Kvalitetsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2013"

Transkript

1 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 13 Skoleåret 1-13 Delrapport fra Bakkeskolen ved skoleleder Povl Erik Wolff

2 KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Afgangsprøverne på 9. årg. viser udsving i forhold til foregåendeskoleår, men med en vigende tendens! Vi kan dog fortsat fastholde den udvikling, der blev iværksatved skolens LEAN-projekt (fagligt fokus). Fysik er et fokusområde fortsat. Resultaterne for 9. årg. er alt i alt dog ikke overraskende med et samlet udsving på minus. % -da årgangen har været massivt præget af elever med særlige behov. Men stadigvæk fremgang i forhold til 11. Afgangsprøverne på. årg. har været inde i en positiv udvikling med en samlet fremgang på, %. Udbyttet på. årg. må betegnes som positivt! Læseresultaterne for.,. og. årgang viser fremgang stort set over hele området. Læsetest for. årgang viser en fremgang på næsten 5 % i forhold til antallet af usikre læsere, som nu er blevet til delvist sikre, langsomme læsere! Læsetest for. årgang viser generel markant fremgang, da der er en halvering af de usikre læsere - hvilket svarer til en fremgang på ca. 5 %, hvilket er yderst positivt. Der er også sket en fordobling i antallet af sikre hurtige læsere! Læsning for. årgang viser fremgang, idet antallet af usikre læsere er næsten halveret, men der er dog et større fald i antallet af sikre og hurtige læsere. De nationale test på Bakkeskolen viser igen i år en betydelig fremgang. I 1 kunne vi også notere en stor fremgang jf. vores LEAN-mål -og her i 13 er fremgangen i de nationale test er dermed markant -og skal ses som en effekt af vores igangsatte LEAN-projekt fra -et fagligt fokus, der er ved at konsolidere sig i Bakkeskolens organisatoriske grundlæggende antagelser. Vi forventer, at disse resultater også snart vil slå igennem på de nationale afgangsprøver. UNDERVISNING, SFO OG RAMMEN I ØVRIGT Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af såvel elevers som medarbejderes trivsel.. Der har været afviklet en trivseldage i efteråret 1. Der er nye skolemøbler på vej til alle elever -ligesom vi har indviet legepladser til eleverne med et budget på 7.. Der er stort fokus på medarbejdertrivsel -hvilket bl.a. ses i faldet i på korttids sygefravær -for. halvår 1, %. Bakkeskolens fraværsstatistik er særdeles tilfredsstillende. Der er ligeledes et fald i elevernes fravær -som dog påvirkes af flere elever, der bliver væk permanent -og er i regi af SOC. Samarbejdet med SFO er en helintegreret og uundværlig del af skolens virksomhed. Det samlede personale har netop deltaget i et fælles Teambuilding kursus. Vi kan også se, at der er høj tilslutning til SFO-Bakkeskolen blandt forældrene! KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Dekommunale indsatsområder lykkes langt hen ad vejen -og Bakkeskolen er en skole at folkeskolen hele tiden er i bevægelse og udvikling -med vægt på design, innovation fagligt fokus og globalt udsyn er Bakkeskolen på rette vej, hvilket afspejles i de mange positive og kreative og faglige tiltag, der sker gennem skoleåret. De naturvidenskabelige fag er jf. de nationale test i en rivende udvikling. Vi mangler nu det sidste ryk -at få afgangsprøverne i FYSIK på et acceptabelt niveau. LOKALE MÅL OG TILTAG Delokale mål afspejler fokusområder som TEAM-udvikling (FAGLIGT FOKUS PÅ OUTPUT), INKLUSIONSTILTAG, TVÆRFAGLIGT FAGLIGT VEJLEDERTEAM SOM MEDLEDELSESSTRATEGI, FAGLIG LÆSNING og INTERNATIONALISERING, hvor det internationale samarbejde foregår såvel på elev-som lærerniveau. Samarbejdet med PISA udvikles kontinuerligt og. årgangs internationale erhvervspraktik i Lappeenranta fastholdes. Et projekt med en skole i Tanzania v. Kilimanjaro er i gang og støttet med DANIDA -midler. 9.B tager på skolerejse til Tanzania i kommende skoleår. Samarbejdet med Ghana er i en god gænge på 11. år. Der har været besøg fra Ghana i skoleåret, og en 9. A klasse tager på skolerejser til Ghana i kommende skoleår.

3 ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNING OG SFO klasses afgangsprøve, skolen samlet klasses afgangsprøve, tosprogede klasses afgangsprøve, skolen samlet

4 . klasses læsetest. klasses læsetest. klasses læsetest Usikre læsere Delvist sikre, langsomme læsere Sikre, hurtige læsere Usikre læsere Delvist sikre, langsomme læsere Sikre, hurtige læsere Usikre læsere Delvist sikre, langsomme læsere % % % 75% 75% 75% 5% 5% 5% 5% 5% 5% % % % Undervisning Skolestart, indskoling og SFO Den løbende evaluering i undervisning og SFO Ønsket Opnået Elevplaner og elevsamtaler Plads til alle VURDERING OG UDDYBNING I.F.T. ELEVERNES UDBYTTE AF AT GÅ I SKOLE OG SFO Afgangsprøverne på 9. årg. viser udsving i forhold til foregåendeskoleår, men med en vigende tendens! Vi kan dog fortsat fastholde den udvikling, der blev iværksatved skolens LEAN-projekt (fagligt fokus). Det er stadigvæk ikke lykkes at forhøje "output" for faget fysik, hvorfor dette område stadig vil være et ledelsesmæssigt fokusområde. Resultaterne for 9. årg. er alt i alt dog ikke overraskende med et samlet udsving på minus. % -da årgangen har været massivt præget af elever med særlige behov. Men stadigvæk fremgang i forhold til 11. Udtræksfagene på 9. årg. viser samme vigende tendens. Afgangsprøverne på. årg. har været inde i en positiv udvikling med en samlet fremgang på, %. Udbyttet på. årg. må betegnes som positivt! Læseresultaterne for.,. og. årgang viser fremgang stort set over hele området. Læsetest for. årgang viser en fremgang på næsten 5 % i forhold til antallet af usikre læsere, som nu er blevet til delvist sikre, langsomme læsere!

5 Læsetest for. årgang viser generel markant fremgang, da der er en halvering af de usikre læsere -hvilket svarer til en fremgang på ca. 5 %, hvilket er yderst positivt. Der er også sket en fordobling i antallet af sikre hurtige læsere! Læsning for. årgang viser fremgang, idet antallet af usikre læsere er næsten halveret, men der er dog et større fald i antallet af sikre og hurtige læsere. Fokusområder: For at styrke de naturfaglige områder har vi igen planlagt med en ekstra time pr. uge til hver klasse i geografi og biologi -ligesom matematik på 9. årg. har fået tildelt en ekstra time! Derudover har vi i dansk tildelt. årgang og 7. årgang en ekstra time pr. klasse om ugen til ekstra læseindsats!

6 RAMME, RESSOURCER, LEDELSE OG ORGANISERING SKOLEN Antal klassetrin Antal spor pr. klassetrin,,, Antal elever pr. klasse 1 1 ELEVERNE Antal elever, samlet for hele skolen elever der modtager støtte 1 ugentlige lektioner eller flere - tosprogede elever der modtager støtte 1 1 Andelen af elever i SFO i forhold til antal elever i.-3. Klasse 7% % 7% Gennemsnitligt elevfravær i dage,9, 9,1 - fravær p.g.a. sygdom eller lignende 7,1 7,,3 - fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed),,,7 - ulovligt fravær, 3,7, LÆRERKOMPETENCER Procetdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag i faget (eller tilsvarende kompetence) 5% 9% 9% - særskilt for undervisningen i dansk som andetsprog 3% % % - særskilt for undervisningen i natur og teknik % 93% 93% - særskilt for undervisningen i fysik-kemi % % % - særskilt for undervisningen i matematik 9% 9% % - særskilt for undervisningen i biologi % % 71% - særskilt for undervisningen i geografi 3% % % Udgift til efteruddannelse af lærere i timer pr. lærer 1 7, 1,5 RESSOURCEUDNYTTELSE Antal elever pr. lærer-pe 1, 1,3 15, Antal elever pr. nyere computer 11,,5,5 Planlagte timer Andelen af planlagte timer der bliver gennemført i alt 9,% 9,% 9,% - i indskolingen,%,% 9,% - på mellemtrinnet 9,5% 99,% 91,% - i udskolingen 9,% 97,%,% Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning % % 1% Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr kr. 75 kr. 1. Skole-hjem samarbejde Lærerkompetence Trivsel Ønsket Opnået Ledelse Organisering

7 VURDERING OG UDDYBNING I.F.T. RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE SKOLE-HJEMSAMARBEJDE Skole-hjem samarbejdet forløber i henhold til de af skolebestyrelsen besluttede principper og med udgangspunkt i lærerteamets arbejde med elev-planerne jf. de centrale bestemmelser og de af skolebestyrelsen fastsatte principper for området. Der er kontaktforældre i haver klasse! Bakkeskolen er allerede i gang det nye elevplankoncept MIN-uddannelse. TRIVSEL Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af såvel elevers som medarbejderes trivsel.. Der har været afviklet en trivseldage i efteråret 1. Der er nye skolemøbler på vej til alle elever - ligesom vi har indviet legepladser til eleverne med et budget på 7.. Der er stort fokus på medarbejdertrivsel -hvilket bl.a. ses i faldet i på korttids sygefravær -for. halvår 1, %. Bakkeskolens fraværsstatistik er særdeles tilfredsstillende. Der er ligeledes et fald i elevernes fravær -som dog påvirkes af flere elever, der bliver væk permanent -og er i regi af SOC. LÆRERKOMPETENCER Det er en grundregel og en forudsætning, at al undervisning varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kvalifikationer. Skolens LEAN-projekt har bevirket, at vi systematisk arbejder på at opbygge en evalueringskultur gennem arbejdet med målnedbrydning. Det vil sige, at målet brydes ned og omsættes til daglig praksis, der kan måles og vejes. Skolens teamstruktur er krumtappen i Bakkeskolens organisation og har afsæt i klasse-fagårgangs-afdelings -og ledelsesteam. Fagfordeling på Bakkeskolens har som hovedregel altid afsæt i lærernes linjekompetencer -hvilket kan ses statistisk med en markant fremgang i linjefagsdækningen fra 9 % til 9 %. ORGANISERING Bakkeskolens teamorganisering har basis i Peter Senges den 5. disciplin -Den Lærende Organisation -og fungerer i praksis som en ad-hockratisk organisation, hvor lærere/pædagoger arbejder i skiftende teamsammenhænge alt afhængig af opgavens karakter. Bakkeskolens udviklingsprojekt -LEAN I TEAM -understøtter en videreudvikling af Den Lærende Organisation - og i det kommende skoleår afprøves den af medarbejderne udviklede "GAMEPLAN for FAGLIGT FOKUS", hvor vi satser på et større udbytte ved de nationale test og afgangsprøver -plus % - hvilket langt på mange er ved at være opfyldt. LEDELSE Bakkeskolens ledelse er hovedaktør og initiativtager i opsætningen og beskrivelsen af udviklingog indsatsområder i et tæt samarbejde med skolens tre afdelingskoordinatorer (lærere). Ledelsen agerer i f.t. den aktuelle teamorganisering og er synlig såvel i praksis som i møderne. Ledelsen har fokus på "distributed leadership" -hvilket har vist sig ved stor positive effekt via de tre afdelingskoordinatorers indsats og ansvar i de enkelte afdelinger. Det er vores opfattelse, at mere ansvar og delegering -EMPOWERMENT -er med til at give medarbejderne mere indflydelse og arbejdsglæde i alle sammenhænge. Delegation er en nødvendighed i det komplekse system. Ledelsen arbejder endvidere funktionsopdelt efter en nærmere beskrevet kompetencefordelingsplan. Skoleledelsen spiller som altid en central og afgørende rolle ved udviklingen af Bakkeskolen. F.eks. har ledelsen taget initiativ til Bakkeskolens LEAN-projekt, der har fokus på det faglige og på evalueringskulturen. Vi blev støttet med ca kr. fra 3-partsmidlerne og har sammen med medarbejderne fået udviklet en samlet handleplan for udviklingen af det faglige fokus. I forbindelse med implementeringen af den kommende folkeskolereform og tjenestetidsaftalen er der aftalt en række tema-møder med lærergruppen for det kommende skoleår.

8 KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Visionen "Den stolte skole" (mål opfyldt i 1) De naturvidenskabelige fag (mål opfyldt i 13) Designpædagogik (mål opfyldt i 13) Ønsket Opnået Læseresultater i. klasse (mål opfyldt i 13) Inklusion VURDERING OG UDDYBNING AF SKOLENS INDSATS I.F.T. KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Læseresultater i. klasse: Læsning for. årgang viser fremgang set i forhold til sidste skoleår, idet antallet af usikre læsere er næsten halveret, men der er dog et større fald i antallet af sikre og hurtige læsere. Selvom der er meget få usikre læsere - kan antallet af sikre og hurtige læsere forbedres. Visionen den stolte skole I forhold til visionens grundelementer, at folkeskolen hele tiden er i bevægelse og udvikling - med vægt på design, innovation og globalt udsyn er Bakkeskolen på rette vej, hvilket afspejles i de mange positive og kreative tiltag, der sker gennem skoleåret. Inklusion: Inklusion på Bakkeskolen sker i undervisningen, ved aktiviteter og en organisering der understøtter elevens forbliven i stamklassen. Ligeledes er "stjernen" et tilbuds, der på sigt skal fastholde eleven i stamklassen. SFO-indsatsen er en vigtig del af Bakkeskolens inklusionstiltag. De naturvidenskabelige fag: Målet for Kolding Kommune, at resultaterne ved folkeskolens afgangsprøve i F-K skal ligge på eller over landsgennemsnittet er slet ikke nået med den aktuelle årgang. Området er under stor bevågenhed, og den positive nyhed er, at den nationale testning de sidste to år har vist en markant fremgang indenfor de naturvidenskabelige fag (Fysik, biologi, geografi og matematik), i et sådant omfang, at der ikke længere er resultater under det nationale gennemsnit. Vi forventer at denne målrettede indsats, hvor vi bl.a.. har tildelt ekstra timer til bio, F-K og Geo) område, vil få effekt i kommende skoleår. Designpædagogik: Skoledel: Opbygning af designtavler i forhallen til inspiration for elever, forældre og ikke mindst lærere er sat i værk.workshop for allelærere og pædagoger erafviklet ved undervisere fra Fonden

9 for Entreprenørskab. Hold fra. årgang er tilmeldt DM i design. Der er i skoleåret 1/13 afviklet Designpædagogiske kurser og workshops i læringscenterregi. Der udvikles på konceptet, som fortsætter i indeværende skoleår. Designfaget som helhed er implementeret på - årg. fra skolestart aug. 1. De kreative fag, sløjd, håndarbejde og billedkunst, arbejder sammen om hele årgange. Årsplaner og fagbeskrivelser vedlagt som bilag. Da designpædagogik kan være med til at styrke naturfagene, er det i indeværende skoleår besluttet, at der på 5. og. årgang over et ugers forløb arbejdes tværfagligt med Natur- Teknik i forbindelse med, at klasserne tilmeldes Naturfags Marathon. I overbygningen er der udarbejdet Rød Tråd for Projektopgaveskrivning med fokus på designprocessen og produkttænkning. Her er der på. årgang krav om, at projektopgaven tager udgangspunkt i naturfagene, igen for at styrke og sætte fokus på disse. Rød Tråd, opgavebeskrivelse og elevarbejdsmappe vedlagt som bilag. Der er endvidere implementeret designtænkning i mange fags årsplaner. Som et eksempel kan nævnes matematik, hvor der arbejdes med materialer fra Fonden for entreprenørskab: "Eksperimenter med matematik for mellemtrinnet og overbygningen". Præsentation på matematik-fagudvalgsmøde og videre arbejde med materialet, som ikke lægger op til store projekter, men til små øvelser af 1-3 lektioners varighed Spændende! I dansk i overbygningen gøres ligeledes brug af materialer fra Fonden for Entreprenørskab, særligt i forbindelse med genrearbejde, hvor der i flere forløb tages udgangspunkt i materialet Viden i spil. Eksempler på årsplaner vedlagt som bilag. SFO -delen Der arbejdes løbende med vindmøllen som fælles forståelsesramme. x årligt fremlægges et designforløb på et personalemøde, hvor hver af de 3 teams Naturværksted/ kreativ, udeteam, legerum/spillebule/cafe fremlægger et forløb, de har lavet. Vi har været med i et design forløb i august 13 Åbne døre som gik ud på at male en dør, der skulle bruges til SFO ernes kulturdag i Legeparken den 3 august 13 for derefter at udstilles på Kolding Bibliotek.

10 LOKALE MÅL OG TILTAG TVÆRFAGLIGT FAGLIGT VEJLEDERTEAM SOM MEDLEDELSESSTRATEGI LEAN I TEAM - FAGLIGT FOKUS INKLUSIONSTILTAG I INDSKOLINGEN Ønsket Opnået INTERNATIONALISERING FAGLIG LÆSNING LEAN I TEAM - FAGLIGT FOKUS De nationale test viser fremgang på min. 5 % Afgangsprøverne på 9. årg. På niveau med KK-snit 1 Afgangsprøverne på. årg. Fremgang på min. 5 % De kommunale læseprøver fremgang på min. 5 % 1 Fokus på fælles holdninger til den faglige indsats 1 INKLUSIONSTILTAG I INDSKOLINGEN Klasseteam skaber faglig og social udvikling Der arbejdes på elevernes deltagelse i klassens fællesskab som mål for inklusion Stjernen er et periodisk tilbud til børn med behov for støtte til inklusion Klassepædagogerne er vigtige aktører i inklusionsarbejdet Ekstra holddeling er et redskab i inklusionsarbejdet 1 FAGLIG LÆSNING Læsekonferencer med deltagelse af faglærere Læsevejlederen som nøglepersoner i læringscenteret Der uddannes en læsevejleder til hver afdeling 1 Læsvejledning som fast pkt. Til PR-møder Skoleleder deltager i læsekonferencer INTERNATIONALISERING Comenius samarbejde med Irland, Italien og Finland NORDPLUS-samarbejde med skole i Litauen Skolerejse til Moshi i Tanzania Skolerejse til skole i Ghana Samarbejde med skole i North Carolina (USA) TVÆRFAGLIGT FAGLIGT VEJLEDERTEAM SOM MEDLEDELSESSTRATEGI Synliggørelse af det pædagogisk/didaktiske arbejdsfelt 1 Vejlederteamet understøtter teamkulturen 1 Vejlederteamet undersøtter inklusionen 1 Vejlederteamet understøtter undervisningsdifferentieringen 1 Vejlederteamet understøtter den løbende evaluering 1

11 STATUS OG VURDERING I.F.T. SKOLENS ARBEJDE MED EGNE MÅL LOKALE MÅL OG TILTAG: LEAN I TEAM: Med afsæt i et samarbejde med University College Lillebælt eren LEAN-proces i gang. Fælles mål at styrke elevers læring, ogmålet er at score procent højere i nationale tests og ved de afsluttende afgangsprøver, læseresultater - hvilket vi kontinuerligt arbejder på. Der bruges LEAN-redskaber som KAIZENtavler, PDCA-cirkel på møder og i planlægnings øjemed. Der er god effekt af indsatsen på de faglige resultater. INKLUSIONSTILTAG I INDSKOLINGEN: Der er bred forståelse for den virkelighed, der betyder at inklusion er kommet for at blive. Vi har gode resultater med samarbejdet med PPR, hvor vi regelmæssigt anmoder om supervision og sparring til inklusionskrævende elever. Stjernen, der er et tilbud, som skolen selv har foranstaltet fungerer særdeles fint og med 5/5 fordeling mellem SFO-pædagoger og lærere. FAGLIG LÆSNING: Alle klasseteams -inkl.. alle faglærere -deltager i årlige læsekonferencer med læsevejleder og skolens leder. Alt i alt en meget positiv udvikling i skolens læseresultater, hvilket fremgår af rapporten andetsteds. INTERNATIONALISERING: Det internationale samarbejde foregår såvel på elev-som lærerniveau. Samarbejdet med PISA udvikles kontinuerligt og. årgangs internationale erhvervspraktik i Lappeenranta fastholdes. Et projekt med en skole i Tanzania v. Kilimanjaro er i gang og støttet med DANIDA -midler. 9.B tager på skolerejse til Tanzania i kommende skoleår. Samarbejdet med Ghana er i en god gænge på 11. år. Der har været besøg fra Ghana i skoleåret, og en 9. A klasse tager på skolerejser til Ghana i kommende skoleår. TVÆRFAGLIGT VEJLEDERTEAM SOM MEDLEDELSESSTRATEGI I forbindelse med udviklingen af Bakkeskolens læringscenter er der øget FOKUS på de faglige vejledere, hvis rolle i højere grad bliver at kvalificere kerneydelsen. Disse resourcepersoner besidder i fællesskab opdateret viden om på de områder, der samlet set kan bidrage til udviklingen af elevernes læring -idet de kan medvirke til at kvalificere lærerne i udviklingen af de pædagogisk-faglige fokus -planlægge, udføre og evaluere undervisningen! Med andre ord -læsevejleder-successen søges overført til de øvrige fagområder!

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Bramdrup Skole ved skoleleder Steen Rasmussen ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN 1 9. klasses afgangsprøve - Skolen under

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Calle Jakobsen ved Specialcenter Bramdrup KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi ser som udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra BAKKESKOLEN ved skoleleder Povl Erik Wolff KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Afgangsprøverne1: Skolenssamlede

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Bakkeskolen ved skoleleder Povl Erik Wolff KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE 9. årg. afgangsprøverne.resultaterne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Parkskolen ved Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Parkskolens elever er alle visiteret gennem

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved skoleleder Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Det samlede læseresultat på

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Parkskolen ved skoleleder Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elever på Parkskolen er alle

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Aalykkeskolen ved skoleleder Jan Poulsen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Aalykkeskolen er meget optaget

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Dyrehaveskolen ved skoleleder Henning Dannesboe KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Efter skoleåret 9/ satte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Dalby Skole ved skoleleder Henrik Nielsen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Testresultaterne på Dalby Skole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter?

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Tema 5: Læringsledelse Fase A: Nuværende praksis 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Fase B: Analyse og vurdering Hvad kendetegner jeres

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Grønnebakken ved Skanderup Hjarup Forbundsskole KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE For at sikre elevernes

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Udviklingen i karaktererne

Læs mere

Udskoling og ungdomsuddannelse

Udskoling og ungdomsuddannelse Udskoling og Det langsigtede mål med indsatserne i udskolingen er, at andelen af unge på Frederiksberg der gennemfører en skal øges. Frederiksberg Kommune vil opnå dette mål via en række sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Aalykkeskolen ved Skoleinspektør Jan Poulsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Aalykkeskolen ønsker

Læs mere

Helhedsvurdering af skoleområdet i Slagelse Kommune

Helhedsvurdering af skoleområdet i Slagelse Kommune 2012-2013 Kvalliitetsrapport Light-udgave af Hovedrapporten 2 Indledning Denne udgave er en forkortet version af Kvalitetsrapportens hovedrapport. Kvalitetsrapporten er inddelt i nogle overordnede temaer,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen Indhold 1. Indledning og opfølgning på sidste års kvalitetsrapport... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 5 Mål-

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Munkevængets Skole ved skoleleder Ole Wiese KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Munkevængets Skoles eleverklarer

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Folkeskolen Kvalitetsrapport

Folkeskolen Kvalitetsrapport Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2013 Fagcenter Småbørn og Undervisning 01-11-2013 Side 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsrapporten skoleåret 2012/13... 3 Sammenfatning... 4 Beslutning...

Læs mere

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding.

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. Helhed i Barnets hverdag et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. 2012/2013 Bakkeskolen Kære medarbejdere! Kolding d. 13/8-12 Seestvej 6-8, Seest 6000 Kolding Telefon 79 79 79 50 E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Nr. Søby Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner På Nr. Søby Skole arbejder vi på at skabe stor indholdsmæssig sammenhæng i skolens hverdag

Læs mere

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE KVALIESRAPPOR 2010 2011 HARESKOV SKOLE FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer.

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Hans Winther ved skoleleder Christiansfeld Skole KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Afgangsprøvegennemsnittet2014

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Bavnehøjskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

BUU behandlede på sit møde den 5. februar 2014 medlemsforslag om øget brug af holddannelse og undervisning i mindre grupper på folkeskolerne.

BUU behandlede på sit møde den 5. februar 2014 medlemsforslag om øget brug af holddannelse og undervisning i mindre grupper på folkeskolerne. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Vejledning og inspirationsmateriale om holddannelse BUU behandlede på sit møde den 5. februar

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 Struer Kommune 2013 1. Datagrundlag Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 1 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 2.1 Elevernes faglige niveau Den følgende graf viser

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Hadsten Skole. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Hadsten Skole. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Hadsten Skole Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Forslagets titel Forslagsstiller Tilskudsmodtager Faglig mentor Favrskov Kommune Favrskov Kommune

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme:

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme: NOTAT Forsøgs- og udviklingsmidler, 2014/15 12. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0012786-1 Skoleafdelingen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje, som udvalget hvert

Læs mere

Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014

Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014 Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014 Roskilde Kommune vil være ordentligt forberedt. Derfor gennemfører alle kommunens folkeskoler i 2013-2014 en række forsøg. Forsøgene evalueres første gang i

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Information om skoleårets start i folkeskolereformens lys.

Information om skoleårets start i folkeskolereformens lys. Oktober 2014 Information om skoleårets start i folkeskolereformens lys. Indledning... 1 Ens og dog forskelligt... 1 Samarbejdet frem mod dette skoleår... 2 Lærerudskiftninger... 2 Nye skemaer... 2 Nyt

Læs mere

Muldbjergskolen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011

Muldbjergskolen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011 Muldbjergskolen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapporten 2011 1.1 Indledning...............................................................................................

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 13 Skoleåret 1-13 Delrapport fra Brændkjærskolen ved skoleleder Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AF AT GÅ I SKOLE Da skolen fortsat søges

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning Selvevaluering Indledning Skolens bestyrelse og forældrekreds har besluttet, at tilsynet på skolen skal ske ved selvevaluering. Vi følger Danmarks Privatskoleforenings manual, som er godkendt af Kvalitets-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Sdr. Vang Skole ved skoleleder Kedda Ligaard Jakobsen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AF AT GÅ I SKOLE Vi kan igen med

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Skelgårdsskolens læseplan

Skelgårdsskolens læseplan Skelgårdsskolens læseplan Målet med skolens læsepolitik er: At fremme læselyst og læseglæde hos alle børn At læsning bliver tilgængeligt for alle At eleverne udvikler gode og brugbare læsekompetencer At

Læs mere

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne

Læs mere