Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser"

Transkript

1 Bilag 6 Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser I dette notat undersøges, om der er eventuelle sociale skævheder forbundet med frafaldet på de lange videregående uddannelser i Danmark. Frafaldet sammenholdes med de studerendes forældres højest fuldførte uddannelse, for at undersøge om, og evt. hvordan, frafaldet påvirker den sociale uddannelsesmobilitet. De studerendes sociale uddannelsesbaggrund måles via den studerendes forælder, der har det højeste uddannelsesniveau. Opgørelserne er lavet alene for studerende, hvor forældrenes uddannelsesbaggrund kendes. 26. november 08 Idégruppen for social arv Idegruppens sekretariat Sagsnr Dok nr Side 1/12 Frafald det første år I det følgende foretages en analyse på baggrund af de studerende, der har afbrudt studiet det første år efter påbegyndt bacheloruddannelse i perioden 9-0. Tabel 1: Procent frafaldne det første år fordelt på optagne studerendes forældres højeste uddannelse og universitet 9-0 Universitet Forældrenes højest fuldførte uddannelse GS EUD/ GYM KVU/ MVU LVU Aarhus Universitet 22% % 17% 14% % Danmarks Tekniske Universitet 16% % 12% 9% 12% Handelshøjskolen i København 26% 22% % % 21% Københavns Universitet 21% % 17% 14% 17% Roskilde Universitetscenter % % 13% 12% 14% Syddansk Universitet 27% 24% 22% % 23% Aalborg Universitet % % 16% 14% 17% I alt 22% % 17% 14% % Antal optagne studerende Procent af alle 8% 32% 37% 22% 100% Tabel 1 viser, hvor store andele af de studerende fra hver forældreuddannelsesgruppe, der er faldet fra i løbet af det første studieår, fordelt på universiteterne. Jo kortere uddannelse de studerendes forældre har, des flere falder fra. Frafaldet det første år blandt de studerende, hvis forældre ingen uddannelse har ud over grundskolen, er i gennemsnit ca. 8 procentpoint større end blandt de studerende, der har mindst én forælder med en lang videregående uddannelse. I alt

2 Det mest interessante i tabel 1 er forskellen mellem de enkelte universiteter. Generelt går ovenstående tendens igen på hvert enkelt universitet, men fordelingen og størrelsen af frafaldet afviger fra universitet til universitet. Frafaldsprocenterne på Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet er generelt lavere end gennemsnittet, mens Syddansk Universitet og Handelshøjskolen i København skiller sig ud med de højeste frafaldsprocenter. Tabel 2: Procent frafaldne det første år fordelt på optagne studerendes forældres højeste uddannelse og hovedområder 9-0 Hovedområde Forældrenes højest fuldførte uddannelse GS EUD/ GYM KVU/ MVU LVU I alt Humaniora 24% 23% % 17% 21% Naturvidenskab 22% 21% 17% % % Samfundsvidenskab 22% % 17% 14% % Sundhedsvidenskab 10% 9% 7% % 7% Teknisk Videnskab % 14% 13% 10% 13% I alt 22% % 17% 14% % Antal studerende Procent af alle 8% 32% 37% 22% 100% Anm: Studerende, hvis forældres uddannelse er uoplyst, er ikke med i beregningen Side 2/12 Tabel 2 viser frafaldet fra universiteterne fordelt på forældrenes uddannelsesniveau og de enkelte hovedområder. Uanset hvilket hovedområde, man betragter, er frafaldsprocenten højere jo kortere uddannelse forældrene har. Der er dog væsentlige forskelle på det generelle frafaldsniveau de forskellige hovedområder imellem. Frafaldet på sundhedsvidenskab er markant lavere end på de andre hovedområder, og på de teknisk videnskabelige uddannelser er frafaldet også relativt lavt. De resterende hovedområder ligger tæt på hinanden, hvad angår frafald. Humaniora har det største frafald uanset hvilket forældreuddannelsesniveau, man betragter.

3 Figur 1: Frafald fordelt på hovedområder, universitet og den studerendes forældres højest fuldførte uddannelse Forældrenes højest fuldførte uddannelse Grundskole Erhvervsuddannelse/Gymnasium Kort eller mellemlang videregående uddannelse Hovedtotal Lang videregående uddannelse (Universitet) I alt Procent Frafald på humaniora AU HHK KU RUC SDU AAU Frafald på naturvidenskab Frafald på samfundsvidenskab Procent Procent Side 3/12 0 AU KU RUC SDU AAU 0 AU HHK KU RUC SDU AAU Frafald på sundhedsvidenskab Frafald på teknisk videnskab Procent Procent AU KU SDU DTU Kilde: Danmarks Statistik, beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen AAU Figur 1 ovenfor viser, at det overordnede billede med, at jo kortere uddannelse forældrene har, des større er frafaldsprocenten, i store træk går igen på de forskellige hovedområder. Billedet er dog lidt mere grumset. Fx er frafaldet blandt akademikerbørnene på naturvidenskab på Aalborg Universitet større end frafaldet er blandt deres medstuderende, hvis forældre ingen uddannelse har ud over grundskolen. Overordnet er der forholdsvis stor variation mellem frafaldsprocenterne på de forskellige hovedområder. Frafaldet på humaniora er størst og frafaldet på sundhedsvidenskab er mindst.

4 Figur 2: Procent frafaldne det første år fordelt på optagne studerendes forældres højeste uddannelse og de studerendes adgangskvotienter 0% 4% 40% 3% % 2% % % 10% % 0% Grundskole Adgangsgivende eksamen/kvotient Kort/Mellemlang videregående udd. Anm: Studerende, hvis forældres uddannelse ikke kendes, er udeladt i beregningen Anm: Studerende, hvor adgangskvotienterne ikke kendes, er udeladt i beregningen Erhvervs-/gymnasial uddannelse Lang videregående uddannelse Overordnet er tendensen den samme som ovenfor: frafaldet er højere, jo kortere uddannelse forældrene har. Derudover kan man se, at frafaldet generelt er lavere, jo højere karakterer den studerende har fra den adgangsgivende eksamen. Det er dog bemærkelsesværdigt, at denne tendens tilsyneladende er mindre for de studerende, hvis forældre har korte uddannelser. I det følgende undersøges sandsynligheden for frafald det første år efter påbegyndt bacheloruddannelse. Der tages udgangspunkt i en referenceperson (en typisk nystartet studerende). Referencepersonen i denne analyse har følgende karakteristika: Har haft to sabbatår Er år ved tilgangen til universitet Har et adgangsgivende eksamensgennemsnit på 9 (13-skala) Læser på en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse på KU Læser på sin første lange videregående uddannelse Er mand Er dansk statsborger og ikke indvandrer Har en almen gymnasial adgangsgivende uddannelse Har påbegyndt sin lange videregående uddannelse i 0 Den logistiske regression fortæller, at køn og statsborgerskab ikke har en signifikant effekt. For statsborgerskabets vedkommende kan det hænge sammen med, at observationer, som mangler oplysninger, ikke medtages i estimationen. Der vil ofte mangle oplysninger om den adgangsgivende eksamen for ikke-danske statsborgere, med mindre de har taget en dansk adgangsgivende eksamen. Så det er Side 4/

5 kun de ikke-danske statsborgere, som har en dansk adgangsgivende eksamen, som er med i estimationen. Denne gruppe vil sandsynligvis være forskellig fra gruppen med en udenlandsk adgangsgivende eksamen. Tabel 3: Er der statistisk forskel på frafaldsandsynligheden, når forældrenes højeste uddannelse ændres? Test: forældres højest fuldførte uddannelse Forskel Universitetsuddannelse vs. Grundskole Ja Universitetsuddannelse vs. Erhvervsuddannelse Ja Universitetsuddannelse vs. KVU/MVU Nej KVU/MVU vs. Grundskole Nej KVU/MVU vs. Erhvervsuddannelse Nej Det ses altså, at der er statistisk forskel på sandsynligheden for frafald, alt efter om den studerendes forældre har en lang videregående uddannelse eller en grundskole- eller erhvervsuddannelse, som højest fuldførte uddannelse. Derimod ændrer det ikke på sandsynligheden for frafald, hvis man ændrer referencepersonens forældres uddannelsesniveau fra kort eller mellemlang videregående uddannelse til en hvilken som helst anden uddannelse. Side /12 Tabel 4: Estimationsresultater for sandsynligheden for frafald det første år fordelt på forældres højeste uddannelse og universitet Universitet Forældrenes højest fuldførte uddannelse GS EUD/GYM KVU/MVU LVU Københavns Universitet 14,9% 14,8% 13,8% 13,0% Århus Universitet 13,3% 13,3% 12,4% 11,6% Aalborg Universitet 11,4% 11,3% 10,% 9,9% Danmarks Tekniske Universitet 12,4% 12,3% 11,% 10,8% Handelshøjskolen i København 14,7% 14,6% 13,6% 12,8% Roskilde Universitetscenter 10,3% 10,3% 9,% 9,0% Syddansk Universitet,4%,4% 14,3% 13,% Anm: Studerende, hvis forældres uddannelse er uoplyst, er ikke med i beregningen Tabel : Estimationsresultater for sandsynligheden for frafald fordelt på forældres højeste uddannelse og hovedområder Hovedområde Forældrenes højest fuldførte uddannelse GS EUD/GYM KVU/MVU LVU Samfundsvidenskab 14,9% 14,8% 13,8% 13,0% Humaniora 17,% 17,4% 16,3%,3% Naturvidenskab 14,4% 14,3% 13,3% 12,6% Sundhedsvidenskab,%,%,0% 4,7% Teknisk videnskb 9,% 9,4% 8,8% 8,2% Anm: Studerende, hvis forældres uddannelse er uoplyst, er ikke med i beregningen

6 Tabel 6: Estimationsresultater for sandsynligheden for frafald fordelt på forældres højeste uddannelse og den studerendes adgangskvotient (13-skala) Kvotient Forældrenes højest fuldførte uddannelse GS EUD/GYM KVU/MVU LVU 6 33,0% 32,9% 31,1% 29,6% 7 2,9% 2,8% 24,2% 23,0% 8,8%,7%,4% 17,4% 9 14,9% 14,8% 13,8% 13,0% 10 11,0% 11,0% 10,2% 9,6% 11 8,1% 8,0% 7,4% 7,0% Anm: Studerende, hvis forældres uddannelse er uoplyst, er ikke med i beregningen Tabel 4, og 6 viser, at sandsynligheden for frafald er større des kortere uddannelse referencepersonens forældre har, uanset hvilket universitet og hvilket hovedområde han/hun starter på, og uanset hvilken karakter han/hun har fra den adgangsgivende uddannelse. Generelt er der dog forskel på frafaldssandsynligheden fra universitet til universitet, fra hovedområde til hovedområde og fra eksamenskvotient til eksamenskvotient. Side 6/12 Eksamenskvotienten er den faktor, der betyder mest for sandsynligheden for frafald. En lav eksamenskvotient fra den adgangsgivende uddannelse er den faktor, der giver den største sandsynlighed for at falde fra det første år, og det uanset referencepersonens forældreuddannelsesbaggrund. Modsat giver en høj eksamenskvotient en meget lav sandsynlighed for at falde fra, uanset forældreuddannelsesbaggrund. Valg af universitet ser ud til at være den faktor, der betyder mindst for sandsynligheden for frafald. Der er dog, universitetsvalg betragtet isoleret, størst sandsynlighed for frafald, hvis referencepersonen starter på Syddansk Universitet og mindst sandsynlighed for frafald, hvis han starter på Roskilde Universitetscenter. Det bedste referencepersonen kan gøre for at undgå at falde fra det første år, er at få høje karakterer på sin adgangsgivende uddannelse og starte på en sundhedsvidenskabelig uddannelse. Sandsynligheden for frafald på en sundhedsvidenskabelig uddannelse er den laveste uanset forældreuddannelsesbaggrund. Overordnet er tendensen tydelig. De lavest uddannede forældres børn har den største sandsynlighed for at falde fra den påbegyndte uddannelse. Dog ser det ud til, at andre forhold, som eksempelvis uddannelsesvalg og resultatet ved den adgangsgivende eksamen, bidrager væsentligt mere til at forklare forskelle i frafaldsrisikoen. Frafald alle studieår I det følgende undersøges frafaldsmønstret på de lange videregående uddannelser generelt, uanset hvor langt de studerende er på studiet. Undersøgelsen bygger på sammenligninger af størrelserne af andelene af de frafaldne og optagede studerende fordelt på forældrenes højeste uddannelsesniveau.

7 Da oplysninger om forældrenes uddannelser ikke foreligger for indvandrere, laves opgørelserne alene for personer med dansk herkomst. Optagstallene dækker over optag af nye studerende, dvs. optag på bachelor og udelt kandidat i perioden 00-06, mens frafaldstallene dækker over frafald på alle bachelor og kandidatuddannelser. De, der bliver optaget på en to-årig kandidatuddannelse hører altså ikke med i optagstallene, mens de samme studerendes frafald er med i frafaldstallene. Dette bidrager til en mindre skævhed i forholdet mellem optagne og frafaldne, men da formålet med notatet er at undersøge forskelle i frafaldet i forhold til forældrenes uddannelsesniveau, og ikke at undersøge omfanget af frafald generelt, vurderes denne skævhed som værende mindre signifikant. Det skal bemærkes, at frafaldsprocenttallene i det følgende dækker over fordelingen af samtlige frafaldne i de respektive grupperinger (det være sig år, universitet, hovedområde og adgangskvotient), og altså ikke er udtryk for en egentlig frafaldsprocent, som i ovenstående analyse af førsteårsstuderende. Side 7/12 Det mest interessante i tabellerne er derfor størrelsesforholdet mellem de enkelte andele optagne og de enkelte andele frafaldne. Størrelsesforhold i tabellerne beskriver altså forskellen i størrelsen af andelen af de optagede og frafaldne studerende, hvis forældre har pågældende højest fuldførte uddannelse. Jo tættere tallet er på 1, des mindre er forskellen. Hvis tallet er mindre end 1, er andelen af pågældende gruppe optagene mindre end den tilsvarende gruppe frafaldne, og større hvis tallet er større end 1.

8 Tabel 7: Optag på og frafald fra universiteterne i fordelt på forældrenes højest fuldførte uddannelse År Optag/Frafald Forældrenes højest fuldførte uddannelse I alt N GS EUD/GYM KVU/MVU LVU 00 Optag 8% 32% 38% 22% 100% 14.3 Frafald 12% 37% 34% % 100%.68 Størrelsesforhold 0,7 0,9 1,1 1,2 1,0 01 Optag 7% 32% 38% 23% 100% Frafald 12% 36% 3% 17% 100%.336 Størrelsesforhold 0,6 0,9 1,1 1,4 1,0 02 Optag 7% 33% 38% 22% 100% Frafald 12% 36% 3% 17% 100%.891 Størrelsesforhold 0,6 0,9 1,1 1,3 1,0 03 Optag 7% 32% 38% 23% 100% Frafald 11% 37% 3% 17% 100%.844 Størrelsesforhold 0,6 0,9 1,1 1,3 1,0 04 Optag 7% 32% 38% 23% 100% Frafald 12% 36% 36% 16% 100% Størrelsesforhold 0,6 0,9 1,1 1, 1,0 0 Optag 6% 32% 38% 23% 100% Frafald 11% 37% 3% 16% 100%.96 Størrelsesforhold 0, 0,9 1,1 1, 1,0 06 Optag 6% 31% 39% 2% 100% 14.8 Frafald 9% 38% 3% % 100%.492 Størrelsesforhold 0,6 0,8 1,1 1,4 1,0 I alt Optag 7% 32% 38% 23% 100% Frafald 11% 37% 3% 17% 100% Størrelsesforhold 0,6 0,9 1,1 1,4 1,0 Anm: Alene personer med dansk herkomst er medtaget, Studerende, hvis forældres uddannelse er uoplyst, er ikke med i beregningen Tabellen viser, at der er en klar tendens til, at de studerende, hvis forældre har korte uddannelser, har en større tendens til at falde fra. Størrelsesforholdet beskriver f.eks., at andelen af studerende, hvis forældre ingen uddannelse har ud over grundskolen, er større blandt de frafaldne end blandt de optagede, både for hele perioden (størrelsesforhold 0,6) og hvert enkelt år. Det modsatte gør sig gældende for de studerende med højtuddannede forældre. Her er andelen af de frafaldne mindre end andelen af de optagede (samlet størrelsesforhold 1,4). Blandt gruppen af studerende med forældre, der har en erhvervsuddannelse eller gymnasium som højest fuldførte uddannelse, er der ikke stor forskel på andelen af optagede og frafaldne. Her er det samlede størrelsesforhold 0,9. Som tallet indikerer, er andelen af frafaldne dog en smule større end andelen af de optagede. Bevæger vi os et trin op af forældrenes uddannelsesniveau, hvor forældrene har en kort eller mellemlang videregående uddannelse, er tendensen igen den modsatte, og størrelsesforholdet er mere end 1 (størrelsesforhold 1,1). Det betyder alt andet lige, at jo højere uddannelse forældrene til den studerende har, des mindre er tendensen til at stoppe uddannelserne, før de har fuldført. Side 8/12

9 Betragtes udviklingen over de syv år 00-06, ses det, at denne tendens forstærkes en smule, da andelen af frafaldet af studerende, hvis forældre ingen uddannelse har ud over grundskolen stiger, og størrelsesforholdet falder, mens det modsatte gør sig gældende for gruppen af højtuddannedes børn. Der kan dog ikke drages præcise konklusioner om denne tendens, da forskellene er beskedne, og perioden er kort. I det følgende undersøges, om der er forskel på denne tendens, når man sammenholder tallene med andre forhold. Tabel 8, 9 og 10 viser optag og frafald fordelt på forældrenes højest fuldførte uddannelse og henholdsvis universiteter, hovedområder og eksamenskvotienter (fra adgangsgivende uddannelser). Tabel 8: Optag på og frafald fra universiteterne i fordelt på universitet og forældrenes højest fuldførte uddannelse Universitet Optag/Frafald Forældrenes højeste fuldførte uddannelse I alt N GS EUD/ KVU/ LVU Side 9/12 GYM MVU Danmarks Tekniske Universitet Optag 3% 23% 40% 3% 100% 3.43 Frafald 7% % 39% 2% 100% Størrelsesforhold 0,4 0,8 1,0 1,4 1,0 Handelshøjskolen i København Optag 6% 33% 37% 24% 100% Frafald 8% 39% 3% % 100%.84 Størrelsesforhold 0,7 0,8 1,1 1,3 1,0 Københavns Universitet Optag 6% 27% 37% % 100% Frafald 10% 33% 3% 22% 100% Størrelsesforhold 0,6 0,8 1,1 1,4 1,0 Roskilde Universitetscenter Optag % 24% 43% 28% 100% Frafald 9% 29% 41% 22% 100% Størrelsesforhold 0,6 0,8 1,1 1,3 1,0 Syddansk Universitet Optag 10% 40% 37% 13% 100% Frafald 14% 42% 3% 10% 100%.49 Størrelsesforhold 0,7 1,0 1,1 1,3 1,0 Aalborg Universitet Optag 9% 39% 40% 12% 100% Frafald 14% 42% 34% 10% 100% 4.29 Størrelsesforhold 0,6 0,9 1,2 1,3 1,0 Aarhus Universitet Optag 7% 33% 39% 21% 100% Frafald 13% 37% 3% % 100% Størrelsesforhold 0, 0,9 1,1 1,4 1,0 I alt Optag 7% 32% 38% 23% 100% Frafald 11% 37% 3% 17% 100% Størrelsesforhold 0,6 0,9 1,1 1,4 1,0 Anm: Alene personer med dansk herkomst er medtaget, Studerende, hvis forældres uddannelse er uoplyst, er ikke med i beregningen

10 Tabel 9: Optag på og frafald fra universiteterne i fordelt på hovedområder og forældrenes højest fuldførte uddannelse Hovedområde Optag/Frafald Forældrenes højest fuldførte uddannelse I alt N GS EUD/GYM KVU/MVU LVU Humaniora Optag 8% 33% 39% % 100% 3.69 Frafald 13% 37% 3% % 100% Størrelsesforhold 0,7 0,9 1,1 1,3 1,0 Naturvidenskab Optag 6% 31% 39% 24% 100%.064 Frafald 11% 36% 36% % 100% 6.1 Størrelsesforhold 0,6 0,9 1,1 1,3 1,0 Samfundsvidenskab Optag 6% 33% 37% 24% 100% Frafald 10% 39% 34% 17% 100% Størrelsesforhold 0,6 0,8 1,1 1,4 1,0 Sundhedsvidenskab Optag 4% 23% 37% 36% 100% Frafald 10% % 34% 26% 100% 1.46 Størrelsesforhold 0,4 0,8 1,1 1,4 1,0 Teknisk videnskab Optag % % 42% 23% 100% Frafald 8% 34% 40% % 100% Størrelsesforhold 0,6 0,9 1,1 1,2 1,0 I alt Optag 7% 32% 38% 23% 100% Frafald 11% 37% 3% 17% 100% Størrelsesforhold 0,6 0,9 1,1 1,4 1,0 Anm: Alene personer med dansk herkomst er medtaget, Studerende, hvis forældres uddannelse er uoplyst, er ikke med i beregningen Side 10/12

11 Tabel 10: Optag på og frafald fra universiteterne i fordelt på eksamenskvotient fra adgangsgivende uddannelse og forældrenes højest fuldførte uddannelse Adgangskvotient Optag/Frafald Forældrenes højest fuldførte uddannelse I alt N GS EUD/GYM KVU/MVU LVU [6-7[ Optag 12% 43% 32% 13% 100% 2.66 Frafald 14% 4% % 12% 100% 1.87 Størrelsesforhold 0,9 0,9 1,1 1,2 1,0 [7-8[ Optag 9% 37% 37% 17% 100% Frafald 12% 40% 34% % 100% Størrelsesforhold 0,8 0,9 1,1 1,2 1,0 [8-9[ Optag 6% 32% 40% 22% 100% Frafald 9% 3% 38% % 100% Størrelsesforhold 0,7 0,9 1,0 1,2 1,0 [9-10[ Optag % 27% 40% 29% 100% Frafald 9% 31% 38% 22% 100% 8.42 Størrelsesforhold 0,6 0,9 1,0 1,3 1,0 [10->] Optag 4% 21% 37% 39% 100% Frafald 8% 2% 37% 29% 100% 1.90 Størrelsesforhold 0,4 0,8 1,0 1,3 1,0 I alt Optag 6% 31% 39% 24% 100% Frafald 10% 3% 37% % 100% Størrelsesforhold 0,6 0,9 1,1 1,3 1,0 Anm: Alene personer med dansk herkomst er medtaget, Studerende, hvis forældres uddannelse er uoplyst, er ikke med i beregningen. Et større antal studerende, hvor adgangskvotienterne ikke kendes, er udeladt i beregningen (hvorfor totalen afviger fra de øvrige tabeller) Tabellerne viser, at tendensen er den samme, uanset om man kigger på, hvilket universitet eller hvilket hovedområde, de studerende er tilknyttet, eller hvilken eksamenskvotient, de studerende har fra deres adgangsgivende uddannelse: Af de frafaldne er andelen af studerende, hvis forældre har grundskole, en erhvervsuddannelse eller gymnasium som højest fuldførte uddannelse, større end tilsvarende andel af de optagne, og af de frafaldne er andelen af studerende med mindst én forælder, der har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse, mindre end tilsvarende andel af de optagne. Eksempelvis kan man se, at 7 procent af de optagne studerende på Århus Universitet i perioden er børn af forældre med grundskole som højeste fuldførte uddannelse, mens det samme gælder for 12 procent af de frafaldne fra Århus Universitet i samme periode. 21 procent af de optagne på Århus Universitet er børn af forældre med en lang videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse, mens det samme kun gælder for 14 procent af de frafaldne fra Århus Universitet. Den gruppe, hvor forskellen mellem optag og afbrud er mindst, er de studerende, der har en eksamenskvotient fra den adgangsgivende uddannelse på 6-7. Det ser samtidig ud til, at jo højere karakter, de studerende får, des større bliver forskellene. For at undgå forvirring i forhold til første del af notatet (om frafald på første studieår), skal det igen fremhæves, at frafaldsprocenttallene her dækker over forde- Side 11/12

12 lingen af samtlige frafaldne i de respektive kvotientgrupper. De 28 procent frafaldne børn af forældre med en lang videregående uddannelse, som har en adgangskvotient over 10, dækker altså over, at 28 procent af de frafaldne i denne adgangskvotientgruppe har mindst en forælder med en lang videregående uddannelse. Dette procenttal er større end tilsvarende procenttal for børn af forældre med en grundskoleuddannelse, da der optages langt flere studerende med høje adgangskvotienter, der er børn af højtuddannede forældre, hvorfor det kun er naturligt, at de også fylder mere af frafaldet. Betragtes de samlede antal optagede og frafaldne (N) for de forskellige kvotientgrupper, ses det, at andelen af frafaldne falder betydeligt, jo højere adgangskvotienter de studerende har. Ovenstående gennemgang af frafaldet på både det første år og frafaldet fra de lange videregående uddannelser generelt viser, at jo lavere uddannelse forældrene har, des større er tendensen til at falde fra under uddannelsen. Dette understøtter en hypotese om, at der er en sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau og sandsynligheden for at gennemføre en lang videregående uddannelse. Det gælder uanset universitet, hovedområde eller eksamenskvotient fra den adgangsgivende uddannelse. Side 12/12 Gennemførselstider I forlængelse af frafaldsdiskussionen er det oplagt også at adressere, om der er sammenhæng mellem uddannelsesmæssig social baggrund og hvor lang tid, der bruges på at gennemføre en kandidatuddannelse. Figur 3: Gennemsnitligt anvendt gennemførselstid på lange videregående uddannelser fordelt på de studerendes forældres højeste fuldførte uddannelse Studietid/År 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6, Grundskole Erhvervs-/gymnasial udannelse Kort/mellemlang videregående udd. Lang videregående uddannelse I alt Kilde: Idégruppens sekretariat, data fra Danmarks Statistik Anm: Alene personer med dansk herkomst er medtaget Figur 3 viser, at de studerendes forældres uddannelsesniveau ikke har stor betydning for den anvendte studietid. Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau og hvor lang tid børnene bruger på at fuldføre en kandidatuddannelse. I de fleste år bruger således både børn af grundskoleuddannende og universitetsuddannede forældre længere tid end gennemsnittet på at gennemføre deres kandidatuddannelse.

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere

Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere Af de 25-årige unge med ufaglærte forældre, der bryder den negative sociale arv og får en uddannelse i dag, gennemfører over halvdelen en erhvervsuddannelse.

Læs mere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere 1/1/14 RUC Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD

Læs mere

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af?

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Center for ungdomsforskning i samarbejde med Ligestillingsministeriet og Forum 100 % Statusnotat marts 2011 v. lektor Camilla Hutters & videnskabelig

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser

Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Januar 2009-1 - Dokumentation i forbindelse med kriterium 4 og 6 Universiteterne skal i dokumentationsrapporterne

Læs mere

BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54a 02.09.2016 BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I dette bilagsnotat beskrives metoden, populationen og de viste tabeller er en udvidelse af de anvendte

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Sammenligner man på tværs af hovedområder og institutioner er der betydelige forskelle det afkast en kandidat får af sin uddannelse.

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Stor forskel på andelen af studerende med ikke-akademisk baggrund

Stor forskel på andelen af studerende med ikke-akademisk baggrund Analysen er lavet i samarbejde med IDA, Ingeniørforeningen Stor forskel på andelen af studerende med ikke-akademisk baggrund Blandt studerende på tekniske og naturvidenskabelige lange videregående uddannelser

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen 14. november 218 218:23 Rettet 3. december 218 Figur 1 var fejlbehæftet (y-akse var forkert). Figur er udskriftet. Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen Af Anne Nissen Bonde, Charlotte

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Figur 1.1: Fordeling af optagne på universitetsbacheloruddannelser fordelt på alder :

Figur 1.1: Fordeling af optagne på universitetsbacheloruddannelser fordelt på alder : AC - Sekretariatet Den 25. august 2010 MO Dataark om studieadfærd 1. Universitetsbacheloruddannelser Figur 1.1: Fordeling af optagne på universitetsbacheloruddannelser fordelt på alder 2005-2010: 2005

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Indledning. Uddannelsesmæssig baggrund for forældre til studerende. Af Chefanalytiker Jan Christensen,

Indledning. Uddannelsesmæssig baggrund for forældre til studerende. Af Chefanalytiker Jan Christensen, Uddannelsesmæssig baggrund for forældre til studerende Den 29. maj 2018 Sag.nr. Dok.nr. jc/jc Af Chefanalytiker Jan Christensen, jc@ac.dk Analysen afdækker sammenhængen mellem forældres uddannelsesmæssige

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Af Center for Data og Analyse Følgende notat belyser forskellen i faglige præstationer mellem elever med dansk herkomst og elever med

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens?

Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens? Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 2: Om hvad de studerende laver inden de begynder universitetsuddannelse Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens? Det er

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017

Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017 Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Konklusioner 3. Undersøgelsens datagrundlag 4. Effektanalyse: Positive effekter af efterskoleophold

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

ADGANGSKRAV for Kemi og Matematik

ADGANGSKRAV for Kemi og Matematik ADGANGSKRAV for Kemi og Matematik ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Naturvidenskabeligbacheloruddannelse på RUC i Kemi og Matematik, har du retskrav på at blive optaget

Læs mere

Bilag om danske unges tidsforbrug til uddannelse 1

Bilag om danske unges tidsforbrug til uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om danske unges tidsforbrug til uddannelse 1 Det ekstra

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Fremskrivning af uddannelsesniveau med før økonomisk krise antagelser 05.12.2012 Tænketanken DEA 3 scenarier: 1. 60 %-målsætningen opnås

Læs mere

ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Dansk

ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Dansk ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Dansk ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Samfundsvidenskabeligbacheloruddannelse på RUC i Virksomhedsstudier og Dansk, har du

Læs mere

ADGANGSKRAV for Informatik og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier

ADGANGSKRAV for Informatik og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier ADGANGSKRAV for Informatik og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier CAND.SCIENT. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk-teknologisk eller Naturvidenskabelig bacheloruddannelse

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Lave karakterer og svag social baggrund øger risikoen for frafald

Lave karakterer og svag social baggrund øger risikoen for frafald Lave karakterer og svag social baggrund øger risikoen for frafald Næsten ni pct. af dem, der starter på gymnasiet, og næsten en tredjedel af dem, der starter på en erhvervsuddannelse, falder fra uddannelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de syv professionshøjskoler PROFESSIONS- HØJSKOLERNE Fordelingen af det stigende optag

Læs mere

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Direktionen Til Knud Holt Nielsen, MB E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk Kære Knud Holt Nielsen 4. juni 19 Sagsnr. 19-396 Dokumentnr. 19-396-4

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

ADGANGSKRAV for Matematisk fysisk modellering

ADGANGSKRAV for Matematisk fysisk modellering ADGANGSKRAV for Matematisk fysisk modellering CAND.SCIENT. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Naturvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Fysik og Matematik, har

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

ADGANGSKRAV for Fysik og Kemi

ADGANGSKRAV for Fysik og Kemi ADGANGSKRAV for Fysik og Kemi CAND.SCIENT. Gældende pr. 1. september 2019 ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskravav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Naturvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Fysik

Læs mere

Studerende på velfærdsuddannelserne. University College Nordjylland. En undersøgelse af rekruttering og optag

Studerende på velfærdsuddannelserne. University College Nordjylland. En undersøgelse af rekruttering og optag Studerende på velfærdsuddannelserne på University College Nordjylland En undersøgelse af rekruttering og optag Studerende på velfærdsuddannelserne på University College Nordjylland Udarbejdet af UNI C

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Bilag om studievalg - universitetsuddannelser 1

Bilag om studievalg - universitetsuddannelser 1 14. oktober 25 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om studievalg - universitetsuddannelser

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Ungdomsuddannelser otte år efter 9.klasse

Ungdomsuddannelser otte år efter 9.klasse Rapport 20. februar 2013 LEAD Ungdomsuddannelser otte år efter 9.klasse Analyse af data fra Danmarks Statistik, andel delrapport Indledende om analysen Det brændende spørgsmål: Hvad betyder socioøkonomiske

Læs mere

ADGANGSKRAV for Kommunikation og Globale studier

ADGANGSKRAV for Kommunikation og Globale studier ADGANGSKRAV for Kommunikation og Globale studier CAND.COMM. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk bacheloruddannelse på RUC i Kommunikation og Internationale

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Analyse. Forskerrekruttering på universiteterne

Analyse. Forskerrekruttering på universiteterne Forskerrekruttering på universiteterne 15-17 1. Indledning Uddannelses- og Forskningsministeriet har siden midten af 199 erne indsamlet statistik om universiteternes videnskabelige personale. Som del af

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Omfang og konsekvenser af studiejobs

Omfang og konsekvenser af studiejobs Omfang og konsekvenser af studiejobs ns hovedresultater Andelen af de studerende med et studiejob har været forholdsvis konstant over perioden 8-5. Der er således ikke umiddelbart tegn på, at Fremdriftsreformen

Læs mere

Analyse 11. september 2013

Analyse 11. september 2013 11. september 2013 Karakterkrav på erhvervsskoler reducerer kun frafald marginalt Af Kristian Thor Jakobsen I den senere tid er indførelsen af adgangskrav på landets erhvervsskoler blevet diskuteret. DA

Læs mere

ADGANGSKRAV for Datalogi og Psykologi

ADGANGSKRAV for Datalogi og Psykologi ADGANGSKRAV for Datalogi og Psykologi CAND.SCIENT. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk-teknologisk eller Naturvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Datalogi

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Opgørelse af kønsfordelingen på optaget til de videregående uddannelser

Opgørelse af kønsfordelingen på optaget til de videregående uddannelser Opgørelse af kønsfordelingen på optaget til de videregående DI 1. Stor forskel på uddannelsesvalg Der er stor forskel på, hvilke mænd og kvinder vælger at søge og bliver optaget på. Der er en klar overrepræsentation

Læs mere

Fælles censorberetning 2018 for økonomi. Censorformand Finn Lauritzen. Marts 2019

Fælles censorberetning 2018 for økonomi. Censorformand Finn Lauritzen. Marts 2019 Fælles censorberetning 2018 for økonomi Censorformand Finn Lauritzen 1. Indledning Det landsdækkende Censorkorps for økonomi dækker økonomuddannelserne for Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet

Læs mere

ADGANGSKRAV for Informatik og Psykologi

ADGANGSKRAV for Informatik og Psykologi ADGANGSKRAV for Informatik og Psykologi CAND.SCIENT. Gældende pr. 1. september 2019 ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskravav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk-teknologisk eller Naturvidenskabelig

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Education at a Glance 2017 Opsummering af OECD s Education at a Glance 2017 i et dansk perspektiv. September 2017

Education at a Glance 2017 Opsummering af OECD s Education at a Glance 2017 i et dansk perspektiv. September 2017 Education at a Glance 217 Opsummering af OECD s Education at a Glance 217 i et dansk perspektiv September 217 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Gruppering af uddannelser og anvendte begreber 3

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

ErhvervsPhD - statistik

ErhvervsPhD - statistik ErhvervsPhD - statistik Indhold ErhvervsPhD i den private sektor... 1 Antal ansøgninger og godkendelser 22-217... 2 Godkendte projekter 22-217, fordeling efter virksomhedsstørrelse... 3 3. april 218 Kontakt

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Søgningen til de videregående uddannelser

Søgningen til de videregående uddannelser Søgningen til de videregående uddannelser Regionale mønstre i søgningen til de videregående uddannelser i Danmark pr. 5. juli 2007 til 2010 med særlig fokus på universitetsuddannelserne August 2010 Bruno

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

ErhvervsPhD - statistik

ErhvervsPhD - statistik ErhvervsPhD - statistik Indhold ErhvervsPhD i den private sektor... 1 Antal ansøgninger og godkendelser 22-218... 2 Godkendte projekter 22-218, fordeling efter virksomhedsstørrelse... 3 3. juli 219 Kontakt

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

ADGANGSKRAV for Politik og administration og Historie

ADGANGSKRAV for Politik og administration og Historie ADGANGSKRAV for Politik og administration og Historie CAND.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Politik og administration

Læs mere

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016/2017 Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 13 Formålet med dette analysenotat er at belyse skoleskift mellem de frie grundskoler og folkeskolerne

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Kommunikation

ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Kommunikation ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Kommunikation CAND.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Virksomhedsstudier

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

De stressede studerende

De stressede studerende Side 1 af 9 De stressede studerende STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018 AUGUST 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Ni ud af ti studerende har været stressede i løbet af det sidste semester... 3 2. Mere end

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere