Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget"

Transkript

1 Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

2 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene for budget , samt fagudvalgenes budgetrammer med udgangspunkt i det vedtagne budget. Indhold Fagudvalgenes budgetproces Rammevilkår, strategi og målsætninger Fagudvalgenes budgetrammer Bilag 1: Driftsudgifter

3 Fagudvalgenes budgetproces 3

4 Budgetstrategien Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennemarbejdet og velkvalificeret budgetmateriale, der kan danne grundlag for borgmesterens budgetforslag og de efterfølgende budgetforhandlinger. Budgetnotater 1. Budgetstrategi 2. Rammevilkår og budgetrammer 3. Befolkningsprognose 4. Nøgletalsnotat 5. Kvalitetsnotat 6. Administrativt budgetgrundlag 4

5 Fagudvalgenes budgetproces 5

6 Fagudvalgenes driftsrammer - skattefinansieret drift 2020 i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Børne- og Skoleudvalget 586,2-130,9 455,3 Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudv. 755,1-143,1 612,1 Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 172,4-17,3 155,1 Kultur- og Idrætsudvalget 31,9-7,1 24,8 Økonomiudvalget 207,7-1,4 206,3 Finansieringsbehov på 0,8% -11,6-11,6 I alt 1.741,7-299, ,0 Fagudvalgenes overordnede driftsrammer gennemgås på de følgende sider, og er specificeret i bilag 1. 6

7 Omprioriteringskatalog 2020 i mio. kr. Serviceudgifter Fordeling Børne- og Skoleudvalget 453,7 11,3 Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget 326,9 8,1 Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 157,6 3,9 Kultur- og Idrætsudvalget 24,8 0,6 Økonomiudvalget* 206,0 5,1 I alt 1.168,9 29,0 *) Ex. årligt finansieringsbehov på 11,6 mio. kr. Fagudvalgene skal udarbejde et katalog med forslag til evt. servicereduktioner på 2 pct. af driftsbudgettet svarende til i alt 29 mio. kr. De 29 mio. kr. fordeles herefter på serviceudgifterne. Forslagene udgør et katalog, som byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne. Det er således ikke sikkert at forslagene bliver gennemført. Fagudvalgene foretager i juni en politisk prioritering af forslagene ud fra hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde. 7

8 Offentlighed og høringer i budgetprocessen Datoer for offentliggørelse af materialer og dagsordener på Datoerne viser hvornår dokumenterne kan findes på kommunens hjemmeside (typisk efter kl. 16) 8

9 Rammevilkår, strategi og målsætninger 9

10 Om Allerød Kommunes rammevilkår Byrådets økonomiske målsætninger tager udgangspunkt i kommunens rammevilkår, som indebærer stram statslig styring af kommunens økonomi og at Allerød står over for et demografisk udgiftspres, som følge af en stigende ældrebefolkning. Det betyder. at der løbende vil være behov for økonomisk opbremsning og omprioriteringer indenfor budgettet, så budgettet fortsætter med at være i balance. Udgangspunktet for budgetlægningen er, at budgettet er i balance, og budgetstrategien skal således ikke løse et akut økonomisk problem, men derimod håndtere den udfordring, der er i kommunens rammevilkår, hvor der er brug for langsom økonomisk opbremsning over de kommende år. Behovet er mindre end tidligere år, hvilket først og fremmest skyldes resultatet af byrådets igangsatte strategier. Den langsomme økonomiske opbremsning skal løses i budgetlægningsprocessen, og kan ske enten gennem effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter. Budgetstrategien bygger på nogle væsentlige rammevilkår for Allerød Kommune, hvor en stram statslig styring og et demografisk udgiftspres primært som følge af en stigende ældrebefolkning udfordrer kommunens økonomi. I det efterfølgende gennemgås budgettets overordnede rammevilkår: Den overordnede strategi Byrådets økonomiske målsætninger Udvikling i indtægter og driftsudgifter Budgettets væsentligste risikofaktorer 10

11 Den overordnede strategi Budgettet skal understøtte kommunens vision og vægten er lagt på de strategiske linjer og prioriteringer. Byrådet har vedtaget, at der skal ske en 8 årig budgettering, hvilket har til formål at sikre et langsigtet fokus. Byrådets overordnet strategi er opdelt i tre spor: A) den langsigtede strategiske udvikling for Allerød Kommunes anlægsinvesteringer, B) udviklingen af de enkelte fagudvalgsområder og C) de nødvendige valg der skal træffes, for at opnå løbende strukturel balance i budgettet. A) Langsigtet fysisk udvikling af kommunen B) Fagudvalgenes udviklingsprocesser C) Driftsbudget i balance Kommunens samlede portefølje af investeringer i bygninger og infrastruktur optimeres, hvilket sker gennem kommunens ejendomsstrategi og en løbende anlægsstyring. Specielt på dagtilbud, skoler, plejecentre og infrastruktur er der behov for betragtelige investeringer i de kommende 8 år. Der er med budgetforliget igangsat en række tiltag og analyser, som har til formål at styrke fagudvalgenes udviklingsproces. Fagudvalgene indstiller effektiviseringer til beslutning i byrådet og oversender spørgsmål og ønsker fra partierne samt et prioriteret omprioriteringskatalog til budgetforhandlingerne. Kommunens rammevilkår er udfordret, og der er behov for en langsom økonomisk opbremsning. Kommunens effektiviseringsstrategi skal sikre, at dette i videst muligt omfang sker uden at reducerer servicen for borgerne. 11

12 Byrådets økonomiske målsætninger Byrådets økonomiske målsætninger tager udgangspunkt i kommunens rammevilkår, som indebærer stram statslig styring af kommunens økonomi, og at Allerød står over for et demografisk udgiftspres, som følge af en stigende ældrebefolkning. Det betyder at der løbende vil være behov for økonomisk opbremsning og omprioriteringer indenfor budgettet, så budgettet fortsætter med at være i balance. Og det betyder også, at udviklingen af kommunens service til borgerne skal skabes ved at effektivisere og tænke nyt. Det er Byrådet målsætning, at de effektiviseringsgevinster der findes på kernevelfærdsområdet, kan forblive området, til udvikling af kommunens service til borgerne. Byrådets økonomiske målsætninger 1. Økonomistyring med fokus på kvalitet og ansvarlighed 2. Der skal være overskud på den løbende drift på mio. kr. 3. Robust kassebeholdning på mindst 50 mio. kr. 4. Kommunens lånemuligheder anvendes kun når det er økonomisk fordelagtigt 5. Anlæg, salgsindtægter og løbende vedligehold 6. Ingen ufinansierede tillægsbevillinger 7. Involverende og strategisk budgetproces 8. Servicerammen og kommunaløkonomiske aftaler 9. Overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene 10. Tæt og erfaringsbaseret budgetopfølgning 12

13 Udvikling i indtægter og driftsudgifter Indtægter Driftsudgifter uden økonomisk opbremsning Driftsudgifter med langsom økonomisk opbremsning Hvis der ikke sker en fortsat langsom økonomisk opbremsning, indsnævres forskellen mellem kommunens indtægter og udgifter til skattefinansieret drift. Byrådets mål er, at overskuddet skal være på mio. kr. årligt. Indtægter er afhængige af resultatet af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Indtægterne forventes at stige svagt de kommende år. Uden økonomisk opbremsning vil driftsudgifterne stige. I 2020 er der et overskud på 52,6 mio. kr. årligt. I 2027 vil der ikke være det nødvendige årlige overskud på driften. Med en økonomisk opbremsning på 0,8 pct. årligt i og 0,4 pct. herefter, vil forskellen mellem udgifter og indtægter være på 68,2 mio. kr. i

14 Budgettets risikofaktorer Budgettet indeholder en række risikofaktorer, som kan ændre budgettets forudsætninger og dermed balancen i budgettet såvel positivt som negativt. Økonomiudvalget orienteres løbende om udviklingen i budgettets væsentligste risikofaktorer. Nedenfor fremgår risikofaktorer pr. ultimo januar Høj risiko Finansieringstilskud Udligning Medfinansiering af sundhedsvæsnet/sygehuse Den demografiske udvikling Beskæftigelse Specialiserede socialområde Mellem risiko Kommunernes overholdelse af økonomiaftale, særligt sanktioner vedr. service- og anlægsrammerne 14

15 Fagudvalgenes budgetrammer 15

16 Skattefinansieret drift fordelt på udgiftsrammer 2020 i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter 1.368,4-199, ,9 Overførselsudgifter 257,2-86,4 170,8 Udgifter til forsikrede ledige 26,2-0,8 25,4 Udgifter til medfinansiering 98,1 0,0 98,1 Ældreboliger 3,4-6,0-2,5 Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager 0,0-7,2-7,2 Finansieringsbehov på 0,8% -11,6-11,6 I alt 1.741,7-299, ,0 Kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgør i budget ,0 mio. kr. Serviceudgifterne udgør 1.168,9 mio. kr., og servicerammen for 2020 udmeldes i forbindelse med økonomiaftalen for Der er budgetteret med en økonomisk opbremsning på 11,6 mio. kr. svarende til 0,8 pct. af driftsbudgettet. På de efterfølgende sider gennemgås udvalgenes driftsrammer for 2020, hvor alle tal er opgjort i 2020-prisniveau. 16

17 Fagudvalgenes driftsrammer - skattefinansieret drift 2020 i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Børne- og Skoleudvalget 586,2-130,9 455,3 Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudv. 755,1-143,1 612,1 Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 172,4-17,3 155,1 Kultur- og Idrætsudvalget 31,9-7,1 24,8 Økonomiudvalget 207,7-1,4 206,3 Finansieringsbehov på 0,8% -11,6-11,6 I alt 1.741,7-299, ,0 Fagudvalgenes overordnede driftsrammer gennemgås på de følgende sider, og er specificeret i bilag 1. 17

18 Driftsbudget (netto i 2020 på 1.422,0 mio. kr.) - fordelt på fagudvalg i mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget; 24,8 Økonomiudvalget; 194,8 Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget; 155,1 Børne- og Skoleudvalget; 455,3 Sundhed-, Velfærdog Beskæftigelsesudval get; 612,1 18

19 Børne- og Skoleudvalget - driftsbudget på 455,3 mio. kr. i 2020 Børn med særlige behov; 47,9 Dagtilbud klubber og udgående teams; 146,2 Skoler ; 261,1 Udvalgets rammer i 2020 i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter 578,1-124,4 453,7 Overførselsudgifter 8,1-4,3 3,8 Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager 0,0-2,2-2,2 BSU i alt 586,2-130,9 455,3 19

20 Børne- og Skoleudvalget - driftsbudget og indekseret udvikling Regnskab 2017 Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Stigningen i udgifterne til Dagtilbud afspejler at antallet af 0-5 årige steg fra Faldet i udgifterne til Børn med særlige behov følger af kommunens indsatser med tidlig indsats. Dagtilbud klubber og udgående teams Skoler Børn med særlige behov i mio. kr. (2020 prisniveau) Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Budget Børne og skoleudvalget 433,6 447,8 454,9 455,3 455,8 455,8 Dagtilbud klubber og udgående teams 124,0 134,7 146,0 146,2 149,2 149,7 Skoler 259,2 259,9 260,6 261,1 258,9 258,7 Børn med særlige behov 50,5 53,2 48,3 47,9 47,6 47,4 20

21 Udvikling i antallet af 0-5 årige - distrikter Udvikling Udvikling Blovstrød Basis ,5 % ,7 % Min ,0 % ,0 % Maks ,9 % ,3 % Lynge Basis ,2 % 68 24,5 % Min ,3 % 50 17,9 % Maks ,2 % 86 31,2 % Lillevang Basis ,9 % 80 13,7 % Min ,2 % 56 9,7 % Maks ,7 % ,5 % Kratbjerg Basis ,6 % 45 8,3 % Min ,1 % 23 4,3 % Maks ,2 % 72 13,2 % I alt Basis ,6 % ,2 % Min ,7 % ,6 % Maks ,8 % ,1 % I tabellen ses effekten på antallet af 0-5 årige, hvis antallet af boligerne reguleres 30 % op eller ned i forhold til baiscenariet. 21

22 Udvikling i antallet af 6-16 årige - distrikter Udvikling Udvikling Blovstrød Basis ,3 % ,1 % Min ,9 % ,2 % Maks ,8 % ,5 % Lynge Basis ,0 % -67-7,4 % Min ,7 % ,7 % Maks ,2 % -28-3,1 % Lillevang Basis ,6 % 35 2,4 % Min ,9 % -11-0,8 % Maks ,2 % 88 6,1 % Kratbjerg Basis ,8 % -6-0,4 % Min ,5 % -54-3,9 % Maks ,1 % 51 3,6 % I alt Basis ,4 % ,0 % Min ,9 % 236 5,7 % Maks ,1 % ,2 % 22

23 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget - driftsbudget på 612,1 mio. kr. i 2020 Arbejdsmarked og overførselsudgift er; 191,8 Sundhedsfremm e; 106,6 Voksne med særlige behov; 120,5 Pleje og omsorg; 193,2 Udvalgets rammer i 2020 i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter 382,2-55,3 326,9 Overførselsudgifter 248,4-82,1 166,3 Udgifter til forsikrede ledige 26,2-0,8 25,4 Udgifter til medfinansiering 98,1 0,0 98,1 Ældreboliger 0,2 0,0 0,2 Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager 0,0-4,9-4,9 SVBU i alt 755,1-143,1 612,1 23

24 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget - driftsbudget og indekseret udvikling Regnskab 2017 Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Stigningen i udgifterne til pleje og omsorg afspejler at antallet af over 80 årige er stigende. Stigningen i Sundhedsfremme er udgifter til sygehuse. Sundhedsfremme Voksne med særlige behov Pleje og omsorg Arbejdsmarked og overførselsudgifter i mio. kr. (2020 prisniveau) Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Budget Sundheds- velfærd- og beskæftigelsesudvalget 562,2 590,7 597,1 612,1 620,5 623,6 Sundhedsfremme 92,1 102,1 106,6 106,6 106,7 106,7 Pleje og omsorg 164,2 179,2 183,2 193,2 198,8 201,3 Voksne med særlige behov 119,3 122,2 121,5 120,5 120,5 120,5 Arbejdsmarked og overførselsudgifter 186,6 187,2 185,8 191,8 194,6 195,2 24

25 Udvikling i antallet af borgere over 66 år Udvikling Udvikling Blovstrød Basis ,6 % ,2 % Min ,6 % ,4 % Maks ,8 % ,8 % Lynge Basis ,5 % ,1 % Min ,1 % ,1 % Maks ,9 % ,0 % Lillevang Basis ,3 % ,2 % Min ,0 % ,8 % Maks ,6 % ,1 % Kratbjerg Basis ,7 % ,3 % Min ,1 % ,9 % Maks ,2 % ,6 % I alt Basis ,5 % ,9 % Min ,1 % ,6 % Maks ,9 % ,5 % 25

26 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget - driftsbudget på 155,1 mio. kr. i 2020 Kultur og idræt; 4,7 Natur og miljø; 5,2 Arbejdsmarked og overførselsudgift er; 1,4 Infrastruktur m.v.; 52,8 Ejendomsdrift; 90, i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter 168,9-11,3 157,6 Overførselsudgifter 0,3 0,0 0,3 Ældreboliger 3,2-6,0-2,8 TEPMU i alt 172,4-17,3 155,1 26

27 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget - driftsbudget og indekseret udvikling Regnskab 2017 Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Ejendomsdrift Infrastruktur m.v. Natur og miljø Kultur og idræt i mio. kr. (2020 prisniveau) Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Budget Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 163,5 143,6 155,6 155,1 155,4 155,1 Arbejdsmarked og overførselsudgifter 0,8 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 Ejendomsdrift 98,0 78,3 90,2 90,6 91,1 90,8 Infrastruktur m.v. 52,9 52,3 53,8 52,8 52,8 52,8 Natur og miljø 6,2 5,9 5,2 5,2 5,0 5,0 Kultur og idræt 5,5 5,0 4,7 4,7 4,7 4,7 Administration 0,1 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 27

28 Kultur- og Idrætsudvalget - driftsbudget på 24,8 mio. kr. i 2020 Kultur og idræt; 24, i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter 31,9-7,1 24,8 KIU i alt 31,9-7,1 24,8 28

29 Kultur- og Idrætsudvalget, - driftsbudget og indekseret udvikling Regnskab 2017 Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Kultur og idræt i mio. kr. (2020 prisniveau) Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Budget Kultur og idrætsudvalget 25,2 24,1 25,3 24,8 24,8 24,8 Kultur og idræt 25,2 24,1 25,3 24,8 24,8 24,8 29

30 Økonomiudvalget, (ekskl. finansieringsbehov på 11,6 mio. kr.) - driftsbudget på 206,3 mio. kr. i 2020 Politisk organisation; 7,3 Infrastruktur m.v.; 5,3 Ejendomsdrift; 0,4 Administration; 193, i mio. kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter 207,4-1,4 206,0 Overførselsudgifter 0,4 0,0 0,4 Budgetteret finansieringsbehov (0,8%) -11,6 0,0-11,6 ØU i alt 196,2-1,4 194,8 30

31 Økonomiudvalget - driftsbudget og indekseret udvikling Regnskab 2017 Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Ejendomsdrift Infrastruktur m.v. Administration Politisk organisation i mio. kr. (2020 prisniveau) Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalget 187,6 193,8 206,6 194,8 179,8 167,8 Ejendomsdrift 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Infrastruktur m.v. 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 Administration 176,6 181,4 193,6 193,3 190,2 189,9 Politisk organisation 5,5 6,9 7,3 7,3 7,1 7,1 Finansieringsbehov 0,0 0,0 0,0-11,6-23,2-34,9 31

Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2018 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2019-22 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Indhold Rammevilkår Fagudvalgenes budgetrammer Fagudvalgenes budgetproces I dette budgetnotat

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800

Læs mere

Borgermøde om budget

Borgermøde om budget Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med

Læs mere

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Bilag til Budgetnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag

Bilag til Budgetnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag Bilag til Budgetnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2019-22 Bilag 1. Hovedoversigt 2019-26 Bilag 2. Bemærkninger til administrative budgetændringer i hovedoversigten Bilag 3. Investeringsoversigt

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo februar 2017 Dato: 8. marts 2017 1. Indledning Sagsbehandler:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo august 2017 Dato: 9. september 2017 1. Indledning

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018 Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Økonomisk politik

Økonomisk politik Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Allerød Kommune. Budgetnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Budgetnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Budgetnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2019-26 August 2018 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning 2 Det administrative budgetgrundlag 3 Forvaltningens vurdering af budgettet

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo maj 2017 Dato: 6. juni 2017 1. Indledning Sagsbehandler:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budgetprocedure [Udkast]

Budgetprocedure [Udkast] Budgetprocedure 2019-2022 [Udkast] 22. februar 2018 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2018 til 2019

Driftsoverførsel fra 2018 til 2019 Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2018-2021 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2017 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen fra møderne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den

Læs mere

Faglig intro til ØKudvalgets

Faglig intro til ØKudvalgets Faglig intro til ØKudvalgets område 1 Administrativ organisation Faxe Kommunes administrative organisationsmodel er en koncernmodel med centerstruktur, som indeholder en direktion, syv centre og et sekretariat.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening

Læs mere

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens

Læs mere

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere