Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse: 230. Godkendelse af dagsorden 231. Opfølgning af referat 232. Høring vedr. Beskæftigelsesplan Ophævelse af bevilling til fyraftensmøde 234. Videndeling om kortlægning af unge - bevilling fra august Ansøgning om tillægsbevilling 236. Informationsmøde for førtidspensionister 12. juni Kursus for førtidspensionister 238. Job- og uddannelsesmesse Orientering om Rådets aktiviteter 240. Budgetopfølgning 241. Statistik 242. Kvartalsrapport fra Beskæftigelsesregion Syddanmark 243. Nøgletal fra Dansk Arbejdsgiverforening 244. Underretning om jobcenterets anvendelse af virksomhedpraktikker i den aktive beskæftigelsesindsats 245. Midtvejsevaluering vedr virksomhedscentre 246. Status på forløb i samarbejde med DGI om aktive og sunde ledige Analyse af uddannelsespålæg 249. jobcamp Beretning fra Specialfunktionen Job & Handicap 251. EVT.

2 230. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt Lone Akselsen orienterer om høring af Sundhedspoltikken som udsendes til Rådet med høringssvar tirsdag den 28. augsut 231. Opfølgning af referat Referat godkendt Sager til afgørelse /3546 Høring vedr. Beskæftigelsesplan 2013 Udkast til Beskæftigelsesplan 2013 er sendt til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Beskæftigelsesregion Syddanmark og MED-udvalg Arbejdsmarked til eventuel kommentering. Udkast til Beskæftigelsesplan 2013 er udarbejdet på baggrund af de fremkomne forslag og bemærkninger på fællesmøde den 20. marts 2012 mellem Det Lokale Beskæftigelsesråd og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget. Beskæftigelsesministeren vælger, at sætte fokus på tre væsentlige arbejdsmarkedspolitiske udfordringer i 2013: Unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse Det stigende antal personer på førtidspension Langtidsledigheden Det er en forudsætning for at målene nås, at der fra jobcentrenes side er en tæt kontakt til det lokale arbejdsmarked og de lokale virksomheder. Derfor har ministeren, som noget nyt, et mål for jobcentrenes dialog og kontakt med virksomhederne. På den baggrund udmelder ministeren følgende fire beskæftigelsespolitiske mål for 2013: 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres

3 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Det Regionale Beskæftigelsesråd har udsendt en skrivelse med bemærkninger der er ment som inspiration til arbejdet med beskæftigelsesplan Det er fortsat en stor opgave at bekæmpe arbejdsløsheden, og der er brug for et dynamisk arbejdsmarked, hvor ledige job besættes hurtigt. De ledige, der ikke selv finder et ny job, skal gennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik have hjælp til at finde et nyt job eller hjælpes til at få de kvalifikationer, der efterspørges. Bemærk: Beskæftigelsesplanen skal indeholde kvantitative måltal for ministermål 1-3. Forudsætningerne for beregningen af de lokale måltal for mål 2 og 3. måltal for ministermål 1, om at flere unge skal have en uddannelse, afventer Arbejdsmarkedsstyrelsens tilvejebringelse af datagrundlaget. På den baggrund er der udarbejdet og vedhæftet et foreløbigt notat til Beskæftigelsesplanen vedr. måltallene for ministermål 2 og 3. Indstilling Der indstilles til, at Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder høringssvar. 30 sider 1 udkast Beskæftigelsesplan pdf 2 sider Måltal for beskæftigelsesplan 2012-notat[1].pdf Det Lokale Beskæftigelsesråd støtter op om Beskæftigelsesplanen og de beskrevne initiativer /3546 Ophævelse af bevilling til fyraftensmøde I august 2010 bevilligede det Lokale Beskæftigelsesråd midler til Danske Handicaporganisationer og Jobcenter Assens til afholdelse af fyraftensmøde for lokale virksomheder. Formålet var at skabe synlighed omkring mulige støtteordninger på handicapområdet og lokale virksomheder skulle inspireres til at ansætte og fastholde medarbejdere med større eller mindre begrænsninger i arbejdsevnen.

4 Siden bevillingstidspunktet har det været forsøgt at afvikle et fyraftensmøde 4 gange uden held. Det drejer sig om efteråret 2010, foråret 2011, efteråret 2011 og foråret Det er hver gang blevet aflyst på grund af manglende tilmeldinger på trods af forlænget tilmeldingsfrist, annoncering i de lokale medier m.v. og der vurderes derfor ikke at være baggrund for at afholde et fyraftensmøde på nuværende tidspunkt. Bevillingen var på ,-, heraf er der forbrugt 1.170,- til dækning af udgifter i forbindelse med det første planlagte og aflyste møde i 2010 på Vissenbjerg Storkro. På baggrund af ovenstående indstiller sekretariatet, at bevillingen på ,- ophæves og de resterende midler på ,- disponeres til andre formål. Rådet godkender indstillingen og bevillingen ophæves /3546 Videndeling om kortlægning af unge - bevilling fra august 2011 På møde i Rådet i november 2011 blev der bevilliget til afholdelse af eftermiddagsmøde i forbindelse med kortlægningen af unge i Assens Kommune. Mødet var tiltænkt alle relevante aktører og interessenter på ungeområdet. Mploy skulle forelægge resultaterne, og derud over ville yderligere en relevant oplægsholder blive inviteret. Der blev bevilliget et rammebeløb på ,- Der har været løbende præsentation af ungeanalysens resultater i forskellige fora, og der er nu nedsat et tværpolitisk ungeudvalg, hvorfor administrationen indstiller at Rådet drøfter og beslutter om mødet ønskes gennemført som i oplægget fra november 2011 eller om der er ønsker om ændringer i forhold til det tidligere besluttede. Rådet beslutter, at midlerne anvendes til andre formål for unge /3546 Ansøgning om tillægsbevilling På møde i det Lokale Beskæftigelsesråd i februar 2012 blev der afsat ,- til afholdelse af fællesmøde mellem Rådet og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget som optakt til arbejdet med Beskæftigelsesplanen.

5 Mødet blev afholdt den 20. marts med ekstern oplægsholder. Udgifterne til fællesmødet overstiger det afsatte beløb med 3.100,48 hvorfor der ansøges om en tillægsbevilling på beløbet. Økonomi: Tillægsbevilling på 3.100,48 Det indstilles, at ansøgning om tillægsbevilling imødekommes. Rådet imødekommer ansøgning om tillægsbevilling /3546 Informationsmøde for førtidspensionister 12. juni 2012 På møde i det Lokale Beskæftigelsesråd den 15. august 2011 blev det besluttet, at afholde et informationsmøde for førtidspensionister med henblik på at afdække interessen for at komme i beskæftigelse. Informationsmødet blev afholdt den 12. juni 2012 på Strøjer Samlingen, og der var en overvældende interesse for mødet med 130 tilmeldte og ca 150 fremmødte. På baggrund af den store interesse for mødet er udgifterne til gennemførelsen væsentligt større end forventet, hvorfor der, på baggrund af udarbejdet regnskab, ansøges om en tillægsbevilling på ,44. Økonomi: ,44. Det indstilles, at Rådet imødekommer det ansøgte beløb. 2 sider Presse.pdf LBR aug - Førtidspensionister ansøgning om tillægsbevilling.pdf Ansøgning om tillægsbevillings på ,44 imødekommes.

6 /3546 Kursus for førtidspensionister Den 12. juni deltog 150 førtidspensionister i et informationsmøde om mulighederne for at få tilknytning til arbejdsmarkedet igen. 20 af deltagerne har efterfølgende tilkendegivet, at de er interesserede i at modtage et tilbud om at deltage i et beskæftigelsesrettet kursus af to dages varighed. LBR besluttede på mødet den 15. august 2011 at se positivt på en ansøgning om et beskæftigelsesrettet kursus for førtidspensionister, såfremt der er interesse og behov for det. På den baggrund indsendes forslag til et kursus, der kan afvikles efteråret Økonomi: Ansøgning om ,- Det indstilles, at Rådet imødekommer ansøgningen. Ansøgning kursus for førtidspensionister aug. 12.pdf Ansøgning om midler til kursus for førtidspensionister imødekommes med følgende bemærkning; LBR forespørger om målgruppens alderssammensætning og det besluttes, at en oversigt udsendes sammen med mødereferatet /3546 Job- og uddannelsesmesse 2012 På rådsmøde i februar blev det besluttet, at administrationen arbejder videre med at afdække muligheden for en lokal Job- og uddannelsesmesse og samtidig afdække ressourceforbruget på henholdsvis individuelle vejlederdage og en uddannelsesmesse. Vejlederdage er endnu ikke afholdt og ressourceforbruget er dermed ukendt, men det forventes at være af begrænset omfang. Ressourceforbruget til gennemførelsen af en uddannelsesmesse er opgjort til ca. 43 arbejdsdage Siden Rådsmødet er der kommet er kortlægningen af unge offentligt forsørgede i Assens Kommune og den viser, at de unge i Assens Kommune er en meget sammensat gruppe med helt forskellige adfærdsmønstre, ressourcer og barrierer som mangelfulde, personlige, sociale og faglige kompetencer, misbrugsproblemer samt fysiske og psykiske lidelser. Og 150 af de unge uden kompetencegivende uddannelse har et afbrudt uddannelsesforløb bag sig.

7 Resultaterne af ungeanalysen som også viser store udfordringer i fastholdelse af unge i uddannelsessystemet samt konkret erfaring i jobcenter og Job- og Kompetencecenter betyder at administrationen vurderer, at den største understøtning af de unge ses ved at udbygge samarbejdet med de lokale uddannelsesinstitutioner omkring fastholdelse af de unge i uddannelserne mere end at afholde en lokal uddannelsesmesse som er økonomisk og tidsmæssig meget omkostningsfuld. Det indstilles at Rådet beslutter om en uddannelsesmesse skal gennemføres i Job og uddannelsesmesse 2012.pdf Rådet beslutter, at der ikke gennemføres en uddannelsesmesse i Rådet understøtter håndholdte aktiviteter og ser positivt på eventulle relevante lokale initiativer. Sager til orientering/efterretning /3546 Orientering om Rådets aktiviteter Kirsten Lund Hansen har udarbejdet status på Rådets aktiviteter med det Frivillige mentorkorps og Jobklubben. Det indstilles, at Rådet tager status til efterretning 2 sider LBR aug - jobklub.pdf 3 sider LBR aug - Frivillige mentorer.pdf Rådet tager den udarbejdede status til efterretning /3546 Budgetopfølgning Der er udarbejdet budgetopfølgning pr 1. august 2012.

8 Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning. 1 side Budgetopfølgning august 2012.pdf Budgetopfølgning taget til efterretning med følgende bemærkning; På næste møde i Rådet besluttes om der evt iværksættes tiltag for udfaldstruede. Sager til orientering/efterretning /3546 Statistik Der er udarbejdet månedsstatistik på beskæftigelsesområdet. Antallet af ledige som modtager arbejdsløshedsdagpenge er steget fra juni til juli med 65, fra 1348 i juni måned til 1413 i juli måned, aktiveringsgraden er faldet fra 31,1 % i juni til 26,9 % i juli måned. Rettidigheden for samtaler med de forsikrede ledige er 87 % i juni måned, det er en lille stigning fra maj måned, hvor den var 85 %. Rettidigheden for aktivering er 95 %, det er en lille stigning på 1 %, fra 94 % til 95 %. Antallet som modtager kontanthjælp er fortsat stigende, i juli måned har der været en tilgang på 5, fra 902 i juni til 907 i juli måned, heraf er 399 unge under 30 år, det vil sige et lille fald på 2 unge i forhold til sidste måned. Rettidigheden for samtalerne i juli måned er for de arbejdsmarkedsparate 98 % og for de indsatsklare er den 93 % og for de passive er den 92 %. Rettidigheden for aktiveringen af kontanthjælpsmodtagerne var i juli måned 92 %, et fald på 2 %. Antallet som modtagere sygedagpenge er faldet med 44 fra 517 i juni måned til 473 i juli måned. Efter der i en periode har været et fald i de langvarige sager er antallet begyndt at stige igen. I juni måned var der 51, som steg til 54 i juli måned. Rettidigheden for samtaler for sygedagpengemodtagere var i maj 96 %. Antallet af unge på arbejdsløshedsdagpenge er steget med 12 fra 186 i juni til 198 i juli måned. Antallet af unge på kontanthjælp et faldet med 2 fra 401 i juni til 399 i juli måned. De arbejdsmarkedsparate kontanthjælps-modtagere et steget med 3, de ikkearbejdsmarkedsparate er faldet med 5. Arbejdsløsheden er nogenlunde ligeligt fordelt på mænd og kvinder, men størst i alderen årige.

9 Antallet som modtager ledighedsydelse er steget fra juni, hvor der var 144 til juli, hvor der nu er 145, medens antallet på fleksjob er faldet med 1 til 526. Rettidighed for samtalerne er for juli steget til 94 %, i juni var den 91 %. Antallet på integrationsydelse er steget fra 68 i juni til 72 i juli. Det indstilles, at Rådet tager statistikken til efterretning. 4 sider Statistik august 2012.pdf Månedsstatistik er taget til efterretning /3546 Kvartalsrapport fra Beskæftigelsesregion Syddanmark I forbindelse med opfølgning på beskæftigelsesplanen efter 1. kvartal er der udarbejdet status på beskæftigelsesministerens mål, samt de lokale mål for beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune. Ministermål 1 om at reducere arbejdskraftreserven har haft en positiv udvikling med 85 personer fra marts 2011 til marts Arbejdskraft-reserven er på 1205 personer i marts Ministermål 2 om reduktionen af tilgang til permanent forsørgelse har haft en positiv udvikling. Der var 159 tilkendelser i perioden april 2011 til marts Det er 25 færre end samme periode året før. Ministermål 3 omhandler en reduktion af antallet af unge på offentlig forsørgelse. Der var i marts 2012 i alt 885 personer på offentlig forsørgelse, hvilket er 12 flere end året før. 74 % af disse er ledige, hvor resten er førtidspensionister og sygemeldte. Ministermål 4 måler på antallet af borgere med anden etnisk herkomst eller oprindelse, der er på offentlig forsørgelse. Der er 1 borger mere på offentlig forsørgelse, nemlig 172 mod 171 for et år siden. Udviklingen i det lokale mål i forhold til rettidighed er positiv. Målet på 93 % er opfyldt i alle måneder i Rettidigheden har været på 95 % og 96 % i de seneste måneder.

10 Det indstilles, at Rådet tager kvartalsrapporten til efterretning 5 sider Opfølgningsrapport - Assens 2 kvt 2012.pdf Rådet tager Kvartalsrapporten til efterretning /3546 Nøgletal fra Dansk Arbejdsgiverforening Der er udkommet nøgletal fra Dansk Arbejdsgiverforening til det Lokale Beskæftigelsesråd. Det indstilles, at nøgletallene tages til efterretning 5 sider LBR Nøgletal pdf Nøgletal er taget til efterretning /3546 Underretning om jobcenterets anvendelse af virksomhedpraktikker i den aktive beskæftigelsesindsats Der er udarbejdet oversigt over jobcenterets anvendelse af virksomhedspraktikker år til dato for både 2011 og Det indstilles, at oversigten tages til efterretning. 3 sider Virksomhedspraktikker år til dato.pdf

11 Taget til efterretning med følgende bemærkning; Det høje antal af praktikker i private virksomheder ses som meget positivt /3546 Midtvejsevaluering vedr virksomhedscentre Ekstern evaluator Bertel Lind har udarbejdet midtvejsevaluering af projekt Jobkoordinator af virksomheds- og mentornetværket Siden projektets opstart er der etableret 43 virksomhedscentre med i alt 92 plader. Der har været afholdt 2 mentorkurser og det næste afholdes i efteråret Evalueringen påpeger, at virksomhedscenter ordningen har bidraget positivt til afklaring af borgere i forhold til arbejdsmarkedet, og at det har givet et nyt instrument til at bringe ellers ikke arbejdsmarkedsparate nærmere en tilknytning til arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Kontakten mellem virksomhed og kommune opleves væsentligt forbedret og borgerne får et mere kvalificeret forløb. Gennem projektet bliver der arbejdet med nye tiltag som naturligt også fører til udforudsete udfordringer. Her ses særligt drøftelser omkring sygdom, mobilitet og borgerens evne til at deltage i et forløb. Det er et løbende udviklingsområde som også vil være i fokus i den kommende periode. Derud over arbejdes der med at styrke visitationen, så der kan sikres en bedre sammenhæng mellem henviste borgere og faktisk gennemførte forløb. Virksomhedscentrenes størrelse er også et emne, der bør være fokus på i den kommende periode. Arbejdet med at overføre erfaringer fra de lidt større virksomhedscentre med mange forløb til de mindre virksomheder med få forløb kunne styrkes, f.eks. ved at udnytte nogle af de mentorer, der har opbygget megen erfaring som brobyggere i forhold til nye mindre virksomheder. Interviewede virksomhedsledere har især haft fokus på kontinuitet i kontakten med kommunen. Det synes at være helt essentielt, at virksomhed, mentor og borger har den samme kontaktperson, så aftaler bliver fastholdt i hele forløbet og er kendt af alle. Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning. 10 sider Midtvejsevaluering Virksomhedscentre.pdf Rådet tager evalueringen til efterretning.

12 /3546 Status på forløb i samarbejde med DGI om aktive og sunde ledige Der er udarbejdet kort orienterende status på forløb i samarbejde med DGI. Tilbud om fysisk aktivitet og introduktion til forskellige motionsformer har været gennemført i en periode på Job- og Kompetencecenteret for unge jobklare. Erfaringerne viser, at der er stor omsættelighed i ungegruppen og at de i høj grad benytter de virksomhedsrettede tilbud, hvorfor målgruppen har været udvidet til ledige over 30 år. Og fra forsommeren også til ledige i matchgruppe 2 og 3 på forløbet Afklaring og udvikling for alle med afviklingssted i Brylle. Det har vist sig, at det især er de ledige i matchgruppe 2 og 3 som har haft stor glæde af tilbuddet, idet de ledige i matchgruppe 1 i forvejen er meget mere aktive i deres fritid. På baggrund af de gode erfaringer med at tilbyde motion til matchgruppe 2 og 3 foreslår administrationen, at den sidste del af rammebevillingen (45.000,-) disponeres til at afvikle yderligere forløb for matchgruppe 2 og 3 kursister i Afklaring og udvikling for alle. Det indstilles, at status tages til efterretning og at Rådet imødekommer indstilling om at prioritere de resterende midler til matchgruppe 2 og 3. 3 sider Status DGI[1].pdf Rådet imødekommer indstillingen og prioriterer de resterende midler til matchgruppe 2 og 3 kursister / På møde i det Lokale Beskæftigelsesråd den 2. februar 2012 under behandling af punkt 199 Orientering om Rådets aktiviteter blev det besluttet, at administrationen undersøger om det frivillige mentorkorps erstatter bevillinger til mentor i henhold til Lov om social service 85. På den baggrund har administrationen udarbejdet en redegørelse.

13 Det indstilles, at Rådet tager redegørelse til efterretning. 1 side 85 støtte - mentor.pdf Redegørelsen er taget til efterretning /3546 Analyse af uddannelsespålæg Arbejdsmarkedsstyrelsen har fremsendt en analyse af uddannelsespålæg. Formålet med uddannelsespålæg til unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere under 25 år er, at flere unge bliver afklaret og optaget på en uddannelse, påbegynder en uddannelse og gennemfører en uddannelse. Jobcentrene skal give uddannelsespålæg til alle unge årige uden en kompetencegivende uddannelse og uden forsørgerforpligtelser. Målgruppen for uddannelsespålæg omfatter både a-dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Det indstilles, at Rådet tager analysen til efterretning. 48 sider Analyse af uddannelsespålæg_deloitte_april 2012_1.pdf 3 sider Oversigt UU-centre.pdf 2 sider brev til kommuner uu og uddinsti (2).pdf Rådet tager analysen til efterretning. Egon Nielsen forlød mødet under behandlingen af punktet

14 /3546 jobcamp 12 KL inviterer til jobcamp den 1. og 2. november på: Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads Aalborg 3 sider Program jobcamp 12.pdf Alle kan deltage i jobcamp og formand samt næstformænd får det betalt /3546 Beretning fra Specialfunktionen Job & Handicap Det Lokale Beskæftigelsesråd har modtaget Årsberetning fra Specialfunktionen for Job & Handicap. Rapporten kan downloades på Det indstilles, at beretningen tages til efterretning 1 side Beretning 2011 Job og Handicap.pdf Der har været problemer med at åbne linket, hvorfor eventulle bemærkninger fremsendes til sekretariatet inden udsendelse af mødereferat den 24. august EVT. Dorthe Dahlstrup orienterer om initiativet Brug for alle, der er iværksat af Folketinget. Målgruppen er matchgruppe 3, som typisk slås med komplekse helbredsmæssige problemer, sociale problemer så som gæld, boligmangel eller misbrug, og mange er præget af en manglende arbejdsidentitet.

15 Målgruppen skal tilbydes en individuel og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. I Assens Kommune drejer det sig om knap 200 kontanthjælpsmodtagere. Brug for alle indeholder en tværfaglig indsats, hvor alle i målgruppen får et møde med et tværfagligt team, samt udarbejdet en individuel indsatsplan. Initiativet skal være med til at sikre, at alle borgere i målgruppen får den koordinerede og tværfaglige indsats, som de har behov for. Der er i forbindelse med Brug for alle etableret en projektgruppe på tværs af afdelinger, som skal sikre at projektet gennemføres. Projektgruppen er sammensat af medarbejdere fra arbejdsmarkeds-, social-, sundhed og uddannelsesområdet. Projektgruppen er ansvarlig for, at de beslutninger der træffes i det tværfaglige team udmøntes overfor borgeren af myndighedssagsbehandleren. Medarbejderen fra Jobcentret er gennemgående kontaktperson i forhold til den enkelte borger og dermed myndighedssagsbehandler, som er ansvarlig for al løbende registrering, afrapportering og udarbejdelse af indsatsplaner m.v., samt udsendelse af beslutninger på vegne af det tværfaglige team. Myndighedssagsbehandleren træffer afgørelse om sanktioner og stop af hjælp ved manglende medvirken, samt at aktiveringsindsatser er åbne tilbud. Projektperioden: 20. august juli Brug for alle er en forløber for de fremtidige indsatser, der skal ske som følge af den nye førtidspensionsreform med rehabiliteringsteams, indsatsplaner o.a.

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse:

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse: Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 21. marts 2011 kl. 8:00 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Pia Tørving, Karsten Edal Indholdsfortegnelse: 102. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 19. marts 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20120319 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 71 039. Godkendelse af referat...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 28. august 2014 kl. 15-17 Nautic Marine Havnevej 4 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Oplæg og

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 10. oktober 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 21-10-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ejner Skytte Ankersen, Poul Larsen Fraværende:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Specialfunktionen for ligestilling Oktober 2010 1 "Kønnede" udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesregion Indledning...3

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Statusnotat Ungeindsats 2011

Statusnotat Ungeindsats 2011 Statusnotat Ungeindsats 2011 Middelfart Job og Vækstcenter har sammen med UU-Lillebælt været primus motor i opbygningen af et solidt praktisk og teoretisk netværk, med alle aktørerne på ungeområdet. Middelfart

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Status Erfaringer

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere