SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering"

Transkript

1 SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2020 Omstilling og Prioritering

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Økonomisk politik Det økonomiske udgangspunkt Effektivisering Rammestyring Behov for ekstra økonomisk beredskab? Analyser/nøgletal Overordnet budgetproces Anlægsbudget Borgerinddragelse m.m Borgermøde Høring Høring af MED-Hovedudvalget...9 Side 2 af 11

3 1. Resumé Budgetproceduren for budget 2020 skal ses i lyset af kommunens stramme økonomi, samt de store besparelser som er indarbejdet i budgettet for De vigtigste elementer i budgetproceduren er følgende: Rammestyring udvalgene skal selv finansiere nye tiltag, uforudsete udgifter samt demografisk udgiftspres m.m. via omstilling og prioritering. Primo august vurderer Økonomiudvalget behovet for udarbejdelse af sparekatalog, når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL kendes. 2. Indledning Svendborg Kommunens økonomi er stram, hvilket også er tydeligt, når der sammenlignes med andre kommuner. Kommunen har målt pr indbygger en lav kassebeholdning, en høj gæld og relativ høje driftsudgifter selv efter betydelige besparelser. Udsigterne for den økonomiske politik på landsplan er en meget begrænset vækst i den offentlige økonomi i de næste mange år, og som følge heraf forventes de årlige økonomiaftaler ikke at medføre øget finansiering til kommunerne under ét. Inden for disse snævre økonomiske rammer skal kommunen håndtere et betydeligt demografisk pres, hvor flere nyfødte børn og en voksende gruppe af ældre vil presse kommunens budget. Samtidig er der fra både borgerne og Folketinget forventning om øget kvalitet i den kommunale service. Dette udgifts- og forventningspres skal vel og mærke realiseres inden for de aftalte rammer for kommunens udgifter til service og anlæg, såfremt kommunerne vil undgå økonomiske sanktioner. Hovedoverskriften for budgetproceduren for 2020 er derfor Omstilling og Prioritering, og tager afsæt i den nuværende økonomiske kurs med fokus på rammestyring det vil sige budgetoverholdelse både i budgetlægnings- og i regnskabsfasen. Dette stiller til stadighed store krav til vores evne til løbende at omprioritere og tilpasse inden for alle udgiftsområder. Reform af det nuværende tilskuds- og udligningssystem har været på vej af flere omgange, men på Christiansborg har der ikke været en politisk vilje/mod til at ændre ved de åbenlyse mangler, der er i den nuværende model. Som følge af det forestående folketingsvalg, som skal være afholdt senest 17. juni 2019, forventes en eventuel ændring af den nuværende model først at have virkning for kommunernes budgetter for Selvom vi har en forventning om en mere retfærdig udligning, er der ingen garanti herfor. Udfaldet af de årlige økonomiforhandlinger er forbundet med stor usikkerhed, hvor finansieringstilskud, særtilskud, lånetilsagn og lån til lav likviditet kun meddeles for et år ad gangen. For Svendborg Kommune udgør det ca. 90 mio. kr. i 2019, og hvor der i stort set er budgetlagt med samme beløb. Budget 2019 indeholder historiske store budgetreduktioner på ca. 90 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 110 mio. kr. fra 2020, som er eller er på vej til at blive realiseret i 2019, og som medfører en ekstra ressourceindsats for både ledere og medarbejdere. Set i lyset heraf er budgetproceduren tilrettelagt således, at Økonomiudvalget primo august vurderer behovet for at tilvejebringe et råderum, når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL kendes. Side 3 af 11

4 3. Økonomisk politik Byrådet har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for kommunens økonomi. Formålet med den økonomiske politik er at sikre at kommunens økonomi er sund og tilstrækkelig med et længere sigte. I kommunens økonomiske politik er fastlagt følgende målsætninger, som har til formål at sikre en grundlæggende sund økonomi i balance og med et flerårigt sigte. 1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 130 mio. kr. 2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mio. kr. 3. Nedbringelse af kommunes gæld Målsætningerne afspejler dels, at driftsoverskuddet skal kunne finansiere afdrag på kommunens gæld og kommunens investeringer ud over det niveau, der lånefinansieres, dels at likviditeten skal være tilstrækkelig til at imødegå udsving. Den økonomiske politik understøttes af følgende principper - både i budgetlægnings- og opfølgningsfasen: - Overholdelse af servicerammen - Undgå eventuelle sanktioner - Bevillingsoverholdelse ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen - Styringsparameter Økonomiudvalget vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget - Budgetansvar fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides - Tidlig reaktion ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf, eller forslag til finansiering til politisk beslutning - Realistiske anlægsbudgetter undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab 3.1 Det økonomiske udgangspunkt I nedenstående tabel er vist økonomiske nøgletal jf. det vedtagne budget Mio. kr Driftsoverskud 114,0 126,6 122,2 159,0 Gennemsnit kassebeholdning 104,0 80,8 77,6 88,6 Nedbringelse af kommunens gæld 27,4 54,7 61,6 61,5 Note: Faldet i driftsoverskuddet i 2021 kan henføres til afholdelse af Landsstævne I hele perioden er der et stigende driftsoverskud, som dog ikke modsvares af en stigende likviditet, idet overskuddet anvendes til finansiering af anlægsudgifter og nettoafdrag på gæld. Balancen i det nuværende budget er ligeledes betinget af flere forhold, hvor der er tilknyttet væsentlige usikkerhedsfaktorer. Flere af disse kan henføres til de årlige økonomiforhandlinger, hvor vi først kender svaret efter sommerferien. Side 4 af 11

5 Likviditetstilskud: 3,5 mia. kr. kun for Tilskuddet udgør 53,7 mio. kr. for Svendborg Kommune, og er i budgetlagt med samme beløb. Særtilskud: 12,0 mio. kr. kun for 2019, og er i budgetlagt med samme beløb. Lån lav likviditet: 27,0 mio. kr. kun gældende for 2019, og er i budgetlagt med samme beløb. Udligningsreform: Forventes først at gælde fra og med budget Jf. ovenstående er der knyttet stor usikkerhed til de årlige økonomiforhandlinger, som for Svendborg Kommune udgør over 90 mio. kr. årligt. Dette faktum gør, sammenholdt med at kommunen ikke har en økonomisk buffer i form af en stor kassebeholdning, at kommunens økonomi er sårbar ved uforudsete udgifter eller manglende indtægter. 3.2 Effektivisering Svendborg Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at effektivisere kommunen for at tilpasse sig faldende indtægter og øgede udgifter samtidig med, at der har været behov for at skaffe finansiering til investering i velfærd og fastholdelse af serviceniveauet. I henhold til kommunens effektiviseringsstrategi tilgår effektiviseringsgevinsterne som udgangspunkt udvalgene/områderne, og medgår til finansiering af nye tiltag, udmøntning af budgetreduktioner m.m. inden for udvalgets område. Siden 2010 har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,25 pct., som fra 2014 er øget til 0,35 pct., hvortil kommer udgiftsreduktion via strukturændringer, effektiviseringspuljer mv. Direktionen anbefaler, at den nuværende effektiviseringsprocent fastholdes for perioden , og evt. videreførelse til 2023 indgår i de politiske budgetdrøftelser i september måned. Med økonomiaftalen for 2017 var regering og KL enige om, at kommunerne jf. statens Moderniserings- og effektiviseringsprogram skal effektivisere for 1 mia. kr. årligt, hvoraf de 0,5 mia. kr. tilfalder staten til brug for prioritering på tværs af det offentlige. De 0,5 mia. kr. er reduceret i statens bloktilskud til kommunerne, og Svendborg Kommunes andel udgør ca. 5,0 mio. kr. årligt, som er udmøntet i forbindelse med vedtagelse af budget Rammestyring Kommunens budgetlægning tager udgangspunkt i rammebudgetteringsmodellen, som er kendetegnet ved, at det samlede budget opstilles ud fra den økonomiske formåen i kommunen hvad har vi råd til. Økonomiudvalget er ansvarlig for kommunens samlede budget (ramme), mens fagudvalgene er ansvarlige for deres egen ramme. Side 5 af 11

6 Fagudvalgene har stor handlefrihed inden for deres egen ramme, men under forudsætning af at rammen ikke overskrides. Dette gælder dels ved udarbejdelse af næste års budget, og dels ved den efterfølgende budgetopfølgning, hvor budgetoverholdelse af rammen er en vigtig forudsætning. Økonomiudvalget skal ikke gå i detaljer med udvalgenes forslag, men kan koncentrere sig om at skabe balance i kommunens samlede økonomi bl.a. på baggrund af fagudvalgenes forslag til udvidelses- og reduktionsforslag. Rammebudgettering kræver, at Økonomiudvalget løbende sikrer, at der ikke sker en utilsigtet udgiftsglidning i budgetlægnings- og budgetopfølgningsfasen. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 blev det besluttet at tilpasse kommunens rammestyringsmodel hvilket indebærer, at der ikke automatisk reguleres for udgifter afledt af den demografiske udvikling på dagtilbuds-, skole-, ældre- og handicapområdet. Fra og med 2020 er der ikke afsat midler til imødegåelse af et demografisk udgiftspres primært på dagtilbuds-, ældre- og voksenhandicapområdet. Som udgangspunkt skal udgifter afledt af den demografiske udvikling finansieres inden for udvalgets ramme. Dette kan enten ske ved at tilpasse budgettet inden for de berørte områder, og/eller ved at omprioritere midler fra andre politikområder under udvalget. Såfremt udvalget undtagelsesvis vurderer, at der ikke kan anvises finansiering inden for udvalgets ramme, fremsender fagudvalget i juni udvidelsesforslag og tilsvarende reduktionsforslag til Økonomiudvalget. På mødet i juni beslutter Økonomiudvalget, om forslaget skal fremsendes til budgetforhandlingerne i september måned til prioritering på lige fod med evt. andre udvidelsesforslag og reduktionsforslag, eller tilbagesendes til udvalget med krav om at finansiering skal findes inden for udvalgets ramme. 3.4 Behov for ekstra økonomisk beredskab? I forbindelse med budget 2019 blev der indarbejdet en årlig pulje til samlet politisk prioritering til uforudsete udgifter m.m. Puljen udgør 0,7 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020, og 7,1 mio. kr. fra I forbindelse med tilpasning af kommunens rammestyringsmodel er der ikke afsat ekstra midler i 2020 og frem til imødegåelse af bl.a. det demografiske udgiftspres. De oprindelige budgetlagte midler på ca. 10 mio. kr. i 2020 og ca. 24 mio. kr. i 2021 og frem blev i forbindelse med delforliget i foråret 2018 afsat som en fælles råderumspulje under Økonomiudvalget. I forbindelse med budgetforliget i efteråret 2018 medgik puljen til at få skabt økonomisk balance. Budget 2019 indeholder historiske store budgetreduktioner på ca. 90 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 110 mio. kr. fra 2020, som er eller er på vej til at blive realiseret i 2019, og som medfører en ekstra ressourceindsats for både ledere og medarbejdere. Set i lyset heraf er budgetproceduren tilrettelagt således, at Økonomiudvalget primo august vurderer behovet for at tilvejebringe et råderum, når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL kendes. Side 6 af 11

7 3.5 Analyser/nøgletal Direktionen anbefaler, at der gennemføres en benchmark analyse af ledelsestyngden. I lighed med tidligere år vil der i budgetmappen være et afsnit om ECO nøgletal, hvor budget 2019/regnskab 2018 tallene vil indgå. 4. Overordnet budgetproces Den overordnede proces for budget 2020 har fokus på at understøtte Byrådets udfordringer og indsatser samt overholdelse af den økonomiske politik. Processen for 2020 vil forløbe således: Overordnet budgetproces: Service og Økonomi Budgetprocedure Teknisk budget Budgetforhandlinger Drøftelse af politiske indsatser i fagudvalg Budgetseminar Kommune aftale I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget Det politiske arbejde I januar måned 2019 fastlægger Økonomiudvalget de overordnede rammer for budgetarbejdet gennem vedtagelsen af budgetproceduren. Efterfølgende fastlægger fagudvalgenes inden for disse rammer deres egen budgetprocedure. I foråret er fagudvalgenes arbejde koncentreret om egne budgettemaer/indsatser og eventuelle særlige budgetmæssige udfordringer. Som følge af at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal finansiere udgifter afledt af den demografiske udvikling, drøfter fagudvalgene løbende forslag til finansiering heraf. Den kommende økonomiaftale mellem regeringen og KL skal ses i lyset af kommende folketingsvalg. Det næste folketingsvalg skal holdes senest 17. juni Men statsministeren kan udskrive valg når som helst inden da. Derfor er det usikkert, om forhandlinger med kommunerne om rammerne for næste års budget bliver en af de sidste opgaver for den siddende regering. Eller en af de første opgaver for en kommende og måske ny regering efter valget. Det forventes dog af Byrådet på budgetseminaret den 25. juni 2019 kan få en orientering om aftalens foreløbige økonomiske konsekvenser. Side 7 af 11

8 Primo august foreligger en samlet økonomisk vurdering af økonomiaftalens konsekvenser for Svendborg Kommune, som drøftes på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 6. august. Den 27. august 2019 afholdes budgetseminar for Byrådet, hvor Byrådet vil få en status på det økonomiske budgetgrundlag, en gennemgang af materialet til budgetmappen, samt Direktionens forslag til 1. behandling. Opstarten på de politiske forhandlinger er planlagt til at finde sted den 18. september og de afsluttende forhandlinger er planlagt til at finde sted i weekenden september Når budgettet er vedtaget udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der beskriver udvalgets område herunder en oversigt over udvalgets politikker og strategier med angivelse af indsatser/mål for de(t) kommende år. Bidraget forelægges fagudvalget i december, hvor fagudvalget samtidig fastlægger proces for udmøntning af budget og indsatser. 5. Anlægsbudget Som følge af manglende finansiering er der fra og med 2020 primært afsat midler til renovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, havn m.m. I 2021 er kommunen værtsby for DGI s Landsstævne, og anlægsudgifter i forbindelse hermed forventes primært finansieret via eksterne midler. Der er således ikke afsat yderligere midler til havneudvikling og anlægsønsker. Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 17,8 mia. kr. i 2019, hvilket var 0,8 mia. kr. højere end i 2018 målt i løbende priser. Anlægsloftet for 2020 fastlægges i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men det må forventes at anlægsrammen for 2020 fastholdes uændret eller reduceres. Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget inkl. forventede anlægsoverførsler fra regnskab 2018 jf. koncernrapport pr Figur 5. Kommunens anlægsbudget kr kr. Vedtaget budget 2019 Budget 2020 Forventede overførsler fra Foreløbigt regnskab 2018 Forventet korrigeret budget 2019 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Udgift Indtægt Netto Bemærk: De forventede overførsler til 2019 er ikke endelige! Som det fremgår udgør bruttoanlægsbudgettet 139,2 mio. kr. i Hertil kommer anlægsoverførsler fra 2018, hvor der på baggrund af det foreløbige regnskab pr forventes en overførsel til 2019 på brutto ca. 22,4 mio. kr. Anlægsprocessen er i foråret primært fokuseret på justeringer af det nuværende budget med det formål fortsat at danne et aktuelt og realistisk anlægsbudget, som kan danne udgangspunkt for de efterfølgende politiske drøftelser. Side 8 af 11

9 Administrationen udarbejder oplæg til et justeret, teknisk anlægsbudget, som forelægges Økonomiudvalget i maj, og som efterfølgende indgår i budgetseminaret i juni måned. Økonomiudvalgsmøde 21. maj 2019: - Korrigeret anlægsbudget 2019 jf. koncernrapport pr Teknisk anlægsbudget Status temaforslag til budget 2020 Byrådsseminar 25. juni 2019: - Kommuneaftale - Præsentation af Økonomiudvalgets reviderede anlægsbudget for Udvalgte anlægstemaer gennemgås Budgetseminar 27. august 2019: - Byrådet fremkommer med tilkendegivelser vedr. anlægsbudget Borgerinddragelse m.m. 6.1 Borgermøde I de senere år har der været afholdt borgermøde i september via Facebook dog ikke sidste år, idet interessen fra borgerne har været vigende gennem de senere år. Det forventes, at Økonomiudvalget på sit møde den 18. juni 2019 træffer beslutning om, hvorvidt der skal afholdes borgermøde i forbindelse med budget Høring Ved udarbejdelse af besparelsesforslag skal fagudvalgene sikre, at der bliver tilrettelagt en høringsfase for de høringsberettige parter. 6.3 Høring af MED-Hovedudvalget Pt. er det planlagt, at MED-Hovedudvalget inddrages således: Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget. Inddragelse ifm. med eventuelle reduktionsforslag. Udvalget deltager i orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets møde den 25. juni Udvalget deltager i budgetseminariet den 27. august Udvalget indbydes til årligt møde med Økonomiudvalget. Tidspunkt fastlægges senere. Side 9 af 11

10 Bilag 1: Tidsplan for budget 2020 Dato Aktivitet 22. januar Økonomiudvalg: Budgetprocedure 2020 godkendes herunder forslag til analyser/bencmark Primo februar Fagudvalg: Fagudvalgene orienteres om budgetprocedure for budget Februar Økonomiudvalg: Primo marts Fagudvalg: Fagudvalg tilrettelægger deres egen budgetproces og har indledende drøftelser om egne temaer/indsatser, eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering til. 19. marts Økonomiudvalg: Regnskab 2018: Drifts- og anlægsoverførsler til 2019/2020 Budget 2020: Foreløbige ændringer til teknisk budget 26. marts Byråd: Regnskab 2018: Drifts- og anlægsoverførsler til 2019/2020 Primo april Fagudvalg: Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering. 23. april Økonomiudvalg: Regnskab 2018 indstilles til Byrådet. Budget status analyser/benchmark 30. april Byråd: Godkendelse af regnskab 2018 Primo maj Fagudvalg: Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres samt forslag til finansiering 21. maj Økonomiudvalg: Forventet regnskab 2019 jf. koncernrapport pr Budget 2020: Vurdering af økonomiske situation. Revideret anlægsbudget 2019 og Medio juni Kommuneaftale foreligger Primo juni Fagudvalg: Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres samt forslag til finansiering. Eventuel fremsendelse af udvidelsesforslag til Økonomiudvalg med tilhørende reduktionsforslag. 18. juni Økonomiudvalg: Status budget 2020: - Orientering om kommuneaftale. - Program for budgetseminar 25. juni og 28. august samt evt. afholdelse af borgermøde i august/september - Evt. fremsendte udvidelsesforslag fra fagudvalg drøftes mht. videre forløb - Status analyser/benchmark 25. juni Byråd, direktion og MED-Hovedudvalg - Budgetseminar: Orientering om kommuneaftale. Status temaer/udfordringer Side 10 af 11

11 Bilag 1: Tidsplan for budget 2020 Dato Aktivitet 6. august Økonomiudvalg ekstraordinært møde: Økonomisk status: Teknisk budget inkl. kommuneaftale og fremskrivning til 2020-pris. Orientering om det demografiske udgiftspres m.m. Vurdering af økonomisk råderum og evt. beslutning om udarbejdelse af sparekatalog. Medio august Fagudvalg: Status temaer inkl. finansieringsforslag 20. august Økonomiudvalg: Budget 2020 status. Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program for byrådets budgetseminar 23. august Materiale til budgetseminar udsendes 27. august Byråd, direktion og MEDHovedudvalg Budgetseminar: Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen. Direktionens budgetforslag til 1. beh. Ultimo august Svar på ansøgning om lån og særtilskud September Eventuelt afholdelse af borgermøde 10. september Økonomiudvalg: Budgetforslag til 1. behandling 17. september Byråd: Budgetforslag til 1. behandling 18. september Alle partier: Opstart på politiske budgetforhandlinger september Politiske budgetforhandlinger 23. september Frist for fremsendelse af ændringsforslag 1. oktober Økonomiudvalg: 2. behandling 8. oktober Byråd: 2. behandling Primo december Fagudvalg: Bidrag til Service og Økonomi godkendes 10. december: Økonomiudvalg: Service og Økonomi godkendes Evaluering af budgetprocedure budget oplæg til budgetprocedure budget 2021 Side 11 af 11

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2018 Omstilling og effektivisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2019 Omstilling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 2.1 Den økonomiske udfordring... 4 2.2 Behov for ekstra økonomisk beredskab?...

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og fastholdelse

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og fastholdelse SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2017 Omstilling og fastholdelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 3.1 Proces for politikker, strategier, mål og resultatkrav... 5 3.2 Proces for Økonomi og ressourcer...

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Budgetprocedure [Udkast]

Budgetprocedure [Udkast] Budgetprocedure 2019-2022 [Udkast] 22. februar 2018 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-

Læs mere

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Side 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab

Side 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab Direktionens justerede budgetforslag for 2019-2022 til 1. behandling i Byrådet den 18. september 2018. Hovedbudskab Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Fax.

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

1. Indledning. 13/1859 Side 3

1. Indledning. 13/1859 Side 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Politisk proces for udarbejdelse af driftsbudget...5 3. Politisk proces for udarbejdelse af anlægsbudget...8 4. Særlige forhold...9 5. Aktivt medborgerskab...10

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Direktionens budgetforslag for 2018

Direktionens budgetforslag for 2018 Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne

Læs mere

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere