: En samlet plan for strategi udviklingen er nødvendig. Tilret udkastet, så det passer til jer]

6 F O R S I D E Facebook Strategi Virksomhed: <Navn> Facebook sidens navn: <Navn> Indhold: 1. M å l s æ t n i n g e r 2. M å l g r u p p e r 3. O r g a n i s e r i n g 4. I n d h o l d ( V æ r d i e r ) 5. K o m m u n i k a t i o n 6. R e t n i n g s l i n j e r 7. I n t e g r a t i o n 8. A n n o n c e r i n g 9. B u d g e t 1 0. E v a l u e r i n g D e n n e s t r a t e g i t i l r e t t e s i j a n u a r m å n e d h v e r t å r. [note: Forsiden angiver strategiens indhold. Anbefaling - brug samtlige 10 forslag. Det sikrer at du kommer professionelt rundt om strategien.]

7 1. M Å L S Æ T N I N G E R M å l e t m e d d e n n e s t r a t e g i e r a t f a s t l æ g g e o v e r o r d n e d e m å l s æ t n i n g e r o g b e t i n g e l s e r f o r b r u g a f F a c e b o o k. Mål for Facebook siden: 1. Ø g e t s a l g 2. Ø g e t k u n d e l o y a l i t e t o g k u n d e f a s t h o l d e l s e 3. Ø g e t k e n d s k a b s g r a d 4. Ø g e t d i a l o g o g k u n d e k e n d s k a b 5. M e d a r b e j d e r e n g a g e m e n t < S u p p l e r e d e b e s k r i v e l s e... > [note: Det her er vigtigt! Hvad er målet med Facebook siden? Mange Facebook sider drives uden et defineret mål. Det duer ikke. En Facebook side kan have mange målsætninger. Angiv jeres mål i prioriteret rækkefølge. Suppler gerne med beskrivende tekst, hvis du finder det gavnligt, men begræns det til max. en side. ]

8 2. M Å L G R U P P E R Følgende grupper er målet for Facebook siden: 1. Målgruppe: <kunder> K ø n : < M / K > P r o d u k t e r : < a n g i v p r o d u k t e r > A l d e r : < A n g i v k u n d e r n e s a l d e r f. e k s å r. > J o b f u n k t i o n : < A n g i v k u n d e r n e s j o b t i l t l e r. > U d d a n n e l s e : < A n g i v k u n d e r n e s u d d a n n e l s e r > G e o g r a f i : < H v o r b o r k u n d e r n e f. e k s. V e j l e k m > I n t e r e s s e r : < H a r k u n d e r n e s æ r l i g e i n t e r e s s e r > 2. Målgruppe: <Forhandlere / Leverandører / Medarbejdere> K ø n : P r o d u k t e r : A l d e r : J o b f u n k t i o n : U d d a n n e l s e : G e o g r a f i : I n t e r e s s e r : o s v. [note: Målgrupperne er de grupper som skal påvirkes med et budskab. Angiv min. 4 målgrupper - og husk "Medarbejdere". Angiv kunde karakteristiska, Forhandlere, Leverandører, Presse, medarbejdere, Interesse org., Politikere. Dette afsnit er vigtigt i forbindelse med fastlæggelse af indhold til siden. Forståelse for målgrupperne vil desuden hjælpe dig i forbindelse med annoncering.]

9 3. O R G A N I S E R I N G Virksomhedens Facebook side organiseres således: Marketing ansvarlig: <navn> O v e r o r d n e t a n s v a r o g b u d g e t b e v i l l i n g. F B S t a t u s : S i d e a d m i n i s t r a t o r [ n o t e : F B s t a t u s = S i d e a d m i n i s t r a t o r, S i d e r e d a k t ø r, S i d e o r d s t y r e r, S i d e a n n o n c ø r e l l e r S i d e a n a l y t i k e r ] Facebook Manager (FM): <navn> A n s v a r f o r o r g a n i s k e o g b e t a l t e o p s l a g. F B S t a t u s : S i d e a d m i n i s t r a t o r Facebook Manager Assistant (FMA): <navn> A s s i s t e r e r v e d d r i f t - o g h a r a n s v a r e t i F M s f r a v æ r. F B S t a t u s : S i d e r e d a k t ø r Indholdsleverandører (IHL) til FB side: P e r s o n e r s o m k a n l e v e r e n y h e d e r o g i n f o t i l F M. W e b s i t e M a n a g e r : < n a v n > N y h e d s b r e v s r e d a k t ø r : < n a v n > P r e s s e a n s v a r l i g : < n a v n > F B S t a t u s : I n g e n - L e v e r e r i n d h o l d t i l F M. Uddannelseskrav til FM, FMA og Indholdsleverandører: [ H v i l k e u d d a n n e l s e s m æ s s i g e k o m p e t e n c e r s k a l i n d e h a v e s? ] Arbejdstid til Facebook: F M : F u l d t i d / D e l t i d / 3 t i m e r u g e n t l i g t : M a n. k l F M A : 3 t i m e r u g e n t l i g t : M a n. k l Tilknyttet ekstern rådgivning og annoncering: < S o c i a l I m a g e >

10 4. I N D H O L D Følgende indhold skal være repræsenteret på Facebook siden: I n d h o l d s v æ r d i e r : 3 g o d e g r u n d e t i l a t f ø l g e F a c e b o o k s i d e n 1. Værdi (70%): <Nyheder> 2. Værdi (20%): <Gode råd> 3. Værdi (10%): < T i l b u d > P c t. s a t s e r n e e r r e t n i n g s l i n i e r f o r m æ n g d e n a f i n d h o l d. Følgende kan være repræsenteret i værdierne: 1. Værdi: <Nyheder> - P r o d u k t n y h e d e r, b r a n c h e n y h e d e r - B l o g p o s t s, k u n d e c a s e s - I n f o o m e v e n t s : A r r a n g e m e n t e r, m e s s e r, å r s d a g, t u r e, o s v. - P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r - F e r i e i n f o r m a t i o n 2. Værdi: <Gode råd> - B l o g p o s t s m e d t i p s 3. Værdi: <Tilbud> - G o d e t i l b u d - K o n k u r r e n c e r Opdateringsfrekvens: F a c e b o o k s i d e n s k a l o p d a t e r e s < a n t a l > g a n g e u g e n t l i g t. P l a n l a g t e o p d a t e r i n g s d a g e o g t i d s p u n k t e r : < a n g i v t i d >. Planlægning af opslags udgivelse: - F a c e b o o k p l a n l æ g n i n g s t o o l b e n y t t e s Opdatering af Facebook siden: - K u n F M o g F M A m å o p d a t e r e F a c e b o o k s i d e n. - B r u g e r e k a n k u n b e n y t t e k o m m e n t a r e r

11 5. K O M M U N I K A T I O N Håndtering af kommunikation på Facebook: Ansvarlig for kommunikation & overvågning: F a c e b o o k M a n a g e r ( F M ) : < n a v n > Kommunikation på Facebook siden: - K u n F M o g F M A m å s v a r e p å f o r e s p ø r g e l s e r Svartid (tilstræbes): 3 t i m e r i a r b e j d s t i d. Svar assistent på Facebook: S t d. s v a r s ø r g e r f o r a u t o r e s p o n s v e d f o r e s p ø r g e l s e r. Retningslinjer for virksomhedens kommunikation: - G o d t o n e i k o m m u n i k a t i o n - V i h a r a l t i d d e t s i d s t e o r d - o g d e t e r t a k < A n g i v g e r n e m e r e... > Retningslinjer for brugernes kommunikation: R e t n i n g s l i n i e r f o r b r u g a f F a c e b o o k - s e A f s n i t 6. Procedure for reklamation: - S v a r a l d r i g o m g å e n d e - M a r k e t i n g a n s v a r l i g u n d e r r e t t e s - o g f o r n ø d n e h a n d l i n g e r f o r e t a g e s

12 6. R E T N I N G S L I N J E R Retningslinjerne for brugere af Facebook siden: D i s s e r e t n i n g s l i n j e r f a s t l æ g g e r a n s v a r o g r e t t i g h e d e r i f o r b i n d e l s e m e d k o m m u n i k a t i o n p å F a c e b o o k s i d e, Retningslinjer for brug af virksomhedens Facebook side - V i h i l s e r k o m m e n t a r e r f r a b r u g e r n e v e l k o m m e n. - V i f r a l æ g g e r o s e t h v e r t a n s v a r f o r k o m m e n t a r e r p å F a c e b o o k s i d e n, d e r i k k e e r p u b l i c e r e t a f o s. - V i f o r b e h o l d e r o s r e t t e n t i l a t f j e r n e k o m m e n t a r e r, d e r k a n v i r k e s t ø d e n d e, e l l e r s o m e r i s t r i d m e d l o v g i v n i n g. - V i f o r b e h o l d e r o s r e t t e n t i l a t f j e r n e k o m m e n t a r e r, d e r i k k e h a r r e l a t i o n t i l s e l v e o p s l a g e t. V e d s p ø r g s m å l s k a l d u s k r i v e t i l < e m a i l a d r e s s e > e l l e r r i n g e p å t l f. < t e l e f o n n u m m e r >. D u v i l m o d t a g e s v a r h u r t i g s t m u l i g t Placering: - P å F a c e b o o k s i d e n i O m s e k t i o n e n u n d e r " I m p r e s s u m " o g - P å v i r k s o m h e d e n s w e b s i t e [note: Disse regler bør anvendes. Reglerne skal hjælpe med at forebygge problemer med vanskelige brugere, som vælger at benytte Facebook som en reklamations kanal. HUSK: Slå muligheden for opslag fra brugere på FB siden fra, således at det kun er muligt for dem at skrive kommentarer.

13 7. I N T E G R A T I O N Facebook skal være synlig og repræsenteret på alle medier: Website: F a c e b o o k l o g o / l i n k i n d s æ t t e s p å v i r k s o m h e d e n s w e b s i t e. signatur: A l l e m e d a r b e j d e r e s k a l h a v e F a c e b o o k l o g o / l i n k i s i g n a t u r. Nyheder: F a c e b o o k l o g o / l i n k i n d s æ t t e s p å n y h e d s b l o g g e n, o g s y n l i g g ø r F a c e b o o k v e d h v e r n y h e d. Visitkort/mapper/brochurer/brevpapir: F a c e b o o k l i n k / l o g o i n d s æ t t e s p å a l l e s a l g s m a t e r i a l e r. Print annoncer: F a c e b o o k l o g o / l i n k i n d s æ t t e s p å p r i n t a n n o n c e r. Nyhedsbreve: F a c e b o o k l o g o / l i n k i n d s æ t t e s i a l l e n y h e d s b r e v e. Pressemeddelelser: F a c e b o o k l o g o / l i n k i n d s æ t t e s i a l l e p r e s s e m e d d e l e l s e r. [note: Skip ikke dette afsnit. Facebook er et vigtig medie. Træf derfor en strategisk beslutning om at udbrede kendskabet til Facebook siden på alle tilgængelige platforme og medier. Benyt også gerne andre sociale medier, som LinkedIn og Twitter til at henvise til Facebook siden.]

14 8. A N N O N C E R I N G Annoncering anses for en nødvendighed for at nå virksomhedens mål med Facebook. Ansvarlig for annoncering: Facebook Manager O v e r o r d n e d e r e t n i n g s l i n i e r f o r a n n o n c e r i n g : 1. Branding kampagner K a m p a g n e r s o m ø g e r k e n d s k a b s g r a d e n t i l v i r k s o m h e d e n o g v a r e m æ r k e t. - D e r ø n s k e s f o r t l ø b e n d e F a c e b o o k a n n o n c e r i n g t i l a t ø g e v i r k s o m h e d e n s k e n d s k a b s g r a d - S t ø r r e r e l e v a n t e m å l g r u p p e r b e a r b e j d e s - R e t a r g e t i n g b e n y t t e s M å l s æ t n i n g e r : < S e a f s n i t 1 - a n g i v m å l : Ø g e t k e n d s k a b s g r a d > M å l g r u p p e r : < S e a f s n i t 2 - a n g i v m å l g r u p p e r : K u n d e r > A n n o n c e r i n g : < 2 5 % > a f b u d g e t. 2. Salgskampagner K a m p a g n e r s o m s k a l l e d e t i l d i r e k t e s a l g. - S a l g s k a m p a g n e r g e n n e m f ø r e s i h e n h o l d t i l m a r k e t i n g p l a n - K o r t e i n t e n s i v e F a c e b o o k s a l g s k a m p a g n e r - F a c e b o o k k a m p a g n e r s k a l u n d e r s t ø t t e a n d r e s a l g s a k t i v i t e t e r - R e t a r g e t i n g b e n y t t e s M å l s æ t n i n g e r : < S e a f s n i t 1 - a n g i v m å l : Ø g e t s a l g > M å l g r u p p e r : < S e a f s n i t 2 - a n g i v m å l g r u p p e r : K u n d e r > A n n o n c e r i n g : < 7 5 % > a f b u d g e t.

15 9. B U D G E T Budgettet angiver de økonomiske rammer for Facebook. Bevillings og resultatansvarlig: M a r k e t i n g a n s v a r l i g Budgetansvarlig: F a c e b o o k M a n a g e r Timebudget: F a c e b o o k M a n a g e r ( F M ) : X t i m e r p r. u g e F a c e b o o k M a n a g e r A s s i s t e n t ( F M A ) : X t i m e r p r. u g e I n d h o l d s l e v e r a n d ø r 1 ( I H L ) : X t i m e r p r. u g e I n d h o l d s l e v e r a n d ø r 2 ( I H L ) : X t i m e r p r. u g e I a l t a n t a l a r b e j d s t i m e r p r. u g e : X Annoncebudget: S a m l e t b u d g e t p r. å r : k r. X, - Budget pr. md.: J a n X : X. k r. - B r a n d i n g : X k r. < 2 5 % > - S a l g : X k r. < 7 5 % > F e b X : X. k r. - B r a n d i n g : X k r. < 2 5 % > - S a l g : X k r. < 7 5 % > o s v. [note: Her lægges den økonomiske ramme for strategien. Budgettet bør indeholde: Samlet annonce budget for året fordelt på måneder i henhold til sæson.] Budgetudarbejdelse: B u d g e t f o r s l a g v e d r. F a c e b o o k l e v e r e s d. 1. n o v. f o r d e t k o m m e n d e å r a f F a c e b o o k M a n a g e r t i l m a r k e t i n g a n s v a r l i g.

16 1 0. E V A L U E R I N G Der afholdes et evalueringsmøde i den første uge af hver måned. Deltagere: - F a c e b o o k M a n a g e r ( o r d s t y r e r o g a n s v a r f o r i n d k a l d e l s e ) - F a c e b o o k M a n a g e r a s s i s t e n t - M a r k e t i n g a n s v a r l i g Agenda for månedligt Facebook møde: - G e n n e m g a n g a f d r i f t s r a p p o r t - G e n n e m g a n g a f a n n o n c e k a m p a g n e r a p p o r t e r - E v a l u e r i n g o g k o n k l u s i o n e r - M å l o g k a m p a g n e r f o r d e n k o m m e n d e m å n e d Følgende rapporter skal danne grundlag for evaluering: M å n e d l i g F a c e b o o k d r i f t s r a p p o r t : - S y n l i g h e d f o r o p s l a g - R æ k k e v i d d e - F a n u d v i k l i n g - D i a l o g / k o m m e n t a r e r A n n o n c e k a m p a g n e r a p p o r t e r : - R e s u l t a t e r - R æ k k e v i d d e - K a m p a g n e d a t a - K o n v e r t e r i n g e r [note: Mødet bør afholdes! Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvad kan vi konkludere? Social Image kan levere rapporter til det månedlige evalueringsmøde: overskuelige statistik og kampagne rapporter] Strategi revision: S t r a t e g i e n r e v i d e r e s å r l i g p å f ø r s t e m å n e d l i g e F a c e b o o k m ø d e i j a n u a r.

17 O U T R O U d d a n n e l s e e r e n n ø d v e n d i g h e d f o r a t t r æ f f e g o d e b e s l u t n i n g e r. K o m v i d e r e m e d... GRATIS KURSUS: Facebook strategi og annoncering V a r i g h e d : 2 t i m e r P r o g r a m m e t f o r d a g e n : 1. F a c e b o o k m a r k e d s f ø r i n g : - T r e n d s o g u d v i k l i n g - H v a d k r æ v e r d e t f o r a t f å s u c c e s m e d F B - F a c e b o o k s t r a t e g i 2. F a c e b o o k f u n k t i o n e r : - S å d a n v i r k e r d e t! - F a n s ; h v o r m a n g e s k a l v i h a ' - P r i o r i t e r e t v æ g - H v a d g ø r v i f o r a t f å s t ø r r e s y n l i g h e d? 3. F a c e b o o k a n n o n c e r i n g : H v o r d a n f u n g e r e r d e t? O g v i r k e r d e t? - B o o s t e d p o s t m. f o r d e l e & u l e m p e r - P r o m o t e d p o s t s m. f o r d e l e & u l e m p e r V a r i g h e d : 2 t i m e r T i l m e l d i n g : w w w. s o c i a l - i m a g e. d k VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE JER - DET BETALER SIG

18 O U T R O Ø n s k e r d u e t k u r s u s m å l r e t t e t t i l d i n v i r k s o m h e d, s å g ø r v i d e t... FIRMA KURSUS: Strategi, annoncering og analyse 1 ) A n a l y s e a f j e r e s F a c e b o o k s i d e o g a k t i v i t e t e r. D e r u d a r b e j d e s e n a n a l y s e r a p p o r t m e d i n d i v i d u e l l e a n b e f a l i n g e r. 2 ) S o l i d i n t r o d u k t i o n t i l e t a b l e r i n g a f e n F a c e b o o k s t r a t e g i. 3 ) F a c e b o o k m a r k e d s f ø r i n g. T r e n d s o g u d v i k l i n g s e t f r a j e r e s p e r s p e k t i v. 4 ) F a c e b o o k f u n k t i o n e r. H v a d g ø r v i f o r a t f å s t ø r r e s y n l i g h e d? 5 ) F a c e b o o k a n n o n c e r i n g. A n a l y s e a f j e r e s a n n o n c e r i n g, s a m t o p t i m e r i n g V a r i g h e d : 3, 5 t i m e r L æ s m e r e : w w w. s o c i a l - i m a g e. d k M a i l : k o n t a k s o c i a l - i m a g e. d k e l l e r t l f VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE JER - DET BETALER SIG

19 O U T R O Hvis du har brug for hjælp - eller ønsker inspiration til udvikling af en strategi - så er vi klar. B o o k t l f. m ø d e p å : w w w. s o c i a l - i m a g e. d k K o n t a k t S o c i a l I m a g e : m a i l : k o n t a k s o c i a l - i m a g e. d k t l f V I G T I G T. D e n n e g u i d e e r k u n b e r e g n e t t i l j e r - o g m å i k k e v i d e r e g i v e s, s æ l g e s e l l e r b e n y t t e s i u n d e r v i s n i n g. VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE JER - DET BETALER SIG

20

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Facebook for kr.

Facebook for kr. Facebook for 5.000 kr. Middelfart Sparekasse 28. nov. 2018 Middelfart Sparekasse Lokal og digital Lokal forankring og nærhed til kunderne er (måske) en styrke i en digitaliseret verden Vores agenda o Kort

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Få mest ud af din messedeltagelse med online markedsføring

Få mest ud af din messedeltagelse med online markedsføring Få mest ud af din messedeltagelse med online markedsføring # Styr(k) dit online brand # Gratis annoncer + betalte # Sådan rammer du din målgruppe # Sådan finder du de rigtige målgrupper og får dem til

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Instagram til virksomheder

Instagram til virksomheder Instagram til virksomheder Instagram har 1 mia. brugere og hvis jeres virksomhed ikke er aktiv på mediet, er det på tide at I bliver det. På kurset opretter vi en Instagram profil til jer, hvis I ikke

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Markedsføring af løb - på Facebook v. Trine-Maria Kristensen

Markedsføring af løb - på Facebook v. Trine-Maria Kristensen Markedsføring af løb - på Facebook v. Trine-Maria Kristensen trinemaria.dk Trine-Maria Kristensen Cand. Scient. Soc (PR) Strategisk rådgivning om sociale medier siden 2005 @trinemaria på Twitter Blogger

Læs mere

Handleplan for kommunikationsindsatsen

Handleplan for kommunikationsindsatsen Handleplan for kommunikationsindsatsen 2019-2022 Handleplan for kommunikationsindsatsen 2019-2022 Følgende er en handleplan for kommunikationsindsatsen i KLAR Forsyning, der dækker perioden 2019 til og

Læs mere

Sociale medier- Hvorfor (man ikke skal være bange for det) Hvordan (man gør det, så det rent faktisk giver mening)

Sociale medier- Hvorfor (man ikke skal være bange for det) Hvordan (man gør det, så det rent faktisk giver mening) Sociale medier- Hvorfor (man ikke skal være bange for det) & Hvordan (man gør det, så det rent faktisk giver mening) 23-02-2017 1 Hvorfor er Facebook et godt redskab? En meget stor del af medlemmerne er

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott Google Analytics Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott 1 Agenda Basis Analytics Hvem er dine kunder? Find potentialet Rapporteringer Mål på indsatsen Næste version 10 gode råd 2 Hvad er

Læs mere

Sociale medier og marketing

Sociale medier og  marketing Sociale medier og Emailmarketing Agenda 1. Kanaler der forpligter 2. De sociale kanaler 3. FB - Betalt 4. FB Organisk 5. LinkeIn 6. Emailmarketing Du skal være social Vær oprigtig interesseret Tal MED

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

og Gladsaxe Kommune

og Gladsaxe Kommune Vurdering af partnerskabet mellem AB A/S og Gladsaxe Kommune 2017-2018 AGENDA 1 2 3 4 ESTIMERET VÆRDI AF EKSPONERING ESTIMERET VÆRDI AF AKTIVITETER BOE-MODELLEN OG VURDERING AF PARTNERSKABET KONKLUSION

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

PROFILBROCHURE. Albæk Kommunikation BUDSKABER PÅ BUNDLINJEN

PROFILBROCHURE. Albæk Kommunikation BUDSKABER PÅ BUNDLINJEN PROFILBROCHURE Albæk Kommunikation INDHOLD Om Albæk Kommunikation Kompetencer Opgaver Ejendoms- og byggebranchen Regioner, kommuner og byer Medlemsorganisationer Kontakt Om Albæk Kommunikation Kommunikationsbureau

Læs mere

BtB markedsføring: Skab resultater online

BtB markedsføring: Skab resultater online BtB markedsføring: Skab resultater online 1 Om mig Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Facebook annoncering.

Facebook annoncering. Facebook annoncering Martin Bengaard 36 år Gift far til tre børn 15 år med online markedsføring 3½ år i egen virksomhed Mission: at få markedsføring til at give mening! Podcast: startupsnakken.dk SENSE

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Agenda 1. Introduktion 1. Lidt om SimpleShop.dk 2. Hvad gennemgår vi i dag? 3. Hvorfor Wordpress? 2. Hvad har du brug for?

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Sælg på Facebook - uden at sælge!

Sælg på Facebook - uden at sælge! Sælg på Facebook - uden at sælge! Martin Bengaard 37 år Gift far til tre børn 15 år med online markedsføring 4 år i egen virksomhed Podcast Startupsnakken.dk Mission: at få markedsføring til at give mening!

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015 Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning v. Abelone Glahn Kun til privat brug, ikke til videresendelse eller deling www.abeloneglahn.dk Fjendstrupvej 2 4850 Stubbekøbing

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I MÅL GUIDE. JOSEFINA ESTRADA COOP CROWDFUNDING Roskildevej 45, 2620 Albertslund

SÅDAN KOMMER DU I MÅL GUIDE. JOSEFINA ESTRADA COOP CROWDFUNDING Roskildevej 45, 2620 Albertslund SÅDAN KOMMER DU I MÅL GUIDE JOSEFINA ESTRADA COOP CROWDFUNDING Roskildevej 45, 2620 Albertslund Indholdsfortegnelse FÅ DIT PROJEKT I MÅL - CHECKLISTE... 2 TO MÅNEDER FØR LANCERING:... 2 EN MÅNED FØR LANCERING:...

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Bilbranchen 08.10.2015. Fortroligt dokument og må ikke udleveres til 3. part

Bilbranchen 08.10.2015. Fortroligt dokument og må ikke udleveres til 3. part Bilbranchen 08.10.2015 Agenda Den nye marketingvirkelighed for en dansk nyvognsforhandler, ved Ulrik Drejsig Case ved Anders Bruun fra Hessel Konkrete media og marketingløsninger Spor 1, Ulrik Drejsig

Læs mere

Social Media Marketing INDHOLDSPLAN. og strategi på SOCIALE MEDIER

Social Media Marketing INDHOLDSPLAN. og strategi på SOCIALE MEDIER Social Media Marketing INDHOLDSPLAN og strategi på SOCIALE MEDIER Kommunikation på sociale medier handler om at være tilstede, være relevant samt at tilføre værdi til dine følgere, potentielle kunder og

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Josephine Ahm Til id på de sociale medier for B2B virksomheder 1 Inspirationsaften v/ Lasse Ahm Consult 16/03/2017

Josephine Ahm Til id på de sociale medier for B2B virksomheder 1 Inspirationsaften v/ Lasse Ahm Consult 16/03/2017 1 Overvej, hvad tillid betyder for dig. Det kan både være i personligt regi og i professionelt regi. Måske er det faktisk ikke så forskelligt fra hinanden. Skriv det ned på en seddel, så du bliver tvunget

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier?

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Hvad er formålet? Beskriv kortest muligt det overordnede formål med din virksomhed tilstedeværelse på sociale medier. Hvad er succeskriterierne? Noter

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

Sociale medier og Emailmarketing

Sociale medier og Emailmarketing Sociale medier og Emailmarketing Agenda 1. Kanaler der forpligter 2. Introduktion til arbejdet med sociale medier 3. Betalt 4. Organisk 5. Emailmarketing Du skal være social Vær oprigtig interesseret Tal

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Brandingens bestanddele

Brandingens bestanddele Brandingens bestanddele Tillid Navn Logo Service Grafisk Design Farver Dit brand Trykt materiale Produkter Pris Kvalitet Tænk i signaler Seriøsitet og kvalitet Professionalisme vi er noget særligt Rådgivning

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

En Facebook-profil er personlig

En Facebook-profil er personlig En Facebook-profil er personlig En Facebook profil er personlig, og man må selvsagt kun have én, hvilket gør Facebook til et unik sted for virksomheder at få kontakt til forbrugerne. Og det er nemt. Din

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Sociale medier. Seks trin til bedre indhold

Sociale medier. Seks trin til bedre indhold Sociale medier Seks trin til bedre indhold Med inspiration fra Sig du kan li mig Indholdsstrategi for sociale medier af Astrid Haug. Middelfart Sparekasse 2017 1 Kend dit formål Hvad vil du opnå med din

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Øget fokus fra måned til måned. Kommunikationsabonnement

Øget fokus fra måned til måned. Kommunikationsabonnement Øget fokus fra måned til måned Kommunikationsabonnement Sikker fokus større gennemslagskraft Hos Mediegruppen tror vi på, at din kommunikation og markedsføring kan blive stærkere og mere effektiv i et

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

Butiksplanner ZJOOS - DK SÆSON 35

Butiksplanner ZJOOS - DK SÆSON 35 Butiksplanner ZJOOS - DK SÆSON 35 NY SÆSON BRED POS - DK Fra uge 31-45 POS-materiale: Uge 29 sender vi pakke 550, der indeholder POS-materiale til Ny Sæson. I kan begynde at sætte materialet op, når I

Læs mere

Produktpakker PRODUKTPAKKER TILBUD FRA ANALYSEAFDELINGEN

Produktpakker PRODUKTPAKKER TILBUD FRA ANALYSEAFDELINGEN Produktpakker NORDJYSKE Mediers analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er opdateret om tendenser i dit marked. Vi giver dig en bedre forståelse for forbrugeradfærd, medierne og diverse annonceringsmuligheder.

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

Basic Analytics. Martin Skøtt, Online Marketingchef, Novicell @martinskott

Basic Analytics. Martin Skøtt, Online Marketingchef, Novicell @martinskott Basic Analytics Martin Skøtt, Online Marketingchef, Novicell @martinskott Agenda Praktisk information Kort om Novicell Intro til web analytics Introduktion til Analytics Afrunding Spørg løs undervejs Kort

Læs mere

Telefonnummer og oversigt over forhandlere skal indsamles til opfølgning på udsendte flyers m.m. 4

Telefonnummer og oversigt over forhandlere skal indsamles til opfølgning på udsendte flyers m.m. 4 Markedsføringsplan FR 2015-16 Måned Aktivitet Deadline for produktion November 15 Website: Ny Platform Ansvarlig Udsende brochure til Nordtyske klubber (Tysk version af FR) Team Rynkeby koncept Oplæring

Læs mere

Danmarks nye yndlingsværksted. også plads til dig

Danmarks nye yndlingsværksted. også plads til dig Danmarks nye yndlingsværksted har også plads til dig Vi er ikke bare mekanikere CarPeople er godt i gang med at udvide kæden i form af flere værksteder over hele landet. Derfor har vi brug for dig, så

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Fest og fællesskab - Hvad sælger du? Hvorfor fungerer FBMkommunikationen? Målgruppebevidsthed Valg af kanaler Autenticitet - tidsånd Eventkvaliteter

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

ALGORITMISK ATTRIBUTION MODELLING. 28. maj 2019

ALGORITMISK ATTRIBUTION MODELLING. 28. maj 2019 ALGORITMISK ATTRIBUTION MODELLING 28. maj 2019 AGENDA 01 V E L K O M M E N 05 P L A T F O R M E / A D T R I B A Hvordan man kommer igang med algoritmisk attribution modelling? 02 I N T R O T I L A T T

Læs mere

Plan for NTR-kampagne i Danmark

Plan for NTR-kampagne i Danmark Dansk Træbeskyttelse Plan for NTR-kampagne i Danmark Formål Kampagnen har til formål at fremme anvendelse af NTR-mærket træ på det danske marked. Kampagnen er planlagt for en 3 årig periode - 2015 til

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

SalesBooster - en ny måde at sælge bolig på

SalesBooster - en ny måde at sælge bolig på SalesBooster - en ny måde at sælge bolig på Salesbooster er fremtiden SalesBooster redefinerer god markedsføring. SalesBooster er det intelligente supplement til konventionel markedsføring, hvor man annoncerer

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014 Webinar om LinkedIn Louise Holland Heide Videncentret for Landbrug 11. marts 2014 Inden klokken bliver 15.15 kan du: Lige kort præsentere dig i chatten Dit navn, hvor du arbejder og med hvad Husk at du

Læs mere

VUC workshop. Effektiv online markedsføring af din VUC shop

VUC workshop. Effektiv online markedsføring af din VUC shop VUC workshop Effektiv online markedsføring af din VUC shop Dagens program: Del 0: Nye muligheder med VUC shoppen (BO) Del 1: Optimér din VUC-hjemmeside og få flere kursister 5 målepunkter på din online

Læs mere

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling BELUGA CAVIAR A N A LY S E A F D E L I N G Hjem, Kære Hjem AIR-INDIA MILES DAVIS Kind of Blue Øster Hørst ELITE Produktpakker fra s analyseafdeling s analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er

Læs mere